Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

de ontmoetingskerkrief van maart 2017

 

Datum Predikant Bijzonderheden Collectes
5 maart 2017

 

 

Sing-in: 18.30 uur

Ds. Gonja van ’t Kruis,

Boskoop

 

o.l.v. Dita Bos

1ste Zondag 40-dagentijd

m.m.v. de Herman Singers

Koffiedrinken na afloop

 

1.diaconie (zie blz. 3)

2.predikantsplaats

3.orgelfonds

algemeen kerkelijk werk

 8 maart 2017

19:30 uur

Ds. A. Christ

Katwijk

Biddag voor gewas en arbeid 1.diaconie (zie blz. 3)

2.kerk

12 maart 2017 Ds. T. Wielsma

Uithoorn

2ste Zondag 40-dagentijd

 

1.diaconie (zie blz. 3)

2.predikantsplaats

3.restauratiefonds

19 maart 2017 Ds. J. de Goei

Amersfoort

3ste Zondag 40-dagentijd

Koffiedrinken na afloop

 

1.diaconie (zie blz. 3)

2.predikantsplaats

3.alg. kerkelijk werk

26 maart 2017 Ds. P. Wilschut

Alphen aan den Rijn

4ste Zondag 40-dagentijd

Na afloop: preekbespreking

1.diaconie (zie blz. 3)

2.predikantsplaats

3.orgelfonds

 2 april 2017

 

 

Sing-in: 18.30 uur

Ds. mevr. G. van ’t Kruis

Boskoop

5ste Zondag 40-dagentijd

Koffiedrinken na afloop dienst

1.diaconie (zie blz. 3)

2.jeugdwerk

3.alg. kerkelijk werk

algemeen kerkelijk werk

Missionair zijn

Zowel onze Prot. kerk als de katholieke kerk is er mee bezig: met missionair kerk-zijn. Vandaag de dag moeten we meer en meer ons best doen om ons als kerk en als geloofsgemeenschap kenbaar te maken aan de wereld om ons heen. Tot halverwege de 20e eeuw vielen burgerschap en christenzijn zo goed als samen. Maar vandaag de dag is het Christelijk geloof niet meer zo vanzelfsprekend. Samenleving en scholen ondersteunen de geloofsoverdracht vaak niet meer. Christenzijn is meer en meer een persoonlijke, vrije keuze. De kerk moet haar best doen om het geloof op zo’n manier te brengen, dat het de mensen daadwerkelijk aanspreekt en raakt. Alpha-cursussen haken hierop in: inleidende bijeenkomsten waar mensen kennis kunnen maken met het Chr. geloof, en daar wordt succes mee geboekt! Het bewijst dat er nog genoeg jongeren én ouderen op zoek zijn naar de zin van het leven, naar het Hogere. Dat is ook de taak van de kerk, de ‘ekklesia’, dat komt van het Griekse werkwoord ‘ekkalein’, dat betekent: bijeenroepen, oproepen voor de samenkomst. Verwijzend naar God die de gemeenschap samenroept, om zich het lot van de wereld aan te trekken en God te zoeken als teken en baken van heil. Daarom is het belangrijk een kerk te worden die mensen aanspreekt. Om zo een kerk met lef te worden die in de wereld durft te getuigen van Gods liefde en Hem bij de mensen bekend te maken. De allereerste preek die ik in de Ontmoetingskerk hield, ging over de manier waarop Paulus Jezus bekend maakte aan de Atheners. De Grieken hadden én hebben veel gevoel voor zingeving en filosofie. In deze multireligieuze stad vallen Paulus de vele godenbeelden die er staan, op. Paulus veroordeelt de Grieken er niet om, maar wijst ze wel op de nadelen ervan. Hij haakt aan bij één altaar dat gewijd is ‘aan de onbekende god’. Die onbekende god is, zo zegt hij, de God van ons christenen. Dat is geen God die vraagt om vele geschenken, zoals jullie vele goden dat van jullie verlangen, maar het is een God die Zélf geeft. Daar waar de Grieken vastlopen met hun veelgodendom, reikt Paulus ze de hand.

Precies op tijd

Op 5 maart lezen we mee met het Paasproject van de kinderen. We volgen de voetsporen van Jezus volgens het evangelie van Marcus. We lezen over de handelingen die Jezus verricht vóór Zijn dood. Elke handeling is even waardevol. We zien dat Jezus heel bewust handelt en dat hij de voorspellingen uit het Oude Testament laat vervullen. Zo lezen we deze zondag uit Marcus 14, over de zalving van Jezus met nardusolie door een vrouw. Nardusolie is een dure olie, die symbool staat voor haar liefde voor Jezus. Zij voelt aan dat Hij binnenkort niet meer op de aarde zal zijn. Zij zalft Hem nog net, precies op tijd. Als een kostbaar geschenk uit haar hart. De discipelen die bij Jezus zijn, raken geïrriteerd en vinden het alleen maar verkwisting. Er staat immers geschreven dat we elkaar moeten helpen met ons bezit, een goed bestaan moeten bieden. Dat is waar. Maar dit geschenk is de enig juiste daad op het juiste moment, omdat het een zalving voor zijn lijden en sterven is. In het OT al lezen we over zalvingen van uitverkorenen die een bijzondere opdracht van God hebben gekregen: een koning, een priester of een profeet. In 1 Samuël 16 bijv.: de zalving van David door Samuël. Maar déze zalving heeft een andere betekenis, namelijk één waarvan de werking symbool staat voor de kracht die Jezus ontvangt om zijn lijden te kunnen ondergaan. Er is niemand die Jezus’ komende lijden en sterven durft te benoemen, alleen de vrouw. Zij wijst op het bijzondere dat er staat te gebeuren. Jezus’ sterven is op dit moment het belangrijkste. De vrouw is de enige die op deze manier zo helder deze situatie bepaalt. Want hoewel je de spanning in de teksten van Marcus steeds hoger op voelt lopen, niemand heeft het over Jezus’ aanstaande gevangenneming en dood, terwijl ze toch duidelijk in de lucht hangen. De discipelen blijven oppervlakkig en wijzen de vrouw zelfs terecht en daarmee ontkennen ze dat wat komen gaat. De vrouw maakt hier wel ruimte voor, en tegelijkertijd is de betekenis van de zalving zodanig dat er een profetie aan verbonden wordt. Jezus vraagt de mensen de liefde en het inzicht van de vrouw te blijven gedenken. Een zaak dus waarin het gaat over leven en dood. Jezus komt daar waar ons leven vast- en doodloopt en daar waar we denken dat de dood het einde is, verlossing en uitzicht brengen. De geur van de zalving blijft ook na Zijn dood bij Hem hangen, ten teken van leven. Zo mogen we geloven dat ons leven niet doodloopt en dat de dood niet het einde is.

 

Omzien naar elkaar

Dhr. Ben van Heusden (W.P. Speelmanweg 12) is ook weer thuisgekomen, nadat hij na een val een week in het ziekenhuis heeft gelegen. We zijn blij hem weer in ons midden te hebben en bidden hem Gods kracht toe.

We leven mee met mw. Klazien Kok (Schout Clantstraat 40). Zij heeft bijna een week in het ziekenhuis gelegen en is sinds afgelopen maandag weer thuis.

We bidden voor mw. D. Veenstra-Steenbergen, die in het ziekenhuis was opgenomen met een gebroken nekwervel nadat er een kapstok op haar nek was gevallen. Er zijn verschillende MRI’s gemaakt om te kijken hoe groot de beschadiging is. Zij draagt nu een nekkraag die ze 6 tot 12 weken moet blijven dragen. Daarbij heeft zij ook nog een lichte longontsteking. Er is al begonnen met fysiotherapie, waarmee ze verder zal gaan op afdeling de Brug van verpleeghuis Oudshoorn (Meteoorlaan 4, 2402 WC Alphen a/d Rijn).

 

Hartelijke groet, ds Gonja van ’t Kruis

 

Geboren

Tijdens het samenstellen van deze brief kwam het bericht binnen dat er bij de fam. Joha-van Abswoude (Blokland 28) een meisje is geboren; Carlijn. Wat een geluk voor John en Saskia en natuurlijk voor de kleine Sarah. ‘Jouw komst is van onschatbare waarde’ staat er op het geboortekaartje. Prachtig; van harte gefeliciteerd!

 

Bij de komende diensten

5 maart is een dienst met de Herman Singers; u leest er meer over bij de diaconiecollectes.

Het is de eerste zondag in de 40-dagentijd en de start van het Paasproject van de kindernevendienst. Na afloop is er gelegenheid elkaar te spreken onder het genot van een kopje koffie.

’s Avonds is er een sing-in waarvoor u ook van harte bent uitgenodigd!

8 maart komen we midden in de week bij elkaar vanwege de biddag (met filmpje over het diaconale project)

12 en 19 maart zijn gewone erediensten op de tweede en derde zondag in de 40-dagentijd.

Na de dienst van 19 maart is er weer tijd om elkaar te ontmoeten tijdens de koffie.

26 maart tenslotte, de vierde zondag in de 40-dagentijd, is er na de dienst een preekbespreking.

Ook daar bent u van harte welkom! . De overige data in 2017 zijn: 25 juni, 24 september en 10 december.

 

40-dagenproject Kindernevendienst

“Het moment dat alles verandert” is het thema voor het project van de KND. Door het lijden, sterven en opstaan van Jezus verandert alles. Niet alleen voor Hem en voor de mensen toen, maar ook voor de gelovigen nu.

De vraag is of wij dat geloven. Tijdens de kindernevendienst staat telkens een verhaal centraal waarop er iets verandert met de oproep aan kinderen om achter Jezus aan te gaan en zich door Hem te laten veranderen.

Wat en hoe de verbeelding in de kerk zal zijn is nog een verrassing. Het maakt ons nieuwsgierig!

Diaconiecollectes

5 maart is voor: De Herman Singers. Dit zijn vier mannen die veel plezier hebben in zingen. Met hun optredens ondersteunen zij een goed doel: kindertehuis Happy Rock Center in Kenia. Kinderen die ziek zijn, achtergelaten of geen ouders of familie meer hebben om voor hen te zorgen, groeien in het tehuis op tot jonge mensen met vertrouwen in een hoopvolle toekomst. U kunt ook rechtstreeks schenken. Meer info: www.happyrockcenter.com

 

8 maart biddag: ieder kind heeft recht op onderwijs (met filmpje over het diaconale project)

Dit recht wordt werkelijkheid voor de kinderen in Haïti die gesteund worden door ‘St. Naar School in Haïti’. Zij kunnen dankzij de stichting naar school. Het volgen van onderwijs is het begin van het einde van armoede. Haïti is één van de armste landen van de wereld. Een land waar meer dan 80% van de mensen analfabeet en werkloos is. Een land dat regelmatig wordt geteisterd door natuurgeweld. Maar ook een land waar kinderen die gesteund worden door deze stichting een kans krijgen op een beter bestaan. Voor de financiering van haar werk is de stichting geheel afhankelijk van donaties van particulieren, bedrijven, scholen, kerken, instellingen e.d. U kunt ook doneren door een bedrag over te maken op bankrekening NL57RABO0369466500  t.n.v. St. Naar School in Haïti.

 

12 maart: Steun gezinnen Guatemala (voorjaarszendingsweek)

In Guatemala is veel criminaliteit en corruptie. Conflicten worden vaak opgelost met geweld. Daarnaast is de sociale en economische ongelijkheid groot. Red Paz is een partnerorganisatie van Kerk in Actie en zet zich in voor een vreedzame samenleving in Guatemala. Bij alle cursussen is de Bijbel een belangrijke inspiratiebron. Na het volgen van een cursus zijn de cursisten in staat om conflicten in de samenleving en de oorzaken daarvan te herkennen en hier passend op te reageren. Voor 94 euro volgt één cursist een training conflict oplossen.

 

19 maart: Steun ouderen in Moldavië (werelddiaconaat)

In Moldavië wonen veel ouderen in zwaar verwaarloosde huizen zonder sanitaire voorzieningen en zonder aansluiting op de waterleiding. Met een pensioen van nog geen twintig euro per maand kunnen zij de minimale maandelijkse lasten, zoals verwarming en medicijnen, niet betalen. Daarnaast leven zij vaak in een sociaal isolement. De Bethania Christian Relief Association (Bethania), partner van Kerk in Actie, zet zich in om het leven van ouderen in Moldavië te verbeteren. Zo realiseerde zij een dagcentrum voor ouderen. Daar ontmoeten ouderen elkaar, nemen deel aan diverse activiteiten en volgen bijbelstudies. Zo hebben de ouderen een plek waar ze samenkomen om iets te ondernemen. Voor ouderen die niet naar het centrum kunnen komen, heeft Bethania een ‘tafeltje-dekje’ service. Op die manier krijgen zij een gezonde en voedzame maaltijd thuis en voelen zich minder eenzaam door dit dagelijkse bezoek.

Voor 10 euro kan één oudere dertien keer een maaltijd eten in het dagcentrum of via de ’tafeltje-dekje’ service.

 

26 maart: Steun mensen in de knel

Mensen in de knel, zoals verslaafden, mensen zonder papieren en daklozen, kunnen voor tijdelijke opvang terecht in diaconaal centrum de Pauluskerk in Rotterdam. Daar kunnen zij elkaar ontmoeten, aanschuiven voor een maaltijd, gebruikmaken van het spreekuur van een maatschappelijk werker, arts of predikant of gewoon een kop koffie drinken.

Ook mensen die niet in de knel zitten, zijn van harte welkom in de Pauluskerk.

Daarnaast organiseert de Pauluskerk regelmatig leeravonden en debatten op het snijvlak van geloof, kerk, cultuur en samenleving. Op die manier biedt zij een breed programma dat mensen in uiteenlopende situaties ondersteunt.

Voor 7 euro kan één persoon een week lang aanschuiven voor een maaltijd in de Pauluskerk.

 

2 april: Steun jongeren in Zuid-Afrika

Vrygrond is een arme gemeenschap in Kaapstad waar criminaliteit, misbruik en bendes aan de orde van de dag zijn. Daarnaast is de werkloosheid hoog.

De Sozo Foundation (Sozo) is een Zuid-Afrikaanse partnerorganisatie van Kerk in Actie gevestigd in Vrygrond die de jongeren ondersteunt in hun ontwikkeling. Sozo wil jongeren een veilige en inspirerende basis bieden waar zij het beste uit zichzelf kunnen halen. Dit doet zij door het geven van (vak)trainingen en workshops en het aanbieden van stageplaatsen. Deze stage kan plaatsvinden bij Sozo maar ook bij een van de organisaties, binnen of buiten Vrygrond waar Sozo mee samenwerkt.

Voor 20 euro volgt één jongere een workshop algemene vaardigheden.

 

Met uw giften maakt u het mogelijk dat bovengenoemde projecten kunnen slagen. Op deze manier proberen we bij te dragen aan betere omstandigheden voor al deze mensen.

 

Al deze collectes worden van harte bij u aanbevolen.

De diaconie

 

Groot huisbezoek

Deze week heeft u wellicht de uitnodiging ontvangen om mee te doen aan het groot huisbezoek. Groot huisbezoek wil zeggen, dat een aantal gemeenteleden bij elkaar komt, bij voorkeur bij iemand thuis, om met elkaar te praten over wat je in het geloof beweegt. We doen dat, om het gesprek te vergemakkelijken, met hulp van een jaarthema. U krijgt dat in de vorm van een praatformulier. Op de avond bespreken we dat met elkaar. Thema voor dit jaar is: Deel je leven.

 

Er zijn drie avonden gepland, die allemaal om 20 uur beginnen en om 22 uur afgelopen zijn. Het zijn de volgende avonden:

wijk 1: op maandag 20 maart bij Marijke Spek, Oude Nieuwveenseweg 33 onder leiding van ds. Gonja van ‘t Kruis.

wijk 2: op woensdag 22 maart bij Jelle van der Veen, Korenveldweg 31

wijk 3: op dinsdag 21 maart bij Rita v.d. Boon, Oude Nieuwveenseweg 3

 

Stel dat u de uitnodiging niet mocht ontvangen, dan nodigen wij u, bij deze , uit! Wilt u zich dan wel even melden bij één van ons :

Marijke Spek          (0172-538877)

Jelle van der Veen (0172-539795)

Rita van der Boon  (0172-506449)

 

Wij hopen op een goede opkomst!

 

‘Passie’ door Zevenhoven en Nieuwveen

Gaat u mee op weg naar Pasen?

Het verhaal van het lijden en sterven van Jezus wordt verteld in een rondgang op verschillende manieren: door drama, film, zang en gesproken woord. De rondgang (op de fiets) vindt plaats op dinsdag 11 april 2017. (Mocht u niet kunnen fietsen wordt er vervoer met de auto geregeld.) De presentatie duurt op elke locatie ongeveer 15 minuten. De totale rondgang duurt twee en een half uur.

De vijf locaties zijn de Witte Kerk in Zevenhoven, waar de rondgang start, vervolgens gaat u naar basisschool de Diamant in Zevenhoven, de Ontmoetingskerk in Nieuwveen, de Sint-Nicolaaskerk in Nieuwveen en de Johannes geboortekerk in Zevenhoven. Onderweg en na de rondgang wordt er koffie, thee en limonade geschonken. De Passie start op verschillende tijden: 18.30, 18.45, 19.00 en 19.15.

Met dit initiatief hopen wij veel mensen te bereiken. Daarom zal er huis-aan-huis in Nieuwveen en Zevenhoven een flyer worden verspreid.

Wederom: Uw hulp wordt hierbij gevraagd! Wilt u in de straat waar u woont de flyers bezorgen? Meld u zich a.u.b. bij ondergetekende. Er hebben zich al 8 bezorgers gemeld; fantastisch! Maar we kunnen er nog veel meer gebruiken, zodat de bezorging voor niemand veel werk zal zijn. Ook zullen er wat chauffeurs met auto nodig zijn om mensen te vervoeren die niet kunnen fietsen. Ook hiervoor kunt u zich melden bij ondergetekende.

Wilt u zich al opgeven? Dat kan ook bij ondergetekende. Vermeld a.u.b. uw naam, telefoonnummer, het aantal personen wat u aanmeldt, de starttijd en (wanneer u niet in staat bent te fietsen) dat u gebruik wil maken van vervoer met auto. Ook komt er achter in de kerk t.z.t. een inschrijfformulier te liggen.

 

Namens de organisatie, Annet Hoogerwerf-Teitsma, email a.n.hoogerwerf@gmail.com , tel. 538102.

 

Symposium 26 april over de reformatie

Zoals ik u al eerder berichtte, wil onze kerk dit jaar op verschillende wijzen aandacht gaan besteden het feit dat vijfhonderd jaar geleden de Reformatie plaatsvond. In het kader hiervan vindt er op woensdagavond 26 april een symposium plaats in onze Ontmoetingskerk. In samenwerking met de katholieke kerk in ons dorp hebben wij dr. Arjan Plaisier, voormalig scriba van de PKN en mgr. dr. Jan Hendriks, hulpbisschop van het bisdom Haarlem als sprekers uitgenodigd.  Er zal volop gelegenheid zijn om met elkaar te discussiëren.

Het wordt ook een avond waarop ook muziek, instrumenten en zang niet ontbreken. Onze organist Hanno Hommel zal met het orgel en zijn zus Elsbeth met de dwarsfluit de samenzang begeleiden.

Er zullen liederen gezongen worden uit zowel de Protestantse als de katholieke traditie, die bij ieder goed in het gehoor liggen.

De avond begint om 19:30.  Na afloop willen we elkaar ontmoeten in een gezellig samenzijn.

 

Hartelijke groet, ds Gonja van ’t Kruis

 

Voor uw agenda

Maandag 6 ,13, 20 en 27  maart: inloopochtend van 10.00 – 11.30 uur in ’t Anker.

Dinsdag en woensdag 7 en 8  maart: gespreksgroepen op de bekende plaatsen en tijden.

Woensdag 8 maart: Oecumenia vanaf 14.30 uur in ’t Anker.

Vrijdag 17 maart: afsluitend etentje gespreksgroepen vanaf 17.30 uur in ’t Anker.

Maandag t/m woensdag 20 t/m 22 maart: groothuisbezoeken.

Dinsdag 11 april : Passie door Zevenhoven en Nieuwveen (’s avonds).

Woensdag 26 april : Symposium 500 jaar Reformatie  in de Ontmoetingskerk

 (‘s avonds).

Iedere dag: aandacht voor het 40-dagenboekje

 

Met een hartelijke groet, de scriba.

 

Spaardoosjes in de 40-dagentijd

Tijdens de 40-dagen tijd kunt u, als u het leuk vindt, sparen in een spaardoosje van Kerk in Actie, dat u samen met het kerkblad krijgt. Als u geen kerkblad leest en toch graag een spaardoosje wilt, dan liggen zij ook achter in de kerk! Zondag 16 april,  1e paasdag, is de collecte voor JOP Jeugdwerk. Medewerker Chantal helpt kerken om de betekenis van Pasen opnieuw uit te leggen aan jongeren. Als catecheet weet ze hoe jongeren die niks weten van geloven opeens getriggerd kunnen worden door verhalen uit de Bijbel. Chantal: “Jongeren hebben het recht om de kracht van Pasen te ontdekken. Ze moeten horen dat er een God is die hen liefheeft en die er voor hen wil zijn.” Daar maken Chantal en JOP zich sterk voor! Helpt u mee? Op Eerste Paasdag in de kerkdienst worden de spaardoosjes ingezameld voor hetzelfde doel als deze collecte.

 

De diaconie.

 

Kledingaktie  “Nieuwkoop helpt Oost-Europa” 

In de maand maart start weer de kleding inzameling van de werkgroep Nieuwkoop helpt Oost Europa.  Alle goede, schone baby-kinder- en volwassenen  kleding kunt u brengen. Ook beddengoed, dekens, babyspullen, knuffels, speelgoed en schoeisel is welkom. De opbrengst is in zijn geheel voor projecten in Roemenië en naar gebieden in Oost Europa waar de nood het hoogst is. Ter plaatse verzorgt de kerkelijke instantie voor de verdeling, zodat alles goed terecht komt.

U kunt de kleding en goederen, verpakt in vuilniszakken inleveren op de volgende adressen: Iedere woensdagavond in maart tussen 19.00 uur en 19.30 uur bij gebouw `t Anker, A.H. Kooistrastraat 29 in Nieuwveen. En iedere woensdagavond tussen 18.00 uur en 19.00 uur bij de Fam. Bartels, Vrijenhoek 16 in Zevenhoven. Verder op zaterdag in maart bij de Fam. Bos,  Hogendijk 5 in Nieuwveen. Een groep vrijwilligers sorteert en verpakt de kleding. Als u zich als vrijwilliger wilt aanmelden, of voor verdere informatie kunt u bellen: tel. 534513

 

Dita Bos

Inloopochtenden.

Welkom in ’t Anker iedere maandagochtend tussen 10.00 en 11.30 uur. Voor een kop koffie of thee….voor een gezellig praatje…..om een spelletje, een puzzel of een boek te lenen….

U / jij hoeft geen bepaalde leeftijd bereikt te hebben om hier aanwezig te zijn; iedereen is welkom!

 

 

 

Uit de kerkenraad.

Bezinnen over missionair zijn. Daar begonnen we de vergadering op 13 febr. mee. Onze predikant schrijft daar hierboven over. We spraken ook uitgebreid over de plannen die de landelijke kerk heeft om de organisatie te veranderen. We keken o.a. terug op de vrijwilligersavond, die uitstekend was georganiseerd. Dank aan de activiteitencommissie! Het 2 x per maand koffiedrinken wordt gehandhaafd, m.u.v. de maanden juli en augustus. In april staan er 2 bijzondere activiteiten op het programma: de Passie en het symposium. De organisatie is in volle gang. De kerkenraad vindt het niet goed dat er zoveel mensen bij Ipse de Bruggen wonen, die officieel lid zijn van onze kerk, maar die we niet bij name kennen. In het jaarboek zal een wijk 4 worden opgenomen met hun namen en adressen. Er is overleg met de pastor die hier verbonden is. Het 40-dagenboekje verschijnt deze week. Prachtig dat mensen zich hebben ingezet om dit inhoud te geven. Hartelijk dank daarvoor! De groothuisbezoeken zullen dit jaar op 20 t/m 22 maart plaatsvinden. U hoort er t.z.t. meer over. Het CvK kon vertellen dat de restauratie van orgel en achterwand kerk voorspoedig verloopt en dat er een goede (tweedehands) piano is aangeschaft. Én het resultaat van actie kerkbalans: zie hieronder. Tenslotte waren we blij te horen dat de kindernevendienst in de 40-dagentijd weer aan een Paasproject werkt.

De volgende kerkenraadsvergadering is op maandag 13 maart om 19.30 uur in ’t Anker.

 

Vrijwilligers gevraagd

1.) Voor het bezorgen van o.a. het 40-dagen boekje, uitnodigingen voor het startweekend e.d. Het betreft een wijk in de omgeving van Mollenrit / Ambroziolaan. Op dit moment gaat het om 8 adressen. Er zal ongeveer 6 keer per jaar een beroep op u worden gedaan. U kunt zich aanmelden bij Ingrid de Wilde, 06-41949215.

2.) Voor het eenmalig bezorgen van flyers voor de Passie rond 28 maart, bijv. in uw eigen straat.

3.) Chauffeurs die zonodig 11 april enkele gemeenteleden willen vervoeren bij de Passie door Zevenhoven en Nieuwveen.

Voor 2) en 3): aanmelden bij Annet Hoogerwerf, tel.538102 of a.n.hoogerwerf@gmail.com

 

Oecumenia

Met hulp van Jenie en Baukje zijn er woe. 8 febr. prachtige kettingen en armbanden gemaakt. Een geslaagde middag!

De volgende Oecumenia is woensdag 8 maart. We gaan dan saaie glazen potjes en flesjes met allerlei materialen omtoveren tot leuke vaasjes of windlichten.

Ook deze middag gaat u niet met lege handen naar huis! De middag begint om 14.30 uur.

Tot ziens in ‘t Anker!

 

Team Oecumenia.

 

Etentje gespreksgroepen

Op 7 en 8 maart zijn alweer de laatste bijeenkomsten van de gespreksgroepen. Zoals gebruikelijk sluiten we het seizoen weer af met een gezamenlijke maaltijd van alle deelnemers in ’t Anker. Een ieder maakt iets lekkers of neemt wat te drinken mee. De avond is op 17 maart a.s. en begint om half zes.

 

Verjaardagen

Deze maand hebben we maar een jarige te vermelden en dat is:

Mevr. A.M.D. Harmeijer – Verhagen (Dorpsstraat 11d). Zij hoopt op 14 maart haar 81e verjaardag te vieren. Bij deze alvast de felicitaties van onze gemeente. Wij wensen u Gods zegen toe voor het nieuwe levensjaar.

 

                        De Dag                      

                        Wij vullen de dagen van ons leven in door allerlei dingen te doen.

                        Dat is best, maar wij moeten wel uitkijken dat wij daarbij de dag zelf niet over het hoofd zien.

                        De dag is een geschenk.

                        Eerst komt het geschenk, en dan pas zie je wat je ermee kunt doen.

 

                                                                                                                     Toon Hermans

Verantwoording collecten maart

Diaconie: training boeren Indonesië  € 59,25 en diaconaal centrum De Herberg € 113,00 (avondmaalscollecte).

Kerk: onderhoud gebouwen  €  42,50, predikantsplaats €  223,40, restauratiefonds € 56,00 en alg. kerkelijk werk  €  219,20.

 

Ook nu weer: hartelijk dank voor uw gaven!

Een prachtig resultaat!

Wat hebben we met onze actie kerkbalans een prachtig resultaat bereikt. Voor 2017 is er ruim € 42.000 toegezegd door de leden van onze gemeente. Het thema dit jaar voor de actie was “De kerk verbindt”. Blijkbaar ervaart u dat ook zo en is het u wat waard.

Daar mogen we toch wel dankbaar en trots op zijn. Allen die op welke manier dan ook hebben bijgedragen aan het welslagen van deze actie; HARTELIJK DANK!  Zonder uw inzet was dit anders nooit te stand gekomen.

 

Inzameling oudpapier ook groot succes

Wist u dat de opbrengst van het ingezamelde oudpapier in 2016 maar liefst € 2.158,00 heeft opgebracht? U weet toch waar de container (van Cyclus) staat? Bedrijventerrein Schoterhoek inrijden, rechtsaf en na de bocht ca.100 mtr. links van de weg bij transportbedrijf Van ‘t Kruis.

Wat fijn dat zoveel leden van onze gemeente en ook vele anderen hun oudpapier daar heen brengen. We krijgen zelfs complimenten dat het er altijd zo keurig uitziet. Maar niet onvermeld mag blijven dat dit resultaat ook voor een groot deel te danken is aan de inzet van Gerrit Spek die bijna iedere dag bij Coop Rehorst karton en papier ophaalt en dit keurig in de container stapelt? Super!

Restauratie Knipscheerorgel gestart

Het zal de kerkgangers niet ontgaan zijn dat de restauratie van het orgel is gestart. Alle pijpen zijn gedemonteerd en de blaasbalg is voor reparatie meegenomen naar de werkplaats van de orgelmaker. De grote orgelpijpen van het front staan opgeslagen in de ouderlingen- en diakenenbank omdat deze niet mogen liggen. Half april zijn ze daar weer weg.

Inmiddels heeft de aannemer een voorzetwand geplaatst tegen de muur bij de gaanderij bij het orgel. Binnenkort zal begonnen worden met het herplaatsen van de pijpen. Voorlopig kunnen de achterste banken niet gebruikt worden omdat daarop t.z.t. nog een steiger geplaatst moet worden. Het is de bedoeling dat het orgel in het Pinksterweekend weer gebruiksklaar is. Uiteraard volgt er ook nog een feestelijke ingebruikname later dit jaar.

 

Namens de kerkrentmeesters, Jan Vervark.

 

Ledenmutaties

Nieuw ingekomen is mevr. A. Catsburg, Veldesdoorn 27. Van harte welkom! We hopen u binnenkort een keer te ontmoeten.

 

Aan het woord……..Tineke Maurits – van Leeuwen.

Op de Oude Nieuwveenseweg ( zie foto) stond de boerderij van de fam. van Leeuwen . Vader van Leeuwen was half boer en half tuindersknecht. Zijn koeien stonden op land rechts van de weg naar de Hoef. Voor de winter werden zij via de weg naar de stal gedreven; dat weet Tineke nog goed.

Zij was als 3de in het gezin geboren op 4 juli 1961, na André, van 8 en Arie van 5 jaar. Ze ziet ook nog voor zich hoe haar vader op een éénpoot in de stal koeien zat te melken. Op 4jarige leeftijd ging Tineke naar de kleuterschool van juffr. Vossepoel, bij gymzaal Kwiek. De ingang zat op het Schoterveld. Daarnaast was in die tijd een speeltuin. Daarna ging ze lopend naar de Chr. lagere school op de hoek Kerkstraat / A.H.Kooistrastraat. De klas was niet zo was niet groot  en ze werd vriendinnen met Marian Zemel van de Uiterbuurtweg en Paula van Vliet (de dochter van Jannie en Dirk), die ook op de Oude Nieuwveenseweg woonde. Ze werd ook weleens gehaald voor school door een meisje Pijper (ouder dan zijzelf) die op de Geerweg woonde in het huis van Jannemarie en Dick Spelt.

Na de lagere school volgde de Anne Frankschool, de huishoudschool in Nieuwkoop, die naast de RKK stond.

Nadat de school was afgerond, ging Tineke op de brommer naar de Vivo in Amstelveen, waar ze een baan op de vleeswarenafdeling kreeg. Toevallig was haar baas daar dhr. Zuidervliet die op de Kousweg in Zevenhoven woonde. Bij slecht weer gaf hij haar toestemming 20 min. eerder te stoppen met werken zodat ze de bus nog kon halen en niet zo heel laat thuis was! Daarna werkte ze een jaar bij de Vivo in Nieuwkoop waar ze cheffin vleeswaren werd. Helaas was de sfeer er niet goed. Ze nam ontslag. Een kleine troost was dat haar opvolgster het er maar 3 maanden uithield….Toen volgde een periode van veel solliciteren en werken via een uitzendbureau o.a. als koffiejuffrouw bij de bouw in Aarlanderveen. Tot ze een baan vond in verpleeghuis Bornholm in Hoofddorp, eerst in de spoel-en broodkeuken en later als voedingsassistente op een afdeling. In 1995 verkaste ze naar een dependance in Aalsmeer: Rozenholm. Daar is ze gastvrouw geworden. Ze merkt wel dat de zorg steeds zwaarder wordt. De bewoners zijn steeds slechter als ze binnenkomen; er is daardoor veel verloop. Het is moeilijk om je aan iemand te hechten. En er is ook steeds minder personeel.

Sinds 1989 woonde Tineke aan de Roggeveldweg. Op een gegeven moment woonde Jacoline Spek naast haar en Baukje Veenstra schuin boven haar!  Haar moeder kreeg ondertussen problemen met haar rug. Om die reden had Bram van Leeuwen (de man van Jopie) de garage al verbouwd tot slaapkamer, zodat ze niet meer naar boven hoefde. Maar daarnaast begon ze licht te dementeren zodat ze naar de dagbehandeling van de Aarhoeve ging. Vader was inmiddels 87. Tineke heeft veel zorgtaken op zich genomen. Ze verhuisden in 1999 naar de Aarhoeve in Langeraar.

2003 was een jaar van tegenstellingen. Heel verdrietige want eerst overleed haar vader en 1 ½ maand later broer Arie. Ze vond dit een aanslag op haar geloof. Gelukkig heeft ze in die tijd veel steun gehad van ds. Sparreboom. Maar er waren ook fijne gebeurtenissen want ze kocht samen met Marcel, die ze inmiddels had leren kennen, een huis  in Ter Aar en trouwde met hem. Marcel had in Ter Aar de voetbal en biljarten en Tineke bevalt het daar ook goed. Het is vooral fijn dat de winkels er allemaal nog zijn én op loopafstand. In 2005 overleed ook Tineke’s moeder. Inmiddels zit de vader van Marcel in een verpleeghuis, dus zijn er om hem weer momenten van zorg.

Kerkelijk is Tineke bewust in Nieuwveen gebleven. De Herv. kerk van Ter Aar is behoudender; daar past ze niet goed. Marcel vergezelt haar trouw. Sinds 1989 is ze al lid van het Prot. kerkkoor. Voor de 2de keer is ze secretaris. In haar 1ste periode was Wil Karens nog de vaste organist . Toen had ze minder werk dan nu, wanneer er organisten gevraagd moeten worden en er meer administratie aan te pas komt. Maar om te kunnen blijven zingen heeft ze dat er wel voor over!

Annet Hoogerwerf-Teitsma

 

Prijsvraag voor kinderen

De woordzoeker in de kerkbief van februari, is opgelost door Roos Ouwersloot. De oplossing was: Het is weer goed door Jezus. Goed gedaan, Roos! Er ligt een prijsje voor je klaar.

Deze keer is er een verhaal over Jezus die zijn discipelen vertelt over wat er met Hem gaat gebeuren in de komende tijd. Misschien weet je dat verhaal nog van vorig jaar. Of misschien moet je het eerst nog een keer lezen in de kinderbijbel. In dit verhaal zijn wat woorden weggelaten. Weet jij wat er op de stippeltjes moet staan?

Stuur de oplossing voor 1 april naar a.n.hoogerwerf@gmail.com. Eén van de kinderen met een goede oplossing zal een leuk prijsje winnen. Succes!

 

Jezus was met zijn discipelen in Jeruzalem aangekomen. (Dat zie je op het plaatje.)

Samen gingen zij eten. Na de maaltijd, het laatste ……………….., heeft Jezus nog lang

met  zijn ……………….. gesproken. Hij probeerde hen uit te leggen wat er die nacht

gebeuren zou. Hij wilde dat ze het allemaal zouden begrijpen.

De volgende dag zou Hij …………………………..  maar na zijn dood zou Hij terugkeren.

Dat moesten ze toch weten. Eerst zei Jezus: deze nacht zullen jullie van mij weglopen.

Nee, riep Petrus, ik zal U nooit………………………… laten, als het moet zal ik met U

………………! Jezus schudde zijn hoofd. Petrus, Ik zal je zeggen wat je morgenvroeg gaat doen.

Voordat de …………… kraait, zul je drie keer zeggen: Ik ken ………… niet! Dan heeft u het deze keer mis, riep Petrus verontwaardigd. Zoiets zal ik nooit doen! Maar Jezus ging verder: morgen lijkt het of alles fout gaat met Mij. Toch hoef je niet …………….. te zijn. Je moet gewoon in Mij blijven geloven. Ik ga maar voor een korte tijd van jullie weg. Dan kom ik terug en daarna zal ik weer leven. Als ik daarna naar mijn Vader ga, stuur ik jullie de ……………………..Jullie weten dan waar ik ben. Ik ben dan bij mijn Vader in de ………………!

 

Kerkdienst in Friese taal

Op 19 maart wordt is er in Bodegraven een kerkdienst gehouden geheel in de Friese taal.

Aanvang: 14.30 uur. Plaats: Lutherse Kerk, Noordstraat 2. Voorganger: Ds. T.H. Hibma uit Amsterdam

 

 

Regionale agenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar maart 2017

 

Zo 5 mrt    9.30 Plusdienst Zevenhoven Witte Kerk

Stationsweg

Zo 5 mrt   9.30 Dienst  met zanggroep Nieuwveen Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45

Zo 5 mrt

 

18.30 Taizé-viering

 

Nieuwkoop Hervormde kerk

Reghthuysplein

Zo 5 mrt 18.30 Sing-in Nieuwveen Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45

Woe 8 mrt

 

19.30
Bidstond Amersfoort
Woerdense Verlaat Gereformeerde Kerk

Korte Meentweg 17

Zo 12 mrt

 

  9.30 Ontmoetingsdienst

 

Nieuwkoop Hervormde kerk

Reghthuysplein

Zo 12 mrt 18.30 Leerhuis/ Avondgebed

 

Nieuwkoop Hervormde kerk

Reghthuysplein

Zo 12 mrt 19.00 -20.30 Sing-in Koor kerk Woudse dom Rijnsaterwoude
Woe15 mrt

 

19.30 Oecumenische versper Nieuwkoop Hervormde kerk

Reghthuysplein

Zo 19 mrt 10.00 Gezinsdienst Aarlanderveen Gereformeerde kerk

Dorpsstraat 107

Zo 19 mrt

 

18.30 Zangdienst Ter Aar Hervormde Kerk

Aardamseweg 3

Woe 22 mrt

 

19.30 Oecumenische versper Nieuwkoop Hervormde kerk

Reghthuysplein

Zo 26 mrt   9.30 Dienst met preekbespreking Nieuwveen Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45

Zo 26 mrt 19.00 Zangdienst Zevenhoven Witte Kerk

Stationsweg

Woe 29 mrt

 

19.30 Oecumenische versper Nieuwkoop Hervormde kerk

Reghthuysplein

 

Toelichting:

 

Iedere maandag  Inloopochtend  Nieuwveen: van 10.00 tot 11.30 uur bent u welkom in ’t Anker, A.H.Kooistrastraat 29. Er is koffie en thee en alle gelegenheid voor een praatje. Ook zijn er (kostenloos) boeken, puzzels en spelletjes te leen.

 

5 mrt Dienst met zanggroep Nieuwveen: de Herman Singers uit Linschoten verlenen hun vocale medewerking. Voorganger: ds. Gonja van ’t Kruis, Boskoop.

 

5 mrt Taizé-viering Nieuwkoop: ds. H.J. Prosman.

 

5 mrt  Sing-in Nieuwveen: een uurtje zingen met elkaar naast een korte Bijbellezing, meditatie en gebed. Aanwezigen krijgen ook de gelegenheid om zelf liederen te kiezen uit het Nieuwe Liedboek en de Eigen Bundel van de Ontmoetingskerk.

 

8 mrt Bidstond Woerdense Verlaat: mmv. ds. H. de Leede, Amersfoort.

 

12 mrt Ontmoetingsdienst Nieuwkoop: voorganger: ds. H.J. Prosman. M.m.v.:  Muziek- en Zanggroep van ‘De Bron’ uit  Alphen a d. Rijn.

 

12 mrt Leerhuis/ Avondgebed Nieuwkoop: ds. H.J. Prosman.

 

12 mrt Sing-ins Rijnsaterwoude: voor de pauze uitgezochte liederen n.a.v. thema. Na de pauze liederen op verzoek.
19 mrt Gezinsdienst Aarlanderveen: gezamenlijke dienst van de Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente, voorganger: mw. J. Pennewaard-Duiveman, Alphen a/d Rijn.

 

19 mrt Zangdienst Ter Aar: voorganger ds. W.H. v. Boeijen. Zangdienst met begeleidende meditaties.

 

26 mrt Dienst met preekbespreking Nieuwveen:  na de dienst is er in de consistorie een gesprek over wat de preek u deze morgen te zeggen had. In maart ds. P. Wilschut, Alphen a/d Rijn.

 

Regionale jeugdagenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar maart 2017.

 

Zo 5 mrt   9.30 Gezinsdienst Woerdense Verlaat Gereformeerde Kerk

Korte Meentweg 17

 

Toelichting:

 

5 mrt Gezinsdienst Woerdense Verlaat: met Mw. D. Berensen-Peppink uit Nieuw-Vennep.

 

 

KOM IN ACTIE! VRIJWILLIGERSWERK IN DE HERBERG

De Herberg is een Pastoraal Diaconaal Centrum in Oosterbeek, waar gasten 3-6 weken verblijven. Professionele pastorale begeleiding en liefdevolle zorg en aandacht gaan er hand in hand. Als vrijwilliger kun je je steentje bijdragen in het huis, in de tuin en in de keuken.

Wat wil jij doen voor de Herberg?

  • Stafvervanger Een stafvervanger is een gastvrouw/gastheer die zorgt voor een goede sfeer in huis, waardoor gasten zich thuis voelen. Wij zoeken stafvervangers voor het weekend en de zondagavond.
  • Kookvrijwilliger Tijdens een kookweekend (1x per 6 weken) ben je verantwoordelijk voor het (voor)bereiden van het ontbijt, de warme maaltijd en de broodmaaltijd. Na de maaltijd coördineer je de afwas en het schoonmaken van de keuken.
  • Koetshuisvrijwilliger In het Koetshuis worden groepen ontvangen voor een voorlichtingsbijeenkomst of activiteit. Bij de ontvangst van de gasten en de begeleiding van de activiteiten worden vrijwilligers ingezet.
  • Vakantiewerk Doe 1 of meer weken vakantiewerk in de periode juni-augustus. In een goede sfeer, steek je samen met anderen de handen uit de mouwen. Op die manier bied je ondersteuning aan de gasten en de organisatie van de Herberg
  • Diaconaal jaar Ontplooi jezelf in een tussenjaar waarin je de ander helpt. Als diaconaal medewerker werk je tien maanden mee in de Herberg tegen kost en inwoning.

Vrijwilligerswerk; het levert je een schat aan ervaring en nieuwe vriendschappen op. Het mooiste is dat je iets voor anderen kunt betekenen.

Voor meer informatie: www.pdcdeherberg.nl

Mail naar: vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl of bel: 026 334 2225.

 

 

Voorjaarsconcertarrangement | Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg | Zaterdag 18 maart 2017

 

Op zaterdag 18 maart a.s. is er weer het voorjaarsconcertarrangement van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg, bestaande uit een wandeling en/of een concert.

We wandelen in de directe omgeving van de Herberg, waar veel openbaar kunstbezit aanwezig is. Ontvangst met koffie/thee om 10.30 uur in Het Koetshuis. Voor een lunchpakket wordt gezorgd.
In de middag is er het Koetshuisconcert met Marjolein de Wit op fluit en Martin Zonnenberg aan de vleugel. Het concert begint om 14.30 uur. Ontvangst met koffie/thee vanaf 14.00 uur.

Kosten: Volledig arrangement: € 25,00. Alleen concert: € 15,00.
De musici verlenen belangeloos hun medewerking; de netto opbrengsten van deze dag komen volledig ten goede aan Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg.

Aanmelding: bij voorkeur via e-mail: concerten@pdcdeherberg.nl of telefonisch (alleen op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur): 026-33 42 225.

Het concert vindt plaats in het Koetshuis van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg, Pietersbergseweg 19, 6862 BT  Oosterbeek