Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 20, 23 en 30 maart 2022

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 20 maart 2022
3e zondag 40-dagentijd
Muzikale medewerking: René Spaargaren
9.30  uur: Ds. J. Vlasblom, Rotterdam
Collectes: diaconie, pred.pl., orgelfds.
Na afloop koffiedrinken

Woensdag 23 maart 2022
Vesper: oecumenisch project 40-dagentijd
19:00 uur: ds. Jan Willem van Dijk, Zevenhoven

Zondag 27 maart 2022
4e zondag 40-dagentijd
9.30  uur: dhr. E. Leune, Benthuizen
Collectes: diaconie, pred.pl., a.k.w.

 

Woensdag 30 maart 2022
Vesper: oecumenisch project 40-dagentijd
19:00 uur: diaken André van Aarle, Langeraar

Meeleven

Van vele kanten hoor ik reacties van mensen die iets willen doen voor de vluchtelingen uit de Oekraïne. Sommige zijn zelfs bereid vluchtelingen in huis op te nemen. Wat prachtig om te horen. Gelukkig is er al veel informatie beschikbaar over hoe het best hulp geboden kan worden. Als u iets wilt doen, kijk dan eens op de website van de landelijke PKN of van onze gemeente Nieuwkoop.

 

Bij de diensten

Zondag 20 maart is bijzondere dienst. We noemden dat altijd een gezinsdienst. Meestal trad er dan een koor op. Maar omdat het zingen een tijd lang niet kon en het onzeker was wanneer dit opgeheven zou worden, heeft de commissie die deze diensten organiseert nu eens voor een andere invulling gekozen. Naast onze organist Piet van Rikxoord zal ook René Spaargaren in deze dienst een muzikale bijdrage leveren. U bent van harte uitgenodigd!

 

Uit de kerkenraad

Gemeenteavond 28 maart

U weet dat we als gemeente op het punt staan een belangrijke beslissing te nemen; het beroepen van een nieuwe predikant. Een beslissing die al onze gemeenteleden aangaat. Graag horen wij van u wat u belangrijk vindt om mee te nemen in onze keuze voor een nieuwe predikant. Daarbij is het ook goed om met elkaar te achterhalen en te ontdekken wat voor gemeente we nu eigenlijk zijn en waar we naar toe willen. Onder leiding van onze consulente Mariska Kloppenburg willen we u daarom uitdagen actief te reageren op een aantal typeringen en aspecten van hoe we gemeente van Christus (willen) zijn. We nodigen u nu alvast dringend uit hierbij aanwezig te zijn. De bijeenkomst begint om 20:00 uur en wordt gehouden in ’t Aker (A.H. Kooistrastraat 29). U zult ook nog apart een uitnodiging ontvangen.

 

Namens de kerkenraad

J.Vervark, scriba

 

Van de diaconie

Collecte zondag 20 maart

Jong en oud thuis in de kliederkerk

Kliederkerken zijn gastvrij, creatief en aantrekkelijk voor gezinnen en juist ook voor wie vervreemd is van kerk en geloof. In een kliederkerk ontstaan spelenderwijs nieuwe contacten tussen mensen van alle generaties. Jong en oud, zoeker en kerkganger ontdekken samen de betekenis van Bijbelverhalen, leren van elkaar en komen (weer) in aanraking met de kerk en het geloof. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt de kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde.

 

Collecte zondag 27 maart

Moldavië; jongeren en ouderenwerk

Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven achter en krijgen thuis niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben. In de twee opvangcentra van de christelijke organisatie “Bethania” krijgen ze dat wel. Kwetsbare kinderen worden na schooltijd opgevangen en krijgen eten en drinken en hulp bij hun huiswerk. Ouderen kunnen in de opvangcentra terecht voor een gezonde maaltijd, gezamenlijke activiteiten en basisvoorzieningen zoals een douche.

 

Spaardoosjes

Geachte kerkleden. Inmiddels heeft u 2 weken geleden bij het kerkblad een spaardoosje ontvangen. Misschien wilt u met ons meedoen om in deze 40-dagentijd elke dag te sparen voor de ‘kansarme jongeren in Libanon’. Alle beetjes helpen en kunnen samen één groot bedrag vormen. De gevulde doosjes kunnen op 1ste Paasdag in de kerk ingeleverd worden. 

 

Verantwoording collecten februari

Hooveraid € 125,65; hulp boeren Oeganda € 37,20 en werkgelegenheidsproject Jongeren Nepal € 46,82. Aan giften ontvingen wij via de bank € 75,00.

De op zondag 6 maart gehouden collecte voor de Oekraïne bracht € 230,25 op. Op ons bankrekeningnummer werd nog eens € 315,00 voor deze actie overgemaakt. De diaconie heeft besloten dit bedrag aan te vullen tot € 600,00

 

Alle gevers hartelijk dank, de diaconie

 

Agenda

21 en 28 maart: Inloop; 10.00 uur

28 maart: Gemeente-avond; 20:00 uur

Allen in ’t Anker

 

Van het College van kerkrentmeesters

Opbrengst collecten februari:

Kerk € 77,20; verwarmingskosten € 22,95; orgelfonds € 37,15; onderhoud gebouwen € 40,00 en instandhouding predikantsplaats € 152,10. Ook ontvingen wij nog op ons bankrekeningnummer € 100,00.

Hartelijk dank voor uw gave.

 

Paasontbijt

Wij zij erg blij, dat we op eerste Paasdag weer een Paasontbijt mogen organiseren. U krijgt hiervoor binnenkort een uitnodiging. We verheugen ons op een hoge opkomst.

De activiteitencommissie