Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

De ontmoetingskerbrief van maart 2015

 

Datum Predikant Bijzonderheden Collectes
1 maart 2015      9:30

 

 

 

18:30

Ds. P. Wilschut

Alphen a/d Rijn

 

 

Sing-in o.l.v.

Anke Bos

2’ zondag 40-dagen-tijd

Koffiedrinken na afloop dienst

1. Kerk Actie (Bijbelgenootschap Golfstaten)

2. predikantsplaats

3. restauratiefonds

 

alg. kerkelijk werk

8 maart 2015      9:30 Mevr. C. Romeijn

Ter Aar

3’ zondag 40-dagen-tijd

 

1. Kerk in Actie

(Diaconaal vakantie werk)

2. predikantsplaats

3. verwarmingskosten

11 maart 2015  19:30 Ds. A. Christ

Katwijk

Biddag voor gewas en arbeid 1. diaconie (Open Doors)

2. kerk

15 maart 2015    9:30 Ds. T. Wielsma

Uithoorn

4’ zondag 40-dagen-tijd

Preekbespreking na afloop

 

1. Kerk in Actie

(leven ondanks HIV/Aids)

2  predikantsplaats

3. orgelfonds

22 maart 2015    9:30 Ds. P. Wilschut

Alphen a/d Rijn

5’ zondag 40-dagen-tijd

Gezinsdienst

 

1. Kerk in Actie

(villa Vrede in Utrecht)

2. jeugdwerk

3. alg. kerkelijk werk

29 mrt 2015        9:30

 

Ds. Dennis Verboom

Leiden

 

Palmzondag

6’ zondag 40-dagen-tijd m.m.v. Protestants Kerkkoor

1. Kerk in Actie

(kerken in Bangla Desh)

2. predikantsplaats

3. alg. kerkelijk werk

 3 april 2015     19:30 Ds. T. Wielsma

Uithoorn

Goede Vrijdag:

viering heilig avondmaal

1. Avondmaalscollecte

(De Hoop)

 5 april 2015       9:30 Ds. A. Christ

Katwijk

Pasen

Koffiedrinken na de dienst

Inzameling doosjes 40-dagen-tijd

1. diaconie

(Landelijk Jeugdwerk JOP)

2. predikantsplaats

3. orgelfonds

Handen

 

Denk aan uw liefde door de eeuwen heen (ps.25:6b)

 

Natuurlijk is dit thema ontleend aan het project voor deze tijd naar Pasen toe: met open handen, en het bijbehorende thema van Kerk in Actie: open je handen. Hoe ik aan bovenstaande tekst dan kwam? Er wordt niets over handen gezegd, zou je zeggen. Ik haal er ook de oudere vertaling bij: gedenk uw gunstbewijzen, want die zijn eeuwig. In de nieuwe vertaling: liefde, in de oudere: gunstbewijzen. Dat lijkt niet op: handen.

Maar ik kwam erop, omdat ik nu eenmaal een zwak heb voor de psalmen, die er bij mij ingegoten zijn als psalmversje op de lagere school. En die we natuurlijk in onze kerk zongen. Psalm 25 was een geliefde psalm, omdat er een couplet was met: ai. Heer, ai maak mij uwe wegen door uw woord en geest bekend….De ai-psalmen hoorden vroeger tot de meest geliefde en gezongen psalmen. Maar goed, daarmee is nog niets over de handen gezegd.

 

Er is in de berijmde versie een couplet, waarin het volgende staat: milde handen, vriend´lijk ogen zijn bij U van eeuwigheid. Vers 3 is dat, ook in ons nieuwste liedboek te vinden. Dus waar de onberijmde versie: liefde leest, of: gunstbewijzen, wordt hier gezongen over Gods handen als mild  (en ogen als vriendelijk).

De bewerker van deze psalm is dus onder de indruk geweest van Gods handen als invulling voor zijn eeuwige liefde, voor zijn gunstbewijzen.. Het zijn geen handen, die stukslaan, vernietigen. Ze veranderen niet in ijzeren vuisten die je onderdrukken. Ze zegenen, ze helpen, ze troosten, ze geven redding.

 

Een andere bekende psalmregel is: Gods rechterhand zal redding geven. Zijn rechterhand is dus het symbool van verlossing. Zo heeft Hij lief, zo geeft Hij Zijn gunstbewijzen. Van de Heer wordt gezegd, dat Hij gezeten is aan Gods rechterhand. Daarmee wordt in beeld gebracht, dat God verlost door wat er in Jezus , in woord en daad, gekomen is. Uw rechterhand zal redding geven, zingt psalm 138. En we belijden als gemeente van het Nieuwe Testament, dat wij dan denken aan Jezus Christus.

 

Ook Zijn handen hebben gewerkt. Hij heeft onaanraakbaren aangeraakt. Hij heeft mensen de handen opgelegd en gezegend, zoals kinderen. Hij heeft met Zijn handen de Schrift geopend. Hij was niet de vuist van God. Om de gruwelijke executie van een Jordaanse piloot met Hem  te verbinden is Godslastering. Want Zijn handen zijn mild. Ze werken uit liefde. Ze vormen geen vuist, geen martelwerktuigen. Deze handen  bedienen geen kalasjnikov en vermoorden geen mensen. Deze handen helen, genezen, zijn betrouwbaar.

 

Uiteindelijk worden deze handen vastgespijkerd  aan een kruis. Dat is ontzettend. Milde handen, die vastgespijkerd zijn: ze laten zien hoe diep de wereld, waarin Hij leeft, gezonken is. Maar zijn ze ook machteloos? Ik lees in Lucas 24,waar de levende Jezus zegt: kijk naar mijn handen en voeten. Ja zeker, ze zijn getekend. Ze waren vastgespijkerd. Maar geen dood en duisternis kon ze houden. Het zijn de handen van de Levende!! Milde handen: handen van liefde, die zich door geen dood laten tegenhouden.Vandaar, dat ook wij mogen zeggen: Heer, in uw handen beveel ik mijn geest.

Graag wens kik jou en u aandachtige veertig dagen en Gods zegen over de Paastijd toe.

 

Wel en wee

Tot grote vreugde van hem en zijn vrouw Gré is Ries v.d. Hul, Oude Nieuwveense weg 11d, naar huis terug gekeerd. De uitkomsten zijn tot nog toe wonderlijk goed. Ook blijven we meeleven met Dick en Miep van Leeuwen, Oude Nieuwveense weg 38. Miep slaat zich dapper door de behandelingen heen. Anderen zijn door hun leeftijd erg kwetsbaar geworden. Denkt u ook eens aan Gerrit van der Hul, die al jaren opgenomen is in verpleeghuis Oudshoorn, Henry Dunantweg 21, 2402 NM, Alphen a/d Rijn. Hij houdt van kaarten met een paard erop. God zij met allen.

 

De veertig dagentijd

Dit is de tijd naar Pasen toe. We volgen in deze tijd met lezingen en stukjes uit ons boekje de Heer op Zijn weg naar kruis en opstanding. Deze tijd begint in de oecumene op woensdag 18 februari: Aswoensdag. In de RK traditie haalt men dan een askruisje als teken van bezinning dat wij mensen stof en as zijn, sterfelijk dus. En dat we ook mensen zijn met veel fouten en gebreken, mensen met hun zonde. In de protestantse wereld is het lang gewoonte geweest om deze tijd de lijdenstijd te noemen en in plaats van 6 zondagen 7 zondagen lijdensstof te hebben. Het was vroeger de gewoonte om op elke zondag één van de zeven kruiswoorden te behandelen. Maar de tijd naar Pasen toe is volgens de Evangeliën veel meer dan alleen maar de kruisiging en het overdenken van Jezus´ verzoenend lijden en sterven. Ook Zijn weg hoort erbij, zoals de verzoeking in de woestijn, de verheerlijking op de berg, enz. Want onderweg horen we dat Hij móet lijden en sterven en dat Hij zal opstaan. Vandaar dat er veel redenen zijn om ons bij de oecumene van de 40 dagentijd aan te sluiten.

Als we dit jaar met name stilstaan bij het Marcus evangelie, is het goed om te weten dat een theoloog ooit gezegd heeft van het Evangelie: het is een Lijdensevangelie met een uitgebreide inleiding. Die inleiding doet er ook wel toe. Want in Jezus´ weg naar Jeruzalem wordt steeds opnieuw het Koninkrijk van God als hoopvolle toekomst gegeven. Maar wel lezen we steeds dat die toekomst er is omdat de Christus  gekomen is, omdat Hij veel moet lijden en sterven en opstaan. God heeft Zich zo met ons verbonden dat Hij Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft… We overdenken ons menszijn, met de diepten erin, Gods genade, met de diepte dáárin. Ik denk aan een lied uit het vorige Liedboek voor de Kerken: Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten…

Voor thuis hebt u het boekje ontvangen. Het houdt rekening met de collectes van Kerk in Actie en het thema: Open je handen.

 

Jubileum

Op 28 jan. was het 50 jaar geleden dat de fam. Kluinhaar-Lieuwerink, Oude Nieuwveense weg 22, in het huwelijk traden. Beiden hebben met ziekte te maken gehad. Dus wat zal het een vreugde zijn om deze mijlpaal bereikt te hebben. We feliciteren u van harte met dit huwelijksjubileum. We wensen u gezegende jaren voor de toekomst toe.  Er zijn ook anderen in deze tijd met een huwelijksjubileum die liever niet genoemd wilden worden. Maar we feliciteren u ook van harte.

 

Een andere mijlpaal

Op 26 jan. jl was de dag waarop mw. P.A. van Roon-Colijn, Geerweg 10 Ter Aar, 100 jaar geworden is. Natuurlijk is dat een vermelding in ons blad meer dan waard. Mw. van Roon woont al zeer lang bij het water dat uitziet op Langeraar. Daar was haar man visser en hadden ze hun gezin. In haar lange leven heeft zij veel meegemaakt. Zij houdt van eenvoud en eerlijkheid. Zij heeft tot nog toe elk jaar voor haar hele gezin het kerstfeest in haar huis gevierd. Betrokken bij onze gemeente is zij gebleven. We willen u van harte geluk wensen met deze mijlpaal in uw leven en u op uw hoge leeftijd voor de komende tijd Gods zegen toewensen.

 

Gift

Ik ontving voor de kerk een gift van € 30,– ,waarvoor heel hartelijk dank. Ook waren toegevoegd Egyptische ponden.

Of die nog iets waard zijn zullen we van een bank horen.

 

Zondag 1 maart

Het thema bij het project van de kindernevendienst is: God wint. En die boodschap wordt ook door je zintuigen uitgedragen. Deze zondag: God wint, dat kun je horen. We lezen Johannes 11:1-44, waar verteld wordt over de opwekking van Lazarus en waar een heel gesprek aan voorafgaat. Jezus is Heer over leven én dood, zegt Hij. Maar het blijft niet bij zeggen… Veel zegen, allen.

 

  1. Piet Wilschut

 

Sing-ins

1 maart is er weer een Sing-in. U kunt alvast ook de andere data noteren: tot de zomervakanties zijn er sing-ins op

12 april (i.v.m. Pasen) en 3 mei. De sing-ins worden altijd gestart met een Bijbelgedeelte. En natuurlijk wordt er veel gezongen. Ook als u nog niet eerder bent geweest: van harte welkom! Aanvang: 18.30 uur.

 

Diaconale collecten 40 dagen tijd

1 maart: “steun zoeken in de bijbel”

In de rijke Golfstaten werken miljoenen gastarbeiders .Ze komen uit armere Arabische landen, uit Afrika of uit Azië. Onder hen zijn zeker vier miljoen christenen. Ze kwamen naar de Golf om geld te verdienen en te sparen voor hun familie. Maar hun werk wordt slecht betaald en is zwaar. Vrouwen, die als huishoudster werken, lopen het risico te worden mishandeld of misbruikt,. Ze maken langen dagen en voelen zich eenzaam. Het Bijbelgenootschap van de Golfstaten steunt hen met verhalen.

 

8 maart: “even er tussen uit”

Vera is een vrouw van 58 jaar . Jaren geleden heeft ze een hersenbloeding gehad, maar gelukkig kon ze thuis blijven wonen. Vijf jaar geleden moest ze toch naar een verpleeghuis. Dat valt niet mee en ze ziet dan ook ieder jaar enorm uit naar de vakantie. “Vorig jaar maakten we tijdens de vakantie week een uitstapje naar de tuinen van Paleis het Loo. Het regende, maar ik heb toch erg genoten. Het is heerlijk dat de vrijwilligers de tijd voor je nemen. Ze hebben de rust om echt naar je te luisteren. “Voor oudere met weinig sociale contacten is het fijn om tijdens hun vakantie  nieuwe mensen te ontmoeten, samen te eten en uitstapjes te maken .  Ook mantelzorgers genieten volop van hun week er tussen uit  met hun partner. Met een gerust hart kunnen ze de zorg voor hun ( dementerende) partner overlaten aan de vrijwilligers en ervaringen en tips uitwisselen   met anderen mantelzorgers. De vrijwilligers zijn onmisbaar, zij organiseren tal van creatieve, muzikale en sportieve activiteiten. Maar het belangrijkste is wel   dat er volop aandacht is voor elkaar. Want dat is precies wat mensen nodig hebben.

 

 

 

 

11 maart biddag gewas en arbeid: “Open Doors”

Het werk van Open Doors voor vervolgde christenen is mogelijk door Gods genade en zegen en de ondersteuning van duizenden christenen wereldwijd. Jaarlijks verspreiden we 5 miljoen Bijbels en boeken, verzorgen we onderwijs en training voor ruim 100.000 kerkleiders en kerkenwerkers, en ontvangen ruim 200.000 vervolgde christenen praktische ondersteuning. Voor dit werk is geld nodig en we hopen dat u ons werk ondersteunt met uw gebed en uw gift.

 

15 maart: “Leven , ondanks je ziekte”

Hun leven is een groot gevecht tegen hiv/aids en tegen armoede. Maar de mensen in De Vallei van de Duizend Heuvels in de provincie Kwa Zulu Natal krijgen volop steun van het Hillcrest Aids Centre, partnerorganisatie van Kerk in Actie.

Vanuit het centrum wordt zorg verleend aan mensen die ziek zijn. Ze krijgen medicijnen en thuiszorg, voorlichting en stervensbegeleiding. Door de ziekte ligt ook armoede op de loer. Het Hillcrest Aids Centre helpt daarom ook mensen op weg om zelf een inkomen te verdienen. Door bijvoorbeeld van kralen sieraden te maken en te verkopen, ontvangen de vrouwen extra inkomen.

Open je handen en bied deze vrouwen een uitweg uit de armoede. Namens hen, bedankt!

 

22 maart: “een veilige plek”

Vijfduizend mensen in Utrecht mogen er niet zijn. Ze hebben geen verblijfsvergunning, geen recht op een woning of op werk. Ze leiden een onzichtbaar leven. Bij Villa Vrede, partnerorganisatie van Kerk in Actie, zijn ze wel in beeld. Hier zijn ze welkom voor een kop koffie of een spelletje. Ze volgen er taallessen of leren fietsen repareren. Aya is iedere week in Villa Vrede te vinden. Hier is er even rust, midden in de zorgen. En die zijn groot. “Ik probeer het gezag over mijn kinderen terug te krijgen. Als dat niet lukt, is de kans groot dat ik terug moet naar Afrika, zonder mijn dochters.” De vrijwilligers van Villa Vrede helpen haar waar ze kunnen.

 

29 maart palmzondag: “leren lezen en schrijven”

Chompa woont in het islamitische Bangladesh. Hier behoren de christenen tot de allerarmste bevolkingsgroep. Ze moeten rondkomen van minder dan één euro per dag. Een onmogelijke opgave. De kerk in het district Mymensingh (MCCP) in Bangladesh heeft de Taizébroeders gevraagd om de christenen in de jonge Baptistenkerkjes te ondersteunen. MCCP, partner van Kerk in Actie, steunt de kerken door het geven van onderwijs en vaktrainingen. Hierdoor worden de gemeenteleden onafhankelijk. Zoals Chompa die van MCCP een naaicursus aangeboden kreeg. Ze verdient nu genoeg geld met haar naaimachine om te studeren. Zo kunnen ze een leven leiden boven de armoedegrens

 

3 april heilig avondmaal: “De Hoop”

De Hoop is een evangelische hulpverleningsinstelling voor psychiatrische problemen en verslavingsproblemen bij volwassenen, jeugdigen en kinderen. Daarnaast biedt De Hoop ouder-/partnerwerk en maatschappelijke opvang. De Hoop heeft haar hoofdvestiging in Dordrecht. Daarnaast is De Hoop onder andere actief in Rotterdam, Houten, Amersfoort en Vlissingen.

 

5 april pasen en spaardoosjes:“Geef het licht van Pasen aan kinderen”

Het is Pasen. We vieren het feest van de opstanding. Maar het verhaal van de opstanding van Jezus uit de dood is voor kinderen niet direct begrijpelijk. Voor Lotte bijvoorbeeld, 7 jaar oud. Ze verloor haar moeder aan kanker. Wat betekent het verhaal over de opstanding van Jezus dan voor haar? Hoe kon Jezus uit de dood opstaan en mama niet? Bij zulke vragen is het waardevol als er iemand is waarmee Lotte kan praten. JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, traint kerkelijke werkers op het gebied van Jeugdpastoraat en ontwikkelt daarvoor specifieke handvatten. Met de gemeenten denkt JOP graag mee over het totale jeugdbeleid. Ook ondersteunt JOP de ouders via het tijdschrift ‘Moments’ waarin ook het thema ‘rouw, afscheid en verder gaan’ aan bod zal komen. JOP gelooft dat de boodschap van Pasen een boodschap is die de moeite waard is voor ieder kind. Geef aan de collecte en steun het werk van JOP!

 

Al deze collectes willen wij van harte aanbevelen.

 

Verantwoording collectes / giften diaconie en zending februari

Wereld diaconaat:  € 102,00 – Happy Rock Center Kenia (Herman Singers): € 518,22 (inkl. gift € 250,00) – Diaconaal Centrum Pauluskerk Rotterdam: € 165.25 – Madagaskar: € 75,50 – twee keer gift van € 100,00.

Zendingsbussen: € 45,45

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

 

Bedankjes!

Ook willen wij als diaconie laten weten dat wij twee bedankbrieven voor onze collecte hebben mogen ontvangen, van Kika kinderkanker en Nieuwkoop Helpt Oost-Europa.

 

Inloopochtenden Het Anker

De inloopochtenden zijn er weer op 9 maart en 23 maart, met veranderde tijden ; namelijk van 10:00 t/m 11.30 uur. Kom gezellig langs voor een praatje en een kopje koffie of thee.

 

De diaconie.

 

Vacature diaken

Al geruime tijd bent u er van op de hoogte dat er een vacature in de diaconie is. U kunt er steeds de advertentie in de vacaturebank over lezen. Nu komt er per 1 juli nog een vacature bij: diaken Ben van Heusden stopt na 8 jaar.

Het  is van het grootste belang dat zijn lege plek wordt opgevuld. In korte tijd inkrimpen van vier naar twee diakenen is iets dat niet kan en niet mag gebeuren. De diakenen kunnen hun taken niet naar behoren uitvoeren wanneer ze nog maar met zijn tweeën over zijn.

Uiteraard baart dit de kerkenraad grote zorgen. Maar dit is niet alleen de verantwoordelijkheid van de kerkenraad maar van de hele gemeente. Daarom wordt u met klem gevraagd om namen in te dienen voor de functie van diaken. Of nog beter: meld uzelf aan! U kunt dit doen bij de scriba, email: a.n.hoogerwerf@gmail.com of telefonisch 538102.

U kunt ook eerst nog wat informatie inwinnen bij de diakenen Kees Spek , email cspek@outlook.com of telefonisch 539232 of Coby Jansen, email coby.jansen@ziggo.nl of telefonisch 538715.

Zij kunnen u meer vertellen over het mooie werk als diaken.

Velen van u hebben al een taak in de kerk. Dat realiseren we ons. Maar denkt u a.u.b. niet bij uzelf: ik doe toch al dit of dat voor de kerk. De taak die u nu vervult, kan door een ander overgenomen worden, wanneer u diaken zou worden. Denkt u er eens serieus over na!

Namens de kerkenraad, de scriba.

Actie Kerkbalans

We hebben weer de jaarlijkse kerkbalans actie achter de rug. Het resultaat ziet er goed uit. We komen waarschijnlijk iets boven vorig jaar uit. Een mooi resultaat omdat ook elk jaar de kosten iets toenemen. Het is fijn te merken dat u allen blijft bijdragen aan onze gemeente.

Uiteraard willen we hierbij iedereen bedanken die aan deze actie heeft meegewerkt. Het is best veel werk: het maken van de brieven, de administratie, het rondbrengen en weer ophalen.

Dankzij uw inzet is het prima verlopen, daar zijn we u allen dankbaar voor.

 

Verantwoording collecten kerk februari

onderhoud gebouwen: € 72,45 – verwarmingskosten: €  61,85 – orgelfonds: € 83,70 (inkl. gift 20,00 via Ben van Heusden) – alg. kerkelijk werk: € 66,95 (inkl. gift 30,00) – predikantsplaats: € 328,39 – restauratiefonds: € 60,60

 

Beamer geïnstalleerd

Al weer een hele tijd geleden besloot de kerkenraad een beamer in de kerk te plaatsen. Daarbij liepen we aan tegen hoe dit alles zo neer te zetten en op te hangen dat het scherm voor een ieder goed te zien zou zijn. Daar heeft Eric Hardsteen een prachtige oplossing voor bedacht. Als u in de kerk komt zal het u direct opvallen. Complimenten en vooral ook hartelijk dank aan Eric.

Voordeel is nu dat de beamer permanent beschikbaar is en eenvoudig is aan te sluiten op een computer.

 

Avondmaalstafel aangepast

Altijd als de avondmaalstafel klaar gezet moest worden was dit een heel gesjouw. De tafel uit de consistorie die daarvoor gebruikt wordt heeft een heel zwaar dik eiken tafelblad. Ben van Heusden heeft daarop nu een ander lichter blad gemaakt zodat dit makkelijker te hanteren. Ben, bedankt daarvoor.

 

De kerkrentmeesters.

 

 

 

Parkeren voor ’t Anker.

Er is een brief van de gemeente Nieuwkoop, afd. Toezicht en Handhaving,  gekomen dat  zij hebben geconstateerd dat er regelmatig één of meerdere auto’s geparkeerd staan voor ’t Anker, daar waar een gele band op het trottoir is aangebracht. Het is natuurlijk niet gezegd dat dit bezoekers van ’t Anker zijn, maar de kans bestaat wel.

Ons is gevraagd u nog eens extra attent te maken op het verbod om te parkeren voor ’t Anker. Daar tóch parkeren is een parkeerovertreding en dat kan en zal worden beboet met een bekeuring, zo laat de gemeente ons weten. U bent gewaarschuwd!

 

Namens de kerkenraad; de scriba

 

Commissie “Gezonde Gemeente”: bijeenkomst ‘Hart van Pasen’

Op dinsdag 24 maart willen we met elkaar van gedachten wisselen over de kracht van ons christelijk geloof.  Met Pasen vieren wij straks de opstanding van de Here Jezus. De overwinning van het leven op de dood. In het kader van het Paasfeest  willen wij met elkaar praten over het geloof, zoals wij het elke dag ervaren. Daarbij kunnen zaken aan de orde komen als:

Hoe is God voor ons aanwezig in onze tijd in vreugdevolle, maar vooral in moeilijke tijden?

En hoe geven wij dat vorm?

De bijeenkomst op 24 maart vindt plaats in het Anker en begint  om 19.45. Vooraf, vanaf 17.30 uur eten wij met elkaar. Er staan verschillende stamppotten voor u klaar. Eet u met ons mee?  Deelname aan de maaltijd kost € 3.50

 

Laat u dat even weten vóór 19 maart, via  0172 – 539232 (Cees Spek) of 0172 – 539735 (Jannemarie Spelt).

Per mail:  cspek@outlook.com of dickspelt@gmail.com

Oecumenia 11 maart

Woensdag 11 maart is er weer heel wat bedrijvigheid in Het Anker. We gaan namelijk mooie sieraden maken. Nu niet denken dat lukt mij niet want Jennie Veenstra gaat u dat uitleggen en voordoen. Bovendien zijn er altijd wel vrouwen van de leiding die u daarbij kunnen helpen.

Komt u ook? Het begint om half 3 en een vriendin of vriend meenemen mag altijd.

Zoals altijd sluiten we weer af met een (hartig) drankje en (hartig) hapje.

 

Uit de kerkenraad van 9 februari

Allereerst wil ik de kerkenraad nog heel hartelijk danken voor het mooie bloemstuk vanwege ons 40 jarig huwelijksjubileum op 26 februari. We hebben een goede vergadering met elkaar beleefd en veel doorgesproken. We begonnen de avond met bezinning op: kerk in de wijk, waarbij ook de brief van Jeremia aan ballingen (Jer.29) een rol speelde. Uit deze bezinning kwam naar voren dat we dit onderwerp in het nieuwe beleidsplan gaan inbrengen. Er zijn ook wat briefjes in de ideeënbus gedaan. Zo was er het idee om op zondagmiddag het Anker open te stellen om iets met jongeren te doen. De kerkenraad stelt het op prijs in contact te komen met de schrijver van dit briefje, om te horen of u/ jij bij dit idee ook een concreet voorstel hebt. We hebben een kaart van meeleven naar ds. Christ gestuurd omdat hij ziek is. Ter sprake kwamen de bid- en dankstonden voor gewas en arbeid. Die willen we graag voortzetten op woensdagavond maar we hebben er een idee bij dat we op de gemeenteavond zullen bespreken. We hebben van de RK parochie het aanbod gehad om op 28 juni een oecumenische gezamenlijke buitendienst te houden. Eerder is u bericht dat dit in augustus zou plaatsvinden, maar dat kon niet doorgaan. We nemen met de parochie hierover contact op. U hoort en meer van. De boekjes voor de 40 dagentijd zijn klaar en worden verspreid. Op 1 maart zal Jelle v.d. Veen opnieuw aan het ambt van ouderling worden verbonden voor een tweede termijn. Verschillende bijdragen voor het nieuwe jaarboek worden ingeleverd. Op 24 maart is er een tweede avond, georganiseerd door de commissie gezonde gemeente. Het thema zal dan zijn: wat voor steun heb ik aan God en hoe kunnen we elkaar in het dagelijks leven tot steun zijn? De avond  begint weer met een etentje om 18.30 uur. Er komt een kascontrole voor de zendingscommissie. De activiteitencommissie is een kerkenraads-commissie (oftewel: een werkgroep, zoals dat in de kerkorde heet). De kerkenraad is er natuurlijk erg blij mee dat de actie Kerkbalans het prachtige bedrag van € 45.975,– heeft opgeleverd en daarmee in vergelijking met vorig jaar meer heeft opgebracht. Iedereen die hieraan meewerkte: heel hartelijk dank. Diaken Ben van Heusden heeft te kennen gegeven dat zijn termijn als diaken per 1 juli a.s. voorbij is. Hij stopt dan ook. Dat betekent dat we per 1 juli een vacature voor diaken erbij hebben. We hopen van harte op vervulling hiervan. De commissie gezinsdiensten bestaat nu uit Nelleke v.d. Vis en José Karens. Op 22 maart komt er een gezinsdienst. De kindernevendienst zal weer meewerken met het Paasproject van Vertel het maar.

 

Ds. Piet Wilschut

Jarigen in de maand maart

Deze maand hopen 3 leden van onze gemeente hun verjaardag te vieren. Altijd weer een moment in dankbaarheid op terug te kijken. We wensen u een fijne verjaardag toe en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

3-mrt                      Dhr. C.J. de Bruin                                              Dorpsstraat 13-a

14-mrt                    Mevr. A.M.D. Harmeijer – Verhagen                               Dorpsstraat 11-d

23-mrt                    Mevr. D. Langeveld                                           Parkstraat 12

 

Ik vond in een dagboekje het volgende gedichtje van een meisje van 14 jaar, Elga Rebecca A (jeugdinrichting):

 

Gij zijt voorbijgegaan,

een vreemd bekend gezicht,

een stuk van ons bestaan,

een vriend, een spoor van licht.

Uw licht is in mijn bloed,

mijn lichaam is uw dag,

ik hoop U tegemoet

zolang ik leven mag.

 

Ledenmutaties

Een hartelijk welkom aan dhr. C. Kinkel en mevr. W.J.M. Kinkel-van der Meer, Roggeveldweg 43. Zij wonen al enige tijd in Nieuwveen maar de inschrijving liet wat op zich wachten. We hopen u te ontmoeten in onze Ontmoetingskerk!

Dhr. B. van Vliet is verhuisd van Geerweg 97,  Ter Aar, naar Beinsdorp. (Dit is een neef van de familie die bij hen in woonde.) Roelof Achterveld is verhuisd van Oude Nieuwveenseweg 1 naar Leimuiden. Beide worden dus overgeschreven naar de nieuwe gemeentes. Pascalle Hardsteen is verhuisd van Blokland 25 naar Jan Sassestraat 51. Zij blijft lid van onze gemeente. We hopen dat jullie allemaal snel zullen wennen aan je nieuwe woonomgeving en wensen je daar een goede tijd toe!

 

Enige tijd geleden heeft de kerkenraad geconstateerd dat er een groep gemeenteleden is die niet meer meeleeft met de gemeente en geen enkele betrokkenheid met de kerk heeft. Deze mensen zien wij niet in kerkdiensten noch bij enige andere activiteit die in de gemeente wordt georganiseerd.

Middels de pastorale enquête hebben zij aangegeven geen belangstelling te hebben voor bezoek van de kerk. Ook geven zij post van de kerk ongeopend terug; soms geven zij daarbij te kennen geen belangstelling te hebben voor enig contact met de kerk. Bovendien betreft dit mensen die al jarenlang geen financiële bijdrage aan de kerk hebben gegeven.

Deze mensen hebben een persoonlijk schrijven van de kerkenraad ontvangen waarin hen een gesprek werd aangeboden. Enkele gemeenteleden hebben hierop gereageerd.

Er zijn echter ook een aantal mensen die voor zich zelf besloten hebben dat ze zich beter kunnen laten uitschrijven.

 

Derhalve zijn de volgende mensen uitgeschreven:

C.M. Blijleven / T. en F. Oskam                                                     Rugstreeppad 7

  1. Cyranek – van Ruler Rugstreeppad 8
  2. van Eijk Rugstreeppad 29

J.D. Timmer                                                                                        Rugstreeppad 105

  1. den Hertog                 Roggeveldweg 30
  2. van der Meer – den Dekker / R. en T. van der Meer Roggeveldweg 50
  3. van Scherpenzeel Roggeveldweg 51

J.P. Rijlaarsdam                                                                                Roggeveldweg 69

  1. Slingerland Roggeveldweg 88
  2. Rijlaarsdam Hazeweg 10

 

De kerkenraad  betreurt het dat deze gemeenteleden dit besluit hebben genomen. Want geloven en je geloof delen samen met anderen in de gemeente vinden wij belangrijk. Wij kunnen alleen bidden dat er in de toekomst nog verandering in de mening van deze gemeenteleden komt.
Namens de kerkenraad, Annet Hoogerwerf-Teitsma.

 

 

Denk mee over de toekomst van de PKN

Misschien heeft u het al in dagblad Trouw gelezen. Of op bladzij 10  van het kerkblad. De PKN houdt een landelijke enqûete. Daarin vraagt zij haar leden naar hun kijk op de toekomst van de kerk. Het invullen van de enqûete kan alleen digitaal. Op www.protestantsekerk.nl/kerk2025 staat de vragenlijst. Hoe ziet de kerk er in 2025 uit? Welke uitdagingen komen er op de Prot. Kerk af? U heeft de tijd t/m 31 maart 2015.

Als de kerk u aan het hart ligt: doen!

De scriba.

 

 

Aan het woord………Jaap van ’t Kruis.

Een echte Nieuwvener is Jaap van ’t Kruis, geboren op 23 februari 1925.

Als oudste in het gezin dat uiteindelijk bestond uit 4 jongens en 2 meiden.

Van de 6 zijn er inmiddels nog maar 2 in leven; dat is moeilijk als je zo oud

wordt als Jaap. Jaap werd gedoopt in de Hervormde kerk door een rechtszinnige dominee uit Alphen. Later ging hij daar naar de zondagschool.

Toen hij de juiste leeftijd had bereikt ging Jaap naar de Christelijke school op de hoek van de Kerkstraat en de A.H. Kooistrastraat. Hij zat bij meester Spreij, een rasverteller die de Bijbelverhalen zó kon vertellen dat je zelf dacht in het verhaal te zitten. Hij kan zich nog goed herinneren dat hij op weg naar school bij boer van Leeuwen (die woonde waar nu de ingang van de Bruggen is) ging kijken naar de dorsmachine die werd aangedreven door een paard. Een belevenis! Later ging hij in Amsterdam naar de Technische School.

De Hervormde kerk was in die tijd vrijzinnig en daarnaast werd de Evangelisatie opgericht in ’t Anker. Bij beide voelde Jaap’s vader zich niet thuis. In Zevenhoven stond op dat moment een goede predikant n.l. ds. van Harten.

Daar gingen ze voortaan heen en heeft Jaap ook belijdenis gedaan. Jaap’s moeder was een goed Christelijk  mens, maar ging maar weinig naar de kerk. Over dat soort zaken werd echter in die tijd niet gesproken.

Vanaf 1924 startte Jaap’s vader een eigen bedrijf. Eerst met paard en wagen en later met een T-Ford ging hij bijv. stro kopen in de Haarlemmermeer. Eén van zijn klanten zat in Nieuw-Vennep. Daar  waren twee broers in de kost die graag zelf boer wilden worden. Van Jaap’s vader wilden ze weten of er in Nieuwveen  ‘nog een goed  wijf voor ze te vinden was’. Nu had je in Nieuwveen de eerder genoemde boer van Leeuwen met twee ongetrouwde dochters: Neeltje en Antje. Jaaps vader bracht ze in contact met elkaar en zowaar: de broers trouwden met hen. Als dank kreeg Jaaps vader voor een zachte prijs een stuk land met een huis erop aan de Oude Nieuwveenseweg.

Het gezin is de Tweede Wereldoorlog goed doorgekomen. In deze omgeving was er gelukkig nog genoeg te eten. Maar daarna moest Jaap als militair naar Indonesië;  van 1946- 1950 zat hij op Noord-Sumatra. Dat was een hard gelag voor hem en voor zijn meisje Heiltje van Gaalen. Dat was een boerendochter uit Hazerswoude – Rijndijk, die hij had leren kennen nadat ze met haar ouders naar Nieuwveen was verhuisd. Heiltje en Jaap hadden, doordat Jaap naar Indonesië moest,  7 jaar verkering.

Toen Jaap weer terug was zette hij en broer Chris met hun vader het bedrijf voort. Kerkelijk wilde Jaap’s vader niet langer naar Zevenhoven. Aangezien hij de baas was gingen ze terug naar Nieuwveen, dat niet langer vrijzinnig was. Daar stond  evangelist van der Hoek die hen beter aanstond.

Jaap en Heiltje trouwden en kregen 4 jongens en een meisje. Jacques werkt op het landelijk bureau van de PKN, woont in Doorn en staat soms bij ons op de preekstoel.  Leendert-Jan en Marcel hebben het bedrijf in Nieuwveen voortgezet. De vierde zoon is overleden. Jaap’s dochter heeft ook theologie gestudeerd. Zij woont in Oost-Groningen en is helaas chronisch ziek.

Jaap heeft altijd hard gewerkt in het bedrijf; een eigen bedrijf kost veel tijd. Toch heeft hij ook altijd tijd vrij gemaakt voor de kerk. Hij is 15 jaar ouderling – kerkvoogd geweest en 10 jaar scriba en preekvoorziener! Hij kende heel veel predikanten en het was een soort hobby om hen met naam en toenaam te kennen. Hij heeft goede herinneringen aan de predikanten Gebraat en Sparreboom. De kerkenraad was groot in die tijd.  Het was jammer dat er zo’n clubjesgeest heerste. Hij heeft in allerlei commissies gezeten, ging naar de classisvergaderingen en is drie keer naar de synode geweest. Dat is allemaal gelukt naast zijn eigen bedrijf, al was het soms met kunst- en vliegwerk. Zo belde hij in de pauze van de classisvergadering naar zijn broer om de planning voor de volgende dag rond te maken. Gelukkig zag Jaap dit alles niet als een plicht maar vond hij het ook heel leuk. De fusie met de Gereformeerde kerk vindt Jaap nog steeds moeilijk om aan te wennen; hij voelt zich niet meer zo thuis.

 

Heiltje kreeg de ziekte van Alzheimer. Jaap heeft lang thuis voor haar kunnen zorgen maar op een gegeven moment ging dat niet meer en verhuisde ze naar zorgcentrum Aar en Amstel in Nieuwkoop. Ze is in 2010 overleden op 87- jarige leeftijd.

Zelf is Jaap sinds korte tijd verhuisd naar Sassenoord. Hij heeft het er best naar zijn zin; de verzorging is goed.

We eindigen het gesprek met de conclusie dat het heel fijn is dat Jaap op zo’n hoge leeftijd nog zo veel weet!

 

Annet Hoogerwerf-Teitsma

 

Kledingaktie  “Nieuwkoop helpt Oost-Europa”

In de maand maart start weer de kleding inzameling van de werkgroep Nieuwkoop helpt Oost Europa.

Alle goede, schone baby-kinder- en volwassenen  kleding kunt u brengen. Ook beddengoed, dekens, babyspullen, speelgoed en schoeisel is welkom. De opbrengst is in zijn geheel voor projecten in Roemenie en naar gebieden in Oost Europa waar de nood het hoogst is. Ter plaatse verzorgt de kerkelijke instantie voor de verdeling, zodat alles goed terecht komt. U kunt de kleding en goederen, verpakt in vuilniszakken inleveren op de volgende adressen:

 

Iedere woensdagavond in maart tussen 19.00 en 19.30 uur bij gebouw `t Anker A.H. Kooistrastraat 29 in Nieuwveen.

En iedere woensdagavond tussen 18.00 uur en 19.00 uur bij de Fam. Bartels Vrijenhoek 16 Zevenhoven.

Verder op zaterdag in maart  bij de Fam. Bos  Hogendijk 5 Nieuwveen.

 

Een groep vrijwilligers sorteert en verpakt de kleding. Als u zich als vrijwilliger wilt aanmelden, of voor verdere informatie wilt, kunt u bellen tel. 534513, Dita Bos.

 

“Nieuwkoop helpt Oost-Europa”: Kinderen leveren top prestatie

Kinderen van de hoogste groepen van de basisscholen ‘st. Nicolaas’ en ‘De Zevenhof’ en kinderen van de scouting Nieuwveen hebben in de  weken voor de kerst hun vrije tijd besteed aan de actie “Kinderen voor Kinderen” ook wel sinaasappelactie genoemd. Bij de stratenactie en op de locaties bij de Dorcas Kringloopwinkel Aalsmeer en Multimate bouwmarkt Nieuwkoop werden goede zaken gedaan: er is voor 3.636 euro verkocht. Dit gehele bedrag zal worden besteed aan het project “Help een Kind”. Zo zullen ook het komend jaar de kinderen in pleeggezinnen liefdevol kunnen worden verzorgd. Voor meer info www.helpeenroemeenskind .nl  “Onze” kinderen in Roemenië bevonden zich in de schaduw, maar met Gods hulp zijn we in staat geweest ze in een stralend licht te zetten. Ouders, ook u bedankt voor het motiveren van uw kinderen!

 

Regionale agenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar – maart 2015.

 

Zo 1 mrt   9.30 Afsluiting Bijbelvakantieweek Woubrugge Dorpskerk

Comriekade

Zo 1 mrt  18.30 Sing-in Nieuwveen Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45

Zo 8 mrt

 

10.00 Gezinsdienst Aarlanderveen Geref. kerk

Dorpsstraat 107

Zo 8 mrt 14.00 –

16.00

Lees/ gesprekskring

 

Nieuwkoop Geref. kerk

Achterweg 4

Zo 8 mrt

 

16.00-

16.45

Kinderkerk Ter Aar Ger. PKN kerk

Oostkanaalkade 2

Zo 8 mrt 18.30 Taizé-viering Nieuwkoop Geref. kerk

Achterweg

Woe 11 mrt

 

19.00 Bidstond Ter Aar Ger. PKN kerk

Oostkanaalkade 2

Woe 11 mrt  19.30 Bidstond Woubrugge Dorpskerk

Comriekade

Zo 15 mrt   9.30 Dienst

met preekbespreking

Nieuwveen Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45

Zo 22 mrt   9.30 Gezinsdienst Nieuwveen Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45

Zo 29 mrt  18.30 Sing-in Woubrugge Dorpskerk

Comriekade

 

 

 

Toelichting:

 

Iedere woensdag Open Huis met Boekspot Leimuiden: Het gehele jaar  van 10.00 – 11.30 uur. Tijd voor koffie, gezelligheid en ontmoeting. In de Boekspot zijn leen- en nieuwe boeken te vinden. De leenboeken zijn door de mensen zelf ingebracht. De nieuwe boeken en cadeauartikelen komen uit een christelijke boekwinkel. Iedere zes weken wordt er een nieuw assortiment gehaald.

Zie ook http://pgleimuiden.nl/activiteiten/een-greep-uit-de-activiteiten-seizoen-2014-2015/

 

Iedere oneven week op maandag Inloopochtend Nieuwveen: voor een praatje, het lenen van een boek, een puzzel of een spelletje, of zomaar een ontmoeting met elkaar met een kopje koffie of thee.

 

Iedere eerste donderdag van de maand Meditatie Nieuwkoop: gezamenlijk lezen en bestuderen van oude of nieuwere teksten afgewisseld door meditatie en muziek. Locatie: Oudshoornweg 9, Alphen a/d Rijn. Toegang vrij,  verdere informatie: Jan Roos (571666), jan.roos@planet.nl

 

1 mrt Afsluiting Bijbelvakantieweek Woubrugge: gezamenlijke dienst Ger. en Herv.

 

8 mrt Gezinsdienst Aarlanderveen: gezamenlijke dienst van de Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente. Voorganger: ds. D. Verboom, Leiden.

 

8 mrt Kinderkerk Ter Aar: voor kinderen van 0 – 8 jaar met hun ouders en/of grootouders. Het thema is de Schepping. Ds. Marina van der Zwaag leidt de dienst.

 

11 mrt  Bidstond Ter Aar:  Midden in de week een uurtje bezinning tijdens bidstond voor gewas en arbeid met als voorganger ds. Mw. A.C. Hoogstraten-Westerduin uit Gouda.

 

11 mrt Bidstond Woubrugge: gezamenlijk Ger.en Herv.

 

22 mrt Gezinsdienst Nieuwveen: voorganger ds. P. Wilschut, Alphen a/d Rijn.

 

 

EO-Jongerendag

De 41ste EO-Jongerendag vindt dit jaar plaats op zaterdag 6 juni in het Gelredome in Arnhem. Het buitenterrein gaat om 11.00 uur open en het programma in het stadion start om 13.30 uur. Om

21.00 uur is de EO-Jongerendag afgelopen.

 

Het thema van de EO-Jongerendag is dit jaar ‘Jesus is’. Met ‘Jesus is’ willen we Jezus centraal stellen. We geloven dat Hij niet alleen op 6 juni in ons midden zal zijn, maar dat Hij ook een levende realiteit wil zijn in het leven van iedereen die komt.

‘Jesus is’ geeft ook ruimte om zelf in te vullen wie Hij is voor jou.

 

Twee nieuwe namen voor de line-up van de EO-Jongerendag 2015: Royal Tailor en Draw The Parade. Samen met Switchfoot en Hillsong Young & Free zijn dit de bands die dit jaar zullen optreden.

Joram Kaat is de nieuwe presentator van de komende, 41e editie van de EOJD

De kaartverkoop is inmiddels gestart.

Je hebt een ticket voor € 7,50.

Kijk op www.eo.nl/jongerendag

 

Denk je: ik wil (weleens) mee? Vanuit Zevenhoven gaat er een

speciale bus, waar ook jij mee kunt reizen. Inmiddels zijn 20 van de 63 plaatsen gereserveerd. Je gaat dus niet alleen!  Als je ook meewilt, mail je naar jvzevenhoven@gmail.com.

 

 

 

 

Voorjaarsconcertarrangement | Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg | Zaterdag 21 maart 2015

Op zaterdag 21 maart is er weer het voorjaarsconcert van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg, bestaande uit een wandeling en/of een concert.

Wandeling Renkums Beekdal

Het Renkums Beekdal is afgelopen decennia tot natuurgebied omgevormd. We beginnen de wandeling bij het Natuurinformatiecentrum De Beken. Ook lopen we langs de plek waar voorheen de fabrieken van rubberfabrikant Vredestein stonden; tegenwoordig is er een uitzichtpunt over het beekdal. Tijdens de pittige wandeling zien we opmerkelijke objecten zoals sprengen en heldere beken, en genieten we van de afwisseling in natuur en landschap. En niet in de laatste plaats van elkaars gezelschap. De ontvangst is om 10.45 uur in de foyer van Het Koetshuis en voor een lunchpakket wordt gezorgd.

Concert

In de middag is er het Koetshuisconcert met de bekende musici Marjolein de Wit op fluit en Martin Zonnenberg aan de vleugel. Speciaal voor deze gelegenheid stellen zij een aantrekkelijk en gevarieerd programma samen. Ongetwijfeld zullen zij daarbij ook dit keer weer fascinerende vertolkingen van de met veel zorg geselecteerde werken ten gehore brengen.

Het concert begint om 14.30 uur. Ontvangst met koffie vanaf 14.00 uur.

Kosten

Volledig arrangement:  € 25,00       –              Alleen concert:   € 15,00

Aanmelden

Aanmelding bij voorkeur via e-mail: concerten@pdcdeherberg.nl of telefonisch (op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur): 026-3342225.

Opbrengsten

De musici verlenen belangeloos hun medewerking; de netto opbrengsten van deze dag komen volledig ten goede aan Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg.

Plaats

Het Koetshuis van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg, Pietersbergseweg 19, 6862 BT  Oosterbeek

 

Katholieke parochie Nicolaas viert feest

In het parochieblaadje vond ik een overzicht van de festiviteiten rond de viering van het 150 jarig bestaan. Onder andere is er op 28 juni een opluchtviering. Er zijn met de parochie contacten gelegd om dit een oecumenisch karakter te geven. U hoort daar later nog over.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de vacaturebank

van de Ontmoetingskerk

 

 

Handig met de verfkwast?      Handig met de naaimachine?

Dan kunt u zich nuttig maken in ’t Anker

Bel Paul Rehorst: 06-22 51 33 94

 

 

 

 

Denkt u bij de volgende woorden dit spreekt mij aan?

omzien naar elkaar                                     goede doelen

collecteren                                                      bestemming bloemen

opnemen diensten                                     extra hulp gemeenteleden

kerstviering ouderen                                 paasontbijt

inloopochtenden

Dan bent u geschikt als  diaken!

Neem contact op met Coby Jansen (tel. 538715)  of Kees Spek (tel. 539232)

 

 

 

 

 

 

Wie vindt het fijn om

met mensen om te gaan?

Wie vindt het fijn om

over het geloof te praten?

En wil meedenken binnen de kerkenraad?

Dan is het pastorale werk vast iets voor u.

Eén van de wijken heeft drie pastoraal werkers maar geen ouderling.

Denk er eens over!

 

Reacties en inlichtingen bij Rita van de Boon (tel. 506449)

of Jelle van der Veen (tel.539795)

 

 

 

 

 

Voor het pastorale werk in onze               gemeente zijn wij op zoek naar

 

een wijkouderling