Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

de ontmoetingskerkbrief van juni 2018

 

Datum Predikant Bijzonderheden Collectes
3 juni 2018

 

 

Ds. A. Christ

Katwijk

Ontmoeting en koffiedrinken na de dienst 1. kerk

2. predikantsplaats

3. restauratiefonds

10 juni 2018 Ds. C. van Dis

Nieuwegein

Na afloop preekbespreking 1. diaconie

2. predikantsplaats

3. orgelfonds

17 juni 2018 Ds. Dennis Verboom

Leiden

Dienst m.m.v. het Protestants Kerkkoor Ontmoeting en koffiedrinken na de dienst 1. diaconie

2. predikantsplaats

3. algemeen kerkelijk werk

24 juni 2018 Ds. J. de Goei

Amersfoort

  1. kerk

2. predikantsplaats

3. onderhoud gebouwen

1 juli 2018 Ds. Gonja van ’t Kruis

Alphen aan den Rijn

Dienst m.m.v. de Ursulaband

Ontmoeting en koffiedrinken na de dienst

1. diaconie

2. predikantsplaats

3. restauratiefonds

Het bekend maken van het goede nieuws

Soms kunnen we ons zorgen maken over de gemeente: worden alle vacatures wel vervuld? Hoe bereiken we de jongeren? Allemaal vragen die vandaag de dag leven in gemeenten. Belangrijk is wel om niet in de zorgen te blijven hangen, maar elkaar er juist door te laten inspireren. Zodat we de kansen niet uit het oog verliezen.

Paulus praat ook op die manier met de verschillende gemeenten die hij bezoekt. Zoals bijvoorbeeld met de bewoners in Filippi in Noord-Griekenland (Filip. 1). Ondanks dat er genoeg zaken waren in de gemeente om zich zorgen over te maken, zegt hij dat hij God dankt voor de gemeente, omdat hij zoveel goeds ziet. Zo is Paulus voor ons een inspirator: hij is dankbaar zijn voor de mensen die zich op een goede manier inzetten voor de gemeente en dat zij het goede nieuws bekendmaken. Tegelijkertijd beseffend dat de gemeente uiteindelijk niet ons werk, maar Gods werk is.

Daarom is het goed om met elkaar te kijken hoe we dat ‘goede nieuws’ gestalte kunnen geven in ons leven, ook als we weer zoeken naar nieuwe te realiseren projecten.

 

Terugblik belijdenis Pinksteren

Met de door haarzelf gekozen belijdenistekst ‘Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust mijn oog.’( vers 8 van Psalm 32) heeft Nadine van der Vis met Pinksteren haar belijdenis afgelegd. We kijken terug op een mooie dienst, waarbij naast het orgel haar broer Melvin op zijn cornet en de Herman Singers de dienst een extra feestelijk tintje gaven.

 

Meeleven

We leven mee met de familie en vrienden van Jansje Pijper-Bolkestein (Kaleidoscoop, Nieuwkoop), die op 23 mei op 93-jarige leeftijd overleed. Op dinsdag 29 mei is zij in besloten kring gecremeerd. Zie hieronder een In Memoriam.

Mw. C. den Hertog-van Leeuwen staat na een periode van ziek zijn, nog onder controle van het ziekenhuis. Zij krijgt daarbij veel steun van haar man, met wie zij al weer meer dan 60 jaar getrouwd is.

De verwachting is dat Mw A.M.D. Harmeijer-Verhagen (Dorpsstraat 11D) over twee maanden opnieuw aan haar heup zal worden geopereerd, omdat zij momenteel veel pijn lijdt. We leven met u mee.

Klazien Kok (Schout Clantstraat 40) is weer thuis gekomen uit het Alrijne ziekenhuis, waar zij na een darminfarct enige tijd was opgenomen. Nu is het nog wachten op de uitslagen van een aantal onderzoeken. Sterkte hierbij!

We denken ook aan mw. M. Rietveld-Tensen (J.M. Halkesstraat 33, 2461 RT  Ter Aar). Een bezoek of kaartje doet meeleven!

 

Op 27 april jl., is onverwacht de heer D. Kooijman, Oude Nieuwveenseweg 42, op de nog jonge leeftijd van 57 jaar overleden. We wensen zijn dierbaren alle kracht toe voor de komende tijd.

 

In memoriam Jansje Pijper-Bolkestein

Op 23 mei jl is op 93-jarige leeftijd Jansje Pijper-Bolkestein overleden.

Jansje werd geboren in Bodegraven. Op latere leeftijd verhuisde zij naar Nieuwveen waar zij trouwde en zestien jaar lang een gelukkig huwelijk kende, totdat haar man in 1991 aan longkanker overleed. Jansje praatte graag over haar geloof en heeft altijd een rotsvast vertrouwen gehouden in God, ook toen zij moeilijke tijden meemaakte in haar leven.

De laatste jaren van haar leven woonde zij in het Koetshuis en later in zorgcentrum de Kaleidoscoop in Nieuwkoop. Op dinsdag 29 mei is er in besloten kring afscheid van haar genomen.

We wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen Gods troost toe.

We steken een kaars aan, een klein vuur,

                        als teken van warmte die jij verspreidde.

            Licht van je liefde,

            Licht van je lachen,

            Licht van je zorgen,

            Licht van je zingen,

            Licht van je werken,

            Licht van je wensen,

            Licht van je dromen,

            Licht van je denken,

            Licht van je leven,

            Jouw leven met ons.

                        Moge jouw licht ons blijven verlichten,

                        en het eeuwige licht verlichte jou.

                        Zo zal licht ons blijven verbinden,

                        en zal ons troosten in donker en kou.

 

Hartelijke groet, ds Gonja van ‘t Kruis

 

Bij de komende diensten

3 juni zal er een gewone eredienst worden gehouden met ds. A. Christ uit Katwijk. Na de dienst is er ontmoeting met koffie.

10 juni is een dienst met na afloop preekbespreking. De voorganger is ds. C. van Dis uit Nieuwegein.

17 juni zal het Prot. kerkkoor haar medewerking verlenen in een dienst waarin ds. Dennis Verboom uit Leiden voorgaat. Ook dan is er na de dienst koffie en de gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

24 juni een gewone eredienst met ds.J. de Goei uit Amersfoort.

Tenslotte zal het 1 juli een bijzondere dienst worden.

De Ursulaband komt haar medewerking verlenen en

daar zien we erg naar uit.

Onze eigen predikant zal in deze dienst voorgaan. Na afloop kunnen we de muzikanten bij de koffie zelf

bedanken voor hun inzet !

 

Voor uw agenda

Maandag 4, 11, 18 en 25 juni : inloopochtend in ’t Anker van 10.00 – 11.30 uur. 11 en 25 juni met de coach van ‘Tom in de buurt’.

Donderdag 14 juni : kerkenraadsvergadering 19.30 uur in ’t Anker.

 

 

 

Collecte 10 juni Werelddiaconaat

Guatemala werd tientallen jaren lang geteisterd door een gruwelijke burgeroorlog. Nog altijd heeft de bevolking te kampen met veel geweld en corruptie. De sociale en economische ongelijkheid in het land is groot. Vooral jongeren die tot de Maya-bevolking behoren, hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk.

Vredescentrum Barbara Ford, partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil hier verandering in brengen en biedt deze jongeren een vakopleiding, bijvoorbeeld tot imker of een opleiding textiel bedrukken. De organisatie brengt de jongeren vervolgens samen in coöperaties, waarbij ze gezamenlijk een onderneming starten. Ook leren de jongeren op te komen voor hun rechten. Ze krijgen zo een unieke kans om een eigen inkomen te verwerven en hun levensomstandigheden structureel te verbeteren.

Ook de jonge Mildred volgde een opleiding op het centrum. Ze is er enorm mee geholpen en heeft nu een eigen onderneming als imker in haar dorp, met wel 5 bijenkasten. Met de opbrengst van de honing zorgt ze voor inkomen voor haar familie. Door de opleiding op het Vredescentrum Barbara Ford is voor haar een droom in vervulling gegaan.

Dit jaar wil het Centrum 80 jongeren een vakopleiding bieden en 400 jongeren trainen in (mensen)rechten, en hen zo hoop geven op een goede toekomst. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie Vredescentrum Barbara Ford en andere werelddiaconale projecten. Helpt u mee?

 

Collecte 17 juni Herberg; pastoraal diaconaal centrum

Je piekert veel en voelt je somber. Je voelt je kwetsbaar. Je hebt veel te dragen in het leven en je bent bang dat de last je te zwaar wordt. Je rugzak is zwaar en je zou hem graag eens afleggen. Je bent bang, dat je God kwijt bent. Je wilt om allerlei redenen even afstand nemen van je thuis- en werksituatie.  Je begrijpt God niet en hebt allerlei vragen en twijfels

Zaterdag 26 mei is het zover. Dan willen we blij vieren en dankbaar gedenken dat de Herberg 25 jaar bestaat. Vijfentwintig jaar, waarin de trouw van onze God op veel manieren zichtbaar werd. Iedere dag ging de Bijbel open en werd er gezongen en gebeden. Iedere dag was er eten en drinken en liefdevolle aandacht. Iedere dag waren er vrijwilligers die door hun werk lieten zien hoe de liefde van God hen drijft. Iedere dag werd zichtbaar hoe  mensen opknapten en herstel vonden.

Vijfentwintig jaar is een hele tijd. Veel is in die jaren hetzelfde gebleven. Maar er zijn ook dingen veranderd. De gemiddelde leeftijd van de gasten is flink gedaald. Steeds meer twintigers en dertigers, en ook steeds meer mannen maken deel uit van onze gasten. De pastorale vragen hebben een ander accent gekregen en de verblijfsduur wordt korter. Kortom: de Herberg is in beweging

Iemand noemde de Herberg eens: huis van de kerk. Dat geeft kernachtig weer, dat we ons vanaf het allereerste begin verbonden weten met de plaatselijke christelijke gemeente. Pas toen duidelijk werd dat veel gemeenten (financieel, praktisch en door verwijzen van gemeenteleden) de Herberg wilden steunen, zijn er concrete plannen gemaakt. De verbondenheid met de gemeente geeft de Herberg haar bestaansrecht.

 

Allebei deze collectes worden van harte aanbevolen; de diaconie

Sing-ins in het nieuwe seizoen

6 mei is de laatste sing-in van dit seizoen gehouden. Na de zomervakantie zal er het één en ander veranderen. Na overleg met de organisten zullen er in de maanden oktober, november, februari en maart op de eerste zondag van de maand sing-ins worden gehouden. Dus geen 9 maar 4 sing-ins per seizoen. De organisten Anton den Boer en Hanno Hommel zullen beide twee van de sing-ins begeleiden. De aanvangstijd verandert naar 17.00 uur. Van harte hopen we dat deze tijd ervoor zorgt dat velen van u de weg naar de kerk zullen vinden om met elkaar te zingen. Zoals gebruikelijk zal er ook altijd ruimte zijn voor gebed, een Bijbellezing en een korte meditatie. De leiding zal om de beurt in handen zijn van Anke Bos, Dita Bos, Coby Jansen en Hedi Hegeman.

 

Pennen- en viltstiftinzameling stopt

Alleen in de maand juni kunt u in de bakjes achter in de kerk nog uw oude pennen en viltstiften doen.

Zoals u weet worden deze verzameld door de St. Elim die in Indonesië een kindertehuis en school heeft opgezet. De pennen en viltstiften worden door een bedrijf gerecycled tot plantenpotten en gieters. Het bedrijf betaalt de St. Elim hiervoor 2 cent per item. Tot nu toe heeft dit €800,00 opgebracht.

Waarom dan stoppen? Het inzameladres is veranderd waardoor het voor ons te ver weg zal zijn om het materiaal te gaan brengen. T/m zondag 24 juni staan de bakjes nog op de leestafels. Kijkt u uw laatjes en kastjes nog even na voor die tijd? Bij voorbaat dank,

 

Nog enkele exemplaren: Boekjes met 50 interviews

Tijdens de bazaar en de zondagen daarna zijn de boekjes met 50 levensverhalen van gemeenteleden aangeboden. Heeft u dit gemist maar wilt u, als gemeentelid, dit boekje ook graag in bezit krijgen? Voor €4,95 zijn ze verkrijgbaar bij Annet Hoogerwerf, tel. 538102 of email a.n.hoogerwerf@gmail.com

 

Annet Hoogerwerf-Teitsma.

Inloopochtenden

Iedere maandag van 10 t/m 11.30 u is er weer de inloopochtend, voor een praatje, onder het genot van een kopje koffie of thee, op de even weken ( 11 en 25 juni) sluit daar ook Tom in de buurt bij aan, Inwoners van Nieuwkoop van 18 jaar en ouder kunnen bij Tom in de buurt terecht met vragen, zorgen of ideeën. Tom luistert, denkt mee en helpt. Samen zoeken we naar mogelijkheden en oplossingen. We bieden zowel ondersteuning in groepsverband als individueel. Extra aandacht gaat uit naar kwetsbare doelgroepen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan mensen met dementie, psychiatrische problematiek of een verstandelijk beperking.

 

Uit de kerkenraad.

De kerkenraad vergaderde 15 mei j.l. De drie vaste organisten waren een deel van de vergadering te gast. Verheugend was het om te horen dat zij alle drie met plezier in Nieuwveen spelen, mede door het mooie gerestaureerde orgel en de goede onderlinge contacten. Er zijn plannen gemaakt, n.l. een orgelconcert op 27 oktober en een gelegenheidskoor met Kerst. Eén van hen zal ook verder meekijken naar de herziening van de eigen liedbundel. Rond de sing-ins zal het komende seizoen het één en ander veranderen. U leest er hieronder over.

Bij de evaluatie van de gehouden diensten sprong de openluchtdienst met Hemelvaart eruit. Een prachtige opkomst (+ 150 mensen, excl. de leden van het koor), zowel van RK als van Prot. huize en een dienst die een heel goed gevoel gaf. De fam. Bos van de Sfeerstal wordt heel hartelijk gedankt voor het beschikbaar stellen van de ruimte en ook een woord van dank aan iedereen die verder heeft geholpen.

Na de Avondmaalsdienst in de kerk is er ook Avondmaal gevierd in Futura. In eerste instantie bedoeld voor ons gemeentelid dhr. v/d Most, maar 6 andere bewoners wilden deelnemen. Verheugend!

We keken ook vooruit naar de belijdenisdienst met Pinksteren met de Herman Singers en Melvin van der Vis, de dienst m.m.v. het Prot. kerkkoor op 17 juni en de dienst met de Ursulaband die op 1 juli zal worden gehouden. De laatste punten werden besproken omtrent de gemeente-avond op 16 mei.

Helaas kan het geplande Symposium op 30 mei niet doorgaan; dit wordt uitgesteld naar het najaar. Er werd verslag gedaan van de bijgewoonde vergadering met de RKK, de classis en Sage. Een goede oecumenische vergadering, een laatste classisvergadering waar de plannen om een ring te vormen werden uitgelegd en een Sage (Samenwerking kleine Gemeentes) waarbij het belang van samenwerken in onze regio weer naar voren kwam.

De vacatures in de kerkenraad die per 1 januari 2019 ontstaan werden genoemd: Coby Jansen verlaat na 6 jaar de diaconie, Jelle van der Veen stopt na 8 jaar als pastoraal ouderling, waarbij tevens de vacature voorzitter kerkenraad vrijkomt en Jan Vervark stelt zich herkiesbaar voor 2 jaar. Van harte spreekt de kerkenraad de hoop uit dat u wilt nadenken over deze vacatures.

De nieuwe privacywetgeving werd besproken; u leest er hieronder meer over.

De bazaarcommissie stuurde een evaluatie; de kerkenraad is Ineke Könst en Ingrid de Wilde dankbaar dat ze dit wilden organiseren. Ook alle andere vrijwilligers die zich hebben ingezet hartelijk dank!

De pastorie staat in de verkoop, meldde het CvK en de ringleiding wordt komende week opnieuw geïnstalleerd. Het was een lange maar vruchtbare vergadering.

 

Verjaardagen (75+)

De volgende leden van onze gemeente hopen de komende periode hun verjaardag te vieren. ‘De jongste’ wordt 75 jaar en de oudste 86 en dat is mevr. Veenstra. Dus van allen kan gesproken van respectabele leeftijd. De een zal dat met meer ongemakken beleven dan de ander. Hoe dan ook, weet u allen gesterkt en getroost door Gods nabijheid.

Namens onze gemeente wensen wij u alvast en prettige en vreugdevolle dag toe!

 

2 juni    Dhr. D. van Leeuwen                             Oude Nieuwveenseweg 38

9 juni    Mevr. L. Zwaan – van Herp                     Schoterpark 17

11 juni  Dhr. H. Braam                                      W.P. Speelmanweg 18

17 juni  Mevr. J. van Vliet – Zweeris                    Oude Nieuwveenseweg 101

26 juni  Dhr. J.J. van Leeuwen                           Kerkstraat 54

29 juni  Dhr. C. Oskam                                     Blokland 46

2 juli     Mevr. D. Veenstra – Steenbergen            Bruningsstraat 21

 

Ik vond in een boekje van Hans Bouma bij een prachtige foto van

een in bloei staande boom, de volgende gedachte:

 

Altijd weer grenzen. De grenzen van je lichaam.

De grenzen van je geest. De grenzen van je mogelijkheden.

Accepteer ze. Voor de kwaliteit van je bestaan zijn ze niet beslissend.

Je zou wel méér willen, maar zou je er ook meer mens door zijn?

Wát je ook beperkt, uitbundig mag je in bloei staan. In de bloei van je hart.

 

Huwelijksjubilea

Op 10 juni a.s. zullen Dick en Jannemarie Spelt-van Herwijnen (Geerweg 40) de dag gedenken dat zij  25 jarig geleden met elkaar in het huwelijk traden.

We wensen jullie een mooie dag toe en natuurlijk onze felicitaties bij dit jubileum. Gods zegen gewenst voor jullie toekomst.

 

Ledenmutaties

Dhr. W.F.C.P. Kranenburg , Nieuwveens Jaagpad 34,  is naar het buitenland verhuisd. De familie van dhr. M.L. Wijnberg, Ursulaplein 7, heeft doorgegeven dat hij uitgeschreven mag worden.

 

Verantwoording collectes diaconie mei

Project fam. Mager, Ruanda €  133,60; Local Care, Herman Singers € 368,35 (dit is inclusief een gift van

€ 100,00) en voor het plaatselijke werk van de diaconie (o.a. kosten loop-in) €  95,05.

Voorts mochten we een gift van € 10,00 ontvangen voor de bloemen.

 

De diaconie dankt u hartelijk voor uw gave

 

Verantwoording overige collectes mei

Onderhoud gebouwen €  50,05;  restauratiefonds €   42,85; collecte Hemelvaartsdag €  400,87;

orgelfonds € 38,50; predikantsplaats €   286,00 en voor algemeen kerkelijk werk €  163,40.

 

Namens de kerkrentmeesters dank voor uw bijdrage.

 

Privacywetgeving

Op 25 mei is de nieuwe privacywetgeving van kracht geworden. Ook wij als kerken moeten aan die regelgeving voldoen. De PKN kwam een paar weken geleden met een landelijk voorstel: dit is zeer uitgebreid.

Lastige zaken in onze gemeenschap zijn bijv. voorbede in de dienst. Wanneer vervolgens de dienst op de website wordt gezet, is dat eigenlijk een probleem. De PKN geeft echter aan dat daar een belangrijk stuk van het waardevolle in onze gemeentes ligt: een gemeenschap van mensen die zorgt voor elkaar.  Een ander voorbeeld is de kerkbrief: deze gaat ook naar sommige oud-gemeenteleden. De vraag is of dat wel mag omdat er  privacygevoelige informatie in staat.

Daarnaast zullen we moeten nagaan of bepaalde activiteiten waarbij gebruik gemaakt wordt van persoonlijke gegevens zonder toestemming van de betrokkenen nog wel kunnen worden uitgevoerd.

Anderzijds moeten we ons afvragen of het wel zinnig is alles precies te omschrijven omdat we daar dan later ‘weer op afgerekend kunnen worden’.

Voor wat betreft de formele ledenregistratie van de kerk is er landelijk al het nodige voorwerk verricht. Wel zullen we moeten kijken in hoeverre we mutaties daarin openbaar kunnen maken en op welke manier.

Kortom er is nog wel het een en ander uit te zoeken. We gaan dit doen aan de hand van de voorbeeld-documenten die onlangs door de PKN zijn vrijgegeven. Als kerkenraad gaan we hiermee aan de slag en houden we u op de hoogte.

 

Jan Vervark

 

Aan het woord….. Coby Jansen – van Beelen

Als 10de in het gezin werd op 1 juli 1950 Coby geboren. Het was vol in huis want opa en één van haar getrouwde zussen woonden er ook, bij gebrek aan een eigen huis. Haar man was zeeman, maar was deze aan wal dan woonde hij er ook nog bij. De jongens lagen in de bedstee; de meiden samen op zolder.

Coby kreeg toen ze 8 maanden was hersenvliesontsteking en was als kind veel ziek omdat ze geen weerstand had. Op 4-jarige leeftijd ging ze naar de ‘kippenschool’ maar daar is ze maar 2x geweest. Ze wilde echt niet. Toen ze 6 was moest ze er toch aan geloven maar het 1ste jaar had ze het heel moeilijk. Wel heeft ze er 3 vriendinnen aan overgehouden. Twee van hen waren op dezelfde dag jarig en ze gingen op school dan met zijn 4-en ‘de klassen rond’. Coby herinnert zich ook dat ze een keer op de step van Katwijk naar Leiden gingen, maar de weg terug niet meer wisten. Daarbij werden ze gesnapt door een grotere broer, dus toen ze uiteindelijk thuiskwamen zwaaide er wat! Coby werd Ned. Hervormd groot gebracht; elke zondag naar de kerk en ’s middags naar de zondagschool. Handwerken mocht niet op zondag maar lezen wel. Gelukkig deed ze dat graag!

Toen Coby 9 jaar was overleed haar moeder. Haar vader was scheepstimmerman en door de week vaak in IJmuiden. Ze verhuisden naar een dubbelhuis waarbij één van Coby’s zussen met haar gezin beneden en de rest van Coby’s gezin boven ging wonen.  Iedereen kreeg een taak in huis. Zo moest Coby in de schuur de wasketel met was  opzetten en als het kookte het gas op tijd uitzetten. Tot 2x toe is ze daarbij in slaap gevallen waardoor de schuur bijna afbrandde. Dan werd ze ’s morgens zelf naar het verzekeringskantoor gestuurd….

Over vervolgonderwijs was geen discussie: de 4 vriendinnen gingen naar de huishoudschool. Ze konden alle 4 goed leren en waren al heel snel uitgeleerd. Ze hadden het erg gezellig maar waren ook ondeugend. Van school af moest Coby thuiskomen om de huishouding te doen. Coby trouwde al heel jong en ging in Leiden wonen. Er was dusdanig sprake van huiselijk geweld dat zij terug naar het ouderlijk huis werd gehaald met haar inmiddels 3 maanden oude baby Wilfred. Coby had veel aan haar geloof en wilde Wilfred dan ook laten dopen maar als gescheiden vrouw kon dat niet. De kerk liet zich van een andere kant zien. Het ging zelfs zo ver dat ze naar belijdeniscatechesatie ging maar de dominee haar geen hand wilde geven. Uiteindelijk is er een andere predikant gekomen die Wilfred wel heeft gedoopt. Met deze situatie heeft Coby het heel moeilijk gehad. Vader wist niet wat hij met haar aan moest en kreeg raad van de dokter: ‘Ze moet maar eens doen wat ze vroeger ook leuk vond’. Dat betekende dat Coby ‘op doktersrecept’ moest uitgaan. Ondertussen begon ze met de opleiding ziekenverzorging bij Overduin, een geriatrische inrichting. Daar moest ze verzwijgen dat ze al moeder was. Daarnaast had ze een bijbaantje in de garderobe van een dancing in Noordwijk en daar ontmoette ze Wijnand.

Ze trouwden en kwamen in Nieuwveen op de Uiterbuurtweg te wonen. Wijnand had een loonbedrijf en Coby ging de boekhouding doen. Ze haalde haar middenstandsdiploma. Ondertussen kregen ze er 2 zonen bij: Sander en André.

Op een gegeven moment had een leverancier die aan de deur kwam het hekje naar de tuin vergeten te sluiten. Sander kon daardoor ‘ontsnappen’ en werd bijna overreden door een vrachtwagen. Dat was voor Coby het teken dat ze graag naar het dorp wilde verhuizen. Het huis werd aan Dirk Kalshoven ( handelaar in tweedehands auto’s) verkocht en zij kwamen op het Meeuwenveld te wonen. Naar de kerk in Nieuwveen gingen ze niet.

Toen Coby + 35 was ging ze bij Ursula in de huishouding werken, deed MBO Inrichtingwerker in Amsterdam en werkte 15 jaar bij Ursula op een groep. Daarna ook 15 jaar in Kudelstaart bij Ons Tweede Thuis als slaapwacht. Ze heeft in die jaren nog allerlei aanvullende cursussen gedaan en vond het geweldig werk.

Coby wandelde graag en toen ze met een aantal  vrouwen de 4daagse liep, lazen die ’s avonds Psalm 121: ‘Roep ik in mijn nood tot de Heer, hij geeft mij antwoord….’ Dat raakte Coby heel erg. Daarna kwam er een blaadje in de bus van de landelijke Herv. kerk waarin je werd aangeboden naar een gespreksgroep te komen. Via ds. Vlasblom ging ze naar een cursus  over geloof  ‘God voor alle mensen’. Toen ze in Nieuwveen zover waren dat ze ook gespreksgroepen gingen organiseren kwam Henk Soede vragen of Wijnand en Coby meededen. Dat was bij Koos en Saskia de Meij thuis. Vervolgens deden ze in 1999 een Alphacursus en tijdens een weekend daarvan hadden ze het gevoel: ‘we staan in Gods liefde’. Als het aan Coby had gelegen was ze naar een evangelische gemeente gegaan maar Wijnand voelde meer voor de Herv. kerk, waar hij veel mensen kende. Inmiddels is Coby ook thuis in de Ontmoetingskerk; heeft ze een band met de mensen gekregen. En is ze inmiddels al in haar 6de jaar als diaken. En wat ons betreft: ze horen er helemaal bij!

 

Annet Hoogerwerf-Teitsma

 

Nieuwe rubriek! De historie van de Gereformeerde Kerk in Nieuwveen

Enige weken geleden verscheen op de website, GereformeerdeKerken.info, het eerste deel van een historisch overzicht betreffende de voormalige Gereformeerde Kerk te Nieuwveen. Waarschijnlijk zijn gemeenteleden, en zeker de voormalig ‘Gereformeerden’, geïnteresseerd in dit historisch overzicht. Het redactieteam van de website, waaronder dhr G.J. Kok uit Groningen, verleent toestemming om deze geschiedenis in de kerkbrief op te nemen. Omdat het nogal uitgebreid is zullen we telkens een deel daarvan opnemen. We hopen dat u het met belangstelling zult lezen.

Jan Vervark

 

Deel 1

De Gereformeerde Kerk in het Zuid-Hollandse Nieuwveen ontstond uit de Doleantie en werd op 25 oktober 1887 als ‘Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende)’ geïnstitueerd. Sinds 1892 maakte deze kerk deel uit van De Gereformeerde Kerken in Nederland.

Net als op veel andere plaatsen in het land was ook in Nieuwveen omstreeks 1860 onvrede merkbaar met de vrijzinnige prediking van de plaatselijke hervormde predikanten Bodel Bienfait, Snellen, Van Meer Kuffeler, Prins en Van Langeraad, die achtereenvolgens sinds 1858 predikant van de plaatselijke hervormde gemeente waren. De onvrede was vooral actueel geworden toen ds. O. Schoenmakers in september 1858 met emeritaat ging en kerkenraad en gemeente zich beraadden over de vraag of er een vrijzinnige dan wel een orthodoxe predikant zou moeten komen. De meerderheid van de gemeente koos voor een vrijzinnige dienaar des Woords, waarmee een minderheid van de gemeente zich niet kon verenigen.

Zonder zich van de hervormde gemeente af te scheiden stichtte een klein deel van de rechtzinnige gemeenteleden de ‘Orthodoxe Evangelisatie Vereeniging’. Ze kwamen bijeen in het Evangelisatiegebouw dat destijds aan de tegenwoordige H.A. Kooistrastraat stond. Als voorganger trad ene Hooyer op.

 

Naast het doktershuis staat het Evangelisatiegebouw

 

Dat het evangeliseren hun ernst was bleek al snel, toen men in 1880 de ‘Vereeniging tot bevordering van Lager Christelijk Schoolonderwijs’ oprichtte. Het stichten van christelijke scholen werd in die tijd algemeen als een ‘uitnemende mogelijkheid ter evangelisatie’ beschouwd. De stichting van een schoolgebouw volgde niet lang daarna.

 

Het ‘Gereformeerd Kerkelijk Congres’ (1887).

In januari 1887 werd in Amsterdam het zgn. ‘Gereformeerd Kerkelijk Congres‘ gehouden, waar ook een lid van hervormd Nieuwveen aanwezig was. Daar werd door 1.500 uit het gehele land opgekomen congresgangers vergaderd over de vraag hoe de ‘Reformatie der kerk’ het best gestalte kon worden gegeven. De congresleiding had zich veel moeite getroost om de deelnemers (die allen schriftelijk verklaard hadden ‘de reformatie der [hervormde] kerk plichtmatig te achten’) te voorzien van schriftelijke en mondelinge informatie, die tot het doel van de bijeenkomst dienstig was. Zo werden ‘modellenboekjes’ uitgereikt waarin ontwerpen van alle brieven waren opgenomen die te schrijven zouden zijn om ‘de reformatie’ plaatselijk tot stand te brengen en volgens de wettelijke regels ordelijk te doen verlopen.

In het nabijgelegen Zevenhoven was men al op 30 januari 1887, twee weken na afloop van het Amsterdamse Congres, overgegaan tot de stichting van de ‘Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende)’. Ze hadden zelfs al vrij snel een eigen predikant beroepen in de persoon van kandidaat H.J. Reuijl (1862-1904), die op 19 juni dat jaar intrede deed. En bij Zevenhoven was het niet gebleven.

In Nieuwveen duurde het echter nog even voor het zover was. In de christelijke school kwamen namelijk pas op 16 september 1887 zestien mannelijke leden van de Orthodoxe Evangelisatie Vereeniging bijeen om de ‘reformatie van de hervormde gemeente’ te Nieuwveen te bespreken. Besloten werd op korte termijn alle hervormde manslidmaten in Nieuwveen uit te nodigen om de reformatie van de kerk ter hand te nemen. Daarom werd een commissie benoemd, die een datum voor de bijeenkomst zou vaststellen.

Maar daar bleef het niet bij: de zestien broeders schreven ook een brief aan het bestuur van hun Evangelisatievereniging met de vraag hoe zij tegenover de reformatie van de kerk stonden. De bedoeling was namelijk het sinds 1816 geldende ‘Algemeen Reglement voor het Bestuur der Nederlandsche Hervormde Kerk’ af te schaffen – het was destijds immers ‘op onwettige wijze’ door de overheid aan de kerken opgedrongen. Daarvoor in de plaats wilde men – zoals ook op het ‘Gereformeerd Kerkelijk Congres’ duidelijk was uitgelegd en aanbevolen – de aloude Dordtse Kerken Ordening van 1618-1619, die in 1816 door de overheid (!) was afgeschaft, ‘opnieuw kracht en geldigheid verlenen’. Het ‘Algemeen Reglement’ beknotte de rechten van de plaatselijke kerken, zo was de zestien broeders allang duidelijk geworden.

Instituering (25 oktober 1887).

Op 28 september 1887 kwam men voor de tweede maal in de school bijeen om de reformatie der kerk te bespreken. Veertien aanwezigen ondertekenden daar een verklaring waaruit bleek dat zij het voor plichtmatig ‘en door God gewild’ achtten ‘te breken met het tegenwoordige synodaal-hiërarchisch kerkverband’. Men ging echter verder: in vervolg op deze verklaring koos men al vast vier ambtsdragers: W. Sweers en A. Pijper werden tot ouderling verkozen en J. Becker en A. Hoogendoorn tot diaken. Laatstgenoemde zou tot zijn overlijden in 1930 als een belangrijke steunpilaar van Nieuwveens kerk gelden.

Onder leiding van ds. Reuijl werd – in de pastorie te Zevenhoven – op 25 oktober 1887 de eerste kerkenraadsvergadering gehouden. Omdat dit ook de officiële institueringsdatum is mogen we aannemen dat de ambtsdragers op die dag tijdens een kerkdienst in de pastorie in het ambt bevestigd zijn. Natuurlijk werd van de instituering bericht gezonden aan Zijne Majesteit de Koning, aan de burgemeester, aan de hervormde kerkvoogden van Nieuwveen en aan de Dolerende zusterkerken in het land die intussen waren ontstaan.

Niet de hele ‘bemanning’ van de evangelisatievereniging ging met de Doleantie mee. Er bleef een aantal leden over dat voortging met de kerkdiensten in het evangelisatiegebouwtje. In 1949 verenigden zij zich weer met de hervormde gemeente van Nieuwveen.

De Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende) te Nieuwveen telde bij de instituering vermoedelijk omstreeks vijftig of zestig leden, vrouwen en kinderen meegerekend.

Wordt vervolgd!

Regionale agenda kleine gemeentes rond Ter Aar maand juni 2018

Zo. 3 juni 9.30 uur         Plusdienst. Zevenhoven, Dorpskerk

Zo. 3 juni 10.00 uur       Feestelijke dienst tg.v.  200 jarig bestaan van de PG Hoogmade-                                                      Rijpwetering als zelfstandige gemeente: kerkje aan de Does in Hoogmade.

Zo. 3 juni 18.30 uur       Zangdienst. Voorganger ds. L. Aangeenbrug uit Well. Ter Aar, Herv. kerk

Zo. 3 juni 9.30 uur         Zomerdienst aan het Meer. Alphen a.d. Rijn, Zegerplas

Zo. 10 juni 9.30 uur       Ontmoetingsdienst, afscheid KND, Nieuwkoop, Herv. kerk

Zo. 10 juni 18.30 uur      Taizé-viering. Voorganger ds. mw. C.R. Groenendijk, Krimpen a.d. IJssel.                                              Nieuwkoop, Geref. kerk

Zo. 10 juni 9.30 uur       Jeugddienst. Voorganger dhr. M. van der Linden, Katwijk. Aarlanderveen, Herv. kerk

Zo. 10 juni 9.30 uur       Dienst met preekbespreking. Voorganger ds. C. van Dis, Nieuwegein.                                                  Nieuwveen, Ontmoetingskerk

Zo. 10 juni 9.30 uur       Gezinsdienst. Voorganger dhr. E.J. Bergman, Katwijk. M.m.v. ZEP uit                                                   Rijnsburg. Ter Aar, Herv. kerk

Zo. 10 juni 9.30 uur       Dienst voor jong en oud. Ter Aar, Geref. kerk

Zo. 10 juni 14.30 uur      Bevestigingsdienst van prop. A. Post uit Rijnsburg in de Prot. Gemeente                                         Zwammerdam. Dorpskerk Zwammerdam

Zo. 17 juni 9.30 uur       Dienst met koor. Voorganger ds. D. Verboom, Leiden. Nieuwveen, Ontmoetingskerk

Vr. 22 juni 20.00 uur      Musical Mozes. Ter Aar, Geref. kerk

Za. 23 juni 15.00 uur en 20.00 uur. Musical Mozes. Ter Aar, Geref. kerk

Zo. 24 juni 16.00 uur      Kinderkerk. Ter Aar, Geref. kerk

Zo. 1 juli 9.30 uur          Plusdienst. Zevenhoven, Dorpskerk

Zo. 1 juli 9.30 uur          Dienst met Ursulaband. Voorganger ds. Gonja van ’t Kruis. Nieuwveen,                                                Ontmoetingskerk

 

Toelichting:
3 juni Zegerplas, Alphen aan den Rijn: Op zondag 3 juni is van 9.30 tot 11.00 uur opnieuw een unieke openluchtdienst als onderdeel van Zomerspektakel aan het Meer. Dit jaar met als titel: “Hoe meer mensen, hoe groter het feest”. Een professionele band met lokale vocalisten zal de liederen begeleiden. Spreker is Arjen ten Brinke. Daarnaast zal Tommie Christiaan, vertolker van Jezus in de Passion) een lied brengen en David Reitsma zal optreden met zijn Spoken Word Poetry. De Zandprinses zal dit alles omlijsten met prachtige tekeningen in het zand. Ook voor de kinderen zal er dit keer weer genoeg te doen zijn. Er doen dit jaar 18 kerken uit Alphen aan den Rijn en omgeving mee.

 

3 juni  18.30 uur: In deze zangdienst zal voorgaan ds. L. Aangeenbrug uit Well

 

3 juni Dit jaar is de PG Hoogmade-Rijpwetering 200 jaar een zelfstandige gemeente. Wij willen dit vieren in een feestelijke dient op zondag 3 juni a.s. aanvang 10:00 uur in het kerkje aan de Does in Hoogmade.

 

10 juni dienst met preekbespreking Nieuwveen: samen rond de tafel over de preek van deze morgen. Voorganger juni: ds. C. van Dis uit Nieuwegein en augustus: ds. T. Wielsma uit Uithoorn.

 

10 juni Gezinsdienst m.m.v. ZEP uit Rijnsburg:  Voorganger dhr. E.J. Bergman uit Katwijk aan Zee!

 

17 juni Dienst met koor Nieuwveen: met het Prot. kerkkoor o.l.v. Henk van Voorst. Voorganger: ds. Dennis Verboom uit Leiden.

 

22 en 23 juni Ger. PKN Kerk: Drie keer wordt de musical Mozes opgevoerd in de Gereformeerde Kerk te Ter Aar, waarin verschillende gemeenteleden, familieleden en dorpsgenoten optreden. Kaarten voor volwassenen kosten €7,50, voor kinderen tot 12 jaar €5.00.

 

1 juli 2018 Dienst met Ursulaband Nieuwveen: de band van Ipse de Bruggen zal spelen in de dienst. Voorganger: ds. Gonja van ’t Kruis.

 

Regionale agenda JEUGD van de kleine gemeentes rond Ter Aar juni 2018.

 

datum   tijd dienst of activiteit plaats kerk of gebouw en adres

 

Zo 10-06 9.30 u. Jeugddienst Aarlanderveen Hervormde Kerk, Dorpsstraat 38

 

           
Zo 10-06  9.30 Dienst voor jong en oud Ter Aar Ger. PKN Kerk, Oostkanaalkade 2

 

 
Zo 24-06 16.00 Kinderkerk Ter Aar Ger. PKN Kerk, Oostkanaalkade 2

 

 

 

Toelichting:

10-juni: gezamenlijke jeugddienst met de Gereformeerde Kerk. Voorganger: dhr. M. van der Linden, Katwijk

10 juni Ger. PKN Kerk: Dienst voor jong en oud. Het thema is nog niet bekend. Maar het zal een dienst worden, waarin het accent wat meer zal liggen op de jongere kerkbezoekers, waarbij de ouderen zeker niet vergeten worden.

24 juni Ger. PKN Kerk: Kinderkerk voor kinderen van 0 tot 10 jaar met hun (groot)ouders. Thema: Uittocht uit Egypte. We beginnen samen met de Paaskaars aansteken, een lied, een gebed en het bijbelverhaal. Na een kwartier gaan (groot)ouders en kinderen vanaf 7 jaar naar andere ruimtes. We eindigen ook weer samen met voorbeden, een liedje en de zegen.