Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

De ontmoetingskerkbrief van jan 2016

Ontmoetingskerkbrief
van de Protestantse gemeente te Nieuwveen
6e jaargang nr.56 : zondag 3 januari 2016
kopij volgende brief: uiterlijk 3 februari 2016
redactie: j.vervark@ziggo.nl

Datum Predikant Bijzonderheden Collectes
1 januari 2016

10.00 uur

Ds. T. Wielsma’

Uithoorn

Nieuwjaarsbijeenkomst

in ‘t Anker

Koffiedrinken na de dienst

kerk
3 januari 2016

 

 

18.30 uur

Kand. W. Warnar

Utrecht

 

Sing-in

Koffiedrinken na de dienst

 

 

O.l.v. Anke Bos

1.kerk

2.predikantsplaats

3.onderhoud gebouwen

alg. kerkelijk werk

10 januari 2016 Ds. F. Bos

Waddinxveen

  1.diaconie

(Havenproject R’dam)

2 predikantsplaats

3.orgelfonds

17 januari 2016 Ds. P. Wilschut

Alphen a/d Rijn

Verbinden ambtsdrager

Koffiedrinken na de dienst

Voorbereiding H.A.

1.kerk

2.predikantsplaats

3.alg. kerkelijk werk

24 januari 2016 Ds. P. Wilschut

Alphen a/d Rijn

Heilig Avondmaal 1.diaconie

(Fam.v.Buuren Madagaskar)

2.predikantsplaats

3.verwarmingskosten

31 januari 2016 Ds. Dennis Verboom

Leiden

Dienst met preekbespreking 1.diaconie (Leprastichting)

2.predikantsplaats

3.restauratiefonds

7 februari 2016

 

 

18.30 uur

Ds. P. Wilschut

Alphen a/d Rijn

 

Sing-in

Koffiedrinken na de dienst

 

 

O.l.v. Annet Hoogerwerf

1.diaconie

2.prediakantsplaats

3.verwarmingskosten

 

 

Meditatie: Toen er acht dagen verstreken waren…..

Er staat letterlijk: toen er acht dagen verstreken waren en hij besneden zou worden, kreeg Hij de naam Jezus….. Lucas:1.22.

Deze tekst wordt al vele eeuwen voorgelezen op 1 januari. We hebben nog maar net de velden van Efratha achter ons en de herders en de stal.. Het eerste dat hier verteld wordt, als opmaat voor een heel jaar, is: Na acht dagen wordt het kind van Jozef en Maria besneden. En volgens Lucas krijgt het kind bij deze gebeurtenis de naam Jezus.

Het is maar één vers. Wat hier staat had de kerk en de christenheid eeuwenlang tot zich moeten laten doordringen: Jezus is besneden. Hij ,de Zoon van God, is een zoon van Abraham. Luther, die heel verkeerde dingen over joden heeft geschreven, zei ook dat God een geboren Jood is. Wie met de Heer een nieuw jaar begint dient zich te realiseren dat we als bron van het heil te horen krijgen dat God met dit Kind Zijn beloften aan Abraham waarmaakt. Met een Heer, die als mens een joodse man is, is antisemitisme, jodenhaat, haat tegen de Heer zelf.

Maar het zegt meer: de God van Abraham heeft ooit beloften gedaan. In de besnijdenis van Israël wordt zichtbaar dat God zich met Zijn volk verbonden weet en trouw belooft. Maar ook dus dat alle beloften over Zijn Koning, Zijn Messias, aan Jezus verbonden worden.

Op 1 januari horen we dus dat  het nieuwe jaar geopend mag worden met de beloften van God die Hij waarmaakt in de Heer. Die krijgt dan de naam Jezus, God zal redden. Besnijdenis, God zal redden, dit Kind van Bethlehem: het heil is uit de Joden.

Zo wordt 2016 een nieuw jaar van Gods beloften. En het zijn beloften die voor eeuwig zijn. God laten we niet achter ons. God kunnen we niet wegredeneren; als we dat toch doen komt Hij zelf toch ons leven binnen: als vraag, vermoeden, maar ook als aanklacht, als verzet tegen een wereld die meent zichzelf te kunnen redden en ondertussen uit duizenden wonden bezig is dood te bloeden.

Ik geloof in Jezus Christus: dat zeggen is Gods beloften aan Israël omarmen. Maar het is ook een bemoediging en troost. We gaan niet zonder zegen verder, niet zonder hoop, niet zonder liefde.

In dit jaar zal er veel gebeuren. Ook onze gemeente heeft nieuwe tijden voor de boeg met wellicht weer een andere predikant.

Maar God bevestigt het verbond met Abraham van kind tot kind.

Zo staat ons heil en zegen te wachten.

Dat wens ik jong en oud toe. Voor heel 2016.

 

ds.Piet Wilschut.

 

Wel en wee.

Jaak Zwaan, Schoterveld 17, is met behandelingen bezig geweest. Helaas viel dat nogal tegen.

Ik noem de fam. Könst, Parkstraat 9, die wel heel veel pech met gebroken benen gehad heeft.

Peter Rietveld, Groenoord 64, heeft nog altijd zijn nierproblemen en hoopt op een nierdonor.

God zij met allen.

 

In memoriam Bets van Middelkoop.

Op 11 december j.l. is op de leeftijd van 84 jaar overleden mw. Bets van Middelkoop. Ze heeft jaren in een voorziening aan de Roggeveldweg gewoond. Bets had een verstandelijke handicap. Ik heb haar bezocht en trof een vrouw aan die wat gesloten bleef. Tegelijk was zij ook iemand die wel van praten hield. Haar leven is niet gemakkelijk geweest. Dat zal mede haar karakter hebben bepaald.

Zij kwam vroeger in de kerk tot dat niet meer kon. Zij zei dat psalm 25 haar lievelingspsalm was:’ Here, maak mij uwe wegen door uw woord en Geest bekend’. Of zij begreep wat ze zong maakt niet uit. Zij voelde dat zo. Net als psalm 23: ‘de Heer is mijn Herder’.

Ze is verhuisd naar Ursula en uiteindelijk Langeraar. Ze bleek automatisch overgeschreven te zijn naar de gemeente van Ter Aar. Net toen dat zo´n beetje teruggedraaid was is zij heengegaan.

Op 17 december is zij begraven in Nieuwkoop na een afscheidsdienst daar. God zegene haar nabestaanden met dankbare herinneringen.

 

In memoriam Dicky Langeveld.

Op 12 december is op de leeftijd van 88 jaar overleden mw. Dicky Langeveld. Toen zij verhuisd was naar Koudekerk, wilde ze graag worden overgeschreven naar de gemeente daar. Toch heeft ze meerdere malen bezoek gehad uit Nieuwveen.

Zij woonde lange tijd in de Parkstraat. Dat was een huis van de Johannesstichting, waar zij werkte. Samen met haar buren Lien en Katrien en anderen is zij zeer betrokken geweest bij de zorg voor mensen met een handicap. Ze heeft er last van gehad dat ze in haar jeugd nooit de opleiding heeft kunnen krijgen die bij haar aanleg paste. Daarin was zij overigens niet uniek.Toen het niet meer mogelijk was om thuis te wonen is zij teruggegaan naar de streek van haar jeugd.

Trouw heeft zij in Nieuwveen in de toenmalige Ger.kerk jaren meegeleefd. We hebben in haar een gelovig gemeentelid gehad die op haar manier de lofzang mede gaande hield. Zo is nu pas bekend geworden dat zij de Geref. kerk jaarlijks de Paaskaars schonk.

Zij is begraven na een afscheidsdienst in Koudekerk op 18 december. Moge God haar nabestaanden troosten met veel dierbare herinneringen.

 

Uit de kerkenraad.

De kerkenraad vergaderde op maandag 14 december. Het leek een lange avond te worden maar dat viel erg mee.

Zo hadden we een goed gesprek met onze organisten over de toekomst. Zij hebben verschillende voorstellen gedaan. We zoeken nu nog naar een datum in 2017(!) , om een keer met alle organisten een kerkmuziekdienst te houden. Dan is het orgel gerestaureerd en ik zou het geweldig vinden om dat nog een keer te doen.

Voorzitter Eelco Hoekstra van de beroepingscommissie kwam de stand van zaken vertellen.

We streven weer naar een gezamenlijke oecumenische openluchtdienst samen met de rk.parochie.

We zijn met het werkplan bezig geweest en hebben besproken wat wel en niet gedaan is. We zijn dankbaar voor het vele werk,dat door allerlei mensen is verricht.

Op 25 januari komt er een avond over afscheid nemen, dood en leven.

Half januari zal de actie kerkbalans weer van start gaan.

 

Avond over afscheid nemen en onze laatste wil

Op maandag 25 januari om 20.00 u, in ‘t Anker, A.H.Kooistrastraat 29,  begint een bijzondere avond. Ik heb al eens gezegd met u/jou te willen nadenken over wat u eigenlijk zou willen rond uw afscheid bij overlijden. Ik weet het: heftig onderwerp. Maar toch goed om het er met elkaar eens over te hebben. Want wat wij willen is vaak onze nabestaanden helemaal niet duidelijk. Het komt steeds vaker voor dat je familie heel andere opvattingen heeft en niet automatisch kiezen zal voor een christelijk afscheid.

Vandaar dat er steeds vaker gekozen wordt voor een levenstestament. Wat is dat? zult u vragen. Heeft het te maken met uw nalatenschap? Of een geestelijk testament met daarin hoe u uw afscheid zou willen hebben, met een kerkdienst,of wat dan ook..

Ingrid de Wilde, die een opleiding voor uitvaartverzorger heeft gedaan, zal die avond ook u / jou van alles kunnen vertellen. Want er zijn heel wat rituelen, mogelijkheden… Ingrid en ik zullen allebei een bijdrage leveren en u/jij kunt volop vragen stellen. En horen welke keuze anderen maken.

Kom dus vooral. Zijn er gemeenteleden uit andere gemeentes die dit willen meemaken: ook zij zijn van harte welkom!

 

Pastorale enquête.

Een aantal jaren geleden al weer hebben we als pastoraal team een enquête gehouden waarmee we u/jou pastorale aandacht aanbieden. Die enquête willen we nu weer houden. Na vier jaar zou het kunnen zijn dat u/jij nog dezelfde keuze maakt maar evengoed tot een andere keuze zou komen. Voor het team is het belangrijk te weten,wie bezoek wil of wil meedoen aan Groothuisbezoek. De resultaten laten we een aantal jaren gelden. Natuurlijk kan iedereen tussentijds aangeven mee te doen of toch niet.

De enquête krijgt u/jij thuis eind december, begin januari. Uiterlijk 11 januari moeten de resultaten binnenzijn. Dan kunnen we vervolgafspraken maken. Vul dus vooral in en leg het klaar voor degene die het komt ophalen.

Begin februari zijn avonden gepland voor degenen die meedoen. Thema dat besproken wordt: ‘goede buren’ .Wie bezoek aan huis wil zal dat ook krijgen.

 

Dank.

Namens mijn vrouw Sari wil ik graag iedereen bedanken die met haar heeft meegeleefd bij de operatie en de tijd erna. We voelen ons zo erg thuis bij u/jullie.

 

Ten slotte.

Graag wens ik iedereen voor 2016 Gods zegen toe. Er zal het nodige veranderen in het komende jaar. Na april zal hopelijk een opvolger mijn werk overnemen. Maar daarvoor blijven we natuurlijk aan elkaar verbonden. Verder blijven we zoeken naar een goede vorm om gemeente van Christus te blijven.

 

ds.Piet Wilschut.

 

Bericht van de beroepingscommissie

De beroepingscommissie is in oktober dit jaar gestart met haar opdracht een nieuwe predikant te zoeken en voor te stellen aan de kerkenraad en de gemeente.

De samenstelling van de commissie is een mooie afspiegeling van onze gemeente. Zowel jong als oud, ervaren en minder ervaren en  mannen en vrouwen. Het enthousiasme is ook groot om een nieuwe herder en leraar voor onze gemeente te zoeken.

In de eerste vergaderingen hebben wij ons verdiept in alle regels en procedures die gevolgd moeten worden in dit proces. Hierbij krijgen wij ook ondersteuning vanuit het Landelijk Centrum ( L.C.) met advies en een stukje training.

De belangrijkste documenten waar wij mee werken zijn de beschrijving van onze gemeente en de profielschets die door de kerkenraad is opgesteld n.a.v. wat is besproken in de laatste gemeentevergadering.

Vanuit het L.C. hebben wij een lijst gehad met mogelijke kandidaten voor de predikantsvacature. Daarnaast zijn er ook namen voorgesteld vanuit de gemeente waar we heel blij mee zijn.

Na de feestdagen gaan we aan de slag met de namenlijst om te komen tot een heel kort lijstje.

Hiervoor maken we gebruik van informatie van het L.C. en door te informeren bij mogelijke kandidaten of zij inderdaad beroepbaar zijn.

De kandidaten op het korte lijstje zullen we in de eerste maanden van het nieuwe jaar gaan ontmoeten om een verdere keuze te kunnen maken.

Wij hopen u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gesteld van de voortgang. Mochten er vragen zijn over het verloop van de procedure dan kunt u deze richten aan de secretaris Madelon van der Veen of aan ondergetekende als voorzitter.

U zult begrijpen dat gezien de vertrouwelijkheid waarmee wij als commissie te maken hebben wij  inhoudelijk niets kunnen zeggen over mogelijke kandidaten.

Met vriendelijke groeten,

Eelko Hoekstra                                                   Madelon van der Veen

( e-mail : kojo@casema.nl)                              ( e-mail : madelon_veen@hotmail.com)

 

 

De collecte van 10 januari is voor het Diaconale Havenproject in Rotterdam

Diaconaal Havenproject Rotterdam is in financieel moeilijk vaarwater Een tekort, dat in 2014 nog ca. €7000,– bedroeg, dreigt in 2015 op te lopen tot meer dan €10.000,– De reserve van de Stichting dekt minder dan één jaar het salaris plus reiskosten van onze diaconaal werker. Ook de overige kosten zijn direct gerelateerd aan het werk. Het bestuur werkt volledig pro Deo. Het diaconale werk en hiermee ook de aanwezigheid van de kerk in de Rotterdamse haven is in gevaar.

Een voorbeeld van wat de diaconaal werker doet:

Drie maanden geen gage. De vijf bemanningsleden uit Estland van het schip

‘Calvin’ hebben al drie maanden geen loon uitbetaald gekregen. Het scheepje

van 35 jaar oud is een omgebouwd vissersschip, dat dienst deed bij de

beveiliging van offshore projecten. Het schip heeft een Nederlandse eigenaar,

maar vaart onder de vlag van Panama. De diaconaal werker bezoekt de

bemanning voor het verlenen van  hand en span diensten en het geven van uitleg

over de situatie.

Gesteund door het advies van de provinciale diaconale bijdragenadviescommissie doen wij daarom een vrijmoedig beroep op u om het diaconale werk onder zeevarenden te steunen. Een spoedige gift is zeer welkom!

Namens het bestuur, W. Baas (voorzitter).

 

De Avondmaalscollecte van 24 januari is bestemd voor de fam van Buuren in Madagaskar

Een stukje uit hun nieuwsbrief

Het vieren van het Kerstfeest en Oud en Nieuw bij meer dan 30 graden Celsius gaat nooit helemaal wennen. Om het feestgevoel toch een beetje te hebben, is ook dit jaar de kerstboom weer opgetuigd en staat deze gezellig te branden in de woonkamer.

2015 is bijna voorbij en wij willen onze dank uitspreken aan diegenen die voor ons gebeden hebben of ons financieel hebben ondersteund. Heel erg bedankt allemaal en wij wensen jullie allemaal fijne en gezellige Kerstdagen toe en een gezegend nieuwjaar!

HoverAid (waarvoor de fam. van Buuren werkt):  Het is een moeilijk jaar geweest voor HoverAid. Door onvoldoende inkomsten was het noodzakelijk personeel te ontslaan. Toch konden alle geplande projecten volbracht worden wat alleen mogelijk was door de geweldige inzet van het overgebleven team.  De gezondheidspost die we gebouwd hebben, is overhandigd aan SALFA; een lokale medische organisatie. Dit is een stap in de goede richting voor Beroroha om permanent betere medische zorg te hebben. Ook zijn de medische missies allemaal afgerond. In totaal waren er 15 missies waarbij duizenden mensen behandeld konden worden

Van Buuren Nieuwsbrief 21 december 2015  Madagaskar, nr. 30

 

De collecte van 31 januari is voor de Lepra stichting

Jummai Markus woonde bij haar ouders in Nigeria, zat gewoon op school en had veel vrienden, tot het haar opviel dat de kleur van haar huid veranderde. Later merkte ze dat sommige plekken geen gevoel meer hadden, alsof ze te lang in één houding had gezeten. Haar oom nam haar mee naar een medicijnman die haar vertelde dat het lepra zou kunnen zijn. Hij verwees haar naar het ziekenhuis in Mangu, een kleine stad in Plateau State. Jummai bleek inderdaad lepra te hebben en startte met de behandeling. Drie jaar later was ze genezen. Maar niet zonder schade. Ze verloor een deel van haar vinger, een paar tenen en heeft geen gevoel meer in haar voeten. Het was geen makkelijk tijd. Ze vertelt: ‘Ik had een paar hele goede vrienden. We deden van alles samen. En tot mijn verbazing en verdriet wisten ze niet hoe snel ze weg moesten komen toen ik vertelde dat ik lepra had.’

Jummai verhuisde naar een lepradorp niet ver van het ziekenhuis in Mangu, dat wordt gesteund door de Leprastichting. De mensen daar werden haar nieuwe familie. Ze trouwde met Markus, die ook in het dorp woonde en kreeg drie kinderen, twee jongens en een meisje. Kerngezond zijn ze. Lachend vertelt ze: ‘Ik ben zo blij dat de mensen hier me hebben geaccepteerd. Ik heb zelfs leren naaien en een naaimachine.

Eén keer per week gaat Jummai naar een zelfzorggroep. ‘Het contact met mensen die echt begrijpen wat ik meemaak, helpt me. Voor ik ga was ik mijn kleren en vlecht ik mijn haar. Het geeft me een goed gevoel om schoon en mooi te zijn, ondanks mijn aangetaste handen en voeten. Als ik wonden heb onder mijn voeten, geeft de groep advies over de verzorging. Als ik de groep niet had gehad, denk ik dat de dokters mijn voet allang hadden moeten amputeren.’ En dan is ze voor het eerst even stil.

Help ook mee om mensen als Jummai een beter leven te geven.

 

Al deze collectes worden van harte aanbevolen, de diaconie.

 

Inloopochtenden.

 

In het nieuwe jaar 2016 gaat de vlag iedere maandagmorgen uit bij het Anker. Iedereen is van harte welkom voor het o.a. lenen van een goed boek, een spel of gewoon een lekker  kopje  koffie of thee, met een praatje.

Het Anker is open van 10 uur t/m 11.30 uur.

Kom gezellig eens langs !!!

 

 

 

Verantwoording collecten en giften diaconie / zending december

Binnenlands pastoraat € 63,05; Kerk in Actie: kinderen in de knel € 214,16; Nieuwkoop helpt Oost Europa € 196,30; diaconie € 47,51; zendingsbussen € 49,85. Dan is er een gift ontvangen voor de bloemen van € 20,00. Bij de kerstviering voor ouderen in Het Anker waren er twee giften van € 10,00 en € 20,00

De diaconie dankt u hartelijk voor uw bijdragen en giften.

 

Verantwoording collecten en giften kerk december

Verwarmingskosten € 125,52; orgelfonds € 80,65; predikantsplaats € 492,32; algemeen kerkelijk werk € 320,50. Verder mochten we twee giften ontvangen van € 10,00 en € 20,00

Namens de kerkrentmeesters: hartelijk dank voor uw bijdragen en giften.

 

Collectebonnen van € 0,50 zijn op!

We zijn door onze voorraad collectebonnen van 50 eurocent heen. Gezien de brede keus aan bonnen die er nog is, hebben we besloten deze niet opnieuw te laten drukken. U kunt nog uit de volgende mogelijkheden kiezen als u bonnen bestelt:

bonnen van €  0,60 verkrijgbaar in vellen van 20 stuks (€  12,00 per vel)

bonnen van € 1,25 verkrijgbaar in vellen van 20 stuks (€  25,00 per vel)

bonnen van € 2,50 en € 5,00 verkrijgbaar in gecombineerde vellen van ieder 10 stuks (€ 75,00).

 

Eindejaarscollecte 31 december en vrijwillige bijdrage 2015

Deze collecte is bestemd voor het eigen werk in onze gemeente. De plek van samenzijn en onderling vertrouwen. Uw steun is zeer welkom.

Wilt u nakijken of u de toegezegde vrijwillige bijdrage over 2015 al hebt betaald. Zo niet wilt u dit dan alsnog doen voor het einde van het jaar? Zo kunnen wij het werk in de gemeente voortzetten.

 

Kerkbalans 2016

Wij willen bij deze alvast uw aandacht vragen voor de actie Kerkbalans 2016. Als gemeente sluiten we ons aan bij de actie die landelijk wordt gehouden en het thema heeft meegekregen: “Mijn kerk in balans”. De actie vindt plaats in de periode van zondag 17 t/m zaterdag 29 januari 2015.

Via uw bijdrage aan Kerkbalans maakt u het mogelijk dat het werk van onze gemeente – de verkondiging van het Evangelie, pastoraalwerk en jeugdwerk – door kan gaan. Daarvoor is geld nodig.

U ontvangt allemaal een enveloppe met informatie en een antwoordstrook waarop u uw bijdrage voor 2016 kunt vermelden. Deze strook wordt in de week van 24 januari weer bij u opgehaald.

Wij vragen u vriendelijk daaraan uw medewerking te verlenen.

Het College van Kerkrentmeesters.

Kerstviering gespreksgroep

Op 22 december j.l. vierde onze gespreksgroep (die van de dinsdagavond) in huiselijke kring bij de fam. Hardsteen kerstfeest. Een viering waarbij, voor wie dat wil, een eigen kerstgedachte naar voren gebracht kan worden. Meestal is dat in de vorm van een verhaal, een gedicht of een lied. Een traditie van één van de groepen (waar ook Jaak Zwaan toe hoorde) werd hiermee voortgezet. Wat was het fijn dat hij daar zelf en Lenie bij konden zijn. Met 18 mensen hadden we een prachtige avond waarbij de liederen die werden gezongen door Hanno Hommel op zeer vakkundige wijze werden begeleid. Naast de inhoud ontbrak het ook niet aan lekkere dingen bij de koffie en een “hartig” drankje en hapje na afloop. Het was een mooie opmaat naar de Kerstdagen.

Jan Vervark

 

Church goes Top-2000: “Muziek verbindt generaties”

In de laatste week van december is het een traditie dat je op de radio de “Top 2000” hoort. Veel van de popnummers en liedjes die dan gedraaid worden, hebben vaak prachtige teksten die verrassend veel met het geloof te maken hebben. Nu is er ook een initiatief ontstaan om zgn. Top-2000-diensten te houden.

Op dinsdag 29 december bezochten we met z’n drieën zo’n dienst in Rijnsburg. We kwamen terecht in een soort discotheek en voelden ons weer even de tieners van toen. Heel anders dan we verwacht hadden: een soort kerkruimte. De avond werd georganiseerd door een aantal plaatselijke christelijke jeugdverenigingen. Zes mensen hadden van te voren een nummer uit de Top-2000 aangedragen waaraan zij hele bijzondere herinneringen hebben. Voordat de gospelband deze nummers speelde, vertelden zij waarom die nummers zo veel voor hen betekenen. Altijd werd de verbinding met God, Jezus, liefde, hoop en geloof gelegd. Heel apart om in zo’n “discosfeer” vaak aangrijpende verhalen te horen over wat zo’n nummer voor hun geloof heeft betekend. Natuurlijk hebben we ook genoten van de muziek en de goeie band.

Volgend jaar weer en dan met meer?

Jan Vervark.

 

9 januari: bezoek tentoonstelling 150 jaar RK-parochie

Vergeet u niet dat speciaal voor ons gemeenteleden op 9 januari de Oudheidkamer (Kerkstraat 31) is opengesteld. Van 14:00 tot 16:00 uur bent u welkom om te zien en te horen hoe onze katholieke broeders en zusters 150 jaar geleden “voet aan de grond kregen” in Nieuwveen. Best interessant om daar iets meer van te weten. Welkom!

 

Verjaardagen

Tot het verschijnen van de kerkbrief in februari hebben we de volgende ouderen in de gemeente die hun verjaardag

hopen te vieren.

Voor de duidelijkheid: de diaconie heeft enige tijd geleden besloten dat de leeftijdsgrens voor een bloemetje bij een

verjaardag is opgetrokken van 70 naar 75 jaar. De redactie van de Ontmoetingskerkbrief heeft daarom besloten dat ook

alleen de jarige 75+ers nog vermeld worden, om verwarring te voorkomen.

13 januari             Mevr. S.G.Rijlaarsdam – van Ofwegen         Driehoorne, Uranusstraat 422, Alphen a/d Rijn

15 januari             Mevr. V. Dominguez – Baptista                       Bruningsstraat 9

27 januari             Dhr. P.C. Verkerk                                                               Oude Nieuwveenseweg 133

30 januari             Dhr. G. Spek                                                       Jan van Blankenpad 7

4 februari             Dhr. C. den Hertog                                            Akkermunt 3

Alle jarigen een heel fijne verjaardag toegewenst en voor uw nieuwe levensjaar wensen we u Gods zegen toe!

 

31 december: Oudejaarsavond. Wellicht al geweest wanneer u dit leest.

Maar iedereen die jarig is heeft zo zijn eigen ‘Oudejaarsavond’, de avond voordat u een nieuw levensjaar ingaat.

Daarom hierbij een gebed op Oudejaarsavond van Nel Benschop.

Heer, laat mij deze dag, vol van herinneringen,

vol van de toekomst, over eeuwen heen,

iets van de vrede zien, die onbereikbaar scheen,

maar waar de engelen al eeuwen lang van zingen.

 

Geef, dat ik door uw licht het donker kan vergeten

en dat ik als een klein en angstig kind,

dat in zijn vaders arm bescherming vindt,

mij veilig en door U beschermd mag weten.

 

St. Nieuwkoop helpt Oost-Europa

De sinaasappelactie van de St. Nieuwkoop helpt Oost-Europa stopt. Na meer dan 20 jaar deze actie te hebben gehouden is het nu tijd voor iets anders.

Iedereen die op wat voor manier meegeholpen heeft met deze actie willen we hartelijk bedanken.

Ook Coby Jansen stopt met haar werk als penningmeester van de stichting. Dit werk wordt overgenomen door dhr. Maarten van Beek. Coby ook jij hartelijk bedankt.

De stichting probeert nu op andere manieren geld te werven, want onze kinderen in Roemenie hebben onze hulp nodig.

Als u interesse hebt om een kind financieel te ondersteunen of voor meer informatie, meld u zich dan bij Mike Verwayen tel.  0172-538933. of via de website.

 

 

Aan het woord….Jan van Dam.

 

Jan werd op 27 september 1939 geboren op de grens van

Rijnsaterwoude en Oude Wetering. Na zus Rita kwam hij en na

hem kwamen Arie, Beppie (die met 1 jaar  overleed), Peter, Co

en Bert. Broer Co komt nog elke 14 dagen op zondag bij Jan.

Jan’s vader was jachtbouwer. Twee broers van Jan hebben de

zaak later overgenomen. Jan’s moeder was huisvrouw maar zij

had graag gestudeerd. Dat kon niet in die tijd. In latere jaren

heeft zij wel avondcursussen in diverse talen gedaan.

Jan ging naar de lagere school en de kerk in Oude Wetering.

Dat was 1 ½ km lopen. Eén van de meesters op de lagere

school mocht hij heel graag; hij kon geweldig vertellen.

In zijn prille jeugd ontstond Jan’s liefde voor orgelmuziek al: hij kreeg les op het harmonium wat bij hem thuis stond. Later trof hij het goed met ds. Cornet in Oude Wetering: die liet iedereen die orgel wou spelen, spelen op het kerkorgel (buiten de diensten om).

Na de lagere school ging Jan naar de MULO en de UTS (latere MTS) in Leiden. Meestal met een hele groep op de fiets want de bus was duur. Wat de kerk betreft was Jan actief in de jeugdvereniging.

Zijn ouders hadden er veel voor over dat de kinderen zouden studeren. Vooral zijn moeder stimuleerde erg wat ze zelf niet had kunnen doen. Daarom volgde na de UTS voor Jan de HTS in Amsterdam. Dat was hard blokken. In het praktijkjaar liep Jan stage bij de Hollandse Constructie Werkplaats en de Ned. Electrolas Maatschappij. Beide vroegen hem of hij na zijn studie in dienst kon komen. Maar Jan moest eerst in militaire dienst. Daarna kwam hij bij het laatste bedrijf in vaste dienst en heeft daar rond 40 jaar gewerkt totdat hij met 65 met pensioen ging.

In 1972 trouwde Jan. Er was enorme woningnood in Oude Wetering, vandaar dat ze naar Leimuiden trokken. Er werden twee dochters geboren: Caroline en Nelleke. Inmiddels heeft Jan ook 3 kleinkinderen. In 1982 verhuisde het gezin naar Woubrugge. Het huis heeft Jan zelf ontworpen en getekend. Hij vindt het belangrijk dat ik vermeld dat hij gelukkig alle medewerking van de gemeente kreeg. In Woubrugge werd Jan organist.

In 1989 gingen Jan en zijn vrouw in goede harmonie uit elkaar. Jan ging met Caroline in Nieuwveen in de Kerkstraat wonen en Nelleke bleef bij haar moeder. De Gereformeerde kerk van Nieuwveen had geen organist en Jan werd door de organist van Leimuiden voorgedragen om hier te spelen. Dat heeft hij tot de fusie gedaan. Na de fusie werd hij geen vaste organist meer. Daarom heeft hij in de regio gespeeld: Zevenhoven, Ter Aar, Woudsoord in Woubrugge en de RKK van Nieuwveen. In Zevenhoven gaan ze wat meer de evangelische kant op ; dat trekt Jan wel. Jan heeft gespeeld totdat zijn gezondheid het niet meer toeliet.

De laatste jaren heeft hij veel lichamelijke ongemakken. Dat drukt een stempel op zijn leven. Zo heeft hij eerst afscheid moeten nemen van zijn auto en kan nu ook niet meer fietsen.

In de Geref. kerk zat Jan in de kerkenraad; hij was jaren penningmeester van de diaconie.

Naast het orgelspelen zingt Jan heel graag: al meer dan 25 jaar is hij lid van ‘De Lofstem’ in Woubrugge en in Nieuwveen eerst van het Hervormd kerkkoor, wat nu Prot. kerkkoor heet.

En Jan maakte graag verre reizen:  hij is naar Indonesië, Zuid-Afrika, Midden- en Zuid Amerika en Rusland geweest. Maar bovenal naar zijn lievelingsland Israël, waar hij maar liefst 13 keer naar toe ging.

Tenslotte krijg ik het boek ‘Markante mensen uit ons dorp’ van Ans Vianen te zien. Dit is onlangs verschenen. Hierin heeft Jan ook een plek gekregen.

Op gepaste wijze eindigen we het gesprek: Jan speelt voor mij een stuk op het orgel dat hij thuis heeft staan!

 

Annet Hoogerwerf-Teitsma

de vacaturebank

   van de Ontmoetingskerk

 

URGENT:

Wie wordt de nieuwe

verzorger van de koffie

op de zondagen dat er preekbespreking is?

 

Ongeveer 6 keer per jaar. De eerste keer is 31 januari.

U kunt zich melden bij de scriba,

a.n.hoogerwerf@gmail.com, tel. 538102.

 

 

 

Bent u ook zo blij met alles wat er in ’t Anker al is gebeurd?

Onze nieuwe beheerder heeft er al vele uren ingestoken.

 

Er zijn met regelmaat klusjes te doen;

op dit moment staat bijv. de buitendeur nog in de grondverf…..

Paul Rehorst kan het niet allemaal alleen.

 

Wie meldt zich aan om eens

kleine werkzaamheden in ’t Anker te verrichten?

 

Denk niet meteen: dat is niets voor mij.

De klusjes zijn zo divers dat er misschien ook voor u iets bij is.

Niet alles kost (man)kracht, niet alles kost veel tijd, niet alles kost veel energie……

 

Vele handen maken licht werk.

 

Voor informatie: bel Paul Rehorst 06 22 51 33 94

 

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!

                                                                      

Spreekt dit je aan? Dan zijn we op zoek naar jou!

We zoeken

Iemand die zich in wil zetten voor het jongerenwerk (m/v).

 

Je bent geschikt als je

 • het leuk vindt om met jongeren om te gaan vanuit een Christelijke achtergrond
 • op een creatieve manier om wilt gaan met het geloof
 • mensen om je heen kunt enthousiasmeren.

 

Lijkt dit je iets voor jou? Wil je eens van gedachten hierover wisselen?

Mail, app of bel Annet Hoogerwerf: a.n.hoogerwerf@gmail.com, 06 33 900 138 of 538102.

Regionale agenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar januari 2016

 

Zo 3 jan    9.30 Plusdienst Zevenhoven Dorpsstraat kerk

 

Zo 3 jan   18.30 Sing-in Nieuwveen Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45

Woe 13 jan   20.00 In gesprek met Spinoza Woubrugge Ger. kerk

Abr. Kuyperweg

Zo 17 jan     9.30 Jeugddienst Zevenhoven Dorpsstraat kerk

 

Zo 17 jan

 

  19.00 Sing-in

 

Rijnsaterwoude Woudse Dom

Herenweg 26

Zo 24 jan   18.30

 

Avondgebed/ leerhuis

.

Nieuwkoop Hervormde kerk

Reghthuysplein

Zo 24 jan   18.30 Sing-in Woubrugge Dorpskerk

Comriekade 1

Ma 25 jan   20.00 Avond over afscheid nemen en onze laatste wil Nieuwveen ’t Anker

A.H.Kooistrastraat 29

Zo 31 jan     9.30 Dienst met preekbespreking Nieuwveen Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45

 

Toelichting:

3 jan Sing-in Nieuwveen: veel gelegenheid om te zingen, ook van zelfgekozen liederen.

13 jan. In gesprek met Spinoza Woubrugge: gespreksleiding en inleider: Levien Scheele, kosten 5 euro incl koffie/thee.

17 jan Sing-in Rijnsaterwoude: waar in eerste gedeelte liederen worden gezongen n.a.v. thema. Na de pauze liederen op verzoek begeleidt Cock Zwaan op de piano.

24 jan Avondgebed/ leerhuis Nieuwkoop: voorganger: ds. H.J. Prosman.

24 jan Sing-in Woubrugge: o.l.v. Grétha Bregman-Hoving

31 jan Dienst met preekbespreking Nieuwveen: na de dienst bent u welkom in de consistorie om onder het genot van een kopje koffie met elkaar na te praten over de prediking van deze morgen. Voorganger: ds. Dennis Verboom, Leiden.

 

Regionale jeugd agenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar januari 2016

Zo 31 jan 19.00 Jeugddienst Woerdense Verlaat Geref.kerk

Korte Meentweg 17

31 jan  Jeugddienst  Woerdense Verlaat: mmv Geert Balder uit Heerhugowaard.

 

 

Opnieuw:  Cursus Joodse Wortels van het Christelijk Geloof

17 februari, 2 maart en 16 maart 2016

Opnieuw bieden wij deze cursus aan. Immers: als we de Bijbel en met name het Nieuwe Testament lezen met een ”Joodse bril”  helpt dat ons beter te begrijpen wat er staat en wie Jezus was. We kennen allemaal het verhaal van “geef de keizer wat des keizers is”. Maar weten we ook waarom Jezus zelf niet zo’n munt bij zich had, welk gevaar hij liep toen ze hem deze vraag voorlegden? Wat in de Bijbel staat is net als het topje van een ijsberg, wat zit daar allemaal onder?  En zo zijn er veel andere voorbeelden te bedenken. En kunnen we zien hoezeer Jezus in zijn Joodse traditie stond. Deze cursus richten we ons vooral op het verstaan van de Bijbel.

Deze cursus is natuurlijk voor alle gemeente leden, maar ook voor leiders van Bijbelkringen en voor mensen die in het Pastoraat de Bijbel ter sprake brengen.

Programma:

 • Lezen we dezelfde Bijbel?
 • Mattheüs: een Joods evangelie.
 • Het Nieuwe Testament vanuit Joods perspectief.

Docenten:

 • Han Ullersma
 • Jan Wesseling
 • Nel van den IJssel-Groen

Opgave bij:

 • E-mail: bij vanden.bogerd@protestantsekerk.nl
 • Tel: 078 677 18 06, Marjoke van den Bogerd, office manager
 • Kosten, 3 avonden €20, 1 avond €10.
 • Kosten deelname overmaken op NL32 INGB 0000547300 PKN , ten name van steunpuntzuidwest onder vermelding ‘ cursus Joodse wortels’ .

De plaats is Zoetermeer. Elke avond kunt u vanaf half acht binnen komen, de cursus eindigt omstreeks tien uur. Informatie kunt u krijgen bij Dick van Dijk. d.van.dijk@protestantsekerk.nl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De redactie wenst u een