Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

ANBI kerk

Protestantse Gemeente te Nieuwveen
RSIN-nr.: 824136366
Nummer Kamer van Koophandel: 76427625
Kerkgebouw: Kerkstraat 45, 2441 CC  Nieuwveen

Dhr . J. Vervark (scriba)
Meeuwenveld 6
1441 BE Nieuwveen
tel. 0172-538977

De Protestantse Gemeente Nieuwveen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN)

Bestuurssamenstelling
Onze gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad waarvan, naast de predikant, de leden (ambtsdragers) gekozen of benoemd worden uit de leden van de kerkelijke gemeente. De samenstelling is als volgt: 1 predikant, 3 ouderlingen, 3 diakenen en 2 kerkrentmeesters.

Visie / doelstelling
We willen een gemeente zijn, die er is dankzij Jezus Christus, onze Heer en Verlosser. Onze gemeente bestaat uit een grote verscheidenheid aan mensen en opvattingen. Dat vinden we geen probleem, maar winst. In onze vormen willen we daarom een laagdrempelige, gastvrije gemeente zijn, die samenkomt rondom het Woord van God, samen is in de maaltijd des Heren en zich inzet voor de dienst in de samenleving. Hierbij staan we ruimhartig in de traditie van de Protestantse kerk in Nederland, zoals vastgelegd in haar kerkorde. (Zie hierna.)

Dat wil zeggen: we weten ons verbonden met het belijden van de kerk. Er is rechtzinnigheid, die ons bindt. Tegelijk willen we ook respect hebben voor de verscheidenheid, die er binnen onze gemeente is. We willen graag het grote nieuws van onze Heer Jezus Christus delen met elkaar en mensen van buiten en we voelen ons thuis in een open gemeente, die mensen gastvrij ontvangt. We willen graag een levende gemeente zijn binnen het grote geheel van de Protestantse Kerk in Nederland.

Bij deze vorm van gemeente zijn passen beelden als: de gemeente is een open huis; de gemeente is een herberg langs de wegen van mensen. Bij deze identiteit past een uitnodigende, gastvrije houding.

De Protestantse Kerk Nederland verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Het beleidsplan van onze gemeente is d.m.v. de volgende link in te zien:
Beleidsplan 2011-2025
Daarnaast is het het beleidsplan van de landelijke Protestantse Kerk van toepassing en in te zien via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk Nederland (PKN)

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag van activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Financiële verantwoording
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

overzicht voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting van het financiële overzicht (zie hiervoor) is dit cijfermatig in beeld gebracht.