Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

De ontmoetingskerkbrief van october 2015

 

Datum Predikant Bijzonderheden Collectes
  4 oktober 2015

 

 

18.30 uur

Ds. P. Wilschut

Alphen a/d Rijn

 

Sing-in

o.l.v. Anke Bos

Israëlzondag

Koffiedrinken na de dienst

1. kerk en Israël

2. predikantsplaats

3. restauratiefonds

 

alg. kerkelijk werk

11 oktober 2015 Ds. A. Christ

Katwijk

Voorbereiding Heilig Avondmaal 1. kerk

2. predikantsplaats

3. verwarmingskosten

18 oktober 2015

 

 

18.30 uur

Ds. T. Wielsma

Uithoorn

 

Zangavond m.m.v.

Het Prot. kerkkoor en

soliste Janet Esveld

Viering Heilig Avondmaal 1. diaconie (Bolivia)

2. predikantsplaats

3. alg. kerkelijk werk

 

 

alg. kerkelijk werk

25 oktober 2015 Ds. F. Bos

Waddinxveen

Dienst met preekbespreking 1. kerk

2. predikantsplaats

3. orgelfonds

 1 november 2015

 

 

18.30 uur

Ds. D. Verboom

Rijnsburg

 

Sing-in

o.l.v. Dita Bos

Koffiedrinken na de dienst 1. zending (Thailand)

2. predikantsplaats

3. onderhoud gebouwen

 

alg. kerkelijk werk

 4 november 2015

19.30 uur

Ds. T. Wielsma

Uithoorn

Dankstond 1. diaconie (Hospice)

2. kerk

 

Woorden van leven, bronnen van vreugde…. (meditatie bij Jesaja 55 : 10,11)

(Ja, zoals neerdaalt de regen en de sneeuw uit de hemel en daarheen niet terugkeert dan nadat hij de aarde heeft gelaafd…zo zal mijn woord zijn uit mijn mond : het keert niet ledig tot Mij terug)

 

Dit zijn woorden bij het thema ´Woorden van leven, bronnen van vreugde ´.

Het is het thema bij Israëlzondag. Deze zondag bestaat sinds 1948. Het heeft alles te maken met de stichting van de staat Israël. Op deze zondag bezinnen we ons op de bijzondere relatie met Israël. In onze kerkorde staat deze relatie ook als een kerkvormende regel. Zonder Israël is er geen kerk. Er zijn uitleggers die in de gelijkenis van de verloren zoon in de oudste zoon Israël en in de jongste zoon de gemeente uit de volkeren zien. Dan zou die gelijkenis zeggen: Israël en de kerk: ze zijn twee zoons van één Vader….

 

Ik ben het er helemaal mee eens: zonder Israël geen kerk. We zijn aan Gods uitverkoren volk veel verschuldigd. De hele openbaring van God in Jezus Christus zou zonder Israël onbestaanbaar zijn. Het Johannes-evangelie, dat echt wel eens kritisch schrijft over de Joden, moet het ook zeggen: ´het Heil is uit de Joden`. Wij zijn als kerk niet in de plaats van Israël gekomen, maar we hebben door genade deel aan Gods verbond met Zijn volk (zie Paulus in Romeinen 9-11).

 

Van Israël hebben we veel overgenomen. We delen in het lezen van de Tenach, het Oude Testament zeggen wij. Op 4 oktober krijgen we de kans in de verwachting van Israël te delen. Begin oktober was in het Jodendom  tijd van Soekot:het Loofhuttenfeest. Er wordt gedankt voor de oogst en gebeden om regen maar tegelijk is het leven in een hutje met open dak, zoals Gods volk in de woestijn leefde, een belijdenis van afhankelijkheid van God en ook het gedenken van onderweg zijn. We zijn onderweg naar het beloofde land. Na dit feest volgt in Israël het feest van de vreugde der wet: Simschat Thora. Er is grote vreugde om de woorden van God. We zijn onderweg maar er wordt onderricht gegeven en troost en de boodschap van heil en eeuwig leven. We mogen samen de Woorden van leven delen als bronnen van heil.

En net zoals Israël volk van het Boek is, is de gemeente van Christus dat ook. Wat jammer dat we als kerk nog nooit zoals Israël het feest van de toekomst van God vieren.

 

Jesaja vertelt over die woorden dat ze iets uitwerken. Het zijn geen loze woorden die net zo goed niet gezegd hadden kunnen worden. . Het zijn woorden van leven.. Dat is nogal wat. Ze worden voorgesteld als regen die de aarde vruchtbaar maakt zodat zij niet vergaat van dorst. Zo is Gods Woord: het daalt neer uit de hemel om Gods wil te laten uitvoeren: dat ondermeer jouw,uw,mijn leven vruchtbaar is. Gods woorden brengen leven. Er zit kracht in, vuur van de Geest.  Het zijn de woorden waarvan Israël leeft, waarvan de kerk leeft, waarvan een christen het hebben mag.

 

Met Israël is het goed psalm 46 te blijven zingen:

Gods heilig woord alleen houdt stand

Gods waarheid zal ons staven.

 

Door dat Woord gaan de bazuinen klinken, weten we van de uitnodiging voor de bruiloft van het Lam, van de Heer die zal weerkomen op de wolken van de hemel.

We mogen : Maranatha zeggen: Kom,Heer…

In wat Israël ooit beloofd is zit een groot tegoed dat wij nog niet echt ons eigen gemaakt hebben. Maar het is kostbaar: we zij kinderen van de Belofte.

ds.Piet Wilschut.

 

Wel en wee.

We leven mee met Jaak en Lenie Zwaan. Hun gezondheid is kwetsbaar.

Ook Dick en Jannemarie Spelt zijn de schok van de blikseminslag in hun huis nog niet te boven. Het herstel van hun huis gaat lange tijd duren. Jannemarie heeft een hartinfarct gehad. Maar ze zijn God dankbaar dat ze zelf verder gespaard bleven.

Jan van Dam, Kerkstraat 46, gaat in gezondheid achteruit. Onderzoeken gaan volgen, waarmee we hem veel sterkte wensen.

Klazien Kok,Schout Clantstraat 40, is al enige tijd niet in orde.

Mw. Jans Pijper-Bolkesteijn, de Verbinding 58, Nieuwkoop, heeft in het ziekenhuis gelegen maar is nu thuis. Zij moet nog herstellen.

Van Ineke Könst kregen we te horen dat haar broer Peter Rietveld, Groenoord 64 in Alphen a/d Rijn, een geslaagde hartoperatie in het LUMC te Leiden heeft gehad.

God zij met allen.

 

In Memoriam.

Op 15 september jl is overleden dhr. Cornelis Jan de Bruin, Dorpsstraat 13a, Sassenoord. Dhr. de Bruin is in Nieuwveen komen wonen vanwege zijn slechte gezondheid. Hij kwam van elders en heeft jaren een druk leven gehad. Hij hield van het Rijnland. In zijn geloof was hij ruimdenkend. Dhr. de Bruin is 80 jaar geworden. Moge God zijn partner en gezin troosten.

 

Bij de diensten.

Zondag 4 oktober hoop ik in Nieuwveen voor te gaan. Het is Israëlzondag. De band met Israël krijgt aandacht. Het thema voor deze zondag is: Woorden van leven, bronnen van vreugde. Voor Israel is deze tijd een tijd van feest: het Loofhuttenfeest. Zowel oogstfeest als feest van de toekomst: op weg zijn naar het beloofde land. We lezen Exodus 33:12-34.7, Jesaja 55:6-12 en Johannes 14:23 en 24.

Op 11 oktober is het voorbereiding hl.avondmaal. Op 18 oktober vieren we het hl. avondmaal.

En op 25 oktober is er een dienst met preekbespreking. Alle drie zondagen zijn er gastpredikanten.

Veel zegen, allen.

 

Uit de kerkenraad van 14 september.

Omdat het de eerste kerkenraad na de vakantie was, was er heel veel op de agenda terecht gekomen. Omdat we goed op elkaar ingespeeld zijn, viel het in tijd allemaal mee. Om 19.30 uur begonnen we en om 22.15 uur waren we klaar.

We openden met een bezinning over de liturgie van de kerk in verband met het hl.avondmaal in de week voor Pasen.

Het verslag van de vorige kerkenraad werd besproken. Daarin stonden opmerkingen over het boekje uit de 40 dagentijd. Het laatste boekje stond vol met verhalen uit het boek Jozua. De kerkenraad heeft opmerkingen daarover ter harte genomen. Voor volgend jaar komt er een boekje, waarin elke dag over de brief aan de Hebreeën wordt gemediteerd. Om het goed leesbaar te krijgen, zijn er gemeenteleden die de tekst van tevoren hebben ingelezen.

We dankten onze  scriba voor haar voortreffelijke verslag.

Ben van Heusden was erbij om afscheid te nemen. We hebben hem bedankt voor zijn jarenlange trouwe inzet als diaken.

Ds.P.J.Vlasblom is gepromoveerd. We hebben hem daarmee gefeliciteerd.

Ds.G.J.Beekman uit Noorden trouwde op 16 september. We feliciteerden hem en zijn vrouw met hun huwelijk en wensen hen natuurlijk Gods zegen toe.

Een groot aantal erediensten werd door ons geëvalueerd. We kijken met dankbaarheid terug op veel diensten.

Er is weer een enthousiaste voorbereiding geweest van het startweek-end, dat als thema: ‘Goede buren’ heeft.

We besteden op 4 oktober aandacht aan kerk en Israël.

Op zondagavond 18 oktober, aanvang 18.30 uur, is er een zangavond met ons Prot.kerkkoor.

Een zeer belangrijk besluit in verband met de toekomst van onze gemeente namen we: de profielschets van de gemeente (naar aanleiding van de gemeenteavond) en de profielschets voor de te beroepen predikant, die in concept voorlag, is aangenomen. We hebben besloten, dat we voor de werkwijze van de beroepingscommissie werken met het plaatsen van een advertentie in Kerkinformatie. We hebben een beroepingscommissie samengesteld. Daarin hebben zitting Jan de Vries en Kees Spek uit de kerkenraad, een drietal jongeren: Rianne van Dolder, Madelon van der Veen en Nadine van der Vis, en verder Marijke Spek, Eelko Hoekstra en Dick Spelt. Zij zullen in de volgende vergadering worden geïnstalleerd.

De kerkenraad heeft na vele gesprekken, de enquête en afwisselende seizoenen besloten om de Stille Week voortaan te houden zoals steeds meer Prot.gemeentes gewend zijn en zoals in de kerk over de hele wereld gebruikelijk is: een avondmaalsviering op Witte Donderdag, een Goede Vrijdagdienst, waarin het lijden en sterven van de Heer centraal staat en de Paasmorgendienst met daarin alle ruimte voor de Paasjubel.

Verheugend is dat scriba Annet Hoogerwerf bereid is om vooralsnog voor twee jaar extra als scriba aan te blijven.

Ons teamuitje hebben we besproken en unaniem vonden we het geweldig.

De gespreksgroepen gaan bij elkaar komen voor nader overleg over de toekomst.

Er komt een avond voor 30-50 jarigen op 15 oktober. Iedereen wordt uitgenodigd. Thema: de kerk naar 2025. Over de toekomst van onze gemeente dus. We hopen zeer dat jullie allemaal komen!!

De kerkenraad deelt u verheugd mee dat bereid gevonden is om diaken te worden: Benno van der Meer uit Roelofarendsveen. Indien geen gegronde bezwaren worden ingebracht zal zijn bevestiging tzt plaatsvinden. Daarmee is onze diaconie voltallig.

 

Een geweldige start.

In het weekend van 20 september hebben we rond het thema: ‘goede buren’ een geweldige start gehad.

Op zaterdagmiddag was er een prachtig orgelconcert en later het goede-buren-diner. Ook de wereldwinkel was er en had een opbrengst van ongeveer € 100,–.  Sommigen hadden hun buren meegenomen.

Op zondag hebben we met het koor de Rovanians en Ben van Heusden, trompet, een heerlijke dienst gehad met daarna de koffie, de fietstocht en de lunch.

Velen hebben meegewerkt. Iedereen heel hartelijk dank. Gods zegen voor het nieuwe seizoen toegewenst.

 

Avond met gemeenteleden van 30-50 jaar.

Op donderdag 15 oktober wordt deze avond gehouden met als thema: de kerk op weg naar 2025. Ik ben graag eens met jullie allemaal in gesprek over dit onderwerp. Het gaat over de toekomst van de kerk. Er is een landelijk praatstuk met allerlei ideeën. Het lijkt me geweldig om een avond te gaan brainstormen over de toekomst van onze gemeente in de komende jaren.

Alle betrokkenen hebben persoonlijk een uitnodiging ontvangen.

Kom jij ook?

Plaats: ‘t Anker. Van 19.45 uur tot 21.30 uur.

Ik hoop dat we jullie gaan zien.

 

Ds. Piet Wilschut.

 

(In de kerkbrief van september is de datum 24 september genoemd; dit wordt dus 15 oktober. Ook hebben we de leeftijdsgroep iets verruimd.)

 

                             De vredesgroet bij het Avondmaal.

Sommige gemeenteleden blijven veel moeite houden met de vredesgroet die we elkaar toewensen,

als we aan tafel gaan om het Heilig Avondmaal te vieren. Omdat de kerkenraad het belangrijk vindt

dat dit gebruik gehandhaaft blijft, is besloten u te vragen alleen uw naaste buren aan tafel de hand te

geven en niet meer over de tafel heen  te reiken naar de gemeenteleden die aan de overkant zitten.

Zo hopen we dat het voor iedereen een mooie manier mag zijn en blijven om met elkaar de maaltijd

van de Heer te beginnen.

Namens de kerkenraad, de scriba.

 

18 oktober 2015 Collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat, Avondmaal collecte.

De hoogvlakte van Bolivia is bijna even plat als ons land en goed geschikt voor veeteelt. Toch kunnen de boeren er nauwelijks overleven. Want de vlakte ligt op 4000 meter hoogte. Het is er kurkdroog en het waait altijd hard. De organisatie Sartawi helpt de boeren om op deze bijzondere plek toch een bestaan op te bouwen. Er wordt hard gewerkt aan een betere watervoorziening en de boeren leren hoe zij het beste hun land kunnen bewerken. Ook leren de boeren hoe ze ervoor kunnen zorgen dat hun lama’s en alpaca’s meer wol opbrengen of hun koeien meer melk produceren. Een van de boeren vertelt: “Mijn vrouw maakt nu de lekkerste kaas en yoghurt. Met de opbrengst van haar handel kunnen wij het schoolgeld van de kinderen betalen.”

Kerk in Actie steunt dit project voor de boeren in Bolivia. En vraagt u om uw bijdrage voor dit project en andere diaconale projecten wereldwijd.

 

1 november 2015 Collecte Kerk in Actie Najaarszendingsweek

Vandaag reizen we voor de collecte naar het verre oosten, naar Thailand. Slechts 1 procent van de Thaise bevolking is christen. Christenen zijn een kleine minderheid te midden van een overwegend Boeddhistische samenleving, doorspekt met het geloof in geesten en voorouders.

Voor voorgangers van deze Kerk is er gelukkig een eigen theologische opleiding, de faculteit McGilvary. Hier studeren niet alleen toekomstige predikanten uit Thailand, maar ook uit naburige landen als Laos, Myanmar, Cambodja, Bhutan of Nepal. McGilvary is voor hen een aantrekkelijke opleiding, omdat deze een hoger niveau aanbiedt dan in hun eigen land en ook een variant in het Engels aanbiedt. Zo hoeven ze niet naar Amerika of Europa, maar kunnen in hun eigen regio studeren.

Kerk in Actie steunt niet alleen de theoloog Hendrie van Maanen, maar ook vijf talentvolle studenten die de kans krijgen om met een beurs van Kerk in Actie een theologische opleiding te volgen.

 

 4 november Collecte dankstond: hospice Nieuwkoop – Alphen a/d Rijn.

Stichting Hospicegroep Alphen aan den Rijn – Nieuwkoop is 1 januari 2008 ontstaan uit een fusie van de Hospicegroep Alphen aan den Rijn en de Hospicegroep Liemeer – Nieuwkoop – Ter Aar.
Zij verlenen vrijwillige terminale zorg aan mensen in hun laatste levensfase en vormen een aanvulling op de reguliere gezondheidszorg ter ondersteuning van de mantelzorg. De zorg wordt geboden door vrijwilligers in de thuissituatie van de cliënt of in één van onze hospicewoningen in Nieuwkoop of Alphen aan den Rijn. De medische en verpleegkundige zorg blijft daarbij in handen van de (eigen) huisarts en thuiszorgorganisatie.

Een hospice (soms ook hospitium genoemd) is een plaats, meestal een huis, met een huiselijke sfeer, waar zorg wordt gegeven aan mensen die terminaal ziek zijn. Deze ongeneeslijk zieke mensen kunnen hier tot aan hun dood worden verzorgd. Door de huiselijke sfeer en de continue aanwezigheid van betrokken vrijwilligers en verpleging, wordt er meer thuisgevoel ervaren, hetgeen een belangrijke behoefte is van terminaal zieke mensen. Wij bieden een ” huis als thuis” ofwel een ” bijna-thuis-huis” en daarmee letterlijk en figuurlijk de ruimte om afscheid te nemen van het leven, in een vertrouwde omgeving en naar eigen wensen.

 

4 november Voedselbank Alkmania.

Tevens willen wij u vragen om voor de voedselbank Alkmania  etenswaren of andere spulletjes mee te nemen die weer uit gedeeld kunnen worden aan mensen die het zelf niet kunnen kopen. Wekelijks stellen de vrijwilligers voedselpakketten samen en delen deze uit aan de cliënten die ervoor in aanmerking komen.

De cliënten kunnen zich aanmelden en na een zorgvuldige screening wordt bepaald of mensen aan alle eisen voldoen.

Zij kunnen vanaf dat moment wekelijks een voedselpakket komen ophalen, voor de maximale periode van 3 jaar.

Onze hartelijke dank , de diaconie

 

Inloopochtenden

5 en 19 oktober en ook 2 november zijn er weer de inloopochtenden in het Anker.

U bent van harte welkom voor een praatje en om een spel, een puzzel en/of een mooi boek te lenen. Vooral nu het weer kouder gaat worden is dat weer fijn. Dat alles onder het genot van een heerlijk kopje koffie of thee.

De inloopochtenden zijn in de oneven weken op de maandagochtend, U bent van harte welkom van 10.00 t/m 11.30 uur.

De gastvrouwen van de inloopochtenden.

 

Sponsorkind.

Dit is Keilyn Elisabeth Valdez Ramirez zij is geboren 7 juli 2006 en woont in Guatemala-City. Zij is het sponsorkind van onze Ontmoetingskerk.

Elk jaar ontvangen wij een mooi zelf geschreven briefje om ons te bedanken en ze zegent ons ervoor.

Wilt u haar eens een kaartje sturen dan kan dat in het Nederlands, via:

 

Woord en Daad

Postbus 560,

4200 ANGorinchem,

met als registratie nr. 621171100.

 

De diaconie.

 

 

3e collecte.

De kerkenraad heeft besloten m.i.v. 20 september de 3e collecte voortaan ook tijdens de dienst te houden. Dit is gedaan omdat vooral in de wintermaanden het vaak bij de uitgang erg koud is om bij de deur te collecteren.

Namens de kerkrentmeesters, Jan Vervark.

 

Verantwoording collecten diaconie en zending september

Roosevelthuis: diaconaal vakantiecentrum  €  63,55, Noodhulp vluchtelingen  €  179,70,

Zendingsbussen €  33,05

Giften: ėėn voor de bloemen van € 10,– en twee voor de noodhulp aan Syrië van €20,- en € 500,–

De diaconie dankt u hartelijk voor uw giften.

 

Verantwoording collecten kerk september

Predikantsplaats  €  221,65, onderhoud gebouwen  €  47,07, orgelfonds  €  69,75,

restauratiefonds  €  36,85, algemeen kerkelijk werk  €  195,86

Orgelconcert   €  128,00

Gift via ds. Wilschut  €  31,10

Namens de kerkrentmeesters: hartelijk dank voor uw bijdrage.

 

Bedankje.

Hoewel ik geen lid ben van de Ontmoetingskerk in Nieuwveen, kreeg ik op 13 september j.l. (ziekenzondag) via mijn zus een pakketje doucheproducten namens de kerk.

Bij deze wil ik u hartelijk danken voor deze leuke attentie!

Met vriendelijke groet, Hester Schonewille-Teitsma, Nieuwveen.

 

Opbrengst kraam Wereldwinkel tijdens startweekend.

Vanuit de Toren in Nieuwkoop, waar de Wereldwinkel gevestigd is, hadden Ans Hardsteen en ondergetekende weer een tafel vol producten meegenomen om u te laten zien wat het assortiment van de Wereldwinkel inhoudt. Lekkere producten om te eten en te drinken, cadeautjes voor (klein)kinderen en volwassenen, pakjes kaarten om met feestjes en Kerst te versturen, sieraden voor kleine prijsjes…… en dat is slechts een greep van wat er uitgestald stond.

Menig aanwezig gemeentelid kwam even snuffelen en de opbrengst was uiteindelijk €102,00.

Namens de producenten in de ontwikkelingslanden wordt u die hieraan heeft bijgedragen hartelijk bedankt. Dankzij hun overeenkomsten met de Fair Trade importeurs in Nederland hebben zij een eerlijk loon. Daarvan kunnen ze huisvesting, onderwijs voor hun kinderen en zo nodig medische hulp betalen.

Annet Hoogerwerf-Teitsma.

 

Preekbespreking 27 september 2015

Samen met ds v.d. Wal hadden we aan de hand van 1 Petrus een hele bemoedigende preek en bespreking over de kleine maar fijne kerk in een anders denkende wereld, zoals Petrus ook in zijn Romeinse tijd had. Met God straalt Petrus geen kramp uit en heeft hij ook toekomst. Klein maar een groot effect in de wereld door enthousiasme = (God in jou). Door onze daden komt vanzelf een gesprek waarom we doen wat we doen, wees dan een leesbare brief! We hebben zo elkaar nodig om in ons vaak duistere wereld buiten een licht te zijn, maar ook als slachtschapen (Rom 8:36) zijn wij toch meer dan overwinnaars. Dit door Gods heilige Geest en Die in onze duisternis binnen Zijn licht laten schijnen. Dit geeft hoop en vraagt geduld, dat alles vraagt leiding van God. Die doet wat wij niet kunnen en vraagt van ons dat wij doen wat wij wel kunnen, doe dat dan!

Wij die er waren hadden het goed met elkaar en nodigen u graag uit om te delen in de gemeenschap en gezelligheid.

Hans Spelt.

 

De volgende preekbespreking is 25 oktober. De voorganger, ds.Bos, zal daarbij ook aanwezig zijn. Wij nodigen u allen hierbij uit.

Kees Spek.

 

Sing-ins en zangavond 18 oktober

Op 4 oktober en 1 november zijn de tweede en derde sing-in van dit seizoen. Van 18.30 uur tot 19.30 uur bent u van harte welkom om te komen zingen. Aan het begin van het uurtje is er tijd voor een Bijbellezing, een korte meditatie en gebed. Maar de grootste tijd wordt aan zingen besteed. U kunt zelf ook aangeven wat u graag wilt zingen uit het Nieuwe Liedboek en de eigen bundel. In oktober is de sing-in o.l.v. Anke Bos met organist Hanno Hommel en in november zal Dita Bos de leiding hebben en is Anton den Boer de organist.

Tussen die twee sing-ins in is er een zangavond m.m.v. het Protestants kerkkoor en een soliste: Janet Esveld. De organist is George Germans. Het koor is druk aan het repeteren o.l.v. dirigent Henk van Voorst. Net als bij een sing-in zal er een Bijbellezing en meditatie zijn; er zal geen predikant voorgaan.

Hartelijk welkom op alle genoemde avonden,

namens de werkgroep sing-ins, Annet Hoogerwerf-Teitsma.

 

Gespreksgroepen; nieuwe indeling.

Omdat een aantal deelnemers van de groepen hadden aangegeven ook eens met anderen over geloofszaken te willen praten, is gekeken hoe daar aan tegemoet gekomen kon worden.

Na eerst een informatieve avond te hebben gehouden in Het Anker en na een inventarisatie van wie op welke avond zou kunnen, is het volgende besloten.

Het aantal groepen dat ’s avonds bij elkaar komt is teruggebracht van 3 naar 2. De maandagavond valt af, daarvoor in de plaats komt er dinsdagavond een groep en op woensdag zal er maar 1 groep zijn i.p.v. 2.

Iedere groep gaat hetzelfde “programma draaien” met dezelfde frequentie. Voordeel daarvan is dat als je een keer niet kunt, je altijd  terecht kunt bij de groep op de andere avond.

Met deze nieuwe indeling beginnen we vanaf 27 oktober a.s. Vóór die tijd verandert er dus niets. De gespreksleiders zullen de eerstvolgende keer de nieuwe indeling bekend maken.

De groep die dinsdagmiddag bij elkaar komt, blijft ongewijzigd gehandhaafd!

Als er gemeenteleden zijn die als nog mee willen doen, dan kan dat. Neem dan contact op met een van onderstaande personen.

Leen Visser,                        537675                 leendert_visser@hotmail.com

Jeny Veenstra,                    537340                 jenie.veenstra@hetnet.nl

Baukje Veenstra,                 537081                 baukje-veenstra@hetnet.nl

Dita Bos,                               534513                 iesdita@gmail.com

Hans Spelt,                          537638                 h.spelt@kpnmail.nl

Jan Vervark,                        538977                 j.vervark@ziggo.nl

Namens de leiding van de groepen, Jan Vervark.

Jongeren-event zondag 11 oktober as. in de ‘Ontmoeting’ in Leimuiden.

Zondagmiddag 11 oktober is er een speciaal jongeren-event in ‘de Ontmoeting’, voor alle jongeren in de regio.

De ‘PlusBAND’ uit Zevenhoven verzorgt muziek en zang, en Ramona van den Hoed heeft een verhaal over het onderwerp: ‘Blessed2beablessing’. Ramona is medewerkster bij JOP, het jeugd- en jongerenwerk van onze landelijke kerk.

Ook zijn er activiteiten en de inwendige mens wordt niet vergeten.

Het belooft dus een prima ontmoeting te worden.

De Ontmoeting is open vanaf 14.30 u. en het programma zelf begint 15.00 u. Wij ronden zo 17.00 u. af.

Deze middag is een initiatief van de beide PKN gemeenten in Woubrugge (ds. Jasper van Schaik en ds. Esmeralda Mandemaker), de PKN gemeente in Ter Aar (ds. Marina van der Zwaag) en de PG Leimuiden (ds. Jelis Verschoof).

Alle jongeren van 12 t/m 18 jaar uit onze gemeente hebben voor dit event een persoonlijke uitnodiging gekregen. Iedereen van harte welkom!

Oecumenia: 14 oktober

Nog even en wie weet vliegen dan alweer de sneeuwvlokken om onze oren.

En als dat witte sneeuwdek er dan lang ligt, mogen de vogels wel een beetje

verwend worden. Vandaar dat we op 14 oktober een kunstzinnig

“vogelvoederpoppetje” gaan maken. Met pinda’s, een bloempotje en ijzerdraad

gaan we een leuk poppetje maken om in de tuin of het balkon op te hangen.

Natuurlijk is het zo wie zo gezellig met een kopje koffie, thee met wat er bij.

En we sluiten altijd “hartig af”, dat wil zeggen een drankje met een hartig hapje.

Komt u ook? Neem gerust iemand mee die dit ook leuk zal vinden.

In het Anker. Aanvang: 14:30 uur.

 

 

Uitnodiging van de werkgroep “Missionair kerk zijn” van Sage (Samenwerking kleine gemeentes).

Zoals we al eerder aankondigden, houden we op 10 november 2015 een inspiratieavond voor alle gemeenten, in onze regio, die bij Samenwerking gemeenten betrokken zijn.

We ontmoeten elkaar in de Ontmoeting, naast de Dorpskerk, Dorpsstraat 49, 2451 AP Leimuiden.

We willen elkaar inspireren als het gaat om het delen van het goede nieuws van God die naar ons omziet.

Dat goede nieuws willen wij niet voor onszelf houden!

We kunnen geïnspireerd worden door de initiatieven in gemeenten uit onze eigen regio, die iets in beweging hebben gezet in het dorp.

We horen over hun eigen inspiratie waar het mee begon, over hoe ze soms met vallen en opstaan een weg vonden en over wat dit teweeg heeft gebracht in de eigen gemeente en in het dorp.

Het programma.

19.45 uur              Koffie/thee en inloop

20.00 uur              Opening door ds. Jasper van Schaik uit Woubrugge

20.15 uur              Woubrugge en Zevenhoven vertellen hoe zij het goede nieuws delen (met het dorp).

Ds. Hans van Ark reageert hierop vanuit zijn werk voor de Protestantse Kerk in
Nederland (Missionair Werk en Kerkgroei).

21.00 UUR           Pauze

21.15 UUR           Met elkaar in gesprek over missionaire initiatieven in Leimuiden, Nieuwveen en Ter Aar

Reactie van ds. Hans van Ark

22.00 uur              Afsluiting

Wij hopen velen van u te begroeten, zodat we elkaar kunnen inspireren en bemoedigen, want hoe klein wij ook zijn, wij kunnen van betekenis zijn door mensen nieuwsgierig te maken naar wat ons drijft!

De werkgroep

Annet Hoogerwerf-Teitsma, scriba in Nieuwveen

Heine Sikkel, ambassadeur missionair werk te Zevenhoven

Jasper van Schaik, predikant in Woubrugge

Petra Verschoof-Gootjes, voorzitter missionaire werkgroep  in Leimuiden en ambassadeur missionair
werk (landelijke kerk)

Beppie van der Waal, gemeenteadviseur Prot. Kerk in Ned.

Vanuit onze gemeente gaan Coby Jansen en Annet Hoogerwerf naar deze avond. Gaat u ook mee?

a.n.hoogerwerf@gmail.com / tel. 538102

 

Aan het woord…….Jacoline van der Meer – Spek.

Op het Jan van Blankenpad in Nieuwveen werd op 25 februari 1968 Jacoline geboren. De derde dochter in het gezin Spek: in 1962 was Mieke en in 1964  Marja geboren. En na Jacoline kwam in 1970 Dirk er nog bij. Jacoline en Dirk waren als kinderen veel samen.

Naast de Chr. Lagere school stond in die tijd kleuterschool Pippeloentje. Daar ging Jacoline als 4jarige naar toe, maar van die tijd weet ze zich weinig te herinneren. Wél dat ze daarna naar de Wegwijzer ging, waar ze 2 jaar bij juffrouw Verkerk in de klas zat. Toen Jacoline 8 jaar was ging ze naar de Zonnebloemschool in Alphen a/d Rijn. Elke morgen kwam de taxibus van Lek haar halen. Ze weet nog goed dat de voorruit van de bus eens stuk was. Er werd gewoon gereden maar wat hadden ze het koud onderweg! Ook kan ze zich nog goed herinneren dat opa Lek wel eens achter het stuur zat; wat reed hij onbesuisd!

Op de Zonnebloemschool was juf Rijn de juf die Jacoline meteen te binnen schiet. Waarschijnlijk omdat ze lief was! En haar hartsvriendin was Lilian maar daar heeft ze inmiddels geen contact meer mee. Het fijne van deze school was dat je er gewoon kon blijven: na de lagere school zat Jacoline er ook op het VBO. Daar leerde ze huishoudelijke dingen, koken, naaiwerk en ook houtwerk. Ze vindt het nu nog steeds jammer dat ze met het laatste niet meer heeft gedaan. Vanuit de school heeft ze ook stage gelopen op heel verschillende plekken: in een bejaardentehuis, bij boekwinkel Haasbeek en in een kwekerij. Dat laatste vond ze het leukst. Vooral als ze met haar baas mee mocht naar de veiling in Aalsmeer. De school vond dat eigenlijk niet goed, maar Jacoline had daar een oplossing voor gevonden: gewoon niet meer vertellen op school!

Op een gegeven moment ging Jacoline nog maar 1 dag per week naar school en verder aan het werk. Ze werkte bij Stomerij Smit in Uithoorn en om de week in het weekend als keukenmedewerker bij Ursula (nu Ipse de Bruggen).

Toen sloeg het noodlot toe: eerst kreeg Jacoline een auto-ongeluk. Ze liep daarbij een schedelbasisbreuk op, maar dat is in eerste instantie niet gezien. Ze heeft er nog altijd hoofdpijn aan overgehouden. En later werd ze gebeten door een hond waarbij een spierzenuw is geraakt. Dat genas maar heel langzaam; Jacoline heeft 8 jaar met een kruk gelopen! Trainen en fysiotherapie hebben uiteindelijk goed geholpen. Maar Jacoline heeft het er nog steeds moeilijk mee dat noch de arts die een fout heeft gemaakt, noch de eigenaar van de hond ooit excuses aan haar heeft aangeboden. Of, in het laatste geval, haar eens een bloemetje heeft gebracht.

Toen Jacoline weer kon werken deed ze eerst inpakwerk bij de Springplank, zodat ze niet hoefde te staan. Daarna heeft ze in de keuken van een restaurant van de SWA in Alphen gewerkt. Inmiddels werkt ze in restaurant de Verrassing, vlakbij de Ridderhof in Alphen én bij Pocahondas, de opvang van honden en katten in Abbenes. Dat laatste bevalt haar heel goed. Vooral de honden vindt ze heel leuk; sommigen zie je regelmatig weer terug omdat de baasjes een weekend weg of met vakantie gaan. Of zelfs elke dag omdat de baas overdag moet werken en de hond dan in de opvang zit. De werktijden vindt ze ook heel prettig: van 8.00 tot 13.00 uur. Ze heeft daar ook een heleboel gezellige collega’s. Sommige wat minder; die zijn te makkelijk. Ze maken de hokken bijv. niet goed schoon. Daar ergert Jacoline zich aan.

Jacoline is echt een mens van deze tijd. Ze beleeft veel plezier aan facebook. Ze is een grote fan van Michael Jackson en heeft leuke contacten met andere fans. Ook heeft ze zo het contact met een nichtje, dat ze 30 jaar niet had gezien, hersteld.

Toen Jacoline 24 jaar was verhuisde ze van het ouderlijk huis naar een tweekamerwoning mét tuin op de Roggeveldweg: een heerlijk zonnig huis. Thuis had ze de hond Rakker gehad, maar die was inmiddels overleden. Op de Roggeveldweg kwam de puppy Boeme. Het is heel verdrietig dat die maar 8 jaar is geworden; hij had leverkanker en Jacoline moest  hem laten inslapen.

14 jaar geleden leerde ze Benno kennen. Jacoline werkte toen in de keuken van Ursula en Benno in de bakkerij. De vonk sprong over! Sinds 2 jaar geleden wonen ze samen in een huis in Roelofarendsveen. Met een kat en een poes samen. (Een hond komt weer als Benno in de Vut is.) Dat bevalt heel goed. Ze hebben fantastische buren. Hoewel Jacoline het liefst later terug zou willen gaan naar Nieuwveen. Of nog liever….. dat ze een boerderij zou kunnen kopen met een groot stuk land waar paarden en allerlei andere dieren zouden kunnen lopen. Maar dat zal wel altijd een droom blijven.

28 augustus j.l. was de mooiste dag van Jacoline’s leven: ze trouwde met Benno. Ze hadden heel mooi weer. De lieve buren stonden in alle vroegte al een boog voor hen te maken. Ze konden foto’s maken in de tuin bij de Sfeerstal. De kerkdienst was prachtig: Jacoline was heel blij met de versiering in de kerk en dat het helemaal over de liefde ging.

Op de foto ziet u nog een stukje van de prachtige boeketten die er stonden.

Natuurlijk hebben ze ook lekker gegeten op die dag (met een super

bruidstaart!) en was het feest. Een schitterende dag om op terug te kijken!

Benno, die inmiddels is thuisgekomen, vult nog even aan dat Jacoline het

allemaal zo goed had geregeld.  Hij is een trotse echtgenoot!

Ik krijg nog een mooi bruiloftszakje met lekkere snoephartjes mee naar huis.

 

Annet Hoogerwerf-Teitsma.

Jarigen in oktober.

Van de 75 +ers is er maar één jarig in oktober: dhr. Jaak Zwaan, Schoterpark 17,  mag op 27 oktober zijn 80ste verjaardag vieren. Van harte hopen we, Jaak, dat je gezondheid het toe zal laten om er een mooie dag van te maken met je familie en vrienden. Voor je nieuwe levensjaar geven we je het volgende gebed mee:

 

Heer, laat me niet alleen, maar til me op.

U kent mijn naam, maar ik ben meer dan dat.

Help me te dragen wat ik dragen moet.

Help me uw hand te zien, in hen die helpen.

Ik vraag niet Heer, om wat onmogelijk is

en zelfs door U misschien niet is te richten.

Maar als U mij gezond maakt op uw tijd,

mij sterker maakt en fier op uw stramien,

het vlechtwerk waarop ieder drijven kan,

begrijp ik heel misschien wat het wil zeggen

om ziek te zijn en toch kerngezond.

U bent mijn kern, Heer.

Laat mij niet alleen, maar til me op.

En noem mijn goede naam.

Ik zal dan beter zijn.

 

Jos Brink.

 

 

de vacaturebank

van de Ontmoetingskerk

 

Wie wordt de nieuwe verzorger van de koffie

op de zondagen dat er preekbespreking is?

Ongeveer 5 keer per jaar.

U kunt zich melden bij de scriba,

a.n.hoogerwerf@gmail.com

tel. 538102

 

 

 

 

Uitnodiging voor het Zevende Oecumenische Liedfestival

op zondag 18 oktober van 14.00 – 18.00 uur in de Dom van Utrecht (kerk open om 13.30 uur).

De middag staat in het teken van de 70e verjaardag van Sytze de Vries

Er zal veel samenzang zijn van door hem geschreven teksten ditmaal vooral uit het nieuwe, tweede deel van ‘Het liefste lied van overzee”, vertalingen en nieuwe teksten op bekende Engelse hymnen.

Met:        Het Vocaal theologen Ensemble o.l.v. Hanna Rijken

Het Fries Brass kwintet

Christiaan de Vries, orgel

Klaas Vos leest gedichten van de Vries en speelt enkele korte door hem geschreven monologen van bijbelse

‘randfiguren’

Presentatie: Sytze de Vries

De middag wordt om 17.00 uur besloten met een (Nederlandstalige) Choral Evensong.

Entree € 27,50 (bij betaling vooraf € 25), waarbij inbegrepen één exemplaar van de bundel Het Liefste Lied (dl II)

Opgave voor deelname:   mail: info@liedfestival.nl

via www.liedfestival.nl

telefonisch: 06 36131222 (Anke Mopman)

door overmaking op NL32INGB0004861278 t.n.v. St. Vertaalslag Nieuwerkerk a/d IJssel.

Het Vakantiebijbelwerk 2015

Ook dit jaar willen we weer met een groep enthousiaste medewerkers van de Kerken in Ter Aar en omstreken het VakantieBijbelWerk gaan organiseren.

Voor alle kinderen van Ter Aar en omgeving in de basisschoolleeftijd tot en met 11 jaar worden op twee ochtenden in de herfstvakantie leuke dingen georganiseerd rondom de Bijbel.

Er worden Bijbelverhalen verteld en/of uitgespeeld, liedjes gezongen, spelletjes gedaan en geknutseld. De ochtenden worden afgesloten met het eten van iets lekkers. Alles op deze ochtenden is bedoeld om de kinderen te laten kennismaken met de Bijbel en om de liefde van Jezus Christus door te geven.

Het thema dit jaar is “De Bouwplaats” . In de Bijbelverhalen maken we kennis met de Architect die huizen en bouwwerken bedenkt en uitwerkt tot in de kleinste details en de Timmerman die kan repareren wat kapot is gegaan, een scheve deur of gebroken raam. God heeft ons bedacht en gemaakt zoals wij zijn. Hij zou het geweldig vinden als we ook leven zoals Hij dat wil. Dat kunnen we lezen in de Bijbel. En zoals een timmerman kapotte dingen repareert, zo kan alleen God ook de verkeerde dingen en fouten in ons leven heel maken. Doordat Zijn Zoon voor ons is gestorven aan het kruis is er vergeving en kunnen we weer verder. Daar mogen we dankbaar gebruik van maken. De kinderen zullen deze boodschap op een speelse manier meekrijgen.

Bovendien zal er dit jaar ook weer een tieneravond worden georganiseerd  op de dinsdagavond met als thema “Vergeving”. Op deze avond wordt duidelijk dat de verleiding om verkeerde dingen te doen groot is en dat geen mens je daar echt van kunt weerhouden. Alleen Jezus kan daar verandering in brengen!!! Als basis voor dit thema ligt het verhaal van de vrienden die een verlamde man, door het dak bij Jezus brengen. Hun laatste redding!!! Het staat in Markus 2; 1-17.

De avond, bedoeld voor tieners in de leeftijd van 12 tot en met 16 jaar, zal worden gevuld met een Bijbelverhaal, een sketch, samen gezellig eten/drinken, een actief spel en als afsluiting (bij goed weer) een kampvuur.

De data en tijden zijn D.V. dinsdagochtend 20 oktober en woensdagochtend 21 oktober 2015 van 10.00 uur tot 12.15 uur. En de tieneravond op dinsdagavond van 18.00 tot 22.00 uur.

Waar? Het gebouw van Scouting Wapata, Westkanaalweg 120b, 2461 GW  Ter Aar.

Kom gewoon eens kijken en neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee. Iedereen is welkom ongeacht de achtergrond. Ook u als ouders/verzorgers bent van harte uitgenodigd om eens een kijkje te komen nemen of eventueel mee te werken. Misschien weet u nog mensen in uw gemeente die u hierop kunt wijzen. Wij zijn u graag van dienst.

Wij zijn blij dat in de loop van de jaren het aantal kinderen groeit, maar daardoor stijgen ook de kosten. Misschien hebt  u/jij er weleens over nagedacht dit werk te willen gaan ondersteunen door bijvoorbeeld

een gift. Een gift kunt u overmaken naar:  G .Domburg en/of,  Bankrekening:  NL 83 RABO 0300327536,  o.v.v. Vakantiebijbelwerk  Ter Aar

Zijn er vragen neem gerust contact met ons op,

Ds. Van Boeijen tel. 0172-602296 of Tonetta Meijer tel. 0172-602919.

 

Regionale agenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar  okt  2015.

Zo 4 okt    9.30

 

Israëlzondag Ontmoetingsdienst Nieuwkoop Hervormde kerk

Reghthuysplein

Zo 4 okt  18.30 Sing-in Nieuwveen Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45

Ma 5 okt

 

 20.00 Dorpsleerhuis:

Hete hangijzers in de (geloofs)opvoeding

Woubrugge Gebouw Immanuel

Kerkstraat 1

Zo 11 okt    9.30

 

Oecumenische dienst Nieuwkoop R.K. kerk

Nieuwkoop

Zo 11 okt

 

  19.00 Zangdienst Woerdense Verlaat Gereformeerde Kerk

Korte Meentweg 17

Zo 11 okt.   10.00 Dienst m.m.v. De Herman Singers Aarlanderveen Gereformeerde kerk

Dorpsstraat 107

Zo 11 okt   19.00 Sing-in Rijnsaterwoude Woudse Dom

Herenweg 26

Zo 11 okt

 

  19.30 Samenzang avond ‘Zwammerdam Zingt’ Zwammerdam Dorpskerk

Kerkplein 1

Zo 18 okt     9.30 Dienst  m.m.v.  Zanggroep Spirit Nieuwkoop Hervormde kerk

Reghthuysplein

Zo 18 okt   18.30 Zangavond Nieuwveen Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45

Zo 25 okt     9.30 Bijbelzondag Ontmoetingsdienst. Nieuwkoop Hervormde kerk

Reghthuysplein

Zo 25 okt    9.30 Dienst

met preekbespreking

Nieuwveen Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45

Zo 25 okt   18.30 Verdiepingsdienst Woubrugge Dorpskerk

Comriekade 1

 

4 okt Israëlzondag  Nieuwkoop: voorganger: ds. H.J. Prosman

5 okt het Dorpsleerhuis Woubrugge: de gezamenlijke geloofsgemeenschappen van Woubrugge ontwikkelen bezinningsactiviteiten voor een doelgroep die breder is dan de ‘kerkmensen’ en waarbij ‘ontmoeting’ centraal staat. Al deze activiteiten bij elkaar vormen het Dorpsleerhuis.

Op 5 oktober gaat het over : Hete hangijzers in de (geloofs)opvoeding. Avond voor ouders en belangstellenden met betrekking tot geloofsopvoeding. Spreker is Henk van Dam. Kosten €5,- inclusief koffie/thee. Opgeven via emailbericht bij l.deurloo@wxs of 0172-532975

11 okt  Zangdienst Woerdense Verlaat: m.m.v.ds. Rik Mager.

11 okt. Dienst m.m.v. De Herman Singers Aarlanderveen: voorganger mw. J. Pennewaard-Duiveman, Alphen a/d Rijn

11 okt Sing-in Rijnsaterwoude: waar in eerste gedeelte liederen worden gezongen n.a.v. thema. Na de pauze liederen op verzoek begeleidt Cock Zwaan op de piano.

11 okt  Samenzangavond Zwammerdam: thema ‘In de hand van God”.

18 okt  Dienst m..m.v.  Zanggroep Spirit Nieuwkoop : voorganger ds. H. van Veen, Bodegraven.

18 okt Zangavond Nieuwveen: m.m.v. het Prot. kerkkoor.

25 okt Bijbelzondag Ontmoetingsdienst Nieuwkoop: voorganger: ds. H.J. Prosman. M.m.v. Mannenzanggroep.

25 okt Verdiepingsdienst Woubrugge: door ds. R.H.M. de Jonge, Leiden.

 

Regionale jeugd agenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar okt 2015.

Zo 4 okt

 

  9.30 Brugclub Woubrugge Blokhut kerkplein Geref.kerk

Dr. A. Kuijperweg 1

Zo 4 okt 16.00 Gezinszangdienst Ter Aar Hervormde Kerk

 

Zo 11 okt

 

   9.30 Schoolkerkdienst Woubrugge Dorpskerk

Comriekade 1

Zo 11 okt

 

15.00 Jongeren-event: “Blessed2beablessing” Leimuiden De Ontmoeting, naast de Dorpskerk, Dorpsstraat 51
Zo 11 okt. 19.00 Jeugddienst Aarlanderveen Hervormde kerk

Dorpsstraat 38

4 okt Brugclub Woubrugge: elke eerste zondag van de maand wordt een tienerdienst georganiseerd in de Blokhut op het kerkplein onder de naam De Brugclub. Voor jongeren vanaf de eerste klas middelbare school. De jongeren starten in de reguliere dienst en gaan voor de schriftlezingen op hun eigen plek en op hun eigen manier verder met hun dienst.

4 okt Gezinszangdienst Ter Aar: m.m.v. Ridderkerkse Kinder- en Jeugdkoren o.l.v. Jennifer van den Hoek. Voorganger ds. W.H. van Boeijen. Let op de aanvangstijd!

11 okt  Schoolkerkdienst Woubrugge: gezamenlijk dienst van hervormde en gereformeerde gemeente in samenwerking met de CBS De Kinderkring. Voorgangers: ds. W. J. van Schaik en ds. E.B. Mandemaker.

11 okt   De Ontmoeting, Leimuiden: Jongeren-event: “Blessed2beablessing”. Een groot jongeren-event wordt door verschillende gemeentes in de regio georganiseerd en vindt plaats in de Ontmoeting in Leimuiden. De

+-band uit Zevenhoven zal enkele nummers spelen en er zal iemand spreken over het thema. Alle jongeren vanaf 12 jaar zijn welkom.

11 okt. Jeugddienst Aarlanderveen: gezamenlijke dienst van de Hervormde gemeente en Gereformeerde kerk, voorganger ds. J. Henzen, Wateringen