Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

De ontmoetingskerkbrief van april 2015

 

Datum Predikant Bijzonderheden Collectes
 3 april 2015     19.30 Ds. T. Wielsma

Uithoorn

Goede Vrijdag:

viering heilig avondmaal

1. Avondmaalscollecte

(De Hoop)

 5 april 2015       9.30 Ds. A. Christ

Katwijk

Pasen

Inzameling doosjes 40-dagen-tijd

1. diaconie (JOP)

2. predikantsplaats

3. orgelfonds

12 april 2015      9.30

 

 

18.30

Ds. D. Verboom

Rijnsburg

 

Sing-in

 

 

 

o.l.v. Coby Jansen

1. kerk

2. predikantsplaats

3.orgelfonds

algemeen kerkelijk werk

19 april 2015      9.30 Ds.T. Wielsma

Uithoorn

1. kerk

2. predikantsplaats

3. algemeen kerkelijk werk

26 april 2015      9.30 Ds. P. Wilschut

Alphen a/d Rijn

40-jarig ambtsjubileum

onze predikant

m.m.v. een koor

koffiedrinken in ‘t Anker

1. kerk

2. predikantsplaats

3. onderhoud gebouwen

 3 mei 2015        9.30

 

 

18.30

Ds. J. de Goei

Amersfoort

 

Sing-in

koffiedrinken na de dienst

 

 

o.l.v. Dita Bos

1. diaconie (Havenproject R’dam)

2. predikantsplaats

3. algemeen kerkelijk werk

algemeen kerkelijk werk

 

Meditatie.

( maar wij verkondigen een gekruisigde Christus,voor Joden aanstootgevend en voor heidenen dwaas.

  1 Kor.1:23 )

Het is  bijna Pasen en deze meditatie gaat over Pasen. Of eigenlijk gaat het over de boodschap van Pasen: de Gekruisigde Heer is de levende Heer.

Paulus schrijft dat dat in de ogen van de Joden verschrikkelijk klinkt. Dat is begrijpelijk. Hun beeld van de Messias is dat die Gods volk in eer herstelt en alle vijanden uitschakelt. De Messias is een sterke koning, is een held, die wint. Maar een gekruisigde Messias is het tegendeel. Die zijn volk zou moeten redden hangt aan een kruis, uitgeschakeld door de macht van de overheid.

In de ogen van niet-joden, Grieken en hun filosofen bijvoorbeeld, is het belachelijk dat Paulus schrijft. Men vindt een gekruisigde Godbelachelijk, onbegrijpelijk, kortom: onzin.

Nu is dat, wat velen in onze dagen van het christelijk geloof vinden: onzin. Het is niet te begrijpen, je kunt het niet vatten. Het kán gewoon niet.. Ik heb afscheid genomen van God..: dat kun je vaak genoeg lezen. Want geloof in God zou totaal niet kloppen met wat we vandaag als waarheid aannemen.

Dat vonden dus de heidenen in  de tijd van de brief aan de Korinthiërs ook. Zij konden niets met de vreemde boodschap van de klein christelijke gemeente, die ook nog tot op het bot verdeeld was. Die boodschap kwam niet over.

We komen een probleem tegen dat we tegenwoordig ook weer hebben. Namelijk: hoe kunnen we in de taal van moderne mensen het Evangelie en de betekenis daarvan uitleggen? We slagen er niet in. We horen in veelvoud dat het allemaal onzin is, wat we zeggen. Daarmee lijkt het pleit beslecht.

Maar in de brief waaruit we bovenstaande halen, staat: het dwaze van God is wijzer dan mensen….de onzin van God wint het van menselijke wijsheid, gaat verder, gaat dieper….

Hoe komt het toch dat de grote massa in de tijd van Paulus riep: wat vreselijk wat jullie zeggen (de joden), wat een onzin (de heidenen)….en dat dat gaat over het kruis van de Heer, en dat we dit vandaag nog altijd lezen als een tekst die ons bepaalt bij de weg die God voor ons gaat?

Dat komt niet van een debat dat wij gewonnen hebben. De dwaasheid van God dat je bij de Gekruisigde moet zijn voor je ziel en zaligheid, de onzin in de ogen van de wereld, wordt de diepste waarheid omdat het Pasen wordt: De Gekruisigde leeft!!!

Het is onmogelijk. Dat past al helemaal niet in de wijsheid van de wereld. Maar toch wordt deze dwaasheid over de tijd heen getild. Het blijft niet bij Korinthe in de tijd van Paulus. Deze dwaasheid zoekt de wegen op waarlangs het geloof verder ging, zoekt de tijden op waar het doorheen gaat. Om vandaag ons te bereiken.

In de levende Heer ontmoeten we Hem die de onzin van het kruis vertaalt in: God heeft jou lief, heeft Zijn schepping lief. Hij zet alles in. In Jezus Christus ontvang je nieuw en eeuwig leven.

Onzin, die de hoogste wijsheid is. Wat een geschenk.

Gezegende Paasdagen.

 

ds.Piet Wilschut.

 

Wel en wee.

Dhr. Ries van der Hul, Oude Nieuwveenseweg 11 d, heeft een zware tijd achter de rug. Hij heeft weer in het ziekenhuis gelegen en verzwakte erg door een abces. Hij is nu thuis en wordt er goed verzorgd. Leef vooral met hem en zijn vrouw Gré mee.

Mw. Miep van Leeuwen, Oude Nieuwveenseweg 38, wensen we veel sterkte in alle behandelingen.

Mw. Dicky Langeveld, Parkstraat 12, is in het Rijnlandziekenhuis te Leiderdorp opgenomen geweest. Zij is herstellende en erg zwak. Ze is thuis met veel hulp om haar heen.

Mw. Gees Spek, Oude Nieuwveenseweg 50, heeft erg ziek in het ziekenhuis gelegen. Zij is herstellende.

God zij met allen.

Dank.

Graag willen mijn vrouw en ik iedereen heel hartelijk bedanken voor de vele kaarten

en andere blijken van felicitatie bij ons 40 jarig huwelijks jubileum. Dat en alle goede

wensen bij het koffiedrinken na de dienst was voor ons een warm bad. Het is erg fijn

om zoveel meeleven te voelen.

 

Jubileum.

Op 8 april is het 55 jaar geleden, dat Gerrit en Lenie Spek-Vermeij, Jan Blankenpad 7, elkaar het ja-woord gaven. Samen hebben ze in de loop van de jaren veel meegemaakt aan wel en wee. Maar dankbaar zullen ze samen met hun gezin zijn voor de jaren die ze met elkaar gekregen hebben. We feliciteren jullie van harte met deze mijlpaal en wensen  jullie een fijne dag van vieren toe en Gods zegen voor de komende jaren.

 

Uit de kerkenraad.

Op maandag 9 maart vergaderden we. We begonnen met een bezinning over het hebben van een persoonlijke band met Jezus. Het was goed om met elkaar geloof te delen.

Een aantal zaken uit de kerkenraad: Er wordt weer een Paasontbijt in ´t Anker voorbereid.

Een werkplan voor dit jaar voor de kerkenraad is vastgesteld.

We hebben veel waardering voor het nieuwe jaarboek, waaraan scriba Annet heel veel werk besteed heeft. Op 20 mei is er een gemeenteavond over de financiën en de inhoud van het jaarboek, maar vooral over het profiel voor onze gemeente en de opvolging van ds.Wilschut.

In het najaar komt er een avond voor mensen tussen de 30 en 45 jaar over geloof en betrokkenheid bij de kerk.

We hebben de Groothuisbezoeken besproken, met name de reacties over liederen en eredienst. Meerderen vonden dat de diensten wat blijer zouden moeten worden. Het heeft allemaal te maken met wat voor gemeente we willen zijn. Dit komt terug.

We zoeken naar een opvolger voor Ben van Heusden als diaken. Fijn, dat sommigen ons daarbij willen helpen.

We hebben ivm eventueel beroepingswerk een meerjarenbegroting naar het RCCB gestuurd en we zijn benieuwd wat we mogen doen.

De kerkenraad is Eric Hardsteen zeer dankbaar voor zijn inzet bij het plaatsen van de beamer. Ook waarderen we zeer

Ank Bos, die de gordijnen van de kerk gewassen heeft. Daarna zijn die geïmpregneerd ivm de brandveiligheid. Daarvoor moeten trouwens nog meer voorzieningen worden getroffen, zo kregen we te horen.

Jannemarie Spelt heeft als preekvoorziener mooi werk geleverd, door nu al alle diensten van 2016 te hebben ingevuld met voorgangers.

Op  zondagavond 18 oktober zal er een zangavond worden gehouden met medewerking van ons Prot.Kerkkoor en een koor uit Lisse olv Henk v.Voorst, de dirigent. (N.B. Dit is een andere datum dan u eerder heeft kunnen lezen.)

We zijn nog met de parochie in gesprek ivm een gezamenlijke buitendienst.

In elk geval kunnen we terug zien op een goede vergadering, die tijdig afgelopen was.

 

Na Pasen….

Zoals u weet hebben we destijds een enquête gehouden over de Stille Week. De bezinning erover en de uitslag ervan heeft ons toen ertoe gebracht om te constateren, dat er voor de Paasweek twee tradities zijn, die niet goed te vermengen zijn: de reeks diensten (eigenlijk één grote Paasviering) die begint op Witte Donderdag met de maaltijd des Heren en daarnaast de hervormde gewoonte, sinds de negentiende eeuw, om op Goede Vrijdag avondmaal te vieren en op Pasen samen te komen. Dit jaar doen we het laatste omdat een deel van de gemeente er prijs op stelde. De kerkenraad heeft destijds besloten om na Pasen met definitief beleid voor de toekomst te komen. U hoort er te zijner tijd meer van.

 

Na de gezinsdienst.

Wat hebben we een fijne dienst met jong en oud beleefd. Voor het eerst maakten we gebruik van de beamer waarmee de complete dienst werd getoond. Dat was te danken aan Eric Hardsteen en Nadine v.d. Vis. De dienst is mede voorbereid door onze gezinsdienstcommissie. Inmiddels heeft zich al een derde aangemeld voor het beamerteam. Ik hoorde dat de letters voor sommigen achterin de kerk wat klein waren. Daaraan zullen we een volgende keer aandacht besteden want die kunnen groter. Wat fijn dat alle kinderen van de nevendienst met hun tekeningen en het lezen in de dienst meededen. En hoe verdiepend was het om aan de hand van het Johannesevangelie na te denken over ‘God wint: Jezus laat het zien’.

 

Hart voor Pasen…

Op 24 maart hadden we met allen die er waren weer een avond met een goede maaltijd en daarna heel veel overwegingen over de betekenis van God in ons leven. We hebben ondermeer gesproken over Job. Anderen brachten in dat zij tot een bewust geloof gekomen waren. De Passion werd uitvoering besproken, maar ook dat grensoverstijgende actie van Gods kant. We ervoeren hoe moeilijke dingen in het leven pijn kunnen doen, dat er het raadsel van het lijden is. De betekenis van Kerst en de centrale betekenis van Pasen: de Gekruisigde Heer die leeft, werd inhoud gegeven. We hebben een bijzonder waardevol geloofsgesprek gehad.

De commissie gezonde gemeente en degenen die voor de maaltijd zorgden, ook mw. Gonja van ´t Kruis die een inleiding verzorgde en het gesprek op gang bracht, danken we natuurlijk voor hun inzet.

 

Slot gesprekskringen.

Op vrijdag 20 maart zijn de gesprekskringen weer afgesloten met een gezamenlijke maaltijd in ´t Anker. Het is een goed samenzijn geweest met lekker eten. En dat na een seizoen vol diepgaande gesprekken. Althans, zo hebben we dat ervaren in de middag gesprekskring. Vanuit het geloof in de Heilige Geest is veel op tafel gekomen. We kunnen al met al terugzien op een gezegend seizoen.

 

Gift.

Van iemand ontving ik een gift van € 50,– voor het onderhoud van het orgel, waarmee we erg blij zijn. Degene die gaf: heel hartelijk dank

 

ds.Piet Wilschut.

 

Bloemen.

Lieve mensen, gemeenteleden.

Omdat er steeds meer mensen in de kerk de prachtige leeftijd halen van 70 jaar, zijn er soms weken dat er 3 of 4 jarigen zijn. Om de dames die de bloemen in de kerk zetten en de dames die ze wegbrengen, niet teveel daarmee te belasten, hebben wij in eerste instantie er voor gekozen de oudste ouderen die dan jarig waren alleen een bloemetje te geven.

Er bleken echter mensen te zijn die daar toch moeite mee hadden en hun bloemetje gemist hebben, wat natuurlijk niet leuk is.

Daarom hebben wij nu als kerkenraad besloten dat de leeftijd voor de bloemengroet van 70 naar 75 jaar gaat.

Collecte 5 april PASEN en doosjes 40 dagen tijd “Geef het licht van Pasen aan kinderen”.

Het is Pasen. We vieren het feest van de opstanding. Maar het verhaal van de opstanding van Jezus uit de dood is voor kinderen niet direct begrijpelijk. Voor Lotte bijvoorbeeld, 7 jaar oud. Ze verloor haar moeder aan kanker. Wat betekent het verhaal over de opstanding van Jezus dan voor haar? Hoe kon Jezus uit de dood opstaan en mama niet? Bij zulke vragen is het waardevol als er iemand is waarmee Lotte kan praten.

JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, traint kerkelijke werkers op het gebied van Jeugdpastoraat en ontwikkelt daarvoor specifieke handvatten. Met de gemeenten denkt JOP graag mee over het totale jeugdbeleid. Ook ondersteunt JOP de ouders via het tijdschrift ‘Moments’ waarin ook het thema ‘rouw, afscheid en verder gaan’ aan bod zal komen. JOP gelooft dat de boodschap van Pasen een boodschap is die de moeite waard is voor ieder kind.

Collecte 3 mei  Havenproject Rotterdam

Het is de missie van de Stichting Diaconaal Havenproject Rotterdam om als volgelingen van Christus aandacht te besteden aan de diaconale taak van de Protestantse Kerk van Nederland ten behoeve van het welzijn van zeevarenden, afkomstig uit alle werelddelen, die de Rotterdamse haven aandoen.
Het verrichten van diaconale arbeid gericht op de behoeften van zeevarenden, waarbij de aandacht in het bijzonder gericht zal zijn op die zeevarenden die onder precaire en/of laakbare omstandigheden moeten leven en hun arbeid moeten verrichten, en voorts al wat in de ruimste zin met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.
De Stichting oefent haar taken uit als partner van de Nederlandse Zeemanscentrale (NZC). De Stichting doet haar werk in overleg met de provinciale diaconale organen van de PKN, zowel landelijk als specifiek in Zuid-Holland.
De Stichting tracht haar doel te bereiken door het aanstellen en / of ondersteunen van diaconale werker(s), die werkzaam zijn in het havengebied van Rotterdam.
De aangestelde Diaconaal werker maakt deel uit van het werkverband van de (Stichting) Nederlandse Zeemanscentrale (NZC). Zij worden bijgestaan door de regionale commissie van de NZC in Rotterdam (PKWR: Protestants Koopvaardijwerk Rotterdam

Geef aan de collectes voor JOP en het Havenproject.

Namens de diaconie onze hartelijke dank.

De inloopochtenden

De inloopochtend is er weer op 20 april  (6 april 2e paasdag slaan wij over),  van 10.00 t/m

11.30 uur. Kom gezellig langs voor een praatje en een kopje koffie/thee. Je kunt ook een boek

High teaf een spelletje lenen. Mooie legpuzzels mag je ook  meenemen om te maken.

Groetjes en hopelijk tot ziens!  Namens de gastvrouwen van de inloopochtenden.

 

 

40-jarig ambtsjubileum ds. Piet Wilschut.

In april zullen we er bij stilstaan dat ds. Piet Wilschut van 1975 tot 2015 predikant is. In het interview dat verderop in deze Ontmoetingskerkbrief staat kunt u iets lezen van hoe het hem in die 40 jaar is vergaan.

Omdat onze predikant zowel in Zwammerdam als bij ons werkt, zijn er in beide gemeentes diensten waarin aan dit jubileum aandacht wordt besteed. 19 april in Zwammerdam en 26 april bij ons.

De dienst van 26 april zal opgeluisterd worden door een koor (we houden nog even geheim welk koor dit is). We hopen op een volle kerk; er zijn ook wat genodigden aanwezig. Na afloop van de dienst kunt u ds. Piet Wilschut en zijn echtgenote Sari feliciteren onder het genot van een kopje koffie in ’t Anker.

Namens de kerkenraad, Annet Hoogerwerf-Teitsma.

 

Groothuisbezoeken 2015.

Het thema was dit keer: Met hart en ziel vieren en verbinden. Bij vieren denken wij aan een feest, zo stond het in de uitnodiging. Iedereen werd verzocht na te denken over een lied wat veel voor je betekent. Ook was het de bedoeling om na te denken hoe wij bijvoorbeeld de kerkdiensten ervaren.

 

Op de avond bij mij thuis waren wij met z’n negenen. Eerst vertelde iedereen over haar of zijn favoriete lied. Daarin zat een grote verscheidenheid en de motivaties van de keuzes waren natuurlijk ook verschillend. Door zo te beginnen, kwamen heel gemakkelijk met elkaar in gesprek. Het was een fijne avond met elkaar. Zo samen zijn en over het Woord van God en de liederen voor Hem te spreken, deed ons erg goed. Vooraf kost het wel eens moeite om te gaan, maar we hadden er een goed gevoel over met elkaar.

Er was een verzoek om toch ook met een zekere regelmaat uit de Bundel ‘38 te zingen, net zo als er ook nog wordt gezongen uit de ‘Eigen bundel’. Over het Nieuwe Liedboek waren de meningen verdeeld, maar men was er zich wel van bewust dat je ook daar mee verder gaat. Niet alles blijft bij het oude en dat is ook niet altijd goed.

 

Allerlei meningen en gedachten passeerden: In de kerk wordt de blijheid wel eens gemist. Bij vieren denk je toch aan vrolijke mensen. De betrokkenheid van de gemeente zou ook beter kunnen. De inloopochtenden zijn een succes. We weten welke mensen er ziek zijn, die worden niet vergeten. Het zijn zo maar een paar voorbeelden. Het mooie was dat er niet werd geprobeerd de eigen mening door te drukken, elke mening werd gerespecteerd.

 

Uiteindelijk kwamen wij tot de conclusie dat we met elkaar moeten proberen de kerk te vormen. We moeten ons niet laten ontmoedigen door het kleine aantal mensen die de kerkdiensten bezoeken. Spreek elkaar aan, als mensen die elkaar niet alleen op zondag ontmoeten.  Laat zien dat je bij elkaar hoort en dat je daar blij mee bent.

 

Zo kijken we terug op een fijne avond. We hebben in de kerkenraad hier nog over doorgesproken. Zo weten we wat er in de gemeente leeft. Daar gaat het natuurlijk ook om. Zo kunnen we misschien zorgen dat nog meer mensen het fijn vinden om naar de kerk te gaan. Zo hebben we ook vast kunnen stellen, dat het daar niet bij hoeft te blijven: Laten we omzien naar elkaar!

Jelle van der Veen

 

Eindexamenkandidaten.

Voor je het weet is het weer zover: de eindexamens van de middelbare scholen. Moet jij dit jaar examen doen of kent u een jongere uit onze gemeente die zover is? Meld het a.u.b. bij de scriba zodat de kerkenraad er aandacht aan kan besteden. Email: a.n.hoogerwerf@gmail.com of tel. 538102.

 

Sing-ins.

De laatste sing-ins voor de zomervakantie worden gehouden op 12 april (vanwege Pasen) en 3 mei.

12 april zal Coby Jansen de leiding hebben en mogen we genieten van Hanno Hommel op het orgel. 3 mei is de leiding in handen van Dita Bos en is Anton den Boer de organist. Daarna houden we een zomerpauze om op de eerste zondag van september weer te starten.

U bent van harte welkom om de sing-ins te komen meevieren!

Annet Hoogerwerf-Teitsma.

 

Oecumenia.       

Misschien heeft u het al lang genoteerd: 8 april is het weer Oecumenia.

Vanaf 14.30 uur bent u van harte welkom in ’t Anker.

Het zal een gezellige middag worden waarop u wordt getrakteerd op een High-Tea

en er tussendoor een spelletje bingo wordt gespeeld.

We hopen velen van u te ontmoeten want…….

gezelligheid maak je met elkaar!

 

 

 

 

 

Ledenmutaties.

Willemijn van der Wulp is verhuisd vanuit Delft naar Omegaplantsoen 214, Leiden. Ze was nog steeds en blijft ook lid van onze kerk.

Dhr. J.G. Schipper is ingekomen vanuit Ermelo en woont nu Meeuwenveld 3. Sommigen van u zullen hem kennen als Jordi Schipper, zoon van Lia en George, trouwe leden van de toenmalige Geref. kerk. Welkom terug in Nieuwveen en vooral ook welkom in de Ontmoetingskerk!

Sander Spelt is enige tijd geleden overgeschreven naar Ede, waar hij studeert. Hij wil echter bij onze gemeente blijven horen. Adres: Blauwe Reigerpad 10.

Mevr. C.J. Schuurman – Slingerland, Ridder van Catsweg 487, Gouda wil zich graag inschrijven bij onze gemeente. Ze komt al zeer regelmatig bij ons in de kerk. Nu ook een officieel welkom aan u! Fijn dat u bij onze gemeente wilt horen.

Dhr. E. Vonk, Dorpsstraat 84, en mevr. L. Hoogeveen-Pieterse, Kerkstraat 29,  hebben zich laten uitschrijven.

 

 

                                                                      Aan het woord…..ds. Piet Wilschut.

In april is ds. Piet Wilschut 40 jaar predikant. Dat is een mooie

gelegenheid om  in de Ontmoetingskerkbrief een interview met hem

te zetten. Ik ontmoet hem in zijn studeerkamer in Alphen a/d Rijn.

 

De geschiedenis van Piet Wilschut begint in Rotterdam. In Rotterdam Delfshaven woonden zijn grootouders van vaderszijde. Grootvader was diaken in de Gereformeerde kerk en hielp in de zomer van 1944 mee aan een kindertransport naar Stadskanaal, georganiseerd door een diaconale organisatie, vanwege de honger in de stad. Ook zijn eigen kinderen

waren daarbij. In Drenthe woonde het Gereformeerde gezin van moederszijde. Piet zijn vader kwam daar als onderduiker; Piet zijn moeder was koerierster. Kortom: een familie met een verleden in het verzet. Na de Tweede Wereldoorlog ging Piet’s vader terug naar Rotterdam en enige tijd later volgde zijn aanstaande vanuit Drenthe waarna zij trouwden.

Op 21 oktober 1950 werd Piet geboren, als oudste in een gezin van uiteindelijk vijf kinderen, één zus en drie broers. Ze woonden in Rotterdam IJsselmonde, aan de rand van de stad. Ze waren daar lid van de Gereformeerde kerk, een warme en grote gemeenschap, tussen dorp en stad in. Piet logeerde regelmatig bij zijn grootouders in Delfshaven en ging daar mee naar de kerk: drie diensten op zondag en elke keer 1200 kerkgangers! Dat waren nog eens tijden!

Piet ging naar de Gereformeerde lagere school en het Johannes Calvijnlyceum in Rotterdam Zuid. Van kinds af aan wilde hij al predikant  worden; hij voelt het dus als een roeping. Hij koos ervoor om in Kampen theologie te gaan studeren; het was daar wat kleinschaliger dan de VU in Amsterdam. Piet werd daar in de kerk jeugdleider van de jongensclub; samen met een andere leider hadden ze 50 (!) jongens onder hun hoede. Daar ontmoette hij Sari Dorleijn, die de meisjesclub leidde. Zoals dat ging in die tijd kregen ze verkering, gingen ze zich officieel verloven en trouwden ze toen Piet klaar was met zijn studie in 1975.

Het eerste beroep dat Piet aannam was in Twente, in een nieuwe gemeente van Westerhaar / Vriezenveenschewijk. Een heel jonge gemeente; de gemiddelde leeftijd was onder de 30! Hij heeft dan ook heel wat  stelletjes getrouwd en heel wat baby’s gedoopt. Maar uiteraard moest er ook wel eens begraven worden en dat viel voor een predikant van 24 jaar niet altijd mee. Sari werd in die tijd geacht te stoppen met haar werk als onderwijzeres. Ze kregen daar twee dochters: Linda en Heleen.

Na Twente was Piet’s volgende gemeente in het Westland, n.l. in Monster. Deze periode kenmerkt zich door spanningen rond het IKV (Interkerkelijk Vredesberaad) en de vraag of de politiek wel of niet in de kerk thuishoorde. Wellicht kent u de slogan nog: ‘Liever een raket in de tuin dan een rus in de keuken’. De wijkgemeente van Piet was wat meer behoudend.  Piet typeert deze tijd als ‘geen hoogtij in de kerk’. In het gezin van Piet en Sari was er wel vreugde: er werd een derde dochter geboren, Marjolein.

In 1984 werd Piet gemeentepredikant van de Maranathakerk in Alphen a/d Rijn. In die periode startte hij het gemeentecontact met een Protestantse gemeente in Hunedoara, Roemenië. Dit gemeentecontact wordt in Alphen inmiddels door meerdere gemeentes gedragen. Vanaf 1996 tot en met de landelijke fusie van de landelijke kerk tot Protestantse kerk in Nederland is hij lid van de Generale Synode geweest en heeft direct meegewerkt aan de totstandkoming van de PKN.  Vanaf 2006 is hij parttime predikant voor het seniorenwerk in Alphen gaan doen en parttime predikant in de Gereformeerde kerk van Zwammerdam.

In 2009 heeft hij het seniorenwerk verruild voor een parttime functie in de Hervormde gemeente van Nieuwveen.

In januari 2011 kwam de Gereformeerde kerk van Nieuwveen er bij en na de fusie werd hij dus de predikant van de Protestantse gemeente Nieuwveen; tot op heden fifty-fifty met Zwammerdam. Ondertussen deed hij ook  bestuurlijk vrijwilligerswerk  voor een maatschappelijke organisatie in Alphen a/d Rijn.

Piet heeft een goed gevoel over hoe het nu loopt in Nieuwveen. Hij vindt het belangrijk dat de kerkdiensten één geheel zijn, liefst in samenhang met de kindernevendienst. Hij hecht waarde aan een goed verzorgde liturgie. Hij wil graag rekening houden met de tijd waarin we leven; dat openbaart zich door het gebruik van de Nieuwe Bijbelvertaling en het Nieuwe Liedboek. Maar hij heeft er ook geen bezwaar tegen dat er af en toe een traditioneel lied wordt gezongen. Soms moet je iets meer doen in een dienst, zoals het uitnodigen van een koor.

Naast de diensten vindt Piet het pastoraat zeer van belang. Het pastoraal team in Nieuwveen maar ook allerlei andere gemeenteleden  hebben warme aandacht voor elkaar. Hartverwarmend!

Tenslotte vindt Piet het waardevol dat er verbindingen in het dorp worden gelegd met anderen, zoals de RKK en de Bruggen.

De PKN heeft voor hem als meerwaarde dat  er over oude kerkgrenzen heen één gemeenschap is gevormd. We besluiten het gesprek met de conclusie dat we dat in Nieuwveen hebben gerealiseerd.

Annet Hoogerwerf-Teitsma

 

 

 

 

Handig met de verfkwast? Handig met de naaimachine?

Dan kunt u zich nuttig maken in ’t Anker

Bel Paul Rehorst: 06-22 51 33 94

 

 

 

Denkt u bij de volgende woorden:

dit spreekt mij aan?!                                                                

omzien naar elkaar          goede doelen

collecteren                           bestemming bloemen

opnemen diensten           extra hulp gemeenteleden

kerstviering ouderen       paasontbijt

inloopochtenden

Dan bent u geschikt als  diaken!

Neem contact op met Coby Jansen

(tel. 538715) of Kees Spek (tel. 539232).

Deze vacature is urgent!

 

 

 

Jarigen in de maand april en begin mei.

De volgende oudere gemeenteleden gaan binnenkort hun verjaardag vieren. Mevr. Pijper hoopt 90 jaar te worden en mevr. Raaphorst 86 jaar. Voor beide geldt dat het leven soms moeizaam is. Toch hopen we dat u met blijdschap uw verjaardag mag vieren en wensen we u een gezegend nieuw levensjaar toe. Dit geldt natuurlijk ook voor alle anderen die in deze tijd jarig zijn. Een gezellige dag toegewenst en gezondheid voor uw nieuwe levensjaar!

6 april            Mevr. R.A. Verkerk – Treur                              Schout Clantstraat 9

22 april            Mevr. J. Raaphorst – de Graaf                         A.H.Kooistraatraat 23

24 april            Mevr. C.A. den Hertog – van Leeuwen            Akkermunt 3

25 april            Dhr. K. van Leeuwen                                       Blokland 17

27 april            Mevr. J. Pijper – Bolkestein                             De Verbinding 58, Nieuwkoop

2 mei            Mevr. H.J. van Leeuwen – Keller                      Kerkstraat 15

2 mei            Mevr. K. Kok                                                    Schout Clantstraat 40.

 

In ‘Woord en dienst’, één van de tijdschriften die de kerkenraad ontvangt, schreef ds. Mirjam Sloots uit de gemeente Koog-Zaandijk de volgende woorden die ik u graag meegeef:

 

Als ik de belijdenis van het Christelijk geloof zou mogen samenvatten in hedendaagse taal, dan zou ik het zo zeggen:

Het mooie is dat God op verschillende manieren aanwezig kan zijn: boven, naast en in  ons.

God gaat ons te boven als de goddelijke kracht van hemel en aarde, die openstaat voor ‘verbinding’ met ons mensen.

Naast ons kan God zichtbaar worden in een mens, zoals in Jezus of in ieder mens waarin we iets van God ontdekken, als een engel op je pad.

En God kan in ons werken als inspirerende Geestkracht, goddelijke vonk, die in ieder mens als innerlijke kracht kan werken.

Regionale agenda van de gemeentes rond Ter Aar april 2015.

 5 april 2015    9.30 Pasen Nieuwkoop Hervormde kerk

Regthuysplein

 6 april 2015   9.30 Tweede Paasdag

gezinsdienst

Ter Aar Hervormde kerk
12 april 2015 18.30 Sing-in Nieuwveen Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45

12 april 2015 19.30 Zwammerdam zingt Zwammerdam Dorpskerk

 

19 april 2015 10.00 40-jarig ambtsjubileum

ds. Piet Wilschut

Zwammerdam Molenstraat 64

 

19 april 2015 18.30 Welkomthuisdienst Woubrugge Dorpskerk

Comriekade

26 april 2015   9.30 Ontmoetingsdienst Nieuwkoop Hervormde kerk

Reghthuysplein

26 april 2015   9.30 40-jarig ambtsjubileum

ds. Piet Wilschut

Nieuwveen Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45

26 april 2015 18.30 Verdiepingsdienst Woubrugge Dorpskerk

Comriekade

 

Toelichting:

 

5 apr Pasen Nieuwkoop: Voorganger: ds. H.J. Prosman. M.m.v. ‘Con Amore’.

6 apr Tweede Paasdag gezinsdienst  Ter Aar: voorganger ds. D.G.F. de Bree uit Nieuwegein, m.m.v. Promising Voices uit Bodegraven.

19 apr Welkomthuisdienst Woubrugge: een laagdrempelige dienst.

26 apr Ontmoetingsdienst Nieuwkoop: voorganger ds. H.J. Prosman. M.m.v. Mannenzanggroep.

26 apr Verdiepingsdienst Woubrugge:  er is een thema dat uitgewerkt wordt.

 

Diaconaal jaar en vakantievrijwilliger in de Herberg

In Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek worden gasten ontvangen, die om allerlei redenen een paar weken afstand nemen van de thuissituatie en tot rust willen komen. Wij bieden hen pastorale zorg, een fijne plek en een goede sfeer. Samen met hen zoeken we welke betekenis hun geloof in God voor hen heeft in een moeilijke periode in hun leven.

Diaconaal jaar. We zijn op zoek naar vier jongeren die een diaconaal jaar willen doen in de periode september 2015 – juni 2016. Doeners en denkers. Jongeren die vriendelijk zijn en die zin hebben om gezellig aan de gang te gaan en er voor mensen willen zijn. Jongeren die de handen uit de mouwen willen steken.

Ontplooi jezelf en help de Herberg. Ontdek je verborgen talenten.

Vakantiewerk. Voor de zomer van 2015 zoeken we jongeren die zich twee weken als vrijwilliger beschikbaar willen stellen voor hun medemens. Je voert allerlei praktische taken uit, je werkt met andere jongeren samen en je hebt een bijzonder vakantie.

Lijkt een van beide vacatures je wat, lees dan snel verder op onze website www.pdcdeherberg.nl voor meer informatie of stuur een mailtje naar (vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl). We willen graag met je kennismaken!!

 

Uitnodiging Kerk in Actie Werelddag 25 april.

Tijdens de Kerk in Actie Werelddag wordt u geïnspireerd door verhalen van

medechristenen en ontmoetingen met partnerorganisaties van Kerk in Actie

uit de hele wereld. Karin van den Broeke, preses van de Protestantse Kerk,

denkt ’s morgens met u na over het thema ‘Geloven in delen’. Hoe kunt u de

kerk versterken, noodhulp mogelijk maken of kinderen in de knel ondersteunen?

’s Middags zijn er interactieve workshops. Ga in gesprek met gelovigen uit

Bangladesh of Myanmar, leer meer over vluchtelingen in Thailand of ontdek

Hoe het is om als kind in een sweatshop te moeten werken. Zo beleeft u een

Werelddag! Ga voor meer informatie en aanmelding naar www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/werelddag.