Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Oecumenisch bijbelleesrooster

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7huKThcSDAxW_if0HHUXhAeQQFnoECA4QAQ&url=https%3A%2F%2Fprotestantsekerk.nl%2Fdownload26916%2FLeesrooster%25202023-2024.pdf&usg=AOvVaw0MMFel93bnkhN6E2DVf6Ee&opi=89978449
 

 

PDF
LEESROOSTERS 2023–2024
Leeswijzer
Dit overzicht biedt een synopsis van de leesroosters die in de Protestantse Kerk in Nederland gebruikt
worden.
Na vermelding van de datum en de naam van de zondag vermeldt de tweede kolom de gegevens volgens
het Evangelisch-Luthers Dienstboek zoals weergegeven in Dienstboek van de Protestantse Kerk (deel I).
Het eenjarige klassieke leesrooster dat hierin is opgenomen is de moeder van de leesroosters. Elke zondag
in het jaar heeft een eigen ensemble van lezingen en gezongen teksten als introïtus, gradualepsalm en
hallelujavers. Er is in dit rooster geen sprake van doorgaande lezingen; de keuze van het evangelie
verspringt per zondag, alle evangeliën komen aan de orde. Dit rooster heeft in de loop der eeuwen een
schat aan liederen en kerkmuziek gebracht en die rijkdom is ook weer terug te vinden in Liedboek – zingen
en bidden in huis en kerk (2013).
Het Oecumenisch Leesrooster bestaat uit twee componenten:
1. het Gemeenschappelijk Leesrooster is het driejarig leesrooster, de Nederlandse versie van het Common
Lectionary, dat in verschillende varianten voorkomt in de Oud-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk
(Dienstboek, deel I), het is afgeleid van het leesrooster in het Romeins missaal;
2. alternatieven, cycli van enkele weken waarin kan worden afgeweken van het Gemeenschappelijk
Leesrooster om het Oude Testament of de epistels nu eens voor zichzelf te laten spreken in plaats van
dat deze lezingen alleen maar dienen als aangever voor het evangelie. Of ze al dan niet worden gebruikt,
is een zaak van plaatselijk overleg tussen allen die betrokken zijn bij de leiding en vormgeving van de
eredienst: predikant, kerkmusicus, werkgroep liturgie, cantorij, kinderkerk etc.
Korte toelichtingen bij de alternatieven
a. Advent en Kerstmorgen: Filippenzen
De andere lezingen in de adventstijd van het B-jaar wisselen voortdurend van bijbelboek naar bijbelboek.
Ditmaal geeft de Filippenzenbrief de doorgaande lijn aan.
b. Veertigdagentijd: Jeremia en Klaagliederen
Het profetenboek van Jeremia bevat naast profetieën vele verhalen over hem. Ook Jeremia’s
handelingen blijken profetisch te zijn, zijn hele leven is met profetie verknoopt. Heel deze veertigdagentijd
ligt onder het beslag van Jeremia en Klaagliederen.
c. Trinitatis tot en met tweede zondag van de zomer: Handelingen (eerste serie)
Na de bekende Handelingenlezingen van Hemelvaart en Pinksteren focussen de in deze cyclus
aangegeven hoofdstukken op het leven van de eerste gemeente.
d. Twaalfde zondag van de zomer tot en met tweede zondag van herfst: Handelingen (tweede serie)
Opnieuw een Handelingencyclus, ditmaal over het overschrijden van grenzen.
Voor uitgebreidere toelichtingen, zie Oecumenisch Leesrooster 2022–2031, een uitgave van de Raad van
Kerken in Nederland, https://www.raadvankerken.nl/publicaties/vieringen/oecumenisch-leesrooster/
Namen van de zondagen
De zondagen hebben in de verschillende tradities niet dezelfde benamingen, in het bijzonder in de groene
perioden van het jaar. Als diverse namen in gebruik zijn, wordt in onderstaand overzicht onder de datum
eerst de zondagsnaam genoemd volgens het Gemeenschappelijk Leesrooster en daarna die volgens het
Evangelisch-Luthers Dienstboek. Daarna volgt nog de eventuele Latijnse benaming van de dag die ontleend
is aan de introïtusantifoon.
Afkortingen
De vermeldingen volgens het Evangelisch-Luthers Dienstboek zijn deels gezongen onderdelen. De volgende
afkortingen worden gebruikt:
ant: antifoon introïtus
ps: psalm introïtus
ot: lezing Oude Testament
el: eerste lezing
gr: graduale
ep: epistellezing
hv: hallelujavers
ev: evangelielezing
zl: zondagslied
LB: Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk
Voor de keuze van een hallelujavers bij het Gemeenschappelijk Leesrooster, zie
https://www.liedboekcompendium.nl/overzichtsartikel/7-halleluja (bijlage 2)
OECUMENISCH LEESROOSTER
datum
naam zondag
Evangelisch-Luthers
Dienstboek
Gemeenschappelijk
Leesrooster (Jaar B) alternatieven
Filippenzen
3 december 2023
1
e
van de Advent
Ad te, Domine,
levavi
ant: Psalm 25,1-2a
ps: Psalm 25,4-6 of LB
25:1,2,3
ot: Jesaja 40,1-11
[Jesaja 5,1-8]
gr: LB 25:(4),6 [LB 85]
ep: Romeinen 13,11-14a
hv: Psalm 122,1
ev: Matteüs 21,1-9
zl: LB 433
Jesaja 63,19b–64,81 Psalm 85
1 Korintiërs 1,1-9
Marcus 13,24-37
Filippenzen 1,1-11
10 december 2023
2
e
van de Advent
Populus Sion
ant: Jesaja 30,19.27.30
ps: Psalm 80,2.3.18.20 of
LB 80:1,2
ot: Jesaja 2,2-5
[Jesaja 40,1-11]
gr: LB 50:1,4,7
ep: Romeinen 15,4-13
hv: Psalm 85,7
ev: Lucas 21,25-33
zl: LB 439
Jesaja 40,1-11
Psalm 80,1-8
2 Petrus 3,8-18
Johannes 1,19-28
Filippenzen 1,12-17(26)
17 december 2023
3
e
van de Advent
Gaudete
ant: Filippenzen 4,4-5
ps: Psalm 85,2.5.10.12 of
LB 85:1,2
ot: Jesaja 35,1-10
gr: LB 85:3,4
ep: 1 Korintiërs 4,1-5
hv: Matteüs 3,3
ev: Matteüs 11,2-10
zl: LB 450
Jesaja 65,17-25
Psalm 126
1 Tessalonicenzen
5,12-24
Johannes 3,22-30
Filippenzen 3,1-(11)16
24 december 2023
4
e
van de Advent
Rorate coeli
ant: Jesaja 45,8a
ps: Psalm 19,2-3.5b-6 of
LB 19:1,2
ot: Jesaja 62,8–63,4
gr: LB 145:1,6
ep: Filippenzen 4,4-7
hv: ‘Kom, Heer, en toef niet
langer’
ev: Johannes 1,19-28
zl: LB 437
2 Samuël 7,4-16
Psalm 132
Romeinen 16,25-27
Lucas 1,26-38
Filippenzen 4,4-9
24 december 2023
Kerstnacht
Dixit Dominus
ant: Psalm 2,7b.c
ps: Psalm 2,1-6 of LB 2
ot: Jesaja 9,1-6(7)
Micha 5,1-4a
[Jesaja 11,1-10]
gr: LB 110
ep: Titus 2,11-14
hv: Psalm 96,11a.13a
ev: Lucas 2,1-10
zl: LB 473
Jesaja 8,23b–9,7
Psalm 96
Titus 2,11-14
Lucas 2,1-20
25 december 2023
Kerstdag
Puer natus est
ant: Jesaja 9,5
ps: Psalm 98,1-3.9 of LB
98:1,2
Jesaja 52,7-10
Psalm 98
Hebreeën 1,1-12 Filippenzen 2,5-11
1
telling NBV(21)/WV/NB; in (H)SV/NBG: Jesaja 64,1-9
ot: Jeremia 23,5-8
[Jeremia 31,31-34]
gr: LB 98:3,4
ep: Hebreeën 1,1-6(12)
hv: Psalm 98,3
ev: Johannes 1,1-14
zl: LB 470
Johannes 1,1-14
26 december 2023
Stefanus
ant: Psalm 119,23
ps: Psalm 119.1,2,88 of
LB 119:1,3,9
ot: Jeremia 17,7-10
[1 Koningen 21,1-29]
gr: LB 119:16,17,18,19
ep: Handelingen 6,8-10;
7,54-60
hv: Psalm 98,3
ev: Matteüs 23,34-39
zl: LB 759
Jeremia 26,1-15
Psalm 31,1-9
Handelingen 6,8-7,2a.
52-60
Matteüs 23,34-39
27 december 2023
Johannes, apostel
en evangelist
ant: Psalm 119,23
ps: Psalm 119,1-2.88 of
LB 119:1,3,9
ot: Genesis 1,1-5
gr: LB 119:16,17,18,19
ep: Hebreeën 1,1-6(12)
hv: Psalm 98,3
ev: Johannes 1,1-14
zl: LB 488
28 december 2023
Onschuldige
kinderen
ant: Psalm 8,3
ps: Psalm 8,2.4-6 of LB
8:1,2,3
ot: Jeremia 31,15-20
gr: LB 124 [LB 8:4,5,6]
ep: Openbaring 12,1-6
[Openbaring 14,1-5]
hv: Psalm 113,1
ev: Matteüs 2,13-18(23)
zl: LB 510
Jeremia 31,15-17
Psalm 124
Openbaring 21,1-7
Matteüs 2,13-18
31 december 2023
Zondag na Kerst
ant: Wijsheid 18,14-15
ps: Psalm 93,1.5 of LB 93
ot: Jesaja 8,11-15
gr: LB 45:1,3
ep: Galaten 4,1-7
hv: Psalm 93,1
ev: Lucas 2,33-40
zl: LB 474
Jesaja 61,10–62,3
Psalm 147,12-20
Galaten 3,23–4,7
Lucas 2,33-40
31 december 2023
Oudjaar
ant: Psalm 121,8
ps: Psalm 121,1.2.7 of LB
121
ot: Jesaja 51,1-6
ep: Romeinen 8,31b-39
ev: Lucas 12,35-40
zl: LB 511
1 januari 2024
8
e
Kerstdag
Naamgeving
ant: Filippenzen 2,10-11
ps: Psalm 8,2-3.5-6 of LB 8
ot: Baruch 6,1-6
gr: LB 98:3,4
ep: Galaten 3,23-29
hv: Psalm 145,21
ev: Lucas 2,21
Numeri 6,22-27
Psalm 8
Handelingen 4,8-12
Lucas 2,21
zl: LB 527
7 januari 20242 Epifanie
ant: Maleachi 3,1; 1
Kronieken 29,12
ps: Psalm 72,1-2.10-11 of
LB 72:1,2,3
ot: Jesaja 60,1-6
gr: LB 72:4,5,6,7
ep: Efeziërs 3,1-12
hv: Psalm 72,11
ev: Matteüs 2,1-12
zl: LB 518
Jesaja 60,1-6
Psalm 72
Efeziërs 3,1-12
Matteüs 2,1-12
7 januari 20242 1
e
na Epifanie
Doop van de Heer
ant: Maleachi 3,1; 1
Kronieken 29,12
ps: Psalm 100 of LB 100
ot: Jesaja 61,1-4; 62,11-12
gr: LB 72:4,6,7
ep: Romeinen 12,1-6
hv: Psalm 100,1-2a
ev: Matteüs 3,13-17
zl: LB 522
Jesaja 55,1-11
Daniël 3,52-56
Handelingen 19,1-7
Marcus 1,1-11(13)
14 januari 2024
2
e
na Epifanie
Kana-zondag
ant: Psalm 66,4
ps: Psalm 66,1.2.5.19.20 of
LB 66:1,2,6,7
ot: Numeri 20,2-13
gr: LB 107:1,7,8
ep: Romeinen 12,6-16
hv: Psalm 148,2
ev: Johannes 2,1-11
zl: LB 526
Jesaja 62,1-5
Psalm 96
Romeinen 4,19-25
Johannes (1,29-)2,1-11
21 januari 2024
3
e
na Epifanie
Laatste zondag
na Epifanie
ant: Habakuk 3,4
ps: Psalm 145,1-2.5-7(6) of
LB 145:1,2,4
ot: Exodus 3,1-6
gr: LB 149
ep: 2 Petrus 1,13-18
hv: Wijsheid 7,26
ev: Matteüs 17,1-9
zl: LB 517
1 Samuël 3,1-10(18)
Psalm 63
1 Korintiërs 6,11b-14
Marcus 1,14-20
28 januari 2024
4
e
na Epifanie
Septuagesima
ant: Psalm 18,7
ps: Psalm 18,2-3.28-29 of
LB 18:1,2,5,8
ot: Maleachi 3,7-9.16-203 gr: LB 130
ep: 1 Korintiërs 9,24-27
ev: Matteüs 20,1-16a
zl: LB 966
Deuteronomium 18,15-
20
Psalm 111
1 Korintiërs 8,1b-13
Marcus 1,21-28
4 februari 2024
5
e
na Epifanie
Sexagesima
ant: Psalm 44,24.27
ps: Psalm 44,2.4.9 of LB 44:1,5,11
ot: Genesis 1,9-13
gr: LB 83:1,5,6
2 Koningen 4,18-21(22-
31)
32-37
Psalm 142
1 Korintiërs 9,16-23
2
in 2023 valt de eerste zondag na 1 januari op 8 januari; op deze dag kan zowel Epifanie als de Doop van de Heer
worden gevierd
3
telling NBV(21)/WV/NB; in (H)SV/NBG: Maleachi 3,7-9.16-18; 4,1-2
ep: 2 Korintiërs 11,19–12,9
ev: Lucas 8,4-15
zl: LB 765
Marcus 1,29-39
11 februari 2024
6
e
na Epifanie
Quinquagesima
Esto mihi
ant: Psalm 31,3b.c.4b
ps: Psalm 31,2.6.8.9 of
LB 31:1,4,6,13
ot: Jesaja 38,1-6
gr: LB 77:4,5,6
ep: 1 Korintiërs 13
ev: Lucas 18,31-43
zl: LB 909
2 Koningen 5,1-3(4-8)9-
15b
Psalm 32
1 Korintiërs 9,24-27
Marcus 1,40-45
Jeremia en
Klaagliederen
14 februari 2024
Aswoensdag
ant: Psalm 69,17
ps: Psalm 69,2-3 of LB
69:1,3,4
ot: Joël 2,12-19
gr: LB 69:8,9
ep: 2 Korintiërs 5,19–6,2
ev: Matteüs 6,16-21
zl: LB 797
Jesaja 58,1-10
Psalm 57
2 Korintiërs 5,20–6,10
Psalm 103,8-12
Matteüs 6,1-6.16-21
Jeremia 14,7-12.19-22
18 februari 2024
1
e
van de 40 dagen
Invocabit
ant: Psalm 91,15
ps: Psalm 91,1-2.11-12 of
LB 91:1,2,3
ot: Jesaja 58,1-9
gr: LB 91:4,5,6,7,8
ep: 2 Korintiërs 6,1-10
ev: Matteüs 4,1-11
zl: LB 898
Genesis 9,8-17
Psalm 25,1-10
1 Petrus 3,18-22
Marcus 1,12-15
Jeremia 1,4-19
25 februari 2024
2
e
van de 40 dagen
Reminiscere
ant: Psalm 25,6.22
ps: Psalm 25,1-2a.4.10-11 of
LB 25:1,2,3
ot: Exodus 24,12-18
gr: LB 106:1,2
ep: 1 Tessalonicenzen 4,1-7
ev: Matteüs 15,21-28
[Matteüs 17,1-9]
zl: LB 941
1 Koningen 19,9-18
Psalm 16
2 Petrus 1,16-21
Marcus 9,2-10
Jeremia 18,1-12; 19,1-2.
10-13
3 maart 2024
3
e
van de 40 dagen
Oculi
ant: Psalm 25,15-16
ps: Psalm 25,14.17-18.20 of
LB 25:7,8,9,10
ot: Exodus 34,1-10
gr: LB 9:1,2,9,10
ep: Efeziërs 5,1-9
ev: Lucas 11,14-28
zl: LB 25a
Exodus 20,1-17
Psalm 19,8-15
Romeinen 7,14-25
Johannes 2,13-22(25)
Jeremia 26,1-19
10 maart 2024
4
e
van de 40 dagen
Laetare
ant: Jesaja 66,10a.11
ps: Psalm 122,1-2.6-7 of LB
122
ot: Zacharia 8,19-23
gr: LB 125
ep: Galaten 4,22–5,1a
ev: Johannes 6,1-15
zl: LB 176
Jozua 4,19–5,1.10-12
Psalm 122
Efeziërs 2,4-10
Johannes 6,(1)4-15
Jeremia 29,1-14
13 maart 2024
Biddag
Prediker 3,1-13
Psalm 126
Marcus 4,1-9
17 maart 2024
5
e
van de 40 dagen
ant: Psalm 43,1-2a
ps: Psalm 43,3-4b.5 of LB 43
Jeremia 31,31-34
Psalm 51
Jeremia 32,1-15.26-29.
36-44
Judica ot: Exodus 14,15-31
gr: LB 143:1,2,3,5,10
ep: Hebreeën 9,11-15
ev: Johannes 8,46-59
zl: LB 530
Hebreeën 5,1-10
Johannes 12,20-33
24 maart 2024
6
e
van de 40 dagen
Palmarum
ant: Matteüs 21,9b
[Zacharia 9,9]
ps: LB 24 [LB 47]
Psalm 118,1-2.19-29 of
LB 118:1,7,8,9,10
ot: Exodus 15,27–16,7
gr: LB 73:9,10
ep: Filippenzen 2,5-11
gr: Psalm 22,1-22
ev: Johannes 12,12-24
zl: LB 438
Marcus 11,1-11
[Johannes 12,1-24]
Psalm 118,1-2.19-29
Jesaja 50,4-7
[Jesaja 52,13–53,12]
Psalm 73,13-20
Filippenzen 2,5-11
Psalm 22.1-22
Marcus 14,1–15,47
Jeremia 4,19-5,1
25 maart 2024
maandag in de
Goede Week
Klaagliederen 1,1-14
26 maart 2024
dinsdag in de
Goede Week
Klaagliederen 2,8-15
27 maart 2024
woensdag in de
Goede Week
Klaagliederen 5,1-10
28 maart 2024
Witte Donderdag
ant: naar Galaten 6,14
ps: Psalm 67,2-3 of LB 67
ot: Exodus 12,1-11
gr: LB 81:1,2,3,4,5,8,9,14
ep: 1 Korintiërs 11,20-32
ev: Johannes 13,1-15(17)
zl: LB 379
Exodus 12,(1)15-20
Psalm 81
[Psalm 116]
1 Korintiërs 11,23-32
Johannes 13,1-15
[Johannes 14,15-31 of
Matteüs 26,30-46a]
29 maart 2024
Goede Vrijdag
ot: Hosea 6,1-6
[Exodus 12,21-33]
gr: LB 140
ev: Johannes 18–19
zl: LB 558
Exodus 12,(1)21-28
Hosea 6,1-6
[Jes 52,13–53,12]
Psalm 22
Hebreeën 9,11-15
Johannes 18,1–19,42
Klaagliederen 3,1-9
30 maart 2024
Stille Zaterdag
Klaagliederen 3,24-31
30 maart 2024
Paasnacht
ant: Openbaring 1,19
ps: Psalm 134 of LB 134
ot: Genesis 1,1–2,3
Genesis 5–8
Genesis 22,1-19
Exodus 12,1-11
Exodus 14,24–15,1
Jesaja 54,17–55,11;
Baruch 3,9-38(–4,4)
Ezechiël 37,1-14
Jesaja 4,1-6
Jona 3,1-10
Deuteronomium 31,22-30
Daniël 3,1-24
gr: Psalm 42,2-6 of LB
42:1,2,3
ep: Kolossenzen 3,1-4
ev: Matteüs 28,1-7(20)
zl: LB 767
Genesis 1,1–2,3
Psalm 33,6-9
Genesis 22,1-18
Psalm 16,5-11
Exodus 14,15–15,1a
Exodus 15,1b-3
Jesaja 54,4-14
Psalm 30,2-6
Jesaja 55,1-11
Jesaja 12,1-6
Ezechiël 36,24-28
Psalm 51,9-15
Sefanja 3,12-20
Psalm 126
Psalm 42,2-6
Romeinen 6,3-4
Kolossenzen 3,1-4
Marcus 16,1-8
Jeremia 33,1-11
31 maart 2024
1
e
van Pasen
1
e
Paasdag
Resurrexi
ant: Psalm 139,5b-6
ps: Psalm 139,1-3 of LB 139:1,2,3,11
ot: Ezechiël 37,1-14
gr: LB 118:5,6,9
ep: 1 Korintiërs 5,7-8
hv: Psalm 118,24
ev: Marcus 16,1-7(8)
zl: LB 618
Jesaja 25,6-9
Psalm 118,15-24
Kolossenzen 3,1-4
Johannes 20,1-18
1 april 2024
2
e
Paasdag
ant: Exodus 13,5.9
ps: Psalm 105,1-3 of
LB 105:1,2,3
ot: Exodus 13,3-10
gr: LB 114
ep: Handelingen 10,34a.37-
43
hv: Psalm 118,24
ev: Lucas 24,13-35
zl: LB 618
7 april 2024
2
e
van Pasen
1
e
na Pasen
Quasi modo geniti
ant: 1 Petrus 2,2
ps: Psalm 81,2-3 of
LB 81:1,2,3,4
el: Openbaring 7,2-12(17)
[Genesis 32,22-32]
gr: LB 116:1,2,3,4
ep: 1 Johannes 5,4-10a
hv: Psalm 118,24
ev: Johannes 20,19-31
zl: LB 374
Jesaja 26,1-13
Psalm 111
[Psalm 133]
1 Johannes 5,1-6
Johannes 20,(19)24-31
14 april 2024
3
e
van Pasen
2
e
na Pasen
Misericordia
Domini
ant: Psalm 33,5b-6a
ps: Psalm 33,1-5a of LB
33:1,2,8
el: Openbaring 21,9-23
[Ezechiël 34,11-16]
gr: LB 33:5,6,7
ep: 1 Petrus 2,21b-25
hv: Psalm 105,1
ev: Johannes 10,11-16
zl: LB 622
Micha 4,1-5
Psalm 98
[Psalm 4]
1 Johannes 1,1-7
Johannes 21,15-24
21 april 2024
4
e
van Pasen
3
e
na Pasen
Jubilate
ant: Psalm 66,1.2b
ps: Psalm 66,4-5.8-9 of
LB 66:1,2,3
ot: Jesaja 40,26-31
gr: LB 111:1,5,6
ep: 1 Petrus 2,11-20
hv: Psalm 111,9
ev: Johannes 16,16-23a
zl: LB 652
Ezechiël 34,1-10
Psalm 65
1 Johannes 3,1-8
Johannes 10,11-16
28 april 2024
5
e
van Pasen
4
e
na Pasen
Cantate
ant: Psalm 98,1
ps: Psalm 98,1c-3.7-9a of
LB 98
el: Openbaring 14,1-7(8)
gr: LB 118:5,6
ep: Jakobus 1,17-21
hv: Psalm 118,16a.15c
ev: Johannes 16,5-15
zl: LB 654
Deuteronomium 4,32-40
Psalm 119,17-24
1 Johannes 3,18-24
Johannes 15,1-8
5 mei 2024
6
e
van Pasen
5
e
na Pasen
Rogate
ant: Jesaja 48,20b
ps: Psalm 66,1-2.16-17.19-
20 of LB 66:1,6,7
el: Openbaring 19,6-16
Jesaja 45,15-19
Psalm 33,12-22
1 Johannes 4,7-21
Johannes 15,9-17
gr: LB 107:10
ep: Jakobus 1,22-27
hv: Psalm 107,6a.8
ev: Johannes 16,23b-30
zl: LB 370
Handelingen
(eerste serie)
9 mei 2024
Hemelvaart
Viri Galilei
ant: Handelingen 1,11
ps: Psalm 47,2-3.6-7 of LB
47
ot: 2 Koningen 2,1-15(18)
gr: LB 68:6
ep: Handelingen 1,1-11
hv: Psalm 47,6
ev: Marcus 16,14-20
zl: LB 661
Ezechiël 1,3-5a.26-28a
Psalm 47
[Psalm 93]
Efeziërs 4,1-13
[Handelingen 1,1-11]
Lucas 24,49-53
[Marcus 16,19-20]
Handelingen 1,1-14
12 mei 2024
7
e
van Pasen
6
e
na Pasen
Exaudi
ant: Psalm 27,7a.8c-9a
ps: Psalm 27,1.7b.9b of
LB 27:1,4
el: Openbaring 4,2-11
gr: LB 47:3
ep: 1 Petrus 4,7b-11
hv: Psalm 47,9
ev: Johannes 15,26-16,4
zl: LB 380
Exodus 19,1-11
Psalm 68,1-14
[Psalm 1]
1 Johannes 5,9-15
Johannes 17,14-26
Handelingen 1,15-26
19 mei 2024
Pinksteren
Spiritus Domini
ant: Wijsheid 1,7
ps: Psalm 68,2.20 of LB
68:1,7
el: Openbaring 22,6-17
[Joël 2,21-3,54
]
gr: LB 68:9,12 [LB 104:1,8]
ep: Handelingen 2,1-11
hv: Psalm 104,30
ev: Johannes 14,23-31a
zl: LB 670
Genesis 11,1-9
Psalm 104,25-35
Handelingen 2,1-24
Johannes 14,8-17
Handelingen 2,1-24
20 mei 2024
2
e
Pinksterdag
ant: Psalm 81,17
ps: Psalm 81,2-3 of LB
81:1,9,14
ot: Jesaja 44,1-5
gr: LB 19:1,3,4
ep: Handelingen 10,34a.
42-48a
hv: Psalm 104,30
ev: Johannes 3,16-21
zl: LB 670
26 mei 2024
Trinitatis
ant: naar Tobit 12,7
ps: Psalm 8,2-4.5 of LB 8:1,6
ot: Jesaja 6,1-8(9-13)
gr: LB 103:1,8,9
ep: Romeinen 11,33-36
hv: Psalm 150,2
ev: Johannes 3,1-15
zl: LB 302
Exodus 3,1-6
Psalm 93
Romeinen 8,12-17
Johannes 3,1-16
Handelingen 4,32-37
2 juni 2024
1
e
na Trinitatis
ant: Psalm 13,6a
ps: Psalm 13,2.4-6 of LB 13
ot: Jesaja 5,8-16
gr: LB 41:1,3,5
ep: 1 Johannes 4,(8)16b-21
hv: Psalm 138,4
Deuteronomium 26,5-11
Psalm 81
2 Korintiërs 4,5-12
Marcus 2,23–3,6
Handelingen 5,1-11
4
telling NBV(21)/WV/NB; in (H)SV/NBG: Joël 2,21-32
ev: Lucas 16,19-31
zl: LB 671
9 juni 2024
2
e
na Trinitatis
ant: Psalm 18,19b.20
ps: Psalm 18,2.3.7 of
LB 18:1,2,5
ot: Ezechiël 14,4-11
gr: LB 120
ep: 1 Johannes 3,13-18
hv: Psalm 18,2b-3a
ev: Lucas 14,16-24
zl: LB 382
Rechters 12,1-6
Psalm 130
2 Korintiërs 4,13-18
Marcus 3,20-35
Handelingen 6,1-7
16 juni 2024
3
e
na Trinitatis
ant: Psalm 25,16.18
ps: Psalm 25,8-11 of
LB 25:4,5,10
ot: Jesaja 30,15-18(21)
gr: LB 55:1,2,3,4,5
ep: 1 Petrus 5,5b-11
hv: Psalm 19,2
ev: Lucas 15,1-10
zl: LB 944
Ezechiël 17,22-24
Psalm 92
2 Korintiërs 5,1-10
Marcus 4,26-34
Handelingen 6,8–7,7.
44-60
23 juni 2024
1
e
van de zomer
4
e
na Trinitatis
ant: Psalm 27,1-2
ps: Psalm 27,3-5a of
LB 27:1,2,3
ot: Jeremia 17,5-26
[Jesaja 50,4-9]
gr: LB 43:1,5 [LB 27:6,7]
ep: Romeinen 8,18-23
hv: Psalm 43,5b
ev: Lucas 6,36-42
zl: LB 675
Job 30,15-26; 38,1
Psalm 107,17-32
2 Korintiërs 5,14-21
Marcus 4,35-41
Handelingen 8,(1b)4-25
24 juni 2024
Geboortedag
Johannes de Doper
ant: Jesaja 49,1b-2
ps: Psalm 1 of LB 1
ot: Jesaja 40,1-8
gr: LB 72:1,4,7
ep: Handelingen 19,1-7
hv: Psalm 72,18
ev: Lucas 1,57-68(80)
zl: LB 522
25 juni 2024
Gedenkdag
Augsburgse
Confessie
ant: Psalm 119,46
ps: Psalm 46,2-3.5-6 of LB
46
ot: Jesaja 62,6-7.10-12
gr: LB 119:17,18
ep: 1 Timoteüs 6,11b-16
hv: Psalm 84,12
ev: Matteüs 10,26-33
zl: LB 341
30 juni 2024
2
e
van de zomer
5
e
na Trinitatis
ant: Psalm 27,7a.9b
ps: Psalm 27,1.7b.13-14 of
LB 27:1,7
ot: Jeremia 15,15-21
gr: LB 79:1,3
ep: 1 Petrus 3,8-15a
hv: Psalm 84,12a
ev: Lucas 5,1-11
zl: LB 673
Jesaja 3,25–4,6
Psalm 119,9-16
[Psalm 30]
2 Korintiërs 8,9-15
Marcus 5,22-43
Handelingen 11,19-26
7 juli 2024
3
e
van de zomer
6
e
na Trinitatis
ant: Psalm 28,8-9
ps: Psalm 28,1-2 of LB
28:1,2,4
ot: Jesaja 48,12-22
gr: LB 84:5,6
Ezechiël 2,1-7
Psalm 123
2 Korintiërs 12,1-10
Marcus 6,1-6
ep: Romeinen 6,3-11
hv: Psalm 16,11b
ev: Matteüs 5,20-26
zl: LB 544
14 juli 2024
4
e
van de zomer
7
e
na Trinitatis
ant: Psalm 47,2
ps: Psalm 47,3.7.9 of LB 47
ot: Jeremia 3,21–4,2
gr: LB 90:1,5,8
ep: Romeinen 6,19-23
hv: Psalm 95,1
ev: Marcus 8,1-9
zl: LB 995
Jesaja 52,1-6
Psalm 85
Efeziërs 1,1-14
Marcus 6,6b-13
21 juli 2024
5
e
van de zomer
8
e
na Trinitatis
ant: Psalm 48,10-11
ps: Psalm 48,2-3 of LB
48:1,3,4
ot: Jeremia 7,2-7(11)
gr: LB 116:1,2,3,4
ep: Romeinen 8,12-17
hv: Psalm 95,6
ev: Matteüs 7,15-21
zl: LB 841
Jeremia 23,1-6
Psalm 23
Efeziërs 2,11-22
Marcus 6,30-44
28 juli 2024
6
e
van de zomer
9
e
na Trinitatis
ant: Psalm 54,6-7
ps: Psalm 54,3.5.8 of LB 54
ot: Jeremia 32,37-42
gr: LB 9:1,2,3,4,5
ep: 1 Korintiërs 10,1-13
hv: Psalm 98,1a
ev: Lucas 16,1-9
zl: LB 823
Jesaja 63,7-14
Psalm 114
Efeziërs 3,14-21
Marcus 6,45-52
4 augustus 2024
7
e
van de zomer
10e
na Trinitatis
ant: Psalm 55,17.23
ps: Psalm 55,2-4 of
LB 55:1,2,6,7
ot: Jeremia 23,16-29
gr: LB 17:1,3,4,6,7
ep: 1 Korintiërs 12,1-11
hv: Psalm 66,1-2
ev: Lucas 19,41-48
zl: LB 272
Deuteronomium 10,12-
21
Psalm 15
Efeziërs 4,17-25
Marcus 7,1-23
11 augustus 2024
8
e
van de zomer
11e
na Trinitatis
ant: Psalm 68,36
ps: Psalm 68,2.4.20 of
LB 68:1,2,7,12
ot: Daniël toevoeging A,11-
235 gr: LB 17:1,2,3
ep: 1 Korintiërs 15,1-10
hv: Psalm 105,1
ev: Lucas 18,9-14
zl: LB 816
2 Koningen 4,8-18(37)
Psalm 34,1-11
Efeziërs 4,30-5,2
Marcus 7,24-30
18 augustus 2024
9
e
van de zomer
12e
na Trinitatis
ant: Psalm 70,2
ps: Psalm 70,3-6 of LB 70
ot: Jesaja 6,8-13
[Ezechiël 25,1-7]
gr: LB 34:1,2,3
ep: 2 Korintiërs 3,4-9
hv: Psalm 34,2
ev: Marcus 7,31-37
Jesaja 35,1-10
Psalm 146
Efeziërs 5,15-20
Marcus 7,31-37
5
telling NBV(21), in WV: Daniël 3,34-45
zl: LB 103b
25 augustus 2024
10e
van de zomer
13e
na Trinitatis
ant: Psalm 74,20b.19b.22a
ps: Psalm 74,1-3.12 of
LB 74:1,2,7,13,14
ot: Jesaja 33,2-9(10)
gr: LB 74:11,12
ep: Galaten 3,15-22
hv: Psalm 113,1-2
ev: Lucas 10,23-27
zl: LB 796
2 Koningen 4,42-44
Psalm 78,17-29
Efeziërs 6,1-9
Marcus 8,1-21
1 september 2024
11e
van de zomer
14e
na Trinitatis
ant: Psalm 84,10-11a
ps: Psalm 84,2.3.5.12 of
LB Psalm 84:1,5,6
ot: Jesaja 56,1-8
gr: LB 118:3,6
ep: Galaten 5,16-24
hv: Psalm 50,23
ev: Lucas 17,11-19
zl: LB 146a
Zacharja 8,4-8.20-23
Psalm 34,12-23
Efeziërs 6,10-20
Marcus 8,22-26
Handelingen
(tweede serie)
8 september 2024
12e
van de zomer
15e
na Trinitatis
ant: Psalm 86,1a.2b-3
ps: Psalm 86,4.11 of
LB 86:1,2,4
ot: Jesaja 66,5-14
gr: LB 92:1,2
ep: Galaten 5,25–6,10
hv: Psalm 95,3
ev: Matteüs 6,24-34
zl: LB 225
Deuteronomium 4,1-2.
9-20
Psalm 54
Jakobus 1,17-27
Marcus 8,27–9,1
Handelingen 11,1-18
15 september
2024
13e
van de zomer
16e
na Trinitatis
ant: Psalm 86,3.5
ps: Psalm 86,12-13.15-16a
of
LB 86:5,6,7
ot: Daniël 9,14-19
gr: LB 102:1,6,8
ep: Efeziërs 3,13-21
hv: Psalm 111,9
ev: Lucas 7,11-16
zl: LB 130a
Jesaja 45,20-25
Psalm 116,1-9
Jakobus 2,1-18
Marcus 9,14-29
Handelingen 13,13-16.
42-52
22 september
2024
1
e
van de herfst
17e
na Trinitatis
ant: Psalm 84,10
ps: Psalm 84,2-3.5.12 of
LB 84:1,2,6
ot: Baruch 2,9-15
[Baruch 4,21-29]
gr: LB 33:1,2,4
ep: Efeziërs 4,1-6
hv: Psalm 115,11
ev: Lucas 14,1-11
zl: LB 117a
Deuteronomium 13,2-66 Psalm 139,13-24
Jakobus 3,16–4,6
Marcus 9,30-37
Handelingen 15
29 september
2023
2
e
van de herfst
Dag van Michaël
en alle engelen
ant: Psalm 103,20
ps: Psalm 103,1-2.21 of
LB 103:1,8,9
ot: Jozua 5,13-15
gr: LB 103:2,3,4
ep: Openbaring 12,7-12
hv: Psalm 103,22
ev: Matteüs 18,1-11
Numeri 11,24-29
Psalm 19,8-15
Jakobus 4,11-17
Marcus 9,38-50
Handelingen 24,1-
23(27)
6
telling NBV(21)/WV/NB; in (H)SV/NBG: Deuteronomium 13,1-5
zl: LB 725
6 oktober 2024
3
e
van de herfst
19e
na Trinitatis
ant: Psalm 35,3b; 34,18a
ps: Psalm 78,2-4 of LB
78:1,2,3
ot: Jeremia 8,4-6.11; 9,2-4.
8-9.22-23
gr: LB 107:1,2,3,4
ep: Efeziërs 4,22-32
hv: Psalm 138,8b
ev: Matteüs 9,1-8
zl: LB 863
Maleachi 2,10-16
Psalm 8
[Psalm 128]
Hebreeën 3,1-6
Marcus 10,1-16
13 oktober 2024
4
e
van de herfst
20e
na Trinitatis
ant: Daniël toev. A,19-207 ps: Psalm 119,81-82.88-89
of LB 119:31,32,33,34
ot: Jeremia 31,31-34
gr: LB 138
ep: Efeziërs 5,15-21
hv: Psalm 138,2a
ev: Matteüs 22,1-14
zl: LB 747
Deuteronomium 15,1-11
Psalm 119,121-128
Hebreeën 3,7-14
Marcus 10,17-31
20 oktober 2024
5
e
van de herfst
21e
na Trinitatis
ant: Ester toevoeging C,28 ps: Psalm 119,41-42.46-47
of LB 119:16,17,18
ot: Ezechiël 18,1-9(24)
gr: LB 145:1,5,6
ep: Efeziërs 6,10-17
hv: Psalm 146,1-2
ev: Johannes 4,47-54
zl: LB 760
Jesaja 29,18-24
Psalm 124
Hebreeën 4,12-16
Marcus 10,32-45
27 oktober 2024
6
e
van de herfst
22e
na Trinitatis
ant: Psalm 130,3-4
ps: Psalm 130,5-8 of LB 130
ot: Ezechiël 33,7-16(20)
gr: LB 90:1,2,8
ep: Filippenzen 1,(3)6-11
hv: Psalm 147,3
ev: Matteüs 18,(21)23-35
zl: LB 903
Jesaja 59,9-19
Psalm 13
Hebreeën 6,9-12
Marcus 10,46-52
31 oktober 2024
Gedenkdag der
kerkhervorming
ant: Psalm 119,12-13
ps: Psalm 119,14-16 of
LB 119:1,6,7
ot: Genesis 15,1-6
gr: LB 84:5,6
ep: Openbaring 14,6-7
hv: Psalm 84,12
ev: Johannes 2,13-22
zl: LB 721
1 november 2024
Allerheiligen
ant: Psalm 33,1
ps: Psalm 33,2.4-5.6a of
LB 33:1,2,8
ot: Daniël 12,1-3
gr: LB 34:1,2,4
ep: Kolossenzen 7,2-12
hv: Matteüs 11,28
ev: Matteüs 5,1-12a
zl: LB 728
Jesaja 60,1-11.17-22
Psalm 138
[Psalm 24]
Openbaring 7,2-4.9-17
Matteüs 5,1-12
7
telling NBV(21); in WV: Daniël 3.42-43 8
telling NBV(21); in WV: Ester aanvulling D,2
3 november 2024
7
e
van de herfst
23e
na Trinitatis
ant: Psalm 138,7
ps: Psalm 138,2-3.6 of LB
138
ot: Jesaja 66,5-14
gr: LB 133
ep: Filippenzen 3,17–4,3
hv: Psalm 145,10-11a
ev: Matteüs 22,15-22
zl: LB 914
Job 19,23-27a
Psalm 119,1-8
Hebreeën 7,23-28
Marcus 12,18-27
6 november
Dankdag
Spreuken 6
Psalm 67
Marcus 4,26-34
10 november 2024
8
e
van de herfst
1
e
van de
Voleinding
ant: Jesaja 38,17;
ps: Psalm 85,2.5.10.12 of LB
85
ot: Jesaja 48,1-11
gr: LB 103:1,2,3
ep: 1 Tessalonicenzen 4,13-
18
hv: Psalm 103,13
ev: Matteüs 24,15-28
zl: LB 748
Leviticus 19,1-2.9-18
Psalm 146
Hebreeën 9,11-14
Marcus 12,28-34
17 november 2024
9
e
van de herfst
2
e
van de
Voleinding
ant: Psalm 9,8a.9a.10;
ps: Psalm 9,2-3.5.11 of
LB 9:1,4,5
ot: Genesis 18,22-33
gr: LB 50:3,7,11
ep: 2 Tessalonicenzen 1,3-
10a
hv: Psalm 50,6
ev: Matteüs 25,31-46
zl: LB 1008
Exodus 30,11-16
Psalm 16
Hebreeën 10,19-25
Marcus 12,38–13,2
24 november
20249 10e
van de herfst
3
e
van de
Voleinding
ant: Jeremia 29,11
ps: Psalm 50,1-4 of LB
50,1,2,11
ot: Jesaja 65,17-23
gr: LB 44:1,9,11
ep: 2 Petrus 3,3-14
hv: Psalm 44,9
ev: Matteüs 25,1-13
zl: LB 749
Sefanja 1,14–2,3
Psalm 93
Openbaring 1,1-8
Marcus 13,14-27
9
als deze zondag gevierd wordt als Eeuwigheidszondag, zie de gegevens van Allerheiligen (1 november)