Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

De ontmoetingskerkbrief van jan 2015

 

Datum Predikant Bijzonderheden Collectes
4  jan. 2015        9:30

 

18:30

Ds. P. Wilschut

Alphen aan den Rijn

 

sing-in o.l.v. Dita Bos

Koffiedrinken na afloop dienst 1. kerk

2. predikantsplaats

3. orgelfonds

11 jan. 2015       9:30 Ds. F. Bos

Waddinxveen

  1. diaconie

2. predikantsplaats

3. alg. kerkelijk werk

18 jan. 2015       9:30 Ds. P. Wilschut

Alphen aan den Rijn

Na afloop preekbespreking 1. kerk

2  predikantsplaats

3. verwarmingskosten

25 jan. 2015       9:30 Ds. Dennis Verboom

Leiden

  1. Leprastichting

2. predikantsplaats

3. onderhoud gebouwen

 1 febr. 2015       9:30

 

 

18:30

Ds. T. Wielsma

Uithoorn

 

sing-in

Koffiedrinken na afloop dienst 1. Kerk in Actie

2. predikantsplaats

3. restauratiefonds

 

Mijn tijd is nabij, ik houd met mijn leerlingen het paasmaal bij u (vertaling Naardense Bijbel van Mattheus 26:18)

Een meditatie bij de viering van de maaltijd van de Heer.

Wie de inhoud van het avondmaal tot zich wil laten doordringen, heeft daarbij de Evangeliegedeelten, die over het avondmaal vertellen, nodig!

 

Maar vooraf dit: in de Bijbelvertaling, hierboven aangehaald, is het bijzondere, dat heel de Bijbel vertaald wordt in de tegenwoordige tijd. Jezus zei dit niet, Hij zégt het. Dat vertelt iets over het karakter van het Evangelie. Het is geen verhaal van: er wás eens. Het is geen bericht, dat iets interessants vertelt over mensen en hun geloof van heel vroeger. Deze boodschap is voor jou bedoeld, en voor u. Jezus zégt het: vandaag.

Hij wil vandaag met Zijn leerlingen avondmaal vieren. Wie zijn dat: zijn leerlingen?

Dat zijn in onze tekst de twaalven. Maar zij staan symbool voor wie zijn leerlingen zouden worden. Dat zijn (zie het slot van het Mattheus-Evangelie) allen, die gedoopt zijn en die alles bewaren, wat Jezus aan de twaalven heeft gegeven aan onderricht.

Jezus wil dus met Zijn leerlingen de maaltijd vieren, die wij het avondmaal noemen ,of: maaltijd van de Heer. Avondmaal is de tafelgemeenschap van de gemeente met de Heer.

Wat gebeurt daar nu aan tafel en wie mogen in het spoor van de twaalf vandaag meedoen?

Als we naar onze oude reformatorische praktijk kijken, zien we, dat bij Calvijn en later in de gereformeerde traditie het avondmaal is beperkt tot een leerstellige inleiding en het eigenlijke avondmaal is beperkt tot de communie, het rondgaan van brood en beker.

Daaraan is vastgeknoopt een beleving van: je gaat, ieder voor zich, als zondaar, die berouw heeft en de genade van Jezus verzoenend lijden en sterven zoekt. In met name ons land kwam daarbij: ben ik wel ooit waardig, om mee te doen? Kan ik, door mee te doen me ook een oordeel eten en drinken? Hoewel het ook wel weer letterlijk een tafelgemeenschap werd.

Als we terug gaan naar de bron, zien we Jezus en Zijn leerlingen. Zij vieren het Pascha: dat wil zeggen: er wordt verteld, er wordt gebeden, er is het brood, er is de wijn. Zij nemen, eten, gedenken, geloven en ze zingen de lofzang (de psalmen 113-118).Kortom: Samen vormen ze een gemeenschap, die bij elkaar hoort. Hoe bij elkaar? Omdat ze in Jezus’ naam gevraagd worden dit Pascha te vieren. Bij het brood: dit is mijn lichaam voor u; doet dit tot ,mijn gedachtenis. Bij de beker: dit is de beker van het nieuwe verbond in mijn bloed; drinkt daaruit tot mijn gedachtenis.

Avondmaal vieren is dus veel meer dan ieder voor zich deelnemen, meer dan de communie alleen. Het begint met het dankgebed, met het Heilig, Heilig, Heilig daarin, de inzettingswoorden klinken, de meestal gezongen gedachtenis en het gezegend Hij die komt in de naam des Heren, de aanroeping van de Heilige Geest (want zo is Hij, de Heer, nu aanwezig),het Onze Vader en de lofzang tot het Lam van God.

Avondmaal is de maaltijd van de verbondsgemeenschap rond Jezus. Het is een echte viering, waarin we in navolging van de Heer doen wat Hij deed: nemen, eten, gedenken en geloven.

Wie mogen daaraan meedoen? Zijn leerlingen dus. Er zijn geen uitzonderingen. Wel blijkt, dat aan tafel er heel verschillende mensen meedoen: bijvoorbeeld Judas. Die wordt niet van het avondmaal geweerd. Hij gaat zelf weg. Want de Heer weet natuurlijk, wat echt is en wat gespeeld. Wie zijn de leerlingen vandaag? Dat zijn in elk geval allen, die in Zijn Naam gedoopt zijn en Hem volgen. Dat is de geloofsgemeenschap, waar jong en oud toe behoort.

Jezus met Zijn leerlingen…Zeker, zegt u, misschien, maar dat zijn toch alleen volwassenen?

U wijst op de twaalven. Inderdaad, dat zijn volwassenen. Maar het zijn ook enkel mannen. We weten al van Paulus, dat de gemeente de maaltijd viert: allen, die ertoe behoren.

Dat kan nooit betekenen, dat iemand vanwege leeftijd, of handicap zou kunnen worden geweerd.

Natuurlijk blijft de gemeente een leergemeenschap. Jong en oud vieren samen de maaltijd van de Heer en jong en oud worden ook steeds opgeroepen te leren, wat zij doen. Een kind leert al vroeg: de Heer houdt van je, zoals je bent; zeg maar amen als je brood en wijn krijgt. Een mens die verder groeit in het geloof ervaart hoe diep die liefde gaat: mijn lichaam en bloed: vergeving van zonde, verzoening met God. Hopelijk zullen we met zijn allen blijven groeien in de hoogte, breedte en diepte van dit grootse geschenk voor ons:

Hij wil met ons het paasmaal houden. Halleluja, lof zij het Lam.

 

Wel en wee

Ik was pas op bezoek bij mw. C.Stichter-Lok, Dorpsstraat 82. Zij heeft een ernstige ziekte onder de leden.

Mw. Miep van Leeuwen-Thomas, Oude Nieuwveenseweg 38, wordt momenteel behandeld i.v.m. een kwaadaardige tumor in haar hoofd. We hopen en bidden voor haar, haar man en gezin, dat er voor haar goede kansen zijn.

Pas achteraf hoorde ik dat dhr. Jan Baas naar het ziekenhuis is geweest. En dat terwijl hij kort daarna moest verhuizen. Inmiddels gaat het weer een stuk beter met hem. Hij verblijft  nu bij familie. Zijn postadres is: Zuideinde 202, 2421 AP Nieuwkoop.

Wim Könst, Parkstraat 9, heeft wederom een voet in het gips. Sterkte ermee! Met Peter Rietveld, Groenoord 61 in Alphen a/d Rijn, gaat het beter. God zij met allen.

 

Zondag 4 januari

Op deze eerste zondag van het jaar 2015 hoop ik in uw midden voor te gaan. Op het moment  van schrijven kan ik u nog niet zeggen wat de inhoud van de dienst gaat worden. Na afloop kunnen we elkaar ontmoeten bij de koffie. En opnieuw elkaar heil en zegen toewensen.

 

 

Onze wensen

Mijn vrouw en ik zijn erg dankbaar voor alle warme en goede contacten die we mochten ervaren van u en jullie. Het is fijn om te voelen dat we er helemaal bij horen. We wensen iedereen een goed oudjaar en voor 2015 Gods zegen en liefde voor elke dag.

 

Terug kijken..

U krijgt geen overzicht van alles wat er gedaan en gebeurd is in onze gemeente. Het is veel geweest. Er is een grote groep vrijwilligers die op alle mogelijke manieren, soms op de voorgrond, soms op de achtergrond, zich ongelofelijk heeft ingezet. Zonder u/jullie was veel niet mogelijk geweest. Iedereen wil ik dan ook heel hartelijk bedanken voor alle samenwerking en inzet. Moge God het zegenen.

 

ds. Piet Wilschut.

 

Diaconiecollecte 11 januari

Deze collecte is bestemd om wat extra’s te kunnen doen zoals; het bezorgen van een bloemetje, om extra bijdrages aan collecten toe te kunnen voegen en voor andere kosten die wij maken.

 

Diaconiecollecte 25 januari: Leprastichting

U  kunt u iets heel moois doen voor leprapatiënten in Myanmar.
Wat is het geval: In het lepraziekenhuis in Myanmar (voorheen Birma) is heel dringend een nieuw röntgenapparaat nodig. En u kunt daaraan bijdragen. Nu wordt nog gewerkt met een Philips-apparaat dat in 1960 tweedehands is aangeschaft. Dit apparaat is helemaal op. Het kan nog maximaal 10 foto’s per dag maken, die ook nog eens van matige kwaliteit zijn.

Voor de artsen in het lepraziekenhuis is het heel lastig om ‘zware gevallen’ te behandelen. Goede röntgenfoto’s zijn namelijk cruciaal voor de juiste diagnose. Zonder juiste diagnose kunnen ernstige zweren niet effectief behandeld worden. Ook is het heel moeilijk om hersteloperaties uit te voeren.
Het plan was om dit jaar een nieuw digitaal röntgenapparaat te kopen, waarmee wél de juiste diagnose wordt gesteld. In totaal is hiervoor ruim € 49.000 nodig. De helft van dit bedrag is al binnen. Met de hulp van mensen zoals u gaat het lukken om ook de overige € 25.000 dit jaar nog binnen te krijgen. Als 1.000 mensen € 25,- geven, kunnen we het röntgenapparaat dit jaar nog bestellen.
Wilt u zelf via uw bank een gift overmaken, dan kan dat via rekeningnummer  889 889 (NL49 INGB 0000 889 889). Kies hieronder bij Specifiek project voor Mawlamyine Hospital Myanmar, voor uw gift voor het Rontgenapparaat!

 

Diaconiecollecte 1 februari Wereld diaconaat  Kerk in Actie

In het noordoosten van Cambodja wonen veel inheemse volken. Volken waarmee de regering en de grote bedrijven geen rekening houden. Zij willen dat het bos waarin de inheemse volken leven, plaats maakt voor exploitatie en dammen om de rivieren te benutten.

Kerk in Actie werkt samen met de organisatie NTFP om de inheemse bevolking van Cambodja te ondersteunen. Ze leren welke mogelijkheden ze hebben om op te komen voor hun rechten op het land en bos. Maar ook om samen te werken en hun inkomen te vergroten. Dat doen ze bijvoorbeeld met de teelt van cashewnoten. NTFP leert boeren hoe ze deze noten moeten verbouwen en helpt hen ook bij het branden,  verpakken en op de markt brengen. En met succes, want zo vertelt mevrouw Ra Vae: “Ik ben heel blij dat wij geleerd hebben cashewnoten te enten. We verdienen er zoveel geld mee, ik sta er versteld van!” Kerk in Actie wil nog meer mensen als mevrouw Ra Vae ondersteunen. Helpt u mee?

Al deze collectes zijn door de diaconie van harte bij u aan bevolen.

 

Giften diaconie november

In het overzicht van vorige maand zijn de volgende extra giften per abuis niet vermeld:

€ 100 voor de voedselbank en € 20 voor de diaconie.

 

Opbrengst diaconiecollecten december

Ebolaramp Afrika: €   204,25; Nieuwveen Helpt Oost-Europa: €  194,70; Zuid-Soedan: €  170,50.

 

Giften diaconie

De diaconie heeft de volgende extra giften ontvangen: € 10 ,– voor de diaconie, € 50,– voor Ebola en

€ 200,– voor Zuid-Soedan.

Hartelijk dank voor uw giften en bijdragen!

Inloopochtenden Het Anker

In januari zijn weer op de oneven weken de inloopochtenden, dus op 12 en 26 januari. Maar let op! De tijden zijn veranderd, de nieuwe tijden zijn; van 10.00 t/m 11.30 uur.

Kom gezellig langs voor een praatje en een kopje koffie of thee.

 

De diaconie

 

Oecumenia

Woensdag 14 januari bent u vanaf 14:30 weer welkom in Het Anker. De eerste keer in het nieuwe jaar zal een beetje een verrassingsmiddag zijn. Het wordt een wat gevarieerde middag. Daarnaast wordt er natuurlijk weer voor een “natje en droogje” gezorgd.

 

Opbrengst collecten december

Zendingsbussen: €  4,00; orgelfonds: €  176,85; predikantsplaats: €  402,86; alg. kerkelijk werk €  379,63; verwarmingskosten: €   78,85.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

 

Kerkbalans 2015

Wij willen bij deze alvast uw aandacht vragen voor de actie Kerkbalans 2015. Als gemeente sluiten we ons aan bij de actie die landelijk wordt gehouden en het thema heeft meegekregen: “Mijn kerk in balans”. De actie vindt plaats in de periode van zondag 18 t/m zaterdag 31 januari 2015.

Via uw bijdrage aan Kerkbalans maakt u het mogelijk dat het werk van onze gemeente – de verkondiging van het Evangelie, pastoraalwerk en jeugdwerk – door kan gaan. Daarvoor is geld nodig.

U ontvangt allemaal een enveloppe met informatie en een antwoordstrook waarop u uw bijdrage voor 2015 kunt vermelden. Deze strook wordt in de week van 25 januari weer bij u opgehaald.

Wij vragen u vriendelijk daaraan uw medewerking te verlenen.

 

Parkeren voor de kerk

Zoals u weet staan er een aantal huizen vlak naast de kerk. Er zijn momenten dat de bezoekers van de kerk hun auto zodanig parkeren dat de bewoners van deze huizen niet met hun auto weg kunnen. Bovendien kunnen hulpdiensten er in geval van nood niet door. Dat roept uiteraard irritatie op en er is in het verleden een aantal malen over geklaagd. Recent is dit weer gebeurd. Wij verzoeken dan ook iedereen niet meer bij de kerk te parkeren om deze overlast te voorkomen. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld het kerkkoor tijdens hun repetitie-avond. We zullen de kosters vragen hier op te letten zodat zij iemand erop attent kunnen maken. We hopen erop dat u begrip heeft voor dit verzoek en eraan gehoor wilt geven.

Eindejaarscollecte en vrijwillige bijdrage 2014

Deze collecte is bestemd voor het eigen werk in onze gemeente. De plek van samenzijn en onderling vertrouwen. Uw steun is zeer welkom. Wilt u nakijken of u de toegezegde vrijwillige bijdrage over 2014 al hebt betaald? Zo niet wilt u dit dan alsnog doen voor het einde van het jaar? Zo kunnen wij het werk in de gemeente voortzetten.

De kerkrentmeesters

Vanuit de kerkenraad

De vergadering van 8 dec. j.l. werd geopend met gebed en het bezinningsonderwerp ‘Geven in alle bescheidenheid’. Het is goed dat de kerkenraad niet alleen bezig is met de zakelijke kant maar ook altijd tijd vrij maakt voor bezinning. De diensten van de afgelopen maand werden geëvalueerd waarbij we constateerden dat het heel fijn was dat er jongeren waren die in de jeugddienst vertelden over hun ervaringen in Zuid-Afrika. Wel heeft de kerkenraad besloten een andere invulling te gaan geven aan wat de jeugddiensten waren; het zullen meer gezinsdiensten worden. De diensten en activiteiten voor de decembermaand werden doorgesproken en hieromtrent werden diverse afspraken gemaakt. Er wordt op zoveel mogelijk plekken aan PR gedaan, zodat ook mensen die niet lid zijn van onze gemeente op de hoogte kunnen zijn. Over de indeling van het liturgisch centrum, voor in de kerk, werden afspraken gemaakt. Er werd verslag gedaan van de classisvergadering, met name over het onderwerp ‘interimpredikant’. De inloopochtenden zijn na ongeveer een half jaar geëvalueerd; vanaf januari zullen zij van 10.00 tot 11.30 uur gehouden worden. De begroting van de diaconie werd besproken en goedgekeurd. Het nieuwe rooster met predikanten en collectes voor 2015 was klaar en werd ook goedgekeurd. Het CvK is met diverse zaken bezig welke binnenkort gestalte zullen krijgen. U hoort er te zijner tijd meer over. Eén van deze is het parkeren voor de kerk. U leest er verderop over. Tenslotte werd de jarige Kees Spek toegezongen, wat illustreert dat de sfeer in de kerkenraadsvergadering weer zeer goed was.

 

De scriba

 

Jarigen 1 januari t/m 7 februari

Deze maand en de eerste week van februari hopen veel leden van onze gemeente hun verjaardag te vieren.

Bijzonder is toch wel dat mevr. Van Roon de leeftijd van 100 jaar hoopt te bereiken. Wat een gezegende leeftijd! Ongetwijfeld zal dit een dag worden met een gouden randje; veel bloemen en misschien wel “hoog” bezoek. We wensen u toe dat u hiervan kunt genieten en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

Ook mevr. Rijlaarsdam (Sari) en dhr. Den Hertog hebben de leeftijd der sterken al bereikt. Als u Sari, die pas is verhuisd, een kaartje wilt sturen, dan vindt u hieronder het adres.

 

2-jan Mevr. H. Rijlaarsdam – Clement Nieuwveens Jaagpad 10  
13-jan Mevr. S.G. Rijlaarsdam – van Ofwegen Driehoorne, Uranusstraat 422
2402 AR Alphen a/d Rijn
 
15-jan Mevr. V. Domingues – Baptista Bruningsstraat 9  
26-jan Mevr. P.A. van Roon – Colijn Geerweg 10, Ter Aar  
27-jan Dhr. P.C. Verkerk Oude Nieuwveenseweg 133  
30-jan Dhr. G. Spek Jan van Blankenpad 7  
30-jan Mevr. J.H. Verkerk – Verstoep Oude Nieuwveenseweg 133  
4-feb Dhr. C. den Hertog Akkermunt 3  
4-feb Dhr. A.J. Zijl Oude Nieuwveenseweg 51  
6-feb Dhr. D.T. Joha Oude Nieuwveenseweg 70
7-feb Mevr. A.J. Bos – Nell Oude Nieuwveenseweg 8

 

Namens onze gemeente onze gelukwensen, een fijne verjaardag gewenst en Gods zegen op u verdere levenspad.

 

Huwelijksjubileum

Op 27 januari is het 50 jaar geleden dat dhr. en mevr. Kluinhaar (Oude Nieuwveenseweg 22) in het huwelijk traden. Een dag om in dankbaarheid op terug te kijken. Van harte gefeliciteerd met dit jubileum en Gods zegen toegewenst voor u beiden en voor allen die u lief en dierbaar zijn voor de toekomst.

 

Onderstaand gedicht van Ria Borkent is gemaakt voor de wisseling van het kalenderjaar. Maar dit kan volgens mij (Jan Vervark) net zo goed dienen als bemoediging en als een zegenbede voor een nieuw levensjaar of toekomst:

 

 

Het oude jaar is als een kleed                         Het nieuwe jaar, een nieuw gewaad

Dat haast tot op de draad versleet;                 dat Gij vol liefde om ons slaat

Het jaar wordt afgedragen.                              om lichtend uit te dragen

O God die ons verleden weet,                        totdat Gij aan de einder staat,

De toekomst die Gij ons toemeet                    een mantel, opgerold, vergaat –

ligt bij U opgeslagen.                                        Wij tellen onze dagen.                                      .

 

 

Gij blijft dezelfde Heer, ik weet

dat Gij er zijt in lief en leed,

Wij gaan uw zegen vragen.

Eens komt zoals geschreven staat

van mensenmaat en engelenmaat

uw rijk van welbehagen

 

(uit: Zing met de hemelboden)

Aan het woord………Leen Visser

Op de Oude Nieuwveenseweg in Nieuwveen werd 57 jaar geleden Leen geboren. Zijn ouders waren import; ze kwamen respectievelijk uit Barendrecht en Ter Apel. Vader Visser had een timmer-/aannemingsbedrijf en moeder werkte voor haar trouwen bij de Johannesstichting. Een timmerklusje bij de stichting……. dat was het begin.

 

Vóór Leen waren er al twee broers en een zus geboren. Leen en zijn jongere zus waren de nakomertjes. De familie Visser is nog steeds een hechte familie; al 20 jaar gaan zij met Pasen een weekend weg. De groep is inmiddels uitgegroeid tot meer dan 40 personen die allemaal even trouw verschijnen. Ze zijn met hun tijd meegegaan en onderhouden tegenwoordig een familie-app waardoor het contact nog intensiever kan zijn.

Leen ging eerst naar de Christelijke lagere school op de hoek van de A.H.Kooistrastraat en de Kerkstraat en daarna naar de Maranatha MAVO in Mijdrecht; een heel strenge school waar Leen en de regels niet altijd met elkaar in de pas liepen. Daarna trad hij in de voetsporen van zijn vader door eerst de MTS in Leiden en daarna de HTS Bouwkunde in Amsterdam te doorlopen. Hij kreeg een stageplek bij Ballast Nedam en is daar nooit meer weggegaan. Alle functies heeft hij doorlopen en uiteindelijk is hij projectleider geworden.

Op de W.P.Speelmanweg stond het gebouwtje Resonans, waar een Christelijke jongerensoos werd gehouden. Deze had een regionale functie. Hij ontmoette daar de Nieuwveense Tineke Rietveld met wie hij inmiddels 31 jaar getrouwd is. Er ontstond een hechte vriendengroep vanuit deze soos; alle vrienden hebben daar een relatie gekregen en (bijzonder tegenwoordig) deze relaties houden nog steeds allemaal stand.

Toen Leen en Tineke trouwden gingen ze in Ter Aar wonen, waar eerst Lennart en later Wouter werd geboren. Na 10 jaar kwamen ze terug in Nieuwveen, toen ’t Oude Erf werd gebouwd. Het gezin werd compleet door de geboorte van Merel.

Het werk geeft Leen nog steeds veel plezier maar slokt hem ook op; elke dag om 5.00 uur op en werken van 6.00 tot 16.00 uur. Reorganisaties en ontslagrondes heeft hij tot nu toe allemaal overleefd. Het is hard werken want met minder mensen moet het werk toch gedaan worden. Er zijn een paar projecten waar hij met recht trots op mag zijn. Om te beginnen het Furore complex, bestaande uit een parkeergarage, zorgcentrum en appartementencomplex in de Tweede Constantijn Huijgensstraat in Amsterdam. Een hele uitdaging in Centrum Amsterdam. En ook de Kromhout Kazerne in Utrecht was een groots project. Inmiddels zit Leen bij de afdeling garantie- en nazorg. Na een bouwproject zijn er vaak wat problemen op te lossen. Hij komt daardoor veel bij mensen over de vloer. Soms kan hij ze blij maken; soms moet hij ze teleurstellen.

Sinds bijna 8 jaar heeft Leen reuma. Dat is zeer bepalend voor zijn leven. De pijn is heel wisselend maar soms zo heftig dat hij geen auto kan rijden. Maar de vermoeidheid speelt hem nog het meest parten; ’s avonds is hij uitgeteld. Bij het LUMC werkt hij mee aan een traject voor onderzoek naar reuma.

Vanaf zijn 12de heeft Leen al dezelfde hobby: modelauto’s. Hij heeft inmiddels een enorme verzameling van 4600 stuks. Af en toe gaat hij met Jaak Zwaan naar een beurs, ook van modeltreinen. Verder mag Leen heel graag lezen; dat is pure ontspanning.

De kerkgang en het geloof heeft Leen van huis uit meegekregen. Onlangs heeft hij, samen met Jan Vervark, het archief van de Gereformeerde kerk doorgespit. In het ambstdragersboek dat zij daarbij bekeken staat de naam van Leen’s vader telkens genoemd; hij ging zo’n beetje 4 jaar op en 4 jaar af. Zelf is Leen ook altijd actief geweest; hij zat in de Commissie van Beheer (zoals het College van Kerkrentmeesters toen heette) en was voorzitter van de kerkenraad. Hij was ook jarenlang koster in de Gereformeerde kerk en heeft dit na de fusie voortgezet in de Ontmoetingskerk. Hij zat in de commissie herinrichting kerk en kan zijn bouwkundige kennis nog steeds ten dienste stellen bij het onderhoud van het kerkgebouw. En hij is nog steeds gespreksleider van één van de gespreksgroepen. Kortom: een actief gemeentelid!

Annet Hoogerwerf-Teitsma

Preekbespreking 21 december

Na de preek over Jesaja 61 in een tijd (toen en nu) met teleurstellende verwachtingen en wegvallende zekerheden, spreekt God dat Zijn Geest op komende Jezus is.

Voor wie: de gevangenen, de gebondenen en de treurenden en aan de zachtmoedigen. Ook wij maken teleurstellingen en verdriet mee. Hier spraken wij over en hoe God dichtbij ons is als het Licht in ons leven juist als we ons niet blij voelen. We zien naar de volgende keer op 18 januari en ook u bent daar voor uitgenodigd!

Hans Spelt

Ledenmutaties

Linda, Dirk-Jan en Pieter Verkerk, resp. Zwaluwlaan 43, Ambroziolaan 25 en Oude Nieuwveenseweg 10 hebben aangegeven dat ze al jaren naar de Hervormde gemeente van Ter Aar gaan en zich nu ook officieel willen laten overschrijven. Fijn dat ze het daar naar hun zin mogen hebben.

 

Regionale agenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar januari 2015

 

Zo 4 jan 18.30 Sing-in Nieuwveen Ontmoetingskerk, Kerkstraat 45
Vrij 16 jan 19.30 Concert Zwammerdam Dorpskerk
Zo 18 jan 9.30 Ontmoetingsdienst Nieuwkoop Hervormde kerk, Reghthuysplein.
Zo 18 jan 9.30 Dienst met preekbespreking Nieuwveen Ontmoetingskerk, Kerkstraat 45
Zo 25 jan 19.00 Sing-in Rijnsaterwoude Woudse Dom

 

Toelichting:

 

Iedere woensdag Open Huis met Boekspot Leimuiden: Het gehele jaar van 10.00 – 11.30 uur. Tijd voor koffie, gezelligheid en ontmoeting.

In de Boekspot zijn leen- en nieuwe boeken te vinden. De leenboeken zijn door de mensen zelf ingebracht. De nieuwe boeken en cadeauartikelen komen uit een christelijke boekwinkel. Iedere zes weken wordt er een nieuw assortiment gehaald.

 

Iedere oneven week op maandag Inloopochtend Nieuwveen: voor een praatje, het lenen van een boek, een puzzel of een spelletje, of zomaar een ontmoeting met elkaar met een kopje koffie of thee.

Aanvang: 10:00 uur

 

4 jan 2015 Sing-in Nieuwveen: zingen staat centraal! Er is wel ruimte voor gebed, een Bijbellezing en een korte meditatie maar het gaat vooral om het zingen. Sinds de invoering van het Nieuwe Liedboek wordt hieruit veel gezongen. Maar ook uit de eigen bundel van de Ontmoetingskerk mogen de aanwezigen liederen kiezen. In jan. o.l.v. Dita Bos. De organist is Hanno Hommel.

 

16 jan Concert Zwammerdam: m.m.v. The Martin Mans Formation olv Martin Mans, Mark Brandwijk (piano/orgel)

 

18 jan Ontmoetingsdienst Nieuwkoop: v oorganger ds. R. Mager, Zevenhoven.M.m.v. Praiseband en zanggroep van ‘De Bron’ uit Alphen a.d. Rijn.

 

18 jan 2015 Dienst met preekbespreking Nieuwveen: na de dienst bent u in de gelegenheid om met elkaar te delen wat de preek van deze morgen u te zeggen had. Voorganger in januari ds. P. Wilschut, Alphen a/d Rijn.

 

25 jan Sing-in Rijnsaterwoude: waar in eerste gedeelte liederen worden gezongen n.a.v. thema. Na de pauze liederen op verzoek begeleidt door Mark Louter op de piano.