Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

De ontmoetingskerkbrief van april 2017

 

 

Datum Predikant Bijzonderheden Collectes
 2 april 2017

 

 

Sing-in: 18.30 uur

Ds. Gonja van ’t Kruis

Boskoop

 

 

o.l.v. Annet Hoogerwerf

5de Zondag 40-dagentijd

Gezinsdienst

Koffiedrinken na afloop dienst

1.diaconie (zie blz.3)

2.jeugdwerk

3.alg. kerkelijk werk

alg. kerkelijk werk

9 april 2017 Ds. A. de Ruiter

Wijk en Aalburg

6de zondag 40-dagentijd; Palmzondag

M.m.v. het Protestants kerkkoor

1.diaconie (zie blz. 4)

2.predikantsplaats

3.orgelfonds

13 april 2017 Ds. T. Wielsma

Uithoorn

Witte Donderdag

Viering Heilig Avondmaal

1.diaconie (zie blz.4)

2.predikantsplaats

3. restauratiefonds

14 april 2017 Ds. A. Christ

Katwijk

Goede Vrijdag Er wordt in deze dienst niet gecollecteerd.
16 april 2017 Ds. Gonja van ’t Kruis Pasen 1.diaconie (zie blz. 4)

2.predikantsplaats

3.onderhoud gebouwen

23 april 2017 Kand. W. Warnar

Lisse

  1.kerk

2.predikantsplaats

3.alg.kerkelijk werk

30 april 2017 Ds. Dennis Verboom

Leiden

  1.kerk

2.predikantsplaats

3.restauratiefonds

 7 mei 2017

 

Sing-in
18.30 uur

Ds. Gonja van ’t Kruis

 

 

o.l.v. Anke Bos

Koffiedrinken na afloop dienst 1.diaconie

2.predikantsplaats

3.orgelfonds

alg. kerkelijk werk

 

Verandering

In de lijdenstijd staat dit jaar het lijdens- en opstandingsverhaal uit het evangelie van Marcus centraal. Aan de hand van het Paasproject kijken we naar het tijdsbestek waarin het lijden en de opstanding van Jezus verlopen. Door dit tijdsbestek heen verandert er van alles. Het verraad van Jezus, de beschuldigingen van de hogepriesters en de uiteindelijke dood van Jezus aan het kruis.

Na Zijn opstanding geeft Jezus de boodschap aan de discipelen hoe zij verder moeten gaan met Zijn boodschap. Niet alleen voor Hem en voor de mensen toen, maar ook voor de gelovigen nu. “Metanoia” (verandering), daar gaat het om in het evangelie van Marcus. Om het koninkrijk van God te realiseren vraagt God van ons om onze geest te veranderen, om ons om te keren. Ons niet te richten op aardse zaken, zoals macht en aanzien, maar onze gedachten en daden voor God neer te leggen. Door de tijd heen wordt ons telkens weer opnieuw duidelijk dat we ons door Jezus moeten laten veranderen.

Het projectlied over verandering en tijd geeft dit mooi weer:

 

Vandaag vieren wij het moment,

dat alles anders is voorgoed,

want Jezus die ons falen kent,

versloeg de dood: het leven groet!

Want aangebroken is ’t moment

waarop Hij ’t graf verlaten mag.

Het Paasfeest is een blijde dag

voor iedereen die Jezus kent.

 

Bidstond in de veertigdagentijd.

Op 8 maart stonden we, midden in de 40-dagen tijd, met de biddag voor gewas en arbeid stil bij al het goeds dat we uit de aarde hopen te ontvangen. Al eeuwen lang is de gewoonte om in tijden van oorlog, rampen en hongersnoden vaste ‘bededagen’ te houden. Het is nu nauwelijks voor te stellen dat in de tijd na de reformatie de dank- en biddagen door de landelijke en provinciale overheden werden uitgeschreven.

We leven nu in een andere tijd, waarin de nadruk meer op bidden en danken voor arbeid dan voor het gewas ligt, meer op het leven in de eigen gemeente, de economie, de actualiteiten en de wereld in het algemeen. Toch doet de ontluikende lente met de pasgeboren dieren en de planten, bomen en bloemen die in de knop staan, ons elk jaar weer versteld staan.

Psalm 104 schetst hier een mooi beeld van:

Prijs de Heer, mijn ziel. Heer, mijn God, hoe groot bent u. Met glans en glorie bent u bekleed, in een mantel van licht gehuld. U spant de hemel uit als een tentdoek en bouwt op de wateren uw hoge zalen, u maakt van de wolken uw wagen en beweegt u op de vleugels van de wind.

U maakt van de winden uw boden, van vlammend vuur uw dienaren. U hebt de aarde op pijlers vastgezet, tot in eeuwigheid wankelt zij niet. De oerzee bedekte haar als een kleed, tot boven de bergen stonden de wateren. Toen u dreigde, vluchtten zij weg, toen uw donderstem klonk, stoven zij heen: naar hoog in de bergen, naar diep in de dalen, naar de plaatsen die u had bepaald. U stelde een grens die zij niet overschrijden, nooit weer zullen zij de aarde bedekken. U leidt het water van de bronnen door beken, tussen de bergen beweegt het zich voort. Het drenkt alles wat leeft in het veld, de wilde ezels lessen er hun dorst. Daarboven wonen de vogels van de hemel, uit het dichte groen klinkt hun gezang.

Dit zijn de eerste 12 verzen, de totale Psalm bevat er maar liefst 35!

 

Groothuisbezoeken

We kunnen terugkijken op mooie groothuisbezoeken. We voerden gesprekken aan de hand van ons jaarthema ‘Deel je leven’. Wij delen ons leven met meerdere mensen, in de kring van een gezin, familie en bekenden, op school, op het werk en ga zo maar door. We leven ook in de kerkgemeenschap; daar delen en oefenen we ons in geloof.

Aan de hand van vers 30-44 van Marcus 6, de tekst over de wonderbare spijziging, waarin zichtbaar wordt dat waar gedeeld wordt, er overvloed blijkt te zijn, hebben we met elkaar gepraat over verschillende vragen, zoals: Waar denk je aan bij delen? Hoe ervaar je delen in je eigen leven? En hoe ervaar je dat er in onze kerk omgegaan wordt met delen?  Als wij gaan (uit)delen in ons eigen leven, hebben we meer in huis dan we denken!

Omzien naar elkaar

Mevr. Hedi Hegeman (Nieuwveens Jaagpad 14) heeft een operatie ondergaan, waarvan zij nu herstellende is.

Mw. D. Veenstra-Steenbergen is weer thuis na haar verblijf op afdeling de Brug van verpleeghuis Oudshoorn.

Ook leven we mee met mw. Klazien Kok (Schout Clantstraat 40). We bidden allen Gods kracht toe.

 

Huwelijk

Op vrijdag 21 april a.s. zullen dhr. Cees Scholten en mw. Linda den Hartog met elkaar in het huwelijk treden. Beiden wonen in De Kwakel. De kerkelijke bevestiging en inzegening zal plaatsvinden om 15:00 in onze Ontmoetingskerk.  Samen ben je sterker. Net als een touw dat gemaakt is uit drie losse touwen. Dat trek je niet zomaar stuk (Prediker 4, 12).

 

Hartelijke groet, ds. Gonja van ’t Kruis.

 

Uit de kerkenraad.

Op de vergadering van 13 maart is er uitgebreid gesproken over de nieuwe plannen vanuit de PKN rond de classes. Onze mening werd gevraagd via een zeer uitgebreid reactieformulier. Donderdag 16 maart is dit besproken in de classisvergadering; hierover is het laatste woord nog niet gezegd.

De diensten in de Stille Week en met Pasen, de groothuisbezoeken, de Passie en het Symposium…. er wordt veel georganiseerd en moest dus besproken worden.

Onze predikant heeft ook contact gelegd met pastor M. Reneerkens van Ipse de Bruggen, om na te gaan hoe de Prot.gemeente  een rol kan spelen bij haar gemeenteleden. Het is bijzonder fijn dat mevr. Hilda Achterveld pastoraal werker in deze wijk wil worden.

Op pastoraal gebied waren er allerlei bezoekjes gebracht, zowel bij zieken als bij nieuw ingekomenen in de gemeente Nieuwveen.

De restauratie van het orgel loopt volgens planning.

Het is ook verheugend dat dhr. Bert Karens bereid is gevonden mee te gaan werken als koster.

De volgende kerkenraadsvergadering is op maandag 10 april om 19.30 uur in ’t Anker.

 

Geboren.

Bij de fam. Pieterse-Hospes, Zwaluwlaan 33, is een zoon geboren: Jochem. Vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst!

 

Bij de komende diensten.

2 april is er een gezinsdienst met als thema: ‘Het is vijf voor twaalf’. We volgen het thema van het paasproject van de kindernevendienst. Het Bijbelgedeelte van Jezus die terechtstaat voor Pilatus staat centraal. Jong en oud zijn van harte uitgenodigd! Na afloop zal er koffie zijn.

’s Avonds is er een sing-in waarbij gelezen wordt uit Johannes 12 en de meditatie luidt ‘Zaad moet sterven’. Uiteraard gaan we weer heel veel zingen. Het is de voorlaatste sing-in van dit seizoen; alleen 7 mei volgt nog, voordat er een zomerstop ingaat. Misschien voor u dé gelegenheid om eens kennis te maken met een sing-in. Allen van harte uitgenodigd!

9 april, op de Palmzondag, verleent het Prot. kerkkoor haar medewerking aan de dienst.  Ongetwijfeld zijn ze nog hard aan het oefenen!

In de Stille Week zijn er diensten op 13 en 14 april. Witte Donderdag zal de viering van het Heilig Avondmaal zijn. Goede Vrijdag staat in het teken van de kruisiging. Er zullen stukken uit de Mattheüs Passion beluisterd worden. Samen

leven we in de Stille Week toe naar de Paasmorgen.

Fijn dat er in de laatste drie diensten gastpredikanten zijn waarmee het goed samenwerken is!

16 april  zal de dag beginnen met het Paasontbijt. U leest er elders meer over. Daarna vieren we in de kerk het Paasfeest. Omdat we bij het ontbijt al gelegenheid genoeg hebben om met elkaar te praten, zal er na de Paasdienst, hoewel het de 3de zondag van de maand is, geen koffiedrinken zijn.

23 en 30 april zijn gewone erediensten.

 

Voor uw agenda

Maandag 3 ,10 en 24 april: inloopochtend van 10.00 – 11.30 uur in ’t Anker.

(I.v.m. Tweede Paasdag wordt 17 april overgeslagen.)

Dinsdag 11 april : Passie door Zevenhoven en Nieuwveen (vanaf 18.30 uur).

Woensdag 12 april: Oecumenia vanaf 14.30 uur in ’t Anker.

Woensdag 26 april : Symposium 500 jaar Reformatie om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk

 

Met een hartelijke groet, de scriba.

 

 

Diaconiecollectes

2  april: Steun jongeren in Zuid-Afrika

Vrygrond is een arme gemeenschap in Kaapstad waar criminaliteit, misbruik en bendes aan de orde van de dag zijn. Daarnaast is de werkloosheid hoog.

De Sozo Foundation (Sozo) is een Zuid-Afrikaanse partnerorganisatie van Kerk in Actie gevestigd in Vrygrond die de jongeren ondersteunt in hun ontwikkeling. Sozo wil jongeren een veilige en inspirerende basis bieden waar zij het beste uit zichzelf kunnen halen. Dit doet zij door het geven van (vak)trainingen en workshops en het aanbieden van stageplaatsen. Deze stage kan plaatsvinden bij Sozo maar ook bij een van de organisaties, binnen of buiten Vrygrond waar Sozo mee samenwerkt.

Voor 20 euro volgt één jongere een workshop algemene vaardigheden. Met uw giften

maakt u het mogelijk dat bovengenoemde projecten kunnen slagen. Op deze manier proberen we bij te dragen aan betere omstandigheden voor al deze mensen.

 

Zondag 9 april – Steun mensen met een handicap in Myanmar

In Myanmar behoren mensen met een handicap vaak tot de allerarmsten. Door hun handicap hebben zij nauwelijks toegang tot zorg, onderwijs en werk. The Leprosy Mission International – Myanmar (TLMI-M) is een partnerorganisatie van Kerk in Actie die zich inzet om de toegang tot onderwijs, werk, inkomen en zorg voor mensen met lepra of een lichamelijke handicap te verbeteren. Voor 31 euro ontvangt één gehandicapte of de ouders van een gehandicapt kind een klein startkapitaal om een eigen bedrijf te starten. Uw gift maakt het mogelijk dat mensen met een handicap vaktrainingen kunnen volgen, met behulp van een microkrediet een eigen bedrijf kunnen starten en fysiotherapie krijgen. Doet u ook mee?

 

Witte Donderdag 13 april – Avondmaalscollecte HOVERAID, fam van Buuren, cycloon in  Madagaskar

Antanandava is een gemeenschap van 450 mensen. Het is niet langer een dorp van 90 hutten, omdat de meeste van hen weggespoeld zijn door de stijgende rivier vanwege de cycloon Enawo.  HoverAid’s onderzoeksteam was als eerste ter plekke om een helpende hand te bieden. Dankzij uw steun kan HoverAid deze uit elkaar geslagen gemeenschap voorzien van water, voedsel en onderdak. Wat vroeger een bloeiend vissersdorp was, is weggevaagd.

‘Noodhulp is altijd ingewikkeld – iedereen is wanhopig terwijl ze

proberen te overleven en dat betekent dat mensen van alles

proberen. We doen er alles aan om verantwoord om te gaan met het geld wat u ons toevertrouwd hebt in deze dynamische en veelal verwarrende situaties.’ Peter van Buuren stuurde zojuist een app dat zij gingen starten met het uitdelen van rijst in dit gebied. Uw gift is altijd welkom, geef daarom als u kan. Dit kan door overmaking naar NL67 RABO 0371 3311 45 Stichting HoverAid Nederland ovv cycloon Madagaskar.

 

Paas collecte 16 april is voor JOP jeugdwerk

Met pasen werd Hij toch geboren in een kribbe, of wacht…..ging hij toen niet dood? “Dood is dood, hierna is het voorbij”. Volgens Chantal, werkzaam bij JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, is dit hoe veel jongeren tegen Pasen aankijken. Jongeren hebben recht op dit verhaal

Chantal helpt kerken om de betekenis van Pasen opnieuw uit te leggen aan jongeren. Als catecheet weet ze hoe jongeren die niks weten van geloven opeens getriggerd kunnen worden door verhalen uit de Bijbel. Chantal: “Jongeren hebben het recht om de kracht van Pasen te ontdekken. Ze moeten horen dat er een God is die hen liefheeft en die er voor hen wil zijn.” Daar maken Chantal en JOP zich sterk voor! Helpt u mee?

Met de collecte worden dan ook de spaardoosjes opgehaald, voor dit project !

Al deze collectes worden van harte bij u aanbevolen.

De diaconie

 

Opbrengst diaconale collecten maart

Biddagcollecte: onderwijs Haïti  €  126,95; voorjaarszendingscollecte: steun gezinnen Guatamala  € 93,10; steun ouderen Moldavië €  99,15; Paulus Kerk Rotterdam: steun mensen in de knel €  99,15 en Herman Singers: Happy Rock Center Kenia €  252,10.

Ook zijn de zendingsbussen weer geleegd: opbrengst €  25,90.

De diaconie heeft een gift gekregen van € 100,– voor de Herman Singers , onze dank hiervoor.

Hartelijk dank voor uw gaven, de diaconie.

 

Opbrengst overige collecten maart        

Biddagcollecte: kerk  €  561,60 (dat is incl. een gift van € 500); orgelfonds  € 152,65; restauratiefonds €  78,65; algemeen kerkelijk werk  € 117,20 en predikantsplaats €  275,95. Ook werd er nog een gift ontvangen van € 20,00.

Tenslotte mochten wij van een zakenrelatie van onze organist Anton de Boer een prachtige gift van € 1.000 ontvangen voor de restauratie van ons orgel.

Namens de kerkrentmeesters hartelijk dank voor uw bijdragen en giften.

Passie 11 april

Het kan u inmiddels niet ontgaan zijn: dinsdagavond 11 april is de Passie-tocht door Zevenhoven en Nieuwveen.  Het verhaal van het lijden en sterven van Jezus wordt verteld in een rondgang langs 5 locaties op verschillende manieren: door drama, film, zang en gesproken woord.

Nog even op een rijtje:

Waar? De rondgang start bij de Witte Kerk, Stationsweg 15 in Zevenhoven. Daarna komt u in basisschool de Diamant. Vervolgens in Nieuwveen in de Ontmoetingskerk en de RK Nicolaaskerk. Tenslotte in de RK Johannes Geboortekerk op het Noordeinde. Bij de Witte Kerk ontvangt u een boekje met de volgorde en de route.

Hoe? Op de fiets, maar mocht u niet in staat zijn te fietsen, dan kan er vervoer per  auto geregeld worden.

Tijd? De starttijden zijn 18.30 uur, 18.45 uur, 19.00 uur en 19.15 uur.

Pauze? In de school en de orangerie naast de RKK op het Noordeinde is er koffie,

thee en limonade.

Huis aan huis zijn flyers bezorgd. Heel veel dank aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Zonder iemand tekort te willen doen speciaal een woord van dank aan de jongste bezorger, Pieter van der Leek, die bereid was de flyers mee te nemen bij zijn krantenwijk en er daardoor 285 heeft bezorgd!  Er zijn ook flyers neergelegd bij de kerken in Nieuwkoop en Woerdense Verlaat.

We hopen ook niet-kerkgangers te bereiken en te bewegen om het lijdensverhaal op een andere manier mee te maken. Denkt u er eens over na of ook u iemand uit uw omgeving mee kan vragen.

I.v.m. het formeren van de groepen en de hoeveelheid boekjes / koffie die nodig zijn,  zouden we graag zien dat u zich van te voren opgeeft. Dit kan bij ondergetekende of via het inschrijfformulier in de kerk. Vermeld u a.u.b. uw naam, telefoonnummer, evt. emailadres, het aantal personen, welke starttijd u wenst en of u eventueel gebruik wenst te maken van vervoer per auto.

Namens de organisatie, Annet Hoogerwerf-Teitsma, email a.n.hoogerwerf@gmail.com, tel. 538102.

 

Oecumenia 12 april

Woensdag 12 april is al weer de laatste Oecumenia, we sluiten het winterseizoen weer af met een gezellige high-tea. Bent u nog niet eerder in de gelegenheid geweest een middag van Oecumenia bij te wonen dan is dit een mooie gelegenheid, u kunt deze middag genieten van allerlei lekkere hapjes en meedoen met het spreekwoorden spel.

Alle gastvrouwen wensen u een hele fijne zomer en hopen u in september weer te verwelkomen in ‘t Anker!

 

Paasontbijt 16 april

U kunt deze datum alvast noteren! Eerste Paasdag zal de activiteitencommissie weer een Paasontbijt organiseren.

U bent dan van harte welkom v.a. 8.15 uur in ’t Anker.  We willen om 8.30 uur beginnen met het ontbijt en om 9.15 uur gaan we dan weer gezamenlijk naar de kerk. Zie de aparte uitnodiging. Hierbij zit een antwoord strookje wat u op de betreffende adressen af kunt geven. Wij hopen weer op een gezellig en lekker samenzijn.

Met vriendelijke groet, de Activiteitencommissie.

 

 

 

 

Op 26 april vindt in Nieuwveen ter gelegenheid van het Reformatiejaar (500 jaar reformatie) een mini-symposium plaats met als thema De kracht en de pijn van de Oecumene.

In het dorp Nieuwveen gaan op zondag twee groepen christenen naar hun eigen kerk. De katholieken gaan naar hun H. Nicolaaskerk, de protestanten verzamelen zich rond de preekstoel in de Ontmoetingskerk.

De Reformatie laat diepe sporen na. Hoewel wij als christenen het goed met elkaar kunnen vinden, merken wij op belangrijke momenten dat de geschiedenis ook ervoor gezorgd heeft dat er scheuringen zijn ontstaan. De laatste decennia zoeken wij als christenen elkaar weer op. En dat moet ook. Oecumene noemen wij dat. En in de loop van de tijd ontdekken wij ook de waarden die de verschillende richtingen hebben gebracht. Maar ook… er zijn nog pijnmomenten.

Dominee Gonja van ’t Kruis en diaken-pastor André van Aarle organiseren een mini-symposium met als thema De kracht en de pijn van de Oecumene. Sprekers zijn Ds. dr. Arjan Plaisier, oud-scriba van de Protestantse kerk in

Nederland en Mgr. Dr. Jan Hendriks, (hulp)bisschop in Haarlem.

Zij zullen hun licht laten schijnen over de Oecumene nu en de kansen voor de toekomst.

Tussendoor is er samenzang en orgelspel. Er is ook gelegenheid voor plenair gesprek en een hapje en een drankje. De Ontmoetingskerk in Nieuwveen is open om 19.00 uur voor een kopje koffie/thee en om 19.30 uur begint de avond. U bent allen van harte welkom.

 

 

Inloopochtenden.

In principe is er iedere maandagmorgen een inloopochtend en gaat de vlag uit bij het gebouw ’ t Anker,  A.H. Kooistrastraat 29. Je kunt een praatje maken, een boek of een spelletje lenen. Dat alles onder het genot van een kopje koffie/thee met een koekje. Het is allemaal kosteloos. ‘t Anker is open van 10.00 t/m 11.30 uur.

3, 10 en 24 april is iedereen weer welkom. (17 april niet vanwege Tweede Paasdag).

Kom gezellig eens langs !!!  Het is voor iederėėn !!!

Aan het woord…… Tinie van Vliet – Noordam.

 

Op een boerderij midden in de polder bij Woubrugge werd op 19 december

1927 Tinie geboren. Het tweede meisje in het gezin Noordam. In 1925 was

Leentje al geboren en in 1931 volgde nog een broertje: Piet. Beide

leven nog: Tinie’s zus in Dordrecht en haar broer in Woubrugge. Een sterk

geslacht! Op de boerderij (een gemengd bedrijf) had Tinie een heel fijne

jeugd. Naast het naar school gaan, eerst lopend 2 km naar Woubrugge en

later op de fiets, moest er wel hard gewerkt worden op de boerderij.

Melken, de stoep doen, kaas maken….Gelukkig was er een zus om het werk

mee te delen.

De Tweede Wereldoorlog staat Tinie nog goed bij. Over de Herenweg reden

vrachtauto’s en die werden vanuit de lucht beschoten. De kogelgaten zaten in

de schuur! Ook kwamen er mensen uit de stad op zoek naar eten. Moeder bakte altijd zelf brood en voor iedereen was er een boterham.

Tinie ging op de fiets naar de Hervormde kerk, de zang en de meisjesvereniging. Aan de meisjesvereniging heeft ze heel goede herinneringen. Eén keer per jaar gingen ze een weekend op de fiets naar de Ernst Sillemhoeve, vlakbij Soestdijk in een prachtige bosomgeving. Mevrouw van dominee van der Ent Braat ging ook mee. Ze gingen daar wandelen, fietsen, zingen en met elkaar koken.

Op een gegeven moment kreeg ze kennis aan Henk van Vliet van de Vriezenweg in Leimuiden. Hij kwam haar uit de zang halen. Ook Henk kwam van een boerderij. Tinie en Henk trouwden in 1954 en Tinie kwam op de boerderij in Leimuiden.

Ze kregen drie jongens: Jan, Jaap en Henk. Bij een boerderij is de opvolging altijd van belang. Jan voelde er niets voor om boer te worden. Vanaf zijn 18de is hij al bij een timmermansbedrijf. Jaap kon zijn vader altijd fijn helpen met het melken. Maar hij koos voor werk bij een aardappelbedrijf. Henk ging eerst naar de technische school. Daarna koos hij tóch de landbouwschool en kwam bij zijn ouders op de boerderij. Jarenlang heeft Tinie met man Henk en zoon Henk op de boerderij gewoond.

Tot ze 23 jaar geleden naar Nieuwveen verhuisde, naar het Conradpark. Zoon Henk nam de boerderij over, maar vader Henk ging lange tijd alle dagen nog helpen. Jan, Jaap en Henk trouwden alle drie en zorgden samen voor 7 kleinzonen voor Tinie. Inmiddels zijn er ook al 8 achterkleinkinderen en de 9de op komst!

In Nieuwveen vond Tinie het meteen fijn. Het uitzicht aan de achterkant op weiland gaf  een vertrouwd gevoel. Aan de voorkant voor het raam heeft ze een heerlijke stoel in het zonnetje; daar zit ze het liefst. Ze hebben in Nieuwveen fijne mensen leren kennen, zoals Klarien Post, die in de straat woont. Toen ze 55 jaar getrouwd waren werd er een mooi fotoboek gemaakt. Op de foto’s herken ik Jaap van ’t Kruis en Jo Bos. In de kerk voelde Tinie  zich meer thuis dan in Leimuiden. Ze weet nog goed dat ds. Vlasblom snel na hun verhuizing op bezoek kwam; dat was fijn.

5 jaar geleden overleed Henk. Ze hebben heel goede hulp van Activite gehad. Het was een mooie begrafenis. Tinie heeft tot haar 89ste alles zelf kunnen doen. Ze hield altijd veel van tuinieren. Ze mag graag lezen, rummikub spelen en heeft sinds kort het kleuren voor volwassenen ontdekt. Ze kan me al prachtige kleurplaten laten zien! Ook ging ze altijd naar Oecumenia. Sinds 1 ½ jaar fietst ze niet meer, maar ze rijdt nog wel auto: niet alleen naar de Coöp voor de boodschappen, maar ook naar zoon Jan in Woubrugge, zoon Jaap in Ter Aar en zoon Henk in Leimuiden. Gelukkig heeft ze inmiddels wel een fijne huishoudelijke hulp.

Misschien zit er in de komende jaren nog een verhuizing in. Ik krijg tekeningen te zien van de mooie appartementen die in Aar en Amstel in Nieuwkoop worden gerealiseerd. Nu gaat het nog goed in het Conradpark waar slaap- en badkamer ook op de begane grond zijn. Maar Tinie is de laatste tijd geplaagd door jicht en ook meer vermoeid dan vroeger. Zij is echter heel dankbaar dat ze geestelijk nog zo goed is.

Tinie heeft altijd veel aanloop. Dat is geen wonder, want het is een genoegen om bij haar op bezoek te zijn. Ze bekijkt alles van de positieve kant. Zo wil ik ook wel oud worden!

Annet Hoogerwerf-Teitsma

 

 

 

Ledenmutaties

Dhr. G.D. en dhr. A.J. Braam zijn verhuisd van Roggeveldweg 22 naar: Jan Sassestraat 9. We wensen u veel woonplezier toe!

Bij Ipse de Bruggen is overleden: dhr. M. van den Heuvel, Ursulaplein 8.

Mevr.M. Koopman-Kruk, Liguster 13, en mevr. D. van ’t Kruis, Schoterhoek 6, hebben beide te kennen gegeven dat ze uitgeschreven willen worden.

 

Verjaardagen

Totdat de nieuwe kerkbrief verschijnt zijn de volgende 75+ers in de gemeente jarig:

6 april  Mevr. R.A.Verkerk-Treur                       Schout Clantstraat 9

22 april Mevr. J. Raaphorst-de Graaf                  A.H.Kooistrastraat 23

24 april Mevr. C.A. den Hertog-van Leeuwen      Akkermunt 3

27 april Mevr. J. Pijper-Bolkestein                      De Verbinding 58 in Nieuwkoop

2 mei   Mevr. H.J. van Leeuwen-Keller              Kerkstraat 15

6 mei   Mevr. G. van den Hul-Kruiswijk             Oude Nieuwveenseweg 11 D

 

Allen, namens onze gemeente, alvast van harte gefeliciteerd! In het bijzonder noemen we, als oudste, mevr. Pijper die haar 92ste verjaardag hoopt te vieren. En leven we mee met Gré van den Hul, die voor het eerst haar verjaardag zonder haar man moet vieren. Alle jarigen voor het nieuwe levensjaar Gods zegen toegewenst!

 

Nu is hier alles nog zwart: oorlog en honger en dood,

ziekten, gebrek, hongersnood, pijn in je lichaam, je hart.

 

Nu is hier alles nog rood: haat en verdwazing en bloed,

vuur, dat verterende woedt, seinlicht, dat staat op de dood.

 

Zwarter dan ’t donkerste zwart was Christus’ lijden en dood.

’t Bloed, dat ons reinigt, is rood. Rood is het vuur van Gods hart.

 

Daarom wordt alles eens wit: zonlicht op alles wat leeft,

bruidskleed, dat God voor ons weeft. Hemel neemt aarde in bezit!

 

Nel Benschop

 

Prijsvraag voor kinderen

Helaas was er in maart geen goede inzending van de prijsvraag. We zullen eens kijken wie deze keer zin heeft om de puzzel op te lossen.

Kun jij dit geheimschrift oplossen? Stuur de oplossing voor 1 mei naar a.n.hoogerwerf@gmail.com   Eén van de kinderen met een goede oplossing zal een prijsje winnen. Succes!

 

Geheimschrift.

 

a = €       d = _       e = §       g = ∞       h = ≤       i = ±       k = ×       m = •       n = \       o = ?

p = }        r = ‡        s = »       t = !          u = #       w = ¡       z =@

 

Wat staat hier?

 

  • § ! } € » § \       × # \ \ § \         ¡ §       @ § ∞ ∞ §  \

_ §          ≤ § § ‡       ± »         ?  } ∞ § » ! € € \

Regionale agenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar april  2017

Zo 2 apr   9.30 Gezinsdienst Nieuwveen Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45

Zo 2 apr 18.30 Evensong

 

Nieuwkoop Hervormde kerk

Reghthuysplein

Zo 2 apr 18.30 Sing-in Nieuwveen Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45

Za 8 apr 20.00 Uitvoering

eigentijdse passie Johannes

St. Jan de Doper

R.K. kerk

Willem v. d. Veldenweg

Leimuiden

Zo 9 apr

 

  9.30 Ontmoetingsdienst Nieuwkoop Hervormde kerk

Reghthuysplein

Zo 9 apr 15.00 Uitvoering

eigentijdse passie Johannes

Herenweg 20 Woudse dom  Rijnsaterwoude
Zo 9 apr

 

18.30 Welkomthuisdienst Woubrugge Dorpskerk

Comriekade

Zo 9 apr 19.30 Zangavond Zwammerdam Dorpskerk

Kerkplein 5

Di 11 apr Vanaf 18.30 Passie – rondgang op de fiets Zevenhoven /

Nieuwveen

Start Witte Kerk Z’hoven

Stationsweg 15

Do 13, vrij 14

en zo 16 apr

 19.30

9.30

Stille Week en Pasen Nieuwveen Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45

Vrij 14 apr

Goede Vrijdag

20.00 Uitvoering

eigentijdse passie Johannes

Dorpskerk Dorpsstraat

Leimuiden

Zo 16 apr

 

  9.30 Pasen Nieuwkoop Hervormde kerk,

Reghthuysplein

Woe 26 apr 19.30 Symposium

over de Reformatie

Nieuwveen Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45

 

2 apr Gezinsdienst Nieuwveen: hoewel de dienst voor jong en oud bedoeld is staan de kinderen deze keer wel centraal. Er wordt zoveel mogelijk met hen rekening gehouden en er is deze morgen dan ook geen kindernevendienst. De organisatie is in handen van de gezinsdienstcommissie en ds. Gonja van ’t Kruis.

 

2 apr Evensong Nieuwkoop: ds. H.J. Prosman. M.m.v. Zanggroep ‘Spirit’.

 

2 apr  Sing-in Nieuwveen: een uurtje zingen met elkaar naast een korte Bijbellezing, meditatie en gebed. Aanwezigen krijgen ook de gelegenheid om zelf liederen te kiezen uit het Nieuwe Liedboek en de Eigen Bundel van de Ontmoetingskerk.

 

8 / 9 / 14 apr Uitvoering eigentijdse Passie Johannes Rijnsaterwoude:  uit Leimuiden e.o. zijn 70 mensen de uitdaging aangegaan om het Johannes evangelie op eigentijdse wijze te vertolken.

Op  8, 9 en Goede Vrijdag 14 april zijn er uitvoeringen van de ‘Johannes’. Nieuwe en oude muziek wisselen elkaar af. De muziek is van Gerard van Amstel. De teksten zijn van ds. Piet van Midden.

De Johannes wordt uitgevoerd onder muzikale leiding van Theo v/d  Hoorn door een projectkoor van 70 mensen en een instrumentaal ensemble. Een dramagroep verbindt de liederen met de teksten. Tussendoor kunt u meezingen met samenzangliederen.

Voor alle drie de uitvoeringen is van te voren reserveren of van te voren een kaart afnemen een aanrader om er zeker van te zijn dat u een plaats heeft. De Dorpskerk waar de laatste uitvoering op Goede Vrijdag is heeft de minste zitplaatsen. Kaarten verkrijgbaar bij de Gemakswinkel te Leimuiden.
9 apr Ontmoetingsdienst Nieuwkoop: ds. P.J. van Midden, Bergambacht.

 

9 apr Welkomthuisdienst Woubrugge: laagdrempelige dienst, voorganger ds. W.J. Geuze , ´s Gravendeel.

 

11 apr Passie – rondgang op de fiets Zevenhoven/Nieuwveen: gaat u mee op weg naar Pasen? Het verhaal van het lijden en sterven van Jezus wordt verteld in een rondgang op verschillende manieren: door drama, film, zang en gesproken woord.

De rondgang vindt plaats op de fiets. Mocht u niet kunnen fietsen wordt er vervoer met de auto geregeld.

De presentatie duurt op elke locatie ongeveer 15 minuten. De totale rondgang duurt twee en een half uur.

De vijf locaties zijn de Witte Kerk in Zevenhoven,  waar de rondgang start, vervolgens gaat u naar basisschool de Diamant in Zevenhoven, de Ontmoetingskerk in Nieuwveen, de Sint-Nicolaaskerk in Nieuwveen  en de  Johannes geboortekerk in  Zevenhoven.

Onderweg en na de rondgang wordt er koffie, thee en limonade geschonken.

De Passie start op verschillende tijden: 18.30, 18.45, 19.00 en 19.15.

Wilt u zich a.u.b. van te voren opgeven.  Vermeld uw naam, telefoonnummer, het aantal personen wat u aanmeldt, de starttijd en (wanneer u niet in staat bent te fietsen) dat u gebruik wil maken van vervoer met auto. Dit alles bij Annet Hoogerwerf-Teitsma, email a.n.hoogerwerf@gmail.com , tel. 538102.

 

13, 14 en 16 apr Stille Week en Pasen Nieuwveen: deze drie diensten vormen één geheel. De dienst op Witte Donderdag staat in het teken van de viering van het Laatste Avondmaal. Voorganger: ds. T.Wielsma uit Uithoorn en organist Piet van Rikxoort. In de dienst op Goede Vrijdag wordt de kruisiging herdacht. Er zullen stukken uit de Mattheüs Passion beluisterd worden. Voorganger: ds. A. Christ uit Katwijk en organist Hanno Hommel. Op Paasmorgen klinkt ‘De Heer is waarlijk opgestaan’, in een dienst die aansluit op het gezamenlijk genuttigd Paasontbijt. Voorganger: ds. Gonja van ’t Kruis uit Boskoop, organist Anton den Boer, zang van Muriel Jonk en hoorn Lieneke van der Wulp.

 

16 apr Pasen Nieuwkoop: ds. H.J. Prosman. M.m.v. Chr. Gem. Zangvereniging ‘Con Amore’.

 

26 apr Symposium over de Reformatie Nieuwveen: georganiseerd door de RKK en de Prot. gemeente.

Sprekers: ds. A. Plaisier, ex-scriba PKN, en mgr. dr. Jan Hendriks, hulpbisschop van het bisdom Haarlem. Er zal volop gelegenheid zijn om met elkaar te discussiëren.

Het wordt ook een avond waarop muziek, instrumenten en zang niet ontbreken. Organist Hanno Hommel zal samen met zijn zus Elsbeth op de dwarsfluit, de samenzang begeleiden. Om nog verder in de stemming te komen zal Anton den Boer met zijn spinet muziek uit de tijd van de Reformatie ten gehore brengen.

Na afloop willen we elkaar ontmoeten in een gezellig samenzijn.

 

 

Regionale jeugdagenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar  april  2017.

 

Ma 17 apr   9.30 Paas Gezinsdienst Ter Aar Hervormde Kerk

Aardamseweg 3

Zo 23 apr   9.30 Scholendienst Aarlanderveen Rooms-Katholieke Kerk Noordeinde 24

 

17 apr Paas Gezinsdienst Ter Aar Voorganger: ds. D.G.F. de Bree uit Nieuwegein. Het Paasproject wordt afgerond en er is medewerking van Kinder- en Jeugdkoor Young  Voices uit Berkel en Rodenrijs, o.l.v. Carla Veeningen.

 

23 april Scholendiens Aarlanderveent: gezamenlijke dienst van de Hervormde gemeente, de Gereformeerde kerk, de Chr. Gereformeerde kerk en de Rooms-Katholieke kerk, voorganger: pastor Heleen van de Reep.