Beleidsplan 2017-2022

 • Profiel van de gemeente

De Protestantse gemeente te Nieuwveen is de enige PKN gemeente in Nieuwveen. In 2011 zijn de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente volledig samen gegaan. De diensten worden gehouden in het kerkgebouw van de voormalige Hervormde Kerk, welke bij de fusie tot “De Ontmoetingskerk” werd gedoopt.

Daarnaast is er in Nieuwveen nog de Roomskatholieke Parochie H. Sint Nicolaas. Helaas heeft de protestantse basisschool in ons dorp in 2003 haar deuren moeten sluiten vanwege een tekort aan leerlingen.

We willen een gemeente zijn:
die uitdraagt dat zij er is dankzij Jezus Christus, onze Heer en Verlosser,
die ons door zijn Woord en Geest roept en samenbrengt;

 • die zich laat inspireren door het werk dat Jezus Christus deed

en van daaruit oog en hart heeft voor elkaar en voor mensen van buiten;

 • die gastvrij is en waarbij we elkaar, hoe verschillend ook,

met respect tegemoet treden;

 • die zich vanuit de traditie van de Protestantse Kerk in Nederland

op een eigentijdse wijze wil laten inspireren door Gods woord;

 • die zich bewust is van haar diaconale opdracht in de samenleving,

zowel in het dorp als wereldwijd.

Verder zijn wij te typeren als:

 • een gemeente waarin alle leeftijdsgroepen voorkomen

maar waarin de betrokkenheid van jongeren en jonge gezinnen laag is;

 • een gemeente die doordrongen is van de noodzaak om jonge gezinnen

te betrekken bij onze geloofsgemeenschap;

 • een kleine gemeente die vraagt om initiatieven

om de gemeente in stand te houden.

Missie (waar we voor staan)

Onze gemeente wordt geïnspireerd door de woorden van God die in Jezus Christus tot uitdrukking komen. Wij willen dan ook gemeente zijn die Hem navolgt: samenkomend rondom het Woord van God, gastvrij voor jong en oud en open voor nieuwkomers.

Wij zijn onderdeel van het grote geheel van Christus’ wereldwijde kerk. Hierbij staan we ruimhartig in de traditie van de Protestante kerk in Nederland, zoals vastgelegd in haar kerkorde.

Van oudsher is er binnen de kerkelijke gemeente Nieuwveen ruimte voor een veelkleurig geloofsleven. Deze pluraliteit zien we als een verrijking. Kerk-zijn is een gezamenlijke trektocht, waarin we elkaar willen vinden. We willen graag het grote nieuws van onze Heer Jezus Christus met elkaar en met mensen van buiten delen.

Visie (hoe we onze toekomst zien)

Wij verlangen ernaar om een door het geloof bezielde gemeenschap te zijn, die de blik naar buiten richt, ons afvragend wat God hier en nu in deze huidige tijd van ons wil.

Wij willen daarbij zoeken naar nieuwe mogelijkheden om mensen in Nieuwveen en omliggende gemeenten te laten delen in Gods overvloed. We willen elkaar daarom ook meer vinden óver de kerkgrenzen heen en ons inzetten voor een betere samenleving in Nieuwveen en daarbuiten.

Ruimte scheppend zijn voor iedereen, door meer present te zijn in de samenleving, zowel dichtbij als ver weg. Wij zien de kosten van verandering en groei onder ogen en willen die opbrengen.

2.1 Kerkenraad

 De leiding van de gemeente berust bij de kerkenraad. De kerkenraad is verantwoordelijk voor de pastorale zorg in de gemeente, het diaconaat in de gemeente, de samenleving en de wereld, evenals het besturen van de kerk, de organisatie en de inhoud van de erediensten en het te voeren beleid. De belangrijkste kerkordelijke afspraken die gelden in onze gemeente zijn vastgelegd in de plaatselijke regeling. De kerkenraad stelt zich verplicht deze plaatselijke regeling regelmatig te bezien. Wijzigingen en aanpassingen kunnen slechts tot stand komen na raadpleging van de gemeente.  De kerkenraad stelt jaarlijks een werkplan op waarin wordt verwoord wat de taken voor het komende jaar zijn. De kerkenraad vergadert 10 keer per jaar. Het moderamen bereidt de vergaderingen van de kerkenraad voor. Zij neemt geen beleidsbesluiten.

Voor de werkwijze van de kerkenraad wordt verwezen naar de plaatselijke regeling.

 

Doelstellingen:

 • In de kerkenraad, bij de opening van de vergadering, zal altijd ruimte geschapen moeten worden om met elkaar te spreken over de Bron van waaruit wij leven en ons werk in de kerk verrichten.
 • Voor nieuwe ambtsdragers moet het duidelijk zijn dat er landelijk vorming en toerusting mogelijk is.
 • De kerkenraad nodigt zonodig diverse werkgroepen of personen die een bepaalde taak hebben uit voor overleg.
 • Het is belangrijk dat we als kerkenraad contact blijven houden met kerkenraden en gemeenten in de regio, om zo informatie en ervaringen met elkaar te delen. Daarom zullen de vergaderingen van de classis en de bijeenkomsten van Sage (Samenwerking kleine Gemeentes) zoveel mogelijk worden bezocht. I.v.m. de wijzigingen op classikaal gebied is het op dit moment onduidelijk hoe dit in de toekomst gestalte zal krijgen.
 • Daarnaast blijven de ontmoetingen waardevol die er zijn tussen de predikanten en kerkelijk werkers in de Werkgemeenschap.
 • Kerkenraadsstukken, zoals notulen, plaatselijke regeling e.d., zullen digitaal worden gearchiveerd.

 

2.2 Eredienst

 

De eredienst vormt het hart van de gemeente. Elke zondagmorgen is er gelegenheid om als gemeente samen te komen rondom het Woord van God, om van daaruit een weg te zoeken in geloof en leven.

In deze diensten  biedt de kindernevendienst de mogelijkheid aan kinderen in de basisschoolleeftijd om op hun eigen niveau in contact te komen met het evangelie, met uitzondering van de schoolvakanties.

Naast de reguliere zondagse erediensten zijn er de volgende bijzondere diensten:

– Bid- en dankdag voor gewas en arbeid

-Witte Donderdag met de viering van het Heilig Avondmaal en Goede Vrijdag waarin de kruisiging wordt

herdacht  in de Stille Week

– Pasen

– Hemelvaartsdag

– Pinksteren

– Startweekend

– Laatste zondag van het kerkelijk jaar

– Kerstnachtdienst en Kerstmorgendienst

– Oudejaarsdienst en Nieuwjaarsbijeenkomst

– Diensten met doop, belijdenis, bevestiging, huwelijk, overlijden en viering van het Heilig Avondmaal

– Gezinsdiensten

– Sing-ins

– Diensten met preekbespreking

De kerkenraad draagt verantwoordelijkheid voor de inhoud en de gang van zaken tijdens de eredienst. Dit komt tot uiting in de aanwezigheid van een afvaardiging van ouderlingen en diakenen voor in de kerk. De ouderling van dienst draagt aan het begin van de dienst de verantwoordelijkheid via een handdruk over aan de voorganger en neemt deze na de dienst op dezelfde wijze terug. De ambtsdragers  zorgen tijdens de erediensten voor het inzamelen van de gaven. De diakenen doen dienst aan de tafel van de Heer. Bij verhindering van een predikant wordt de dienst geleid door een ouderling en kan gebruik worden gemaakt van een voor deze situatie uitgewerkte liturgie.

Iedere eerste en derde zondag van de maand is er na de dienst gelegenheid om elkaar, onder het drinken van een kopje koffie of thee, te ontmoeten.

Onze gemeente maakt gebruik van de Nieuwe Bijbelvertaling (2004) en het Nieuwe Liedboek (2013). Daarnaast is er een eigen liedbundel.

 

Doelstellingen:

 • Om de betrokkenheid van de gemeenteleden te vergroten kunnen gemeenteleden meer ingezet  worden bij de voorbereiding en uitvoering van een dienst, bijvoorbeeld door het lezen van een gedicht of het verzorgen van de schriftlezing. Dit gebeurt al bij de gezinsdiensten, welke worden voorbereid door de predikant en de gezinsdienstcommissie, en in de Kerstnachtdienst, welke wordt voorbereid door de predikant en een afvaardiging van de gespreksgroepen.
 • Bij bijzondere diensten wordt er gebruik gemaakt van de beamer.
 • Het streven is regelmatig een nog onbekend lied uit het Nieuwe Liedboek te laten zingen. Het zou mooi zijn wanneer er een kleine commissie kan worden samengesteld die de eigen liedbundel gaat herzien. Hierbij kunnen de liederen die ook in het Nieuwe Liedboek staan worden geschrapt en kunnen liederen die door gemeenteleden worden gemist aan de eigen liedbundel worden toegevoegd.

2.3          Pastoraat

Het pastoraat is een dienst van mensen aan elkaar, met het oog op hun beleving van en hun vragen rondom het geloof en de zingeving van hun leven.

Met het pastoraat willen we aandacht geven aan:

 • De hoogte- en dieptepunten van het leven
 • vragen rondom geloof en zingeving
 • het nemen van verantwoorde beslissingen
 • de ontwikkeling van gemeenschapsvorming

Onze gemeente bestaat uit vier wijken. Samen met de wijkouderlingen heeft elke wijk pastorale werkers. Er wordt gewerkt met pastoraat op maat.

Drie wijken worden gevormd door onze gemeenteleden in het dorp Nieuwveen en daarbuiten. De vierde wijk omvat onze gemeenteleden met een verstandelijke en meervoudige beperking op het landgoed Ursula, een gemeenschap die sinds jaar en dag deel uitmaakt van de gemeente Nieuwveen.

Daarnaast is er in onze gemeente oecumenisch groepspastoraat in de vorm van drie gespreksgroepen, waar het eigen levensverhaal van de deelnemers en dat van de gemeente kan worden verhelderd en de kijk op de Bijbelverhalen en theologische stromingen kan worden aangescherpt. Actuele maatschappelijke vragen krijgen er de volle aandacht.

Eén keer per jaar vinden er op drie avonden groothuisbezoeken plaats.

Tot slot is er over de gemeentegrenzen heen, jaarlijks een pastoresoverleg met de gemeente Nieuwkoop. Hier worden gemeente overstijgende diaconale en pastorale hulpvragen besproken, zoals de gevolgen van chronisch ziek zijn, vluchtelingen, arbeidsongeschiktheid en financiële problemen.

 

2.4          Vorming & Toerusting

De kerkorde noemt vorming en toerusting in één adem met catechese. De vorming en toerusting van haar leden krijgt gestalte in onderricht en bezinning, in meditatie en gebed, in beraad en daadwerkelijke inzet.

2.4.a                      Commissie Gezonde Gemeente

Een ‘gezonde’ kerk is er één die de kracht heeft gekregen door de presentie van God en die daardoor iets van het goede nieuws van heelheid kan doorgeven zoals geopenbaard in Christus door de Heilige Geest.

Van belang is dat die gezondheid een bruikbare mengeling is van theorie en praktijk. Ze blijkt niet alleen uit bepaalde mooi uitgevoerde plannen, of succesvolle activiteiten, maar krijgt eerder gestalte in een bepaalde houding, een bepaalde gezindheid, een mentale houding, een geestelijke gesteldheid.[1]

Onze gemeente is zich er van bewust dat zij, wil zij als kerk nog een toekomst hebben in deze wereld, haar gemeenteleden bewust moet maken van haar taak als kerk in de wereld. Daartoe is er een commissie ‘Gezonde Gemeente’ opgericht.

Deze commissie organiseert gemeente-gespreksavonden met vooraf een maaltijd of een symposium of bijeenkomst, al dan niet in samenwerking met de RK kerk in onze woonplaats. We willen hier met elkaar praten over wat ons geloof voor ons betekent in het dagelijks leven, aan de hand van de vraag hoe God voor ons aanwezig is in deze tijd en hoe we onze geloofsfakkel brandend (kunnen) houden en door kunnen geven.

De avonden worden door de commissie Gezonde Gemeente geëvalueerd.

Doelstellingen van een gezonde gemeente:

–              Boort de diepgewortelde spiritualiteit van de mens aan. Deze spiritualiteit wordt onder meer gevoed door inspirerende kerkdiensten waarin Gods liefde ervaren kan worden. De omgang met de Bijbel moet creatief zijn en een relatie met het gewone leven hebben. Mensen moeten geholpen worden te groeien in geloof en de kans krijgen hun geloof te delen.

–              Richt zich naar buiten: is geworteld in de lokale samenleving en werkt samen met andere kerken en groepen; is bewogen om de vragen van gerechtigheid en vrede, lokaal en mondiaal.

–              Zoekt naar wat God wil: het gaat om geïnspireerde en inspirerende doelstellingen middels een duidelijke visie. Roeping en visie horen bij elkaar.

–              Realiseert zich de kosten van verandering en groei en is uit op vernieuwing zonder de lessen uit het verleden te negeren.

–              Gedraagt zich als gemeenschap: de kerk is geen kerk van individuen, maar van broeders en zusters, van een familie. Er is gemeenschapszin, maar ook leiderschap en goed begeleid vrijwilligerswerk.

–              Maakt ruimte voor allen: heet nieuwelingen welkom en laat ze snel participeren. Nieuwsgierigen worden geholpen met informatie.

–              Doet een paar dingen en doet die goed, laat alles op orde zijn.

2.4.b                     Catechese

Onze gemeente is geroepen om blijvend een lerende gemeenschap te zijn. Daarom willen wij met de kinderen en jongeren in gesprek gaan over het geloof en hen leren om daar handen en voeten aan te geven, voor henzelf en in relatie tot de ander.

Daarnaast zien wij het als gemeente als een opdracht mee te werken aan de geestelijke vorming van de jongeren op school, en willen wij zoeken naar mogelijkheden om het geloof tot uitdrukking te brengen in de sociale en culturele verbanden waarin de jongeren zich oriënteren.

-Voor kinderen in de leeftijd van 12-16 jaar worden er voor hen aansprekende activiteiten georganiseerd die saamhorigheid en binding met geloof en kerk als inzet hebben. Daarnaast biedt de predikante hen basiscatechese waarin o.a. uitleg gegeven wordt over de gebruiken in de kerk.

-Voor de jongeren van 16-19 jaar is er huiscatechese.

-Tot slot is er de zgn. gelegenheidscatechese, ter voorbereiding op het belijdenis doen, trouwen en dopen. Op deze belangrijke kruispunten in het leven willen we onze gemeenteleden graag bijstaan.

Zie verder deel 2.6 Missionair werk en oecumene.

2.4 c Kindernevendienst

 In de morgendienst biedt de kindernevendienst de mogelijkheid aan kinderen in de basisschoolleeftijd om op hun eigen niveau in contact te komen met het evangelie, met uitzondering van de schoolvakanties.

Na onderzoek van andere methodes voor de kindernevendienst is er voor gekozen om door te gaan met de methode: ‘Vertel het maar’ . Er wordt volgens dat rooster een  Bijbelverhaal verteld en een verwerking gemaakt.

Als de kinderen naar de kindernevendienst gaan wordt er een lichtje meegenomen dat is aangestoken aan de Paaskaars. Wanneer de kinderen terugkomen  wordt er in de kerk een kinderlied gezongen. Deze worden met name gekozen uit de eigen bundel en in mindere mate uit het Nieuwe Liedboek.

In bijzondere diensten kan de Paaskaars door één van de kinderen worden aangestoken. Dit gebeurt in overleg.

Twee keer per jaar (in de 40-dagentijd en in de adventstijd) biedt de methode ‘Vertel het maar’ een project aan waarmee gewerkt wordt. De gemeente wordt bij deze projecten betrokken door de toelichting die de leiding in de dienst geeft, de verbeelding die in de kerk staat en het projectlied dat in de kerk wordt gezongen.

In de adventstijd steken de kinderen aan het begin van de dienst een kaars aan en zeggen een gedichtje op. In de week voor Kerst wordt er voor de kinderen die de kindernevendienst bezoeken een Kerstfeest georganiseerd bij één van de leidinggevenden thuis. Namens de kerk krijgen zij dan een boek. In de Kerstmorgendienst hebben de kinderen een eigen bijdrage in de kerk in de vorm van een gedicht, verhaal of i.d. Bij de uitgang delen zij een kleine attentie uit aan de kerkgangers; dit gebeurt ook in de Paasmorgendienst.

Twee maal per jaar wordt er een gezinsdienst gehouden welke zoveel mogelijk afgestemd is op de kinderen. De kinderen blijven dan ook in de dienst. Een afvaardiging van de leiding bereidt de dienst samen met de predikant voor. Er wordt gebruik gemaakt van de beamer.

Bij het verlaten van de kindernevendienst krijgen de kinderen een Bijbel overhandigd.

Doelstellingen:

 • Er wordt naar gestreefd om met regelmaat voorbeden die door de kinderen worden genoemd, mee te nemen in het gebed in de kerk.
 • Er wordt geprobeerd om in één van beide gezinsdiensten een kinderkoor te laten zingen.
 • In 2017 zullen de kinderen tijdens een nevendienst een bezoek brengen aan de Nicolaashof bij de Rooms Katholieke Kerk, waar allerlei Bijbelverhalen zijn verbeeld.
 • Eén keer per jaar zullen de kinderen tijdens de nevendienst iets schrijven of maken voor het

adoptiemeisje in Colombia dat door de diaconie wordt ondersteund.

2.5 Diaconaat / ZWO

Diaconaat

De kerk fungeert als het kloppend hart van de gemeente, waar ruimte is voor iedereen en mensen zich thuis voelen. De kerk doet een appèl op gemeenteleden om het woord uit te dragen en te doen. Ieder lid heeft de verantwoordelijkheid om zich dienend op te stellen voor zijn of haar medemens. Het diaconale werk is een integraal onderdeel van het kerkenwerk. In de eredienst maken diakenen dit zichtbaar in de viering van het Heilig Avondmaal, de inzameling van de gaven en bij huwelijk en uitvaartdiensten.

Diakenen staan op vooruitgeschoven posten van de kerkelijke gemeente. Zij zetten de beleidslijnen voor het diaconale werk uit en betrekken de gemeente bij de uitvoering van de diaconale taken. De diaken heeft een dienende en ondersteunende functie. Het dorp, de omliggende kernen en de wereld zijn het werkterrein van de diaken. Diaconaat houdt niet op bij de grenzen van de kerkelijke gemeente. Het gaat om zorg voor mensen in nood, kerkelijke en onkerkelijk, plaatselijk, regionaal, landelijk en wereldwijd.

De voor de Diaconie bestemde collectegelden worden verdeeld over plaatselijke, regionale, landelijke en wereldwijde doelen. Het streven is om tenminste 35 collectes per jaar te houden. De bestemming sluit voor een groot deel aan bij de landelijk ingestelde collectes voor Kerk in Actie. In geval van acute noodvraag wordt van de vastgestelde collecte afgeweken. Wat de gelden betreft is de nieuwe ANBI-regeling  geregeld.

Diaconie  en ZWO zijn samengevoegd op 1 januari 2016.

 Doelstellingen:

 • Continueren van het huidige beleid.
 • Het opnieuw vaststellen van het beheer financiën gezien de verwachte fluctuaties in uitgaven en inkomsten.
 • Het stimuleren van gemeentelijke aandacht voor diaconaat.
 • Het zorg dragen voor bezinning en vorming en toerusting van de diakenen, waarbij zowel gedacht wordt aan een basiscursus diaconaat als aan thema-avonden over speciale
 • Het vaststellen van de precieze invulling en taakverdeling van de diaconale taken.
 • Aandacht voor zieken of jarigen met de bloemen van de kerk.

 ZWO

ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.

Bij de ZWO-groep ligt het accent vooral op het verlenen van financiële steun aan een groot aantal (zendings)projecten in binnen- en buitenland.

 

Doelstellingen:

 • Het stimuleren van gemeentelijke aandacht voor zending, werelddiaconaat en

ontwikkelingssamenwerking.

 • Het ondersteunen van de kerkenraad en stimuleren van de gemeente in haar missionaire opdracht veraf en dichtbij door de gemeenteleden bewust te maken van de situatie in de wereld en te motiveren tot meer inzet voor medemensen in nood.

2.6 Missionair werk en oecumene

 

Missionair werk

Naast de gemeenteleden proberen we anderen in het dorp te bereiken door in de huis-aan-huisbladen bijzondere diensten zoals de Kerst-, Paas- en Hemelvaartsdiensten aan te kondigen. Met Kerst worden er altijd posters gemaakt die bij de winkels in het dorp worden opgehangen.

Nieuwe inwoners van Nieuwveen ontvangen een welkomstfolder waarin onze Protestantse gemeente zich voorstelt en men uitgenodigd wordt de kerkdiensten te bezoeken. Voor hen die voor vakantie een kort verblijf in Nieuwveen hebben is er een welkomstfolder gemaakt waarin zowel de Rooms Katholieke kerk als de Protestantse gemeente zich voorstellen. Deze folder ligt bij de camping op landgoed Ursula en drie Bed & Breakfast – locaties binnen Nieuwveen.

Gelovigen die via de ledenadministratie binnenkomen omdat ze naar Nieuwveen zijn verhuisd krijgen bezoek van een pastoraal ouderling of pastoraal werker, waarbij zij welkom worden geheten en hen het jaarboek wordt overhandigd met alle relevante informatie.

Vanuit Sage (Samenwerking kleine Gemeentes), welke vergaderingen door een afgevaardigde vanuit de kerkenraad wordt bijgewoond, zijn in de loop der jaren diverse regionale missionaire avonden georganiseerd. Hierbij is echter gebleken dat gemeenteleden vanuit Nieuwveen er heel moeilijk toe zijn te bewegen om naar een andere plaats in de regio te gaan om een avond bij te wonen. Het laatste initiatief dat de regionale missionaire werkgroep heeft ontwikkeld was de Passie-tocht die hieronder bij het kopje ‘oecumene’ wordt beschreven. Dit gebeurde dicht bij huis en bleek wèl een succes te zijn. Bij het ontwikkelen van plannen moeten we hier dus rekening mee houden.

 

Doelstellingen:

 • Er wordt onderzocht of het mogelijk is dat er bij de gemeentegrenzen van Nieuwveen borden komen met de tekst ‘Welkom in de kerken’.
 • Elk jaar activiteit met een missionair karakter proberen te organiseren welke aantrekkelijk is voor mensen die normaal gesproken niet (meer) in een kerk komen. Dit kan ook samen met de buurgemeente Zevenhoven en/ of de Rooms Katholieke kerk(en).

Oecumene

 Inloopochtenden

Door de diaconie van onze gemeente en mensen van de Rooms Katholieke Kerk zijn de inloopochtenden opgezet. Iedere maandagmorgen is er ruimte voor ontmoeting in ’t Anker, A.H.Kooistrastraat 29. Hier is iedereen welkom: gemeentelid, parochiaan of niet.

Er wordt koffie en thee geschonken. Tevens is er een uitleen van boeken, puzzels en spelletjes. Om de drempel zo laag mogelijk te houden is het geheel gratis.

In de praktijk komen hier ook mensen die wel lid zijn van één van de kerken maar geen kerkganger. Met enige regelmaat worden deze inloopochtenden in de huis-aan-huisbladen onder de aandacht gebracht.

Oecumenia

Eén keer per maand is er een middag van Oecumenia voor ouderen. Deze middagen worden op diverse manieren ingevuld: met creatieve activiteiten, een lezing of i.d. of bijv. een bingospel. Daarnaast is er vooral ruimte voor  contact. Ook Oecumenia is opgezet door de Prot. gemeente en de Rooms Katholieke kerk samen  en wordt door mensen uit beide kerken bezocht.

  Openluchtdienst bij de Sfeerstal

De Hemelvaartsdienst wordt gehouden bij de Sfeerstal. Tot en met 2017 is dit een Prot. kerkdienst geweest

maar in 2018 zal het een oecumenische dienst worden, waarin zowel een predikant als een pastor voor zal gaan. De ervaring leert dat deze dienst steeds bezocht wordt door zowel kerkgangers die ook de diensten in de kerk bijwonen als mensen die we randkerkelijk zouden kunnen noemen of uit andere gemeentes komen.

Bijzondere oecumenische activiteiten

Met de Rooms Katholieke kerk is goed overleg waarbij er gezocht wordt naar oecumenische activiteiten die ook missionair kunnen zijn. Voorbeelden zijn het symposium wat in 2017 is georganiseerd over ‘De kracht en de pijn van de oecumene’ waarbij er zoveel mogelijk aan publiciteit is gedaan. En de Passie, een fietstocht door Zevenhoven en Nieuwveen, georganiseerd door de Prot. gemeentes van Zevenhoven en Nieuwveen en de Rooms Katholieke kerken van beide plaatsen. Hiervoor zijn huis-aan-huis flyers verspreid, wat geresulteerd heeft in ongeveer 125 deelnemers (excl. + 30 mensen die een taak hadden op deze avond). Onder de deelnemers waren ook mensen die normaal gesproken de drempel van de kerk niet overkomen, waarmee het missionaire van dit initiatief zich heeft bewezen.

Doelstellingen:

 • Bij de inloopochtenden moet nog gezocht worden naar meer manieren om anderen dan gelovigen  binnen te krijgen.
 • Bij Oecumenia worden de belangstellenden opgeroepen om ook anderen buiten de eigen kring mee te vragen. Dit zou nog verder uitgebouwd kunnen worden.
 • De Openluchtdienst met Hemelvaart oecumenisch gestalte geven.

2.7 Communicatie

We realiseren ons dat de boodschap van Jezus Christus en het werk dat er in onze gemeente wordt gedaan in en door zijn Geest, door wie dan ook, voor een zo breed mogelijk publiek voor het voetlicht gebracht moet worden. De communicatie van dit evangelie is niet beperkt tot wat er binnen de kerkmuren of binnen andere verbanden in onze gemeente tot uiting komt. Daarom proberen we zoveel mogelijk middelen te gebruiken om hoe dan ook hiervan te getuigen.

Doelstellingen:

 • Voortzetting van het iedere 14 dagen uitbrengen van een gezamenlijk kerkblad van … regiogemeenten waarin naast de zondagse diensten alle andere activiteiten zijn opgenomen.
 • Voor hen die geen abonnement op bovenvermeld kerkblad hebben en vanwege de beperkte kopijruimte daarin, handhaving van uitgifte van de Ontmoetingskerkbrief waarvan ieder gemeentelid kennis kan nemen.
 • Beheer en verbetering van de website.
 • Uitwisseling van promotie van activiteiten van kerken in Nieuwveen in kerkblad, kerkbrief en parochiekrant.
 • Diensten met een bijzonder karakter of bijzondere activiteiten laten opnemen in de regiobladen.
 • Uitbreiding van het gebruik van beamer en audiomogelijkheden tijdens kerkdiensten.

 

2.8          Beheer gebouwen en financiën

Volgens de kerkorde van de PKN vertrouwt de kerkenraad de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van niet-diaconale aard toe aan het college van kerkrentmeesters.

Voorts stemt het college van kerkrentmeesters hun beleid af op het beleid van de kerkenraad inzake het gehele leven en werken van de gemeente.

Tot de taken van het college behoren onder meer:

 1. het zorg dragen voor de geldwerving zoals de actie Kerkbalans, het opstellen van het collecterooster en het behoudt van de ANBI-status;
 2. het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van een ruimte voor de eredienst (de Ontmoetingskerk) en overige activiteiten (’t Anker) en het beheer daarvan;
 3. onderhoud van de pastorie aan de Oude Nieuwveenseweg … en de verhuur daarvan;
 4. het zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van de predikant;
 5. het beheren van goederen, inventaris, website en archief van de gemeente;
 6. het beheer van de financiën en de financiële administratie waaronder het jaarlijks opstellen van een begroting en jaarrekening;
 7. aansturing van kosters en beheerders van de gebouwen.

Het College doet verslag van zijn werkzaamheden aan de kerkenraad. Ze heeft een ondersteunende functie voor de kerkelijke gemeente, waarbij ze binnen de door de kerkenraad aangegeven kaders een zeker mate van vrijheid heeft. Ze is geen rechtspersoon en kan alleen in rechten treden na toestemming van de

kerkenraad. Van het college maken twee leden als ouderling-kerkrentmeester deel uit van de

kerkenraad.

Doelstellingen:

 • Door het afnemend aantal leden van onze gemeente en de vergrijzing zullen andere wegen gevonden moeten worden om de financiën op peil te houden. In een kleiner worden gemeente ligt de uitdaging het met elkaar gemeentezijn te versterken. Als de betrokkenheid op elkaar en met de kerk toeneemt, zijn gemeenteleden wellicht bereid daarvoor een hogere financiële bijdrage te leveren.
 • Anderzijds zal onderzocht worden in hoeverre er nog kostenbesparingen te realiseren zijn door verbetering van de isolatie van het kerkgebouw.

 

 • Opstellen van een onderhoudsplan met financiële onderbouwing van werkzaamheden aan het kerkgebouw waarvan de uitvoering binnen 5 jaar noodzakelijk is.

 

 • Ook zullen de financiële mogelijkheden van het bezit van de pastorie met het daarbij behorende stuk grond aan een nader onderzoek onderworpen worden.

 

 • Een verdere verbetering van de inrichting van het activiteitencentrum ’t Anker. Tevens zal in overleg met de beheerder onderzocht worden hoe er meer publiciteit gegenereerd kan worden voor mogelijkheid dit gebouw te kunnen huren.

 

 • Gedachtenvorming over hoe we op termijn een plek kunnen behouden of vinden waar we als gemeente van de Heer bij elkaar kunnen blijven komen.

 

[1] Robert Warren, Handboek gezonde gemeente. Kerkvernieuwing in de praktijk, Ekklesia, Gorinchem 2010. (Een boek met een visie die de afgelopen jaren uitgebreid is getest en zijn waarde al bewezen heeft in verschillende kerken)