Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Beleidsplan 2021-2025

 Beleidsplan
Protestantse Gemeente Nieuwveen
2021-2025

1 Profiel van de gemeente

De Protestantse gemeente te Nieuwveen is de enige PKN gemeente in Nieuwveen. In 2011 zijn de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente volledig samen gegaan. De diensten worden gehouden in het kerkgebouw van de voormalige Hervormde Kerk, welke bij de fusie tot “De Ontmoetingskerk” werd gedoopt. Daarnaast is er in Nieuwveen nog de Roomskatholieke Parochie H. Sint Nicolaas. Helaas heeft de protestantse basisschool in ons dorp in 2003 haar deuren moeten sluiten vanwege een tekort aan leerlingen.

We willen een gemeente zijn:
• die uitdraagt dat zij er is dankzij Jezus Christus, onze Heer en Verlosser, die ons door zijn Woord en Geest roept en samenbrengt;
• die zich laat inspireren door het werk dat Jezus Christus deed en van daaruit oog en hart heeft voor elkaar en voor mensen van buiten;
• die gastvrij is en waarbij we elkaar, hoe verschillend ook, met respect tegemoet treden;
• die zich vanuit de traditie van de Protestantse Kerk in Nederland op een eigentijdse wijze wil laten inspireren door Gods woord;
• die zich bewust is van haar diaconale opdracht in de samenleving, zowel in het dorp als wereldwijd.

Verder zijn wij te typeren als:
• een gemeente waarin alle leeftijdsgroepen voorkomen maar waarin de betrokkenheid van jongeren en jonge gezinnen laag is;
• een gemeente die doordrongen is van de noodzaak om jonge gezinnen te betrekken bij onze geloofsgemeenschap;
• een kleine gemeente die vraagt om initiatieven om de gemeente in stand te houden.

Missie (waar we voor staan)
Onze gemeente wordt geïnspireerd door de woorden van God die in Jezus Christus tot uitdrukking komen. Wij willen dan ook gemeente zijn die Hem navolgt: samenkomend rondom het Woord van God, gastvrij voor jong en oud en open voor nieuwkomers.
Wij zijn onderdeel van het grote geheel van Christus’ wereldwijde kerk. Hierbij staan we ruimhartig in de traditie van de Protestante kerk in Nederland, zoals vastgelegd in haar kerkorde.
Van oudsher is er binnen de kerkelijke gemeente Nieuwveen ruimte voor een veelkleurig geloofsleven. Deze pluraliteit zien we als een verrijking. Kerk-zijn is een gezamenlijke trektocht, waarin we elkaar willen vinden. We willen graag het grote nieuws van onze Heer Jezus Christus met elkaar en met mensen van buiten delen.

Visie (hoe we onze toekomst zien)
Wij verlangen ernaar om een door het geloof bezielde gemeenschap te zijn, die de blik naar buiten richt,
ons afvragend wat God hier en nu in deze huidige tijd van ons wil.
Wij willen daarbij zoeken naar nieuwe mogelijkheden om mensen in Nieuwveen en omliggende gemeenten te laten delen in Gods overvloed. We willen elkaar daarom ook meer vinden óver de kerkgrenzen heen en ons inzetten voor een betere samenleving in Nieuwveen en daarbuiten. Ruimte scheppend zijn voor iedereen, door meer present te zijn in de samenleving, zowel dichtbij als ver weg. Wij zien de kosten van verandering en groei onder ogen en willen die opbrengen. Ook willen we onderzoeken in hoeverre het mogelijk is nauw te gaan samenwerking met een gemeente in de regio (zie verder onder Kerkenraad / doelstellingen).
Ook de visienota van de PKN: “Van U is de toekomst” is onze tot leidraad.

2.1 Kerkenraad

De leiding van de gemeente berust bij de kerkenraad. De kerkenraad is verantwoordelijk voor de pastorale zorg in de gemeente, het diaconaat in de gemeente, de samenleving en de wereld, evenals het besturen van de kerk, de organisatie en de inhoud van de erediensten en het te voeren beleid.
De belangrijkste kerkordelijke afspraken die gelden in onze gemeente zijn vastgelegd in de plaatselijke regeling. De kerkenraad stelt zich verplicht deze plaatselijke regeling regelmatig te bezien. Wijzigingen en aanpassingen kunnen slechts tot stand komen na raadpleging van de gemeente. De kerkenraad stelt jaarlijks een werkplan op waarin wordt verwoord wat de taken voor het komende jaar zijn. De kerkenraad vergadert 8 keer per jaar. Het moderamen bereidt de vergaderingen van de kerkenraad voor. Zij neemt geen beleidsbesluiten.
Voor de werkwijze van de kerkenraad wordt verwezen naar de plaatselijke regeling.

Doelstellingen:
• In de kerkenraad, bij de opening van de vergadering, zal altijd ruimte geschapen moeten worden om met elkaar te spreken over de Bron van waaruit wij leven en ons werk in de kerk verrichten.
• Voor nieuwe ambtsdragers moet het duidelijk zijn dat er landelijk vorming en toerusting mogelijk is.
• De kerkenraad nodigt zonodig diverse werkgroepen of personen die een bepaalde taak hebben uit voor overleg.
• Het is belangrijk dat we als kerkenraad contact blijven houden met kerkenraden en gemeenten in de regio, om zo informatie en ervaringen met elkaar te delen.
• Daarnaast blijven de ontmoetingen waardevol die er zijn tussen de predikanten en kerkelijk werkers in de Werkgemeenschap.
• Kerkenraadsstukken, zoals notulen, plaatselijke regeling e.d., zullen digitaal worden gearchiveerd.
• Werken aan een toekomstbestendige geloofsgemeenschap, waarbij samenwerking of fusie met een naburige gemeente nadrukkelijk tot de mogelijkheden behoort. Hiertoe is een Commissie Toekomst in het leven geroepen.

2.2 Eredienst

De eredienst vormt het hart van de gemeente. Elke zondagmorgen is er gelegenheid om als gemeente samen te komen rondom het Woord van God, om van daaruit een weg te zoeken in geloof en leven.
Naast de reguliere zondagse erediensten zijn er de volgende bijzondere diensten:
– Bid- en dankdag voor gewas en arbeid
– Witte Donderdag met de viering van het Heilig Avondmaal en Goede Vrijdag waarin de kruisiging wordt
herdacht in de Stille Week
– Pasen
– Hemelvaartsdag
– Pinksteren
– Startweekend
– Laatste zondag van het kerkelijk jaar
– Kerstnachtdienst en Kerstmorgendienst
– Oudejaarsdienst en Nieuwjaarsbijeenkomst
– Diensten met doop, belijdenis, bevestiging, huwelijk, overlijden en viering van het Heilig Avondmaal
– Gezinsdiensten: 2 keer per jaar
– Sing-ins: 2 keer paar jaar
– Diensten met preekbespreking 4 keer per jaar o.l.v. de predikant
– Kliederkerk voor kinderen in samenwerking met regiogemeenten

De kerkenraad draagt verantwoordelijkheid voor de inhoud en de gang van zaken tijdens de eredienst. Dit komt tot uiting in de aanwezigheid van een afvaardiging van ouderlingen en diakenen voor in de kerk. De ouderling van dienst draagt aan het begin van de dienst de verantwoordelijkheid via een handdruk over aan de voorganger en neemt deze na de dienst op dezelfde wijze terug. Tijdens coronaperiodes gebeurt ditzelfde met de hand op het hart. De ambtsdragers zorgen tijdens de erediensten voor het inzamelen van de gaven. De diakenen doen dienst aan de tafel van de Heer. Bij verhindering van een predikant wordt de dienst geleid door een ouderling en kan gebruik worden gemaakt van een voor deze situatie uitgewerkte liturgie.
Van de diensten worden audio-opnames gemaakt of deze worden life opgenomen en direct online uitgezonden. De betreffende link voor deze opname wordt enkele dagen voor de dienst aan de leden kenbaar gemaakt.
Iedere eerste en derde zondag van de maand is er na de dienst gelegenheid om elkaar, onder het drinken van een kopje koffie of thee, te ontmoeten.
Onze gemeente maakt gebruik van de Nieuwe Bijbelvertaling (2004) en het Nieuwe Liedboek (2013). Daarnaast is er een eigen liedbundel.
Twee maal per jaar wordt er een gezinsdienst gehouden. De predikant bereidt deze diensten voor met enkele gemeenteleden en probeert kinderen daarin een rol te geven. Er wordt gebruik gemaakt van de beamer en er wordt geprobeerd om in één van beide gezinsdiensten een koor te laten zingen.

Doelstellingen:
• Om de betrokkenheid van de gemeenteleden te vergroten kunnen gemeenteleden meer ingezet worden bij de voorbereiding en uitvoering van een dienst, bijvoorbeeld door het lezen van een gedicht of het verzorgen van de schriftlezing. Dit gebeurt al bij de Kerstnachtdienst, welke wordt voorbereid door de predikant en een afvaardiging van de gespreksgroepen.
• Bij bijzondere diensten wordt er gebruik gemaakt van de beamer.
• Het streven is regelmatig een nog onbekend lied uit het Nieuwe Liedboek te laten zingen.

2.3 Pastoraat

Het pastoraat is een dienst van mensen aan elkaar, met het oog op hun beleving van en hun vragen rondom het geloof en de zingeving van hun leven.
Met het pastoraat willen we aandacht geven aan:
• de hoogte- en dieptepunten van het leven
• vragen rondom geloof en zingeving
• het nemen van verantwoorde beslissingen
• de ontwikkeling van gemeenschapsvorming

Onze gemeente bestaat uit vier wijken. Samen met de wijkouderlingen heeft elke wijk pastorale werkers. Er wordt gewerkt met pastoraat op maat.
Drie wijken worden gevormd door onze gemeenteleden in het dorp Nieuwveen en daarbuiten. De vierde wijk omvat onze gemeenteleden met een verstandelijke en meervoudige beperking op het landgoed Ursula, een gemeenschap die sinds jaar en dag deel uitmaakt van de gemeente Nieuwveen.
Daarnaast is er in onze gemeente oecumenisch groepspastoraat in de vorm van drie gespreksgroepen, waar het eigen levensverhaal van de deelnemers en dat van de gemeente kan worden verhelderd en de kijk op de Bijbelverhalen en theologische stromingen kan worden aangescherpt. Actuele maatschappelijke vragen krijgen er de volle aandacht.
Eén keer per jaar vinden er op drie avonden groothuisbezoeken plaats.
Tot slot is er over de gemeentegrenzen heen, jaarlijks een pastoresoverleg met de gemeente Nieuwkoop. Hier worden gemeente overstijgende diaconale en pastorale hulpvragen besproken, zoals de gevolgen van chronisch ziek zijn, de moeilijkheden in coronatijd, de problematiek van statushouders en vluchtelingen, arbeidsongeschiktheid en financiële problemen.

2.4 Vorming & Toerusting

De kerkorde noemt vorming en toerusting in één adem met catechese. De vorming en toerusting van haar leden krijgt gestalte in onderricht en bezinning, in meditatie en gebed, in beraad en daadwerkelijke inzet.

2.4 b Catechese

Onze gemeente is geroepen om blijvend een lerende gemeenschap te zijn. Daarom willen wij met de kinderen en jongeren in gesprek gaan over het geloof en hen leren om daar handen en voeten aan te geven, voor henzelf en in relatie tot de ander.
Daarnaast zien wij het als gemeente als een opdracht mee te werken aan de geestelijke vorming van de jongeren op school, en willen wij zoeken naar mogelijkheden om het geloof tot uitdrukking te brengen in de sociale en culturele verbanden waarin de jongeren zich oriënteren.
De predikante biedt basiscatechese aan waarin o.a. uitleg gegeven wordt over de gebruiken in de kerk.
Voor de jongeren van 16-19 jaar is er huiscatechese.
Tot slot is er de zgn. gelegenheidscatechese, ter voorbereiding op het belijdenis doen, trouwen en dopen. Op deze belangrijke kruispunten in het leven willen we onze gemeenteleden graag bijstaan.
Zie verder deel 2.6 Missionair werk en oecumene.

2.5 Diaconaat / ZWO

Diaconaat
De kerk fungeert als het kloppend hart van de gemeente, waar ruimte is voor iedereen en mensen zich thuis voelen. De kerk doet een appèl op gemeenteleden om het woord uit te dragen en te doen. Ieder lid heeft de verantwoordelijkheid om zich dienend op te stellen voor zijn of haar medemens. Het diaconale werk is een integraal onderdeel van het kerkenwerk. In de eredienst maken diakenen dit zichtbaar in de viering van het Heilig Avondmaal, de inzameling van de gaven en bij huwelijk en uitvaartdiensten.
Diakenen staan op vooruitgeschoven posten van de kerkelijke gemeente. Zij zetten de beleidslijnen voor het diaconale werk uit en betrekken de gemeente bij de uitvoering van de diaconale taken. De diaken heeft een dienende en ondersteunende functie. Het dorp, de omliggende kernen en de wereld zijn het werkterrein van de diaken. Diaconaat houdt niet op bij de grenzen van de kerkelijke gemeente. Het gaat om zorg voor mensen in nood, kerkelijke en onkerkelijk, plaatselijk, regionaal, landelijk en wereldwijd.
De voor de Diaconie bestemde collectegelden worden verdeeld over plaatselijke, regionale, landelijke en wereldwijde doelen. Het streven is om tenminste 35 collectes per jaar te houden. De bestemming sluit voor een groot deel aan bij de landelijk ingestelde collectes voor Kerk in Actie. In geval van acute noodvraag wordt van de vastgestelde collecte afgeweken. Wat de gelden betreft is de nieuwe ANBI-regeling geregeld.
Diaconie en ZWO zijn samengevoegd op 1 januari 2016.

Doelstellingen:
• Continueren van het huidige beleid.
• Het opnieuw vaststellen van het beheer financiën gezien de verwachte fluctuaties in uitgaven en inkomsten.
• Het stimuleren van gemeentelijke aandacht voor diaconaat.
• Het zorg dragen voor bezinning en vorming en toerusting van de diakenen, waarbij zowel gedacht wordt aan een basiscursus diaconaat als aan thema-avonden over speciale onderwerpen.
• Het vaststellen van de precieze invulling en taakverdeling van de diaconale taken.
• Aandacht voor zieken of jarigen met de bloemen van de kerk.

ZWO
ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.
Bij de ZWO-groep ligt het accent vooral op het verlenen van financiële steun aan een groot aantal (zendings)projecten in binnen- en buitenland.

Doelstellingen:
• Het stimuleren van gemeentelijke aandacht voor zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking.
• Het ondersteunen van de kerkenraad en stimuleren van de gemeente in haar missionaire opdracht veraf en dichtbij door de gemeenteleden bewust te maken van de situatie in de wereld en te motiveren tot meer inzet voor medemensen in nood.

2.6 Missionair werk en oecumene

Missionair werk
Naast de gemeenteleden proberen we anderen in het dorp te bereiken door in de huis-aan-huisbladen bijzondere diensten zoals de Kerst-, Paas- en Hemelvaartsdiensten aan te kondigen. Met Kerst worden er posters gemaakt die bij de winkels in het dorp worden opgehangen.
Nieuwe inwoners van Nieuwveen ontvangen een welkomstfolder waarin onze Protestantse gemeente zich voorstelt en men uitgenodigd wordt de kerkdiensten te bezoeken. Voor hen die voor vakantie een kort verblijf in Nieuwveen hebben is er een welkomstfolder gemaakt waarin zowel de Rooms Katholieke kerk als de Protestantse gemeente zich voorstellen. Deze folder ligt bij de camping op landgoed Ursula en drie Bed & Breakfast – locaties binnen Nieuwveen.
Gelovigen die via de ledenadministratie binnenkomen omdat ze naar Nieuwveen zijn verhuisd krijgen bezoek van de predikant, een pastoraal ouderling of pastoraal werker, waarbij zij welkom worden geheten en met een folder van onze gemeente.

Oecumene
Inloopochtenden
Door de diaconie van onze gemeente en mensen van de Rooms Katholieke Kerk zijn de inloopochtenden opgezet. Iedere maandagmorgen is er ruimte voor ontmoeting in ’t Anker, A.H.Kooistrastraat 29. Hier is iedereen welkom: gemeentelid, parochiaan of niet.
Er wordt koffie en thee geschonken. Tevens is er een uitleen van boeken, puzzels en spelletjes. Om de drempel zo laag mogelijk te houden is het geheel gratis.
In de praktijk komen hier ook mensen die wel lid zijn van één van de kerken maar geen kerkganger. Met enige regelmaat worden deze inloopochtenden in de huis-aan-huisbladen onder de aandacht gebracht.
Oecumenia
Eén keer per maand is er een middag van Oecumenia voor ouderen. Deze middagen worden op diverse manieren ingevuld: met creatieve activiteiten, een lezing of i.d. of bijv. een bingospel. Daarnaast is er vooral ruimte voor contact. Ook Oecumenia is opgezet door de Prot. gemeente en de Rooms Katholieke kerk samen en wordt door mensen uit beide kerken bezocht.
Openluchtdienst bij de Sfeerstal
De Hemelvaartsdienst wordt gehouden bij de Sfeerstal. Tot en met 2017 is dit een Prot. kerkdienst geweest
maar m.i.v. van 2018 is dit een oecumenische dienst geworden, waarin zowel een predikant als een pastor voor zal gaan. De ervaring leert dat deze dienst steeds bezocht wordt door zowel kerkgangers die ook de diensten in de kerk bijwonen als mensen die we randkerkelijk zouden kunnen noemen of uit andere gemeentes komen.
Bijzondere oecumenische activiteiten
Met de Rooms Katholieke kerk is goed overleg waarbij er gezocht wordt naar oecumenische activiteiten die ook missionair kunnen zijn. Voorbeelden zijn de symposia die in 2017 en 2018 zijn georganiseerd over de oecumene en het Avondmaal, waarbij er zoveel mogelijk aan publiciteit is gedaan. En de Passie, een fietstocht door Zevenhoven en Nieuwveen, georganiseerd door de Prot. gemeentes van Zevenhoven en Nieuwveen en de Rooms Katholieke kerken van beide plaatsen. Hiervoor zijn huis-aan-huis flyers verspreid, wat geresulteerd heeft in ongeveer 125 deelnemers (excl. + 30 mensen die een taak hadden op deze avond). Onder de deelnemers waren ook mensen die normaal gesproken de drempel van de kerk niet overkomen, waarmee het missionaire van dit initiatief zich heeft bewezen.
Samenwerking met de Prot. gemeente van Zevenhoven
In 2019 heeft er i.s.m. de Prot. gemeente Zevenhoven en de RK kerk in Nieuwveen een samenwerkingsproject plaatsgevonden in de vorm van 40 gespreksgroepen, het maken van een glossy en een gezamenlijke school- en kerkdienst.

Doelstellingen:
• Bij de inloopochtenden moet nog gezocht worden naar meer manieren om anderen dan gelovigen binnen te krijgen. Tom in de buurt is hier aanwezig.
• Bij Oecumenia worden de belangstellenden opgeroepen om ook anderen buiten de eigen kring mee te vragen. Dit zou nog verder uitgebouwd kunnen worden.

2.7 Communicatie

We realiseren ons dat de boodschap van Jezus Christus en het werk dat er in onze gemeente wordt gedaan in en door zijn Geest, door wie dan ook, voor een zo breed mogelijk publiek voor het voetlicht gebracht moet worden. De communicatie van dit evangelie is niet beperkt tot wat er binnen de kerkmuren of binnen andere verbanden in onze gemeente tot uiting komt. Daarom proberen we zoveel mogelijk middelen te gebruiken om hoe dan ook hiervan te getuigen.

Doelstellingen:
• Voortzetting van het iedere 14 dagen uitbrengen van een gezamenlijk kerkblad van 8 regiogemeenten waarin naast de zondagse diensten alle andere activiteiten zijn opgenomen.
• Beheer en verbetering van de website.
• Uitwisseling van promotie van oecumenische activiteiten van de kerken in Nieuwveen in kerkblad en parochiekrant.
• Diensten met een bijzonder karakter of bijzondere activiteiten laten opnemen in de regiobladen.
• Uitbreiding van het gebruik van beamer en audiomogelijkheden tijdens kerkdiensten.

2.8 Beheer gebouwen en financiën

Volgens de kerkorde van de PKN vertrouwt de kerkenraad de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van niet-diaconale aard toe aan het college van kerkrentmeesters.
Voorts stemt het college van kerkrentmeesters hun beleid af op het beleid van de kerkenraad inzake het gehele leven en werken van de gemeente.

Tot de taken van het college behoren onder meer:
a) het zorg dragen voor de geldwerving zoals de actie Kerkbalans, het opstellen van het collecterooster en het behoudt van de ANBI-status;
b) het zorg dragen voor het beschikbaar zijn de Ontmoetingskerk met name t.b.v. de eredienst en het kerkelijk centrum ’t Anker voor overige activiteiten alsmede het beheer van beide gebouwen;
c) onderhoud van de woningen Blauwe Reigerpad 10 en Schoterpark 18 en de verhuur daarvan;
d) het zorg dragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van de predikant;
e) het beheren van goederen, inventaris, website en archief van de gemeente;
f) het beheer van de financiën en de financiële administratie waaronder het jaarlijks opstellen van een begroting en jaarrekening;
g) aansturing van kosters en beheerders van de gebouwen.

Het College doet verslag van zijn werkzaamheden aan de kerkenraad. Ze heeft een ondersteunende functie voor de kerkelijke gemeente, waarbij ze binnen de door de kerkenraad aangegeven kaders een zeker mate van vrijheid heeft. Ze is geen rechtspersoon en kan alleen in rechten treden na toestemming van de
kerkenraad. Van het college maken twee leden als ouderling-kerkrentmeester deel uit van de
kerkenraad.

Doelstellingen:
• Door het afnemend aantal leden van onze gemeente en de vergrijzing zullen andere mogelijkheden gevonden moeten worden om de financiën op peil te houden. In een kleiner worden gemeente ligt de uitdaging het met elkaar gemeente zijn te versterken. Als de betrokkenheid op elkaar en met de kerk toeneemt, zijn gemeenteleden wellicht bereid daarvoor een hogere financiële bijdrage te leveren.
• Anderzijds zal onderzocht worden in hoeverre er nog kostenbesparingen te realiseren zijn door verbetering van de isolatie van het kerkgebouw.
• Opstellen van een onderhoudsplan met financiële onderbouwing van werkzaamheden aan het kerkgebouw waarvan de uitvoering binnen 5 jaar noodzakelijk is.
• In overleg met de beheerder mogelijkheden onderzoeken om tot een nog betere exploitatie van het activiteitencentrum ’t Anker te komen. Waar noodzakelijk zal nog een verdere verbetering van de inrichting van dit centrum worden nagestreefd.
• Gedachtenvorming over hoe we op termijn een plek kunnen behouden of vinden waar we als gemeente van de Heer bij elkaar kunnen blijven komen. Mocht dit tot een fusie of samenwerking met een andere gemeente leiden, dan zullen de consequenties daarvan voor wat betreft financiën en de bezittingen uitgewerkt moeten worden.

Nieuwveen, 12 april 2021