Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

De ontmoetingskerkbrief van oktober 2107

 

 

Datum Predikant Bijzonderheden Collectes
 1 okt. 2017

 

 

18.30 uur

Dhr. B. van Laar

Nieuw Vennep

 

Sing-in

Israëlzondag

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Koffiedrinken na afloop van de dienst

o.l.v. Anke Bos

1. diaconie (zie blz. 2)

2. predikantsplaats

3. orgelfonds

alg. kerkelijk werk

 8 okt. 2017 Ds. mevr. G. van ’t Kruis

Boskoop

Viering Heilig Avondmaal 1. diaconie (zie blz. 2)

2. predikantsplaats

3. alg. kerkelijk werk

15 okt. 2017 Ds. J. de Goei

Amersfoort

Koffiedrinken na afloop van de dienst

 

1. diaconie (zie blz. 3)

2. predikantsplaats

3. restauratiefonds

22 okt. 2017 Ds. Dennis Verboom

Leiden

  1. kerk

2. predikantsplaats

3. onderhoud gebouwen

29 okt. 2017 Ds. L. de Graaff

Tiel

  1. diaconie (zie blz. 3)

2. predikantsplaats

3. orgelfonds

 1 nov. 2017

19:30 uur

Ds. A. Christ

Katwijk

Dankstond voor gewas en arbeid 1. diaconie

2. kerk

 5 nov. 2017

 

 

18:30 uur

Ds. G. van ’t Kruis

Boskoop

 

Singin

Gezinsdienst m.m.v. een kinderkoor

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Koffiedrinken na afloop van de dienst

o.l.v. Dita Bos

1. diaconie

2. jeugdwerk

3. verwarmingskosten

alg. kerkelijk werk

Proeverij op de Areopagus

In Handelingen 17 lezen we dat Paulus in Athene veel mensen in aanbidding ziet neerknielen voor de vele godenbeelden die met vernuft gemaakt zijn. Druk doende met hun aanbidding van een veelheid aan goden, weten de Atheners soms niet aan welke god ze nu eigenlijk hun dankoffer moeten brengen. Paulus wijst hen op die Ene God; een God die al die mooie tempels met pracht en praal helemaal niet nodig heeft. Die niet vereerd hoeft te worden met allerlei dure zaken. Een God die in plaats van van ménsen te ontvangen, Zélf juist aan de mensen wil geven: Hij heeft de mensen niet alleen de aarde gegeven om op te wonen en voedsel om van te leven, maar nog meer: Hij geeft het leven zelf aan de mensen, Hij geeft ons de levensadem. Een God Die ons ziet staan, lachen, huilen, werken en worstelen. Als Paulus die Atheners zo bezig ziet, denkt hij terug aan de tijd dat hij zelf ook zo vol geloofsijver was. Maar achteraf besefte hij, dat hij door al die persoonlijke inspanningen God helemaal niet op het spoor kwam. Hij was te zeer gericht op zijn eigen inspanningen voor God. Terwijl het juist gaat om Gods inspanningen voor ons! Pas als God zelf in zijn leven ingrijpt, komt God weer bij Paulus in beeld. Dus omdat Paulus persoonlijk weet hoe moeilijk het is om God te vinden, wil hij de Atheners daarbij helpen. In beginsel sluiten er zich maar een paar mensen bij hem aan. Maar we weten dat dit zich later uitbreidde als een olievlek. Een geslaagde proeverij op de Areopagus! Afgelopen weekend hadden wij een proeverij van onze kerk, van onze eigen gemeenschap. Met elkaar en met gasten. Zaterdag was er veel gezelligheid toen we met elkaar aten van onze zelfgemaakte gerechten. Zondag beleefden we een kerkdienst met een prachtig koor. Na de koffie was er een fietstocht met een route langs drie adressen van gemeenteleden met een lunch in etappes. Zo waren we samen als mensen die elkaar kennen en mensen die zich opgenomen voelden in onze groep.Dat willen we als kerk zijn: ons geloof beleven zoals je dat niet alleen kunt. De liefde die de kerk van God ontvangt willen we niet voor onszelf houden maar met elkaar delen.

Zondag 8 oktober zullen we weer met elkaar de Maaltijd van de Heer vieren. We zullen dat doen aan de hand van een nieuw opgesteld formulier. Door deze korter en meer verhelderend te maken hopen we met elkaar een aansprekende dienst te beleven.

 

Omzien naar elkaar

Mw. Hedi Hegeman (Nieuwveens Jaagpad 14) is blij met alle geluiden die ze weer kan horen. Wel kost het opnieuw leren horen haar enorm veel energie. Mw Lenie Zwaan-van Herp (Schoterpark 17) heeft nog veel last van duizelingen. De gezondheid van mw Jopie van Leeuwen-Keller (Kerkstraat 15) kent ups en downs.

Net nu zij zo goed herstelde van haar operatie, heeft Mw Gina Domingues tot ons verdriet afgelopen weekend een val van de trap in haar huis gemaakt. Na een korte opname in Woerden is zij momenteel opgenomen in het Amstelland ziekenhuis (Laan de Helende Meesters 8) in Amstelveen. We leven met haar mee en wensen haar weer een behouden thuiskomst toe. We bidden al onze zieken en herstellenden Gods kracht toe. Ik wil dat doen met enkele regels uit Amazing Grace, een van de liederen die het koor Voices of Bliss tijdens onze startzondag zong:  De Heer heeft mij Zijn goedheid beloofd, Op Zijn woord vestig ik mijn hoop. Hij zal mijn schild en rijkdom zijn, zolang het leven duurt.

 

Hartelijke groet, ds Gonja van ‘t Kruis

 

Visitatie aan onze kerk op 9 oktober

In de vorige kerkbrief heeft het al gestaan: de visitatoren ds  B.F. Bakelaar en dhr.  R. van der Heide komen naar onze gemeente. De visitatoren brengen een bezoek aan de kerkenraad. Maar ook voor gemeenteleden is er gelegenheid om de visitatoren te spreken. Dit kan dus op 9 oktober van 19.15 tot 19.45 uur in ’t Anker, A.H.Kooistrastraat 29.

U kunt uw vragen en/of opmerkingen eventueel ook vooraf per e-mail melden aan de visitatoren ( b.f.bakelaar@hotmail.com.).

Heeft u  bepaalde klachten of grieven jegens bepaalde zaken of personen, dan bent u in de gelegenheid deze vertrouwelijk uit te spreken bij de visitatoren. Maar u mag ook anderszins zorgen en vreugden met hen komen delen. U dient overigens wel te beseffen dat er geen tijd is voor een lang gesprek. Het is dus goed om tevoren te bedenken wat u zou willen gaan zeggen.

 

De diaconiecollecte: 1 oktober Collecte Kerk en Israël

Op deze Israëlzondag staan we stil bij onze verbondenheid met het Joodse volk. In de collecte

geven we voor projecten die de relatie met Israël levend houden, in Israël zelf, maar ook in Nederland. In Israël steunen we het werk in Nes Ammim. De christelijke leef- en werkgemeenschap in dit dorp zet zich in om het vertrouwen tussen joden en christenen te vergroten. In het dorp wordt op dit moment een nieuwe wijk gebouwd waar Joodse en Arabische gezinnen samen gaan leven. Een uniek project, dat onze hartelijke steun verdient!

In Nederland steunen we met deze collecte het werk van OJEC, een organisatie die ervoor zorgt dat het gesprek tussen joden en christenen in ons eigen land gevoerd wordt. Onze relatie met het Joodse volk en de Joodse traditie is wezenlijk voor onze christelijke identiteit en ons christelijk geloof. Daarom bevelen we deze collecte van harte bij u aan.

 

Avondmaalscollecte 8 oktober Collecte; Overstromingen in Azië

Hevige moessonregens in Azië veroorzaken grote problemen. In India, Nepal en Bangladesh zijn al 700 doden gevallen. Naar schatting 24 miljoen mensen zijn door de overstromingen en landverschuivingen getroffen. Vier leden van het Christelijk Noodhulpcluster die in dit gebied aanwezig zijn (Tear, Red een Kind, Woord en Daad en ZOA) zijn gestart met hulpverlening en hebben hun rekeningnummers opengesteld voor giften.

De focus voor de hulp door het Christelijk Noodhulpcluster ligt allereerst op het lenigen van de meest acute nood: onderdak, voedsel en veilig drinkwater. In India en Nepal worden getroffen gezinnen geholpen met voedsel, dekens en slaapmatten. In India zijn er vooral slachtoffers in de noordelijke staten Bihar, Assam en Uttar Pradesh Ook in Bangladesh delen we hulpgoederen zoals tenten, dekens en kleding. Daar geven we ook medische ondersteuning aan mensen die lijden onder ziektes die het gevolg zijn van de overstromingen. In Myanmar is gestart met de distributie van voedsel onder de getroffen gezinnen.

Gevreesd wordt dat de komende tijd de problemen alleen nog maar zullen toenemen. Er is meer regen voorspeld en door de overstromingen zijn nu al verschillende ondergelopen gebieden moeilijk bereikbaar.

Uw gift voor de noodhulp is hard nodig. Helpt u mee? Voor  ‘Noodhulp overstromingen Azië’.

Collecte Werelddiaconaat 15 oktober (Wereldvoedseldag); Zuid-Sudan

In Zuid-Soedan lijden vrouwen zwaar onder het voortdurende geweld, en onder discriminatie en armoede. In vaak uitzichtloze omstandigheden moeten zij hun kinderen zien te voeden en te kleden. Zij doen dit vooral met kleinschalige landbouwactiviteiten. Partnerorganisatie ERP (Environmental Rehabilitation Program) ondersteunt de meest kwetsbare vrouwen met landbouwtraining en zaaigoed, zodat zij hun productie kunnen verhogen. Komend jaar wil ERP ook 100 vrouwen trainen in het houden van bijen en in het verwerken, verpakken en verkopen van honing. De vrouwen krijgen een eigen bijenkorf. De honing levert deze kwetsbare vrouwen een broodnodige aanvulling op het gezinsinkomen op. De ambitie van ERP is om de armoede van deze 100 vrouwen met 80% terug te dringen.

 

Collecte Kerk in Actie 29 oktober; Steun theologisch onderwijs in Pakistan

Dit jaar vieren we 500 jaar protestantisme, vijf eeuwen hervorming. Centraal in de collecte op 29 oktober staat daarom het vernieuwende werk van het Open Theologisch Seminarie in Pakistan (OTS), partner van Kerk in Actie. In Pakistan vormen christenen een kleine, maar groeiende minderheid. Via cursussen leren jaarlijks vijfduizend studenten en voorgangers meer over het christelijk geloof en de Bijbel. OTS ontwikkelt ook lesmaterialen voor bijvoorbeeld bijbelonderwijs, cursussen discipelschap en zelfs een doctoraalstudie theologie.

Veel cursussen en materialen zijn beschikbaar via internet. Dat helpt ook geïnteresseerde moslims en hindoes die meer willen weten over het christendom.

 

Helpt u mee om deze collectes  tot een succes te maken? Hartelijk dank!

 

De diaconie.

 

Bij de komende diensten

1 oktober zal dhr. B. Van Laar uit Nieuw Vennep voorgaan; in vorige diensten waarin hij voorging hebben we al kunnen constateren dat hij ons een aansprekende boodschap meegeeft. Er is in deze dienst aandacht voor de Israëlzondag en de voorbereiding van het Heilig Avondmaal. Na afloop van de dienst is er koffie.

’s Avonds is er een sing-in o.l.v. Anke Bos en organist Hanno Hommel. We zien u weer graag!

8 oktober zal er met onze eigen predikant Heilig Avondmaal gevierd worden. Het is de bedoeling dat het vernieuwde formulier dan in gebruik genomen wordt. De vorige keer waren er 3 volle tafels; we hopen op weer zo’n mooie opkomst.

15, 22 en 29 oktober zijn er gewone erediensten waarbij er voor ons bekende gastpredikanten voorgaan: ds. de Goei uit Amersfoort, ds. Dennis Verboom uit Leiden en ds. de Graaff uit Tiel. Na de dienst van 15 oktober staat de koffie weer klaar.

1 november is er vanwege Dankstond een avonddienst om 19.30 uur. Ds. Christ uit  Katwijk is de voorganger. Ongetwijfeld zal de diaconie een inzameling voor de voedselbank houden, waarbij we onze dank voor het goede van wat het leven ons brengt ook tot uitdrukking kunnen brengen door deze actie te steunen.

  5 november is er een gezinsdienst met kinderkoor JOY uit Gouda.

JOY is in januari 1993 begonnen. De liedjes die door JOY gezongen worden hebben een christelijke grondslag. Op die manier zingen en bewegen de kinderen van JOY voor en over Jezus. Het zingen gaat op een vrolijke en begrijpende manier en elke keer is het weer feest.

De liedjes zijn van Elly en Rikkert, Prinsen en Prinsessen, Herman Boon en andere bekende en minder bekende artiesten. De optredens en repetities worden muzikaal begeleid door een vaste pianist. JOY zingt in kerkdiensten maar ook weleens in een verzorgingshuis voor de ouderen en bij ‘Gouda met kaarslicht’. Wat fijn dat ze deze keer bij ons willen komen om te zingen! We hopen dat alle kinderen van onze gemeente aanwezig zullen zijn! Na afloop van de dienst is er koffie / thee en limonade.

’s Avonds bent u van harte welkom bij de sing-in o.l.v. Dita Bos en organist Anton den Boer.

 

Voor uw agenda

Maandag  2, 9 , 16, 23 en 30 oktober: inloopochtend in ’t Anker van 10.00 tot 11.30 uur.

Donderdag 5 oktober: benefietconcert Mispagekoor t.b.v.  orgelrestauratie in de Ontmoetingskerk, aanvang 20.00 uur.  Entree €8,00.

Maandag 9 oktober: visitatie in ‘t Anker; voor gemeenteleden van 19.15 – 19.45 uur

Woensdag 11 oktober: Oecumenia vanaf 14.30 uur in ’t Anker.

Dinsdag 10 en woensdag 11 oktober: start gespreksgroepen; dinsdag 14.00 uur bij de fam. Bos, J.J.Rooversstraat 2, dinsdag 20.00 uur bij de fam. Hardsteen, Blokland 25 en woensdag 20.00 uur bij mevr. Veenstra, Bruningsstraat 21.

Zaterdag 14 oktober: teamuitje kerkenraad naar Willemstad.

Maandag 16 oktober: kerkenraadsvergadering om 19.30 uur in ’t Anker.

Woensdag 18 oktober: oecumenische vergadering met de RKK .

 

Met een hartelijke groet, de scriba.

 

Benefietconcert Mispagekoor Ontmoetingskerk

Donderdag 5 oktober geeft het Mispagekoor o.l.v. Theo van den Hoorn een benefietconcert in de kerk. Uitgevoerd worden werken van Andriesen (Magnificat), Händel, Bach, Vivaldi, Fauré e.a. Het belooft een avond te worden met prachtige muziek. Daarbij zal het koor begeleid worden door organist Anton den Boer.

Aanvang: 20:00 uur. Entree € 8,00; komt volledig ten goede aan de restauratie.

 

P.S. Anton den Boer liet weten dat de restauratie nu ook op internet te vinden is. Voor wie eens wil kijken:

http://www.orgelnieuws.nl/knipscheer-orgel-ontmoetingskerk-nieuwveen-gerestaureerd

 

Start gespreksgroepen

Op dinsdag 10 en woensdag 11 oktober starten de gespreksgroepen weer. Vervolgens komen we dan om de week bij elkaar. Op dinsdagmiddag, aanvang 14:00 uur, komt er een groep bijeen bij de fam. Bos (J.J. Rooversstraat 2). Deze groep wordt geleid door ds. Wielsma. Ook start op die dag een avondgroep o.l.v. Jenie Veenstra en Jan Vervark. Deze groep is te gast bij de fam. Hardsteen (Blokland 25). De derde, ook een avondgroep, wordt geleid door Baukje Veenstra en wordt gehouden bij mevr. Veenstra thuis  (Bruningsstraat 21) . Beide groepen beginnen op 20:00 uur.

Het zou fijn zijn als zich weer wat nieuwe mensen aanmelden. Vooral de groep van woensdagavond is nogal klein. Evenals vorig jaar zullen er weer allerlei actuele onderwerpen aan de orde komen. Als leiding hebben we een voorselectie gemaakt. Hierbij een paar voorbeelden: het houden van de rustdag (sabbath / zondag), abortus en het ongeboren kind, leven en sterven met een verwachting of een voltooid leven, enkele bijbelgedeelten uit de 1e brief van Petrus, e.a. U kunt natuurlijk als uzelf een interessant thema heeft dit ook aan de orde stellen. We zijn heel benieuwd! Belangstelling?                                            Ds. Wielsma        tel. 0297-568610                      tcwielsma@solcon.nl

Jenie Veenstra    tel. 0172-537340                jenie.veenstra@hetnet.nl

Baukje Veenstra tel. 0172-537081                baukje-veenstra@hetnet.nl

Jan Vervark          tel. 0172-538977                j.vervark@ziggo.nl

 

Jan Vervark

 

Wij gedenken: Anne Baas – Pouli

Op vrijdag 21 september jl. is Anne plotseling overleden op 77-jarige leeftijd. De laatste tijd liet haar lichaam het hier en daar afweten, maar haar plotselinge heengaan was toch een zeer grote schrik voor haar man Jan en haar kinderen. Enkele jaren geleden verhuisde het echtpaar Baas naar Alphen a/d Rijn, waar ze een flat betrokken. Ook daar was Anne, net zoals ze altijd optrad in Nieuwveen, velen van dienst in die zin dat ze daar altijd hielp waar mensen bij elkaar waren.

Toen ik nog in Nieuwveen werkte reed Anne vaak met me mee naar het Brabantse Genderen waar ik nog wel eens preek en wel in de kerk waar Anne in haar jeugd naartoe ging en waar ze altijd familieleden of kennissen ontmoette. Als ik in Aar en Amstel voor moest gaan ging Anne met me mee namens de kerk en samen brachten we bezoeken aan kerkleden in verpleeg- en ziekenhuizen en gingen naar classisvergaderingen.

Vandaar dat ik, omdat ik Anne tamelijk goed kende, gevraagd werd om voor te gaan  in haar uitvaartdienst. Die werd onder zeer grote belangstelling gehouden op woensdag 27 september in de aula van de Oosterbegraafplaats te Alphen a/d Rijn. We stonden stil bij wat David zegt in Psalm 23: 4; ‘Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij.’

We wensen Jan en allen die treuren om dit verlies Gods nabijheid toe.

Ds.T.C.Wielsma

 

Oecumenia 11 oktober

Woensdag 13 september zijn we weer gestart met Oecumenia; een gezellige middag voor iedereen vanaf 55 jaar.

Ondanks het stormachtige weer waren er heel wat mensen naar ‘t Anker gekomen voor de bingomiddag.

De volgende Oecumenia is op 11 oktober weer om 14.30 in ‘t Anker. We gaan deze middag kaarsen maken van bijenwas, komt u ook? Er wordt deze middag i.v.m. de kosten een eigen bijdrage gevraagd van €  3,00 Tot dan!

Team Oecumenia

 

Inloopochtend

Iedere maandagmorgen van 10 tot 11.30 uur is er de inloopochtend , voor een gezellig praatje , met een lekker kopje koffie/thee, en waar je nog een mooi boek of spel kan lenen . Waar je thuis  nog van kan  genieten. Iedereen is van harte welkom . !!!!!!!!!

De gastvrouwen van de inloopochtend.

 

Van de activiteitencommissie

Het startweekend is alweer 4 weken geleden maar wat was het gezellig!

Zaterdag avond velerlei eten door iedereen meegebracht. Eerst even iets gedronken en daarna aan de maaltijd. De wereldwinkel was aanwezig en ook hebben we een collecte gehouden voor St. Maarten, deze bracht 113,50 euro op. Een mooi bedrag, waarvoor allen hartelijk dank namens de diaconie. Zondag, na een mooie dienst,  koffie gedronken in ‘t Anker en daarna de fiets op. Schitterend weer met veel fietsplezier.

De eerste stop was in Noorden bij Annet, daar werd wat gedronken en een slaatje gegeten. Vandaar naar Blokland, bij Ans en Erik, hier kregen we een kopje soep met stokbrood en dan tot slot naar de Amstel, bij Bea, waar de broodjes klaarstonden. Hier konden we allen heerlijk buiten, in de zon, op het terras zitten.

Als laatste weer terug naar ‘t Anker waar we nog een ijsje kregen. Het was een zeer geslaagd weekend.

 

De Activiteiten commissie

 

Namens de Wereldwinkel: bedankt!

In het startweekend mochten Ans Hardsteen en ik weer met een kraam van onze Wereldwinkel in ’t Anker staan. Heel veel gemeenteleden kwamen even snuffelen in de kraam en dat zorgde voor een fantastisch resultaat: er is voor €335,55 aan producten verkocht! Namens de producenten die al deze leuke, mooie en lekkere dingen maken: heel hartelijk dank! Voor hen maakt dit het verschil in hun leven: eerlijke handel, die maakt dat ze een dak boven hun hoofd hebben, een school voor de kinderen en een dokter als het nodig is. Ans en ik danken u heel hartelijk voor uw belangstelling en gulle aankopen! Weet dat u ook altijd welkom bent in Wereldwinkel de Toren op het Reghthuysplein in Nieuwkoop op woensdag t/m zaterdag van 10.00 – 16.00 uur.

 

Annet Hoogerwerf-Teitsma.

 

Uit de kerkenraad

In de kerkenraadsvergadering van september was er, zo aan het begin van het nieuwe seizoen, weer een heleboel te regelen, te bespreken en te besluiten. Er werd teruggekeken op een mooie Avondmaalsdienst met 3 volle tafels en een ziekenzondag waarbij na afloop van de dienst vele bloemen bij zieken en ouderen van onze gemeente en anderen in Nieuwveen werden gebracht. Daarnaast de vooruitblik op het startweekend, waarvan we inmiddels kunnen zeggen dat het door de activiteitencommissie weer uitstekend was georganiseerd. De opzet van dit jaar kan zeer geslaagd genoemd worden. Commissieleden en gemeenteleden die hun huis openstelden: heel erg bedankt! Het vernieuwde Avondmaalsformulier was klaar; de kerkenraad keurde dit goed. Onze predikant had een stuk van het nieuwe beleidsplan geschreven, wat ook werd goedgekeurd. Mevr. Hilda Achterveld legde geheimhouding af, nu zij als pastoraal werker in wijk 4 aan het werk is gegaan. De op handen zijnde visitatie in oktober werd besproken. De vacatures in de kerkenraad geven nog grote zorgen. Er zijn al weer heel wat gemeenteleden gevraagd een functie op zich te nemen maar tot nu toe heeft niemand hier positief op gereageerd. Het CvK is steeds druk doende met het geluid in de kerk; er wordt aan gewerkt! Mevr. Anke van der Leek kwam ook op de kerkenraadsvergadering langs om haar voorstel voor de jeugd toe te lichten. Heel fijn dat zij zich daarvoor wil inzetten. De volgende kerkenraadsvergadering zal gehouden worden op 16 oktober om 19.30 uur in ’t Anker.

 

‘Een stille kracht’

Terwijl je denkt dat de kerk stil en leeg is doordeweeks, blijkt er soms toch heel wat te gebeuren. Zo zijn de ramen, de ‘afdakjes’ van de ouderlingen- en diakenenbanken, de deuren, de lambrizering…. allemaal weer schoongemaakt. ‘De stille krachten’ in onze gemeente; ze zijn er gelukkig nog. Jan Baas enorm bedankt!

 

Namens de kerkrentmeesters.

 

Jarige 75+-ers en jubilea in oktober

In de maand oktober zijn er geen jarigen onder deze rubriek te melden.

Wel is het vermelden waard dat dhr. en mevr. Karens, Blokland 34, afgelopen week hun 45-jarig huwelijksjubileum mochten vieren. Van harte gefeliciteerd namens onze gemeenten en Gods zegen voor de toekomst toegewenst.

 

Overzicht collecten en giften diaconie september

Missionair werk Kloosterweel, Zeeland  €  70,90; plaatselijke diaconie €  66,70 en voor het  vredeswerk €  112,40. Tijdens de startzondag is er ingezameld voor de nood op Sint Maarten. Er is een bedrag opgehaald van totaal 213,55 (dit is inclusief een gift van € 100,00). Voorts mocht de diaconie nog een gift ontvangen van €  10,00.

Ook zijn de zendingsbusjes weer geleegd; opbrengst € 46,07

 

Allen die hebben bijgedragen, hartelijk dank.

De diaconie

 

Overige collecten en giften september

Restauratiefonds €  53,30; onderhoud gebouwen € 128,86; kerk € 158,55 en predikantsplaats € 319,00.

In het overzicht van augustus is verzuimd een gift te vermelden van €  100,00. Bij deze dan en hartelijk dank daarvoor.

 

Namens de kerkrentmeesters; dank voor uw bijdragen.

 

Bevestiging nieuwe predikant Zevenhoven en Woerdense Verlaat

We feliciteren ds Jan-Willem van Dijk, die onlangs aan beide kerken is verbonden. We wensen de beiden gemeenten en het predikantsgezin een goede tijd met elkaar toe.

 

Aan het woord…….Jopie van Leeuwen-Keller

2 mei 1940, 8 dagen voordat de oorlog uitbrak, werd in het gezin Keller een 2de dochter geboren: Jopie. Ze woonden in Bos en Lommer, Amsterdam. Na Jopie kwamen er nog 2 zonen en 2 dochters. Haar vader kwam tijdens de oorlog in een concentratiekamp terecht en  moeder stond er dus alleen voor. In een stad viel het niet mee om aan voldoende voedsel te komen. Zo ging moeder lopend naar IJmuiden om vis te halen bij haar vader die daar een vishandel had. Jopie’s eerste herinneringen zijn dan ook uit die tijd. Naar de gaarkeuken waar ze soep konden halen van aardappelschillen of tulpenbollen. Ze heeft weleens op haar kop in de pan gehangen om hem uit te likken. In de trein terwijl er een luchtaanval was en moeder maar bleef zitten omdat ze de kinderen zo snel de trein niet uit kon krijgen. De tramrails waar geteerde blokjes tussen lagen die Jopie er tussenuit moest halen zodat ze opgestookt konden worden, terwijl de Duitsers met geweren door de straat liepen. De verhuizing naar de Jordaan waar bij een luchtaanval de hele voorgevel van het huis eruit lag. Daardoor weer een

verhuizing, nu naar een zijstraat van de Overtoom. Jopie ging inmiddels naar de kleuterschool, die het rode schortenschooltje werd genoemd.

Gelukkig is haar vader na de oorlog thuisgekomen: heel mager en kaalgeschoren. Eén keer heeft hij over die tijd verteld aan zijn kleinzonen. Verder was het aanpakken: de wederopbouw. Hij vond werk op een makelaarskantoor waar hij ’s ochtends was en in een bakkerij waar hij ’s middags werkte. Voor kantoortijd maakte hij brood voor de kinderen klaar. Moeder had de wind eronder. De kinderen waren gehoorzaam en hielpen mee in het gezin. Jopie moest bijv. de trap boenen. Ook voor moeder was het hard werken met zo’n groot gezin. De was doen was een hele klus; ze huurde iedere week samen met de buurvrouw een Hoover voor 1 gulden.

Voor Jopie’s gevoel was haar jeugd makkelijk. Iedereen in de straat was arm. De buren wisten alles van je. De moeders kwamen bij elkaar thuis op de koffie. Je ging met alle bekende vriendjes en vriendinnetjes naar de Christelijke school, ook op zaterdagmorgen. Jopie herinnert zich vooral het sokjes breien op ijzeren naalden die steeds stroever gingen. Vreselijk. Je speelde veel op straat of in het Vondelpark. Vooral ’s avonds na de afwas. Om snel klaar te zijn stopten ze de vuile pannen weleens onder in het aanrechtkastje. Helaas had moeder dat in de gaten en werd je van de straat teruggeroepen. Jopie trok vooral met de jongens op.

Op zondag ging ze twee keer naar de Gereformeerde kerk, lopend van de Overtoom naar de Amstelveenseweg. Tussendoor nog naar de zondagsschool. Vader en moeder gingen weinig mee; de kinderen waren allemaal gedoopt en werden gestuurd. Jopie heeft het vermoeden dat ze geen zondagse kleren hadden en zich niet in hun daagse kloffie wilden vertonen. Op zaterdag ging Jopie weleens naar het Leger des Heils. Dat was heel wat vrolijker met zingen en klappen.

Na de lagere school moest Jopie 2 jaar naar de Huishoudschool. Daarna wilde ze naar de Marva, maar dat mocht niet van vader. Met 14 jaar ging ze aan het werk. Het gezin verhuisde nog een keer, nu naar Nieuw West. Ze kerkten in de Kolenkit, waar een jonge dominee was met fijne koren en bandjes in de kerk. Veel vrijer dan in Nieuwveen.

Met 17 jaar kwam Jopie op de verpleegafdeling van de Johannes Stichting terecht. Dat was heel hard werken, bijv. de vloeren van de zalen poetsen. Ze draaide meteen mee in de nachtdiensten: 14 achter elkaar. Om 4 uur moest ze al beginnen met de eerste patiënten wassen. Een teiltje koud water stond onder het bed. Ze ging er naar de Geref. kerk. Wat was Nieuwveen stil vergeleken met Amsterdam. De bus was bijna de enige die door de straat kwam. Toch had ze geen heimwee. 1 x per 14 dagen ging ze op de fiets een weekend naar huis, maar er kwam al gauw afstand tussen haar en het gezin. Er was geen telefoon. Het was haar droom om op dansles te gaan. Ze ging naar Leliveld maar omdat ze niet katholiek was mocht ze zich niet opgeven.

Op haar 19de ontmoette Jopie Bram die timmerman was en ook op de stichting kwam. Bram was vrijzinning Hervormd: ze mochten fietsen op zondag. Reden voor de Geref. ds. Snel om naar haar ouders te gaan; Jopie moest voor dat gesprek ook thuiskomen. Het hielp niet: in 1962  trouwde ze met Bram, in ’64 werd Kees geboren, in ’66 Kitty en in ’67 Anita en Wilco. Dat het een tweeling was merkte ze bij de geboorte pas.!

Als Jopie nu jong zou zijn zou ze veel reizen. Dat zat ook in het bloed van haar ouders. Als tiener gingen ze al een week naar een zomerhuisje in Heemskerk. Het gezin op de fiets, behalve moeder; zij ging samen met de koffers met de bode mee. Later gingen haar ouders ook kamperen. Bram hield niet van vakantie. Met de kinderen hebben ze weleens een huisje gehuurd bij een boer. Bram ging tijdens de vakantie prompt timmeren bij de boer. Bram hield duiven. Samen met Jaap Tijsterman won hij een weekend Parijs. Jopie en Ploon Tijsterman ook mee. Dat was het begin van vele weekendjes weg. Nadat Bram overleden is, is Jopie verschillende keren weggeweest, naar Frankrijk en Spanje. Ze stimuleert nu haar kleinkinderen om hun kansen te grijpen.

Het gezellige gesprek wordt afgesloten met Jopie’s uitspraak: ik ben een gelukkige moeder, een gelukkige grootmoeder en (nadat ik de foto op haar smartphone heb bewonderd) ook nog een gelukkig overgrootmoeder!

 

Annet Hoogerwerf-Teitsma

 

Prijspuzzel voor kinderen

Een jaar lang heeft er in iedere kerkbrief een puzzel of i.d. voor de kinderen gestaan. In het begin werd hier enthousiast op gereageerd, de oplossingen werden ingestuurd  en  een aantal kinderen heeft een prijsje gewonnen. Het enthousiasme is echter gedaald; er komen bij mij al geruime tijd geen oplossingen meer binnen. Zoals dat tegenwoordig gaat: ook kinderen zijn druk, druk, druk…..Aangezien het iedere maand weer behoorlijk wat tijd kost om een puzzel te zoeken of, als dat niet lukt, te maken, heb ik besloten er een punt achter te zetten.

Met vriendelijke groeten, Annet Hoogerwerf-Teitsma.

 

Helaas!

Als kerkenraad zijn we al een poosje bezig om nieuwe mensen te vinden voor de kerkenraad. Maar helaas tot nog toe zonder succes. Laten we onze zorg over de vervulling van de vacatures en de voortgang van Gods werk in onze gebeden meenemen. Dat zijn Geest ons mag leiden.

Denkt u bij de volgende woorden:

dit spreekt mij aan?!

omzien naar elkaar

goede doelen

collecteren

bestemming bloemen

extra hulp gemeenteleden

kerstviering ouderen

paasontbijt

inloopochtenden

Dan bent u geschikt als  diaken!

 

Neem contact op met Bea de Visser,

tel. 53 82 90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie vindt het fijn om met mensen om te gaan?

Wie vindt het fijn om over het geloof te praten?

En wil meedenken binnen de kerkenraad?

Dan is het pastorale werk vast iets voor u.

 

Vanaf 1 januari 2018 zijn er (inmiddels) twee

  pastoraal ouderlingen

nodig.

 

Info: Rita van der Boon, tel. 50 64 49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionale agenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar oktober 2017

 

Zo 1 okt   9.30 Plusdienst/Israëlzondag Zevenhoven Witte kerk

Stationsweg

Zo 1 okt

 

 9.30 75 jarig jubileum Christelijke Koor Inspiratie Ter Aar Ger. PKN Kerk Oostkanaalkade 2
Zo 1 okt 18.30 Sing-in Nieuwveen Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45

Zo 8 okt

 

10.00 Oecumenische dienst Nieuwkoop Remonstrantse kerk

Dorpsstraat

Zo 8 okt

 

12.00-13.30 Kliederkerk Rijnsaterwoude Schoolhuis  – Woudse Dom

Herenweg 26

Zo 15 okt 19.00 Sing-in Rijnsaterwoude Koor kerk – Woudse Dom

Herenweg 26

Zo 22 okt  9.30 Afsluiting bijbelvakantieweek Woubrugge Dorpskerk

Comriekade

Zo 22 okt

 

18.30 Taizé-viering

 

Nieuwkoop Hervormde kerk

Reghthuysplein

Zo 29 okt

 

  9.30 Ontmoetingsdienst / Bijbelzondag

 

Nieuwkoop Hervormde kerk Reghthuysplein
Zo 29 okt 18.30 Welkomthuisdienst Woubrugge Dorpskerk

Comriekade

Zo 29 okt

 

18.30

 

 Avondgebed/ Leerhuis

 

Nieuwkoop Hervormde kerk

Reghthuysplein

Zo 29 okt 19.00 Zangdienst Zevenhoven Witte Kerk

Stationsweg

Zo 29 okt 19.00 Zangdienst Woerdense Verlaat Gereformeerde Kerk

Korte Meentweg 17

Di 31 okt 19.30 Viering/ herdenking 500 jaar protestantisme. Nieuwkoop Hervormde kerk

Reghthuysplein

Woe 1 nov 19.00 Dankdienst voor gewas en arbeid Ter Aar Ger. PKN Kerk Oostkanaalkade 2
Woe 1 nov 19.30 Dankdag voor gewas en arbeid Woerdense Verlaat Gereformeerde Kerk

Korte Meentweg 17

Zo 5 nov

 

  9.30 Zendingsdienst Woubrugge Dorpskerk

Comriekade

Zo 5 nov   9.30 Plusdienst Zevenhoven Witte Kerk

Stationsweg

Zo 5 nov   9.30 Gezinsdienst Nieuwveen Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45

Zo 5 nov    9.30 Najaarszendingsdienst.

 

Nieuwkoop Hervormde kerk Reghthuysplein
Zo 5 nov. 10.00 Gezinsdienst Aarlanderveen Hervormde kerk

Dorpsstraat 38

Zo 5 nov 18.30 Sing-in Nieuwveen Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45

Zo 5 nov

 

19.00 Taizé-viering Ter Aar Ger. PKN Kerk

Oostkanaalkade 2

 

Toelichting:

 

Leimuiden: alle informatie van onze kerk is op de website te vinden : www.pgleimuiden.nl

 

Nieuwveen iedere maandag  inloopochtend  : van 10.00 tot 11.30 uur bent u welkom in ’t Anker, A.H.Kooistrastraat 29. Er is koffie en thee en alle gelegenheid voor een praatje. Ook zijn er (kostenloos) boeken, puzzels en spelletjes te leen.

 

1 okt / 5 nov  Sing-in Nieuwveen: een uurtje zingen met elkaar naast een korte Bijbellezing, meditatie en gebed. Aanwezigen krijgen ook de gelegenheid om zelf liederen te kiezen uit het Nieuwe Liedboek en de Eigen Bundel van de Ontmoetingskerk.

 

1 okt 75 jarig jubileum Chr. koor Inspiratie Ter Aar: het is 75 jaar geleden dat het Christelijk Koor Inspiratie werd opgericht. In de dienst van 1 oktober willen ze in de Gereformeerde Kerk van Ter Aar God danken voor al die jaren waarin zij Zijn lof mochten zingen. Tevens wordt het hun laatste optreden. Na de dienst is er koffie thee en iets lekkers in de Aarkant, naast de kerk.

 

8 okt Kliederkerk Rijnsaterwoude / Leimuiden : een laagdrempelige vorm van kerkzijn. Op spelende wijze wordt vorm gegeven aan een verhaal uit de bijbel voor kinderen van 3- 12 jaar.

 

15 okt Sing-in Rijnsaterwoude: het eerste gedeelte worden liederen gezongen n.a.v. thema. De 2e helft worden verzoekliederen gezongen.

22 okt Afsluiting bijbelvakantie week Woubrugge: gezamenlijke dienst met de Ger. Kerk. Voorganger mevr. ds. E.B. Mandemaker.

 

22 okt Taizé-viering Nieuwkoop: voorganger ds. H.J. Prosman.

 

29 okt Ontmoetingsdienst / Bijbelzondag Nieuwkoop: voorganger ds. H.J. Prosman.

 

29 okt Welkomthuisdienst Woubrugge:  laagdrempelige dienst met als voorganger mevr. ds. A.M.D. van Briemen uit Boskoop.

 

29 okt Avondgebed/ Leerhuis Nieuwkoop: voorganger ds. H.J. Prosman.

 

29 okt Zangdienst Woerdense Verlaat: voorganger: Dhr R Pasterkamp. Thema: Hij draagt jou (gedicht voetstappen in het zand)

 

1 nov Dankdienst voor Gewas en Arbeid Ter Aar: zomaar midden in de week een uur vrij maken om God te danken voor wat we uit zijn hand hebben ontvangen en het werk dat we onder zijn toeziend oog mochten doen. Maar omdat we weten dat niet iedereen gelijke kansen heeft om van het goede van het leven te genieten, mag u houdbare etenswaren meenemen die na afloop naar de voedselbank worden gebracht, of u mag iets in de daarvoor bestemde collectebus doen.

 

5 nov Zendingsdienst Woubrugge: (qua vormgeving wordt  de dienst  gehouden zoals het  in Spangen gehouden wordt) met als voorganger de heer Nico van Splunter uit Rotterdam. (Geloven in Spangen ondersteunen wij al enige jaren met forse financiële bijdrage.)

 

5 nov Gezinsdienst Nieuwveen: de kinderen staan in deze dienst centraal; het niveau is zoveel mogelijk op hen afgestemd. M.m.v. kinderkoor Joy uit Gouda.

 

5 nov Najaarszendingsdienst Nieuwkoop: voorganger ds. W. v. Laar, Gouda. M.m.v. Zanggroep ‘Spirit’.

 

5 nov Gezinsdienst Aarlanderveen: gezamenlijke dienst met de Gereformeerde kerk. Voorganger: dhr. M. van der Linden, Katwijk.

 

5 nov Taizé-viering Ter Aar: m.m.v. het gemeente-orkest. Een korte viering, waarin Taizé-liederen worden gezongen, waxine-lichtjes worden aangestoken, bijbeltesten en gedichten worden gelezen en een stiltemoment is. We proberen de sfeer van Taizé zo veel mogelijk na te bootsen met kleden in warme kleuren en sfeervolle verlichting.

 

Regionale jeugdagenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar oktober 2017.

 

datum   tijd dienst of activiteit plaats kerk of gebouw en adres

 

Zo 1 okt 16.00 Kinderkerk Ter Aar Ger. PKN Kerk

Oostkanaalkade 2

Zo 8 okt 19.00 Jeugddienst Aarlanderveen Hervormde kerk

Dorpsstraat 38

Zo 5 nov    9.30

 

Scholenzondag Ter Aar Ger. PKN Kerk

Oostkanaalkade 2

 

Toelichting:

 

1 okt  Kinderkerk Ter Aar: voor kinderen van 0 t/m 10 jaar en hun ouders is er kinderkerk op deze zondagmiddag. Een bijbelverhaal en liedjes worden via de beamer getoond. Halverwege gaan de ouders in een aparte ruimte met elkaar in gesprek en de kinderen vanaf 7 jaar gaan op hun eigen manier met het bijbelverhaal aan de gang. Na drie kwartier is er koffie, thee en limonade met iets lekkers.

 

8 okt Jeugddienst Aarlanderveen: gezamenlijke dienst met de Gereformeerde kerk. Voorganger: prop. A.J.R. Treur, Vinkeveen.

 

5 nov Scholenzondag Ter Aar:  Samen met de Hervormde Gemeente en leerlingen van de Protestants Christelijke basisschool de Fontein wordt een dienst voorbereid. Centraal staat het verhaal van de Kamerling uit Morenland, Handelingen 8: 26 t/m 40.