Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

De ontmoetingsbrief van december 2018

 

 

Datum

Predikant

Bijzonderheden

Collectes

2 december 2018

Mevr. H. Hegeman

Nieuwveen

1e Advent m.m.v. Protestants Kerkkoor

Ontmoeting en koffiedrinken

na de dienst

1. diaconie

2. predikantsplaats

3. orgelfonds

9 december 2018

Ds. Dennis Verboom’

Leiden

2e advent

1.diaconie

2.predikantsplaats

3.alg.kerk.werk

16 december 2018

Ds. C. Kant

Katwijk

3e advent

Ontmoeting en koffiedrinken

na de dienst

1.kerk

2.predikantsplaats

3.onderhoud gebouwen

23 december 2018

Ds. T. Wielsma

Uithoorn

4e advent

1.kerk

2.predikantsplaats

3.restauratiefonds

24 december 2018

21.30 uur

Ds. Gonja van ’t Kruis

Alphen a/d Rijn

Kerstavonddienst

M.m.v. leden van gespreksgroepen

1.diaconie

2.prediakantsplaats

3.orgelfonds

25 december 2018

Ds. Gonja van ’t Kruis

Alphen a/d Rijn

Kerstmorgendienst

M.m.v. gelegenheidskoor

o.l.v. Hanno Hommel

1.diaconie

2.predikantsplaats

3.alg. kerk.werk

30 december 2018

Ds. D. Verboom

Rijnsburg

 

1.kerk

2.predikantsplaats

3.verw.kosten

31 december 2018

18.30 uur

Ds. A. Christ

Katwijk

Oudjaarsdienst

1.diaconie

2.kerk

1 januari 2019

10.00 uur

Ds. T. Wielsma

Uithoorn

Nieuwjaarsbijeenkomst in ‘t Anker

1.kerk

6 januari 2019

 

Ds. Gonja van ’t Kruis

Alphen a/d Rijn

Sing-in in de morgendienst

Ontmoeting en koffiedrinken

na de dienst

1.kerk

2.predikantsplaats

3.verw.kosten


 

 

Toeleven naar Advent en Kerst

 

Deze zondag gaan we met de 1e Advent op weg naar de kerstperiode.

Tijdens de Adventstijd bezinnen we ons en kijken we uit naar het Licht van kerst. Iedere zondag wordt er een extra kaars aan de Paaskaars gestoken, totdat er uiteindelijk vier kaarsen staan, als symbolen van het Licht, dat uiteindelijk de duisternis overwint. Zo is kerst een feest van het Licht.

In de tijd dat wij kerst vieren, vieren de joden ook een Lichtfeest, het Chanoeka(inwijdings)feest, het feest waarmee de herdenking aan de herinwijding van de ontwijde Tempel in de 2e eeuw voor Chr. gevierd wordt. De joden vieren deze overwinning en herinwijding ook met lichtjes: acht dagen lang worden er lichtjes ontstoken aan de Chanoekalamp. Tegen de avond, die vroeg begint met duisternis en kou, wordt er op de eerste avond in huis één lichtje aangestoken, de tweede avond twee lichten, totdat op de achtste avond alle acht de lichten branden.

Ook Jezus vierde als jood Chanoeka. Hij was er zelfs speciaal voor naar Jeruzalem gegaan waar het feest van de Tempelwijding werd gevierd.

 

Terug naar het feest van het Licht: Sytze de Vries heeft een mooi Adventslied (Lied 461) over de kaarsen geschreven:

 

Wij wachten op de koning

die ons de vrede brengt,

ontsteken onze lampen

totdat hij komt!

 

Vier kaarsen zullen branden.

Het licht groeit vlam voor vlam.

Het houdt de nacht gevangen

totdat Hij komt!

 

Het vuur van onze vreugde,

de gloed van ons gezang

zal niet meer kunnen doven

totdat Hij komt!

 

Wij wachten op de koning;

zijn ster is al gezien.

Vol vrede is de morgen

wanneer Hij komt!

 

“Zijn ster is al gezien”: de voorbode van de komende kerstperiode, waarin we de geboorte van Jezus weer met elkaar zullen gedenken. In de geboorte van Jezus breekt een nieuwe periode aan: voor ons allen!

 

Meeleven

Mw. Jannie van Vliet-Zweeris (Oude Nieuwveenseweg 101) is op 26 november jl. getroffen door een hersenbloeding. Diezelfde avond hadden we elkaar nog gezien op de gemeenteavond. Er is snel gehandeld en zij is meteen overgebracht naar het LUMC. Op moment van schrijven verblijft zij in het Alrijne ziekenhuis in Leiderdorp. We staan biddend om haar en haar man heen.

Ook andere gemeenteleden die herstellende zijn van ingrepen en uitslagen van onderzoeken gehad hebben, die niet gunstig zijn, Gods troost gewenst!

 

Terugblik jaarlijks symposium Protestantse en Katholieke kerk

We kunnen terugkijken op een mooi en goed symposium dat dit jaar als thema had: “Avondmaal en Eucharistie: Tafel van één?” Na een uiteenzetting van de bronnen en de Eucharistie als centrale functie binnen de diensten van de Rooms-Katholieke kerk door diaken André van Aarle, heb ik een lezing gegeven over o.a. de structuur, de instelling en de functies van ons heilig Avondmaal. Daarna ontstond er een levendige discussie tussen de aanwezigen. We vieren als RK-kerk en Protestantse gemeente op verschillende wijzen en beleven ook op verschillende wijzen, maar dat is niet iets dat ons uit elkaar drijft. Wij gaan respectvol met elkaar om én kunnen van elkaar leren.

Misschien doen we dat het beste als we als Protestanten wat meer de nadruk zouden leggen op het bijzondere handelen van Christus in de elementen brood en wijn en de RK-Kerk wat meer op het karakter van de viering van de Eucharistie. Maar allen belijden wij tijdens deze Maaltijd onze zonden, breken we met onze ik-gerichtheid, richten we ons op Christus en mogen wij een nieuw leven beginnen in dienst aan onze naasten en tot lof van God!

Het symposium werd tussen de bedrijven door opgeluisterd met mooie muziek en zang van zangeres en dirigente Rineke de Wit. Zij gaf ons samenzijn een extra glans. In een gezellige sfeer met een hapje en drankje besloten we het jaarlijkse symposium met de twee kerken van ons dorp.

 

Start Kinderkerk

Voor de kinderen t/m 12 jaar (als je ouder bent, ben je ook welkom!) starten we dit kerkelijk jaar op zondagmiddag met de Kinderkerk.

Op deze manier willen we de kinderen (ook de allerjongsten) op een leuke manier betrekken bij de kerk. De kinderkerk is er voor kinderen én hun (groot-)ouders.

Na een woord van welkom zullen we de viering beginnen met bekende liedjes, waarvan de teksten tegelijkertijd via de beamer worden geprojecteerd. Daarna is er ieder keer een nieuw Bijbelverhaal met platen.

Uiteindelijk gaan de kinderen op leeftijd in groepjes uiteen. De allerkleinsten gaan spelen en de al wat oudere kinderen gaan bijvoorbeeld een werkstukje maken of een toneelstukje instuderen. Ondertussen gaan de ouders en grootouders over het thema met elkaar in gesprek.

Gerelateerde afbeelding

De eerstvolgende data in 2019 zijn:

27 jan. GK Ter Aar

7 april: GK Nieuwkoop

23 juni: Prot. kerk Nieuwveen

15 sept: Prot. kerk Zevenhoven

22 dec: GK Ter Aar

 

Ben je tussen de 0 en 12 jaar? Kom dan op zondagmiddag om 16.00 uur naar de Kinderkerk.

En neem je ouders, opa en oma mee!!

 

Hartelijke groet, ds. Gonja van ‘t Kruis

 

Uit de kerkenraad

In de vergadering van november blikten we terug en keken we vooruit op de diensten. De voedselinzameling op dankdag verliep heel goed en de dienst met Heilig Avondmaal was mooi; voor beiden zijn we dankbaar.

Doordat onze eigen predikant in Nieuw-Vennep het afgelopen jaar veel begrafenissen heeft gedaan en dat in Nieuwveen niet het geval was, wordt zij in de gedachtenisdienst vervangen door ds. J. Kaai uit Giessenburg.

Er werd besloten dat, op verzoek van ds. Wielsma, de nieuwjaarsbijeenkomst weer in ’t Anker zal worden gehouden.

Het voorstel van de RKK om in de 40-dagentijd een aantal momenten gezamenlijk te delen werd aangenomen. T.z.t. hoort u er meer over. Wat de Oecumene betreft werd er uitgekeken naar het Symposium.

Achter de schermen is de Commissie Gezonde Gemeente met onze predikant hard bezig met nieuwe initiatieven. Ook hierover hoort u zodra dit beslag krijgt.

De samenwerking met andere gemeentes in de regio wat de jeugd betreft resulteert in Kinderkerk, dat in 2019 in 4 verschillende kerken zal worden gehouden.

Het belangrijkste punt op de vergadering was de grote zorg over de vacatures in de kerkenraad. Op de brief die naar alle gemeenteleden was gestuurd was geen enkele reactie gekomen. Op de gemeente-avond van 26 november zal er gezocht worden naar oplossingen.

De begrotingen van zowel diaconie als kerkrentmeesters werden vastgesteld.

 

Gemeente-avond 26 november

De kerkenraad dankt een ieder die door aanwezigheid liet blijken dat de kerk in Nieuwveen belangrijk voor u is. Dank voor de goede sfeer waarin wij met elkaar konden kijken naar de toekomst en hoe we tot oplossingen kunnen komen i.v.m. de vacatures in de kerkenraad.

De avond zal verder eerst op de kerkenraadsvergadering van 10 december geëvalueerd worden. In de tussentijd hopen we dat u als gemeenteleden ook wilt nadenken of er toch voor u wellicht een taak in dezen is. We wensen u daarbij wijsheid toe en vragen u ook te bidden voor onze gemeente.

 

Bij de komende diensten

2  december, op de eerste adventszondag, zal het Protestants kerkkoor haar medewerking verlenen aan de dienst.

Zo gaan we feestelijk de adventstijd in. Mevr. Hedi Hegeman, voorganger van de Doopsgezinde gemeente Haarlemmermeer en gemeentelid in Nieuwveen, zal voorgaan. Na afloop van de dienst is er tijd voor ontmoeting onder het genot van een kop koffie / thee.

9 december, tweede adventszondag, hebben we een bekend gezicht in ons midden: ds. Dennis Verboom uit Leiden.

We zien weer uit naar zijn komst!

16 december, derde adventszondag, zal ds. Kant uit Katwijk de voorganger zijn. Ook deze zondag koffie en ontmoeting na de dienst.

23 december, vierde adventszondag, is er ook een vertrouwde predikant in ons midden: ds. Wielsma uit Uithoorn.

Dan komen de Kerstdiensten:

Kerstavond 24 december en Kerstmorgen 25 december is onze eigen predikant in ons midden. De Kerstavonddienst begint om 21.30 uur. Enkele leden van de gespreksgroepen zullen aan deze dienst meewerken. Streven is dat dit een laagdrempelige dienst is waar veel bekende Kerstliederen worden gezongen. In de Kerstmorgendienst zal er medewerking verleend worden door een gelegenheidskoor van gemeenteleden. Er wordt al hard geoefend o.l.v. Hanno Hommel. Zijn zus, Elsbeth Bonefaas-Hommel, zal op dwarsfluit haar medewerking verlenen.

30 december is een gewone eredienst waarin ds.Verboom uit Rijnsburg voorganger is.

Oudejaarsavond en Nieuwjaarsmorgen beginnen de diensten respectievelijk om 18.30 uur en 10.00 uur. 31 december is ds. Christ uit Katwijk in ons midden en 1 januari ds. Wielsma uit Uithoorn. Let op: i.t.t. vorig jaar zal de Nieuwjaarsbijeenkomst weer in ’t Anker zijn!

6 januari 2019 is er, op verzoek van gemeenteleden, een sing-in in de morgendienst, net als vorig jaar. Onze eigen predikant is de voorganger. U kunt zelf tijdens de dienst liederen opgeven uit het nieuwe Liedboek en onze eigen bundel die u graag eens wilt zingen.

Namens de kerkenraad nodig ik u van harte uit om de diensten in de Advents- en Kersttijd, rond de jaarwisseling en de eerste diensten in januari bij te wonen!

 

Voor uw agenda

Zaterdag 1 december:                                   The Psalmproject Nieuwkoop, Gereformeerde Kerk Nieuwkoop: 20:00 uur.

                                                                              www.zingenindekerk.nl/reserveren/the-psalm-project-in-nieuwkoop

Maandag 3, 10 en 17 december :                 Inloopochtenden van 10.00 – 11.30 uur in ’t Anker, waarbij van 10.30                                                                                 uur – 11.00 uur Tom in de buurt aanwezig is.

Maandag 3 en woensdag 12 december:    Oefenen gelegenheidskoor Kerst, vanaf 20.15 uur  Simon van Capelweg 

                                                                       8B, Noorden.

Maandag 10 december:                                 Kerkenraadsvergadering vanaf 19.30 uur in ’t Anker.

Dinsdag 11 en woensdag 12 december:   Gespreksgroepen op de bekende tijden en adressen.

Woensdag 12 december:                 Oecumenia, vanaf 14.30 uur in ’t Anker.

Maandag 17 december:                                 Kerstmiddag senioren van 15.30 uur t/m 19.00 uur in ’t Anker

 

Met vriendelijke groet, de scriba.

 

 

Diaconiecollecten

 

De collecte van 2 december is voor Missionair werk .

Steun de pioniersplekken in Nederland De Protestantse Kerk steunt in Nederland pioniersplekken, nieuwe kerkplekken waar mensen op nieuwe manieren met het geloof in aanraking kunnen komen.

LifeWirez in BIlthoven richt zich op jongeren tussen de 16 en 25 jaar. De pioniers Robert en Richard zoeken jongeren op in hun eigen leefomgeving, gaan met hen in gesprek en bouwen een vertrouwensband. Naast activiteiten gericht op ontmoeting, zijn er geloofs verdiepende activiteiten zoals Youth Alpha. 

Met uw bijdrage steunt u pioniersplekken in Nederland, waardoor mensen langs nieuwe wegen hun geloof kunnen beleven. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Missionair Werk.

 

De collecte van 9 dec. is voor pastoraat

Pastoraat nieuwe stijl. In het pastoraat spelen vrijwilligers een belangrijke rol. De Protestantse Kerk brengt vrijwillige werkers in het pastoraat samen in een ‘leergemeenschap pastoraat’  om van elkaar te leren door informatie uit te wisselen en elkaar te bevragen. Ook wordt er geëxperimenteerd met nieuwe vormen van leren, zoals bv. e-learning ‘pastorale gesprekken’. 

Samen met plaatselijke gemeenten werkt de Protestantse Kerk aan laagdrempelige vormen voor onderlinge zorg en pastoraat. Ervaringen worden gebundeld en beschikbaar gesteld voor andere gemeenten. Dit soort nieuwe vaardigheden zijn nodig om bij te blijven in een veranderende kerk waar het steeds meer aankomt op vaardigheden van gemeenteleden zelf.

Met uw bijdrage maakt u het mogelijk om pastorale vrijwilligers te ondersteunen in hun belangrijke werk. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Pastoraat.

 

 

De collecte op Kerstavond 24 december is voor de Pauluskerk in Rotterdam

Als Pauluskerk zien we ‘geloven’ en ‘hulpverlenen’ als twee zaken die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en elkaar versterken. We weten ons geïnspireerd door de ‘kernwaarden’ uit de Bijbel: barmhartigheid en gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping. Daarbij kiezen we radicaal de kant van de mensen die bij ons aankloppen. Zij zijn onvoorwaardelijk welkom. Laagdrempeligheid en gastvrijheid staat dan ook hoog in ons vaandel. We reiken niet alleen hulp aan in de vorm van eerste levensbehoeften, maar geven ook ondersteuning in bredere zin, gericht op het versterken van ‘levenskracht’. Je geeft de mensen immers niet alleen eten, drinken en hulp, maar je leert en helpt hen ook zelf weer in de eigen levensbehoeften te voorzien. Daarvoor helpen we ook in bredere zin de randvoorwaarden te creëren. Bijvoorbeeld door misstanden aan de kaak te stellen en/of schrijnende situaties bij de overheid en politiek onder de aandacht te brengen. Recentelijk bijvoorbeeld door onze campagne voor een bed-bad-brood-regeling.

 

De collecte met Kerst 25 december  is voor Kinderen in de knel

Ze brengen Kerst door in een vluchtelingenkamp, op straat, in een donker naaiatelier of ploeterend in de volle zon op het land van hun ouders. Voor veel te veel kinderen is Kerst helemaal geen feest. Zij groeien op in armoede of oorlogsgeweld. Misbruikt of verwaarloosd. Juist met Kerst verdienen zij onze bijzondere aandacht en steun.

Doe daarom mee met de kerstcollecte, waarvan de opbrengst bestemd is voor kinderprojecten! Welk project centraal staat in de collectematerialen?

 

De collecte met oudjaar 31 december  is voor de diaconie

Voor de kosten van de bloemen, inloopochtend, en voor de  acute nood zoals overstromingen, aardbevingen, enz;

 

Helpt u mee om deze collectes  tot een succes te maken?  Hartelijk dank!

 

Verantwoording giften diaconie

Er zijn maar liefst drie mooie giften binnengekomen bij de diaconie:

€ 30,00 voor noodhulp Sulawesi

€ 50,00 voor de voedselbank

€ 50,00 voor de diaconie.                                                               

Heel hartelijke dank voor deze mooie bijdragen.

Kerstmiddag senioren

De volgende datum is voor de belangstellende

van de kerstmiddag voor senioren belangrijk:

die is maandag 17 december vanaf 15.30 t/m 19.00 uur.

U krijgt nog een persoonlijke uitnodiging!

 

Inloop ‘t Anker

De inloopochtenden zijn deze maand op  3, 10 en 17 december,  maar niet op de 24e  (voor de kerst) en ook niet de 31e (op oudejaarsdag).

In het nieuwe jaar gaan wij gewoon weer door, te beginnen op 7 januari. Dan bent u allemaal weer van harte welkom tussen 10.00 en 11.30 uur in ‘t Anker!!

 

De diaconie.

 

Betaling vaste vrijwillige bijdrage 2018 en eindejaarscollecte

Van de meeste leden van onze gemeente hebben we de toegezegde vaste vrijwillige bijdrage 2018 inmiddels ontvangen. De voorgaande zin impliceert dat er nog enkelen zijn die dat nog niet hebben gedaan. Twijfelt u of u betaalt hebt; kijk het dan nog even na. Het zou fijn zijn als alle toezeggingen ook daadwerkelijk nog dit jaar op onze bankrekening ( NL96 RABO 0373 701 497)  zijn bijgeschreven.

Net als voorgaande jaren zult u ook een dezer dagen weer een verzoek krijgen een bijdrage te leveren aan de eindejaarscollecte. Van harte aanbevolen!

Namens de Kerkrentmeesters, Jan Vervark

 

Organisten rooster.

Sinds 2011 wordt het organisten rooster gezamenlijk gemaakt door de organisten samen met Anke Bos. Dat is best uniek. Als organisten zien wij dit eigenlijk nooit op deze manier gebeuren, wat de communicatie en samenwerking met elkaar zeker bevorderd.

Nu we als organisten verder van elkaar wonen en werken wordt het met elkaar een rooster maken lastiger. Echter, ook wij gaan meer en meer gebruik maken van moderne middelen. De uitdaging met een coördinator in Nieuwveen, organisten in Rotterdam, Woerden en Hamburg resulteerde in een oplossing waarbij we gebruik hebben gemaakt van KNP conferencing. Anton nam het initiatief hiervoor en maandagavond 5 november hebben we met elkaar gesproken via de conferencing faciliteit en hebben we in ca. 20 minuten het organisten rooster voor de 1e helft van 2019 kunnen vastleggen. Voor één zondag gaat Anke Bos nog op zoek naar een organist, mede doordat Anton de éérste 6 weken van 2019 een wat langere vakantie zal hebben.

Het is best uniek dat wij het organisten rooster zonder veel problemen hebben kunnen opstellen.

 

40-dagen kalender 2019

Denkt u er nog aan om een 40-dagen kalender te bestellen, wanneer u toe wilt leven naar Pasen in de 40-dagen tijd? Achter in de kerk ligt een lijst waarop u uw naam en adres kunt invullen.

U kunt ook een email sturen om een kalender te bestellen: a.n.hoogerwerf@gmail .com of bellen: 538102.

 Er zijn voor u geen kosten aan verbonden.

 

Oecumenia

Wat gaat de tijd toch snel;  woensdag 12 december is al weer de laatste Oecumeniamiddag van dit jaar.

Het is inmiddels traditie dat we deze middag een mooi kerststuk maken.

Wilt u zelf een schaal of bord meenemen waar het stuk op gemaakt kan worden, een kaars en zo mogelijk takjes groen.

Dat mag conifeer, hulst, skimmia of dennengroen zijn; alles is welkom!

Om de kerstsfeer te verhogen komt het Dickenskoor uit Nieuwveen kerstliederen zingen. Het wordt vast een hele gezellige middag!

Komt u ook? U bent weer van harte welkom in ’t Ankervanaf 14.30 uur!

Team Oecumenia.

Bedankje

Ik wil de gemeente bedanken, voor de kaarten, telefoontjes en de bezoekjes na twee opnames in het ziekenhuis. Ik heb dit ervaren als een warme deken van onze gemeente. Bedankt.

Kees Spek.

Kerstactie vluchtelingen Nieuwveen

                                                                                    Van de opbrengst van de bazaar en de daarna gehouden avond

                                                                                    met statushouders hebben wij nog wat geld overgehouden. Wij

                                                                                    willen dit besteden aan een kerstpakketje voor de vluchtelingen.

                                                                                    Ook is ons namens de gemeente gevraagd of we iets kunnen doen

                                                                                    voor de alleenstaande vluchtelingen gevestigd in

                                                                                    containerwoningen aan de Stationsstraat in Zevenhoven.

                                                                                    Er zijn al diverse spullen aangeboden zoals sap en de

                                                                                    vrouwengroep gaat een versierde kaars met kerstwens maken.

Omdat ons budget beperkt is vragen wij aan u of u iets kunt missen om het pakket aan te vullen.

Te denken valt aan: thee, suiker, koffiebonen of nescafe, shampoo, doucheschuim, deodorant, schoonmaakmiddel, wasmiddel, spaghetti, rijst (geen snelkook), uien, paprika, tomaten, mandarijnen, appels.

Wij proberen hierin samen te werken met de Katholieke Kerk in Nieuwveen.

Vanaf zondag 1 december tot en met 22 december staat er een doos achter in de kerk waarin u uw gift kwijt kunt. Ook kunt u iets brengen op Parkstraat 9 in Nieuwveen.

Wij hopen dat deze actie een succes wordt.

Ineke Könst.

 

Verjaardagen (75-plus)

De volgende leden van onze gemeente hopen de komende maand hun verjaardag te vieren:

19 december        mevr. C.H. van Vliet – Noordam      Conradpark 4

24 december       dhr. J.C.H. de Vrij                               Uiterbuurtweg 47

Mevr. van Vliet mag dan 91 jaar worden; dat willen we niet onvermeld laten. We wensen u allebei een gezellige verjaardag toe en bovenal Gods zegen voor uw nieuwe levensjaar met de woorden van Psalm 23:6
‘Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven, ik keer terug in het huis van de HEER tot in lengte van dagen’. 

 

IMG_3079.jpgAan het woord….. Heleen van Eijk – Esveldt

 

In het gezin van kweker Esveldt aan de Aardamseweg werd Heleen geboren op 25 januari 1961.

Ze was het 2e kind; haar oudere broertje overleed na 4 dagen. Het was bijzonder dat huisarts van

Dongen uit Nieuwveen na het overlijden weleens onverwachts langskwam om te kijken hoe het met

de moeder ging. Na Heleen volgden nog twee broertjes, waarmee zij een goede band heeft, waarvoor

ze dankbaar is.

Heleens vader was liefdevol maar streng en nogal conservatief. Echt het hoofd van het gezin. Haar

moeder was redelijk makkelijk en volgzaam. Beide waren heel gastvrij: iedereen was welkom en je kon

altijd mee-eten. En dat terwijl het bepaald geen vetpot was. Zo hebben ze 1 ½ jaar een oom in huis

gehad en een achternicht die de tuinbouwschool in Papenveer deed. Dat Heleens moeder makkelijk was,

wordt geïllustreerd met de volgende voorbeelden. Ze mochten figuurzagen aan de keukentafel, waarbij helaas de tafel niet gespaard bleef…. Heleens broertje mocht  op een driewieler in de kamer rijden….Toen het te koud was om buiten met het zand te spelen werd er een zeil in de kamer gelegd met een flinke berg zand erop….Zolang ze maar zorgden dat het zand op het zeil bleef, was het goed.

Niet alleen Heleens vader werkte op de kwekerij; moeder hielp volop mee en als je als kind uit school kwam (de lagere school waar nu restaurant De Oude School in zit) moest je ook direct helpen. Dat heeft Heleen meegekregen uit haar opvoeding: aanpakken, gastvrijheid, klaarstaan voor een ander en ‘sparen’ was het sleutelwoord. Alle zondagen gingen ze naar het Suikerpotje, de Ned. Hervormde kerk van Ter Aar. Heleens vader was daar 18 jaar kerkvoogd.

Na de lagere school moest Heleen naar de huishoudschool; ze was een meisje en ging toch trouwen….. Gelukkig voor haar kwam er leerplicht tot 18 jaar waardoor ze daarna naar de 2-jarige opleiding kinder- en jeugdverzorging ging. Ze liep daarbij verschillende stages: in een gezin, op een kleuterschool, op de kinderafdeling van een ziekenhuis en bij verstandelijk gehandicapten. Het grappige was dat ze bij het intake-gesprek over de laatste doelgroep zei: ‘Ik heb niets met die mensen….’ en nu alweer 10 jaar bij Ipse de Bruggen werkt.

Na de opleiding werkte Heleen eerst  korte tijd bij  langdurig zieke kinderen en als kindermeisje. Via een uitzendbureau kwam ze bij de Hooge Burgh in Zwammerdam. Dat beviel zo goed dat ze mocht solliciteren op een vaste baan. Haar leidinggevende wilde haar zo graag hebben dat hij meeging op sollicitatiegesprek, omdat Heleen zo zenuwachtig was. Natuurlijk kreeg ze de baan. Ze verhuisde naar Zwammerdam en kwam met 4 collega’s in één huis te wonen. Ze zijn allemaal uitgewaaierd maar elkaar nooit uit het oog verloren. Ze gaan bijv. elk jaar  samen een weekend weg, eerst met mannen en kinderen, nu weer alleen met de volwassenen. Voor Heleen was de verhuizing naar Zwammerdam een opluchting: onder het regime van haar vader vandaan.

Vanaf haar 13de jaar werkte Heleen op zaterdag in het gezin van de fietsenzaak / benzinepomphouder  van Eijk: schoonmaken en koken. De vaders hadden dat samen bij de pomp beklonken. Heleens vader vond dat ze dat zonder salaris kon doen, maar moeder van Eijk was over Heleen heel tevreden en gaf haar de eerste dag 2 gulden 50 en dat werd gauw opgetrokken naar 5 gulden, 7,50,  een tientje. Het geld moest wel direct in de spaarpot. Achteraf zegt Heleen: ‘het was de kat op het spek binden’ met 2  zonen van Eijk: Peter en Gert Jan. Logisch dat ze er met één vandoor ging. Het werd Gert-Jan. Zoals dat ging in die tijd zaten ze de ene zondag bij de ene ouders, de andere zondag bij de andere. Normaal gesproken was er bij Heleen op zondag alleen soep en pap maar als Gert Jan kwam werd er bloemkool gekookt.

In 1980 zijn ze verloofd en in 1982 getrouwd en in Ter Aar gaan wonen. Moeder van Eijk raakte overspannen en de schoondochters werden geacht in de zaak te komen. Daar had Heleen het helemaal niet naar haar zin; ze is geen zakenvrouw en vond het niks dat ze haar zoontje Bas, die inmiddels was geboren, moest laten verzorgen door haar schoonmoeder. Het werd haar niet in dank afgenomen dat ze stopte in de zaak. Dochter Vera werd geboren en Heleen werd gevraagd als invalkracht in de Hooge Burch. Daarna werkte ze bij de St. Ons Tweede Thuis in Aalsmeer. Ook heeft ze oppaskinderen gehad. Toen haar moeder ziek werd (ze was nierpatiënte) is ze veel bij haar ouders geweest.

In 2008 werd ze door een tante gestimuleerd om weer te gaan werken met verstandelijk gehandicapten. Heleen dacht bij Ipse de Bruggen alleen wat informatie te gaan halen, maar nadat ze een formulier had ingevuld, was er direct een gesprek en was ze binnen de kortste keren aangenomen. Daar werkt ze nóg in een heel leuk team met een heel leuke groep.

In 2014 zijn ze naar Nieuwveen verhuisd; heerlijk dat ze op de fiets naar haar werk kan. Wat de kerk betreft was ze al jaren zoekende, omdat  de afstandelijke mentaliteit in de Hervormde kerk van Ter Aar haar niet zo beviel.  Door de verhuizing kwam ze in onze kerk terecht, wat voelde als een warm bad. Ze voelde zich welkom, werd door mensen aangesproken en al snel bezocht door Marijke Spek en ds. Wilschut. Ze werd gevraagd bij de koffieploeg en vindt het bijzonder dat mensen benoemen dat ze fijn vinden dat  je dat doet. En wij vinden het op onze beurt fijn om te horen dat Heleen dit zo ervaart!        

                                                                                                                                                  Annet Hoogerwerf-Teitsma

 

Regionale agenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar.

Zo. 2 dec. 9.30 uur Gezinsdienst. Woerdense Verlaat. Geref. kerk.

Zo. 2 dec. 9.30 uur Dienst m.m.v. Prot. Kerkkoor. Nieuwveen. Ontmoetingskerk

Zo. 2 dec. 9.30 uur 1e Advent, Ontmoetingsdienst. Nieuwkoop. Herv. kerk. Voorganger: ds. Ronelle Sonnenberg, Alphen a.d. Rijn.

Zo. 16 dec. 12.00 – 13.30 uur Kliederkerk. Rijnsaterwoude. Schoolhuis.

Di. 18 dec. 15.00 – 16.30 uur Koor Zanggenoten uit Roelofsarendsveen. Rijnsaterwoude. Woudse Dom.

Zo. 23 dec. 16.00 uur Kerstgezinsdienst. Ter Aar. Herv. kerk. Voorganger: dhr. B. van Laar, Nieuw-Vennep.

Ma. 24 dec. 21.00 uur Kerstnachtdienst. Woerdense Verlaat. Geref. kerk

Ma. 24 dec. 21.30 uur Kerstavonddienst. Ter Aar. Geref. kerk. M.m.v. Gospelkoor “Sound of Celebration” uit Alphen.

Ma. 24 dec.  21.00 uur Kerstnachtdienst. Ter Aar. Herv. kerk. Voorganger: ds. C. v. Dis, Nieuwegein. M.m.v. “Trumpets of the Lords” uit Hoofddorp.

Ma. 24 dec. 21.30 uur Kerstnachtdienst m.m.v. gespreksgroepen. Nieuwveen. Ontmoetingskerk.

Ma. 24 dec. 20.00 uur Kerstavonddienst. Aarlanderveen. Herv. kerk. Voorganger: ds. A. Christ, Katwijk.

Ma. 24 dec. 19.00 uur Kinderkerstfeestviering. Nieuwkoop. Herv. kerk

Ma. 24 dec. 21.30 uur Kerstnachtdienst. Nieuwkoop. Herv. kerk. Voorganger: ds. W.P. v. der Hoeven, Amersfoort. M.m.v. “Living Words” uit Valkenburg (ZH)

Di. 25 dec. 9.30 uur 1e Kerstdag. Nieuwkoop. Herv. kerk. Voorganger: ds. H.J. Prosman. M.m.v. “Con Amore”.

Di. 25 dec. 10.00 uur Kerstgezinsdienst. Ter Aar. Geref. kerk. M.m.v. het interkerkelijk koor “Nooit Alleen” o.l.v. Annie Könst.

Wo. 26 dec. 10.00 uur Kerstzangdienst. Ter Aar. Herv. kerk. Voorganger: ds. P.J. Stam, Katwijk aan Zee.

Vr. 28 dec. 20.00 uur Oudejaarscafé. Woerdense Verlaat. Gebouw Beatrix, Korte Meentweg

Ma. 31 dec. 19.30 uur Oudjaarsdienst. Nieuwkoop. Geref. kerk. Voorganger: ds. H.J. Prosman

Ma. 31 dec. 18.30 uur Oudejaarsdienst. Nieuwveen. Ontmoetingskerk

 

Toelichting:

23 dec. 16.00 uur Ter Aar Herv. kerk. Kerstgezinsdienst m.m.v. de Kindernevendienst kinderen.

24 dec. Kerstavonddienst Aarlanderveen: gezamenlijke dienst met de gereformeerde kerk.

24 dec. kerstnachtdienst Nieuwveen: verschillende leden van de gespreksgroepen hebben een aandeel in de dienst, waardoor de dienst laagdrempelig en gevarieerd is.

Vr. 28 dec. Woerdense Verlaat. Geref. kerk. Leden van de kerkenraad en de Z&E hebben een activiteit bedacht om als gehele gemeente de saamhorigheid in Woerdense Verlaat en omgeving te vergroten. Ook u/jij bent welkom.

We willen dat doen in de vorm van een avondje uit  ”voor jong” (vanaf 18 jaar) “tot oud” (of zo jong als u zich voelt).

Er is een band met live muziek en mooie muziek uit de top 2000 met een bijzondere boodschap.

Tussendoor een pubquiz en er zijn nog meer verrassingen in petto.

Iets “nieuws” in het oude jaar! In gebouw Beatrix een oudejaarscafé.

 

 

 

 

De Stichting Reformatiemuseum doet nog een laatste poging voldoende geld bijeen te brengen om een museum over de Reformatie te realiseren. Zij zoekt dringend sponsoren die nog dit jaar een bedrag willen overmaken of toezeggen. De plannen voor de inrichting zijn een eind op streek, een zeer geschikt huurpand, op een prominente locatie in Elburg, is gevonden. Nu het geld nog.

Dit Reformatiemuseum -uniek in Nederland- zou een belangrijke educatieve en informatieve functie kunnen vervullen. Begin december beslist het bestuur of het tot daadwerkelijke uitvoer van de plannen kan komen. Graag komt het bestuur in contact met personen die het beoogde museum een warm hart toedragen en een flinke financiële bijdrage kunnen leveren. Als de realisatie van het museum niet doorgaat worden eventuele giften die nu gedaan worden geretourneerd.

Bankrekeningnummer:NL43RAB00320345661     Website: www.reformatiemuseum.nl