ontmoetingskerkbrief jan 2013


 

6
januari 2013

 

Singin

Ds.
P. Willschut

Alphen
aan den Rijn

 

o.l.v.
Coby Jansen

tienerdienst

na
afloop koffiedrinken

 

aanvang:
18.30 uur

13
januari 2013
Ds.
D. Verboom

Rijnsburg

 
20
januari 2013
Ds.
Dennis Verboom

Leiden

na
afloop preekbespreking
22
januari 2013
Ds.
P. Wilschut

Pastor
R.K. Kerk

aanvang:
19.30

oecumenische
dienst in de Rooms Katholieke Kerk

27
januari 2013
Ds.
A. Christ

Katwijk

Collecte
Wereld Lepradag
3
februari 2013

 

 

Singin

Ds.
P. Wilschut

Alphen
aan den Rijn

 

o.l.v.
Annet Hoogerwerf

met
medewerking van koor “De Herman Singers”

voorbereiding
viering Heilig Avondmaal

tienerdienst
/ na afloop koffiedrinken

aanvang:
18.30 uur

 

Oppasdienst
Als u oppas tijdens de kerkdienst wilt hebben kunt u vanaf nu contact opnemen met
Nelleke v.d. Vis. Tel. 0172-537019. Zij zorgt dan voor oppas.

Ik ben
het brood dat leven geeft (meditatie bij Johannes 6:35)

In het oude Midden Oosten is
brood het hoofdvoedsel geweest . Wat rijst was voor het Verre Oosten, is brood
voor de wereld,waarin de bijbel zich afspeelt. Geen brood betekent honger.Brood wordt zo ook een symbool
voor wat van levensbelang is. Zonder brood geen leven.Als Jezus zegt: Ik ben het
brood dat leven geeft, zegt Hij daarmee,dat met Hem verbonden zijn, deelhebben
aan wie hij is en wat Hij doet, voor ons van levensbelang is.
Hij zegt dat in een gesprek
over brood. Een menigte is getuige geweest van de broodvermenigvuldiging,die
Jezus gedaan heeft. De menigte vraagt aan Hem: wat moeten wij doen? Hij zegt:
geloven in Hem,die God gezonden heeft. Dan vraagt men, want men voelt aan dat
Jezus spreekt over zichzelf: ‘Laat dan eens iets wonderbaarlijks zien ‘. Ze
wijzen naar het manna uit de woestijn,dat zij brood uit de hemel noemen. Maar
Jezus zegt dan: De Vader geeft u het ware brood uit de hemel…en dat ben Ik..
Schokkend vinden sommigen het. Want Jezus is immers de zoon van Jozef uit
Nazareth,de zoon van de timmerman??!!
Het is de discussie,die tot op
vandaag voortduurt. Jezus,die de mens bij uitstek is, hét voorbeeld van hoe God
ons bedoeld heeft, ja,dat kunnen we meemaken. Maar Jezus als brood uit de
hemel:als Gods Zoon,die allen,die Hem geloven eeuwig leven geeft, dat is heel
wat anders. Dát is de aanstoot: in Hem komt alle heil voor ons. Jezus is niet
alleen een kind,dat geboren is, niet alleen een schattige baby,die door alle
drukte in een stal geboren is. Van Zijn komen is je ziel en je zaligheid
afhankelijk. Geloven in Hem opent de poort naar eeuwig leven. Wij zijn van Hem
afhankelijk voor het krijgen van een toekomst.
Maar dat is  wel,wat het Evangelie tot bijzondere
boodschap maakt. Het heeft alles met Bethlehem te maken: Broodhuis.. Is er een
broodhuis voor de volken? Is er voedsel voor wie hongert en dorst naar vrede en
recht? Is er voedsel voor wie in duisternis en schuld dreigt te sterven? Is er
brood in het broodhuis? Eigenlijk gaat het boekje Ruth daarover. En dan gaat
het over veel meer dan dat de hongersnood voorbij is. Dan gaat het erover,dat
uit Davids ouds geslacht Brood gegeven wordt..Of in Bethlehem we weer gevoeld
worden met het Brood voor het leven!

Ik ben het Brood dat leven
geeft! Het zijn woorden,die tegenspraak uitlokken,zeker. Maar het zijn ook
woorden,die zeggen: God laat ons niet omkomen. Uit de nacht komen we en in het
morgenlicht schijnt de zon van Gods heil en zegen.

Veel heil en zegen in 2013.

 

ds.Piet Wilschut

Zondag
6 januari

Op
deze zondag, die de eigenlijke kersttijd afsluit, maken we een prachtig begin
mee van het nieuwe jaar. Benno v.d.Meer uit Roelofarendsveen hoopt belijdenis
van het geloof af te leggen en Coby Jansen – van Beelen, zal bevestigd worden
tot diaken. Ingrid de Wilde neemt afscheid als diaken. Per 1 januari is Karin
Spelt gestopt als voorzitter van de kindernevendienst na jaren van inzet,
waarvoor we haar ook bedanken. Omdat we een feestelijke dienst hebben zal er
ook een orde van dienst zijn. De lezing is uit Matteüs 2:1-12. We lezen over de
wijzen uit het oosten, die in geloof naar huis konden gaan: een nieuwe tijd
tegemoet. Zoals wij dat mogen doen in dit nieuwe jaar. Veel zegen, allen.

ds.
Piet Wilschut.

 

 

Preekbespreking  20 januari

Op
verzoek van Hans Spelt zal er op 20 januari a.s. weer een preekbespreking na de
morgendienst worden gehouden. Ds. Dennis Verboom uit Leiden zal in deze dienst
voorgaan. Tot nu toe is het groepje dat aan deze bijeenkomsten deelneemt klein
geweest. Maar dat kan natuurlijk altijd groeien. U bent in ieder geval van
harte welkom! Er staat een kopje koffie klaar.

 

Oecumenische
Gebedsdienst 22 januari

Deze
keer wordt de oecumenische dienst gehouden in de Rooms Katholieke Kerk. De
aanvang is 19.30 uur. Ds. Piet Wilschut zal samen met een Rooms Katholieke
pastor voorgaan in deze dienst. Het thema zal waarschijnlijk zijn: Wandelen met
God (Micha 6 : 8).

 

De Herman Singers

De
Herman Singers komen op 3 februari
de dienst opluisteren met hun zang. De Herman Singers  is
een groep van 6 mannen die plezier hebben in zingen. Hun doel is:  zingen voor een kindertehuis in Mombasa
(Kenia), waar kinderen met h i v en weeskinderen worden opgevangen. Op dit
moment worden er 32 kinderen verzorgd. Het staat bekend als :  ‘Stichting de blije kei ‘.  U kunt de
website bezoeken onder www.happyrockcenter.com.  Alles wat “the Herman
Singers”
aan donaties of collectegelden
ontvangen gaat in zijn geheel naar het kindertehuis. De eerste collecte in deze
dienst zal uiteraard voor dit goede doel zijn.

 

Singins

We
beginnen het nieuwe jaar goed: 6 januari vanaf 18.30 uur bent u van harte
welkom in de singin. Coby Jansen zal deze keer de leiding hebben en Hanno Hommel
bespeelt het orgel.

Op
3 februari is Hanno er weer om het orgel te laten jubelen. Ongetwijfeld zal hij
een muzikaal intermezzo verzorgen, naast de gemeentezang. In februari zal
ondergetekende de leiding hebben.

Maar
wat vooral zo fijn is aan deze uurtjes: u als gemeente komt ruimschoots aan
bod. U mag zeggen wat u wilt zingen uit het liedboek of de eigen bundel. Is er
een lied uit een andere bundel dat u graag eens wilt zingen, neem dan van te
voren contact op met degene die de leiding heeft.

Dan
valt het vast wel te regelen.

Bent
u er tot nu toe nog niet toe gekomen een singin eens te bezoeken; schroom niet.
Weet u van harte welkom! Het zullen weer fijne uurtjes worden!

 

Annet
Hoogerwerf

 

Oecumenia

Woensdag
9 jan. is er Oecumenia! We willen iedereen weer van harte uitnodigen. De heer
Jan Vervark komt met foto’s en dia’s over oud Nieuwveen vertellen. De middag
begint om 14.30 uur in het Anker.

 

In
Memoriam (1)

Op
de leeftijd van 73 jaar is op 22 dec. j.l. overleden Wim Pijper, gewoond
hebbend Schout Clantstraat 27. Wim was al langere tijd ziek. Maar zijn ziekte
verergerde de laatste tijd in hoog tempo. Voor zijn vrouw Riet was het
verzorgen uiteindelijk zo zwaar dat Wim in het bijna-thuishuis in Nieuwkoop
opgenomen is. Zijn toestand was toen wel ernstig, maar nog niet terminaal, zo
leek het. Maar in hoog tempo ging hij zo achteruit, dat hij toch van ons is
heengegaan. In zijn werkzame jaren werkte Wim op de Hooge Burch en had er heel
wat voetstappen staan. Toen we daarover spraken bleek ook hoeveel bekenden hij
daar gehad heeft. In de loop van de tijd liet zijn gezondheid hem in de steek.
Wim en Riet hebben drie kinderen gekregen en kleinkinderen. Zij hebben goede
contacten gehad met Corrie Romeijn, die destijds kerkelijk werker in de Geref.
kerk in Nieuwveen was. Die contacten zijn ook na haar vertrek gebleven. Daarom
is haar gevraagd de afscheidsdienst te leiden op 29 dec. jl. Wim is begraven op
de begraafplaats naast de Ontmoetingskerk.

In
Memoriam (2)

Op
oudejaarsdag bereikte ons het ontstellende bericht, dat acht dagen na het
overlijden van haar man op 30 dec. j.l. van ons is heengegaan Riet
Pijper-Rietveld, gewoond hebbend Schout Clantstraat 27. Riet is 68 jaar
geworden. Ze is thuis onwel geworden en naar het ziekenhuis gebracht op
zondagmorgen. Daar is zij ’s avonds overleden. Voor haar gezin zal dit als een
mokerslag zijn aangekomen. Zo bizar kan het leven zijn. Riet was een echt
familiemens. Haar gezondheid liet nog wel eens te wensen over. Ook zij had heel
wat oude banden met de wereld van de Hooge Burch. Toen we er in ons laatste
gesprek over spraken bleek zij velen die daar in het verleden hebben
gewerkt  zeer goed gekend te hebben. Bij
alle moeiten die zij in haar leven meemaakte, is haar geloof een dragende
kracht in haar leven gebleven. Op donderdag 3 januari is er condoleren van 19
uur tot 20 uur ( naar ik aanneem weer in Aar en Amstel). Op zaterdag 5 januari
vindt de crematie plaats in Alphen a/d Rijn, waar de plechtigheid die vooraf
gaat om 11 uur begint. Moge God haar gezin en families genadig zijn in de
komende tijd.

 

Wel
en wee

Op
17 dec. j.l. heeft  Jeanet van t Kruis-
van Vliet, Oude Nieuwveenseweg 87, een grote operatie ondergaan. Zij is
inmiddels al weer zover hersteld dat zij voor verdere revalidatie is opgenomen
in een verzorgingshuis in Alphen aan den Rijn.

Mw.
Gina Dominguez, Bruningstraat 7, is weer thuis en is daar herstellend. Zij
wordt goed verzorgd door familie.

Ook
waren er gemeenteleden die met ziekenhuis en operatie te maken hadden maar
liever hier niet vermeld worden. Het gaat hun overigens goed. God zij met
allen.

 

Wereld
Lepra Dag

Ieder  jaar, op de laatste zondag van januari, wordt overal
ter wereld stilgestaan bij de gevolgen van lepra. Ook in 2013, op 27 januari,
vraagt Leprazending speciale aandacht voor het stigma en de discriminatie die
zoveel leprapatiënten nog ondervinden.

 

Wat is lepra?

Lepra is een medische aandoening die ook wel de ziekte van Hansen
genoemd wordt, naar de Noorse arts Armauer Hansen. Hij ontdekte in 1873 de bacterie
die lepra veroorzaakt – Mycobacterium leprae (familie van TB Mycobacterium).
Waarschijnlijk wordt de ziekte via de lucht verspreid: door hoesten en niezen. Lepra
is een ziekte die nog steeds veel voorkomt en jaarlijks het leven van miljoenen
mensen beïnvloedt, vooral in Azië, Zuid-Amerika en Afrika.

De leprabacterie tast vooral de huid en zenuwen aan die net onder de huid
liggen aan. De eerste verschijnselen zijn vaak één of meer vlekken op de huid
waarin de patiënt geen gevoel meer heeft. Ook verdikte oorlelletjes of een doof
gevoel in handen of voeten kunnen aanwijzingen zijn dat iemand aan lepra lijdt.

Hoe langer iemand lepra heeft en niet wordt behandeld, hoe meer zenuwen er
defect kunnen raken. De functie die de zenuwen hebben – het overbrengen van
signalen vanuit de huid naar de hersenen en vanuit de hersenen naar de spieren
– wordt verstoord, waardoor er verlammingen ontstaan en verlies van gevoel.

Aan de gevoelloze handen en voeten wordt geen pijn meer gevoeld, waardoor de
patiënt niet gewaarschuwd wordt voor scherpe of hete voorwerpen. Vervolgens
ontstaan er wonden, infecties en weefselverlies. Vingers en tenen worden korter
doordat kraakbeen geabsorbeerd wordt door het lichaam en botten worden onherstelbaar
beschadigd.

Daarom – al veroorzaakt lepra niet het afvallen van vingers en tenen – moeten
patiënten zo snel mogelijk behandeld worden, omdat de gevolgen anders
onherstelbaar kunnen zijn. Sommige leprapatiënten zijn blind, doordat het
hoornvlies in hun ogen ongevoelig is geworden, of door verlammingen waardoor
zij hun ooglid niet meer kunnen sluiten en de ogen onherstelbaar beschadigd
raken.

Wij bevelen deze collecte dan ook van harte bij u aan.

 

Mededeling

De
diaconie heeft besloten om in 2013 geen folders met informatie betreffende
collectes meer te verspreiden. Reden hiervan is, dat we van mening zijn dat u
voldoende wordt geïnformeerd over de collectes in kerkblad, kerkbrief en op de
website. We willen hierbij graag degenen bedanken die in de afgelopen jaren zo
trouw de folders hebben verspreid en spreken de wens uit toch nog een beroep op
hen te mogen doen als er bijv. een krantje o.i.d. rondgedeeld moet worden.

 

Kerstviering 17
december

Het
was een heel gezellige avond. Ds. P. Wilschut opende de avond met een
meditatie, Annet Hoogerwerf heeft een kerstverhaal verteld en Ingrid de Wilde
heeft een gedicht voorgelezen. En er was een muzikaal moment door de dames van
der Wulp met hun blaasinstrumenten. Tijdens het eten hebben we nog een collecte
gehouden voor de voedselbank dit bracht

130
euro op. Dit geld is nog voor de kerst overgemaakt naar voedselbank Alkenmade
die ook al hebben gereageerd met een bedankje. Allen heel hartelijk bedankt!

 

De
diaconie

 

Onze
wensen

Graag
willen Sari en ik u en jou na een ook voor ons bewogen jaar hartelijk danken
voor alle steun en meeleven tot op heden.

Bij
het begin van dit nieuwe jaar 2013 wil ik graag iedereen, jong en oud, een
gezegend en hoopvol 2013 toewensen. We mogen dit jaar ingaan met God in ons
midden. Dat betekent veel. Het zal ons de moed geven om het vele te doen dat
wacht. Laten we er met elkaar een prachtig gemeente-jaar van maken. En laat de
gemeente een schuilplaats en een ontmoetings-plaats voor jong en oud zijn, met
een gedeelde verantwoordelijkheid voor het leven van alle dag. Het kan, want:
Hij, Jezus Christus, is verschenen.

 

Dank

Graag
wil ik iedereen weer bedanken, die zich in het voorbije jaar in de gemeente
heeft ingezet. Sommigen traden op de voorgrond, anderen deden werk achter de
schermen. Maar zonder uw en jullie inzet zou veel niet hebben kunnen
plaatsvinden. Zo is onze prachtige Ontmoetingskerk een voorbeeld van wat er
gebeuren kan als je je met elkaar inzet voor de kerk. Maar:kerkenraadsleden,
organisten, kosters, pastoraal team, leden van commissies, beheerders van het
Anker, leiding van de kindernevendienst en de catechese, deelnemers aan de
gesprekskringen en alle anderen: wat heeft u, wat hebben jullie veel laten
zien. Laten we verder op elkaar mogen rekenen in dit jaar .

Hartelijk dank!

Graag
willen wij iedereen bedanken voor alle felicitaties en geschenken die wij
mochten ontvangen i.v.m. ons 50 jarig huwelijk.

 

Dicky
en Kees Oskam.

 

Bedankt!

Namens
de kerkrentmeesters willen wij iedereen die geholpen heeft bij het schoonmaken
van de kerk na de verbouwing bedanken! In het bijzonder een woord van dank aan
Gerrit en Leny Spek die alles geregeld hebben en gezorgd dat het vlot is
verlopen! Nogmaals onze hartelijke dank!

 

Vacature

Om
redenen van persoonlijke aard heeft Ank Bos de kerkenraad gevraagd, haar
ontheffing te verlenen uit het ambt van ouderling (kerkrentmeester) met ingang
van 1 febr. a.s. De kerkenraad heeft erin bewilligd maar vindt het, gelet op de
bijzondere bijdrage van Ank, natuurlijk
erg jammer. Dit houdt in dat we per 1 febr. in de kerkenraad een
vacature erbij hebben. U kunt hiervoor namen indienen bij de scriba.

 

Verantwoording
collecten december 2012

Diaconie
€ 65.30; KiA Kinderen in de knel  €
203.39; N.H.O.E. € 170.42; Kerk  €
361.67; Predikantsplaats € 559.24; Orgelfonds € 99.65; Onderhoud gebouwen €
79.15; Restauratiefonds € 71.65; Verwarmingskosten € 62.15. Giften: via de heer
v Heusden 3 x


10,00 voor de kerk. Iedereen die bijgedragen heeft  hartelijk dank namens diaconie en
kerkrentmeesters.

 

Actie kerkbalans

Ook
dit jaar houden we in onze Protestantse gemeente  de jaarlijkse actie kerkbalans in de periode
van 13 t/m 27 jan. In de 1e week wordt de envelop bij u gebracht en in de 2e
week wordt uw antwoordenvelop weer opgehaald. We hopen dat u hier aan mee wilt
werken, zodat de vrijwilligers hun werkzaamheden vlot kunnen afronden. De actie
kerkbalans is voor ons van groot belang om onze gemeente financieel gezond te
houden en wordt daarom van harte aanbevolen.

 

Kerkbrief

Omdat
we op de kleintjes moeten letten heeft de kerkenraad besloten om een busje in
de kerk te zetten bij de kerkbrief waarin u een bijdrage kunt doen voor deze
nieuws-brief. Om de kosten te drukken is het ook mogelijk de brief digitaal te
ontvangen. Wie dat nog niet heeft kan dat melden bij het redactie adres: j.vervark@ziggo.nl

 

Het
College van Kerkrentmeesters.

 

Jarigen

13-jan

Mevr. M. Zemel – Koetscherenko J.M. Halkesstraat

33

13-jan

Mevr. S.G. Rijlaarsdam – van Ofwegen Schoterveld

63

15-jan

Mevr. V. Domingues – Baptista Bruningsstraat

9

26-jan

Mevr. P.A. van Roon – Colijn Geerweg

10

27-jan

Dhr. P.C. Verkerk Oude Nieuwveenseweg

133

27-jan

Mw. E. v. Amerongen-Müller Dorpstraat

33

30-jan

Dhr. G. Spek Jan van Blankenpad

7

30-jan

Mevr. J.H. Verkerk – Verstoep Oude Nieuwveenseweg

133

 

Allen
namens onze gemeente van harte gefeliciteerd met uw verjaardag en een gezellige
dag toegewenst. In het bijzonder wil ik hier noemen mevr. Zemel en mevr. Van
Roon die beiden al op hoge leeftijd zijn, resp. 90 en 97 jaar. Gods zegen voor
het komende levensjaar.

 

 

Terugblik op de
diensten

We
kijken terug op een fijne jeugddienst
op 16 dec. j.l. Er was een heel goede voorbereiding/ samenwerking tussen ds.
Dennis Verboom en het voorbereidingsgroepje. Het thema over pesten was (helaas)
heel actueel. Wanneer je in de dienst zit, realiseer je je vaak niet dat er
achter de schermen veel werk verzet is. Dat gold zeker voor deze jeugddienst.
Iedereen die er aan meegewerkt heeft: heel hartelijk dank! De kerstdiensten op 24 en 25 december
werden beide geleid door Ds. T.C.Wielsma uit Uithoorn en beide keren was de
organist Anton den Boer. In de Kerstnachtdienst werkte ons Prot. kerkkoor en
het Sionskoor uit Alphen a/d Rijn o.l.v. Henk Schelling mee. Dat bleek een
prachtige samenwerking te zijn waarbij de koren elkaar versterkten. Zij zongen
diverse stukken uit het kerstoratorium ‘Een Nieuw Begin’. Op Kerstmorgen was
het gospelkoor ‘Sound of Celebration’ o.l.v. Dirk Verburg uitgenodigd, die weer
een heel andere stijl muziek lieten horen. Natuurlijk stond ook bij hen de
Kerst-boodschap centraal, zoals zij in één van hun liederen zongen: hoop is
gekomen in een kribbe, hoop is gekomen in een nieuw geboren koning, hoop is
gekomen voor iedereen. Laat heel de wereld zingen! We hebben van dit koor
genoten! Bovendien was er in deze dienst aandacht voor de kinderen: het
Kerstproject werd afgesloten en zij beelden een verhaal met kaarsjes uit.

Voor
wie daar behoefte aan had was er op 2e kerstdag ook nog een dienst
met ds. A. Christ uit Katwijk.

 

Kerstviering
kindernevendienst

De
kindernevendienst heeft op vrijdag 21 december bij Anke van der Leek thuis een
eigen kerstviering gehouden. Met een mooi kerstverhaal, liedjes, gezellig samen
zijn, iets knutselen en een hapje eten was het een mooie en zinvolle
middag.

 

De
Ontmoetingskerk is klaar

Ik
vind het prachtig geworden. Het karakter van de kerk is volledig bewaard
gebleven. De kerk is veel lichter. Door voorin ruimte te maken komt de
avondmaalstafel veel beter tot zijn recht.

De
kansel is aangepast en daardoor komen de kanselkleden sprekender naar voren.
Daarnaast zijn technische voorzieningen voor een beamer en andere zaken
aangebracht. Ik hoop van harte dat we met vreugde van ons kerkgebouw gebruik
zullen maken.

 

Uit
de kerkenraad

Op
10 december jl vergaderde de kerkenraad en hebben we weer veel doorgesproken.
Evaluatie werkplannen.
We hebben voor 2012 een werkplan gehad met alle
concrete voornemens voor dit jaar. Het was fijn om te merken dat we onze
voornemens konden uitvoeren. Kerkbrief. Omdat we op de kleintjes moeten
letten heeft de kerkenraad besloten om een busje in de kerk te zetten bij de
kerkbrief waarin u een bijdrage kunt doen voor deze nieuwsbrief. Ook is het
mogelijk de brief digitaal te ontvangen. Wie dat nog niet heeft kan dat melden
bij Annet Hoogerwerf. Nieuw ingekomenen. De ouderlingen en andere leden
van het pastorale team zullen de nieuw ingekomenen bezoeken, als het kan nog
voordat de actie kerkbalans gehouden wordt. Verjaardagsfonds. Er zijn te
weinig lopers en loopsters, om met dit busje te lopen. Als u iets wilt doen zou
u hieraan kunnen meewerken. U kunt hiervoor terecht bij Ank Bos. Over
gezondheid, ziekte en de kerk.
Eén van de gesprekgroepen heeft gevraagd een
avond te mogen beleggen over dit onderwerp. Het gaat erom wat de kerk
kan betekenen in dagen van ziekte. Daar is het gebed maar als mogelijkheid ook
ziekenzalving:een symbolische handeling die zichtbaar maakt dat  in het Koninkrijk van God de mens deel heeft
aan de liefde en de vrede van God. Gebed, handoplegging, zalving: het is te
vinden in Jacobus 4. Het was in onze kerken in onbruik geraakt maar er is
belangstelling voor. In het dienstboek van de kerk staat het ook als
mogelijkheid.  Het is een onderwerp
waarover heel verschillend gedacht wordt. Ook binnen de kerkenraad leven heel
verschillende gevoelens. De kerkenraad heeft er geen bezwaar tegen als
de gespreksgroep een deskundige vraagt hierover informatie te geven, maar dit
zal wel moeten worden gefinancierd door de gespreksgroep en andere
belangstellenden die op deze avond komen. Wie trouwens zichzelf hierover wil
informeren kan ook het boekje: Daar wordt je beter van! van ds. Piet Schelling
aanschaffen. In dit boekje wordt uitgebreid ingegaan op ziekte, gezondheid,
geloof,genezing en alles wat daarmee samenhangt. Het boekje kost ongeveer €
15,–.

Preekbespreking.
Er
is een enthousiast groepje dat samen de preek bespreekt. Er zijn nu twee data
om dit te doen: 20 januari en 10 maart. Dankbaarheid. Ingrid de Wilde
maakte voor het laatst als diaken de vergadering mee. We zijn haar dankbaar
voor het vele werk dat zij gedaan heeft. De kerkenraad heeft met vreugde Coby
Jansen-van Beelen, Meeuwenplein 5, die bereid is haar op te volgen, benoemd.
Komende zondag en de week erna zal dit worden afgekondigd. Eventuele bezwaren
moeten schriftelijk en ondertekend, uiterlijk binnen één week na de
bekendmaking (dus voor 23-12) bij de kerkenraad binnen zijn (Kerkorde
ord.3.7.9).Ook was de kerkenraad verheugd te horen dat Benno v.d.Meer op 6
januari a.s. belijdenis van het geloof wil afleggen.

 

Ledenmutaties

Linda
Verkerk is in september verhuisd van Oude Nieuwveenseweg 10, naar Zwaluwlaan 43
en Bart van der Leest is in december verhuisd van Kerkstraat 52 naar Schout
Clantstraat 10.

Nog
twee jonge gemeenteleden zijn uitgevlogen: Pieter de Rooi, Nieuwveens Jaagpad
63, is verhuisd naar IJsselstein en Lennart van ’t Kruis, Schoterhoek 6, naar
Nijmegen. Een mooie toekomst toegewenst en veel woonplezier op je nieuwe adres!

 

Regionale
agenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar
januari  t/m 3 februari 2013.

 

Datum Tijd Activiteit Plaats Locatie
         
Zo
6 jan
  9.30 Tienerdienst
de Brugclub
Woubrugge Blokhut
kerkplein Geref.kerk

Dr.
A. Kuijperweg 1

Zo
6 jan
18.30 Singin Nieuwveen Ontmoetingskerk

Kerkstraat
45

Za
19 jan
19.00 Oecumenische
viering
Langeraar RKK
Heilige Adrianus

Langeraarseweg
90

Zo
20 jan
10.00 Catechesedienst Zwammerdam Dorpskerk

Kerkplein
5

Zo
20 jan
19.00 Singin Rijnsaterwoude Koor
kerk Woudse Dom

Herenweg
26

Di
22 jan
19.30 Oecumenische
gebedsdienst
Nieuwveen R.K.
kerk

Dorpsstraat
41

Vrij
1 febr
  Sirkelslag Ter
Aar
Geref.kerk

Oostkanaalkade
2

Zo
3 febr
 9.30 Dienst
mmv
de Herman Singers
Nieuwveen Ontmoetingskerk

Kerkstraat
45

Zo
3 febr
10.00 Openingsdienst Leimuiden Dorpskerk
/ De Ontmoeting

Dorpsstraat
49-51

Zo
3 febr
18.30 Jeugddienst Ter
Aar
Herv.
Gemeente

Aardamseweg
3

 

Toelichting:

 

Tienerdiensten
Woubrugge: in de Blokhut: elke eerste zondag van de maand wordt een
tienerdienst georganiseerd in de Blokhut op het kerkplein onder de naam De
Brugclub. Voor jongeren vanaf de eerste klas middelbare school. De jongeren
starten in de reguliere dienst en gaan na de schriftlezingen op hun eigen plek
en op hun eigen manier verder met hun dienst.

 

Singin
Nieuwveen:

er is veel ruimte om zelfgekozen liederen te zingen uit het liedboek en de
eigen bundel van de Ontmoetingskerk.

 

Oecumenische
viering Langeraar:
voor
gebed en eenheid van Christenen.

 

Catechesedienst
Zwammerdam
:
zal geleid worden door Ds. P. Wilschut.

 

Oecumenische
gebedsdienst Nieuwveen:
tijdens de week van gebed komen
Christenen wereldwijd vanuit allerlei tradities bij elkaar om samen te bidden.
In Nieuwveen zullen ds. P. Wilschut en een pastor van de RK kerk samen deze
dienst leiden.

 

Sirkelslag
Ter Aar
:  voor de jeugd
van ongeveer 12-17 jaar. Zie www.jop.nl  Als er uit de regio jongeren zijn die bij ons
mee

willen
doen zijn ze van harte welkom. Informatie: Anneke Besemer 06-10440096.

 

Dienst
mmv de Herman Singers Nieuwveen:
De Herman Singers  is
een groep van 6 mannen die plezier hebben in zingen. Hun doel is:  zingen voor een kindertehuis in Mombasa
(Kenia), waar kinderen met h i v en weeskinderen worden opgevangen. Op dit
moment worden er 32 kinderen verzorgd. Het staat bekend als :  ‘Stichting de blije kei ‘.  U kunt de website
bezoeken onder www.happyrockcenter.com.  Alles wat “the Herman
Singers”
aan donaties of collectegelden
ontvangen gaat in zijn geheel naar het kindertehuis.

 

Feestelijke
openingsdienst Dorpskerk Leimuiden:
 11:30 Ballonnen
oplaten, koffiedrinken, 12:30 Gezamenlijke
lunch,

13:30 Lunchconcert
zangeres Elise Mannah en pianist Henk Doest

 

Jeugddienst
Ter Aar (Herv.)
:
Thema “De mooiste lovesongs”. Met optreden van “Double G’ uit
Alphen a/d Rijn. Voorganger ds. C. v.d. Berg uit Nieuw Vennep.

 

Israëlische reisgids Ayalla Zion spreekt 30 januari
in Alphen a/d Rijn

Ayalla Zion is misschien wel de gezelligste
reisgids die je kunt treffen als je een reis maakt door Israël. Woensdagavond
30 januari spreekt ze in gebouw Ouverture, Ouvertureweg 137 in Alphen a/d Rijn.
Aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur. Iedereen is welkom en de toegang is
vrij. Ayalla Zion is enkele weken in ons land op uitnodiging van de stichting
Christenen voor Israël. Ze zal spreken over het thema “Bewoners van Zion: een
voorrecht of een lot” en ook veel mooie beelden van het huidige Israël laten
zien.

Ayalla is geboren en getogen in de Achterhoek en
woont al jaren in Israël. Sinds 1980 is ze een gediplomeerde gids en heeft
intussen veel ervaring met toeristen uit allerlei landen, ook Nederland.
Behalve Nederlands spreekt ze Engels, Duits en Hebreeuws. Haar liefde voor het
land zit diep. Zo liep ze de complete Israëltrail, een wandelpad dat heel
Israël doorkruist. Als gelovige Jodin geeft ze haar visie op Israël en het is
een bijzondere ervaring om met haar al wandelend of reizend per touringcar het
land te verkennen. Ze zegt: “Er is geen groter gebeuren, zoals in de Bijbel
aangekondigd, dan de verstrooiing van het Joodse volk over de hele aarde naar
alle volkeren, en nu ook de aangekondigde terugkeer van de Joden vanuit al die
volkeren naar hun eigen land Israël.  Al hebben vijanden van Israël nog zo
hun best gedaan om het land en het volk van de aardbodem te laten verdwijnen,
Israël keert terug en heeft een eigen staat. Israël bestáát en is in korte tijd
vanuit het niets uitgegroeid tot een modern westers land met heel veel kennis
op allerlei gebied zoals defensie, hightech, medische wetenschap, agricultuur
en waterbeheersing.” Op de avond zelf is er volop gelegenheid tot het stellen
van vragen. Ook is er verkoop van producten uit Israël.

 

Uit ‘Kerkinformatie’
januari 2013

 

Popmuziek

www.muziekbijbel.nl

Op
deze website zijn liederen te vinden van popartiesten die bijbelse teksten en
ideeën in hun liederen hebben opgenomen. De samensteller hoopt dat de site
gebruikt wordt door mensen die diepgaande popmuziek willen beluisteren. Veel
teksten bieden aanknopingspunten voor verder gesprek.

 

Oud en
Nieuw

Vier
jaar lang schreef Peter Verhoeff, preses van de generale synode, in het blad
Kerkinformatie een stukje over de kerk en de mensen van de kerk. In zijn
laatste bijdrage doet hij een stapje terug om te vragen: waar staat de kerk?
Heeft deze kerk toekomst?

Hij
schrijft het volgende: Ik ben geneigd om ‘ja’ te zeggen, maar dan wel onder
voorwaarden. Twee voorwaarden.

De
eerste is dat het in de kerk om de inhoud moet gaan. Om geloof. Om God en
Jezus. En om de vrijmoedigheid om daar helder over te zijn. Ik denk dat de kerk
daarin de laatste jaren grote stappen heeft gemaakt, maar er is ruimte en
noodzaak voor meer. De kerk moet onderscheidend zijn. Laten we in vredesnaam
niet iets doen wat anderen veel beter kunnen. Geen omtrekkende bewegingen.
Steeds maar weer die ene vraag stellen: waar deden we het ook alweer voor?

De
tweede voorwaarde is lef. De kerk zal in de komende jaren lef moeten tonen. Ik
doel dan op de moed om – een modieuze uitdrukking, maar voor één keer dan –
over onze schaduw heen te springen. De kerk zal niet overleven als wij denken
dat wij het kunnen blijven doen zoals we het altijd deden. Ik hoorde onlangs
een prachtige preek van een collega. Hij sprak over de genezing van een blinde
en zei: je kunt niet blijven staan. Als er niemand tegen je zegt: je bent weer
helemaal de oude, dan is het goed mis. Je mag niet de oude blijven. Je moet de
nieuwe worden.

Dat
geldt ook voor de kerk. Het zal anders moeten, zeker wat vormen betreft. Ik
denk aan de eredienst, aan zoeken naar vormen die bij mensen van nu passen.
Maar ook aan de organisatievorm van de kerk. Als kerkenraden , de ‘vrijheid van
het ambt’, de kerkorde en de predikant die alles alleen wil doen, onaantastbaar
zijn voor ons, dan tekenen we zelf de overlijdensakte van de kerk.

Is
er toekomst voor de kerk? Ja, natuurlijk. Het is niet eens denkbaar dat er geen
mensen meer zullen samenkomen rondom het evangelie. Dat zal altijd opnieuw weer
mensen bij elkaar brengen.

Wat
wel van ons afhangt is of wij de moed hebben om deze kerk de kans op een doorstart te geven. Wie dat wil, moet het
net aan de andere kant van het schip durven uitwerpen. Ik daag de kerk uit om
dat te wagen. Ik daag mezelf uit.

Het
evangelie kan niet kapot, maar de kerk heeft meer zorg nodig. En moed dus. Want
we mogen niet de oude blijven, we moeten de nieuwe worden.

 

Bij
de jaarwisseling

Namens
de redactie van de Ontmoetingskerkbrief (Annet Hoogerwerf en Jan Vervark)
willen ook wij al

onze
lezers een gezond en gezegend Nieuwjaar toewensen.

In een
dagboekje van een aantal jaren geleden vond ik het volgende gedichtje dat heel
toepasselijk is

op de
drempel van het nieuwe jaar.

 

 

 

 

Een
mens ziet op zijn grote tocht

niet
verder dan de eerste bocht.

Maar
wie in God vertrouwen vindt

die
gaat het pad langs als een kind,

dat
zingend in het donker loopt

van
toekomst weet ……………

op
toekomst hoopt ……………

 

 

Joke
Verweerd, Halverwege, Zoetermeer