Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

De ontmoetingskerkbrief van feb 2015

 

Datum Predikant Bijzonderheden Collectes
1 febr.2015        9:30

 

18:30

Ds. T. Wielsma

Uithoorn

 

Sing-in o.l.v.

Annet Hoogerwerf

Koffiedrinken na afloop dienst 1. werelddiaconaat (Cambodja)

2. predikantsplaats

3. restauratiefonds

 

alg. kerkelijk werk

8 febr.2015         9:30 Ds. P. Wilschut

Alphen a/d Rijn

M.m.v. de Herman Singers 1. diaconie

(Happy Rock Center, Kenia)

2. predikantsplaats

3. orgelfonds

15 febr.2015       9:30 Ds. L. de Graaff

Tiel

 

Viering Heilig Avondmaal 1. diaconie (daklozen/vluchtelingen R’dam)

2  predikantsplaats

3. verwarmingskosten

22 febr.2015       9:30 Ds. J. de Goei

Amersfoort

1e  zondag veertigdagentijd 1. diaconie (Madagaskar)

2. predikantsplaats

3. onderhoud gebouwen

 1 mrt.2015         9:30

 

 

18:30

Ds. P. Wilschut

Alphen a/d Rijn

 

 

Sing-in o.l.v.

Anke Bos

2e  zondag veertigdagentijd

Herbevestiging ambtsdrager

Koffiedrinken na afloop dienst

1. kerk in actie (Bijbelgenootschap Golfstaten)

2. predikantsplaats

3. restauratiefonds

 

alg. kerkelijk werk

 

Overwegingen bij: Mijn voeten volgden uw spoor, psalm 17 : 5.

Sporen van geluk: dat is volgens Kind op Zondag het thema voor deze tijd.

Ondertussen hebben we de verschrikkelijke berichten uit Parijs moeten verwerken. Het vrije woord ligt onder vuur. Zullen we ons voortaan maar inhouden of gaan we moedig het vrije woord verdedigen?

Onze ervaringen aan het begin van dit jaar zijn rood gekleurd: bloedrood.

Dat is wel heel wat anders dan sporen van geluk zien.

Met zulke beelden komen er momenten van je onthand voelen. Want het thema van deze tijd roept ons op, om te zoeken naar sporen van geluk, die we in het spoor van Jezus vinden kunnen.

Maar dat is niet gemakkelijk. Geluk is niet echt een woord uit de Bijbel. Daar wordt gesproken over: zalig, gezegend, wat in nieuwe vertalingen wel vertaald wordt met geluk… Misschien komt de betekenis van het bijbelse vrede, shalom, het dichtst bij wat wij onder geluk verstaan: dat alles goed is in je leven, dat je lichamelijk en geestelijk goed bent, dat je in goede verhoudingen met God en anderen leeft, dat het je aan niets ontbreekt. Het is een woord dat spreekt van verlangen. We hopen zo dat dit waar wordt voor ons… Maar ondertussen kleurt vergoten bloed ons netvlies.

Geluk, laat ik het woord maar gebruiken, is weerloos. Het kan zo maar geschonden worden. Het wordt zomaar geschonden, duizendvoudig.

Zijn er wel sporen van geluk, van een vrede die wenkt, van een zegen die gegeven is?

Psalm 17 zingt, dat je daarvoor je voeten moet zetten op het spoor van God.

Het begint ermee dat God Zijn vrije Woord in jouw leven laat spreken en dat jij je oren open hebt.

Dan zie je op een gegeven moment Jezus. Hij botst voortdurend op de haat en verachting van deze wereld. Toch blijft Hij gaan en roept jou op, psalm 17 zo te lezen dat je Hem volgt.

Je komt mensen tegen die Zijn geest ademen: zij kunnen het niet laten op te komen voor gerechtigheid; zij verdragen leugens niet; er zijn er die liefde een woonplaats geven.

Natuurlijk kun je je afvragen of dat sporen van geluk zijn of wanhoopsdaden.

Het is in deze tijd niet moeilijk om cynisch te worden.

Maar als we het spoor van de Heer volgen, horen we van Hem dat Hij móet lijden en sterven. God is in conflict met Zijn schepping. Hij lijdt eraan. Het licht dat door Hem heen straalt lijkt te doven. Want lijden en sterven, dat is:de kleur van bloed..

Maar Zijn spoor volgen is ook: bij een graf vandaan mogen lopen; Hij is hier niet want Hij is opgestaan. Sporen van geloof, hoop en liefde verwijzen niet naar een mislukt project.

Ze verwijzen naar Hem die leeft en wie in Zijn spoor loopt, loopt de toekomst tegemoet.

Daarom blijven we hoopvol zoeken naar sporen die Hij, de levende Heer, in ons midden plaatst.

9 januari, ds.Piet Wilschut.

 

Wel en wee.

Mw.Miep van Leeuwen-Thomas, Oude Nieuwveenseweg 38, moest naar het ziekenhuis voor zware behandelingen. Haar ziekte is voor haar, haar man en gezin ingrijpend. Zij wordt behandeld.

Ook zeer geschokt na de uitslag van een onderzoek was dhr. Ries v.d.Hul, Oude Nieuwveenseweg 11d. Hij bleek ernstig ziek te zijn. Voor hem en zijn vrouw betekent het een grote klap. Toch was er ook naar ik begreep een lichtpunt dat een behandeling nog zinvol is.

Dhr. Jan van Dam, Kerkstraat 46, is in het nieuwe jaar plotseling enkele dagen opgenomen geweest in het ziekenhuis. Hij is niet erg in orde, maar is dankbaar dat hij weer thuis is.

Dhr. Peter Rietveld, Groenoord 61 in Alphen a/d  Rijn is niet in orde geweest.

Dhr. Wim Könst, Parkstraat 9, is in het gips vanwege een vervelende aandoening.

Dhr. Jaak Zwaan, Schoterpark 17, heeft een longontsteking gehad, heb ik kort geleden vernomen. Gelukkig is hij weer op de been!

God zij met allen.

 

Geboren.                                                                                                    

John en Saskia Joha, Blokland 38, zijn ontzettend blij met de geboorte van hun dochter Sara die in december jl. geboren is. We willen jullie en jullie families heel hartelijk feliciteren en jullie van harte Gods zegen voor de komende jaren toewensen.

 

Na het samen zingen op 19 december.

Naar die avond in december is lang toe gewerkt. Maar wat hebben we samen met het  St.Caeciliakoor en ons koor in de Nicolaaskerk een prachtig ‘zingen op weg naar kerst’ gehad. We hebben heel veel in huis om samen te zingen en naar te luisteren. Hopelijk gaan we met dit initiatief door als gezamenlijke kerken van ons dorp.

 

Gesprekskringen.

De gesprekskringen zijn weer begonnen. Het boekje met artikelen over het werk van de Heilige Geest geeft veel stof tot nadenken. In de ouderengroep hebben we tenminste goede en diepgaande gesprekken hierover gehad. Ik wens alle deelnemers goede vervolggesprekken toe.

 

De Groothuisbezoeken.

Ook dit jaar willen we graag weer de groothuisbezoeken organiseren. Groothuisbezoek is een avond samen delen in geloof o.l.v. iemand van het pastoraal team.

Dit jaar is het thema: vieren en verbinden. We sluiten aan bij het jaarthema dat op startzondag behandeld is. Daarvoor is een praatpapier gemaakt. We zullen deze avonden met elkaar in gesprek gaan over kerkliederen en de eredienst. Als pastoraal team verheugen we ons weer op goede gesprekken.

De deelnemers die zich destijds hiervoor opgaven krijgen een uitnodiging. Mocht u vorig jaar niet uitgenodigd zijn, omdat u had opgegeven liever alleen persoonlijk huisbezoek te krijgen, maar wilt u nu wel graag meedoen, of bent u nieuw ingekomen en wilt u aan een groep meedoen: laat het ons weten.

De data: ma. 9 februari, wijk I, inl. Dita Bos,tel. 534513,

woe. 11 februari wijk II, inl. Jelle v.d.Veen, tel.539795,

ma. 16 februari, wijk III, inl. Rita v.d.Boon, tel. 506449.

Alle avonden beginnen om 20 uur. Wilt u deelnemen op een avond en bent u niet uitgenodigd, belt u gerust  het nummer voor de avond waarop u wilt komen.

 

Afscheid.

In de groep die diensten met jongeren voorbereidde en in de kindernevendienst van de Gereformeerde kerk heeft Tineke Visser-Rietveld 20 jaar lang meegedaan. Zij heeft aangegeven nu te willen stoppen. We willen jou Tineke, ook vanaf deze plaats heel hartelijk bedanken voor alle betrokkenheid en inzet. Je zult vast wel iets anders vinden wat je nu gaat doen.

 

Uit de kerkenraad.

Op 12 jan. was de eerste vergadering van het nieuwe jaar. Een groot aantal onderwerpen kwam langs.

We begonnen n.a.v. de gebeurtenissen in Parijs en de massale reacties daarop met een bezinning op een versie van psalm 10. We hebben hierover onze gevoelens gedeeld. Dat was goed.

Een groot aantal kerkdiensten hebben we geëvalueerd. Zo vonden we dat de oecumenische zangavond voor herhaling vatbaar is. Ook de dienst op nieuwjaarsmorgen werd in het bijzonder genoemd als een bijzondere dienst. Over alle diensten was er verder een positief gevoelen.

Gewerkt wordt aan een gemakkelijker te verplaatsen avondmaalstafel (niet het liturgisch centrum).

Uit Sage (samenwerkende kleine gemeentes in onze regio) kwamen wat vragen. In  februari komen de predikanten van die gemeentes samen om over de toekomst na te denken.

Nadenken hebben we ook vervolgd over wat ons te doen staat als de predikantsvacature een feit is. We zullen tijdig naar de gemeente toe met voorstellen komen.

Het verslag van het pastoraal team passeerde. Verheugend is dat het team compleet is en dat iedereen wil doorgaan. De commissie bijzondere diensten heeft om een onderwerp gevraagd dat besproken zou kunnen worden. De kerkenraad denkt daarover na.

We hebben de kerstviering voor de ouderen besproken. De diaconie zal nog met een eigen reactie komen.

De activiteiten voor de actie kerkbalans (thema: kerk in balans) zijn begonnen.

Er is met de firma Reil te Heerde voor het orgel een renovatiecontract getekend.

De commissie jongerendiensten wordt commissie gezinsdiensten. Nelleke v.d.Vis blijft in deze commissie. Tineke Visser stopt na heel veel jaren (zie hierboven).

Ben van Heusden eindigde met een stuk tekst over het bidden van Maarten Luther.

 

Bijbel.

We hebben sinds kort in de kerk  behalve de Bijbel op de kansel ook een Bijbel op tafel. Die is ons geschonken door mw. D.Langeveld. We zijn haar daarvoor natuurlijk erg dankbaar. Inmiddels is de Bijbel

in gebruik.

Ds.Piet Wilschut

 

 

Bedankt!

Namens de kerkenraad wil ik allen die op wat voor manier dan ook meegewerkt hebben aan de advents – en Kerstdiensten en de diensten met Oud en Nieuw heel hartelijk bedanken. Zonder de inzet van velen was het niet mogelijk zulke fijne diensten te organiseren.

 

Herbevestiging ambtsdrager.

In februari zal het ook afgekondigd worden in de kerk, zoals dat officieel gebeuren moet: de kerkenraad maakt u met vreugde bekend dat bereid gevonden is een tweede termijn als ouderling (voor het pastoraat) op zich te nemen:

Jelle van der Veen, Korenveldweg 31.

Mochten tegen deze herbenoeming gegronde bezwaren zijn, dienen die uiterlijk binnen één week schriftelijk bij de scriba ingediend te zijn.

We hopen uiteraard dat er een herbevestiging kan plaatsvinden op zondag 1 maart a.s.

Namens de kerkenraad, Annet Hoogerwerf-Teitsma.

 

Dank.

Hartelijk dank voor alle schriftelijke en mondelinge kerst- en nieuwjaarswensen die wij vanuit Nieuwveen mochten ontvangen. Wederkerig wensen mijn vrouw en ik u alle goeds toe voor het nieuwe jaar.

Ds.T.C.Wielsma

Diaconie collecte 1 februari Werelddiaconaat  Kerk in Actie.

In het noordoosten van Cambodja wonen veel inheemse volken, waarmee de regering en de grote bedrijven geen rekening houden. Zij willen dat het bos waarin zij leven, plaats maakt voor exploitatie en dammen om de rivieren te benutten. Kerk in Actie werkt samen met de organisatie NTFP om de inheemse bevolking te ondersteunen. Ze leren welke mogelijkheden ze hebben om op te komen voor hun rechten op het land en bos. Helpt u mee?

 

De Herman Singers in de dienst van 8 februari; collecte voor het Happy Rock Center, Kenia.

 

 

Van links naar rechts: Arie Bloemheuvel, 1e tenor, Martijn van de Weerd, 2e tenor, René Peters, bariton, Gijspiet van

Os, bas.

Ondertussen heel bekend voor ons , zij zijn al een paar keer bij ons komen zingen voor het goede doel.

Deze zondag komen zij weer, en om de geheugens nog even op te frissen, hier nog wat informatie over deze groep.

Onze naam

Onze naam danken wij aan Herman Sangers. Hij maakte net als de meeste leden van de Herman Singers deel uit van mannenkoor Zanglust uit Linschoten.
De zanggroep Herman Singers is opgericht omdat wij meer religieuze liederen wilden brengen. Herman leeft helaas niet meer; daarom is onze naam een knipoog naar én een eerbetoon aan Herman.

Wat wij zingen

Ons repertoire bestaat uit religieuze en niet-religieuze liederen in meerdere talen. Wij zingen a capella en soms driestemmig maar veelal vierstemmig.

Voor wie wij zingen

Met onze optredens steunen wij Stichting De Blije Kei. Deze stichting ondersteunt financieel het kindertehuis Happy Rock Center in Kenia. Alle vergoedingen die wij ontvangen, gaan in z’n geheel naar het Happy Rock Center.

 

Avondmaal collecte 15 februari voor daklozen en vluchtelingen werk.

De Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk (DCP) heeft ten doel, om vanuit het Evangelie van Jezus Christus een·grootstedelijke kerkelijke voorziening te onderhouden voor kwetsbare groepen uit de stedelijke samenleving (en ook daarbuiten). De Centrale Diaconie van de Hervormde Gemeente Rotterdam-Centrum heeft het kerkgebouw beschikbaar gesteld en financiert een belangrijk deel van de activiteiten.

1. Open Huis

Van oudsher is het Open Huis een belangrijk project in de Paulus kerk. In de beginfase was er alleen het Open Huis. Later zijn daaruit ook weer andere projecten ontstaan. Het Open Huis is de moeder van alle activiteiten. Van daaruit stromen bezoekers door naar andere activiteiten, zoals het Vluchtelingenwerk, het Eethuis, het Diaconaal spreekuur, het Kerkcafé  door de week, het avondgebed op de vrijdagavond. De taken van het Open Huis zijn laagdrempelige inloop (huiskamer) en van daaruit zo nodig eerste opvang en eerste activering van mensen.

2. Vluchtelingen 

Het vluchtelingenwerk van de Paulus kerk vormt al jaren een zeer belangrijk deel van het werk. In de stad Rotterdam zijn tussen de 15.000 en 20.000 mensen zonder een officiële verblijfsvergunning. Doel: het beïnvloeden van lokale en landelijke politiek teneinde de hopeloze positie van mensen zonder verblijfstitel zichtbaar te maken en structureel te verbeteren.

3. Maatschappelijk actie

Dit is de ‘gerechtigheids’-kant van het werk van de Pauluskerk. Waar dat nodig is vanuit het perspectief van ‘eeuwig leven’ voor iedereen en van ‘heelheid’ op alle niveaus van leven stelt de Pauluskerk concrete vormen van onrecht in de stad aan de orde.

Bankrekening IBAN:  NL17 INGB 0005 4507 26  (BIC: INGBNL2A)

 

Collectes 40 dagen tijd 2015

  • Wanneer valt de veertigdagentijd in 2015?
    De veertigdagentijd loopt in 2015 van Aswoensdag 18 februari tot en met zaterdag 4 april. Op zondag 5 april is het Pasen.
  • Waarom duurt de veertigdagentijd 46 dagen?
    De veertigdagentijd duurt 46 dagen omdat er zes zondagen in deze periode vallen. De zondag is de dag van de opstanding van Jezus en daarom een feestdag. En op een feestdag wordt niet gevast.
  • Waar komen die veertig dagen vandaan?
    In de bijbel is veertig een belangrijk getal. Jezus was bijvoorbeeld veertig dagen in de woestijn om te vasten en te bidden. En veertig jaar trok het volk Israël door de woestijn voordat zij in het beloofde land aankwamen. Het is een getal dat duidt op voorbereiding en overgang.

 

Collecte   22 februari 1e week 40 dagen tijd: Madagaskar.

Ieder jaar razen tropische stormen over Madagaskar. Huizen storten in en gewassen spoelen weg. En er vallen talloze slachtoffers.

De kerk van Madagaskar helpt de bevolking bij het bouwen van huizen die wel blijven staan als het stormt. Huizen van bamboe, want dat is sterk, goedkoop en duurzaam. Ook introduceerde de kerk een gewas dat het hele jaar genoeg te eten biedt: de yamswortel. Yam wordt geplant op hoger gelegen stukken grond, waar het water niet kan komen. Bovendien is het gewas goed bestand tegen harde wind. Zo hebben ze de zekerheid van een dak boven hun hoofd en genoeg te eten. Open je handen en geef voor stevige huizen en genoeg eten.

 

Collecte 1 maart 2e week  40 dagen tijd:  “Steun zoeken in de bijbel”.

In de rijke Golfstaten werken miljoenen gastarbeiders zich in het zweet voor een schamel loon. Ze zijn naar de Golf gekomen in de hoop te kunnen sparen voor een betere toekomst. Veel van hen zijn christen en zoeken steun in de plaatselijke kerken. Het Bijbelgenootschap van de Golfstaten, partner van Kerk in Actie heeft de bijbelvertelmethode Simply the Story ontwikkeld. Door deze methode lukt het de kerken om taal- en cultuurverschillen te overbruggen. Ze bemoedigen de vaak ongeletterde gastarbeiders met een goed verteld bijbelverhaal. In groepen praten ze over het verhaal door en passen ze het toe op hun eigen leven. Dit jaar wil het Bijbelgenootschap nog 80 voorgangers en gemeenteleden trainen in deze methode. Open uw handen en geef aan deze collecte, zodat de voorgangers Gods woord door kunnen geven aan de gastarbeiders en hen bemoedigen.

 

Helpt u mee om deze collectes tot een succes te maken? Hartelijk dank!

 

40-dagenboekjes.

Binnenkort ontvangt u een 40-dagenboekje om u thuis te kunnen voorbereiden in deze tijd voor Pasen. De scriba.

 

Inloopochtenden.

De inloopochtenden zijn er weer op 9 en 23 februari, met veranderde tijden, namelijk van 10.00 t/m 11.30 uur.

Kom gezellig langs voor een praatje en een kopje koffie/thee .

De diaconie.

 

Verantwoording collecten januari diaconie.

Inloopochtenden Het Anker (31 dec.) €  38,04; plaatselijk werk € 68,35; Leprastichting €  112,25.

Namens de diaconie hartelijk dank voor uw gave.

 

Verantwoording collecten januari.

Eindejaarscollecte kerk (31 dec.) € 155,30 plus via de bank € 1.085,00; orgelfonds €  69,67; verwarmingskosten

€  74,10; algemeen kerkelijk werk € 323,35; predikantsplaats € 252,55; onderhoud gebouwen € 55,60.

Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Opbrengst oud papier 2014.

In 2014 heeft het oude papier € 2172.02 opgebracht! Een prachtig resultaat! Grote dank aan Gerrit en Kees Spek voor het op orde houden van de container, fam Bos voor het beschikbaar stellen van de ruimte en iedereen in de gemeente die oud papier heeft gebracht.

 

Sleutels Het Anker.

In de loop der jaren zijn er heel wat sleutels van Het Anker in omloop geraakt. Nu Paul Rehorst het beheer over dit gebouw heeft en zich daarvoor ook verantwoordelijk voelt, willen we weten wie er een sleutel van Het Anker heeft.

Als u een sleutel heeft wilt u dit dan even doorgeven aan Jan de Vries; email vriesberg@kpnmail.nl of tel.nr. 06-20993840.

De Kerkrentmeesters

 

Verjaardagen.

In de maand februari zullen er nogal wat ouderen zijn die hun verjaardag hopen te vieren. Vanaf deze plaats willen we u allen van harte gelukwensen. Bovendien wensen we u gezellige verjaardagen toe.

De heren van den Hul en van ’t Kruis zullen een hoge leeftijd bereiken: respectievelijk 88 en 90 jaar! Als geen ander weet u hoe de leeftijd ook haar tol eist. Toch hopen we dat u ook dankbaar kunt terugkijken op mooie momenten in  een lang leven.

Alle jarigen wensen we Gods zegen toe voor het komende levensjaar!

 4 febr Dhr. C. den Hertog Akkermunt 3
 4 febr Dhr. A.J. Zijl Oude Nieuwveenseweg 51
 7 febr Mevr. A.J. Bos – Nell Oude Nieuwveenseweg 8
 9 febr Dhr. W.M. Jansen Meeuwenveld 5
13 febr Mevr. H.N. van Griethuizen Schoterpark 27
 14 febr Dhr. M.P. van den Hul Oude Nieuwveenseweg 11-d
 15 febr Dhr. P.C. Verkerk Schout Clantstraat 9
 15 febr Mevr. M. Rietveld – Tensen Schoterveld 20
 23 febr Dhr. J.C. van ’t Kruis Dorpsstraat 13-d
 24 febr Mevr. L. Biesbroek Parkstraat 14

 

Uit het gebedenboekje ‘Inkeer’ van Jaap Zijlstra het gebed ‘bij het ouder worden’:

 

Hemelse Vader, hoe ouder ik word, hoe meer ik van het leven ga houden.

Bewaar mij voor een saaie oude dag; een beek die stilstaat vertroebelt. Help mij om stromend te blijven.

Wat een zegen, ik hoef niet meer te werken voor productiviteit, ik hoef niet meer te leven voor beloning.

En ik ervaar: de hoogste vorm van werken is spreken:

troost spreken, recht spreken, waarheid spreken, hoop spreken, liefde spreken.

God, wat een geluk dat ik mag leven voor U en voor de ander.

Eindelijk heb ik volop tijd mij in te zetten voor uw gemeente en namens U mensen met een bezoek te ‘vereren’.

Geef hen en mij het werkelijk als een eer te zien elkaar te ontmoeten in uw naam

en met elkaar te spreken in een goede geest, uw Heilige Geest.

Help mij om zelf geen wandelend klachtenboek te zijn maar een leesbare brief van U,

help mij om niet mijzelf tot middelpunt te maken, maar voor mijn naaste te zijn een luisterend oor en een helpende hand.

En help mij bij het moeilijkste en mooiste: een goed woord te spreken van U.

Glorie zij uw Naam!

Huwelijksjubileum.

26 februari a.s. is het 40 jaar geleden dat ds. Piet Wilschut en zijn echtgenote Sari elkaar het jawoord gaven. 40 jaar samen waarin ze lief en ook leed met elkaar hebben gedeeld. Vanaf deze plek willen we hen van harte feliciteren met dit heuglijke feit. Er zal dankbaarheid zijn dat ze voor elkaar gespaard zijn. We wensen hen een heel fijne dag van vieren toe. Bovenal wensen wij hen Gods zegen toe voor de jaren die komen!

 

Bekendmaking datum startweekend.

Het zal pas in september gaan plaatsvinden: het startweekend van het nieuwe seizoen. Op verzoek wordt nu alvast de datum bekendgemaakt: 19 en 20 september. Sommige gemeenteleden willen hier n.l. alvast rekening mee houden als ze hun uitjes en vakantie in september plannen. Namens de kerkenraad, de scriba.

Aan het woord……Gina Dominguez – Baptista.

 

Op 15 januari 1935 werd in een dorpje in Zuid-Portugal Gina Baptista

geboren, als derde dochter in een gezin. Het was de tijd van minister-

president Salazar, een tijd van autoritaire politiek, van onderdrukking en

geweld. Daar kreeg het gezin Baptista ook mee te maken. Toen Gina bijna 6

was (er was inmiddels nog een zusje geboren) werd haar vader, die

landbouwer was, opgepakt vanwege het per ongeluk uitgeven van een valse

munt. Waarschijnlijk dacht het regime dat hij betrokken was bij een zaak met

vals geld; hij kreeg 25 jaar gevangenisstraf! Na een jaar is het hem gelukt te

ontsnappen. Hij kwam ’s nachts weleens thuis maar moest steeds op de

vlucht. In die tijd kreeg Gina er een broertje bij. Er kwamen echter steeds

invallen van de politie, vaak ’s nachts, die van haar moeder wilde weten waar

haar vader was. Moeder wist het niet en kon dus ook niets zeggen.

Toen Gina’s broertje 3 jaar was verdween haar vader voorgoed uit beeld. Tot op de

dag van vandaag weet niemand wat hem is overkomen. Of hij gesnapt  en ter dood veroordeeld is of dat hij is gevlucht en ergens anders een nieuw leven is begonnen…..Voor Gina is dit moeilijk te verkroppen. Haar moeder heeft altijd op hem gewacht.

Gina’s moeder moest sinds de gevangenisstraf van haar man voor het gezin zorgen.  Ze werkte samen met de twee oudste zusjes (toen 10 en 12 jaar) op het land. Gina’s jongste zusje groeide op bij een kinderloze tante. Het was moeilijk om het gezin voldoende eten te geven.  Maar arm of niet, het gezin Baptista was heel schoon, want dat vond haar moeder belangrijk. Gina was de enige die naar school ging; bijzonder want haar ouders waren nog analfabeet. Door de geboorte van haar broertje kwam daar verandering in; Gina moest thuiskomen om op te passen. Dat deed haar heel veel verdriet; ze hield veel van school en vooral van lezen. Ze probeerde bij iedereen om haar heen boeken te lenen zodat ze maar kon blijven lezen. Gina ging ook graag naar de kerk en deed daar communie. De kerk lag  aan het eind van de straat waar ze woonde, die Straat van de Heilige Geest heette.

Toen Gina 12 jaar was werd ze naar Lissabon gestuurd om bij een advocaatsgezin op een meisje te passen. Daar is ze heel kort geweest; er waren militaire oefeningen in de buurt en Gina was heel bang dat er opnieuw oorlog was. Terug in het dorp bij haar moeder kreeg ze werk bij de eigenaar van een meelfabriek: boodschappen doen, water halen e.d. Bovendien ging haar moeder op een andere boerderij aan het werk als naaister en om te strijken. Vanaf dat moment was er geen honger meer;  moeder kreeg steeds eten mee. Gina heeft ook nog geprobeerd kapster te worden. Ze mocht echter alleen maar kijken en vegen in de kapsalon en keerde weer terug naar haar vorige baan. Inmiddels was Gina een jaar of 17. Er waren veel jongens om haar heen. Die werkten op het land en Gina vond hen niet capabel genoeg; ze zag met hen geen toekomst voor zich.

De volgende fase in hun leven bracht de familie door in Setúbal, vlakbij Lissabon. Daar is geen sprake van landbouw maar staan fabrieken. Gina werkte als naaister in een fabriek. Bovendien ging ze terug naar school om volwassen-onderwijs te krijgen. Daar maakte ze ook kennis met haar toekomstige man Marcolinu die postbode was. Haar man was niet gelukkig in Portugal. De mensen waren niet ontwikkeld, er was grote werkloosheid en armoede en geen gezondheidszorg. Bovendien was er veel sprake van corruptie. Via een vriend kwam hij in Nederland terecht. Na 1 ½ jaar is Gina hem gevolgd.

In Nederland woonden ze eerst in Amsterdam en werkten beide in de Johannes Stichting in Nieuwveen. M.b.v. een woordenboekje (Gina liet het mij zien) leerde zij zichzelf het Nederlands aan en kreeg de Nederlandse nationaliteit.  Dochter Paula werd geboren. Daarna verhuisden ze naar Zwammerdam , naar een boerderij van de Hooge Burch. Gina deed ondertussen thuiswerk als naaister en schoonmaakwerk. De volgende verhuizing was naar Nieuwveen, waar Gina in het restaurant van de Johannes Stichting werkte en ook daar schoonmaakwerk deed. Dat was echt heel hard werken! Ondanks hun katholieke achtergrond gingen ze in Nieuwveen naar de Hervormde kerk en deden daar belijdenis bij ds. Kaai. Marcolinu had n.l. slechte herinneringen aan de RKK in Portugal.

Veel te vroeg werd er een zusje voor Paula geboren: Alexandra. Ze heeft drie maanden in de couveuse in het ziekenhuis in Leiden gelegen, waar Gina elke dag naar toe ging. Dat was ook moeilijk voor Paula die veel alleen was. Na enige tijd werd Alexandra doof  waardoor ze naar een doveninstituut in Amsterdam ging. Op 6 jarige leeftijd kreeg zij een tumor en is 7 maanden in Noordwijk verpleegd. Enige jaren was er hoop dat het goed kwam, maar Alexandra bleek toch ongeneeslijk ziek en overleed op 12 jarige leeftijd. Toen was het moeilijk voor Gina om nog positief in het leven te staan. Een baan in de Hooge Burch gaf haar weer enige blijdschap.

Nadat ze gestopt was met werken werd Marcolinu ziek. Hij heeft enige operaties aan zijn hoofd gehad, maar zag het leven niet meer zitten. 13 jaar geleden is hij overleden. Zelf heeft Gina inmiddels ook allerlei operaties achter de rug, maar is er goed uitgekomen.

Gina heeft verschrikkelijk veel meegemaakt in haar leven. Ondanks alles straalt ze heel vaak blijheid uit. En ondanks alles heeft ze haar geloof behouden. Ze gelooft dat ze nooit alleen is maar dat God altijd bij haar is.

En daarmee eindigt een bewogen gesprek met één van de trouwe gemeenteleden van de Ontmoetingskerk.

 

Annet Hoogerwerf-Teitsma.

Sing-in.

U kunt alvast noteren: tot de zomervakanties zijn er sing-ins op 1 februari,

1 maart,

12 april (i.v.m. Pasen)

en 3 mei.

1 febr. zal Cor de Jong de begeleiding op zich nemen.

De sing-ins worden altijd gestart met een Bijbelgedeelte. Deze keer uit Johannes 5: Genezing in het bad van Betzata. Het thema van de meditatie zal zijn: Meeleven. En natuurlijk gaan we weer heel veel zingen.

Ook als u nog niet eerder bent geweest: van harte welkom! We starten om 18.30 uur.

Annet Hoogerwerf-Teitsma.

 

 

Oecumenia.

11 februari vanaf 14.30 uur bent u weer van harte welkom in ’t Anker voor een gezellig

samenzijn.

Er staat deze keer een spannend creatief gebeuren op het programma, n.l. het maken

van  een insecten hotel.

Insecten zijn onmisbaar in de natuur. Ze helpen bijvoorbeeld met de bestuiving.

Ook kun je er baat bij hebben omdat sommige insecten anderen weer te lijf gaan.

Het is dus een kwestie van onderdak bieden aan gewenste gasten.

Of het insectenhotel dat u gaat maken overeen komt met de afbeelding weet ik niet.

Maar in elk geval heeft u zo een idee wat er bedoeld wordt met insectenhotel.

Hopelijk zal er in menig tuin in Nieuwveen straks een ‘hotel‘ hangen!

 

 

‘Bijbel in Gewone Taal’ voor basisscholen.

Dit voorjaar verschijnt er een speciale editie van de ‘Bijbel in Gewone Taal’, de nieuwe

bijbelvertaling die in oktober uitkwam. Het Nederlands Bijbelgenootschap laat weten

dat er een uitgave wordt gedrukt, speciaal voor kinderen van de basisschool.

Aangepaste thema’s
Deze nieuwe versie heet ‘Bijbel in Gewone Taal voor jou’ en is gericht op kinderen uit

de bovenbouw van de basisschool. In deze Bijbel zijn speciale opdrachten en thema’s

verwerkt die gericht zijn op kinderen van die leeftijd. ‘Bijbel in Gewone Taal voor jou’

bevat naast de gewone bijbelvertaling daarom twintig themapagina’s, onder andere

over pesten, duurzaamheid en zorgdragen voor elkaar.

To-do tips
Bijbelwetenschapper Roelien Smit werkte mee aan de themapagina’s: “Per thema wordt

een vraag of stelling neergezet. Elk thema wordt geïntroduceerd door een spannend verhaal van een kind. Vragen over het bijbelverhaal en concrete ‘to do’-tips stimuleren kinderen om zelf uit de Bijbel te lezen.” Volgens het NBG is de ‘Bijbel in Gewone Taal voor jou’ een uitstekend boek om in de klas te gebruiken, of om kado te geven wanneer kinderen de basisschool verlaten.

 

Ledenmutaties.

Dhr. B. van Vliet is verhuisd van Geerweg 97,  Ter Aar, naar Beinsdorp. (Dit is een neef van de familie die bij hen in woonde.)

Roelof Achterveld is verhuisd van Oude Nieuwveenseweg 1 naar Leimuiden.

Beide worden dus overgeschreven naar de nieuwe gemeentes.

Pascalle Hardsteen is verhuisd van Blokland 25 naar Jan Sassestraat 51. Zij blijft lid van onze gemeente.

We hopen dat jullie allemaal snel zullen wennen aan je nieuwe woonomgeving en wensen je daar een goede tijd toe!

 

 

 

 

 

 

 

 

Handig met de verfkwast?                Handig met de naaimachine?

Dan kunt u zich nuttig maken in ’t Anker

Bel Paul Rehorst: 06-22 51 33 94

 

 

 

Wie vindt het fijn om met mensen om te gaan?

Wie vindt het fijn om over het geloof te praten?

En wil meedenken binnen de kerkenraad?

Dan is het pastorale werk vast iets voor u.

Eén van de wijken heeft drie pastoraal werkers maar geen ouderling.

Denk er eens over!

Reacties en inlichtingen bij Rita van de Boon (tel. 506449)

of Jelle van der Veen (tel.539795)

 

Denkt u bij de volgende woorden:               

dit spreekt mij aan?!                                                        

 

omzien naar elkaar          goede doelen

collecteren                           bestemming bloemen

opnemen diensten           extra hulp gemeenteleden

kerstviering ouderen       paasontbijt

inloopochtenden

 

Dan bent u geschikt als  diaken!

Neem contact op met Coby Jansen (tel. 538715)

of Kees Spek (tel. 539232).

 

 

Regionale agenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar  februari 2015.

Zo 1 febr   9.30 Zondag werelddiaconaat Nieuwkoop Herv. kerk

Reghthuysplein

Zo 1 febr 10.00

 

Zendingsdienst Aarlanderveen

 

Herv. kerk

Dorpsstraat 38

Zo 1 febr 18.30 Sing-in Nieuwveen Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45

Zo 8 febr   9.30 Dienst met zanggroep Nieuwveen Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45

Zo 8 febr 14.00 –

16.00

Lees/ gesprekskring

 

Nieuwkoop Geref.  kerk

Achterweg 4

Zo 8 febr

 

19.00 Zangavond

nieuw liedboek

Ter Aar Ger. PKN kerk

Oostkanaalkade 2

Zo 15 febr   9.30 Gezinsdienst

 

Woerdense Verlaat Geref. Kerk

Korte Meentweg 17

Zo 15 febr

 

18.30

 

Zangdienst/ Evensong

 

Nieuwkoop. Herv. kerk

Reghthuysplein

Zo 15 febr 18.30 Welkomthuisdienst Woubrugge Dorpskerk

Comriekade

Zo 22 febr 14.00 –

16.00

Lees/ gesprekskring

 

Nieuwkoop Geref. kerk

Achterweg 4

 

Toelichting:

 

Iedere woensdag Open Huis met Boekspot Leimuiden: Het gehele jaar  van 10.00 – 11.30 uur. Tijd voor koffie, gezelligheid en ontmoeting. In de Boekspot zijn leen- en nieuwe boeken te vinden. De leenboeken zijn door de mensen zelf ingebracht. De nieuwe boeken en cadeauartikelen komen uit een christelijke boekwinkel. Iedere zes weken wordt er een nieuw assortiment gehaald.

Zie ook http://pgleimuiden.nl/activiteiten/een-greep-uit-de-activiteiten-seizoen-2014-2015/

 

Iedere oneven week op maandag Inloopochtend Nieuwveen: van 10.00 tot 11.30 uur .Voor een praatje, het lenen van een boek, een puzzel of een spelletje, of zomaar een ontmoeting met elkaar met een kopje koffie of thee.

 

Iedere eerste donderdag van de maand Meditatie Nieuwkoop: gezamenlijk lezen en bestuderen van oude of nieuwere teksten afgewisseld door meditatie en muziek. Locatie: Oudshoornweg 9, Alphen a/d Rijn. Toegang vrij,  verdere informatie: Jan Roos (571666), jan.roos@planet.nl

 

1 febr Zondag werelddiaconaat Nieuwkoop: Ontmoetingsdienst met  ds. O.J. Ruff uit Haarlem m.m.v. Zanggroep ‘Spirit’.

 

1 febr Zendingsdienst Aarlanderveen: gezamenlijke dienst van de Hervormde gemeente en Gereformeerde kerk. Voorganger: dhr. R. van Eijle, Ermelo.

 

8 febr Dienst met zanggroep Nieuwveen: voorganger ds. P. Wilschut, Alphen a/d Rijn. M.m.v. de Herman Singers:  vier mannen die veel plezier hebben in zingen. Met hun optredens ondersteunen zij een goed doel: kindertehuis Happy Rock Center in Kenia.

 

8 febr en 22 febr Lees/ gesprekskring Nieuwkoop: thema: Filosofie en Cultuur. “Nietzschers tranen” van Irvin D. Yalom de psychiater en auteur van internationaal succesvolle titels als ‘De Schopenhauer kuur’ en ‘Het raadsel Spinoza’. Geeft dit boek inzicht in een onze post-christelijke cultuur? Toegang vrij,  verdere informatie: Jan Roos (571666), jan.roos@planet.nl

 

8 febr Zangavond Ter Aar: waar liederen voor de 40-dagentijd en Pasen worden aangeleerd uit het Nieuwe Liedboek.

 

15 febr Gezinsdienst Woerdense Verlaat: m.m.v. ds. R. Mager

 

15 febr Zangdienst/ Evensong Nieuwkoop: Voorganger ds. H.J. Prosman m.m.v. Zanggroep ‘Spirit’.

 

15 febr Welkomthuisdienst Woubrugge: laagdrempelige dienst.

 

 

Martin Buber, Jodendom, Groningen, Werkman…

Velen kennen zonder het te weten de kleurige ‘druksels’ van Hendrik Nicolaas Werkman: vaak sieren ze het kaft van theologische boeken of hangen ze bij een bekende aan de muur. Werkman maakte ze aan het begin van de tweede wereldoorlog op uitnodiging van dominee August Henkels. Deze erudiete predikant had Werkman de Chassidische Legenden van Martin Buber laten lezen. Werkman raakte gefascineerd en ging meteen met zijn geheel eigen techniek aan de slag. Steeds als hij iets klaar had legde hij het aan Henkels voor. Zo ontstonden in de loop van de jaren de twintig druksels bij de bonte verhalen rond de Chassidische rabbi, de Baal Sjem Tov.

De druksels van Werkman hebben allerlei fascinerende kanten: het verhaal achter de druksels (oorlog, verzet), de techniek (een failliete drukkerij), de persoon van Werkman (een begaafde zonderling in de traditie van De Ploeg), het Chassidisme (18e eeuwse Joodse mystiek), een vrijzinnige dominee met een brede visie. H.N. Werkman werd 10 april 1945, zonder vorm van proces, gefusilleerd. Drie dagen later werd Groningen bevrijd.

Donderdag 29 januari zal dr. Anne Marijke Spijkerboer ons verder informeren over het werk van Werkman. Vanaf die datum zullen de twintig druksels die H.N. Werkman maakte bij de bonte verhalen rond de Chassidische Legenden, in de Lichtkring te bezichtigen zijn.

Van Anne Marijke Spijkerboer, predikant te Rijswijk, verscheen eerder o.a. ‘Rembrandts engel, bijbelverhalen van een schilder’ en ‘Wij hebben ongelooflijke dingen gezien, Johannes vanuit de kunst gelezen’.

Welkom: Donderdag 29 januari, 20.00 uur, in de Lichtkring, Amerikalaan 91, Alphen aan den Rijn.

 

Hartelijke groeten, Ds. Kees van Stralen.