Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

De ontmoetingskerkbrief van juni 2015

 

 

 

Datum Predikant Bijzonderheden Collectes
7 juni 2015 Ds. Dennis Verboom

Leiden

Koffiedrinken na de dienst 1.Werelddiaconaat (Kenia)

2.predikantsplaats

3.restauratiefonds

14 juni 2015 Mevr. G. v. ’t Kruis

Alphen a/d Rijn

1.kerk

2.predikantsplaats

3.orgelfonds

21 juni 2015 Ds. J. de Goei

Amersfoort

Dienst met preekbespreking 1.diaconie (Dorcas)

2.predikantsplaats

3.alg.kerkelijk werk

28 juni 2015

10.30 uur

Ds. P. Baane

Pastoor C. Horsthuis

Pastoor Reneerkens

Oecumenische buitendienst

op het terrein

van Landgoed Ursula

m.m.v. Oegandees kinderkoor

Oeganda
5 juli 2015 Mevr. C. Romeijn

Ter Aar

Koffiedrinken na de dienst 1.diaconie (plaatselijk werk)

2.predikantsplaats

3.restauratiefonds

 

 

Eens komt de grote zomer.

Het is het begin van lied 747 uit het nieuwe liedboek en is trouwens ook terug te vinden in het vorige liedboek. Maar het is een lied van ongelofelijke positiviteit.

Dat is helemaal niet zo vanzelfsprekend. Want dit lied is oud : het stamt uit de tijd van de Reformatie. De componist Johann Walter was bevriend met Maarten Luther. Walter was meer musicus dan dichter. Sommigen vinden de tekst minder sterk dan de melodie. Maar wat vooral opvalt is dat dit lied straalt. Het gaat niet over kruis, schuld en lijden. Dat zijn de woorden die we bij de Reformatie misschien eerder verwachten. In dit lied wordt wel gesproken van pijn en nood, van het woeden van de boze, maar in het kader van God die verlost. Maarten Luther kon niet ophouden dit lied te zingen, zo mooi en inspirerend vond hij het.

Ik kan het begrijpen. Want alleen al de openingszin: ‘eens komt de grote zomer’, roept beelden op. De zomer: de zon schijnt, de natuur straalt, juicht, er wordt geoogst; alles geurt naar bloemen en gemaaid gras. Het vee staat glanzend in de wei. Op het water varen in de zon verliefde stelletjes. Wij denken bij zomer aan vakantie, zon, zee, bergen.

In dit lied wordt gezongen over de toekomst die Gods kinderen wacht. In Bijbelse beelden wordt gesproken over wat geen oog gezien en geen oor gehoord heeft. Wat de grote verandering met de komst van Gods koninkrijk inhoudt, is niet in woorden uit te drukken. Zo zingt dit lied dat. Daarom gebruikt de dichter beelden om er toch iets over te schilderen in taal: paradijs, bruiloftsmaal, Gods verheven zaal, waar muziek van snaren klinkt, de maaltijd die we met God zullen eten…de gouden troon…

Hoe verhoudt zich dat tot: die zal komen om te oordelen de levenden en de doden? Want onmiskenbaar wordt in de Bijbel ook gesproken over  de jongste dag en Gods oordeel. Natuurlijk weet een dichter als Walter dat. Maar hij weet ook (want dát is nu juist de ontdekking van de Reformatie) dat er voor al Gods kinderen in Christus genade is.

Wie in geloof met Christus leeft, leeft niet aan op Doom day: dag van oordeel en hel, maar op de nieuwe dag van Gods gunst. Zingen wij nog in een avondlied: de dag,door uwe gunst ontvangen, is weer voorbij…we mogen ook een ander lied leren (als blijk van Gods onvergelijkelijke liefde): de dag door uwe gunst ontvangen, staat voor de deur, de zomer komt eraan. Dat is wat we in de acht coupletten van Johann Walter vinden: een nieuwe dag, stromen van zegen. Het is het feest dat we terug vinden in Openbaring 22.

Je kunt het bijna niet geloven. Velen denken tegenwoordig ook weer dat met hun dood alles voorbij is. En dat je dit kunt zingen :is het geen wensdroom, geen fantasie? Maar als God, als Christus’ opstanding geen fantasie is, is er juist alle reden om dit te mogen zeggen: we gaan een tijd van vreugde tegemoet.

En we geloven dat het de werkelijkheid is omdat de Heer is opgestaan en Zijn leven door Zijn Geest deelt met ons.

De deur staan open.  Ik denk aan de ervaring van een 16 jarige jongen die aan het eind van een lang schooljaar naar huis fietst en ineens diep van binnen een onbeschrijfelijke vreugde voelt, als hij de groene bomen ziet glanzen, de vogels hoort zingen: hij voelt het leven, de toekomst…

Eens komt de grote zomer…Wat een feest. Ook ons zal God verlossen uit alle pijn en nood. Wat een genade.

Ds. Piet Wilschut.

 

Wel en wee.

We wensen Miep van Leeuwen-Thomas, Oude Nieuwveenseweg 38,  sterkte en moed toe bij alles wat haar

overkomt. Zij gaat nog steeds dapper voor behandelingen naar het ziekenhuis.

Ongetwijfeld zijn er meer gemeenteleden die met achteruitgang, ziek zijn, onderzoeken te maken hebben.

God zij met allen.

De heer en mevr. den Hertog, Akkermunt 3, waren onlangs 58 jaar getrouwd. Dat  is toch een mijlpaal die niet onvermeld mag blijven. Heel hartelijk gefeliciteerd. Gods zegen voor de komende jaren, wordt u toegewenst.

 

Nogmaals dank.

Lieve gemeente, ik heb zoveel reacties gekregen op mijn jubileum in allerlei vormen dat ik iedereen nogmaals heel hartelijk wil danken. Het was overweldigend.

In Zwammerdam heb ik trouwens ook een prachtige zondag beleefd en ook daar ben ik goed bedeeld  met allerlei fijne reacties en cadeaus.

Het geeft me zo´n goed gevoel dat ik in uw midden op mijn plaats ben. Heel hartelijk dank allemaal.

 

In Memoriam.

Op de leeftijd van 87 jaar is op 15 mei jl. overleden mevrouw C.Stichter-Lok, gewoond hebbend Dorpsstraat 82. Zij is de laatste tijd van haar leven ziek geweest.

Het is fijn geweest dat zij in haar mooie huis kon blijven wonen. Ze hield van praten en had een innemend karakter. In het verleden is zij lid geworden van de vrijzinnige gemeenschap in Woubrugge en werd vanuit die gemeenschap ook altijd nog bezocht. Zij was iemand die het belangrijk vond dat je oog hebt voor wie op je pad komt. Over wat haar in geloof bewoog sprak zij niet. Wel konden we samen bidden.

Voor haar kinderen en kleinkinderen zal haar heengaan een verlies zijn want ze was erg op hen gesteld. Ook haar verdere familie zal verdrietig zijn om haar heengaan.

Op zaterdag 23 mei vond haar afscheid en de crematieplechtigheid plaats. Moge God allen die om haar heengaan verdrietig zijn troosten.

 

Uit de kerkenraad van 11 mei.

We vergaderden voor één keer in ´t Anker vanwege de vakantie van de fam. Bos.

Elke keer sta je er weer verbaasd over hoeveel er te bespreken is.

We begonnen met bezinning op het synoderapport: kerk naar 2025, een verkenning. In dit rapport staat duidelijk, dat het gemeentewerk aan de basis gebeuren moet. Maar om slagvaardig kerk te kunnen zijn in deze andere tijden, staan er ook suggesties in over de organisatie van de kerk als geheel. We hebben er een boeiend gesprek over gehad en wachten verder op wat er met dit rapport gebeuren gaat in de synode.

Gerapporteerd werd dat de voorbereidingen voor de oecumenische buitendienst op 28 juni volop bezig zijn en dat ds. Piet  Baane, die dan ook zal voorgaan, hierbij betrokken is.

Vacatures: we maken ons grote zorgen over het niet vervuld krijgen van de vacatures voor een diaken. We zijn druk aan het zoeken en vragen en we hopen op een positieve insteek van u.

We hebben terug gekeken naar allerlei diensten. De gemeente-avond van 20 mei is nog even onder de aandacht geweest.

We hebben de taken van diaken Ben van Heusden doorgenomen. Ben blijft zorgen voor de opname van de diensten en zal de kosters instructie geven wat te doen als hij er niet kan zijn.

Er is een orgelcommissie,die betrokken is bij de restauratie van het orgel.

Met de kindernevendienst wordt contact opgenomen over kinderen die afscheid nemen van hun tijd in de nevendienst. De jaarrekening van de kerk is besproken en de kerkenraad is blij met het positieve resultaat.

T.a.v. een tweede oecumenische zangdienst is besloten dat, als men van RK-kant niet kan (dat hebben we vernomen), dit naar een volgend jaar wordt getild. (Inmiddels weten we dat dit zo is).

 

Gemeenteavond 20 mei.

Voor een gemeenteavond was de opkomst groot.

Na het jaarboek (bedankt, Annet Hoogerwerf voor de redactie) en de financiën, deskundig toegelicht door Jan de Vries, kwam het profiel van de gemeente in verband met beroepingswerk ter sprake. Het was fijn dat meerdere opmerkingen gemaakt werden.

Er is behoefte aan een begeesterende voorganger met een hart voor de gemeente, die creatief zoekend naar groeimogelijkheden de gemeente ondersteunt. Na de vakantie komt de kerkenraad met een profiel voor de nieuwe predikant en zal dat delen met de gemeente.

Rond bid- en dankstonden in ‘t Anker werd duidelijk dat van de groep die ook daadwerkelijk kerkt, de meesten in de kerk willen blijven kerken op die avonden.

Er komt een avond over het slot van ons leven. Welk afscheid zou je zelf willen, welke liederen, cremeren of begraven enz…In het najaar zal er een open aanbod komen voor zo´n avond.

We konden terugzien op een goede avond met elkaar.

Binnenkort zal het verslag van deze avond achter in de kerk liggen, vanwaar u een exemplaar kunt meenemen.

 

Uitslagen eindexamens.

Ik neem aan dat in de tweede helft van juni de uitslagen bekend zullen worden. Ik hoop voor iedereen die examen deed op een goede uitslag. Van harte gefeliciteerd voor wie het gehaald heeft.

En wie het niet haalde, wens ik graag de moed toe om het volgend jaar toch weer te doen.

 

Vakanties.

De vakantieperiode breekt weer aan. Veel ouderen gaan de komende weken al en daarna in juli en augustus de anderen. Hopelijk doen we energie op en nieuwe prikkels voor de tijd erna.

De kerk gaat niet met vakantie. Ook in de vakantiemaanden zullen op zondag de deuren van de kerk gastvrij voor u en jou openstaan.

 

Vacatures.

Zoals we op de gemeente avond hebben verteld zoeken we naar twee diakenen en een wijkouderling in een al lang openstaande vacature.

Wat doet een diaken zoal?

Het begint met dienst doen op zondag. Daarvoor is een rooster. De diakenen collecteren dan en bepalen waarvoor diaconale collectes gehouden worden. Daarover schrijven ze in kerkblad en kerkbrief. Ook hebben zij dienst aan tafel op avondmaalszondagen. In onderling overleg doen diakenen ook dienst bij huwelijken en uitvaarten, maar dat komt niet veel voor.

Natuurlijk hebben diakenen oog voor nood dichtbij en veraf. Bij ondersteuning dichtbij kan samengewerkt worden met de wijkouderling.

Het kan voorkomen dat een diaken naar de classis wordt afgevaardigd (vier keer per jaar) .

De diakenen verzorgen het kerstfeest voor ouderen.

Een andere taak van diakenen is, aandacht te vragen voor de nood in de wereld. Bij rampen kan de diaconie  een collecte daarvoor inlassen, zoals bijvoorbeeld onlangs voor Nepal gebeurd is.

De diakenen verzorgen de bloemen voor jarigen van een bepaalde leeftijd en bij bijzondere momenten.

De diaconie vergadert  apart om de eigen zaken te regelen en bespreken.

Hoeveel tijd kost het? Bij navraag bij één van de diakenen  wordt ingeschat dat je er per week 4 á 5 uur aan besteed.

Er van uitgaand dat de diaconie op dit moment onderbezet is. Ben je voltallig dan zijn de taken uiteraard meer te verdelen.

We hopen zeer op nieuwe ambtsdragers.

 

 

 

 

 

 

Een nieuwe diaken…

Toen ik het stukje over vacatures schreef kon ik nog niet vermoeden dat we nu een toezegging hebben om diaken te worden. Omdat op het moment van schrijven de kerkenraad hierover nog niets gezegd heeft noem ik nog geen naam, maar ik ben heel blij  met de toezegging. We hebben overigens het liefst nog één diaken erbij nodig…Iets voor u, jou??

 

Gesprekskringen komend seizoen.

Voor de gesprekskringen is weer nieuw materiaal gemaakt. Werkten we vorig jaar met het boekje over de Heilige Geest, nu komt er weer materiaal dat ik zelf maak.

Het zijn heel diverse onderwerpen. Bent u er nooit geweest en wilt u / wil jij eens meedoen? Natuurlijk ben jij / bent u  welkom op de gespreksavonden of op de middag voor oudere gemeenteleden.

 

Ds. Piet Wilschut.

 

Dank.

Ik wil jullie allemaal bedanken voor de lieve woorden, bloemen en kaarten.

Geweldig! Daar heb ik veel steun aan.

De ziekte is nog niet over. Maar we blijven hopen en bidden om Gods steun.

Miep van Leeuwen.

 

Dankwoord.

Mede namens de familie hartelijk dank voor uw medeleven na het overlijden van mijn vriendin en onze tante Catharina Versluis.

Lien Biesbroek, neven en nichten.

 

Dank.

Lieve gemeenteleden,

we willen jullie allen hartelijk dankzeggen voor het medeleven tijdens de ziekte van Ries. De aandacht, de vele gebeden en de talloze kaarten vonden we hartverwarmend en waren ons tot grote steun.

Het gaat gelukkig de goede kant op met Ries en daar zijn we God zeer dankbaar voor. Dank ook aan de gemeente die ons zo omringd heeft met liefde waardoor we ons geborgen hebben gevoeld in die moeilijke periode.

Ries en Gré van den Hul.

 

Doopviering 31 mei 2015.

Wat een prachtige oecumenische doopviering mochten we meemaken in onze kerk. Sarah Maria Teitsma Joha, dochter van John en Saskia Joha – van Abswoude, werd onder grote belangstelling van familie, vrienden , parochianen en gemeenteleden gedoopt.

Aan zowel de Rooms Katholieke als de Protestantse traditie werd recht gedaan. Pastoor Koster uit Noorden (die Saskia heeft gedoopt) en ds. Wilschut hadden er samen met de ouders van de dopeling een mooi geheel van gemaakt.

De tekst was uit Mattheüs: ‘Laat de kinderen tot Mij komen’ en daarover ging ook de meditatie.

Sarah werd door ds. Wilschut gedoopt, nadat de ouders de doopbeloften hadden uitgesproken. Sarah  kreeg ook van pastoor Koster de zalving met olie, als teken van de Heilige Geest.

Op de liturgietafel stonden de doopkaarsen van John en Saskia, ooit gekregen als teken van hun doop. Het licht van Christus werd van de Paaskaars aan hen doorgegeven en ook aan de kleine Sarah die haar eigen doopkaars kreeg.

En aan alle kinderen die om het doopvont stonden, die allemaal een klein kaarsje kregen.

Het was fijn dat de aanwezige kinderen ook zo betrokken werden bij de doop.

We eindigden de dienst met het lied ‘Jouw leven staat aan het begin’ wat eindigt met de woorden:

 

‘Zo komt jouw leven aan het licht.

Zo krijgt het zin, zo krijgt het zicht.

Gods adem heeft je aangeraakt                                                          

en jou tot bondgenoot gemaakt.’

 

We bidden dat deze tekst op Sarah van toepassing is.

Annet Hoogerwerf-Teitsma.

 

 

Gezamenlijke viering jubileum parochie Sint Nicolaas.

Zondag 28 juni a.s. is er een openluchtviering op het terrein van Huize Ursula (bij de kapel). Er is dan geen dienst in onze kerk. Let op; de dienst begint om 10:30 uur.

U heeft het waarschijnlijk al eerder gelezen; de Katholieke parochie Sint Nicolaas in ons dorp “is jarig”. Op zondag 24 september 1865 droeg deken C. A. Mols de eerste Heilige mis op in de timmermanswerkplaats van David Speet aan de Dorpsstraat. Dus een 150-jarig jubileum dat gezamenlijk met de gelovigen in ons dorp wordt gevierd. Het wordt een viering die door pastoor Horsthuis (van de parochie), pastoor Reneerkens (van huize Ursula) en ds. Baane (die zondag onze voorganger) is voorbereid. De dienst wordt opgeluisterd door een optreden van het kinderkoor “Kidsgear Children Choir” uit Oeganda.

De voorbereiding van deze dienst is zeer intensief geweest. Bewoners van Huize Ursula zijn gewend iedere zondag de eucharistie te ontvangen waarbij een ouwel wordt uitgereikt. Wij zijn dat in onze kerk niet gewend. Toch is besloten t.b.v. de bewoners van huize Ursula hiervan niet af te wijken. Bovendien vinden we het belangrijk juist bij deze gelegenheid onze verbondenheid met elkaar in Jezus Christus te delen. Het accent zal daarom anders zijn dan bij een “gewone” eucharistieviering. Voelt u zich vrij hieraan mee te doen. Uiteraard respecteren wij als u een andere keuze maakt.

Na afloop kunt u in het restaurant van Huize Ursula een kopje koffie of thee drinken. Ook zal het kinderkoor dan spullen verkopen ten bate van de Stichting Up4s, zodat kansarme kinderen uit Oeganda naar school kunnen gaan en een toekomst kunnen opbouwen.

De Stichting Up4s is in 2003 opgericht en heeft al een basisschool

en een middelbare school kunnen bouwen in Oeganda.

Tijdens de viering is de collecte ook voor het kinderkoor.

Wanneer u meer wilt lezen over het kinderkoor en de stichting

ga dan naar de website www.up4s.nl

Jan Vervark

 

 

 

Collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat 7 juni 2015 .

Op zondag 7 juni is de Kerk in Actie collecte bestemd voor het werelddiaconaat. In Kenia steunt Kerk in Actie partnerorganisatie CooP-Africa. Op het platteland van Kenia heeft de overheid gezondheidscentra ingericht. Vrijwilligers bezoeken gezinnen in de omliggende dorpen en beantwoorden vragen over hygiëne en voeding. De afstanden zijn groot en er is geen vervoer.

Via het project Bike4Care worden de ruim 800 gezondheidswerkers voorzien van een fiets, waardoor ze veel sneller de mensen in de dorpen bereiken. Daarnaast krijgen zij een training in fietsonderhoud en kunnen ze sparen voor een fietsambulance. Kerk in Actie steunt het werk van Coop-Africa van harte.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

 

Gift Nepal.

De diaconie mocht een gift van € 50,– ontvangen voor de aardbeving in Nepal, onze hartelijke dank daarvoor.

 

Collecte 21 juni voor Dorcas.

Dorcas helpt met de integratie van Roma-kinderen in Oekraïne. In onder andere Oekraïne behoren de Roma tot een minderheidsgroep. Hulporganisatie Dorcas wil de levensomstandigheden van de allerarmsten verbeteren en hun een betere toekomst bieden. Helpt u mee?

De Roma worden ernstig gediscrimineerd en hun situatie is vaak schrijnend. Ze worden tot de onderkant van de samenleving gerekend. Meisjes hebben binnen de Roma-gemeenschap vaak een achtergestelde positie.

Dorcas levert een bijdrage aan de verbetering van onderwijs en sociale vaardigheden. De kinderen krijgen op schooldagen een maaltijd en huiswerkbegeleiding. Voor de meisjes wordt het belang van gelijke toegang tot mogelijkheden en faciliteiten benadrukt. Ook gaat een aantal kinderen naar een zomerkamp, waar educatieve onderwerpen gecombineerd worden met spelletjes en uitjes.

Enkele activiteiten zijn: spelletjes en creatieve opdrachten, regulier onderwijs met huiswerkbegeleiding en aandacht voor de meisjes en vrouwen.

Dorcas

Dorcas is een internationale hulporganisatie die in 17 landen in Oost-Europa en Afrika 154 projecten van lokale partnerorganisaties ondersteunt. Dorcas helpt, geïnspireerd door Mattheüs 25, de allerarmsten in de wereld, ongeacht hun ras, religie, geslacht of politieke overtuiging. In Nederland zijn tienduizenden vrijwilligers, ondernemers en giftengevers bij Dorcas betrokken. Meer informatie: www.dorcas.nl of tel. 0228 595900. Hartelijk dank voor uw gift!

 

Diaconiecollecte 5 juli.

De collecte voor de diaconie die op 5 juli wordt gehouden is deze keer niet met een speciaal doel, zoals u de laatste tijd steeds heeft kunnen lezen, maar gewoon voor het plaatselijk werk van de diaconie. Ook daarvoor is steeds geld nodig. Denkt u bijvoorbeeld aan de bloemen die iedere zondag weer in de kerk staan en als groet van de gemeente gebracht worden naar jarigen, jubilarissen en zieken. Ook deze collecte wordt dan ook van harte bij u aanbevolen!

De diaconie.

 

De inloopochtend in het Anker.

De inloopochtend is  er weer op 15 en 29  juni van 10.00 t/m 11.30 uur. Kom gezellig langs voor een praatje en een kopje koffie/thee . Je kunt ook  een boek of een spelletje lenen. Mooie legpuzzels  mag je ook meenemen om thuis  te maken.

Groetjes en hopelijk tot ziens!  Namens de gastvrouwen van de inloopochtenden.

 

Inzage jaarrekening 2014.

De kerkenraad heeft in haar laatste vergadering de jaarrekening 2014 vastgesteld.

Belangstellenden die de jaarrekening willen inzien, kunnen dat doen van 15 tot 20 juni a.s. bij Jan Vervark thuis. Wel graag voorafgaand eerst een afspraak maken. (tel.: 538977 of mail: j.vervark@ziggo.nl)

 

Overzicht collecten diaconie mei:

Haven project Rotterdam  € 78,85; Kerk in Actie: pinkstercoll. € 87,85; Avondmaalscoll.: noodhulp Nepal

€ 490,69.

Namens de diaconie, hartelijk dank voor uw gaven.

 

Verantwoording collecten mei:          

Alg. kerkelijk werk € 437,62; predikantsplaats  € 313,10 ; onderhoud gebouwen  € 61,33; orgelfonds  € 52,15; restauratiefonds  € 48,65.

Hartelijk dank voor uw bijdrage namens de Kerkrentmeesters.

 

Mutatie.

Mevr. C.J. Schuurman-Slingerland is verhuisd van Gouda naar P. van Schravendijkstraat 46, 2461VP Ter Aar.

We hopen dat u zich gauw thuis zult voelen in uw nieuwe huis en andere woonomgeving.

 

Jarigen van 9 juni t/m 2 juli

De volgende oudere gemeenteleden hopen binnenkort hun verjaardag te vieren. We wensen u allen een heel gezellige dag toe en Gods zegen over uw nieuwe levensjaar!

 

9 juni    mevr. L. Zwaan – van Herp                            Schoterpark 17

11 juni   dhr. H. Braam                                                    W.P. Speelmanweg 18

17 juni   mevr. J. van Vliet – Zweeris                            Oude Nieuwveenseweg 101

29 juni   dhr. C. Oskam                                                   Blokland 46

2 juli     mevr. D. Veenstra – Steenbergen                  Bruningsstraat 21

 

Soms gebeurt het dat ik op mijn weg

mensen tegenkom met een kruis.

Het kruis van onrecht en onmacht.

Het kruis van racisme en discriminatie.

Het kruis van ziekte, lijden en verlies.

Wanneer ik dan denk aan het kruis van Uw Zoon Jezus,

dan kan ik niet om deze mensen heen.

Ze hebben mij nodig.

Ik wil hen een helpende hand toesteken,

maar daar is moed en kracht voor nodig.

Sterk mij God, om in mijn goede momenten

het kruis van de ander mee te helpen dragen.

              Amen.                                                                      Uit: Samenstromen.

                                                Aan het woord…….Jan de Vries.

Op 8 februari 1949 werd Jan geboren in Bakhuizen (Zuidwest Friesland) als

oudste in het gezin. Hij kreeg daarna vier zussen en een broer, waarvan

sommigen van u de jongste zuswel kennen: Geertje Piekema – de Vries. Jan

woonde met zijn ouders links op de boerderij en zijn grootouders rechts,

‘gescheiden’ door de pronkkamer. D.w.z.: tot de voorjaarsschoonmaak. Dan

verhuisden Jan’s ouders naar het achterhuis en zijn grootouders naar het

zomerhuis.

Vanaf 1880 was deze boerderij al in de familie; er werd aan veeteelt gedaan. Grootvader Jan was weliswaar boer maar zat daarnaast ook in het bestuur van de kerk en had eigenlijk de ambitie om evangelist te worden, maar hij is het nooit geworden. Vader Jan was de oudste zoon en werd in de jaren 40 boer. Hij was goed in zijn vak maar was eigenlijk liever leraar geschiedenis geworden en heeft zijn kinderen altijd voorgehouden: word geen boer!

Bakhuizen was een RK dorp in een Prot. gebied. Kerkelijk hoorde het gezin bij de Hervormde kerk van Hemelum. In Bakhuizen was wel een Christelijke lagere school waar Jan naar toeging vanaf zijn 6de jaar. Aan kleuterschool werd niet gedaan. De eerste dag werd hij nog weggebracht maar daarna fietste hij met iemand mee. Jan kon goed leren. De predikant zei dan ook tegen vader Jan, die in de kerkenraad zat: stuur Jan naar de HBS. En zo geschiedde. Jan moest wel eerst toelatingsexamen doen in taal, rekenen, geschiedenis en aardrijkskunde. Hij werd toegelaten maar had het het eerste jaar wel zwaar. Van een dorp naar Sneek, het huiswerk moeten maken aan de tafel…..De overgang was lastig.

In tegenstelling tot zijn vader had Jan best boer willen worden; als zijn vader hem gestimuleerd had, had hij het gedaan. Maar na de HBS ging Jan (die goed in wiskunde was) naar de Hogere technische school in Leeuwarden en studeerde daar electrotechniek. Daarna heeft hij nog enige tijd op de TU in Eindhoven gezeten, maar de dienstplicht riep. In de Kromhout kazerne in Utrecht moest hij lesgeven aan technisch specialisten. Daar heeft hij veel van geleerd, met name dat iedereen niet zomaar snapt wat voor jou zo makkelijk en duidelijk is. Hij leerde uitleggen zodat een ander het begrijpt.

Na de diensttijd ging hij bij Honeywell (meet- en regeltechniek) in Amsterdam werken en trouwde even later. Van verder studeren aan de TU kwam naast zijn baan niets meer terecht. Vooral niet toen er na een jaar een dochter, nog een dochter en een zoon werd geboren (die natuurlijk de naam …..Jan kreeg). Het gezin woonde in de Bijlmermeer (nu Amsterdam Zuidoost) en Jan was

daar in de kerk actief in de kerkvoogdij (het tegenwoordige College van Kerkrentmeesters). Ook in Maarssen, waar het gezin na vier jaar naar toe verhuisde, kwam Jan weer in de kerkvoogdij terecht. Onder invloed van de predikant die evangelisatie hoog in het vaandel had staan, heeft hij ook nog meegewerkt aan het bezoeken van randkerkelijken. Maar het beleidswerk in de kerkvoogdij paste toch meer bij hem.

Bij Honeywell kwam Jan bij de afdeling verkoop terecht, groeide door tot manager en was daar de laatste 10 jaar voor zijn pensioen directeur van de vestiging in Nederland (1500 werknemers). Honeywell levert aan bijv. raffinaderijen maar het kan ook zomaar zijn dat u in huis een Honeywell thermostaat voor de CV heeft hangen.

In 2002 is Jan gescheiden en ontmoette zijn huidige partner Maria, die in Mijdrecht woonde. Met haar zocht Jan een huis in de buurt van Mijdrecht en dat werd Nieuwveen. Ze vielen als een blok voor het uitzicht vanuit de woonkamer. Dat voelde voor Jan als ‘thuis’ (in Friesland). Het huis vonden ze verder ook prima en een extra bonus was dat Jan bij zijn jongste zusje Geertje in het dorp

kwam wonen. Vroeger had hij vaak op haar moeten passen met al die sloten om de boerderij heen. Maar hij heeft ook veel van haar leventje niet meegemaakt omdat hij al 13 was toen zij werd geboren.

In eerste instantie was Jan in Nieuwveen geen actief kerkganger. Totdat hij in het kerkblad een artikeltje las waarin een kerkrentmeester werd gevraagd. Jan was inmiddels met pensioen; hij had dus tijd, hij had veel ervaring en hij vond het altijd leuk werk. Hij voelde zich geroepen om te reageren, waar onze kerkenraad natuurlijk heel blij mee was. Hij kwam in een gefuseerde gemeente, maar was dat al gewend in Maarssen. Hij was ook opgegroeid in een gezin waarbij zijn vader Hervormd was en zijn moeder van huis uit Gereformeerd (in Friesland zaten de Gereformeerden in die tijd in de zware hoek). Bovendien waren zijn ouders oecu-menisch ingesteld; doordat ze in een RK dorp woonden hadden ze veel met mensen van deze kerk te maken. Ze hadden bijv. een RK arbeider in dienst en er werd rustig boodschappen gedaan bij RK winkeliers. Een generatie daarvoor was het nog anders. In de tijd van de doleantie neigde zijn overgrootvader (ook een Jan)  naar de Gereformeerde kant terwijl overgrootmoeder Hervormd wilde blijven. In die tijd werd een baby al gedoopt terwijl moeder nog in het kraambed lag. Overgrootvader Jan liet het oudste kind in de Gereformeerde kerk dopen. Maar toen zijn vrouw dat hoorde sprak ze haat veto uit: als je dat nog één keer doet, komt er geen kind meer bij!

Jan voelt zich thuis in Nieuwveen. Het is nog dorps, de omgeving is landelijk en de mensen zijn plezierig. In de kerk moest hij er

bijv. aan wennen dat het Avondmaal weer aan tafel was; hij was lopend Avondmaal gewend. Het werk in het CvK vindt hij plezierig en een groot pluspunt van de kerkenraadsvergaderingen: dat ze niet zo ellenlang duren! Jan hoopt nog wel een jaar of 10 – 15  in Nieuwveen te blijven wonen, hopelijk in goede gezondheid.

Annet Hoogerwerf-Teitsma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handig met de verfkwast?      Handig met de naaimachine?

Dan kunt u zich nuttig maken in ’t Anker

Bel Paul Rehorst: 06-22 51 33 94

 

 

 

Regionale agenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar  juni  2015.

 

Zo 14 juni

 

   9.30 Dienst mmv Christelijk Gemengd Koor Adventus Aarlanderveen Gereformeerde kerk

Dorpsstraat 107

Zo 14 juni

 

 19.30 Zwammerdam Zingt Zwammerdam Dorpskerk
Zo 21 juni

 

   9.30 Ontmoetingsdienst

Doopdienst

Nieuwkoop Hervormde kerk

Reghthuysplein

Zo 21 juni    9.30 Dienst

met preekbespreking

Nieuwveen Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45

Zo 28 juni

 

   9.30 Gezinsdienst Woerdense Verlaat Gereformeerde Kerk

Korte Meentweg 17

Zo 28 juni  10.30 Oec. buitendienst

met RKK en de Bruggen

Nieuwveen Landgoed Ursula

A.H.Kooistrastraat 130

 

Toelichting:

 

21 juni  Ontmoetingsdienst Nieuwkoop:  naast dat het een doopdienst zal zijn zal er ook afscheid  van de kindernevendienst  worden genomen. Voorganger: Ds. H.J. Prosman.

21 juni  Diensten met preekbespreking Nieuwveen: na de dienst bent u in de gelegenheid om met elkaar te delen wat de preek van deze morgen u te zeggen had. Voorganger: ds. J. de Goei, Amersfoort.

28 juni Gezinsdienst Woerdense Verlaat: m.m.v. ds. Rik Mager.

28 juni Oec. buitendienst Nieuwveen: De parochie Sint Nicolaas viert dit jaar haar 150 jarig bestaan. Eén van de vele

activiteiten die rond dit jubileum worden georganiseerd is een oecumenische viering met de bewoners van Landgoed

Ursula en onze protestantse gemeente. M.m.v. Kidsgear Childrens Choir uit Oeganda. Het belooft een grootse en bijzondere gebeurtenis te worden!

 

Samenzangavonden ‘Geloof, hoop en liefde’.

U bent van harte welkom op één van de vier samenzangavonden, georganiseerd door de Protestantse Kerk Nederland in het kader van haar 10 jarig bestaan. Het doel van de avonden is om samen te zingen, geïnspireerd te worden door ons gezamenlijk geloof en kennis te maken met het werk van Kerk in Actie.

Het thema ‘Geloof, hoop en liefde’ staat centraal. Muzikale medewerking zal worden verleend door diverse plaatselijke koren, organist Marco den Toom of Martin Zonnenberg, pianist Jaap Kramer en soliste Sharon Kips. Met medewerking van Ds. H. van Ark. Tijdens de avond zal er aandacht zijn voor het werk van Kerk in Actie aangaande Syrische en Irakese vluchtelingen.

Er zijn samenzangavonden op

11 juni (Grote Kerk te Apeldoorn)

12 juni (Martinikerk te Sneek)

3 juli (Nieuwe Kerk te Katwijk)

4 juli (Augustijnenkerk te Dordrecht).

De samenzangavonden starten om 19:30 en duren tot ongeveer 21:00. Vanaf 19.00 zal de kerk geopend zijn.

Voor meer informatie en reserveringen zie www.zingenindekerk.nl.

 

Arjan Plaisier in Lampedusa: “Willen we in zo’n wereld leven?”

Synodescriba Arjan Plaisier  bezocht begin mei het beruchte eiland Lampedusa. Wat is daar aan de hand en wat doen de kerken daar voor de duizenden vluchtelingen die aan land komen? Wat kan de Protestantse Kerk betekenen?

In het nieuws worden de beelden getoond van vluchtelingen die wanhopig de oversteek maken over de Middellandse zee. Velen vonden daarbij de dood. De cijfers zijn dan ook triest:

Hoeveel mensen overleven de overtocht naar Europa niet?

2015 (t/m april): 1800              2014: 3500            2013: 600

Hoeveel mensen wagen jaarlijks de oversteek?

2015 (t/m april) 35.000              2014: 229.000             2013: 77.000

De Protestantse kerk slaakte onlangs een noodkreet voor vluchtelingen. Plaisier onderstreepte dat pleidooi door met eigen ogen te gaan kijken op het Italiaanse eiland Lampedusa. Hij heeft daar laten weten dat de Protestantse Kerk in Nederland solidair is met de Italiaanse kerk, die hulp geeft aan bootvluchtelingen.

Alleen dit jaar al heeft de kustwacht van Lampedusa een kleine 6000 migranten gered. Vluchtelingen reageren opgelucht als ze gered worden door de kustwacht. Nu wacht hen de vrijheid! De werkelijkheid is anders. De mensen worden direct naar het detentiecentrum gebracht. Daaromheen zit een groot hek.  Officieel is het centrum bedoeld om op adem te komen, waarna de overlevenden binnen 72 uur naar het vasteland gebracht moeten worden in afwachting van hun asielprocedure.

Pater Giorgio, de lokale priester, en vrijwilligers die de vluchtelingen willen ondersteunen,  komen  het centrum niet in. “Wij kunnen Gods opdracht om onze naaste lief te hebben niet vervullen”, verzucht de pater.  “Als de vluchtelingen aan wal worden gebracht, hebben we bij de kade de mogelijkheid om ze te ontmoeten. Dat is slechts kort, want ze worden gelijk naar het detentiecentrum gebracht, en dat is hermetisch gesloten voor ons. De mensen die daar zitten krijgen geen geestelijke bijstand, terwijl ze zo getraumatiseerd zijn.”

Voor de kerk was de tragedie van 3 oktober 2013, waarbij vlak voor de kust een schip met 500 opvarenden kapseisde,  een keerpunt. “Meer nog dan het bezoek van de paus. Iedereen was geschokt. We hoorden toen niet alleen over vluchtelingen die verdronken, maar hebben als eilandbewoners geholpen met het bergen van de lichamen die overal dreven”, zegt pater Giorgio. De pater zou graag meer betekenen voor de vluchtelingen, maar heeft weinig mogelijkheden hiervoor. “Er is een verschil tussen de militaire logica waarmee de vluchtelingen te maken krijgen en een menselijke behandeling”, constateert hij.

Plaisier mocht – bij hoge uitzondering – samen met kamerlid Joël Voordewind een kijkje nemen in het overvolle detentiecentrum. In de warme zon zaten drie mannen uit Ethiopië op een bankje, nog bij te komen van dagen op zee. Plaisier sprak met ze. ‘Ze zeiden me dat ze per persoon 1500 dollar hadden betaald om op een gammele boot te komen. Keiharde praktijken van mensensmokkelaars die over lijken gaan. ‘

Arjan Plaisier bezocht samen met  Geesje Werkman van Kerk in Actie het project ‘Mediterranean Hope’. Dit is gestart door de Protestantse Kerk van Italië. Twee mensen, Marta en Francesco, proberen de vluchtelingen die op het eiland stranden bij te staan. “Beiden zijn zeer toegewijde mensen die er zelf voor gekozen hebben op het eiland te gaan wonen”, zegt Plaisier. Bijkomend doel is toezicht houden, omdat de meeste non-gouvernementele organisaties zijn weggetrokken. Het observatorium brengt verslag uit aan het Europese kerkelijk netwerk, zodat leden daarvan bij hun regeringen kunnen pleiten voor ‘humanere’ oplossingen.

Plaisier heeft geen pasklare oplossing voor het gigantische vraagstuk: “Maar wanneer zich overal in de wereld rampen voltrekken, zouden wij dan volstaan met het verhogen van de dijken en het versterken van de muren? Willen we in zo’n wereld leven? Buiten de ontheemden en wij gezellig bij het haardvuur?” Nederland is onderdeel van Europa, dit gaat ook over onze grenzen, vindt vluchtelingenspecialist Geesje Werkman. “Kerk in Actie is in Europees verband trekker van het ‘Safe Passages’ project. Europese kerken zoeken hierbij samen naar mogelijkheden voor een veilige overtocht voor asielzoekers.

Op 18 Juni organiseert Kerk in Actie van 9.30-16.00 uur hierover een conferentie in het Landelijk Dienstencentrum in Utrecht met als centrale vraag: ‘Veilig naar Europa, kan dat als je moet vluchten voor oorlog en geweld?’

Aanmelden kan door een mail te sturen naar g.werkman@kerkinactie.nl.

Uit Kerkinformatie, juni 2015

 

 

Van de redactie:

De volgende Ontmoetingskerkbrief is voor de maanden juli en augustus.

Heeft u kopij voor deze brief, houdt u daar dan rekening mee.