Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 10 en 17 februari 2019

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 10 februari  2019
9.30  uur: ds. Dennis Verboom, Leiden
Viering Heilig Avondmaal
Collectes: diaconie (avondmaalscollecte), pred.pl., verw.kst.

 

Zondag  17 februari  2019
9.30 uur: mevr. J. Pennewaard, Aarlanderveen
Collectes: kerk, pred.pl, orgelfonds
Ontmoeting met koffie na de dienst

 

Vespers in de Veertigendagentijd

Het duurt nog een maand voordat we de Veertigdagentijd ingaan, maar omdat we dit jaar deze periode samen met de RK-kerk in ons dorp én Protestants Zevenhoven gezamenlijke vespers in de Ontmoetingskerk organiseren, is het goed om u hierover nu alvast te informeren. We starten op 6 maart om 19:00 met de viering van Aswoensdag. Deze vindt, (net als de viering van de Kruisweg op Goede Vrijdag op 19 april om 15:00) plaats in de RK-kerk; hier zullen alle drie de voorgangers, t.w. diaken André van Aarle. ds. Jan Willem van Dijk (Zevenhoven) en ds. Gonja van ’t Kruis de dienst leiden. Op 13 maart zal er zoals gewoonlijk Biddag voor het gewas zijn. Aanvang 19:30. Voorgangers zijn diaken André van Aarle en ds. Gonja van ’t Kruis. De navolgende vespers zullen plaatsvinden in de Ontmoetingskerk op de woensdagavond van 19:00 (tot 19:30): woensdag 20 maart, 19:00, voorganger: ds. Gonja van ’t Kruis, woensdag 27 maart, 19:00, voorganger: diaken André van Aarle, woensdag 3 april, 19:00, voorganger: Nabor Langstraat (priesterstudent), woensdag 10 april, 19:00, voorganger: ds. Jan Willem van Dijk, woensdag 17 april, 19:00, voorganger: ds. Gonja van ’t Kruis. Tussen de Witte Donderdag- en Goede Vrijdagvieringen in de Ontmoetingskerk vindt om 15:00 op Goede Vrijdag in de Nicolaaskerk de Kruisweg plaats.Voor al deze vieringen bent u/jij van harte uitgenodigd!

Hartelijke groet, ds. Gonja van ‘t Kruis

.

Uit de kerkenraad

Met grote vreugde konden we afgelopen zondag bekendmaken dat mevr. Anke Bos – Nell, J.J.Rooversstraat 2, zich beschikbaar heeft gesteld voor het ambt van pastoraal ouderling. Inmiddels kan ik daaraan het prachtige bericht toevoegen dat mevr. Elzebee Verlare, Boerenzwaluw 15, Zevenhoven, bereid is gevonden het ambt van diaken op zich te nemen.

Het is heel fijn dat beide zich geroepen voelden. Wij weten dat velen in onze gemeente hebben gebeden voor een oplossing in deze; dank daarvoor. Mochten tegen deze benoemingen gegronde bezwaren zijn, dienen die uiterlijk binnen één week schriftelijk bij de scriba ingediend te zijn. Daarnaast zijn we heel blij dat mevr. Corrie van Leeuwen- van Hees, Schout Clantstraat 42, Hilda Achterveld gaat ondersteunen bij bezoekjes bij Ipse de Bruggen. En dat dhr. Manjé Kranenburg, Kerkpad 32, Ter Aar, de opengevallen plek als koster gaat opvullen. Vanaf deze plek danken wij alvast heel hartelijk Eelko Hoekstra die een onbekend maar zeer groot aantal jaren koster is geweest. Eerst in de Gereformeerde kerk en de laatste 9 jaar in de Ontmoetingskerk. In de kerkenraadsvergadering van 28 januari j.l. hebben wij gesproken over de taken van de diaconie en hoe de uitvoering daarvan op te lossen nu op dit moment Leen Visser er alleen voor staat. Het werkplan voor 2019 is vastgesteld. De kerkenraad krijgt 25 maart bezoek van de classispredikant, ds. Julia van Rijn. Over enkele weken krijgt u een lijst met informatie in de brievenbus, welke vorige jaren in het jaarboek verwerkt was. Zodat u bij een vraag over het kerkenwerk direct de juiste persoon kunt benaderen.

 

Voor uw agenda

Maandag 11 en 18 februari: Inloopochtend van 10.00 – 11.30 uur in ’t Anker. Woensdag 13 februari: Oecumenia vanaf 14.30 uur in ’t Anker. Dinsdag 19 en woensdag 20 februari: Gespreksgroepen op de bekende tijden en adressen. Oecumene: Woensdag 6 maart: Aswoensdag in de RKK, 19.00 uur, woensdag 13 maart Biddag, 19.30 uur , de woensdagen 20 maart t/m 17 april: Vespers in onze kerk, 19.00-19.30 uur, Goede Vrijdag 19 april 15.00 uur Kruisweg in de RKK. Woensdag 15 mei: gemeente-avond.

Met vriendelijke groet, de scriba.

 

De Avondmaalscollecte van 10 februari is voor de fam. Mager in Rwanda.

Zoals u waarschijnlijk weet zijn de voormalig predikant van de Protestantse Gemeente Zevenhoven en de Gereformeerde Kerk van Woerdense Verlaat Rik Mager en zijn vrouw Caroline sinds begin 2017 uitgezonden naar Kamembe, een plaats in het zuidwesten van Rwanda, om hun theologische en orthopedagogische kennis en ervaring in te zetten voor het Koninkrijk van God. Ze doen dat samen met de Anglicaanse kerk in het bisdom Cyangugu. Als theologisch trainer zal Rik een leerplan ontwikkelen en voorgangers opleiden om op een Bijbelse manier de plaatselijke gemeenten te dienen en op te bouwen. Caroline zet haar kennis in om kinderen met minder kansen een toekomstperspectief te geven. De fam. Mager is uitgezonden door de GZB, een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. De roeping van de GZB is om wereldwijd mensen te bereiken met het Evangelie, zodat zij God leren kennen en groeien in geloof. Voor meer informatie: https://www.gzb.nl/zendingswerkers/rik-en-caroline-mager/home?user_id=1019243 Deze avondmaalscollecte wordt van harte bij u aanbevolen.
 

Verantwoording collectes diaconie januari

Local Care: kwetsbaren in Oost Europa (Herman Singers) €283,25 en Lepra Stichting €58,50.

Namens de diaconie hartelijk dank.

Verantwoording overige collectes januari

Verwarmingskosten €58,80; onderhoud gebouwen €54,68; orgelfonds €57,80;  kerk €295,80 en predikantsplaats €284,50.

Namens de kerkrentmeesters hartelijk dank.

 

Actie Kerkbalans 2019

We mogen terug kijken op een geslaagde actie Kerkbalans. Er is voor een bedrag aan totaal ruim € 41.000,00 toegezegd. Daar mogen we als gemeente heel dankbaar voor zijn. Het thema voor deze keer luidde ‘Geef voor je Kerk’. Maar we kunnen net zo goed zeggen ‘Geef om je Kerk’. Het gaat ons toch allen aan het hart dat we als gemeenschap van Christus elke zondag bij elkaar mogen komen om God te danken, Hem de lof toe te zingen en te bidden voor de nood van de wereld. Om ons te laten inspireren en na te denken over Zijn bedoeling met ons en deze wereld. Allen die aan de actie hebben meegewerkt; hartelijk dank!

Namens de Kerkrentmeesters, Jan Vervark

 

Oecumenia

Woensdag 13 februari is er weer Oecumenia. Het wordt een creatieve middag want we gaan kaarten maken. Mevr. Lenie Romeijn is aanwezig met materiaal en om u te helpen er iets moois van te maken. Bij haar kunt u ook zelfgemaakte kaarten kopen, dus vergeet uw portemonnee niet! Wilt u ook een klein schaartje meenemen voor het knipwerk? We zien u graag woensdagmiddag 13 febr. om 14.30 in ‘t Anker! Tot dan!

Team Oecumenia.

 

Ziekenzalving

Onlangs mocht ik zelf de ziekenzalving ontvangen; dat was een hele bijzondere gebeurtenis. Zoals u weet ben ik in 2014 ziek geworden en kreeg na veel onderzoeken de diagnose "blefarospasme". Deze aandoening beperkt me enorm. Het is een uitermate moeilijke tijd voor me geweest, vooral ook omdat alle aangeboden behandelingen en voorgeschreven medicatie mijn klachten niet hebben weggenomen of zelfs maar hebben verlicht. Dat gaf teleurstelling op teleurstelling. Uiteindelijk heb ik hulp gezocht bij mw. Ds. Drs. Elizabeth Post. Na een aantal behandelingen en gesprekken heb ik haar gevraagd of ze mij een ziekenzalving wilde geven. En dat wilde ze graag doen. Samen hebben wij deze zalving voorbereid. Ik heb een aantal Bijbelteksten en liederen uitgekozen, die opgenomen zijn in de liturgie. Graag wilde ik, naast mijn man Harry, mijn zus Rita erbij hebben en Jan Vervark, die een goede vriend van ons is. Zo waren we met z'n vijven bij elkaar. Na een korte inleiding van Elizabeth stak Jan de  Paaskaars aan en las Psalm 62 : 6 en 7. Elizabeth ging voor in gebed en daarna las Harry 2 schriflezingen: Jesaja 41:10 en 1 Johannes 4:16. Onder begeleiding van Rita op orgel, zongen we lied 899. Vervolgens sprak Rita een gebed uit. Elizabeth legde haar handen op mijn hoofd en sprak de volgende woorden uit: "Moge Gods helende hand op jou rusten". Daarna vond de zalving met olie plaatsen. Voorhoofd en handpalmen werden gezalfd. Er kwam een soort vrede over me, waarbij ik totale overgave voelde. Ik voelde Gods nabijheid en vanaf dat moment is er een rust in me neergedaald, waardoor ik anders omga met hetgeen ik te dragen krijg. Mijn lichamelijk klachten zijn niet afgenomen, maar ik weet, dat God naast me staat, mij leidt en mij de kracht geeft om ondanks mijn aandoening volop in het leven te staan. Na het dankgebed en de voorbeden, waarin we ook genezing hebben gevraagd voor zieken in onze omgeving en familie hebben we lied 855 met elkaar gezongen. Elizabeth heeft ten slotte de zegenbede uitgesproken. Ik ben enorm blij, dat ik deze zalving heb mogen ontvangen.

Ingrid de Wilde