Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 18 en 25 september 2022

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 18 september 2022
Startzondag
9.30  uur: Gemeenteleden – overdenking ds. M. Kloppenburg
Collectes: diaconie, pred.pl, rest.fonds
Na afloop ontmoeting met koffiedrinken

 

Zondag  25 september 2022

Viering Heilig Avondmaal
9.30  uur: ds. A. v.d. Wal,
HoofddorpCollectes: diaconie, pred.pl., a.k.w.

 

Meeleven

Als leden van de kerkenraad proberen we altijd signalen die ons bereiken over gemeenteleden die misschien wel behoefte hebben aan een pastoraal bezoekje door te spelen aan onze ouderling pastoraalwerk Anke Bos, tel.nr. 538911. Zij zal dan zo nodig ds. Wielsma of een bezoekdame benaderen. Mocht ons iets ontgaan laat het haar of een van de leden van de kerkenraad dan weten. In het omzien naar elkaar hebben we elkaar ook nodig.

Bij de diensten

Zondag 18 september zullen gemeenteleden de dienst verzorgen. Samen met Mariska is er een mooie liturgie opgesteld. Het zal een afwisselende dienst worden waarin we naast zang en gebeden ook de beamer zullen gebruiken. Zo is de overdenking van ds. Mariska Kloppenburg opgenomen en komt deze via de beamer tot ons. Na afloop is er koffiedrinken in de kerk.

Zondag 25 september willen we met elkaar het Heilig Avondmaal vieren. We gaan dan als het ware bij Jezus aan tafel. Telkens wanneer wij als gemeente de Maaltijd van de Heer vieren, gedenken wij Jezus’ leven en dood door brood en wijn te ontvangen als tekenen van zijn lichaam en bloed.

Het jaarthema voor 2022/2023 van de landelijke kerk is ‘Aan tafel’. Van de Maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding. Met elkaar eten schept een verbondenheid. Mooi is het dan ook dat we in de week na het startweekend met elkaar het Avondmaal mogen vieren.

 

Van de diaconie

 

Collecte 18 sept.: Anak Unik = Uniek Kind

In het kerkblad van 22 juli heeft u kunnen lezen dat de diaconie bezig is met een project op Bali, Indonesië. Dit project is opgezet ten bate van de verbetering van de levensomstandigheden van kinderen met een verstandelijk handicap zoals downsyndroom. Op het ogenblik krijgen de kinderen begeleiding en les op de bovenverdieping van het woonhuis van de oprichtster van de stichting “Anak Unik” mevr. Ni Gusti  Met haar stichting wil Ni Gusti laten zien dat kinderen met een beperking ook kunnen leren iets bij te dragen aan de maatschappij waarin zij deelnemen. Hierbij is het nodig om ook de ouders er nauw bij te betrekken. In het begin waren de ouders van deze kinderen heel sceptisch en afhoudend ten aanzien van deze stichting. Pas nadat zij goede resultaten zagen bij andere gezinnen, vertrouwden zij hun kind hieraan toe. Nu komen er steeds meer kinderen bij in verschillende leeftijdsgroepen. Daardoor wordt de bovenverdieping te klein en zijn er plannen om een heus schooltje met enkele lokalen te bouwen. Om de bouw van deze school te kunnen realiseren is hulp vanuit diverse organisaties nodig.

 

Vredesweekcollecte 25 sept.: Vrouwen als vredestichters

Colombia werd tientallen jaren lang geteisterd door een gewapend conflict. In 2016 werd er een vredesakkoord gesloten tussen de regering en guerrillabeweging FARC. Er moet nog steeds veel gebeuren om de wonden te helen en de samenleving weer op te bouwen. Veel vrouwen waren slachtoffer van geweld. Om verzoening en wederopbouw te bewerken zetten vrouwen uit verschillende kerken zich nu in voor een vreedzame samenleving door de slachtoffers van het geweld bij te staan en te begeleiden in dit proces. De helende kracht van Bijbelverhalen is hierbij een belangrijke inspiratiebron.

 

Verantwoording diaconiecollecten juli en augustus

Wereldvluchtelingendag: € 67,60 en Egypte, bestrijding armoede platteland: € 95,95. Verder ontvingen wij een gift van €  5,00 voor de bloemen. Op onze bankrekening werd € 50,00 bijgeschreven.

 

Uit de kerkenraad

Woensdag 7 september kwam de kerkenraad bij elkaar. We spraken over de invulling en voorbereiding van de komende diensten. Op 9 oktober zal Eva, dochter van Madelon v.d. Veen en Jelle Vermeulen, gedoopt worden. De beroepingscommissie is bij elkaar geweest. De functies van voorzitter en secretariaat zijn verdeeld. Naast wat formele zaken die geregeld moeten worden zal ook t.z.t. de vacature op de website bekend gemaakt worden. Omdat Anton den Boer volgend jaar met pensioen gaat in niet meer zo vaak ingeroosterd kan worden, gaan we kijken of we er een organist bij kunnen krijgen. We spraken ook over de financiën van de diaconie. Gezien de huidige ontwikkelingen m.b.t. hoge energielasten en mogelijk noodzakelijke steunverlening vanuit onze gemeente, wordt er voorlopig pas op de plaats gemaakt m.b.t. nieuwe diaconale projecten.

 

Startweekend 17 en 18 september

Zaterdag beginnen we met een korte wandeling naar de pastorietuin van de Heilige Nicolaas Kerk in ons dorp; start 15:00 uur. We komen daarna weer terug in ’t Anker voor een drankje. Rond 18:00 uur gaan we aan tafel en proeven van elkaars gerechten. Vorige week heeft u hiervoor een uitnodiging in de bus gekregen.

 

In aanvulling hierop wil de diaconie u graag meedelen dat er ook een tafel zal zijn met artikelen die u eventueel kunt kopen. De opbrengst zal ten bate zijn van het Bali project van de diaconie waarover u op deze dag ook uitgebreid informatie zult krijgen.

 

De Activiteitencommissie

 

Agenda

17 sept.: startweekend ’t Anker, aanvang 15:00 uur

19 en 26 sept.: Inloop ’t Anker, vanaf 10:00 uur

 

Van de kerkrentmeesters

Collecten juli en augustus

Onderhoud gebouwen: € 62,17; restauratiefonds: € 75,00; dakrenovatie: € 63,20; kerk: € 433,12 en voor instandhouding predikantsplaats € 387,05. Op onze bankrekening ontvingen we over deze periode € 200,00 aan giften.