Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

De ontmoetingskerkbrief van juli 2018

 

Datum Predikant Bijzonderheden Collectes
1 juli 2018 Ds. Gonja van ’t Kruis

Alphen aan den Rijn

Dienst m.m.v. de Ursulaband

en afscheid kindernevendienst

Ontmoeting en koffiedrinken

na de dienst

1.diaconie

2.predikantsplaats

3.restauratiefonds

8 juli 2018 Ds. T. Wielsma

Uithoorn

  1.kerk

2.predikantsplaats

3.orgelfonds

15 juli 2018 Ds. F. Bos

Waddinxveen

  1.kerk

2.predikantsplaats

3.alg. kerkelijk werk

22 juli 2018 Ds. A. v/d Wal

Hoofddorp

Voorbereiding HA 1.kerk

2.predikantsplaats

3.onderhoud gebouwen

29 juli 2018 Ds. P. Wilschut

Alphen a/d Rijn

Viering Heilig Avondmaal 1.diaconie

2.predikantsplaats

3.restauratiefonds

5 augustus 2018 Ds. Gonja van ’t Kruis

Alphen a/d Rijn

Ontmoeting en koffiedrinken

na de dienst

1.kerk

2.predikantsplaats

3.orgelfonds

12 augustus 2018 Ds. J. Ouwendijk

Alphen a/d Rijn

  1.diaconie

2.predikantsplaats

3.alg. kerkelijk werk

19 augustus 2018 Ds. F. Bos

Waddinxveen

  1.kerk

2.predikantsplaats

3.onderhoud gebouwen

26 augustus 2018 Ds. T. Wielsma

Uithoorn

Preekbespreking na de dienst 1.kerk

2.predikantsplaats

3.restauratiefonds

2 september 2018 Ds. Gonja van ’t Kruis

Alphen a/d Rijn

Ontmoeting en koffiedrinken

na de dienst

1.kerk

2.predikantsplaats

3.orgelfonds

 

Meeleven

“Geef me de moed om te veranderen wat ik kan veranderen. Geef me de wijsheid om te accepteren wat ik niet kan veranderen. En geef me het inzicht om het verschil tussen beide te zien” is een uitspraak van Franciscus van Assisi, om met ons leven aan de slag te gaan. Een wijs gezegde over het feit dat we niet willoos zijn overgeleverd aan de omstandigheden van het leven, en dat we er zelf de regie over hebben. Wanneer we zelf verantwoordelijkheid nemen voor onze gedachten, gevoelens en gedrag, zijn we in staat om daar wijzigingen in  aan te brengen als dat beter is. Helaas is het zo dat bepaalde omstandigheden en situaties in het leven niet te voorkomen zijn, zoals bijvoorbeeld een ziekte of andere tegenslagen. Je zult dan moeten leren dealen met dat feit en je leven er op aan moeten passen. En ik hoor tijdens mijn bezoeken hoe mensen in staat zijn om dat te doen.

Het is een ware kunst om te kunnen zien, te erkennen om vervolgens te accepteren dat niet alles maakbaar is in het leven. In die zin is het wijsheid om te leren inzien wanneer we zelf veranderingen aan kunnen brengen in ons leven of wanneer we ons er juist beter aan over kunnen geven. Dat bespaart ons een hoop strijd. Dat is het zelfde wat we Jezus zien doen. Hij veranderde het leven van mensen compleet, maar kon in zijn eigen leven niet alles bepalen wat er op zijn pad kwam…

 

Op stap met de 65+ers van Nieuwveen

Het Comité Bejaardenreis Nieuwveen organiseerde 6 juni jl voor de 70ste keer een jaarlijkse reis voor de 65+ers. Ieder jaar gaan er zo ruim honderd 65+inwoners van Nieuwveen met bussen met elkaar op pad, mede dank zij een actief bestuur, sponsoring en subsidie van de gemeente Nieuwkoop.

Dit jaar togen we op een zonnige dag met twee bussen naar Vianen waar we op de boot stapten voor een sluizentocht richting Vreeswijk. Aan boord was er tijd om uitgebreid met elkaar te praten en werd er een heerlijke lunch geserveerd, terwijl piratenzanger Marco de Hollander voor veel vrolijkheid zorgde. Na afloop van de tocht reden we weer terug naar het Groene Hart voor een diner in de Oude School in Ter Aar, waar drum- en showband Dice Musica de dag afsloot. Wat een prachtige uitgaansdag, deze jaarlijkse reis; uniek in vergelijking met de andere omliggende dorpen. Hieruit blijkt dat Nieuwveen het dorpsgevoel nog hoog heeft staan!

Zeventig jaar geleden begon het allemaal: in 1949 organiseerde een groep middenstanders een dag uit naar zee voor de ouderen. Men ging toen nog op pad met particuliere auto’s, broodjes en limonade mee voor de picknick onderweg. Dorpsagenten regelden het verkeer, terwijl de stoet auto’s werd geëscorteerd door motorrijders. Bovenop één van de auto’s stond de toiletpot voor de stop onderweg. Bij thuiskomst werd de groep hartelijk verwelkomd door de andere bewoners en muziekvereniging Crescendo en dan: op naar café Leliveld!

Was het vroeger gebruikelijk dat de burgemeester, de huisarts, pastoor en dominee ook meegingen, zo hebben we dat ook dit jaar gedaan zodat we kennis konden maken met een gevarieerde groep bewoners van ons dorp. Hopelijk gaat deze uitgaansdag nog vele jaren door, zodat we de onderlinge band in het dorp met elkaar kunnen versterken! Zou u zelf als 65+ er wel eens mee willen of kent u anderen voor wie zo’n dag uit leuk zou zijn, neemt u dan gerust contact met mij op.

 

Vakantie

Van 1-21 juli ben ik afwezig i.v.m. vakantie.

Hartelijke groet, ds Gonja van ‘t Kruis

 

Uit de kerkenraad

14 juni vergaderde de kerkenraad.

Na een moment van bezinning n.a.v. Johannes 6 waren deze keer de ouders van de kinderen in onze kerk uitgenodigd. We hebben van gedachten gewisseld wat de kerk voor hen kan betekenen.

De kerkenraad evalueerde daarna de diensten waarbij de Pinksterdienst met belijdenis en de preekbespreking na de dienst op 10 juni er uit sprongen. Prachtig dat er ook zulke mooie dingen gebeuren.

We keken vooruit naar de diensten met het Prot. kerkkoor (17 juni) en de Ursulaband (1 juli). Hopend dat velen hiervan zullen genieten. In laatstgenoemde dienst zal er ook aandacht worden besteed aan Maartje Karens, die de basisschool gaat verlaten.

Ook het startweekend, dat dit jaar op 15 / 16 september valt, werd voorbesproken.

De predikant deed verslag van haar werkzaamheden, o.a. het meegaan met het reisje voor senioren, wat maakte dat zij veel mensen heeft gesproken. Het (eerder uitgestelde) symposium over ‘Avondmaal en eucharistie’ is nu gepland op woensdagavond 14 november.

De gemeente-avond van 16 mei werd geëvalueerd. Naar aanleiding hiervan is de Commissie Gezonde Gemeente bij elkaar gekomen, nu bestaande uit Bea de Visser, Jenie en Baukje Veenstra en de predikant. Zij hebben met elkaar de hele film gekeken waarvan op de gemeente-avond een samenvatting werd vertoond. De gesprekken die m.b.v. gespreksvragen zijn gevoerd hebben geleid tot een eerste initiatief om gemeenteleden die niet meer in de kerkdiensten komen te benaderen voor een eetgroepje om zo met hen in gesprek te gaan. De kerkenraad zal in de komende tijd doorspreken over ‘Kerk 2025’. Het verslag van de gemeente-avond ligt achter in de kerk; u kunt een exemplaar meenemen.

De nieuwe privacywetgeving heeft de aandacht van de kerkenraad.

Een punt van grote zorg is de op handen zijnde vacatures in de kerkenraad, zoals aangegeven op de gemeente-avond. Er was aandacht voor het overlijden van mevr. Jansje Pijper-Bolkestijn. Fijn dat onze predikant een rol mocht spelen bij de crematie, ook al gebeurde het afscheid in besloten kring.

Ook fijn dat de ringleiding in de kerk weer goed werkt.

Vanuit de bazaarcommissie kwam het bericht dat er een avond is gepland voor vluchtelingen, waarbij de kerk kan laten zien dat zij ook naar buiten treedt.

In het gebed bij de sluiting van de vergadering werd alles neergelegd bij onze God en Vader, zonder Wie wij geen kerk in Nieuwveen kunnen zijn.

 

Bij de komende diensten

1 juli zal het een bijzondere dienst worden. De Ursulaband komt haar medewerking verlenen en daar zien we erg naar uit. Onze eigen predikant zal in deze dienst voorgaan. Na afloop kunnen we de muzikanten bij de koffie zelf bedanken voor hun inzet ! Tevens zal er op deze zondag afscheid worden genomen van de kindernevendienst.

Vanaf 8 juli breekt er een rustige tijd aan. Deze zondag gaat ds. T. Wielsma voor en op 15 juli ds. F. Bos. 22 juli is er voorbereiding Heilig Avondmaal met ds. A. van de Wal en 29 juli wordt het Heilig Avondmaal gevierd met ds. P. Wilschut. Allemaal bekende namen dus.

5 augustus zal onze eigen predikant voorgaan en is er na de dienst ruimte om elkaar te ontmoeten bij de koffie. 12 augustus is ds. J. Ouwendijk de voorganger, 19 augustus mogen we wederom ds. F. Bos verwelkomen en na de dienst van 26 augustus met ds. T. Wielsma is er een preekbespreking.

Tenslotte is ds. Gonja van ’t Kruis er weer op 2 september. Ook dan is er weer koffie na de dienst. Vanaf september gebeurt dit ook weer elke derde zondag van de maand.

Van harte hopen we dat velen ook in de zomertijd de weg naar de kerk weten te vinden.

 

Vervanging tijdens vakanties

Deze zomer wordt ds. Gonja van ’t Kruis tijdens haar vakantie vervangen door ds. T. Wielsma uit Uithoorn.

In geval van een overlijden wordt er vaak contact opgenomen met de scriba. Wanneer zij met vakantie is, zal dhr. Kees Spek waarnemen. Tel. 539232.

Dhr. Jan Vervark verzorgt in dat geval de kopij voor het kerkblad. Email: j.vervark@ziggo.nl

 

Voor uw agenda

 Maandag 2, 9, 16, 23, 30 juli en 6, 13, 20 en 27 augustus : inloopochtend in

 ’t Anker van 10.00 – 11.30 uur.

Zondag 9 september: ziekenzondag.

Zaterdag 15 en zondag 16 september: startweekend.

Woensdagavond 14 november: Symposium ‘Avondmaal en eucharistie’ in de kerk.

 

Met vriendelijke groet, de scriba.

 

 

1 juli collecte Jeugdwerk, Kerk in Actie

Met de klas naar de kerk. Het vraagt soms veel geduld om een goede relatie op te bouwen tussen kerk en school. Sommige leerkrachten en directeuren hebben niets met de kerk. Christelijke leerkrachten en ouders willen zich meestal graag inzetten voor activiteiten rond kerk en school. JOP, Jong Protestant steunt kerken en scholen door kennis uit het hele land rond het thema Kerk en School te bundelen en samen met hen initiatieven en activiteiten te ontwikkelen om contact tot stand te brengen.  Geef in de collecte of maak een bijdrage over op NL52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk.

 

29 juli Avondmaalcollecte: De sleutelbloem, Noorden

De Sleutelbloem is een leerwerkcentrum in Noorden. Zij bieden hulp aan kwetsbare mensen uit de samenleving. U kunt hierbij denken aan mensen met psychische en psychosociale problemen,  (ex)verslaafde en mensen met niet aangeboren hersenletsel. De leeftijd van de deelnemers is uiteenlopend, van 13 t/m 60 jaar. Zij bieden een veilige omgeving aan deze mensen, waar ze dagbesteding kunnen volgen. Op deze manier ontdekken ze nieuwe kwaliteiten, krijgen ze structuur in hun week en hebben ze een zinvolle dag- invulling.  Ook is er de mogelijkheid om een opleiding te volgen en zo nodig bieden zij individuele begeleiding aan deelnemers.

Door hun werk heen willen zij de liefde van Christus uitstralen naar deze kwetsbare mensen. Hun gebed is dat zij allen tot geloof mogen komen

Momenteel wordt de Sleutelbloem gerenoveerd en verbouwd. De oude werkplaatsen en ruimtes zijn verouderd, voldoen niet meer aan de (veiligheids)eisen en bieden onvoldoende ruimte aan het groeiende deelnemers aantal.

 

12 augustus collecte Kerk in Actie: Zending, Onderwijs voor gehandicapte kinderen in Kameroen

In Kameroen worden kinderen met een handicap uit schaamte en onwetendheid thuis gehouden, waardoor ze onderwijs missen. De school Fedeme (in Douala, Kameroen) partner van Kerk in  Actie, biedt kinderen met een verstandelijke beperking onderwijs en gedragstherapie. Kinderen  leren praktische en sociale vaardigheden. Oudere kinderen leren bijvoorbeeld naaien, hout- en rietbewerking en teenslippers maken. Kinderen die van ver komen, kunnen blijven slapen.  Ook adviseert Fedeme ouders hoe ze het beste met hun kinderen kunnen omgaan.  Met de opbrengst steunt Kerk in Actie wereldwijd zendingsprojecten zoals de school Fedeme  in Kameroen. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Zomerzending.

Meer informatie: www.kerkinactie.nl/vakschoolkameroen

 

Helpt u mee om deze collectes tot een succes te maken?  Hartelijk dank!

 

Inloopochtenden

Ondanks de vakantietijd is er elke maandag van 10 t/m 11.30 uur de inloopochtend. Komt u ook ?????

Ziekenzondag

9 september is het Ziekenzondag. Wij willen dan graag de mensen die ziek zijn en hun omgeving in de bloemetjes zetten. Weet u iemand die zeker in de bloemen gezet moet worden, dan kunt  u naam en adres doorgeven aan één van de diakenen: Kees Spek,  Leen Visser  of Coby Jansen.  Tevens willen we u ook vragen om op zondag, 9 september, een bosje bloemen mee te nemen en voorin de kerk te zetten. Na afloop van de dienst zullen de bloemen weggebracht worden. Ook daarbij is uw hulp zeer gewenst .

We danken u bij voorbaat hartelijk voor uw medewerking.

Tel ; Kees 539232, Leen 0683617405 en Coby 538715 of per mail coby.jansen@ziggo.nl

 

De diaconie 

 

 

 

De vrucht van stilte is gebed.

De vrucht van gebed is geloof.

De vrucht van geloof is liefde.

De vrucht van liefde is dienstbaarheid.

De vrucht van dienstbaarheid is vrede.

                                                                                             Moeder Teresa.

 

 

 

 

 

Aan het woord…….   Jelle van der Veen

Op de grens van Friesland en Groningen in het plaatsje Opende, werd Jelle geboren. Zijn

opa, pake, had een zaak in landbouwwerktuigen in Kootstertille. Jelles vader, heit, ging met de

bakfiets op pad om de spullen te verkopen. Dat was geen vetpot. Toen hij in 1944 trouwde

en een gezin stichtte werd het op een gegeven moment tijd voor wat we tegenwoordig

‘een carrièreswitch’ noemen en hij werd buschauffeur.

Jelle werd op 25 augustus 1956 als jongste kind van het gezin geboren. Hij had al 2

oudere broers en 2 zussen, waarvan er één op haar tweede overleed. Jelle behoorde tot de

eerste leerlingen van de net opgerichte kleuterschool.

In 1960 kon vader buschauffeur worden bij de NZH (de voorloper van Connexxion) met een

beter salaris én een huis erbij maar wel…..in Leiden. Eerst ging hij zelf en kwam alleen in de

weekenden thuis. In 1962 verhuisde het hele gezin; dat stond gelijk aan emigreren! Ze kwamen in een flat in een nieuwbouwwijk te wonen en in die strenge winter weet Jelle nog dat ze met een zelfgemaakte kar hout gingen sprokkelen. Ook ziet hij de lijnen met wasgoed door het huis nog voor zich. Jelle ging daar naar de nieuwgebouwde lagere school in de wijk en maakte een vriend voor het leven: Piet Otte uit Katwijk. 2 keer per zondag gingen ze naar de Gereformeerde Kerk, totdat er geen middagdiensten meer werden gehouden. Jelle heeft goede herinneringen aan Sipke van der Land, ds. Toornvliet  en ds. Bovenberg die korte krachtige preken en boeiende catechesaties  hield.

Na de lagere school dacht het hoofd van de school dat Jelle maar naar de technische school moest, maar hij was helemaal niet technisch. Het werd de MAVO waar hij heel hard leerde, met hoge cijfers slaagde en daarna de HAVO er nog achteraan deed. Zijn ouders stimuleerden hem het onderwijs in te gaan. Op de PA kwam hij in een heel leuke groep terecht. Met 11 anderen wordt er nog telkens om de zoveel jaar een reünie georganiseerd.

Met het PA–diploma op zak mocht Jelle bij 4 sollicitaties een proefles geven en Nieuw-Vennep werd het. Naar eigen zeggen, omdat de andere sollicitant in een spijkerpak met lang haar verscheen en Jelle enigszins aangepast kwam. Hij reisde heen en weer vanuit Leiden. Bij een collega leerde hij Anne kennen. In 1982 trouwden ze en gingen in Hoofddorp wonen. 12 jaar heeft hij in Nieuw Vennep gewerkt, waarbij hij steeds het geluk had te mogen blijven, omdat collega’s kinderen kregen en stopten met werken. In die jaren zijn ook bij hen de kinderen geboren: Pieter, Ronald en de tweeling Hans en Madelon. De kinderen werden allemaal in de Hervormde kerk gedoopt.

In 1989 kreeg Jelle een baan in Nieuwveen als directeur van de Chr. basisschool ‘De Wegwijzer’ en verhuisden ze daar naar toe. Voetbal speelde een grote rol in het gezin. In het begin had Pieter als Prot. jongetje er nog last van dat Nic. Boys een RK voetbalvereniging was, maar dat is overgegaan. Jelle ging altijd kijken bij de wedstrijden en heeft 5 jaar bestuursdienst gedaan.

Ze gingen afwisselend naar de Herv. en de Ger. Kerk. De diensten van kerk en school waren in die tijd nog apart: een dienst in de Geref. én een dienst in de Herv. Kerk. Zelfs de tekeningen die werden opgehangen werden gesplitst. Daarna werd er wel één kerk- en schooldienst gehouden, maar bleef de andere kerk ook open. Dan waren er kinderen die naar de k & s dienst werden gestuurd terwijl de ouders naar de andere kerk gingen. Het bleek een proces van jaren om dat te veranderen. In 2003 is ‘De Wegwijzer’ gesloten en ging Jelle in Leimuiden op ‘De Schakel’ werken. Daar wordt nu gewerkt aan een ‘brede school’ (alle stromingen bij elkaar en een voor- en naschoolse opvang). De verzuiling in Nieuwveen was moeilijk, maar tegenwoordig vraag je je in het onderwijs af hoe je het Christelijke nog gestalte kunt geven. De scholen zijn een afspiegeling van de maatschappij.

Op latere leeftijd is Jelle gaan skeeleren en schaatsen. Een onvergetelijke ervaring was dat hij met zijn vrienden Piet Otte en Ed van der Vuurst in 1996 de schaatstocht van Enkhuizen naar Stavoren en weer terug heeft gemaakt. Prachtig! In 1997 was hij ingeloot voor de Elfstedentocht. Helaas was hij 5 minuten te laat in Dokkum; dan word je van het ijs gehaald. Sinds 2006 heeft hij meerdere keren de 200 km op de Weissensee geschaatst. De eerste keer zag hij daar Jeen van den Berg die hen halverwege de tocht moed insprak.  In 2012 schaatste Jelle de Henk Angenent Classic (ook 200 km) over de Weide Aa; Henk Angenent stond zelf bij de finish.

Na Jelle’s scheiding bleven alle 4 kinderen nog lang thuis wonen; alleen Hans is er nu nog. Ze zijn een hecht gezin. Muziek is een gedeelde passie. Als Jelle thuiskomt gaat eerst de muziek aan. Hij houdt van Bob Dylan, Neil Young, Pink Floyd, The Rolling Stones en U2. Pieter en Madelon zijn vooral fan van U2. Ze hebben samen al heel wat concerten bezocht. Als hoogtepunt is Jelle met Madelon naar U2 in Dublin geweest. In november hopen ze dit weer te doen, dit keer met Bart van der Leest en Maurice Roodenburg. In 1978 ging Jelle naar het eerste grote stadionconcert in Nederland: het eerste concert van Bob Dylan in ons land in de Kuip in Rotterdam. In het voorprogramma stond o.a. Eric Clapton…….legendarisch!! Als 21 jarige kon hij toen nog niet weten dat hij in 2015 met oudste zoon Pieter van 31 naar Bob Dylan in Carré zou gaan!

De kerk is altijd een rol blijven spelen. In de Geref. Kerk is Jelle notulist geweest en heeft hij pastoraal werk gedaan. Sinds 2011 is hij pastoraal ouderling en ook alweer geruime tijd voorzitter van de kerkenraad. Vroeger dacht hij al gauw: ‘Daar heb ik toch geen tijd voor’. Op een gegeven moment dacht hij echter: ‘Wat is nu eigenlijk belangrijk in het leven?’ Vult u zelf maar in…..                                                                                                                  Annet Hoogerwerf-Teitsma

 

 

De historie van de Gereformeerde Kerk in Nieuwveen

Deel 2

De Vereniging ‘De Kerkelijke Kas’.

Om rechtsgeldige handelingen te kunnen verrichten, zoals koop en verkoop van gebouwen, enz., diende er een Vereeniging ‘De Kerkelijke Kas’ te worden opgericht. Ook dát was op het al genoemde ‘Gereformeerd Kerkelijk Congres’ meegedeeld. De Dolerende kerk zelf kon namelijk op grond van de toenmalige wetgeving geen rechtspersoonlijkheid verkrijgen. Een vereniging wel. De Vereeniging ‘De Kerkelijke Kas’ kon zo namens de Nederduitsche Gereformeerde Kerk de handelingen verrichten waarvoor rechtspersoonlijkheid vereist was.

De Kerkelijke Kas zorgde ook voor het inzamelen van de voor het kerkelijk leven noodzakelijke financiën. Die bestonden natuurlijk allereerst uit de kerkcollecten, maar ook uit de opbrengst van de verhuring van zitplaatsen in de kerk. Ook werd een ‘tweemaandelijkse collecte’ gehouden, en werden de jaarlijkse kerkelijke bijdragen van de gemeenteleden geïnd. De drie kerkcollecten waren bestemd voor ‘de kerk, de armen en voor de school’, want er bestond nog geen subsidie voor het christelijk onderwijs. Uitgaven waren er genoeg: zo vroegen zusterkerken geregeld om financiële hulp voor de bouw van een kerk of een pastorie; dat lang niet aan alle aanvragen voldaan kon worden, spreekt vanzelf.

Het bestuur van de ‘Kerkelijke Kas’ vergaderde vaak samen met het bestuur van de in Nieuwveen in 1887 opgerichte ‘Johannes Stichting’, Christelijk Toevluchtsoord. Deze vereniging ‘trok zich het lot aan van verstotene, onverzorgde, hulpbehoevende, oude, zwakke of gebrekkige personen, hetzij gehuwd of ongehuwd’. Bestuurslid dr. Sasse – tevens kerkenraadslid – stelde tijdens de tweede bestuursvergadering voor een ‘eigen herder en leeraar’ te beroepen. Daarmee gingen de overige bestuursleden en kerkenraadsleden, op een na, akkoord. Zijn volgende vraag aan de vergadering was in te schrijven voor een bedrag dat men over had om het salaris van de predikant te kunnen betalen. Dat leverde samen ruim fl. 193 per jaar op, wat later steeg naar bijna fl. 230.

De eerste predikant: ds. R. Heidema (van 1889 tot 1892).

Een half jaar na de instituering van de kerk besloot de kerkenraad over te gaan tot het

beroepen van een predikant. Weliswaar ging ds. Reuijl geregeld in de diensten in de

christelijke school voor (want daar werden ze sinds 1888 met toestemming van B en W

van Nieuwveen gehouden), maar de wens om een eigen predikant te hebben groeide.

Kandidaat R. Heidema (1852-1944) uit het Groningse Stedum – hij had gestudeerd aan

de Rijks Universiteit in Utrecht en niet aan de (dolerende) Vrije Universiteit in Amsterdam!

– werd uitgenodigd om op 25 maart 1888 in de dienst voor te gaan. Dat gebeurde en het

beviel zo goed dat men een beroep op hem uitbracht.

 

 Zijn studie was echter nog niet voltooid; pas een jaar later, op 31 maart 1889, deed hij intrede

in Nieuwveen, na in het ambt te zijn bevestigd door de Dolerende predikant ds. J. Hulsebos

(1844-1904) van het Groningse Zuidwolde.

Ds. R. Heidema (1852-1944)

Ds. Heidema beperkte zijn werkzaamheden niet tot de eigen gemeenteleden. Ook hij wilde – net als destijds de Evangelisatievereniging deed door de stichting van de christelijke school – ‘hen die buiten waren trekken tot de stal’. Maar ‘allen toonden zich afkerig van de gehoorzaamheid aan het Woord van God’, ook de burgemeester, die ds. Heidema ook bezocht had. Maar ondertussen vergat de predikant zijn eigen gemeenteleden niet. Ruzies, het op een laag pitje zetten van het kerkbezoek, het kermislopen, dit alles werd door de kerkenraad goed in de gaten gehouden en bij overtreding van wat behoorlijk geacht werd, konden de gemeenteleden kerkenraadsbezoek verwachten, ook als het slechts geruchten betrof; ‘de sociale controle in het dorp was groot’.

De gemeentezang tijdens de kerkdiensten werd tot 1894 niet door een of ander instrument begeleid; vermoedelijk zal dus een voorzanger en/of voorlezer-voorzanger zijn aangesteld, die de gemeentezang inleidde. In augustus 1892 stelde dr. Sasse voor het orgel van zijn ‘Johannesstichting’ wekelijks op zondag naar de school over te brengen om voor de begeleiding van de kerkzang gebruikt te worden.

De predikant bleef tot juni 1892 aan de kerk van Nieuwveen verbonden, want op de 26ste van die maand nam hij afscheid en vertrok naar de kerk van Heinenoord

‘Gereformeerde Kerk te Nieuwveen’ (1892).

Op 17 juni 1892 werd in de Keizersgrachtkerk te Amsterdam officieel de landelijke vereniging gesloten tussen de ‘Christelijke Gereformeerde Kerk’ (oorspronkelijk vanuit de Afscheiding van 1834 en de ‘Nederduitsche Gereformeerde Kerken’. Al enkele jaren waren beide kerkgenootschappen in overleg geweest om tot eenheid te komen. Men besloot op 17 juni 1892 als ‘Gereformeerde Kerken in Nederland’ gezamenlijk verder te gaan. Ook Nieuwveen trad tot de Gereformeerde Kerken toe.

 

 

 

 

Inspiratiefestival Terschelling

 

 

 

Toe aan vernieuwing in kerk of geloof?

Zet dan 26, 27 en 28 oktober vast in je agenda!

Ben je geīnteresseerd in geloof, betrokken bij een kerk of op zoek naar inspiratie? Kom dan naar het landelijke Inspiratiefestival 2018 op Terschelling. Hier ontmoet je mensen die ook op zoek zijn, ervaringen willen delen of zich verder willen ontwikkelen. Het is een uniek festival op het mooie eiland Terschelling, dat in het teken staat van bezinnen, inspireren en ontmoeten. Samen op zoek gaan naar wat jou inspireert, verbindt en bezig houdt.

 

Gevarieerd programma

Met een gevarieerd programma aan lezingen, workshops, getijde-vieringen, trainingen, theater en meditatie is er voor elk wat wils. Of je nu op zoek bent naar spiritualiteit en inspiratie, naar verdieping en inhoud, naar creatieve werkvormen of andere vormen van geloofsbeleving. Boeiende thema’s komen aan bod zoals ‘Samen leven en samen kerk zijn’, ‘Gelijk zijn en toch anders geloven’, ‘Keuzes maken en respect hebben voor andere keuzes’ en ‘De kunst van het geloven’. Enkele aansprekende voorbeelden uit ons programma:

  • Pelgrimeren voor gerechtigheid
  • Vrede door bos en duin
  • Muziek in allerlei stijlen
  • Mediteren op het strand

En nog veel meer…..

Het festival start vrijdag om 14.00 uur en sluit zondag af met een gezamenlijke viering om 9.30 uur.
Op zondagmiddag is er nog programma tot 16.00 uur.

 

Inspiratiereis voor ambtsdragers, vrijwilligers en kerkenraden

Twee jaar geleden zijn er 4 ouderlingen naar dit inspiratiefestival geweest. Maar ook voor anderen staat het festival open om naar toe te gaan.

Op de website staat dan ook:

Bent u actief in de kerk als ambtsdrager, in het pastorale werk of diaconale projecten? Wilt u graag een ander geluid laten horen of met anderen mensen nieuwe projecten opzetten? Of gewoon andere betrokken mensen ontmoeten om van te leren en ervaringen uit te wisselen? Dan is het Inspiratiefestival de gelegenheid om als kerkenraad, commissie, team of als groep inspiratie op te doen. Om samen de eerste stap naar verandering te zetten.

 

Voor meer informatie:  https://www.pthu.nl/inspiratiefestival/

 

 

 

Regionale agenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar juli en augustus 2018

Zo.  1 juli     9.30 uur Plusdienst.                      Zevenhoven, Dorpskerk

Zo.  1 juli     9.30 uur Dienst met Ursulaband.  Voorganger ds. Gonja van ’t Kruis. Nieuwveen, Ontmoetingskerk.

Zo. 15 juli  18.30 uur Zomeravondzangdienst. Voorganger ds. W.H. Hendriks, Mijnsheerenland. Nieuwkoop, Herv.kerk

Zo. 29 juli  18.30 uur Zomeravondzangdienst. Voorganger dr. B. Aalbers, Maarssen. Nieuwkoop, Herv. kerk

Zo. 12 aug 18.30 uur Zomeravondzangdienst. Voorganger ds. P.L. Smilde, Alphen a.d. Rijn. Nieuwkoop, Herv. kerk

Zo. 26 aug   9.30 uur Preekbespreking.            Voorganger ds. T. Wielsma, Uithoorn. Nieuwveen, Ontmoetingskerk.

 

 

 

 

 

 

Midzomerconcertarrangement
Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg Zaterdag 7 juli 2018

Op zaterdag 7 juli a.s. is er een Midzomerconcertarrangement in het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg.
Dit arrangement komt in de plaats van het voorjaarsconcertarrangement dat gepland stond voor zaterdag 17 maart j.l., maar toen niet door kon gaan vanwege de brand, waarbij het Koetshuis dusdanige schade opliep, dat het moest worden afgeblazen.

 

We beginnen de dag met een wandeling vanaf De Herberg. We wandelen naar het landgoed DUNO en bezoeken nabij de oude kerk de tuin. De wandeling is ca. 8 km.

Ontvangst met koffie/thee om 10.30 uur in Het Koetshuis. Voor een lunchpakket wordt gezorgd.
In de middag is er een Midzomerconcert met Marjolein de Wit –  fluit, Robert Cekov – viool en Wouter Harbers – piano. Zij trakteren u in een sfeervol (licht-)klassiek concert, op prachtige muziek van onder meer Saint-Saëns, Schubert, Massenet, Fauré, Bach, Beethoven, Dvorak  en Chopin, waarbij het een feest van herkenning zal zijn.

Het concert begint om 14.30 uur. Ontvangst met koffie/thee vanaf 14.00 uur.


Kosten:
Volledig arrangement: € 25,00. Alleen concert: € 15,00.
De musici verlenen belangeloos hun medewerking; de netto opbrengsten van deze dag komen volledig ten goede aan Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg.

Aanmelding: bij voorkeur via e-mail: concerten@pdcdeherberg.nl of telefonisch (alleen op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur): 026-33 42 225.

Het concert vindt plaats in het Koetshuis van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg, Pietersbergseweg 19, 6862 BT  Oosterbeek