Jaarverslag activiteiten 2015

 

VERSLAG KERKENRAAD
De kerkenraad nam in juli 2015 afscheid van Ben van Heusden, die 8 jaar lang in de diaconie zat. Hij hield zich met name bezig met de zending en het opnemen van de diensten, waarvoor de kerkenraad hem erkentelijk was. Ondanks alle inspanningen leek het onmogelijk om de diaconie weer voltallig te maken. Coby Jansen en Kees Spek dreigden overbelast te worden. Het was dan ook bijzonder verheugend dat uiteindelijk Bea de Visser en Benno van der Meer gingen meedraaien. Bea na slechts 1 ½ jaar uit de kerkenraad te zijn geweest. Zij gaf dan ook aan de diaconie voor een periode van 2 jaar te willen versterken.
Daarnaast mocht in maart Jelle van der Veen herbevestigd worden als pastoraal ouderling. Hij was bereid een tweede termijn op zich te nemen, waar de kerkenraad heel blij mee was.
De kerkenraad  bestond in 2015 dan ook  uit  Rita van der Boon en Jelle van der Veen  (pastoraal ouderlingen), Jan de Vries en Jan Vervark (ouderling-kerkrentmeesters), Coby Jansen, Kees Spek, Bea de Visser (vanaf augustus) en Benno van der Meer (vanaf november) (diakenen) en Annet Hoogerwerf (scriba).  De langdurig vacante functies van derde pastoraal ouderling en van jeugdouderling bleven onvervuld.
Er werd in 2015 10 maal vergaderd. Onze predikant (en bij verhindering ouderling Jelle van der Veen) verzorgde aan het begin van de vergadering het bezinningsonderwerp. Voordat alle praktische zaken geregeld werden, was er altijd tijd en ruimte voor het geloof van waaruit wij leven.

Aan het begin van 2015 heeft de kerkenraad het werkplan vastgesteld. Dit kwam in grote lijnen overeen met het werkplan 2014. De kerkrentmeesters breidden hun plannen voor 2015 echter uit. De kerkenraad realiseerde zich dat er zonder jeugdouderling te weinig plannen voor de jeugd zijn maar stond met de rug tegen de muur.
De kerkenraad communiceerde met de gemeente via de Ontmoetingskerkbrief,  het regionale kerkblad en de website. Via de website kunnen de diensten uit onze Ontmoetingskerk beluisterd worden. Na evaluatie werd er een punt gezet achter het aanbieden van de kerk-app voor een smartphone; hier bleek nauwelijks iemand gebruik van te maken. Begin maart werd er op ieder adres een jaarboek bezorgd met daarin de jaarverslagen 2014, een informatieve lijst en een ledenlijst. Vooral de laatste twee worden hopelijk gedurende het hele jaar geraadpleegd.

De drie vaste organisten Anton den Boer, Hanno Hommel en Piet van Rikxoort bleven de samenzang in de erediensten begeleiden. Jan van Dam speelde als gewoonlijk op de nieuwjaarsmorgenbijeenkomst.

Het pastoraal team bestond uit de predikant, de pastoraal-ouderlingen en de pastoraal werkers, welke over de drie wijken verdeeld zijn. Er zijn in  2015 weer veel bezoekjes afgelegd. Daarnaast werden er in februari drie groothuisbezoek-avonden  georganiseerd, welke goed werden bezocht.

De catechesegroep voor jongeren vanaf 12 jaar werd wederom geleid door Hans Spelt. Daarnaast was er voor de oudere jeugd een email-catechesegroep o.l.v. ds. Piet  Wilschut. Zij schrijven hierover zelf, verderop in dit jaarboek.

Ook leest u verderop over de gespreksgroepen, de preekbesprekingen en de sing-ins.

Wat de gespreksgroepen betreft is de kerkenraad dankbaar dat er nog steeds zovelen zijn die zich hiervoor inzetten. Op verzoek werden in het nieuwe seizoen de avondgroepen gehergroepeerd.

De preekbesprekingen na de morgendienst werden in 2015 wat vaker bijgewoond door de predikanten die voorgingen.

Op de eerste zondagen van de maand werden ‘s avonds de sing-ins gehouden, met uitzondering van de zomermaanden.

Zoals gebruikelijk waren er vier maal classikale vergaderingen van de classis Alphen aan de Rijn. De afgevaardigden uit onze gemeente waren ds. Piet Wilschut en Kees Spek. Er werden diverse  interessante onderwerpen behandeld.

Verder waren er twee vergaderingen van Sage, afkorting voor Samenwerking Gemeentes (van de kleine gemeentes rond Ter Aar) met als doel elkaar te informeren, gezamenlijke activiteiten te ontplooien en van elkaar te leren. Het resultaat hiervan is de regionale agenda die in de kerkbrief en achterop het kerkblad wordt gepubliceerd. En het jongeren-event dat in oktober voor de jongeren in de regio werd georganiseerd. Tenslotte de jaarlijkse missionaire avond in Leimuiden, waarop veel gemeentes uit de regio elkaar inspireerden. Annet Hoogerwerf is de vertegenwoordiger vanuit onze gemeente.

Belangrijk punt in 2015 was (en zal dit ook in 2016 zijn) de toekomst na het emeritaat van ds. Piet Wilschut. Er werd op de gemeente avond van 20 mei over het profiel van de gemeente gesproken. Een profielschets van gemeente en predikant werd op papier gezet. Daar gingen heel wat gesprekken aan vooraf. Het Regionaal College voor Beheerszaken gaf toestemming om opnieuw een predikant voor 50 % aan te stellen. Er werd een beroepingscommissie samengesteld, welke samenstelling de kerkenraad met trots vervulde: jong en ouder, vrouw en man, fris en ervaren…. een divers gezelschap. De gemeente adviseur verzorgde enige toerusting voor de commissieleden. Het mobiliteitsbureau van de PKN verstrekte een lijst met mogelijke kandidaten.  De gemeente kwam ook met een aantal namen.

Aan de dienst van 8 februari werkten de Herman Singers mee; een mooie traditie om hen eens per jaar te horen. Deze groep mannen zingt voor het Happy Rock Center, een kindertehuis in Kenia.

De Commissie Gezonde Gemeente organiseerde op 24 maart een avond met het thema: Pasen.

Na een gezamenlijke maaltijd werd er een openhartig gesprek gevoerd. Het was een goede avond.

Aan het begin van de 40-dagentijd werd  een boekje verspreid  om thuis toe te leven naar het Paasfeest. Het Prot. kerkkoor werkte mee aan de Palmzondagdienst. De diensten in de Stille Week werden dit jaar zoals afgesproken, volgens Hervormde traditie,  op Goede Vrijdag en Paasmorgen gehouden. Paasmorgen begon, zoals we dat gewend zijn, met een Paasontbijt in ’t Anker, georganiseerd door de activiteitencommissie. Daarna was het Paasfeest in de kerk. Na de verschillende manieren van vieren enkele jaren uitgeprobeerd te hebben, besloot de kerkenraad de Stille Week voortaan als volgt te organiseren: Witte Donderdag met viering van het Heilig Avondmaal, Goede Vrijdag waarbij we de kruisiging gedenken en Paasmorgen.

26 april was de dienst waarin we stilstonden bij het 40-jarig ambtsjubileum van onze predikant. Het koor ‘Voices of Bliss’ uit Woubrugge zorgde er mede voor dat het een feestje werd en Piet Wilschut werd ‘in de bloemetjes gezet’.

Op Hemelvaartsdag zong het Prot. kerkkoor weer  tijdens een openluchtdienst  bij de Sfeerstal. Met dank aan de fam. Bos dat dit wederom te realiseren was op hun mooie locatie.

Er vond één oecumenische dienst plaats in 2015, n.l. een buitendienst op 28 juni, op het landgoed Ursula gehouden. Er was een Oegandees kinderkoor dat volgens geheel eigen traditie de dienst opluisterde. De kerkenraad vond dat dit oecumenisch gebeuren voor herhaling vatbaar is.

31 mei en 28 augustus waren er twee pareltjes in het gemeente-zijn: een doop- en een trouwdienst. Sarah Joha werd in een oecumenische dienst in ons kerkgebouw gedoopt en we mochten de trouwdienst van onze gemeenteleden Jacoline Spek en Benno van der Meer meemaken.

Het seizoen  2014 – 2015 startte met een startweekend. U leest erover in het verslag van de diaconie. Hanno Hommel en zijn zus Elsbeth gaven een concert met samenzang aan het begin van het weekend. Op zondag werd er een dienst gehouden rond het thema ‘Goede buren’. Het koor de Rovenians uit Mijdrecht verleende op enthousiaste wijze haar medewerking. De activiteitencommissie had dit weekend  weer prima georganiseerd.

15 oktober was er een avond met als thema ‘Kerk na 2025’, speciaal voor de groep 30-50 jarigen.  Er kwamen helaas maar weinigen op af maar er werden wel nieuwe ideeën gedeeld.

Deze (en menig andere) avond was natuurlijk in ’t Anker, welke in de loop van het jaar steeds meer is opgeknapt. De nieuwe beheerder Paul Rehorst heeft hier een belangrijke rol in. Bewonderenswaardig!

Het Prot. kerkkoor werkte 18 oktober aan een zangavond mee. Deze dienst had dezelfde opzet als een sing-in.

Op 22 november werd er een herdenkingsdienst  gehouden voor hen die het afgelopen kerkelijk jaar overleden waren: de dames Versluis, Stichter – Lok, Van Leeuwen – Thomas en  Van Roon – Colijn en de heren Van ’t Kruis en de Bruin. Er werd voor hen een kaars ontstoken en de familie kreeg het herinneringskruisje en een witte roos mee.  Daarnaast was er voor alle gemeenteleden gelegenheid een kaarsje aan te steken voor een dierbare overledene.

Er werden in 2015 i.p.v. de jeugddiensten twee gezinsdiensten gehouden: op 22 maart en 29 november. Diensten waarin de kinderen centraal stonden.  Nelleke van der Vis en José Karens  hielpen de diensten met de predikanten voorbereiden, waarvoor veel dank. Op 22 maart werd er voor het eerst gebruik gemaakt van de beamer.

In de laatste maanden van het jaar wordt er altijd gewerkt aan het samenstellen van een rooster van predikanten,  collectes,  ambtsdragers,  organisten en kosters voor het komende jaar.  Dankzij de inzet van velen is dat ook voor het kalenderjaar 2016 weer gelukt. De kerkenraad wil hierbij haar grote waardering uitspreken voor de kosters die er elke zondag weer voor zorgen dat de diensten kunnen plaatsvinden. Dat geldt trouwens voor alle vrijwilligers in onze gemeente; in de Kersttijd ontvingen zij ook dit jaar een attentie.

In de Kerstnachtdienst werd organist Anton den Boer ondersteund door Sarina Brouwer op saxofoon en Henri Stallenberg op trompet. Dit maakte de samenzang van alle bekende Kerstliederen tot een feest.

Op Kerstmorgen was het Prot. kerkkoor weer in ons midden, waarbij de wisselzang tussen hen en de gemeente als heel plezierig werd ervaren.  De kinderen van de kindernevendienst zeiden een Kerstgedicht op en sloten hun project in deze dienst af.

Het jaar 2015 werd afgesloten. Een jaar waarin weer veel is gebeurd,  in zondagse diensten maar ook veel door de week.  Een jaar dat voor sommige gemeenteleden ziekte, ouderdom, verdriet met zich meebracht en soms verhuizingen. De betrokkenheid in onze gemeente is groot, getuige de vele bezoekjes , kaartjes, telefoontjes en gebeden.

Er is veel werk verzet, zowel binnen de kerkenraad als in alle verschillende (werk)groepen. Er zullen ook zaken zijn die zijn blijven liggen of niet naar ieders tevredenheid zijn verlopen. We zijn slechts mensen met onze fouten en gebreken. Toch mogen we bovenal dankbaar zijn voor een ieder die bijgedragen heeft aan de opbouw van onze gemeente. Daarbij mogen we weten dat we ons gedragen mogen voelen door God.  Moge 2016 in het teken komen te staan van verdere opbouw!

VERSLAG DIACONIE EN ZENDING
De diaconie bestond uit Coby Jansen (voorzitter), Kees Spek (secretaris en penningmeester) en Ben van Heusden (zending) t/m juni waarna zijn ambtsperiode voorbij was. Fijn dat hij deze jaren aan de diaconie heeft willen wijden. Ook blijft hij wat diaconale taken doen, zoals de cd-tjes rondbrengen,  waar wij zeer blij mee zijn.

Bea de Visser werd 16 augustus bevestigt voor diaken voor de tijd van 2 jaar. En neemt van Ben de taken over van de zending en daarbij nog wat secretariële taken. Per 4 oktober werd Benno van der Meer bevestigd tot diaken en zo is de diaconie tot onze vreugde weer voltallig tot vier diakenen.

Daarnaast werden wij bijgestaan door Klarien Post, die voor de diaconie de balans en de begroting maakt.  In 2015  hebben we 5 maal vergaderd.

Het quotum aan Kerk in Actie overgemaakt. Ook op de rekening van de zending stond voldoende, waardoor giften overgemaakt konden worden.

Collectes
11 januari            Deze collecte was bestemd voor de diaconie
25 januari           Leprastichting
1 februari            Wereld diaconaat  Kerk in Actie, Cambodja
8 februari           Herman Singers; opbrengst collecte t.b.v.  Stichting De Blije Kei
15 februari         Avondmaalscollecte: daklozen en vluchtelingenwerk (DCP in Rotterdam)

40-dagentijdcampagne
Op Aswoensdag 18 februari is Kerk in Actie haar 40-dagentijd-campagne gestart.  Thema van Kerk in Actie dit jaar was: ‘open je handen’. In deze periode hebben gemeenteleden middels de spaardoosjes gespaard. Op Eerste Paasdag werden de spaardoosjes tijdens de dienst opgehaald. De opbrengst was voor JOP ‘Geef het licht door aan kinderen’ (zie schema hierboven).

22 februari         1′ week 40-dagen tijd: schade tropische stormen Madagaskar’
1 maart               2′ week 40-dagen tijd:  ‘Steun zoeken in de bijbel’; gastarbeiders Golfstaten
8 maart               3′ week  40-dagen tijd: ‘Even er tussen uit‘; zorg in Nederland
11 maart              Biddag gewas en arbeid: werk van Open Doors
15 maart             4′ week 40-dagen tijd: ‘Leven ondanks je ziekte’; Kwa Zulu Natal
22 maart             5′ week 40-dagen tijd:  ‘Een veilige plek’, illegalen in Utrecht
29 maart             palmzondag 6′ week 40-dagen tijd: ‘Leren lezen en schrijven’; Chompa Bangladesh
3 april                   Avondmaalscollecte: ’De Hoop’
5 april                   Pasen: spaardoosjes en collecte: ‘Geef het licht van Pasen aan kinderen’

De Paas-editie van de ECHO werd weer verspreid onder de gemeenteleden. Dit gebeurt door een vaste groep bezorgers voor Kerk in Actie en het kerkblad. De inzet van deze mensen wordt zeer gewaardeerd!

3 mei                    Havenproject Rotterdam
31 mei                  Avondmaalcollecte: Voor de aardbeving in Nepal
7 juni                    Kerk in Actie Werelddiaconaat: Kenia
5 juli                     Voor het plaatselijk werk van de diaconie
8 augustus          De fam. Van Buuren, Hoveraid
16 augustus         Zendingscollecte voor Nigeria
13 september      Het Roosevelthuis
27 september      De Herberg
18 oktober           Avondmaalcollecte: Kerk in Actie Werelddiaconaat: Bolivia
1 november         Kerk in Actie najaarszendingsweek, Thailand
4 november        Dankstond: de hospice, Alphen a/d Rijn
15 november      Kerk in Actie Diaconaat Wereldhuis, Amsterdam
6 december        Prot. Kerk Pastoraat: ‘Pastoraat is tijd nemen voor elkaar’
24 december     Nieuwkoop helpt Oost-Europa
25 december     Kerst: Kerk in Actie: Kinderen in de knel
31 december     Voor de plaatselijke diaconie.

Inloopochtenden
Het is al weer 1 ½ jaar geleden dat wij  gestart zijn met de inloopochtenden; de Prot. gemeente samen met de RK kerk van Nieuwveen. Een inloopochtend  is voor iedereen: kerkelijk, niet kerkelijk, jong, oud…. Kortom voor ieder die zin heeft in een praatje, gewoon gezellig met een bakje koffie of thee erbij. Neem gerust uw breiwerk mee. Ook kunt u op deze ochtenden een boek lenen of een spelletje om thuis uit te proberen, dat u later weer eens terug brengt.

In 2015 was ’t Anker maandagmorgen om de week van 10.00  t/m 11.30  uur  open, maar  als u dit leest kunt u iedere maandagochtend terecht!  De ochtenden waren in 2015 gezellig, dus als u nog niet geweest bent:  “trek de stoute schoenen aan” en kom eens kijken. U bent van harte welkom. Nodig ook gewoon iemand uit (je buurvrouw-man of vriend-in)  en kom gezellig samen.

Wij zijn ook erg blij met de gastvrouwen die elke keer weer de tijd nemen om het gezellig te maken deze ochtenden. Heel erg bedankt dames.

Ziekenzondag
Op 13 september hebben we aandacht besteed aan de jaarlijkse ziekenzondag. Veel gemeenteleden brachten bossen bloemen mee naar de kerk. Deze bloemen werden na de dienst weggebracht naar gemeenteleden en andere inwoners van Nieuwveen. Fijn, dat gemeenteleden namen hadden opgegeven van hen waar een bloemetje goed terecht zou komen. De ontvangers waren blij met deze attentie.

Startweekend
Het weekeinde van 19 en 20  september stond in het teken van de start van het aankomende winterseizoen. Zoals gewoonlijk werd dat weer begonnen met diverse activiteiten op zaterdag en zondag. Op zaterdagavond hadden wij een gezamenlijk eten. Deze avond werden ook spullen uit de Wereldwinkel te koop aangeboden. Het ging hier om handgemaakte producten uit tientallen Derde Wereldlanden en levensmiddelen, waarbij Fair Trade voorop staat.  Er werden heel wat spullen verkocht. De Wereldwinkel was dan ook erg blij met de opbrengst. Na de kerkdienst op zondag was er een fietstocht, uitgezet door Dick en Lenie Romijn,  met aansluitend een gezellig lunch in het Anker. Dankzij onze geweldige activiteitencommissie.

Kerstviering
Op 21 december mochten de 65-plussers van onze gemeente genieten van een zeer geslaagde Kerstbijeenkomst. De zaal van ’t Anker was goed gevuld. Met elkaar werd gezongen en naar een meditatie en een Kerstverhaal geluisterd. Graag willen we degenen bedanken, buiten de diakenen om, die zich hebben beziggehouden met de organisatie. Na afloop werd iedereen nog verrast met een dagboekje 2015.

De Kersteditie van de Elisabethbode  werd  rond de kerst weer verspreid onder de gemeenteleden.

Adoptiekind
Ook dit jaar heeft de diaconie een adoptiekind via Woord en Daad  gesponsord.  Maandelijks werd een bedrag van € 22,70 overgemaakt om Limna Elcira Ramos Vásquez financieel te ondersteunen.

Bloemen
Vele jarigen boven de 75  en enkele huwelijksjubilarissen hebben de bloemen ontvangen die zondags in de kerk stonden. Ook kreeg  een aantal leden ter bemoediging een bloemetje. We willen graag een ieder bedanken, die zich heeft ingespannen om voor de bloemen te zorgen en ook hen wie ze hebben weggebracht.

Ten slotte
In 2014 is geprobeerd de gemeenteleden zo goed mogelijk te informeren met artikelen in de Kerkbrief en het Kerkblad. Wij hopen dat u deze informatie waardeert en blijft lezen.

Uw giften voor de diaconie en de zending zijn welkom op:

NL 75 FVLB 06.35.80.85.44  t.a.v. Diaconie Protestantse Gemeente Nieuwveen en  voor de zending; even ZWO bijvoegen.

VERSLAG COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
In januari is de actie kerkbalans gehouden, met een goed resultaat. Het is fijn te merken dat de gemeente ook financieel de kerk steunt. Waarvoor dank. En uiteraard dank aan een ieder die heeft meegeholpen met rondbrengen en ophalen van de brieven.

De jaarrekening van 2015 en de begroting van 2016, opgesteld door Jan Vervark, zijn goedgekeurd door  de kerkenraad en het RCBB.

Er zijn wat kleine reparatie werkzaamheden uitgevoerd aan de kerk en het Anker, met dank aan Jan Baas die ons daarbij helpt. En het Anker ondergaat langzamerhand een metamorfose, vanwege de inspirerende activiteiten van Paul Rehorst.

Vermeldenswaard is nog dat de kerk dankzij een aantal aanpassingen thans weer volledig voldoet aan de veiligheidseisen. Noodverlichting, brandwerende gordijnen…. het is gebeurd.

Het kerkrooster is weer prima verzorgd door een aantal leden, waarbij Jannemarie Spelt niet onvermeld mag blijven. Ook nu heeft zij het leeuwendeel  (denk aan de preekbeurten) voor haar rekening genomen.

Maar ook de kosters en de dames van de koffie en de mensen die de kerk en het Anker schoonmaken, verdienen een dankwoord.

In de kerk is een beamer opgehangen / geïnstalleerd. Geen gemakkelijke klus vanwege de hoogte maar ook vanwege het goede zicht op het scherm, ook vanaf de zitplaatsen achter in de kerk. (Niet onbelangrijk want daar zitten de meesten). Een woord van dank voor Eric Hardsteen.

Aan Orgelmakerij Reil B.V. uit Heerde is de opdracht verstrekt om het orgel te restaureren, wat in 2016 zal gaan gebeuren. Door het Rijk is een bijdrage in de kosten toegezegd.

En niet te vergeten het oud papier. De container op het erf van de familie Bos werd door u gevuld en heeft weer geld opgebracht.  Verzorgd door Gerrit Spek en zijn plaatsvervangers. De opbrengst voor het jaar 2015 is ruim 2.000 euro.

Zoals u hebt kunnen lezen is er weer veel werk verricht. Dat is mooi om te ervaren. We mogen er als gemeente dankbaar voor zijn dat zoveel leden bereid zijn dit werk te doen. Met Gods hulp en zegen hebben wij het vertrouwen dat ook dit jaar de gemeente door haar geloof sterk zal staan.

VERSLAG JEUGDWERK

Kindernevendienst 2015
We hebben met de kindernevendienst een goed jaar achter de rug. Er is een paasproject uitgewerkt. Het thema was “God wint”. De projectverbeelding was een grote ronde schijf waarin iedere week een ander zintuig centraal stond. God wint: dat kun je horen, ruiken , zien en voelen. We hebben verhalen gehoord over de blindgeborene bij Siloam, de opwekking van Lazarus en de zieke man bij Bethesda. De verhalen gingen over het Bijbelboek Johannes.

We hebben afscheid genomen van Roos Ouwersloot en Pieter van der Leek. Beiden gaan nu naar de middelbare school. We zullen ze erg missen bij de kindernevendienst. Er zijn nu nog 5 kinderen.

Er zijn gelukkig ook nog steeds 5 leidsters voor onze kindernevendienst. Een hecht groepje dat met elkaar voor de kinderen de diensten met veel plezier voorbereidt.

In het kerstproject ging het over Lucas.  Daar was een prachtige verbeelding bij van een grote lantaarn. Het thema was “Liefdevol aangeraakt”. Iedere week werd er een nieuwe plaat verlicht. De verhalen gingen over Zacharias, de geboorte van Johannes, de aankondiging aan Maria en natuurlijk de geboorte van Jezus en de herders die naar hem toe kwamen. Op kerstmorgen kregen de kinderen een eigen lantaarn mee naar huis.

Op 13 december is er kinderkerstfeest gehouden. Gelukkig waren Roos en Pieter daar ook bij aanwezig, daardoor waren we met 7 kinderen. We hebben een heel fijne middag met elkaar beleefd. Er zijn kerststukjes gemaakt, kerstkoekjes gebakken (en uitgedeeld) en er is een mooi verhaal voorgelezen. Het was een mooie gezellige bijeenkomst en de kinderen waren erg blij met de boekjes die ze van de kerkenraad hebben gekregen.

Catechisatie
Met het groepje van maximaal vier mensen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar komen we elke mogelijke vrijdag samen bij de familie van der Vis thuis. Het is niet makkelijk om alle agenda’s op elkaar af te stemmen.

We hebben voor de vakantie de laatste onderwerpen over “heilige God, Geest en geheiligd volk en mens” , materiaal van het Evangelisch Werkverband gehad.

Na de vakantie uit een Youth for Christ boekje “God gezocht”. Verschillende geloven, zonde, kruis en overwinning behandeld.

Wij hadden vaak te kort aan tijd!

In 2016 gaan we hier mee verder: onder andere ‘de dood verloren’, Gods koninkrijk e.d.

Emailcatechese
Ook dit jaar was er de mogelijkheid om mee te doen met emailcatechese. Van die mogelijkheid maakten sommigen gebruik.

Onderwerpen waren:

 1. God en de vluchteling
 2. Moeilijke Bijbelteksten (I)
 3. Moeilijke Bijbelteksten (II)
 4. De weg van het gebed
 5. Een geloof dat het leven aanprijst ( nieuwe vragen rond abortus)
 6. God en de ziel.

Er komen nog vier lessen waarvan de titels op het moment van schrijven nog niet bekend waren.

De gang van zaken is dat er een les wordt gestuurd met informatie en vragen. De vragen worden door de emailcatechesanten beantwoord. Op dat antwoord komt dan weer een reactie van mijn kant (ds. P. Wilschut).

VERSLAG GESPREKSGROEPEN
Weer zijn er heel wat gemeenteleden in de gespreksgroepen bij elkaar geweest.

Er is veel  afgepraat. Dit seizoen was er weer materiaal, ontleend aan het Ouderlingenblad, voor in totaal tien keren. Soms werd in de groepen van dit materiaal afgeweken. Zo besprak één groep: kerk naar 2025. Hieronder staan de 10 titels (thema’s) van het materiaal:

 1. Gemeente en individu
 2. Zorgzame kerk
 3. Christenzijn is zo gek nog niet
 4. Voor de bloei in de buurt
 5. Kerst vieren
 6. Het werk in de gemeente (de gemeentepredikant)
 7. Begraven of cremeren
 8. Zing voor de Heer een nieuw lied
 9. Ouder- een zorg?
 10. Gemeente en jonge gezinnen.

De groep van de dinsdagavond heeft in de week voor kerst het jaar afgesloten met een prachtige kerstviering waarbij bijna iedereen een bijdrage leverde in de vorm van een verhaal, lied of gedicht. Hanno Hommel heeft ons daarbij begeleid op de piano. Het is de bedoeling de dienst van kerstavond 2016 ook op deze manier te houden.

Vanaf september zijn de avond-groepen op verzoek opnieuw ingedeeld. Hierbij de gastadressen en de gespreksleiders:

Dinsdagavond bij de fam. Hardsteen, Blokland 25, aanvang 20:00 uur:

Jenie Veenstra                  537340 jenie.veenstra@hetnet.nl
Jan Vervark                       538977 j.vervark@ziggo.nl

Woensdagavond in het zomerhuis van de fam. Bos, Oude Nieuwveenseweg 8, aanvang 20:00 uur:

Leen Visser                         537675 leendert_visser@hotmail.com
Baukje Veenstra                 537081 baukje-veenstra@hetnet.nl

De ouderengespreksgroep is ongewijzigd:
Dinsdagmiddag in het zomerhuis van de fam. Bos, Oude Nieuwveenseweg 8, aanvang 14.00 uur:

Ds. Piet Wilschut             475793 p.wilschut@xs4all.nl

U bent van harte welkom om zich aan te sluiten bij één van de groepen!

Preekbespreking
Vanaf 2012 komen we als klein groepje na de dienst samen om te praten over wat de preek je gedaan heeft, wat je interessant vond of waar je het misschien juist niet mee eens was.

Het gaat er niet om wie gelijk heeft, maar wat jou is opgevallen en dat met elkaar te delen. We zouden graag willen dat iedereen hier deel aan zouden hebben. Dan volgt er als vanzelf in de diversiteit een gemeenschap die door te delen ontvangt. Als je maar naar elkaar luisteren wil en zo leren vanuit de bijbel. Onderwerpen waren o.a.:

Ondersteuning door bezoek bij moeilijke momenten (Jezus en Elia hadden het beide moeilijk en zij werden beide bezocht).

Je niet laten weerhouden van een confronterende boodschap te spreken door de (nog niet zichtbare positieve) gevolgen.

Een kleine maar fijne kerk in een anders denkende wereld, zoals Petrus ook in zijn Romeinse tijd had. Klein maar met groot effect in de wereld door enthousiasme = God in jou.

Bartimeus bleef naar Jezus roepen. Het volk dat hem eerst bestrafte om te spreken moedigden hem na Jezus nodiging aan! Zo kunnen wij ook zijn naar ieder die wij ontmoeten: heb moed en roep naar Jezus.

Over geloof, wat soms actie inhoud (traplopen) en het van God verwachten (de lift).

In 2016 staan de volgende data ingepland 31 januari, 10 april, 22 mei, 28 augustus, 9 oktober en 13 november.

VERSLAG PROTESTANTS KERKKOOR NIEUWVEEN
Onder leiding van dirigent Henk van Voorst hebben we als  koor afgelopen jaar veel  gezongen en geoefend.

In de kerk hebben we gezongen met Pasen, op Hemelvaartsdag in de openluchtdienst bij De Sfeerstal, bij een Sing-in en op eerste Kerstdag. Omdat de dirigent uit Lisse komt,  zijn we daar ook uitgenodigd om te komen zingen. Ook hebben we in Hoofddorp  in de Marktpleinkerk en in het Spaarne Ziekenhuis gezongen. We vonden het allemaal erg leuk om te doen!

Het koor bestaat nu uit 21 leden waarvan 3 leden uit de omgeving van Woubrugge komen en sinds kort 2 leden uit Alphen aan de Rijn. Ook komt Jeanet Esveldt ons heel vaak  versterken als sopraan.

Gelukkig kunnen we op deze manier blijven bestaan als koor.

Jammer genoeg moesten we afgelopen jaar afscheid  nemen van Miep van Leeuwen, een heel betrokken en gezellig koorlid. We hebben gezongen in de rouwdienst.

Iedere week  op donderdagavond oefenen we in de kerk of in het Anker. We repeteren van 20.00 tot 20.45 uur, een kwartier pauze voor de koffie en de contacten en dan van 21.00 tot 21.45 uur, met op het laatst één of twee verzoeknummers. Het repertoire bestaat uit geestelijke liederen, psalmen en gezangen, zowel Nederlandstalig als buitenlandstalig.

Het koor is nog steeds op zoek naar nieuwe leden of mensen die alleen maar met Kerst of met Pasen willen zingen.  Het is allemaal mogelijk.

Denk niet:  ik kan niet zingen, maar kom het  gewoon eens proberen.  Van zingen wordt je blij!

U, jij bent van harte welkom.

VERSLAG OECUMENIA
Oecumenia is een middag die één maal per maand wordt georganiseerd door de beide kerken van Nieuwveen voor de ouderen. Het doel is om met elkaar een gezellige middag te hebben.

We beginnen het seizoen altijd met een gezellige bingo. Verder zijn er nog veel andere activiteiten. Zo hebben we een keer een pindamannetje gemaakt, is er een film vertoond en is Jan Vervark geweest om ons over oud Nieuwveen te vertellen, Ook maken we weleens kaarten of sieraden, of worden er spelletjes gedaan. Een kerststukje maken is ook altijd leuk en gezellig.

En er is ruim tijd om bij te praten onder het genot van een kopje koffie of thee, met iets lekkers, wat meest gebakken wordt door de dames van de organisatie.

Het is gewoon een gezellige middag. Als u nog nooit geweest bent moet u zeker eens komen kijken. We sluiten het seizoen af met een High-tea.

De middagen zijn van september tot april, altijd de 2de woensdag van de maand om 14.30 uur in ’t Anker.

VERSLAG SING-IN
Van januari t/m mei en van september t/m december 2015 zijn er sing-ins gehouden.

Steeds op de eerste zondagavond van de maand van 18.30 uur tot 19.30 uur in de Ontmoetingskerk.

De leiding was om beurten in handen van Anke Bos, Dita Bos, Coby Jansen en ondergetekende.

Er werd  voor gezorgd dat de avond begon met gebed, een Bijbellezing en een meditatie. Tussendoor werd er dan gezongen. Na het eerste gedeelte volgde de mogelijkheid voor de gemeenteleden om zelf liederen aan te dragen. Men vond het weer heel plezierig om eens een lievelingslied op te geven of iets wat we al lange tijd niet hadden gezongen.

De organisten Hanno Hommel, Anton den Boer en Piet van Rikxoort verleenden alle drie wederom hun medewerking. Ze speelden alles wat er door de gemeenteleden genoemd werd. Zowel uit het Nieuwe Liedboek als uit de eigen bundel van de Ontmoetingskerk. Ook lieten zij iedere keer een muzikaal stuk horen; soms een bewerking van een lied en soms een klassiek stuk. De laatste paar keren gaven de organisten ook zelf een lied op uit het Nieuwe Liedboek. Een lied wat nog weinig gezongen is, wat een keer geoefend kan worden, waar ze de aandacht op willen vestigen.…

Op 18 oktober is er een extra alternatieve sing-in gehouden. Het Prot. kerkkoor wilde graag een zangavond houden. Hierbij was er koorzang maar ook veel gemeentezang. De opzet was verder als een sing-in; er was geen predikant bij deze dienst betrokken.

De sing-ins werden bezocht door een redelijk vaste groep gemeenteleden en enkele mensen uit een andere gemeente. Al waren we de ene keer met minder en de andere keer met wat meer mensen, het staat in ieder geval vast dat de sing-ins aan een behoefte voldoen.

Weet u altijd welkom om mee te komen zingen, ook als u tot nu toe de stap niet heeft genomen.