Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

De ontmoetngskerkbrief van oktober 2016

 

Datum Predikant Bijzonderheden Collectes
  2 oktober 2016

 

 

Sing-in: 18.30 uur

Ds.  L. de Graaff

Tiel

 

o.l.v. Annet Hoogerwerf

Israëlzondag

Koffiedrinken na afloop

1. kerk en Israël

2. predikantsplaats

3. onderhoud gebouwen

Alg. kerkelijk werk

  9 oktober 2016 Kand.  G. Wolfert

Utrecht

Voorbereiding HA

Preekbespreking

1. kerk

2. predikantsplaats

3. restauratiefonds

16 oktober 2016 Ds. Gonja van “t Kruis

Boskoop

Heilig Avondmaal 1. diaconie (zie blz. 5)

2. predikantsplaats

3. orgelfonds

23 oktober 2016 Ds. A. de Ruiter

Wijk en Aalburg

  1. diaconie (zie blz. 6)

2. predikantsplaats

3. alg kerkelijk werk

30 oktober 2016 Ds. Gonja van ’t Kruis

Boskoop

 

Gezinsdienst

m.m.v. kinderkoor ‘de Vrolijke Noot’ uit Langeraar

1. jeugdwerk

2. predikantsplaats

3. alg.kerkelijk werk

 2 november 2016

19.30 uur

Ds. L. de Graaff

Tiel

Dankstond 1. diaconie (zie blz. 6)

2. kerk

 6 november 2016

 

 

Sing-in : 18.30 uur

Ds. J. van ’t Kruis

Doorn

 

o.l.v. Dita Bos

Koffiedrinken na afloop 1. diaconie

2. predikantsplaats

3. verwarmingskosten

Alg. kerkelijk werk

 

Meditatie bij Mattheüs 5 : 23 – 24 A

Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt en je je daar herinnert dat je broeder of zuster je iets verwijt, laat je gave dan bij het altaar achter; ga je eerst met die ander verzoenen…..’

 

In oktober zullen we weer met elkaar het Heilig Avondmaal vieren. In het Ouderlingenblad van juni j.l. stond dit onderwerp centraal. Ik licht daaruit het stukje dat gaat over de vredegroet.

 

Na het tafelgebed en het Onze Vader volgt de vredegroet. We wensen elkaar (meestal met een handdruk) de vrede van Christus.

Dat is al heel oud. Paulus besluit veel brieven met: Groet elkaar met de heilige kus. Waarom eindigt hij zo? Zijn brieven werden in de gemeentes voorgelezen als preek; na deze preek volgde de maaltijd van de Heer. De overgang tussen beide onderdelen werd gevormd door de heilige kus. Dat is later de vredegroet geworden: elkaar aanvaarden als broeders en zusters, je verzoenen met elkaar vóór je deelneemt aan de maaltijd van de Heer.

De achtergrond daarvan is Jezus’ Bergrede: ‘Als je je offergave brengt naar het altaar en je herinnert dat je broeder of zuster iets tegen je heeft, laat je gave daar, verzoen je eerst met die ander en kom daarna je offer brengen’.

In sommige tradities en dienstboeken bepaalt deze verzoening vooraf ook de liturgische volgorde: de vredegroet vindt plaats voordat de gaven naar de tafel worden gebracht. In andere tradities komt de vredegroet vlak voor de communie en na het Onze Vader (sommige dienstboeken noemen beide plekken). In elk geval wordt het gebaar van de vredegroet de bevestiging van de bede ‘Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was’ (Nieuwe Bijbelvertaling).

Als de verzoening die ons in Christus geschonken is, in de avondmaalsgaven ons deel wordt, dan kun je die niet delen terwijl de onderlinge verhoudingen nog onverzoend zijn.

Lied 400 brengt dat onder woorden (ook wij zingen dat tegenwoordig in Nieuwveen):

 

Voordat ik kan ontvangen brood en wijn

en delen in de maaltijd van de Heer,

erken ik wat er donker is in mij

en leg dat neer.                                                                           

                    Het woord van steun en troost dat ik niet sprak,                    de hand die ik in trots niet reiken kon,                    de vriendschap die in drukte onderging –                    k leg het neer.Mijn blik, soms onverschillig afgewend,mijn wil zo fel aan anderen opgelegd,elk spottend woord waarmee ik heb gekwetst –ik leg het neer.                    In deze kring ziet Christus zelf mij aan.                    Ik vraag en schenk vergeving ieder hier,                    dat alles wat zijn vrede tegenwerkt                    wordt neergelegd.Heer Jezus, deelgenoot aan deze dis,ik maak mij leeg en strek mijn handen uitnaar U, naar alles wat U geven wiltin brood en wijn. 

Dus voordat we de maaltijd gebruiken, wensen wij elkaar zijn vrede toe. Zo vormen we een gemeenschap in Christus en worden we daarin gevoed door brood en wijn.

Dr. G.M. Landman (predikant in De Bilt en redactielid van het Dienstboek en het Liedboek).

 

 

Startweekend in het teken van “deel je leven, deel je geloof”

 

Deel je leven, deel je geloof, dat was het thema van onze startzondag(weekend) en dat thema zal het hele jaar door in verschillende vormen naar voren komen.

In ons dagelijks leven delen we al veel zaken met de mensen om ons heen. In het gezin, met vrienden, met collega’s op het werk, met vrienden en vriendinnen, op school, clubs en verenigingen. We gaan relaties aan en verbinden ons met elkaar, door de contacten die we opdoen. Zo verbinden we ons met de gemeenschappen om ons heen.

We delen ons leven ook in de kerk, waar we als mensen, ook als verschillende generaties in gesprek gaan over onze ideeën en vragen, over ons leven. We delen in vreugde en in verdriet. We delen in twijfel en in geloof. We delen met mensen die we zelf uitzoeken maar ook met mensen die we niet zelf uitzoeken.

Tijdens het afgelopen startweekend, 17 en 18 september, hebben we ook veel met elkaar gedeeld: we zijn tijdens het eten, tijdens het fietsen en in de dienst met elkaar in gesprek gegaan, we hebben interesse getoond in elkaars leven, met elkaar meegeleefd en gepraat over kerk en geloof, kortom met elkaar gedeeld.

Daar willen we dit jaar op velerlei gebied mee door gaan: in de erediensten, tijdens gespreksgroepen, catechisaties en vergaderingen. Ook om elkaar beter te leren kennen, nu ik net in uw midden aan het werk gegaan ben.

Deel je leven, deel je geloof!

 

Bevestiging, intrede en nadere kennismaking

Ik hoop dat u met mij kan terugzien op een mooie bevestigings- en intrededienst, 4 september jl. Fijn om zo hartelijk ontvangen te worden!

Tijdens het startweekend zijn we verder gegaan met de kennismaking. Zaterdag kwamen we bijeen voor een maaltijd en zondag na de dienst dronken we koffie en lunchten we met elkaar. En een lange fietstocht van meer dan 20 km! Ook op de fiets kun je fijn met elkaar praten en dat al rijdend door een prachtige omgeving met fantastisch weer!

Dank aan alle mensen die aan deze activiteiten hebben bijgedragen.

 

Hartelijke groet, ds. Gonja van ‘t Kruis

 

Omzien naar elkaar

Dick en Jannemarie Spelt zijn sinds enkele weken terug in hun eigen huis. Na de brand van vorig jaar moest er heel wat gebeuren voordat het zover was. Ze zijn dankbaar dat ze er uiteindelijk zo goed van af zijn gekomen. We wensen jullie heel veel woonplezier toe!

Mevr. Jopie van Leeuwen, Kerkstraat 15, moet één dezer dagen een operatie ondergaan. Wanneer u dit leest is zij waarschijnlijk alweer thuis. Veel sterkte voor een goed herstel toegewenst!

De scriba.

 

Mw Stichter-Erkelens heeft in het Alrijne ziekenhuis in Leiderdorp (Simon Smitweg 1) een operatie aan haar heup ondergaan. Zij is hiervan nog herstellende. Binnenkort zal zij aan haar revalidatietraject beginnen.

Jacoline van der Meer-Spek, Leeuwerikhof 15, Roelofsarendsveen, zit in een traject van onderzoeken. Tot nu toe is er van elk onderzoek een goede uitslag. 5 oktober zal er nog een darmonderzoek volgen.

Ben van Heusden, W.P.Speelmanweg 12, wacht nog op de uitslag van een darmonderzoek. We wensen hem hierbij kracht en moed toe.

Dhr van der Most is onlangs verhuist naar Futura, Parkzicht 1A, 2441 DP. Een hele overgang vanuit zijn eigen huis. Een kaartje of bezoekje doet meeleven!

Ds. Gonja van ’t Kruis.

 

Bi j de diensten in september.

Zondag 4 september was de bevestiging en intrede van onze nieuwe predikant. Verderop leest u een uitgebreid verslag van Jan Vervark.

Fijn dat er op 11 september  zoveel bloemen en plantjes waren meegenomen naar de kerk i.v.m. de ziekenzondag. En heel leuk dat er tijdens de kindernevendienst schaapjes waren geknutseld die ook voor de zieken bestemd waren. Ook was het bijzonder fijn dat er genoeg gemeenteleden waren om na afloop van de dienst deze attenties te brengen bij gemeenteleden en anderen in onze (kerkelijke) omgeving. Een mooi stukje gemeentewerk! Ds. de Goei  bad ook voor hen die we op deze ziekenzondag in gedachten hadden. Mooi wanneer een gastpredikant dat zo oppakt.

18 september was onze startdienst. Gelukkig konden we deze houden met onze nieuwe predikant, zodat we samen het nieuwe seizoen ingaan. ‘Deel je leven: deel je geloof’, was het thema van de dienst. Dat hopen we te gaan doen, ook het komende seizoen. ‘Laten we onze lamp brandende houden’, was de oproep van ds. Gonja van ’t Kruis. Want (met de woorden van lied 751): ‘De Heer verschijnt te middernacht.

                                           Nu is nog alles stil,

                                          maar zalig hij die toch reeds wacht

                                         en Hem begroeten wil.                   

                                                      Zijn onze lampen wel gereed

                                                      en branden ze wel goed,

                                                     zodat als Christus binnentreedt,

                                                    Hij waardig wordt begroet?’

25 september sprak ds. Ouwendijk n.a.v. Lucas 12 over het hebben van veel bezittingen en het genoegzaam daarop terugkijken, daarbij volop genietend van het leven. Zonder oog te hebben voor de ander stelt zo’n leven niets voor en ben je arm bij God.

 

Bij de komende diensten.

2 oktober zal ds. L. de Graaff uit Tiel voorgaan. Hij was bereid een dienst te ruilen zodat onze eigen predikant in de Avondmaalsdienst van 16 oktober kan voorgaan.

Daartussenin zal op 9 oktober een dienst met preekbespreking zijn, voor de laatste keer o.l.v. Hans Spelt. Kandidaat G. Wolfert uit Utrecht zal in de dienst voorgaan.

23 oktober is een gewone eredienst met ds. A. de Ruiter uit Wijk en Aalburg als voorganger.

30 oktober zal er een gezinsdienst worden gehouden. Het kinderkoor ‘de Vrolijke Noot’ uit Langeraar gaat haar medewerking verlenen. Waarschijnlijk zal Jona centraal staan in de dienst; de voorbereiding moet nog plaatsvinden, dus we wachten het af.

6 november is wederom een gewone eredienst met ds. J. van ’t Kruis uit Doorn.

2 oktober en 6 november is er ’s avonds een sing-in. Ook wanneer u nog niet eerder de stap hebt gemaakt om een sing-in bij te wonen: van harte welkom! Hanno Hommel zal beide keren organist zijn;  we zullen dus weer fijn kunnen zingen!  Annet Hoogerwerf heeft in oktober en Dita Bos in november de leiding.

En tenslotte: 2 november is er  ’s avonds een dankdienst. De diaconie schrijft er verderop in deze kerkbrief meer over.

 

Uit de kerkenraad.

Vanwege het beroep en vervolgens de bevestiging van ds. Gonja van ’t Kruis kwam de kerkenraad in de zomervakantie tweemaal extra bij elkaar. Het was geen dagelijkse kost voor ons, dus er moest veel besproken en geregeld worden. Een groot deel van de beroepingscommissie heeft de dienst van 4 september en alles wat daarmee in verband stond voorbereid, waarvoor veel dank!

5 september was de eerste reguliere kerkenraadsvergadering in het seizoen. Voor het eerst ook met ds. Gonja van ’t Kruis erbij.

De bijzondere diensten van de afgelopen tijd worden in de vergadering steeds geëvalueerd. In de zomervakantie waren er twee uitvaartdiensten geweest, welke naar wens verlopen zijn. De bevestiging en intrede van Gonja leverde een bomvolle kerk op. Het was een prachtige dienst. De eerste sing-in van het seizoen op dezelfde dag had ook een leuke opkomst.

De komende bijzondere diensten werden besproken, o.a. de startdienst.

Er werd ook teruggekeken op de vacante periode die uiteindelijk van half maart tot begin september heeft geduurd. De beroepingscommissie heeft goed werk verricht en onze consulent ds. Wielsma heeft zich bijzonder ingezet voor het pastoraat. Beide zijn / worden op gepaste wijze bedankt.

De taken voor de nieuwe predikant zijn uitgebreid met haar besproken. Kennismaken met de gemeente en alles wat daarbij komt kijken is de 1e fase. Het startweekend is daarvoor al een mooi begin. Er is afgesproken welke diensten Gonja nog in 2016 en ook in 2017 zal voorgaan. Het ‘werken in de wijngaard’ heeft grote prioriteit. De catechese zal door Gonja opgepakt worden. Daarnaast zijn er een aantal nevenactiviteiten die op haar pad zullen komen.

We spraken ook over 500 jaar reformatie. U leest verderop een oproep.

De voortgang van de gespreksgroepen werden besproken. U treft hieronder informatie aan.

Het CvK had ook niet stilgezeten in de zomervakantie. De geluidsinstallatie van de kerk werd o.a. gerepareerd en ’t Anker werd met man en macht leeggehaald en weer ingeruimd, nadat er een nieuwe vloer in was gekomen.

Tenslotte gaan vier ouderlingen het laatste weekend van oktober naar een inspiratiefestival op Terschelling. Er zullen diensten, lezingen, voorstellingen, workshops, meditatie-mogelijkheden, concerten, discussies ….enz. zijn. We laten ons inspireren om de vlam in Nieuwveen ook brandende te houden. In de zondagmorgendienst  in onze kerk zal er maar één ouderling aanwezig zijn.

De volgende kerkenraadsvergadering is op 10 oktober om 19.30 uur in ’t Anker.

 

Voor uw agenda.

Maandag 3, 10, 17, 24 en 31 oktober: inloopochtend van 10.00 – 11.30 uur in ’t Anker.

Dinsdag 11 en 25 oktober: ouderengespreksgroep 14.00 – 15.30 uur bij de fam. Bos, Oude Nieuwveenseweg 8.

Dinsdag 11 en 25 en woensdag 12 en 26  oktober: gespreksgroepen 20.00 – 22.00 uur; dinsdag bij de fam. Hardsteen, Blokland 25 en woensdag bij mevr. Veenstra, Bruningstraat 21.

Woensdag 12 oktober: Oecumenia vanaf 14. 30 uur in ’t Anker.

 

Met een hartelijke groet, de scriba.

 

Bevestigingsdienst 4 september

Een volle kerk met zelfs bezoekers op de gaanderij; het was een feest om de bevestiging van onze nieuwe predikant Gonja van ’t Kruis mee te maken.

Nadat de voorzitter van de kerkenraad, Jelle v.d. Veen, een ieder van harte welkom had geheten, begonnen we de dienst met het zingen van Ps. 22: een pelgrimslied. Na bemoediging en groet zei ds. Mariska Kloppenburg, die door Gonja was gevraagd haar te bevestigen, dat de in de psalm 22 bezongen vrede van Jeruzalem in deze wereld nog ver te zoeken is. Vandaar dat het gebed om ontferming helaas telkens opnieuw gebeden moet worden.

Na het glorialied (Ps. 150) werd overgegaan tot de Dienst van de bevestiging. Allereerst sprak de voorzitter van de kerkenraad zijn waardering uit over de wijze waarop de beroepingscommissie haar werk had verricht. Hij gaf aan dat de beroepingsprocedure op wettige wijze en in goede orde is verlopen en dat de classis approbatie heeft verleend. De in een witte toga geklede Gonja werd naar voren geroepen. De zgn. opdracht, waarin in het kort de belangrijkste taken van een dienaar des Woords zijn opgenomen,  werd voorgelezen waarna Gonja, staande voor de knielbank, de plechtige gelofte aflegde. Na een gebed knielde Gonja en zong de gemeente haar Gods Geest toe (Veni Creator Spiritus; lied 670). Het bevestigingsgebed werd door Mariska uitgesproken waarna zij haar beide handen oplegde en God bad om zijn heilige Geest te schenken. Vervolgens legden ds. J.M. van ’t Kruis (haar neef), Bea de Visser (diaken) en Jan Vervark (ouderling) de handen op en spraken een persoonlijke wens uit. Hierna werd zij bekleed met de stola en aanvaarde de gemeente haar als haar als nieuwe predikant met een “ja dat willen wij van harte”.

Het verdere verloop van de dienst werd door de ouderling overgedragen aan de nieuw bevestigde predikant Gonja. Ze las ons twee gedeelten uit de Bijbel voor t.w. Deuteronomium 6 vers 20-25 en 1 Petrus 2 vers 4-10. In de verkondiging greep Gonja eerst terug op de geschiedenis van de kerk, het gebouw, in Nieuwveen. ‘Al zo’n 700 jaar lang komen op deze plek mensen bij elkaar om hun geloof te belijden. Er is soms voor gestreden om dat te kunnen blijven doen. Ook nu, in onze tijd, gaat dat niet vanzelf. Ook Mozes moest het morrende volk telkens maar weer herinneren aan de wonderen en de grootse daden die God had verricht. Van generatie op generatie moeten die verhalen verteld worden. Ook ons verhaal staat in die traditie. Petrus wijst er op dat we Gods volk zijn; een gemeenschap die leeft voor God en voor elkaar, waarbij geen sprake is van wedijver of loon naar werken. Allen zijn we bruikbare stenen in Gods rijk.’ Gonja gaf aan het betrekken van jongeren als een belangrijke taak te beschouwen. Net als wij zitten zij ook vol vragen. Het is goed met elkaar in gesprek te gaan, elkaar te bemoedigen en vooral ook één te zijn.

De kinderen verrasten bij terugkomst van de kindernevendienst de nieuwe dominee met iets om tot rust te komen tijdens de avonduren op de bank. Om de kinderen beter te leren kennen was er een fotocollage van alle kinderen met hun namen er bij.

Na afloop van de dienst waren er nog enkele toespraken. Dhr. Pijper, voorzitter van het CvK van de Maranathakerk, feliciteerde Gonja met haar bevestiging als predikant. Ook feliciteerde hij de gemeente met “het binnenhalen” van iemand met zoveel mogelijkheden. In Alphen a/d Rijn heeft ze zich verdienstelijk gemaakt voor het ouderenpastoraat en de organisatie van bijeenkomsten voor senioren. Dhr. Booij onderstreepte in zijn toespraak hoe duidelijk Gonja haar mening liet horen tijdens de vergaderingen van de Dorpsraad van Boskoop. Haar inbreng daarbij was altijd waardevol en hij prees zich gelukkig dat ze dit nog wil blijven doen. Ds. P. Wilschut, die wegens vakantie niet aanwezig kon zijn, liet via een bericht weten heel blij te zijn dat er voor de gemeente van Nieuwveen weer een nieuwe predikant bevestigd kon worden. Hij wenst de gemeente een gezegende tijd toe en feliciteert collega Gonja met haar nieuwe werkkring. De voorzitter van de kerkenraad Jelle v.d. Veen zegt heel blij te zijn dat de Prot. gemeente van Nieuwveen weer een nieuwe predikant heeft kunnen aanstellen. Hij wenst Gonja een inspirerende tijd toe in onze gemeente. Als herinnering aan deze dienst en haar bevestiging overhandigd hij haar een prachtige chanoeka.

Tot slot nodigde hij een ieder uit koffie te drinken in ’t Anker waar ook gelegenheid was nader met Gonja kennis te maken.

 

Allemaal: hartelijk dank.

Wat is er hard en door velen gewerkt om de bevestiging van onze predikant Gonja van ’t Kruis en het koffiedrinken na afloop in ’t Anker in goede orde te laten verlopen. Het resultaat was er dan ook wel naar. We kunnen terugkijken op een prachtig gebeuren. Een nieuwe impuls voor onze gemeente met heel veel enthousiaste gemeenteleden die zich daarvoor hebben ingezet. Leden van de beroepingscommissie, kosters, muzikanten, schoonmakers, mensen van het geluid, gastdames, verzorgers van de bloemen, e.a.; bedankt!

Daar kwam nog bij dat ’t Anker in de week daarvoor moest worden leeggeruimd voor het leggen van nieuw linoleum en als een razende weer ingeruimd en schoongemaakt om het voor zondag 4 sept. weer netjes te hebben. Sjouwers, beheerders, inrichters, schoonmakers, koffiedames, e.a.; bedankt!

 

Namens de kerkenraad, Jan Vervark.

 

De avond maal collecte van 16 oktober is voor de Hoop.

De Hoop ggz helpt. Niet door mensen te leren leven met hun problemen, maar door samen met hen én met de hulp van God te werken aan de oplossing van hun problemen. Voor iedereen – jong en oud – is een zinvol leven mogelijk.

De Hoop is een evangelische ggz-instelling die hulp biedt aan kinderen, jongeren en volwassen met psychische, psychiatrische en verslavingsproblemen. Hulp is bijvoorbeeld mogelijk bij angst, burn-out, depressiviteit, opvoeding, relaties, verslaving, rouwverwerking, seksualiteit, trauma of zingeving. De Hoop biedt hulp in diverse vormen: e-hulp, ambulante gesprekken, deeltijdbehandeling, opvang in een kliniek, vrouwenopvang of bijvoorbeeld begeleid of beschermd wonen. Ook helpt De Hoop ouders en partners van verslaafden. De Hoop biedt hulp op verschillende locaties in Nederland. Meer weten?  Kijk voor meer informatie over De Hoop op www.dehoop.org

 

 

De collecte van 23 oktober is voor KIA Werelddiaconaat

In de afgelegen bergdorpen in Nepal heeft de bevolking moeite om voldoende voedsel te verbouwen. Dorpsbewoners leven van landbouw en veehouderij, maar rondom de bergdorpen is weinig vruchtbare grond. De bevolking heeft meestal geen toegang tot nieuwe landbouwmethoden. De organisatie ICFON zet zich, met ondersteuning van Kerk in Actie, in voor een betere voedselproductie. Wanneer dorpsbewoners meer voedsel produceren, stijgt hun inkomen. Op den duur verbeteren hierdoor ook hun levensomstandigheden. De dorpsbewoners krijgen onder andere landbouwtrainingen van ICFON. Daar leren ze hoe ze braakliggende grond weer kunnen bewerken en hoe ze erosie kunnen bestrijden. Ook oefenen ze met nieuwe landbouwmethoden om hun opbrengst te verhogen en leren ze hoe ze hun producten het beste kunnen verkopen op de markt. Gezinnen kunnen een lening krijgen van 60 euro om een geit aan te schaffen en een training te volgen voor de verzorging. Zo kunnen ze bijvoorbeeld geiten fokken. Dorpsbewoners kunnen zich ook aansluiten bij een spaargroep of een alfabetiseringscursus volgen. Dankzij ICFON ontwikkelen zij niet alleen nieuwe vaardigheden, maar leren ze ook zelf het heft in handen te nemen en ontwikkelen zij zich tot zelfbewuste en krachtige dorpsbewoners. De collecteopbrengst is bestemd voor ICFON en andere werelddiaconale projecten van Kerk in Actie.

Deze collectes zijn van harte aanbevolen!

 

2 november met de dankstond willen wij weer collecteren voor de voedselbank.

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om de klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken de voedselbanken samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen ze er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast.

Om ook ons steentje bij te dragen vragen wij U, om deze avond ook voedsel of andere boodschappen  mee te nemen, zodat wij er weer een mooie gift van kunnen maken voor de voedselbank.

 

De diaconie.

 

 

 

Inloopochtenden

Iedere maandagmorgen van 10 t/m 11.30 uur, zijn  er weer de inloopochtenden: 3, 10, 17, 24 en 31 oktober.

U bent van harte welkom!!!

 

Planning gespreksgroepen komend seizoen

Al eerder schreef ik dat we de draad ook dit jaar weer met onze groepen oppakken.

We zijn heel blij dat we weer 3 gastgezinnen hebben gevonden waar we onze avonden kunnen houden. Behalve de fam. Bos en de fam. Hardsteen, waar we altijd al welkom waren, is daar bij gekomen mevr. Veenstra (Bruningstraat 21).

Er zijn twee avondgroepen (aanvang 20:00 uur); dinsdagavond bij de fam. Hardsteen en woensdagavond bij mevr. Veenstra. Op dinsdagmiddag (aanvang 14:00 uur) komt een groep bij elkaar bij de fam. Bos.

Een aantal  leden van de groepen gaat bij toerbeurt het onderwerp en de gespreksstof aanleveren.

De groepen gaan 5 x bij elkaar komen vóór Kerst en wel op 11 en 12 oktober,

25 en 26 oktober,

8 en 9 november,

22 en 23 november,

6 en 7 december.

In 2017 komen we bij elkaar op 10 en 11 januari,

24 en 25 januari,

7 en 8 februari,

21 en 22 februari,

7 en  8 maart.

Bent u vorig jaar niet bij een gespreksgroep geweest maar wilt u zich graag aansluiten: van harte welkom!

Meld u zich dan bij de leiding;

voor dinsdagmiddag bij Annet Hoogerwerf-Teitsma, email a.n.hoogerwerf@gmail.com, tel. 538102,

voor dinsdagavond bij Jan Vervark, email j.vervark@ziggo.nl, tel. 538977

en voor woensdagavond bij Baukje Veenstra, email baukje-veenstra@hetnet.nl, tel. 537081.

 

Namens de leiding, Jan Vervark.

Verantwoording collecten diaconie september

Missionairwerk en kerkgroei €  185,55; jeugdwerk JOP  €  69,50; vredeswerk  €  80,95.

De zendingsbusjes zijn ook geleegd; opbrengst €  : 37,35.

Allen hartelijk dank voor uw gave, de diaconie.

Verantwoording overige collectes september

Orgelfonds € 63,35; restauratiefonds € 147,76; alg. kerkelijk werk €  209,75;  predikantsplaats €  405,57

Hartelijk dank weer voor uw bijdrage, de Kerkrentmeesters.

 

500 jaar Reformatie ; wie denkt mee?

Vanaf eind oktober wordt landelijk het jubileumjaar rond 500 jaar reformatie ingeluid. Een gebeurtenis die we in Nieuwveen niet zomaar aan ons voorbij willen laten gaan.

Op www.500jaarprotestant.nl zijn veel ideeën te vinden welke je in dit jubileumjaar zou kunnen uitvoeren. Al wordt er maar één idee uitgepikt, zou dat al leuk zijn.

Wie heeft zin om zich hierin te verdiepen en met een klein groepje iets te organiseren? Geen taak waar u / jij  tijden aan vast zit dus, maar een kortdurend project.

Meld u / je als je denkt: dat is iets voor mij! Een mailtje of telefoontje naar de scriba wordt met plezier tegemoet gezien: a.n.hoogerwerf@gmail.com of 0172 538102.

 

Veel dank vanuit Wereldwinkel de Toren.

De verkoop van producten tijdens het startweekend heeft het ongelooflijk mooie bedrag van €308,25 opgeleverd!! Namens de producenten in ontwikkelingslanden: heel hartelijk dank!

Door alles wat u hebt aangeschaft hebt u een steentje bijgedragen aan hun levensomstandigheden: een dak boven hun hoofd, onderwijs voor de kinderen en zo nodig medische hulp. Fijn dat u de Wereldwinkel een warm hart toedraagt.

Ans Hardsteen en Annet Hoogerwerf.

 

Bedankt.
Lieve mensen van Nieuwveen en omstreken.

Als jullie dit lezen zijn er drie maanden verstreken sinds  Aad getroffen werd door een beroerte. Er is een groot verdriet in ons leven gekomen. Van een actieve man is hij ineens totaal afhankelijk geworden. De revalidatie gaat heel langzaam. Hij blijft fysiek en mentaal heel moe. Hij wil meer als dat hij aan kan. Wij zijn echt aan een woestijnreis bezig. We bidden dagelijks om kracht en de nabijheid van onze hemelse Vader.

Het is hartverwarmend het meeleven wat we nog steeds mogen ervaren. Dank voor jullie gebed, de mooie kaarten met bemoedigende woorden.

Een lieve groet, Ank en Aad Warnaar, Merellaan 751, 3145GD Maassluis.

 

Oecumenia

12 oktober bent u welkom in ’t Anker vanaf 14. 30 uur. Op het programma staat: vogelhuisje maken. Welkom!

 

Verjaardagen 75 +ers

In oktober is er niemand van de doelgroep jarig.

 

Jubileum

20 oktober zal het 12 ½ jaar geleden zijn dat Ingrid de Wilde en Harry Oostveen, Zwaluwlaan 15, voor elkaar kozen. Een mooie mijlpaal om bij stil te staan! Vanuit de gemeente heel hartelijke gefeliciteerd. Gods zegen voor jullie verdere leven toegewenst!

 

Overlijden ds. A.S. Klusener.

Op 21 september j.l. is ds. A.S. Klusener overleden. Ds. Klusener werd in 1960 als predikant van de Hervormde Gemeente te Nieuwveen bevestigd. Nieuwveen was dus zijn eerste gemeente. Hij heeft hier 6 jaar gestaan.

Tijdens de gedachtenisdienst, die werd gehouden in de Pieterskerk in Breukelen, kwam naar voren dat ds. Klusener een markant en doortastend figuur is geweest. Altijd op zoek naar nieuwe inzichten als het ging om de betekenis van de verhalen uit de Bijbel. In de vele toespraken die werden gehouden werd ook regelmatig teruggegrepen naar de periode dat hij in Nieuwveen predikant was.

Ik zelf herinner me dat in die tijd, ik neem aan mede dankzij zijn initiatief, er regelmatig gezamenlijke diensten werden gehouden waarbij een belangrijke rol voor de jeugd was weggelegd.

Na de dienst is hij in besloten kring begraven.                                                                                                    Jan Vervark

Aan het woord…..Sarie Rijlaarsdam – van Ofwegen.

In de Leliestraat in Alphen a/d Rijn werd als oudste in het gezin van Ofwegen Sarie

geboren op 13 januari 1933. Vader werkte in de dakpannenfabriek van Noord. Na 4 jaar

kwam er een broertje bij en 6 jaar later nog één.

Sarie herinnert zich dat ze niet echt honger hebben geleden in de oorlog. Ze aten van de gaarkeuken. Bovendien bracht het werk van vader met zich mee dat hij aardappels moest lossen voor de Duitsers. Moeder heeft toen aan de binnenkant  van zijn winterjas

zakken genaaid; daarin kon hij iedere keer een paar aardappels stoppen. Sarie weet ook nog van de stroom vluchtelingen die door de straat kwamen. Ze weet niet waar ze heen gingen. Hoe actueel, moesten we constateren.

Eerst ging Sarie naar de lagere school bij het station (de Oranjeschool). Later in de oorlog kregen ze les in het ijsclubgebouw. De laatste maanden voor de bevrijding was er helemaal geen school meer. Sarie zat in de klas met Piet Baane, die later predikant in Nieuwveen werd. Vader was van Hervormde huize en moeder Gereformeerd. Sarie werd gedoopt in de Geref. kerk maar omdat vader niet Geref. was mocht hij geen antwoord op de doopvragen geven. Daarop zette vader geen voet meer in de Geref. kerk. Sarie ging later dán met haar vader en dán met haar moeder mee naar de kerk. Ook ging ze naar de zondagsschool van de Geref. kerk maar omdat ze zo verlegen was had ze het daar niet naar haar zin. De dochter van schilder Snoek was een vriendinnetje en daarom mocht Sarie voortaan mee naar háár zondagsschool van de Vergadering van de Gelovigen. Ook daar moesten ze een tekst en een versje leren en zongen ze geestelijke liederen.

Na de lagere school ging Sarie naar de naaischool van juffr. Snel in de Raadhuisstraat (de modevakschool). Daarnaast werkte ze een paar dagen per week in de huishouding. En moest ze moeder helpen, want die had een trombosebeen. Dat heeft Sarie altijd volgehouden, ook na haar trouwen: 1 x in de week werken bij moeder. Toen Sarie enkele diploma’s als costumière had behaald, ging ze op een atelier werken in de japonnenindustrie. Thuis naaide ze ook; na de oorlog was kleding slecht te krijgen, dus van oud werd weer nieuw gemaakt. Later heeft ze voor de kinderen altijd kleding genaaid en zelfs nu staat de naaimachine nog startklaar voor… je weet maar nooit.

Met vriendinnen ging Sarie op een keer naar het strand in Katwijk. Wout Rijlaarsdam, ook uit Alphen, was daar ook met zijn vrienden en vond Sarie wel leuk. Toen er dan ook vuurwerk in Scheveningen was, vroeg hij haar mee. Dat mocht van haar moeder omdat een oom van Wout, die bij hen in de kost was, ook mee ging. Zo kregen ze verkering, deden samen belijdenis in de Geref. kerk en trouwden in 1956.

In die tijd werd er in Alphen niets gebouwd. Wout werkte bij het electriciteitsbedrijf van Teun van der Leede in Nieuwveen, dus was het wel handig om daar te gaan wonen. In de Kerkstraat, tegenover de huidige Historische Kring, woonde een vroedvrouw. Wout en Sarie konden beneden in de kamer en suite wonen; de achterkamer werd slaapkamer. Na ½ jaar vertrok de bovenbuurvrouw en kwamen Ben en Maartje Rietveld er wonen. Beide echtparen raakten bevriend en gingen ook naar de Geref. kerk. Ds. Snel stond daar in die tijd en Sarie weet nog dat hij heel snel op bezoek kwam; dat werd gewaardeerd. Sarie en Wout kregen in de Kerkstraat 2 zonen: Gert en Wim. Toen Wim werd geboren werd er in de slaapkamer nog een stukje afgezet voor een klein kamertje voor Gert.

Toen er in Nieuwveen nieuwe huizen werden gebouwd trokken Sarie en Maartje de stoute schoenen aan en gingen naar de burgemeester om te vragen wanneer zij een huis kregen. Dat hielp want begin jaren ’60 verhuisden beide gezinnen naar het Schoterveld. Daar werd dochter Sarina geboren, die heel muzikaal bleek te zijn, professioneel saxofoniste werd en soms bij ons in de kerk speelt.

De Geref. kerk zorgde ervoor dat Sarie en Wout een vriendenkring opbouwden met, naast Ben en Maartje Rietveld, Piet en Walt Kraak, Deli en Ton Wijers en later Adrie en Lena Bakker. Het was fijn om met mensen om te gaan die gelijkgestemd waren. De groep heeft jarenlang een bazar met rommelmarkt in de kerk georganiseerd. Bovendien maakten Sarie en Maartje altijd de kerk schoon. Toen de fusie van beide kerken kwam vond Sarie dat niet moeilijk; ze zag de noodzaak er van in en was al Protestant ver voordat wij dat in Nieuwveen waren!

Sinds 2014 is Sarie terug naar haar geboortegrond; ze woont nu 9 hoog in Driehoorne in Alphen en heeft het erg naar haar zin. Het uitzicht op de Oudhoornsekerk en de Rijn is schitterend. En diverse familieleden wonen om haar heen. Ze is blij terug te zijn in haar geboortedorp.                                        Annet Hoogerwerf-Teitsma

 

Prijspuzzel voor kinderen.

Kinderen van de kindernevendienst: de vorige keer stond er een kleurplaat in de kerkbrief. Deze keer is er een rebus voor jullie. Weet je wat hieronder staat? Stuur de oplossing voor 1 november naar a.n.hoogerwerf@gmail.com. Eén van de kinderen met een goede oplossing zal een leuk prijsje winnen! Succes!

 

 

Regionale agenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar  2  oktober t/m 6 november 2016

 

Zo 2 okt

 

   9.30 Ontmoetingsdienst / Israëlzondag Nieuwkoop Hervormde kerk, Reghthuysplein
Zo 2 okt  18.30 Taizé-viering

 

Nieuwkoop Hervormde kerk, Reghthuysplein
Zo 2 okt  18.30 Sing-in Nieuwveen Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45

Zo 9 okt

 

   9.30 Oecumenische dienst Nieuwkoop Hervormde kerk, Reghthuysplein
Zo 9 okt    9.30 Dienst met preekbespreking Nieuwveen Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45

Zo 23 okt    9.30 Gezamenlijke belijdenisdienst

 

Woubrugge Dorpskerk

Comnriekade

Zo 30 okt    9.30 Gezinsdienst Nieuwveen Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45

Zo 30 okt

 

18.30 Zangdienst Ter Aar Hervormde Kerk

Aardamseweg

Woe 2 nov

 

19.00 Dankstond

voor gewas en arbeid

Ter Aar Ger. PKN Kerk

Oostkanaalkade 2

Woe 2 nov 19.30 Dankdag

voor gewas en arbeid

Woerdense Verlaat Gereformeerde Kerk

Korte Meentweg 17

Woe 2 nov 19.30 Dankstond Nieuwveen Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45

Zo 6 nov

 

  9.30 Ontmoetingsdienst / Najaarszendings-dienst Nieuwkoop Hervormde kerk Reghthuysplein
Zo 6 nov   9.30 Zendingsdienst

 

Woubrugge Dorpskerk

Comriekade

Zo 6 nov 18.30 Welkomthuisdienst

 

Woubrugge Dorpskerk

Conriekade

Zo 6 nov 18.30 Sing-in Nieuwveen Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45

Zo 6 nov 19.30 Zangdienst Woerdense Verlaat Gereformeerde Kerk

Korte Meentweg 17

 

 

Toelichting:

2 okt Ontmoetingsdienst/ Israëlzondag Nieuwkoop: voorganger: ds. H.J. Prosman.

2 okt Taizé-viering Nieuwkoop: voorganger: ds. H.J. Prosman.

2 okt /  6 nov Sing-in Nieuwveen: een uurtje zingen met elkaar naast een korte Bijbellezing, meditatie en gebed. Aanwezigen krijgen ook de gelegenheid om zelf liederen te kiezen uit het Nieuwe Liedboek en de Eigen Bundel van de Ontmoetingskerk.

9 okt  Dienst met preekbespreking Nieuwveen:  na de dienst bent u in de gelegenheid met elkaar van gedachten te wisselen over wat de preek u deze morgen te zeggen had. Uiteraard met een kopje koffie erbij.

In oktober gaat kand. G. Wolfert uit Utrecht voor en in november ds. T. Wielsma uit Uithoorn.

23 okt Gezamenlijke Belijdenisdienst Woubrugge: dienst van Herv. gemeente en Geref kerk samen. Voorgangers: ds. E.B.  Mandemaker-Dieleman en ds. W.J. van Schaik.

30 okt Gezinsdienst Nieuwveen: voorganger ds. Gonja van ’t Kruis. M.m.v. het kinderkoor ‘De Vrolijke Noot’ uit Langeraar. Verdere bijzonderheden nog niet bekend.

30 okt Zangdienst Ter Aar: in deze dienst, waarin veel bekende en geliefde liederen zullen worden gezongen, zal ds. W.H. van Boeijen voorgaan.

2 nov Dankstond voor gewas en arbeid Ter Aar: midden in de week een uur doorbrengen in de kerk, om God te danken voor alles was we hebben ontvangen uit zijn hand, voor het gewas op de velden en de vrucht van onze arbeid. Het is goed om deze traditie in ere te houden.

2 nov Gezamenlijke Dankdienst Woubrugge: deze dienst is van de Geref. kerk en de Herv. gemeente samen. Voorgangers:ds. E.B.  Mandemaker-Dieleman en Ds. W.J. van Schaik.

2 nov Dankstond Nieuwveenin deze dienst wordt er voedsel ingezameld voor de Voedselbank. De diaconale collecte zal voor een speciaal doel zijn, waarbij centraal staat dat wij mogen delen wat wij  het afgelopen jaar hebben ontvangen. Het doel wordt nog nader bekend gemaakt.

6 nov Ontmoetingsdienst/ Najaarszendings-dienst Nieuwkoop: voorganger: ds. F. v.d. Bosch, Katwijk.

6 nov Zendingsdienst Woubrugge: de heer Nico Splunter is voorganger in de deelgemeente Spangen in Rotterdam en gaat in deze zendingsdienst bij ons voor.  Wij als gemeente hebben een samenwerkingsverband met deze wijk gemeente “Geloven in Spangen”.

6 nov Welkomthuisdienst Woubrugge: voorganger ds. Jasper van Schaik.

6 nov Zangdienst Woerdense Verlaat:  voorganger ds. A.P. Davelaar. Thema: Zie de Koning komt.

 

Regionale jeugdagenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar  oktober  2016.

Zo 9 okt

 

  9.30 Dienst voor jong en oud Ter Aar Ger. PKN Kerk

Oostkanaalkade 2

Zo 9 okt 18.30 Jeugddienst Aarlanderveen Gereformeerde kerk

Dorpsstraat  107

Zo 16 okt

 

16.00 Kinderkerk voor kinderen van 0 tot 10 jaar Ter Aar Ger. PKN Kerk

Oostkanaalkade 2

 

Toelichting:

9 okt.  Dienst voor jong en oud Ter Aar:  een laagdrempelige dienst, waarin het thema op een heldere, aansprekende manier ter sprake komt. De dienst wordt mede vorm gegeven door jongeren, maar is bedoeld voor alle leeftijden. Het thema is nog niet bekend.

9 okt Jeugddienst Aarlanderveen: gezamenlijke dienst van de Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente, voorganger: ds. C. van den Berg, Gouda.

16 okt.  Kinderkerk Ter Aar: voor kinderen van 0 tot 10 jaar.  Drie kwartier zijn we bezig met een bijbelverhaal, zingen we liederen en bidden we. Het eerste kwartier beginnen we samen. Het volgende kwartier blijven de kinderen tot 7 jaar in de kerk, gaan de kinderen vanaf 7 jaar naar een andere ruimte en de ouders en grootouders naar nog een andere ruimte. Het laatste kwartier sluiten we samen af in de kerk. Om 16.45 uur is er koffie, thee en limonade.

 

Oecumenisch Liedfestival.

Zaterdag 29 oktober 2016 in de Sint Cathrien in het hart van Eindhoven van 10:30 – 16:45.

Thema: “Naar binnen zingen” over het zingen als meditatieve route. Voor deelname zie www.liedfestival.nl

Inlichtingen en opgave: Anke Mopman 06 – 36 13 12  22  /  info@liedfestival.nl

Entree: € 20,- p.p. (incl. koffie, lunch en programma)  bij vooraanmelding en door overmaking op

NL32 INGB 0004 8612 78 o.v.v. St De Vertaalslag, Nieuwerkerk IJssel en € 22,50 contant op de dag van het Festival.