Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

de ontmoetingskerkbrief van februari 2108

 

 

 

Datum Predikant Bijzonderheden Collectes
4 febr 2018

 

18.30 uur

Ds. T. Moll,

Sassenheim

Sing-in

Ontmoeting met koffie na de dienst

 

o.l.v. Dita Bos

1. diaconie (zie blz. 4)

2. predikantsplaats

3. restauratiefonds

11 febr 2018 Ds. J. de Goei

Amersfoort

  1. diaconie

2. predikantsplaats

3. verwarmingskosten

18 febr 2018 Ds. J. Ouwendijk

Alphen aan den Rijn

1e zondag van de 40-dagentijd

Ontmoeting met koffie na de dienst

 

1. diaconie

2. predikantsplaats

3. orgelfonds

25 febr 2018 Ds. T. Wielsma

Uithoorn

2e zondag van de 40-dagentijd 1. diaconie

2. predikantsplaats

3. alg. kerkelijk werk

4 maart 2018 Ds. Gonja v.’t Kruis

Boskoop

Gezinsdienst en herbevestiging diaken

3e zondag van de 40-dagentijd

Ontmoeting met koffie na de dienst

1. diaconie

2. jeugdwerk

3. onderhoud gebouwen

Lezing: Johannes 4, 5-26 (42) en Jesaja 55, 1-5

Johannes 4,15:  ‘De vrouw zei: Heer, geef mij van dat water.’

Het is belangrijk voor ons mensen om elkaar te ontmoeten. En dat kan tijdens het koffiedrinken, gespreksgroepen, catechese, pastorale bezoeken en andere ontmoetingsmomenten. Ontmoetingen waarin mensen elkaar werkelijk proberen te kennen zijn heel belangrijk. In reactie op de vragen van de Samaritaanse vrouw laat Jezus direct heel veel van zichzelf zien. ‘Als u wist wie het is die u om water vraagt, zou u hem erom vragen en dan zou hij u levend water geven.’

De Samaritaanse weet op dat moment dat zij gekend wordt door God en wordt daardoor geraakt in haar binnenste. Een ontmoeting tussen twee mensen, maar ook een directe communicatie met God. Het is precies datgene waardoor de Samaritaanse vrouw inziet dat Jezus van God komt. Omdat hij alles van haar weet.

Water symboliseert vernieuwing, over weer geboren worden, over een ommekeer in het leven. De boodschap van Jezus staat daarmee op dezelfde lijn als die van de grote profeten in het Oude Testament. Het water in Johannes verwijst naar Jesaja, die de mensen die dorst hebben naar God verwijst: Jes. 55, 1: ‘Hierheen! Hier is water voor ieder die dorst heeft’. Voor de mensen die teleurgesteld zijn geraakt, mensen die al zo lang aanmodderen en voelen dat hun leven zo leeg en eenzaam is…Voor die mensen die bidden: “Heer, het lukt me maar niet… ik heb zo veel verlangen, maar ik heb de middelen er niet voor om te zorgen dat die dorst verzacht wordt… ik ben m’n hoop kwijtgeraakt.”

Voor die mensen is er helder, levend water van de Heer.

 

 

Meeleven (1)

Wij kregen bericht van het overlijden van dhr G. Pulleman. Na een tijd van afnemende gezondheid was hij sinds enige tijd opgenomen in Roelofarendsveen. De begrafenis heeft plaatsgevonden in Oude Wetering, waar hij ook geboren is. We wensen zijn echtgenote, mw T. Pulleman-Wilting die aan ‘t Oude Erf 6 woont, van harte sterkte toe met het verlies van haar man. We denken ook aan de zieken onder ons, zoals mw Lien Biesbroek (Parklaan 14) die nog herstellende is van haar gebroken schouder.

 

Verlies

Je kunt verlies op verschillende gebieden ervaren: van een geliefde, maar ook van gezondheid. In het liedboek vond ik deze traditionele Ierse zegen (nr. 821), wellicht een lied om ook eens in de kerk te zingen: Dat de weg naar je toekomt, dat de wind je steunt in je rug. Dat de zon je gezicht laat stralen, dat de regen je akker vruchtbaar maakt. Dat God tot op de dag dat we elkaar weer zien, je draagt in de palm van zijn hand. In de palm van zijn hand. Dat de weg je tegemoet komt. Dat de wind je steunt in de rug. Dat de zon je gezicht verwarmt. De regen je veld vruchtbaar maakt. En totdat we elkaar weer zien. Dat God je in de palm van zijn hand bewaart.

 

Meeleven (2)

Onlangs is er bij dhr. Jacob Hospes (Weegbree 4) longkanker geconstateerd. Er breekt nu een spannende tijd aan omdat er nog aanvullend onderzoek gedaan moet worden. We wensen hem en zijn vrouw alle sterkte toe. Dhr. Bert Karens (Nieuwveenseweg 61, Nieuwkoop) kampt sinds enige tijd met hartproblematiek, wat hem in zijn doen en laten beperkter maakt. We leven mee met hem en zijn vrouw Wil. Ook veel sterkte gewenst aan dhr Kees Spek (Korenveldweg 2), die al een enige tijd ziek is.

 

Hartelijke groet, ds Gonja van ‘t Kruis

 

Bij de komende diensten

4 februari is het gelukt om ds. Moll uit Sassenheim bereid te vinden om voor te gaan. Hij is een goede bekende; zijn voorgaan in de voormalig Gereformeerde kerk zal bij menigeen warme herinneringen oproepen. Na de dienst is er ruimte om elkaar te ontmoeten.

’s Avonds zal er een sing-in zijn waar we, nadat u er allemaal 7 januari van hebt kunnen proeven, hopen velen van u te zien! Deze keer o.l.v. Dita Bos en Anton den Boer op het orgel.

11, 18 en 25  februari zijn er drie bekende gastpredikanten: resp. ds. De Goei uit Amersfoort, ds. Ouwendijkuit Alphen a/d Rijn en ds. Wielsma uit Uithoorn. Op de 18de is er koffie na de dienst.

Vanaf de 18de begint de 40-dagentijd. Ongetwijfeld hebben de kinderen een Paasproject. We zullen daar wel over horen en met hen een projectlied zingen.

4 maart zal een gezinsdienst zijn met onze eigen predikant en zal, als hij weer voldoende hersteld is, Kees Spek herbevestigd worden. Ook zal er na afloop van deze dienst tijdens de koffie een Bijbelpresentatie zijn, waarover u hieronder meer leest.

’s Avonds is er weer een sing-in, o.l.v. Annet Hoogerwerf en wederom organist Anton den Boer.

 

40 dagen boekje

Alle gemeenteleden konden op de pastorale enquête invullen of zij post vanuit de kerk willen ontvangen. In tegenstelling tot vorige jaren worden de 40 dagen boekjes dus alleen bezorgd bij hen die er prijs op stellen. Er wordt naar gestreefd dat u het boekje voor aswoensdag (14 februari) in huis hebt.

Het is weer een heel gevarieerd boekje geworden, met teksten door onze predikant en de diaconie, maar ook door diverse gemeenteleden ingeleverd. We hopen dat u het kunt gebruiken om toe te leven naar Pasen.

 

Jaarboek

Achterin het jaarboek staan alle gemeenteleden en hun adressen. Om elkaar beter te kunnen bereiken zou het handig zijn wanneer er ook telefoonnummers en email-adressen vermeld worden. Achter in de kerk liggen lijsten waarop u deze gegevens kunt invullen. Wilt u dat uw gegevens niet vermeld worden, zet u dan een kruisje achter uw naam. De laatste kans om de lijst in te vullen is op zondag 4 februari. Bij voorbaat dank.

 

Diaconiecollectes

4 februari: Werelddiaconaat

Onder dwang werken duizenden kinderen in Ghana in de visserij. Deze kindslaven, vooral jongens, worden vastgehouden op kleine eilandjes. Ze moeten zwaar en gevaarlijk werk doen en worden uitgebuit. Partnerorganisatie Challenging Heights bevrijdt kindslaven en vangt hen tijdelijk op. Voordat ze naar huis gaan, krijgen ze psychologische hulp en onderwijs. Ook krijgt hun familie hulp om een beter bestaan op te bouwen. Helpt u mee om deze collectes tot een succes te maken.

 

11 februari: Missionair en kerkgroei

Cross Point is de kerk in de wijk Getsewoud in Nieuw-Vennep, maar dan anders dan anders. Een kerk zonder kerkgebouw. Een eigentijdse en warme gemeenschap die samen een verschil wil

maken: zorgen dat mensen elkaar weer echt zien staan. Juist de ‘gewone’ dagelijkse contacten met buren, collega’s, sportmaatjes of overblijfmoeders zijn belangrijk.

Crosspoint is één van de eerste pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland. Sinds de start in 2004 is Crosspoint gegroeid tot een gemeente waar ongeveer 250 mensen bij betrokken zijn. Crosspoint daagt mensen uit de wijk uit om volgeling van Jezus te worden, om met Hem te leven en om zich in te zetten voor Gods Koninkrijk.

Er worden activiteiten georganiseerd zoals gezamenlijke maaltijden, een kerstwandeling, sport en spel, kleine groepen en tienerwerk. De contacten met statushouders in de wijk is aanleiding geworden om te starten met een nieuwe pioniersplek, House of Joy, die zich vooral richt op deze groep nieuwe Nederlanders.

 

18 februari 2018: Met je kinderen op de vlucht

Onder de vier miljoen Syriërs die hun land zijn ontvlucht, bevinden zich veel moeders met kinderen. Uitgeput zijn ze neergestreken in de Bekaa-vallei in Oost-Libanon. Hun kinderen zijn moe, bang, ziek of zelfs ondervoed. Onder erbarmelijke omstandigheden proberen deze gevluchte moeders hun kinderen liefdevol te verzorgen en te beschermen. Partnerorganisatie IOCC (International Orthodox Christian Charities) ondersteunt hen daarbij. Met verloskundige zorg, voorlichting over borstvoeding, bijvoeding voor ondervoede kinderen en gezondheidsvoorlichting redden medewerkers van IOCC niet alleen kinderlevens, maar helpen ze moeders om in alle onzekerheid hun kinderen toch de juiste zorg te kunnen bieden.
U kunt ook geven via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 40dagentijd.

 

25 februari: Uit de schulden
Steeds meer mensen in Nederland hebben tijdelijk of blijvend schulden. Alleenstaande moeders zijn extra kwetsbaar. Een moeder uit Amsterdam vertelt: ‘Ik heb geen gat in m’n hand, maar moet alles in m’n eentje regelen. Door een fout met de kinderopvangtoeslag raakte ik in de schulden. Ik durfde de post niet meer open te maken. Gelukkig heb ik nu een maatje die mij helpt.’ In 2011 heeft Kerk in Actie samen met andere kerken en christelijke organisaties het project SchuldHulpMaatje opgezet. Binnen dit project worden vrijwilligers tot ‘maatjes’ opgeleid om mensen met schulden te begeleiden en te coachen. Inmiddels zijn er zo’n 1.500 maatjes. Per jaar worden zo’n 6.000 mensen persoonlijk begeleid. De collecteopbrengst wordt onder meer ingezet om nieuwe maatjes te trainen, zodat zij goed voorbereid zijn op hun taak.
Met deze collecte steunt u het diaconale werk van Kerk in Actie zoals SchuldHulpMaatje in Nederland. Van harte aanbevolen!
Giften zijn ook mogelijk via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 40dagentijd.

 

Helpt u mee om deze collectes tot een succes te maken? Bij voorbaat hartelijk dank!

 

 

Inloop ‘t Anker

Elke maandagmorgen kan je in ‘t Anker terecht voor een praatje, kopje koffie of thee, of een boek of spel lenen. Van 10 tot 11.30 uur is ‘t Anker open. Komt u ook ????

 

Voor uw agenda

Maandag 5, 12, 19 en 26  febr: inloopochtend in ’t Anker van 10.00 tot 11.30 uur.

Dinsdag 6, woensdag 7, dinsdag 20 en woensdag 21 februari: gespreksgroepen.

Maandag 12 februari: kerkenraadsvergadering in ’t Anker vanaf 19.30 uur.

Woensdag 14 februari: aswoensdag; start 40-dagenboekje.                                                                 Oecumenia vanaf 14.30 uur in ’t Anker.

                                                          Zaterdag 14 april: bazaar in ’t Anker.

 

Presentatie Bijbel

Zondag 4 maart zal mevrouw Joke Slager-van den Beukel ( 1943 ) uit Ouderkerk a/d Amstel een door haar geïllustreerde en geschreven Bijbel presenteren, na de dienst bij de koffie. Mevr. Slager is lid van de Protestantse kerk in Ouderkerk en heeft veel in deze kerk gedaan, o.a. voor de jeugd.

Nu de kerken steeds leger worden, wilde zij meer aandacht geven aan een Bijbel die begrijpelijk is voor ALLE  leeftijden.

Zij is hier acht jaar mee aan het werk geweest. Van ieder onderwerp heeft ze studie gemaakt. Alles volgens de Bijbel.

De Bijbel heeft grote platen en de tekst die zij er bij heeft geschreven, heeft ze in eenvoudig Nederlands geschreven. Het boek begint bij de Schepping en eindigt bij Openbaringen: nieuwe hemel, nieuwe aarde. Ook is er een hoofdstuk over hoe de Bijbel is ontstaan, hoe het Christendom begon, vijf gelijkenissen en de zendings-reizen van de apostel Paulus.

Het is een boek om in te lezen, uit voor te lezen of gewoon lekker door heen te bladeren en de illustraties te bekijken. Het telt 200 bladzijden waarvan 100 in kleur. De maat is 33 x 25 cm. Met dit boek hoopt zij inspiratie te geven aan jong en oud. Hoewel een groot deel van de verhalen dateert van vóór onze jaartelling, hebben ze niets van hun zeggingskracht verloren. Het zijn verhalen, die ons nog steeds aanspreken en richting kunnen geven.

Mevr. Slager schrijft: ‘het is een sprekend en levendig boek geworden, dat in geen enkele boekenkast zal misstaan. Het is een echt familieboek, geschreven en geïllustreerd van uit het hart’.

U kunt deze Bijbel inzien en eventueel kopen voor € 39,50; dit kan ook later per bank.

 

Met een hartelijke groet, de scriba.

 

Oecumenia

We zijn het nieuwe jaar weer enthousiast begonnen met het maken van leuke vogeltjes en danken Baukje en Jenie voor hun creatieve inbreng  deze middag.

De volgende Oecumenia is op woensdagmiddag 14 februari. Het is de bedoeling dat we die middag een kleurig schilderijtje maken van een fotolijstje met daarin een kunstwerkje van allerlei verschillende soorten en kleuren knopen. Wij vragen u zelf een of meerdere fotolijstjes (zonder glas maar wel met achterkant) en knopen mee te nemen. Waarschijnlijk heeft u nog wel een doos of trommeltje met oude knopen die komen nu heel goed van pas!

Woensdag 14 februari bent allen weer van harte welkom om 14.30 in ‘t Anker!

 

Team Oecumenia

Bazaar 14 april

In de vorige kerkbrief heeft u kunnen lezen, dat we op 14 april a.s. een bazaar organiseren. We zijn druk bezig met de voorbereidingen. Er moet nog veel gebeuren, en daarbij kunnen wij uw hulp heel goed gebruiken.

 

Daarom doen we hierbij een oproep:

  • wie wil iets bakken voor bij de koffie (cake, taart, koekjes…………)
  • wie wil op zaterdag 14 april komen helpen (een uur, een halve dag, een hele dag?)
  • wie heeft een partytent, die we mogen gebruiken?
  • wie heeft een groot zeil beschikbaar?
  • wie heeft een kledingrek, waarvan we gebruik mogen maken?
  • wie heeft ruimte beschikbaar om spullen op te slaan? (we zorgen ervoor, dat alles in dozen zit, zodat het gemakkelijk op te slaan is.
  • wie zou poster voor ons kunnen maken, die we her en der in Nieuwveen op kunnen hangen?
  • wie kan ons t.z.t. helpen spullen te controleren; hierbij denken we aan elektrische apparaten en computeronderdelen, die we aangeboden hebben gekregen.

 

We hebben al spulletjes binnengekregen, maar we kunnen nog veel meer gebruiken. Heeft u nog goede spullen, die u beschikbaar wilt stellen…………….? Laat het ons weten.

Bij voorbaat hartelijk dank,

 

Ineke Könst-Rietveld: 0172-539933, konstrietveld2010@hotmail.com

Ingrid de Wilde: 06-41949215, sam612@live.nl

 

Kerstviering KND

De kinderen van de KND hebben en een gezellige kerstviering gehad. Helaas konden we niet terecht in ’t Anker; een misverstand. Dus zijn we uitgeweken naar mijn huis; Hazeweg 29. We hebben eerst gezellig wat gedronken waarna de kinderen wat mochten spelen. (De jongens achter de PlayStation en de meisjes tekenen.) Daarna hebben we kerststukje gemaakt en ‘deden we hints’ Tijdens de high tea heeft Anke v.d. Leek het kerstverhaal verteld. Rond half drie ging iedereen weer naar huis. De sfeer was heel goed en heel gezellig. Naomi Hogenelst. was er ook (haar moeder bleef ook). Jammer dat haar broertjes niet wilden. Ook heb ik Naomi uitgenodigd voor de dienst op eerste kerstdag waarop haar moeder verbaasd reageerde: “is er dan kerk”.

 

Danielle Post

 

Dank

Mede namens mijn vrouw wil ik de velen bedanken van wie we een nieuwjaarswens ontvingen. Voor het komende jaar (dat nu alweer bijna een maand oud is) wensen wij u een goed, gezond en vooral gezegende tijd toe.

 

Gespreksgroep

Met zeer veel genoegen heb ik de eerste vijf bijeenkomsten van ‘mijn’ gespreksgroep geleid.

Er heerst altijd een fijne sfeer en we komen onverwacht bij onderwerpen terecht die spontaan worden ingebracht en besproken. De reacties zijn zeer positief en daar ben ik erg dankbaar voor. We zien uit naar de volgende bijeenkomsten.

 

Ds.T.C.Wielsma

Jarigen (75-plusssers) in februari

Onze volgende gemeenteleden hopen komende maand hun verjaardag te vieren. We wensen ze alvast een hele gezellige dag toe en we hopen natuurlijk dat u van vele kanten nog meer gelukwensen mag ontvangen …………

4-feb    Dhr. C. den Hertog                    Akkermunt                    3

13-feb   Mevr. H.N. van Griethuizen        Schoterpark                  27

15-feb   Dhr. P.C. Verkerk                      Schout Clantstraat         9

15-feb   Mevr. M. Rietveld – Tensen        J.M. Halkesstraat          33 – 304

24-feb   Mevr. L. Biesbroek                    Parkstraat                     14

 

Gij, die recht doet aan mensen,

                        doe ons kiezen voor het leven

                        als uw Woord weerklinkt

                        en breng ons op het spoor van uw vrede

                        aan de hand van Jezus,

                        die als Mozes ons voeren zal naar uw land,

                        dit uur en alle dagen van ons leven. Amen.

 

                                                           Uit: Dienstboek. Een proeve. Schrift, maaltijd, gebed.

 

Uit de kerkenraad

Het 1ste kerkblad in 2018. De 1ste keer dat de eindredactie niet meer in handen is van Dick Spelt. De gemeente Noorden is de komende 2 jaar aan de beurt om deze taak te vervullen. Vanaf deze plaats danken wij Dick heel hartelijk voor zijn werk. De stukken op de achterpagina waren steeds zeer de moeite waard om te lezen. Fijn dat je deze taak voor onze gemeente met plezier hebt kunnen vervullen! I.v.m. zijn bevestiging als diaken heeft Leen Visser zich teruggetrokken als koster. Gelukkig is er vervanging gevonden. Welkom Jan Bos! Succes met je kostertaken! Wat hebben we mooie diensten mogen beleven, zo aan het eind van het jaar. Daar gingen heel wat voorbereidingen aan vooraf. Daarom hierbij allen die op wat voor manier hebben bijgedragen om de aankleding van de kerk en de diensten tot een succes te maken heel hartelijk dank!  Bijzonder was het dat er in de Kerstnachtdienst zoveel voor ons onbekende gezichten waren. Wat fijn dat ook zij de weg naar de kerk hebben gevonden in deze dagen!

 

15 jan namen we in de kerkenraadsvergadering afscheid van Rita v/d Boon en Bea de Visser, onder dankzegging voor alles wat zij voor de gemeente hebben betekend. Bijzonder fijn dat Rita direct weer bereid is pastoraal werker te worden! Er werden een aantal zaken met de kerkrentmeesters besproken en besloten hierover een extra ledenvergadering te houden. Zoals gebruikelijk deed de predikant verslag van haar werkzaamheden in de afgelopen maand. In het voorjaar zal er weer een jaarboek verschijnen; hiervoor moet binnenkort kopij ingeleverd worden. Het werkplan 2018 werd besproken; er zal weer veel gebeuren! O.a. n.a.v. de gehouden pastorale enquête, maar ook door kerkrentmeesters en diaconie en zaken betreffende de diensten, de jeugd, de oecumene… Zowel de ouderen als de kinderen kunnen terugzien op een mooi Kerstfeest wat binnen hun eigen groep is gehouden.

 

Vacature preekvoorziener

Mevr. Jannemarie Spelt heeft de afgelopen weken voor de 5de keer het rooster van predikanten gemaakt. Dat vergt altijd heel wat telefoontjes maar het is haar weer gelukt! Vanaf deze plaats willen we haar hiervoor hartelijk danken. Verder heeft de preekvoorziener iedere week de taak om de (gast)predikant te mailen en zijn of haar liturgie door te mailen aan organist en koster. Het is dus noodzakelijk om met de pc om te kunnen gaan. Het contact met de predikanten vindt Jannemarie erg fijn. Als er echter iemand anders is die dit werk graag wil gaan doen, gaat zij met alle plezier een stapje opzij. Wilt u beter weten wat de functie inhoudt, neemt u dan contact op met Jannemarie, tel. 539735. Lijkt het u wat om deze functie van haar over te nemen, meldt u dit dan bij de scriba, tel. 538102 of a.n.hoogerwerf@gmail.com.

 

Met een hartelijke groet, de scriba.

 

Actie kerkbalans 2018

Zo rond het samenstellen van deze kerkbrief wordt de balans opgemaakt van de actie Kerkbalans 2018; “Geef voor je kerk”. De eerste reacties van de vrijwilligers die de enveloppen hebben weggebracht en weer opgehaald waren overwegend positief. Velen hadden de envelop klaar liggen zodat het ophalen soepel verliep.

We willen bij deze alvast ‘de lopers’ hartelijk danken voor hun inzet voor onze gemeente. Het is toch altijd weer heel wat werk; fijn dat jullie dat hebben willen doen.

In de volgende kerkbrief hopen wij het resultaat te melden.

 

Ontwikkelingen pastorie

De op 31 januari gehouden extra ledenvergadering waarin met name gesproken werd over de ontwikkelingen rond de pastorie, werd goed bezocht (ca. 25 gemeenteleden). De aanwezigen werden bijgepraat over de plannen die er zijn. Daarnaast werden er ook nog wat vragen gesteld over de procedure rond de vragenlijst over het pastorale werk in onze gemeente.

Een uitgebreid verslag van deze avond volgt later.

 

Nieuw emailadres beheerder ’t Anker

Onze beheerder van ’t Anker, Paul Rehorst, heeft een nieuw emailadres; paul.7.anker@gmail.com

Mocht u ’t Anker willen huren voor een of andere activiteit b.v. verjaardag, jubileum, vergadering of voor iets anders dan kunt altijd bij hem terecht. Paul is altijd bereid mee te denken over hoe een en ander het best te organiseren is en wat hij daarin kan betekenen. Hierbij ook zijn telefoonnummer waaronder hij vrijwel altijd bereikbaar is: 06 – 22513394.

 

Namens de kerkrentmeesters

Jan Vervark          

 

Opbrengst overige collectes december en januari

Orgelfonds € 167,35; verwarmingskosten € 99,00; onderhoud gebouwen € 63,20; kerk € 558,95

en voor de instandhouding van de predikantsplaats € 633,56. Voorts werd er een gift ontvangen van € 20,00.

Verwarmingskosten €  62,65; orgelfonds €  39,00; onderhoud gebouwen €  44,85; alg. kerkelijk werk €  297,60 en instandhouding predikantsplaats €  299,90.

 

Hartelijk dank voor uw bijdragen en giften,

de Kerkrentmeesters.

 

Verantwoording collectes diaconie december en januari

Pastoraat binnenvaart  € 52,05; Nieuwkoop helpt Oost-Europa  € 111,09; Kinderen in de Knel

€ 219,40 en voor het plaatselijk werk van de diaconie werd € 44,00 ingezameld. Verder mochten we nog een aantal giften ontvangen; voor de bloemen € 25,00 en € 10,00.

Oecumene, t.b.v. SKIN (Samen Kerk in Nederland) €  78,00 en voor de bestrijding van lepra werd €  159,70.

Ook zijn de zendingsbusjes die achter in de kerk hangen weer geleegd; opbrengst € 50,98

 

Namens de diaconie, dank voor uw gave.

 

 

Aan het woord…..Baukje Veenstra

Wat een verrassing was het voor de familie dat er op 6 juni 1969 niet één maar twee kindjes werden geboren in het gezin Veenstra: Baukje kwam 10 minuutjes na Jenie ter wereld. Dr. van Dongen had al gezegd dat het een tweeling werd, maar dat hadden vader en moeder nog stil gehouden….2 pond woog Baukje en dat betekende dat ze 3 maanden in het ziekenhuis in Leiden bleef. Haar ouders mochten slechts achter glas naar haar kijken! Daarna kwam ze gelukkig thuis in de Bruningsstraat,  het huis waar haar moeder nu nog woont.

Baukje heeft een leuke jeugd gehad: veel buiten spelen, o.a. stoepranden, naar de speeltuin en het zwembad en uitjes naar Artis en het strand. Ze waren de 1ste leerlingen die naar de Wegwijzer gingen. Daar kwam Baukje in de klas bij Marijke Spelt met wie ze nog steeds bevriend is. In de 3de en 4de klas had ze meester van der Houwen; dat was een leuke leraar! De school was klein, knus, dicht bij huis en gemoedelijk. De tweeling ging de hele lagere schooltijd hetzelfde gekleed.  Op zondag gingen ze naar de kerk en daarna naar ’t Anker voor de zondagschool.

De volgende stap was MAVO de Schakel in Nieuwkoop.  Baukje was vooral goed in talen. In de pauze haalde ze snoep bij een winkeltje verderop en  ze herinnert zich ook het schoolkamp in Groet. Ze zat in de laatste klas die daar eindexamen deed; daarna sloot de school. Wat de kerk betreft ging ze als puber een beetje om en om naar de kerk. Ook trouw naar catechesatie, eerst bij ds. Molenaar en daarna bij ds. de Graaf. Bij de laatste heeft ze rond haar 18de belijdenis gedaan, samen met Jenie en Jacoline Spek. Daarna naar de gespreksgroep bij mevr. de Graaf; dat was een leuke groep!

Weer een stapje verder van huis was de volgende opleiding: de MEAO in Leiden, waar Baukje de toeristisch secretariële richting deed. Daar kon je meerdere kanten mee uit. Ze heeft aan de MEAO 3 vriendinnen overgehouden; vriendschappen die zich in de loop van haar leven hebben verdiept. Ze hebben veel plezier samen maar kunnen ook serieus zijn; heel waardevol! In die tijd ging Baukje voor het eerst naar het buitenland: een studiereis naar Spanje. Ze bleef betrokken bij de kerk: in de jeugddienstcommissie en de organisatie van ‘Happy Hour’, een laagdrempelige dienst. Ook ging ze buiten de deur van de Hervormde kerk kijken: in Amsterdam naar de Gospeltheek (een discotheek met gospelmuziek), samen met Kees Groenendijk en Hans van ’t Kruis, en naar jongerenweekenden. Ook ging ze naar het Open Huis in Hoenderloo bij evangelisten Nol en Helene Esmeijer. Met jongeren uit het hele land kwam men daar samen om te zingen, naar een voordracht te luisteren en elkaar te ontmoeten. Ze is met deze groep ook naar Israël geweest, waar ze nog steeds vriendinnen aan heeft overgehouden.

Na de MEAO werd het tijd om aan het werk te gaan. Eerst werd Baukje productiemedewerker en daarna secretaresse bij een bedrijf in Nieuwkoop dat printplaten maakte. Helaas werd haar contract niet verlengd. Ze kwam bij een machinefabriek in Alphen, waar ze telefoniste/ administratief medewerker werd. 13 jaar heeft ze daar gewerkt, niet altijd met evenveel plezier. In die tijd is ze ook overspannen geweest. In Bodegraven kwam ze bij een handelsonderneming te werken, die o.a. sanitair leverde aan bouwmarkten, met leuke collega’s. Ze deed daar administratief werk. Na 7 jaar werken werd het bedrijf overgenomen en kreeg Baukje van de één op de andere dag ontslag. Gelukkig werd het financieel goed afgehandeld, waardoor ze het jaar daarna heeft genoten door veel leuke dingen te doen. Ze heeft toen ook veel gesolliciteerd en vrijwilligerswerk bij Aar en Amstel gedaan waar ze activiteiten organiseerde voor dementerende ouderen. Het bleek dat ze dit heel leuk vond; het omgaan met mensen beviel veel beter dan het administratieve werk. Ook in de kerk is dat gebleken: sinds 2006 is zij pastoraal werker. Eén van de sollicitaties was bij Ons Tweede Thuis in Aalsmeer. Marijke Spek werkte in dezelfde vestiging. Inmiddels werkt Baukje er ruim 6 jaar op een groep van 7 à 8 ouderen met een verstandelijke beperking. Ze assisteert haar collega met de dagelijkse levensverrichtingen van de  cliënten in wisselende diensten. Het geeft voldoening maar is wel zwaar en verantwoordelijk werk en er is altijd tijd te kort.

Privé verveelt Baukje zich nooit: ze heeft veel vrienden, is een familiemens en doet mantelzorg voor haar moeder. Haar hobby’s zijn lezen, film, concerten, theater, wandelen (2 x de vierdaagse gelopen!) en creatieve bezigheden. Ze gaat graag dagjes uit en op vakantie; ze heeft al heel wat van de wereld gezien. Ze zou hier nog een heleboel over  kunnen vertellen, maar we moeten een punt zetten achter dit interview. Het wordt tijd dat ze aandacht geeft aan haar 2 liefste huisgenootjes: de katten!

 

Annet Hoogerwerf-Teitsma

 

Ledenmutaties

Een hartelijk welkom aan: mevr. N.M. en mevr. K. van Eijk, Kerkpad 25 , 2461TJ  Ter Aar. Al geruime tijd bent u trouwe bezoekers van onze kerkdiensten. Fijn dat u zich nu ook officieel hebt laten overschrijven naar onze gemeente.

En een hartelijk welkom aan: mevr. B. Schoenmaker en dhr. M.J. Angenent, W.P. Speelmanweg 39, die vanuit Aarlanderveen naar Nieuwveen zijn verhuisd. We hopen dat u zich snel thuis zult voelen in onze gemeente!

Dhr. Kadé, de Afslag 3, heeft besloten zich te laten inschrijven. Dit geldt ook voor mevr. G.J. van den Wijngaard, Oude Nieuwveenseweg 11 C.

Dhr. W.F.C.P. Kranenburg heeft enige jaren in Breukelen gewoond en is weer terug op Nieuwveens Jaagpad 34.

Allemaal van harte welkom en wij hopen u te ontmoeten in de diensten of bij andere activiteiten!

 

Cheryl v/d Berg is verhuisd van Gruttoveld 2 naar Hazeweg 8. We wensen je daar veel woonplezier toe.

 

Regionale agenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar

 

Zo. 4 febr. 18.30 uur Sing-in Nieuwveen Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45

Zo. 4 febr. 10.00 uur Zendingsdienst Aarlanderveen Gereformeerde kerk. Dorpsstraat 107
Zo. 4 febr. 9.30 uur Zondag van het werelddiaconaat. Ontmoetingsdienst Nieuwkoop Hervormde kerk,

Reghthuysplein.

Zo. 4 febr. 9.30 uur Schoolkerkdienst W. Verlaat Geref. kerk.

Korte Meentweg 17.

Zo. 4 febr. 12.00 – 13.30 uur Kliederkerk Rijnsaterwoude,

Herenweg 26.

Schoolhuis, Domplein
Zo. 11 febr. 18.30 uur Avondgebed/Leerhuis Nieuwkoop Hervormde kerk,

Reghthuysplein.

Zo. 11 febr. 18.30 uur Jeugddienst Ter Aar Hervormde kerk
04-03-18

Zondag

19.00 uur Zangdienst W. Verlaat Geref. kerk.

Korte Meentweg 17.

04-03-18

Zondag

10.00 uur Gezinsdienst Aarlanderveen Hervormde kerk. Dorpsstraat 38.
04-03-18

Zondag

9.30 uur Gezinsdienst Nieuwveen Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45

04-03-18

Zondag

18.30 uur Sing-in Nieuwveen Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45

 

Toelichting:

 

Leimuiden: alle informatie van onze kerk is op de website te vinden: www.pgleimuiden.nl

 

Nieuwveen iedere maandag inloopochtend: van 10.00 tot 11.30 uur bent u welkom in ’t Anker,

A.H. Kooistrastraat 29. Er is koffie en thee en alle gelegenheid voor een praatje. Ook zijn er (kosteloos) boeken, puzzels en spelletjes te leen.

Nieuwveen. 4 febr./ 4 maart. Sing-in Nieuwveen: een uurtje zingen met elkaar naast een korte Bijbellezing, meditatie en gebed. Aanwezigen krijgen ook de gelegenheid om zelf liederen te kiezen uit het Nieuwe Liedboek en de Eigen Bundel van de Ontmoetingskerk.

Aarlanderveen. 4 febr. Gezamenlijke Zendingsdienst met de Hervormde gemeente. Voorganger: dhr. G. Westerkamp, Houten.

Nieuwkoop. 4 febr. Ontmoetingsdienst. Voorganger: ds. J.A. Wegerif, Nijverdal.

Woerdense Verlaat. 4 febr. Voorganger: ds. J.W. van Dijk. M.m.v. de kinderen van basisschool “De Meent”.

Nieuwkoop. 11 febr. Avondgebed/ Leerhuis. Voorganger: ds. H.J. Prosman.

Ter Aar. 11 febr. Jeugddienst. Voorganger: ds. E. Versloot uit Mijdrecht m.m.v. Gospelkoor ‘Romans Twelve’ uit Katwijk.

  1. Verlaat. 4 mrt. Zangdienst. Voorganger: ds. A. Davelaar uit Rotterdam.

Aarlanderveen. 4 maart. Gezamenlijke Gezinsdienst met de Gereformeerde kerk. Voorganger: dhr. E.J. Bergman, Katwijk.

Nieuwveen. 4 maart. Gezinsdienst. De dienst is gericht op kinderen; zij gaan dan ook niet naar de kindernevendienst. Er zal medewerking worden verleend door een kinderkoortje.

 

Regionale agenda jeugd van de kleine gemeentes rond Ter Aar

 

datum tijd Dienst of activiteit plaats Kerk of gebouw en adres
02-02-18

Vrijdag

19.30 uur Sirkelslag YOUNG Ter Aar Geref. PKN kerk,

Oostkanaalkade 2

11-02-18

Zondag

9.30 uur Dienst voor jong en oud Ter Aar Geref. PKN kerk,

Oostkanaalkade 2

11-02-18

Zondag

19.00 uur Jeugddienst W. Verlaat Geref. kerk, Korte Meentweg 17
11-02-18

Zondag

18.30 uur Jeugddienst Ter Aar Hervormde kerk
18-02-18

Zondag

9.30 uur Gezinsdienst W. Verlaat Geref. kerk, Korte Meentweg 17
18-02-18

Zondag

10.00

uur

Jeugddienst Aarlanderveen Gereformeerde kerk,

Dorpsstraat 107.

 

Toelichting:
02 februari: Geref. PKN kerk: Sirkelslag YOUNG is hét online spel voor jeugdgroepen (12 t/m 16 jaar). Sirkelslag YOUNG vindt plaats op vrijdagavond 2 februari a.s. We doen mee met een groep uit Ter Aar, onder de naam: “Team Ter Aar”. Jongeren uit andere gemeentes die aan wil sluiten zijn welkom. Het thema is dit jaar “Onvoorwaardelijke liefde”. Het verhaal gaat over Ester, een dapper meisje. De jongeren krijgen opdrachten, waarin uithoudingsvermogen, creativiteit, samenwerken, puzzelvaardigheid en enthousiasme nodig zijn en ontdekken wat onvoorwaardelijke liefde is! De winnende groep wint een VIP-pakket voor de EO-Jongerendag.

 

11 februari: Geref. PKN kerk: Dienst voor jong en oud. Thema: “Onvoorwaardelijke liefde”, hetzelfde thema als Sirkelslag YOUNG. Op een creatieve manier zullen in de dienst de ervaringen met Sirkelslag verwerkt worden, zodat de hele gemeente een beeld krijgt van wat Sirkelslag is en wat de jongelui op die avond hebben gedaan.

 

11 februari: Ter Aar. Hervormde kerk. 11-02-18  18.30 uur. In deze dienst zal voorgaan Ds. E. Versloot uit Mijdrecht m.m.v. Gospelkoor ‘Romans Twelve’ uit katwijk.

 

18 februari: Aarlanderveen. Gezamenlijke jeugddienst met de Hervormde Gemeente. Voorganger: mw. J. Sneep-Oorbee uit Woerden, in de Geref. kerk.

 

Mogen wij ons voorstellen: Het Groot Klassiek koor

Het gloednieuwe Nederlands Klassieke koor! Unieke concerten in Nederlandse Kathedralen en concertgebouwen!

De concerten zijn in samenwerking met beroemde musici als Wibi Soerjadi, The Dutch Orchestra etc.

Het concept in een notendop: Start is in maart 2018 o.l.v. de Nederlandse dirigent Martin Zonnenberg

In iedere provincie van Nederland zit een afdeling van het Groot Klassiek Koor. Koorleden studeren in 4 repetities een prachtig klassiek repertoire in o.l.v. professionele dirigenten. Waarna er een generale repetitie volgt met alle provincies samen. In iedere provincie van Nederland zit een afdeling van het Groot Klassiek Koor. Het totaalkoor zingt door heel Nederland in kathedralen en con­certzalen. We zingen uit de top 50 van de beroemdste koorwerken

We worden begeleid door de beste pianisten en solisten van Nederland. De koorleden kunnen meezingen met 8 tot 12 spetterende concerten in 2018 en 2019!

Locaties waar we in 2018 gaan zingen: Apeldoorn, Eindhoven, Bolsward en De Doelen in Rotterdam.

Voor dit project zoeken we zangers en zangeressen, welke ervaring hebben met het zingen van klassieke koorwerken.

De contributie voor dit project bedraagt € 100,-

Meer informatie kunt u vinden op www.klassiekkoor.nl of stuur een mail naar info@klassiekkoor.nl