Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

de ontmoetingskerkbrief van februari 2106

 

 

Datum Predikant Bijzonderheden Collectes
 7 februari 2016 Ds. P. WilschutAlphen aan den Rijn Koffiedrinken na afloop 1. diaconie (zie hierna)2. predikantsplaats

3. verwarmingskosten

14 februari 2016 Ds. D. VerboomRijnsburg 1e zondag 40-dagentijd 1. diaconie (zie hierna)2. predikantsplaats

3. onderhoud gebouwen

21 februari 2016 Prop. Mevr. G. van’t Kruis

Boskoop

2e zondag 40-dagentijd 1. diaconie (zie hierna)2. predikantsplaats

3. orgelfonds

28 februari 2016 Prop. Mevr. G. van’t Kruis

Boskoop

3e zondag 40-dagentijd 1. diaconie (zie hierna)2. jeugdwerk

3. restauratiefonds

 6 maart 2016 Ds. J. de GoeiAmersfoort 4e zondag 40-dagentijdKoffiedrinken na afloop 1. diaconie (zie hierna)2. predikantsplaats

3. verwarmingskosten

Als de grond onder je voeten wegzakt….

(meditatie bij psalm 69:3: Ik ben gezonken in bodemloos slijk, met niets om te staan)

 

De dokter zegt: Ik heb helaas geen goed bericht….
En de grond zakt onder je voeten weg..
Alles ziet er anders uit…
Buiten valt de zon niet meer op..
Kinderstemmen doen pijn…

 

Hoe lang zal ik ze horen? Lachen om gewone dingen is je vergaan. En de tijd?
De tijd staat stil bij dat ene punt: Niet goed.
Wat overkomt me? Tranen komen zomaar.
Woord van troost, goed bedoeld, bereiken niet altijd hun doel. Belangrijker dan woorden is meeleven: een kaartje, een teken van leven dat jij er nog bent; dat jouw pijn, jouw eenzaamheid is gevoeld en gezien..

En dan komt het besef: wat zal mij overkomen? Zal ik de zon zien en allen die mij lief zijn?

Als de bodem onder je voeten wegvalt, wie vangt je op? Welke stap is nog te zetten? Er ligt een woestijn vol zand om in om te komen.

Maar de veertig dagen naar Pasen toe: lijdenstijd, bezinningsuren, stap voor stap toch verdergaan om bij brood en wijn, onder het kruis de gestalte van de levende Heer te zien,

die je opricht, je bodem waarop je bouwen kunt en stap voor stap gaan. Opnieuw. Als nieuw.

 

  1. Piet Wilschut.

Wel en wee

Op bezoek bij Jaak Zwaan, Schoterveld 17, merkte ik dat zijn gezondheid achteruit gegaan is en hij aan de zuurstof moet. Het is geen gemakkelijke tijd. Jan van Dam, Kerkstraat 46, kan steeds moeilijker lopen. Peter Rietveld,Groenoord 64 in Alphen a/d Rijn moet het, als nierpatiënt, nog altijd rustig aandoen. Zoals verteld op de avond rond de laatste eer, heeft de broer van Leendert Visser, Kees uit Aalsmeer, een hartstilstand gehad en is zijn toestand ernstig. Wat een zorgen kunnen er zomaar ineens zijn. God zij met allen.

 

Bij de morgendienst van 7 februari

Na deze dienst zal er voor mij nog één dienst komen: die van het afscheid. Wonderlijk gevoel. Deze zondag is het de laatste voor de 40-dagentijd. De oude prot. lijdenstijd begint met deze zondag, maar is op het leesrooster de 5de zondag van Jezus´verschijnen. We lezen over Jezus die leerlingen roept: vissers die mensen moeten gaan ´vangen´. Het staat in Lucas 5:1-11. Er is na de dienst gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij het koffiedrinken. Veel zegen, allen.

 

Na de avond over de laatste eer

Ingrid de Wilde wil ik nogmaals bedanken voor haar medewerking. Wilt u een model van een geestelijk testament (uw laatste wil inzake uitvaart en kerk), kunt u dat bij mij krijgen via de mail: p.wilschut@xs4all.nl. U kunt dat natuurlijk ook op papier krijgen.

 

Uitslag enquête pastoraat op maat

Omdat het 3 jaar geleden was dat we u gevraagd hebben van welk pastoraal aanbod u gebruik wil maken (of van geen enkel aanbod), hebben we dit weer eens herhaald. Laat ik allereerst iedereen die aan de verspreiding en het ophalen meegewerkt heeft heel hartelijk bedanken. Ook u/jij die hebt ingevuld: erg bedankt. Nu weten we in elk geval wie ons verwacht en wie niet en wie er gebruik maakt van het Groothuisbezoek. De cijfers zijn als volgt: we hebben 142 formulieren geteld op het moment van de evaluatie. Nog niet alles bleek binnen te zijn of niet meer op te halen. Maar op een totaal van 180 adressen is dat niet slecht. Het resultaat: 14 adressen gaven aan gebruik te willen maken van het pastoraal bezoek door een ouderling. Bij minstens 2 adressen werd  met name toegevoegd dat ook de predikant natuurlijk welkom is. Groothuisbezoek: daaraan willen 33 adressen meedoen. 59 adressen gaven aan een vorm van pastoraat te willen (of soms meer dan één). Op bijna alle formulieren die wel bezoek van de kerk wilden, waren onze pastoraal werkers welkom. Geen pastoraal contact: 50 adressen. Dat laatste zegt ook nog niets over de kerkelijke betrokkenheid. Sommigen uit deze groep leven trouw mee op andere wijzen maar hebben blijkbaar geen behoefte aan het pastorale aanbod. Met enige slag om de arm (bij de 59 adressen waren er ook die én persoonlijk huisbezoek én een pastoraal werker invulden) kunnen we zeggen, dat ongeveer 2/3 van onze gemeente een vorm van pastoraat wil. Daarmee blijft de onderlinge betrokkenheid dus groot. Misschien worden deze cijfers nog iets meer ingekleurd als de allerlaatste formulieren binnen zijn. Ik denk dat we daarmee best erg blij mogen zijn.

Ds. Piet Wilschut

Gezinsdienst 28 februari

Op 28 februari is er weer een gezinsdienst waarin mevrouw Gonja van ’t Kruis zal voorgaan. Het thema van deze dienst is: ‘Een nieuw begin’. Dit is naar aanleiding van het verhaal van Noach. Een aantal kinderen zullen aan deze dienst meewerken. De gehele dienst zal op de beamer geprojecteerd worden.

U bent allen van harte welkom!

De gezinsdienstcommissie

 

Collecte 7 februari: Werelddiaconaat “ geef voor gezond eten”

Vandaag collecteren we voor het werelddiaconale werk van Kerk in Actie. In het bijzonder vragen wij uw aandacht voor het landbouwwerk van Trukajaya in Indonesië. Trukajaya maakt als diaconale organisatie deel uit van Javaanse kerk.

Op Centraal Java werkt Trukajaya met succes aan verbetering van de voedselsituatie op het platteland. Het voedingspatroon van de Javanen op het platteland is zo eenzijdig dat kinderen ondervoed raken. Met steun van Kerk in Actie zorgt de kerkelijke organisatie Trukajaya ervoor dat de mensen op Java het lokale voedsel weer gaan waarderen en dat de landbouwproductie toeneemt.

Trukajaya helpt de boeren bij de irrigatie en de bemesting van hun land en leert de boeren nieuwe, milieuvriendelijke landbouwtechnieken. De vrouwen leren om van lokale gezonde gewassen die minder gebruikt worden lekkere maaltijden te maken. Ook helpt Trukajaya met microkredieten, zodat de boeren hun landbouwproducten kunnen bewerken en verkopen, om zo een eigen

inkomen te verdienen. In zes dorpen helpt Trukajaya 150 gezinnen met de aanleg van moestuinen, waterreservoirs en biogasinstallaties. Dankzij deze hulp zijn deze armste boerengezinnen nu

zelfvoorzienend. Trukajaya wil het werk graag uitbreiden naar meer dorpen in Centraal Java. Helpt u mee om het werk van Trukajaya en andere werelddiaconale organisaties wereldwijd te versterken? Uw gift is meer dan welkom in de collecte. Hartelijk dank.

 

Spaardoosjes 40-dagentijd: thema “ik ga”

De abonnees van het Kerkblad krijgen bij de eerstvolgende editie weer de spaardoosjes. Ook liggen er achter in de kerk doosjes voor hen die geen abonnement op het Kerkblad hebben. Met Pasen worden de doosjes weer opgehaald tegelijk met de paascollecte voor JOP (Jeugdwerk Protestantse kerk) thema: “Geloof door geven aan een nieuwe generatie”.

 

Collecte 14 februari 40-dagentijd: steun weeskinderen in Oekraïne

‘Ik ga’. En dat doen de leden van een tweetal kerken in Oekraïne. Ze zetten een stap naar verwaarloosde en straatarme kinderen die bij hen in de buurt wonen. Ze vangen hen op in hun eigen kerkgebouw, geven hen een warme maaltijd, helpen bij het huiswerk en spelen en knutselen met hen. Dit is helaas hard nodig. In Oekraïne wordt de armoede steeds groter en dat heeft grote gevolgen voor de kinderen. Hun ouders zijn werkloos of verdienen te weinig om hun gezin te kunnen onderhouden. Ze vertrekken naar de stad of het buitenland om werk te zoeken en laten hun kinderen over aan de zorg van oma. Sommigen raken in hun wanhoop verslaafd aan alcohol en drugs. Met hulp van professionele medewerkers van Youth for Christ worden straatarme kinderen uit de regio opgevangen en verzorgd.  Dat gebeurt in dagopvangcentra na schooltijd, maar een van de kerken heeft ook een opvanghuis waar kinderen die thuis niet veilig zijn, permanent wonen tot ze op eigen benen kunnen staan.

U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 89ABNA0457457457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. weeskinderen in Oekraïne

 

Collecte Kerk in Actie 21 februari 40-dagentijd: voorjaars zendingsweek steun kwetsbare vrouwen in India

Jong trouwen en voor je man zorgen, dat is de bestemming van veel meisjes in India. Als hun man dan werkloos wordt en er armoede heerst in het gezin, komen er problemen. Veel mannen reageren af met geweld of raken verslaafd. En veel vrouwen ontvluchten de problemen door de stap te zetten naar prostitutie of drugs. Gelukkig zetten de kerken in India ook een stap naar deze vrouwen. Dat doen ze samen met het Priscillacentrum. Dit centrum ‘leent’ een jaar lang een kerkgebouw om er vakopleidingen te organiseren.  De leden van de kerken helpen daarbij als vrijwilliger. De vrouwen krijgen ook bijbellessen en pastorale zorg. Ze leren een vak, maar ook dat ze waardevolle mensen zijn, geliefd door God. Dat verandert hun leven totaal! “Ik was een verlegen meisje, maar geef nu zelfs naailes aan anderen.” vertelt een van hen. Na een jaar kan de kerk het project meestal zelfstandig runnen en verhuist het Priscillacentrum naar een ander kerkgebouw. Zo breidt het werk zich als een olievlek uit over Noordoost-India. Op zondag 21 februari collecteren we voor het werelddiaconale werk van Kerk in Actie zoals dit project in India. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 89ABNA0457457457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. vrouwen in India.

 

Collecte Kerk in Actie 28 februari 40-dagentijd: steun kinderen in Nederland

Veel kinderen in Nederland zitten in de knel. Alleen al in Den Haag komen 22.000 kinderen uit een arm gezin. En een op de drie asielzoekers is jonger dan 18 jaar. Hun leven is niet vrolijk, zoals dat van een kind zou moeten zijn. Ze hebben vaak al veel meegemaakt thuis of toen ze vluchtten: eenzaamheid, verwaarlozing, honger, geweld.  Iedere dag moeten ze omgaan met ouders die vaak gespannen, verdrietig en onzeker zijn. Gelukkig zijn er plekken in Nederland waar deze kinderen op adem kunnen komen en zonder zorgen kunnen spelen en genieten.

In Den Haag is er de Kinderwinkel, een project van Stek, de diaconale organisatie van de Protestantse Kerk in Den Haag. In de Kinderwinkel is iedere dag wel iets te doen voor kinderen: sport en spel, huiswerk- en knutseluurtjes. Tieners runnen er hun eigen restaurant en doen mee met Rock Solid, een bijbelclub. In alle AZC’s van Nederland is de Vrolijkheid elke week een middag aanwezig. Kunstenaars laten de kinderen verhalen vertellen, theater maken, dansen en schilderen. Zo verwerken kinderen hun ervaringen en groeit hun zelfvertrouwen. Op zondag 28 februari collecteren we voor het werk van Kerk in Actie in Nederland zoals dit diaconale project. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 89ABNA0457457457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. kinderen in Nederland

 

Collecte Kerk in Actie 6 maart 40-dagentijd: steun Syrische vluchtelingen

De oorlog in Syrië heeft miljoenen mensen van huis en haard verdreven. Onder hen veel christenen, op de vlucht voor het extreem islamitische geweld. Maar er zijn ook christenen die ervoor kiezen om te blijven. Ze zijn lid van de oudste kerkgemeenschap ter wereld, de Kerk van Antiochië. De diaconale organisatie van deze kerk zorgt ervoor dat het leven in Syrië zoveel mogelijk door kan gaan. Ze helpen ontheemden aan onderdak,  geven medische zorg, repareren waterleidingen, organiseren onderwijs en delen noodhulppakketten uit. Waar veel andere hulporganisaties geen toegang meer hebben, kunnen zij de mensen nog wel bereiken. Zij doen dit werk samen met Act Alliance, een interkerkelijke noodhulporganisatie. Act Alliance is ook aanwezig in de kampen in Jordanië en Libanon. Ze bieden medische zorg aan zwangere vrouwen en baby’s, delen pakketten uit en verzorgen, samen met Unicef, onderwijs en vakopleidingen voor kinderen en tieners. Zij hebben ons gebed en onze steun heel hard nodig. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 89ABNA0457457457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. vluchtelingen in Syrië.

 

Inloopochtenden

In het nieuwe jaar gaat de vlag iedere maandagmorgen uit bij het Anker. Iedereen is van harte

welkom voor het o.a. lenen van een goed boek, een spel, of gewoon een lekker kopje  koffie of thee, met een praatje. Het Anker is open van 10:00 t/m 11.30 uur. Kom gezellig eens langs !!!

 

Afscheid ds. Piet Wilschut

Zondag 13 maart zullen we met onze predikant een afscheidsdienst houden, i.v.m. zijn emeritaat. U ontvangt hiervoor een aparte uitnodiging. De Herman Singers zullen aan deze dienst hun vocale bijdrage geven. Hanno Hommel zal het orgel bespelen en Ben van Heusden zal met trompet de samenzang begeleiden. Het zal dus een feestelijke dienst worden!

Na afloop van de dienst kunt u in ’t Anker ds. Piet Wilschut en zijn echtgenote de hand drukken.

Namens de kerkenraad, de scriba.

 

Een vacature vervuld!

Al enige tijd werd  in de vacaturebank iemand gezocht die bij de preekbesprekingen voor de koffie wil zorgen. Fijn Jacoline van der Meer, dat jij je daarvoor hebt gemeld!

 

Kerkbalans 2016

In de week van 17 t/m 29 januari is weer de actie kerkbalans gehouden met dit jaar als thema; “Mijn kerk in balans”. Er is weer een prachtig resultaat bereikt; bijna €  42.000 is toegezegd. Werkelijk hartverwarmend dat ook op deze manier de kerk en onze gemeente breed gedragen wordt.

Dit alles kwam niet vanzelf tot stand. Heel veel gemeenteleden zijn op pad geweest om de enveloppen te bezorgen en later weer op te halen. Allen hartelijk dank voor uw inzet.

 

Jan Vervark

 

Uit de kerkenraad.

Op 11 januari vergaderde de kerkenraad voor het eerst in dit jaar. We hadden een bezinningsmoment bij een fragment uit een interview met bisschop Desmond Tutu uit Kaapstad. Daarna hebben we een goedlopende vergadering gehad. We evalueerden veel diensten. Het afscheid van ds.Wilschut is ter sprake geweest. We hebben bij uitvaarten als regel, dat afscheidsdiensten van gemeenteleden uit de kerk als officiële erediensten gelden. Bij uitvaarten uit andere gebouwen handelen we naar bevind van zaken. Het hangt mede af van wat de familie wil. Er is een dagboekje in de maak voor de Veertig-dagentijd. Dit boekje is door een aantal gemeenteleden alvast gelezen op begrijpelijkheid. T.a.v. de kopij van het kerkblad moeten we ons beperken, omdat we een limiet hebben aan te plaatsen kopij. T.a.v. het naderend emeritaat van ds.Wilschut is gesproken over het aanvragen van een consulent, bijstand in het pastoraat, wie het aanspreekpunt in de kerkenraad is voor de nieuwe predikant, wie bezinningsonderwerpen gaat voorbereiden en wie een gastpredikant eventueel afzegt. (Niet de preekregelaar). Iedereen die het betreft, wordt gevraagd kopij voor het jaarverslag aan te leveren. Bij het pastoraat kwam de enquête ter sprake, wat we willen met ideeën uit de avond voor mensen van 30-50 jaar, de toerustingsavond over de laatste wil en de nieuwe Paaskaars (ook:wat te doen met de oude). We zijn blij geweest met de opzet van het ouderenkerstfeest en we hadden de indruk dat de deelnemers tevreden waren. Momenteel zijn er geen gemeenteleden die avondmaal aan huis willen vieren. Dit blijft wel mogelijk. De actie kerkbalans gaat weer van start. De classisvergadering met de bezinning over kerk en jeugd kwam ter sprake. Wat we de laatste jaren aan archief hebben wordt zo mogelijk digitaal bewaard. We constateerden dat we met zijn allen dankbaar mogen toeleven naar de viering van de maaltijd des Heren op 24 januari. De volgende kerkenraadsvergadering is op 8 februari.

 

“Afscheid nemen en onze laatste wil”

Op  25 jan. mocht ik een presentatie geven rond het thema ‘afscheid nemen en onze laatste wil’. Met een opkomst van rond de 30 mensen, was het Anker mooi gevuld.  Ds. Wilschut nam het woord en legde uit, dat hij er nogal eens tegen aanloopt dat nabestaanden niet weten wat de wensen t.a.v. een uitvaart zijn na het overlijden van een dierbare. Dit kan voor de nabestaanden erg lastig zijn, en ook kan dit onderlinge conflicten opleveren. Zeker als bijv. niet duidelijk is of de overledene begraven of gecremeerd wil worden komen nabestaanden recht tegenover elkaar te staan.  Na een overlijden moet in een relatief korte tijd veel geregeld worden. De eerste vraag is dan ook: “wordt het een begrafenis of een crematie?”  In mijn presentatie zijn we ingegaan op de wet-en regelgeving betreffende uitvaarten en werden de aanwezigen ook geïnformeerd over de mogelijkheden omtrent onder meer tarieven, (natuur) begraafplaatsen, crematoria,  rouwvervoer, rouwrituelen en grafmonumenten. Na afloop kreeg wie wilde een document mee, waarin genoteerd kan worden wat de wensen zijn voor ‘na het overlijden’. Dit document  kunt u bij mij opvragen per e-mail. sam612@live.nl  Want we weten nooit wie het eerst zal gaan, we weten alleen dat niemand wordt overgeslagen.

Ingrid de Wilde.

 

Preekbespreking 31 januari 2016

Dominee Dennis Verboom haalde vanuit Lucas 4:14-30 (waar Jezus over een gedeelte uit Jesaja 61 het aanbreken van het jubeljaar sprak) veel lijnen. Zoals de hoge verwachtingen van mensen uit Nazareth, die eerst ontzag oogstte en na de confronterende boodschap (dat God tijdens Elia en Elisa geen Israëlieten genas maar buitenlanders) wilden ze Jezus doden. En dat Jezus de vervulling is van Jesaja 61, maar dat Hij stopt met lezen voor het gedeelte van de dag van de wraak. Ook dat de paus het jubeljaar uitgeroepen had, dat deze sprak van de kerk niet als sterk gebouw maar als veldhospitaal. En dat we in de kerk zijn niet omdat wij het hebben, maar dat wij daar zijn om iets te ontvangen en daarvan uit te delen. Wij gingen vooral in op de lijn van onze (plaatselijke en landelijke)gemeente met zijn geschiedenis waarin veel fout is gegaan en onze eigen houding en woorden. Dus ook hoe we niet als de mensen van Nazareth vanuit frustratie naar binnen gericht zijn, maar breder over onze kerkmuren heen kijken. Niet om alles goed te keuren maar om vanuit een open houding het gesprek en gezamenlijke actie het licht in onze omgeving te zijn. Houd er ook rekening mee dat je net als Jezus (soms heftige) weerstand zult ondervinden. Maar zoals de dominee eindigde: Niet ons plan gaat door maar Gods plannen; dit is al moeilijk genoeg om te accepteren als we om ons heen kijken, maar Hij weet alle dingen. In Zijn  handen moeten wij het laten, daar is het beter!

 

We zien uit naar de volgende keer  op 10 april, dit keer geleid door Kees Spek, bij deze ben je uitgenodigd

 

Jarigen

De komende periode hopen de volgende gemeenteleden (van 75 jaar of ouder) hun verjaardag te vieren.

13-feb    Mevr. H.N. van Griethuizen              Schoterpark 27

14-feb    Dhr. M.P. van den Hul                       Oude Nieuwveenseweg 11-d

15-feb    Dhr. P.C. Verkerk                                               Schout Clantstraat 9

15-feb    Mevr. M. Rietveld – Tensen              J.M. Halkesstraat 33-304, 2461 RT Ter Aar

24-feb    Mevr. L. Biesbroek                             Parkstraat 14

Namens onze gemeente we wil ik u alvast feliciteren met uw verjaardag. Een prettige dag toegewenst en veel heil en zegen voor het nieuwe levensjaar.

Heer, wat wil ik toch?

Mijn leven is van U.

U heeft het moment bepaald waarop het zou beginnen.

Vanuit Uw liefde volgt u het op de voet.

Laat mij dan ook geen zorgen maken

over hoe lang mijn leven nog zal zijn.

Ik zeg toch net dat het niet van mij is maar van U.

 

Uit Gebedenboekje van Toon Hermans

 

Bedankt

We willen iedereen bedanken voor de kaarten, bloemen en felicitaties bij ons 12 1/2 jarig huwelijksjubileum. Marcel en Tineke Maurits.

 

Leden mutaties

Dhr en mevr. van Leeuwen-Soede, Blokland 17 zijn verhuisd naar de Kwakel en geen lid meer van onze gemeente. Klaas en Rianne van Dolder-Kleijn, Schoterveld 24, verhuizen per 1 februari naar Nieuwveens Jaagpad 87, 2441 GA  Nieuwveen. Wouter Visser, ’t Oude Erf 1, is verhuisd naar Eindhoven. Veel plezier op jullie nieuwe woonadressen! Henry Verkerk, Roggeveldweg 27, heeft te kennen gegeven zich te willen laten uitschrijven.

 

 

Restauratie Knipscheerorgel Ontmoetingskerk Nieuwveen

Begin januari 2015 gaf de kerkenraad opdracht aan Orgelmakers Reil te Heerde voor het verrichten van een gedeeltelijke restauratie aan het Knipscheerorgel in onze kerk. (Het enige rijksmonument in Nieuwveen). Dit werk staat gepland voor het 3e en 4e kwartaal in 2016. Om u allen hierbij te betrekken zullen we de komende maanden informatie verstrekken over de uit te voeren werkzaamheden, over wie Knipscheer was, wat deze orgelmaker heeft gebouwd en ook wat over het bedrijf Orgelmakerij Reil BV. Verder zullen er nog acties worden ondernomen om de tekorten op deze uit te voeren werkzaamheden aan te vullen. Giften voor deze restauratie zijn welkom op bankrekeningnr. NL72 FVLB 0635 8083 07.

 

De komende maanden zullen er in de Ontmoetingsbrief diverse artikelen over het orgel verschijnen. Hierbij het 1e artikel:

 

De Ontmoetingskerk te Nieuwveen beschikt over een fraai 2 klavier ’s orgel gebouwd in 1858 door de Amsterdamse orgelmaker Hermanus Knipscheer II.

 

In december 1857 sluiten de heren J.M. Koekelis en W.A. G. Kapteijn, als voorzitter en secretaris van de Kerkvoogdij der Hervormde gemeente Nieuwveen een contract met de orgelmaker Hermanus Knipscheer te Amsterdam voor de bouw van een nieuw orgel in de Hervormde kerk te Nieuwveen.

Vijfentwintig jaar na de bouw van deze kerk (1832) als kapel voor de rechtzinnig hervormden te Nieuwveen, krijgt dit kerkgebouw daarmede zijn eerste Orgel. Naast het bouwen van het orgel zelf, verplicht Knipscheer zich tot het leveren van de grenenhouten orgelkas ongeschilderd.

Het instrument wordt op 26 december 1858 in gebruik genomen en wordt bij deze gelegenheid bespeeld door Coenraad Anthonie Knipscheer, zoon van Hermanus Knipscheer II.

 

Na de bouw van het orgel is het orgel onderhouden door Knipscheer,  van Ingen en Vermeulen uit Woerden. In 1963 wordt op verzoek van de kerkvoogdij een rapport over het orgel opgesteld door de firma Jac. Van der Linden te Leiderdorp. De orgelmaker Van der Linden werd verzocht het orgel uit te breiden. Vervolgens heeft in 1979 orgelmaker Heijningen uit Leiden en in 1998 de Jongh uit Lisse aan het orgel gewerkt en is het instrument verder uitgebreid.

Orgelmaker de Jongh uit Lisse heeft het orgel onderhouden totdat deze zijn orgelmakerij sloot en sindsdien is het onderhoud van het orgel in handen van Flentrop Orgelbouw uit Zaandam.

 

Wat is er momenteel met het orgel aan de hand?

 

Windvoorziening (De zogenaamde longen van het orgel)

De originele balg uit 1858, die de windtoevoer en winddruk regelt voor het aanspreken van de pijpen bestaat uit hout en leer. De balg is lek door veroudering en slijtage van het leer en is alleen tijdelijk gerepareerd. Deze balg moet naar de werkplaats van de orgelmaker om na ruim 150 jaar(!) te worden voorzien van nieuw leer, zodat deze weer 50 tot 100 jaar kan functioneren.

 

Pijpwerk

Het pijpwerk in het orgel bestaat uit de frontpijpen (die zie je vanuit de kerk) en zowel houten als metalen pijpen die in het orgel staan. Van de 760 pijpen in het orgel is ca. 75% nog origineel. Het pijpwerk is wel sterk vervuild en door de vervuiling is de klank onstabiel. Doordat de pijpen niet zijn schoongemaakt is er afgelopen 50 jaar veel (verkeerd) gestemd zijn de pijpen beschadigd. Dit heet stemschade.

 

Verder is een deel van het pijpwerk scheefgezakt doordat het niet meer zuiver verticaal staat. Dit heeft dan weer tot gevolg dat deze scheefgezakte pijpen niet goed meer aanspreken. In het kort komt het er op neer dat alle pijpen door de handen van de orgelmaker moeten om ze schoon te maken en te repareren om ze in originele staat terug te brengen, waardoor er weer een egale klank zal zijn en geen ontstemming.

Pijpen die zijn afgedicht d.m.v. hoeden zullen worden nagezien en de afdichting daarvan zal worden verbeterd om ontstemming te beperken.

De in 1965 geplaatste Fluit 4 wordt nu gebruikt als Nasard 3, en nu een functionele uitbreiding is, waarvan nog 12 pijpen moeten worden toegevoegd.

 

 

De trompet, die in 1979 is geplaatst, is ernstig geoxideerd. Deze oxidatie, het loodwit, is giftig en daarom zullen deze koppen en stevels worden vernieuwd, gemaakt uit een legering met meer tin. Verder is de klank van deze trompet niet goed ontwikkeld, wat intonatie heet, en zal dit register op nieuw worden geïntoneerd en veel mooier aansluiten bij het originele pijpwerk na de reparatie.

 

De frontpijpen zullen licht worden gepoetst om invreten van vlekken te voorkomen en de registerplaatjes worden aangevuld.

 

Houten pijpwerk

In het orgel staan 60 houten pijpen uit 1858. Een aantal van deze pijpen spreken slecht aan, doordat de afdichting aan de bovenkant lekt, of doordat ze gescheurd zijn. Deze scheuren zullen worden gerepareerd met ‘oud’ hout en de afdichtingen worden opnieuw beweegbaar gemaakt, waardoor ze ook weer goed zijn te stemmen. De houten pijpen uit 1979 zijn nog in goede staat.

 

Pedaal metalen pijpen

De bestaande metalen pijpen van het pedaal passen qua klank niet bij het oude pijpwerk uit 1858 en zullen daarom worden aangepast zodat zij beter een geheel vormen met het oorspronkelijke pijpwerk.

 

Verdere reparaties

Er zullen kleine reparaties aan de orgelkast worden uitgevoerd, zodat alle deuren weer goed sluiten en niet meer ‘mee’ rammelen. Ook de speelaard zal worden verbeterd, wat minder bijgeluiden als resultaat zal hebben en voor de organisten het orgel gemakkelijker bespeelbaar maakt. Mogelijk worden ook de kunststof slepen worden vervangen door houten exemplaren, zoals oorspronkelijk is gebouwd. Daardoor wordt de betrouwbaarheid van het mechaniek vergroot en zal de aanspraak van de pijpen weer op een originele wijze plaatsvinden.

 

Intonatie en stemming

De intonatie (aanspraak) van alle pijpen zal worden nagelopen en gecorrigeerd, waarna een integrale stemming van alle pijpen zal plaatsvinden.

 

Met deze beperkte restauratie en groot onderhoud is in de komende jaren minder onderhoud noodzakelijk en het zal aangenamer zijn om naar dit dan mooie en klassieke orgel te luisteren, maar het zal ook de organisten inspireren om er op te spelen.

 

Anton den Boer i.s.m. Willem IJdo, Bodegraven.

 

Kopij kerkblad

Het komt de laatste tijd veelvuldig voor dat er (veel) te veel kopij voor het kerkblad is. Er is n.l. een limiet gesteld aan de hoeveelheid kopij die we mogen inleveren. Gelukkig hebben wij ook de Ontmoetingskerkbrief waar we alle informatie in kwijt kunnen. Wat het kerkblad betreft heeft de kerkenraad het volgende besloten: het schema met diensten dat u bovenaan aantreft wordt korter. De kosters worden niet meer vermeld. Wat de kindernevendienst betreft komt er alleen een melding wanneer er geen kindernevendienst is. Wat de collectes betreft: de diaconiecollectes met een speciaal doel worden in een apart stukje toegelicht. Voor de andere collectes gaan we de afkortingen gebruiken die de kerkenraad hanteert: predk.pl. is predikantsplaats, onderh.geb. is onderhoud gebouwen, akw is algemeen kerkelijk werk, verw.kst. is verwarmingskosten, rest.fonds is restauratiefonds. Tenslotte kan het voorkomen dat een onderwerp kort wordt aangekondigd met de verwijzing naar de Ontmoetingskerkbrief voor meer informatie.

 

De scriba.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan het woord…..Jaak Zwaan.

27 oktober 1935  om 5.00 uur ’s morgens werd Jaak Zwaan geboren als oudste in een

bakkersgezin. Na hem kwamen er  nog 4 zussen en 1 broer bij; elke 2 ½ jaar één.

Hardwerkende ouders had Jaak  die in het oude dorp van Nieuwer-Amstel (het huidige

Amstelveen) een zaak hadden, tegenover de Hervormde kerk.

Jaak ging naar de Joh. Calvijnschool in Bovenkerk en daarna naar de HBS in Amsterdam.

Daar vertoonde hij na enige jaren ‘wat puberachtig gedrag’, zoals hij zelf zegt en moest de

3de klas overdoen. Op zekere dag waren er 2 bakkersknechten uitgevallen en Jaak werd uit bed gehaald om in te vallen. Hij is niet meer teruggegaan naar school, maar kreeg nog wel een diploma voor 3-jarig HBS. Met paard en wagen ging hij venten in Amsterdam, met de bakfiets in Amstelveen en later met een bestelauto.

Hij deed de opleiding voor patroon brood-en banketbakker maar zag het opvolgen van zijn vader in de zaak toch niet zo zitten. Vader zei: ‘Ik heb altijd geld in mijn zak, maar nooit van mijzelf….’ en dat knoopte Jaak in zijn oren. Toen hij een jaar of 18 was haalde hij achtereenvolgens zijn middenstandsdiploma, het diploma voor boekhouder en deed hij MO economie. Bij bakker Koolhaas in Bovenkerk werd hij  boekhouder en vervolgens bij de Vereniging Accountantskantoren accountant. Inmiddels was hij getrouwd en waren er kinderen geboren, maar Jaak leerde nog verder: hij haalde het staatspraktijkdiploma voor bedrijfsadministratie en was daarbij één van de twee geslaagden (van de 100!). Hij had dan ook veel discipline of zoals hij zelf zegt: ‘Mazzel dat ik zo in mekaar stak’.

In zijn baan kreeg hij echter het advies: ga terug naar het bedrijfsleven want als accountant ben je niet geschikt.

Hij solliciteerde bij Jantje de Goede, een ambachtelijke banketbakkerij met enorme groeidrang. Deze maakte in die tijd één produkt: hazelnootschuimgebakjes. Jaak zei tijdens het sollicitatiegesprek: ‘Stel nou dat er vandaag of morgen een dokter komt die zegt dat je van deze gebakjes kanker krijgt….dan kun je de zaak wel opdoeken.’ Blijkbaar was dat precies wat ze wilden horen; Jaak kreeg de baan en de taak om te zorgen dat er een tweede poot onder het bedrijf kwam.

Na een jaar of 12/13 kreeg Jaak enorm veel last van zijn rug en kwam thuis. Hij heeft wel 9 jaar getobd. Tot er een therapie was die aansloeg. Op dat moment heeft hij een orgel gekocht, want hij kon weer zitten. En kwam er ook een omslag in zijn leven. Hij had een Christelijke opvoeding gehad en voelde zich een kind van God. Hij wilde kerkelijk weer meedoen en benaderde daarvoor Jan Vervark. Er was altijd wat te doen in de Gereformeerde kerk en Jaak begon aan een inhaalslag. Hij werd  pastoraal ouderling. Samen met ds.Wielsma en Anne Baas zat hij in het moderamen; Deli Wijers zat met hem in het pastoraat. ‘Het was mooi en het werd steeds mooier’, zegt hij over die tijd.

Toen zijn gezondheid hem af en toe in de steek liet, werd hij i.p.v. ouderling pastoraal werker. Hij heeft heel veel bezoeken afgelegd, niet alleen bij gemeenteleden maar in de verzorgingshuizen van Langeraar en Nieuwkoop had hij ook zo zijn Rooms Katholieke ‘klantjes’. Mensen waren altijd blij met zijn bezoek, want sommigen waren eenzaam. Hij deed het bezoekwerk met heel veel plezier; zag het niet als een opgave. Hij ging onbezonnen op bezoek; voelde zich gedragen…. Hij ervoer dat het hem werd ingegeven wat hij moest zeggen.

Zo was er eens een man die al weken in de kerk gemist werd. Jaak erop af. De man was thuis en bromde: ‘Wat moet je?’ Waarop Jaak antwoordde: ‘Ik ben gestuurd’ . ‘Door wie dan?’, vroeg de man. Jaak: ‘Door de Grote Baas, want jij hebt gedonder’.  Op dat moment brak de man en hadden ze samen een heel goed gesprek.

Een ander verhaal gaat over iemand die in het ziekenhuis lag; hij was net overgebracht naar zaal en zat op de rand van zijn bed. ‘Wat kom jij doen?’, zei hij. Jaak antwoordde: ‘Ik kom niet  preken of bidden maar even naast je zitten. Schuif eens een eindje op.’ En sloeg een arm om de man heen. En het was goed.

Als Jaak nu terug kijkt op zijn leven zegt hij: ‘Mijn leven heeft zo moeten wezen. Ik heb zo veel geluk gehad. Na elke bladzijde werd er weer een nieuwe omgeslagen’.  Hij krijgt enorm veel bezoekjes, telefoontjes en kaarten met mooie en lieve boodschappen erop. Naar mijn idee is het gezegde ‘Je oogst wat je zaait’ helemaal van toepassing op Jaak Zwaan!

 

Annet Hoogerwerf-Teitsma

 

Een ander geluid over vluchtelingen

In de media zijn veel negatieve verhalen over vluchtelingen en over protesten tegen de komst van een azc. Daarom hierbij eens een ander geluid, opgetekend uit het tijdschrift  ‘Woord en dienst’.

 

Sinds een paar maanden verblijven er duizenden vluchtelingen in Nederland. Wat doe je als kerk, wanneer de noodopvang bij jou om de hoek is? Een verhaal uit Den Haag en Voorburg.

Wat kunnen wij doen? Dat was de vraag die de Prot. kerken in de Haagse wijk Bezuidenhout en in Voorburg zich stelden toen 600 asielzoekers gehuisvest werden op een paar minuten lopen van de kerkgebouwen. Vertegenwoordigers van beide kerken staken de koppen bij elkaar. De bereidheid om iets te doen was groot. En niet alleen bij de kerken. Verschillende bewoners- en vrijwilligersorganisaties  boden hun diensten aan. Op een informatie-avond voor buurtbewoners schreven 300 mensen zich in om als vrijwilliger hand- en spandiensten te verrichten. Een prachtig signaal tegenover alle negatieve berichten. Wat kun je daar als kerken nog aan toevoegen?

 

Behoeften. In het overleg tussen de twee kerken werden allerlei ideeën geopperd. Zouden we bijv. pastorale gesprekken kunnen aanbieden? Of moeten we meer inzetten op praktische hulp? Zouden we de kerkzaal open kunnen stellen voor het opsteken van een kaarsje en voor gebed? Kunnen we als kerken iets betekenen voor alle asielzoekers of alleen voor de christenen onder hen? Er werd  contact gelegd met de vertegenwoordigers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en Vluchtelingenwerk Nederland. Zij vertelden dat er dringend behoefte was aan kookgelegenheden. In de noodopvang waren alleen magnetrons beschikbaar voor het opwarmen van kant-en-klaarmaaltijden.

 

Maaltijden. Dit bleek inderdaad het punt te zijn waar de kerken op in konden spelen. Beide organiseren al jarenlang  maaltijdavonden voor kerkgangers en buurtbewoners.  Het idee kwam op om een aantal maaltijden te organiseren voor vluchtelingen en buurtbewoners, met als doel elkaar rond de tafel te ontmoeten. Toen er bij het COA navraag werd gedaan of er onder de vluchtelingen mensen waren die bereid zouden zijn om voor een grote groep te koken, meldde Tarek zich, een chef-kok uit de Syrische stad Homs. Hij koos een aantal jongeren uit om hem te assisteren. In de noodopvang werd een intekenlijst opgehangen, met ruimte voor max. 35 deelnemers. Via de facebookpagina van de kerk werden kerkgangers en buurtbewoners uitgenodigd om zich aan te melden. Binnen korte tijd waren beide lijsten vol. De diaconieën en het wijkberaad deelden de kosten. Ook werden de Nederlandse deelnemers gevraagd een vrijwillige bijdrage te geven.

 

Mooiste dag. Op 7 dec. werd de eerste van drie maaltijden gehouden. Toen ik ’s middags even in de keuken kwam kijken, zag ik dat de kok helemaal in zijn element was. Hij verzorgde een uitgebreid buffet met allerlei Syrische gerechten. Toen iedereen was gearriveerd, was er een welkomswoord en het Onze Vader in het Engels. Vervolgens was er ruime gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. Er was een tandarts uit Aleppo, een eigenaar van een kledingwinkel uit Homs en een ijsjesverkoper uit Damascus. Ieder vertelde zijn of haar verhaal: van de oorlog in hun land., van de tocht over het water, van de reis door Oost-Europa tot de opvang in Den Haag. Er werden foto’s getoond van huizen die niet meer bestonden en van familieleden die elders een veilig heenkomen hadden gezocht. Over en weer werden vragen gesteld; over het eten, de cultuur en het geloof. Er bleek onder de vluchtelingen een aantal christenen te zijn. Ze vertelden over hun kerkgebouwen, die beschadigd waren.

Toen aan het einde van de maaltijd de kok en zijn team bedankt werd, zei hij : ‘Dit is de mooiste dag sinds mijn vlucht uit Homs.’ Anderen voegden daaraan toe: ‘Vanavond konden we even gewoon mens zijn tussen andere mensen. En niet ‘de vluchteling’. Het is prachtig wanneer je je daarvoor kunt inzetten als kerk. Dit is Evangelie in de praktijk! Eén van de buurtbewoners sprak me na afloop aan: ‘ Wat bijzonder dat de kerk dit doet. Van de buitenkant ziet het gebouw eruit als een gesloten bolwerk. En dat idee heb ik ook van de kerkmensen. Maar deze avond heeft een aantal van mijn vooroordelen weggenomen.‘

 

Ds. Ruud Stiemer, predikant in Den Haag.

 

Regionale agenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar  7 – 14 februari 2016

Zo 7 febr 9.30 uur Zondag van het Werelddiaconaat Nieuwkoop, Hervormde kerk , Reghthuysplein. Voorganger ds. P.J. van Midden, Bergambacht. M.m.v. Zanggroep Spirit.

Zo 7 febr 9.30 uur Plusdienst Zevenhoven, Dorpsstraat kerk.

Zo 7 febr 10.00 uur Zendingsdienst Aarlanderveen, Gereformeerde kerk, Dorpsstraat 107. Gezamenlijke dienst van de Hervormde gemeente en Gereformeerde kerk, voorganger: ds. D. Verboom, Rijnsburg

Zo 7 febr15.00 – 17.00 Leeskring: de Alchemist van Paulo Coelho Nieuwkoop, Gereformeerde Kerk, Achterweg 4.

Zo 7 febr 18.30 uur Jeugddienst Ter Aar, Hervormde Kerk. Voorganger ds. W.H. van Boeijen;  m.m.v. combo Bertus en de Refo’s uit Moordrecht/Gouderak.

Zo 7 febr 18.30 uur Sing-in Nieuwveen, Ontmoetingskerk, Kerkstraat 45. Met organist Hanno Hommel en o.l.v. Annet Hoogerwerf. Veel gelegenheid om te zingen, ook wat u zelf aandraagt.

Zo 14 febr 18.30 uur Welkomthuisdienst Woubrugge, Dorpskerk, Comriekade.  Door ds. J. Henzen uit Wateringen,  laagdrempelige dienst.

Zo 14 febr 19.30 uur Zwammerdam zingt Dorpskerk. Thema ‘Verwondering’.

 

 

 

 

Leerhuis Kerk en Israël 15 en 29 februari

De Classicale Werkgroep Kerk en Israël Alphen aan den Rijn wil u graag uitnodigen voor de tweede serie  leerhuisavonden. Deze zullen door Rabbijn J.J.Boosman uit Amersfoort verzorgd worden. Het zullen “leer-avonden” zijn, de Joodse uitleg van de bijbel, die geheel verschilt van de christelijke wijze van uitleggen.

Rabbijn Boosman was ook vorig jaar spreker op ons leerhuis en wij hebben goede herinneringen hieraan.

 

Op 15 februari is het onderwerp: Aartsvader Jacob (een midrasj uitleg) en op 29 febr: Openbaring op de berg Sinaï, de 10 geboden.

Aanvang: 20.00 uur. Adres: Goede Herderkerk, ten Harmsenstraat 16,  2406 TV..Alphen aan den Rijn.

Gezien de verminderde subsidie vanuit de classis zijn wij helaas genoodzaakt de entree te stellen op € 6,50.

Hartelijk welkom aan een ieder, ook wie niet eerder deelnam aan ons leerhuis.

 

Werkgroep Kerk en Israël , Alphen aan den Rijn.

 

Persbericht Herbergdag: leren van de ontmoetingen van Jezus

Zaterdag 12 maart 2016 is er in het Koetshuis van de Herberg te Oosterbeek weer een dag voor predikanten, ambtsdragers en pastoraal werkenden. Ds. H.J. van der Veen zal spreken over de lessen die we kunnen trekken uit de ontmoetingen die Jezus had met mensen. Hij voerde boeiende gesprekken die getuigen van grote wijsheid en bewogenheid. Op verschillende manieren legde Jezus ‘een loopplank uit’ naar het hart van zijn gesprekspartners. Deze ontmoetingen kunnen ons veel leren voor het gesprek met mensen in en buiten de gemeente.

De dag begint om 10.00 uur (vanaf 9.30 uur koffie) en wordt om 13.00 uur afgesloten met een lunch. De kosten bedragen € 15,00 per persoon (inclusief lunch).

Inlichtingen en opgave (uiterlijk 10 maart) bij de Herberg, bij voorkeur per e-mail herbergdag@pdcdeherberg.nl of per telefoon (026-3342225).

 

=========================================================================

 

Bent u ook zo blij met alles wat er in ’t Anker al is gebeurd?

Onze nieuwe beheerder heeft er al vele uren ingestoken.

 

Er zijn met regelmaat klusjes te doen;

op dit moment staat bijv. de buitendeur nog in de grondverf…..

Paul Rehorst kan het niet allemaal alleen.

 

Wie meldt zich aan om eens

kleine werkzaamheden in ’t Anker te verrichten?

 

Denk niet meteen: dat is niets voor mij.

De klusjes zijn zo divers dat er misschien ook voor u iets bij is.

Niet alles kost (man)kracht, niet alles kost veel tijd, niet alles kost veel energie……

Vele handen maken licht werk.

Voor informatie: bel Paul Rehorst 06 22 51 33 94

====================================================================

 

WE ZIJN NOG OP ZOEK NAAR ENTHOUSIASTELINGEN DIE

MEE WILLEN HELPEN BIJ ACTIES ROND DE RESTAURATIE VAN HET ORGEL

 

Neem contact op Jan Vervark (538977) of mail j.vervark@ziggo.nl