Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

de ontmoetingskerkbrief van januari 2018

 

Datum Predikant Bijzonderheden Collectes
7 jan 2018

 

 

Ds. Gonja van ’t Kruis,

Boskoop

 

Afscheid en (her)bevestiging ambtsdragers

Sing-in

Ontmoeting met koffie na de dienst

1.kerk

2.predikantsplaats

3.verwarmingskosten

14 jan 2018 Ds. A. v/d Wal,

Hoofddorp

Dienst met preekbespreking 1.kerk

2.predikantsplaats

3.orgelfonds

21 jan 2018 Ds. A. Christ,

Katwijk

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Ontmoeting met koffie na de dienst

1.diaconie (zie blz. 4)

2.predikantsplaats

3.alg. kerkelijk werk

28 jan 2018 Ds. P. Baane,

Alphen a/d Rijn

Viering Heilig Avondmaal 1.diaconie (zie blz.4 )

2.predikantsplaats

3.onderhoud gebouwen

4 febr 2018

 

18.30 uur

Ds. T. Moll,

Sassenheim

Sing-in

Ontmoeting met koffie na de dienst

 

o.l.v. Dita Bos

1.diaconie (zie blz. 4)

2.predikantsplaats

3.restauratiefonds

Verwachtingen voor het nieuwe jaar

 

Er is weer een nieuw jaar aangebroken. En we koesteren verwachtingen, vooral op het gebied van gezondheid en samenleven met elkaar.

Na het geboorteverhaal in Lucas 2, lezen we over twee profeten, Anna en Simeon, die ook voor de vragen staan over hoe het verder moet in het leven en met de wereld. Er was toch verlossing met de geboorte van de Messias beloofd? Zij kijken er al lang naar uit. Twee mensen op leeftijd die verwachtingen koesteren door terug te blikken en vooruit te kijken.

 

En dan wordt Christus geboren, midden in de verwarring van het leven, in een minstens zo chaotische wereld als die van ons. Hij ligt in een voerbak voor de dieren, omdat er zelfs voor een zwangere vrouw nergens een plaats was om te slapen.

 

Simeon is een man op leeftijd die nooit is gestopt met het uitzien naar de komst van de Verlosser, door Wie niet alleen Israël zal worden bevrijd, maar alle mensen. Hij is oud, maar niet verstard. Hij leeft niet in het verleden. Zo oud als hij is, heeft hij nog steeds verwachtingen van het leven. Hij ziet uit naar de dingen, dat houdt hem op de been, Hij heeft veel gebeden om Israëls verlossing, en zegt pas rustig te kunnen sterven als hij de Messias met eigen ogen heeft gezien. Hij heeft altijd hoop gehouden, soms tegen de klippen op. Zijn naam betekent trouwens ook verhoring.

De tweede profeet is ook iemand op leeftijd, het is een vrouw, genaamd Anna. Haar naam betekent genade. Ook zij staat open voor de wereld met haar verwachtingen.…onafgebroken dienend en vastend als zij leeft. Ook Anna heeft het over bevrijding, het los maken van knellende banden, van dingen die verkeerd gegaan zijn. Ze bedoelt dat mensen af moeten rekenen met het verleden, omdat er met de komst van Jezus een nieuwe periode is aangebroken. Zij verwacht, net als Simeon op basis van haar terugkijken. Op die manier ziet zij vooruit!

Anna en Simeon laten ons zien dat de komst van de Messias het begin is van een toekomst die bevrijdend werkt. Zij zeggen voort dat de mensen geen genoegen meer moeten nemen met een benauwende bestaande orde, maar vertrouwen moeten hebben in het nieuwe dat ze nog niet kennen.  Zo distantiëren ze zich openlijk van ongerechtigheden in de maatschappij waarin zij leven en berusten niet. En dat is anders dan anders, omdat de mensen gewend zijn dat alles gewoon doordraait. Rechtvaardigheid, daar draait het Simeon en Anna om.

En draait het daar voor ons, vandaag de dag niet net zó om? Net als zij profeteren, moeten wij ook niet berusten in cynisme en wanhoop. Het zicht dat Simeon en Anna ons met de geboorte van Jezus laten zien is helder: laten we afscheid nemen van benauwde gedachten, die ons gevangen houden en laten we op zoek gaan naar de belofte van de pasgeboren Heer, die ons op bevrijdende en hoopvolle gedachten zet.

 

Meeleven

Wij kregen bericht van het overlijden van de heer G. Pulleman. Na een tijd van afnemende gezondheid was hij sinds enige tijd opgenomen in Roelofarendsveen. We wensen zijn echtgenote, mw T. Pulleman-Wilting die aan ‘t Oude Erf 6 woont, van harte sterkte toe met het verlies van haar man. In de volgende Kerkbrief zult u een uitgebreider In Memoriam aantreffen.

 

Hartelijke groet, ds Gonja van ‘t Kruis

 

Terugblik

Wat hebben we mooie diensten mogen beleven, zo aan het eind van het jaar.

Daar gingen heel wat voorbereidingen aan vooraf. Daarom hierbij allen die op wat voor manier hebben bijgedragen om de aankleding van de kerk en de diensten tot een succes te maken heel hartelijk dank! De kerstboom, de kerststukken, de verbeelding van het Kerstproject van de kinderen, de adventskaarsen, de bloemen, de powerpoints, de musici, de koren, de predikanten, de posters in het dorp, de stukjes in de bladen…. alles heeft ertoe bijgedragen dat we mooie diensten hebben gehad. Bijzonder was het dat er in de Kerstnachtdienst zoveel voor ons onbekende gezichten waren. Wat fijn dat ook zij de weg naar de kerk hebben gevonden in deze dagen!

 

Bij de komende diensten

7 januari : aangezien er geen bezwaren zijn ingebracht, zullen de heren Leen Visser en Jan de Vries (her)bevestigd worden. Om gezondheidsredenen kan Kees Spek er deze zondag niet zijn; zijn herbevestiging wordt tot nader order uitgesteld. Tevens zullen de dames Rita van der Boon en Bea de Visser afscheid nemen.

Verder zal de dienst worden ingevuld als een ‘sing-in’, zodat ook zij, die op de eerste zondag van de maand ’s avonds nog niet geweest zijn, kennis kunnen maken met dit concept.

Na afloop is er tijd om elkaar te ontmoeten en koffie te drinken.

14 januari: na de dienst is er in de consistorie een preekbespreking. Ds. v/d Wal zal ongetwijfeld een preek laten horen waar over nagesproken kan worden.

21 januari: zal ds. Christ ons voorbereiden op het Heilig Avondmaal. Ook dan koffie na de dienst.

28 januari: zal het Avondmaal gevierd worden met ds. Baane. Fijn dat hij op korte termijn kon invallen!

4 februari: is het onze preekvoorziener Jannemarie Spelt gelukt om ds. Mol uit Sassenheim bereid te vinden om voor te gaan. Ds. Mol is een goede bekende; zijn voorgaan in de voormalig Gereformeerde kerk zal bij menigeen warme herinneringen oproepen. Ook dan is er ruimte na de dienst om elkaar te ontmoeten bij de koffie.

’s Avonds zal er een sing-in zijn, waar we, na 7 januari, hopen velen van u te zien!

 

Jaarboek

Achterin het jaarboek staan alle gemeenteleden en hun adressen. Om elkaar beter te kunnen bereiken zou het handig zijn wanneer er ook telefoonnummers en email-adressen vermeld worden. Achter in de kerk liggen lijsten waarop u deze gegevens kunt invullen.

Wilt u dat uw gegevens niet vermeld worden, zet u dan een kruisje achter uw naam.

Bij voorbaat dank.

 

Een nieuwe koster

I.v.m. zijn bevestiging als diaken heeft Leen Visser zich teruggetrokken als koster. Gelukkig is er vervanging gevonden.

Welkom Jan Bos! Succes met je kostertaken!

         bijdragen 40-dagen boekje gevraagd !

En dan is het januari en realiseren we ons dat de 40-dagen tijd begint voordat je het weet!

Vorig jaar is het 40-dagen boekje voor het eerst een boekje geworden met, naast de bijdrage van de predikant en de diaconie, veel mooie bijdragen door gemeenteleden ingeleverd.

De eerste bijdrage voor het boekje van 2018 is al binnen. We hopen dat ook ú dit jaar iets gaat inleveren. Waar kunt u aan denken?

een gedicht

een gedachte

een Bijbeltekst

een nadenker

een artikel

een lied

een gebed

een tekening……

Dat kan digitaal naar a.n.hoogerwerf@gmail.com  Heel graag wel een word-document op een witte achtergrond.

U kunt het ook op papier inleveren bij Annet Hoogerwerf-Teitsma. Graag voor 25 januari.

Van harte aanbevolen!

 

Uit de kerkenraad

11 december 2017  vergaderde de kerkenraad.

Eerst was er gelegenheid voor gemeenteleden om vragen te stellen over het beleidsplan. Hier werd geen gebruik van gemaakt; de kerkenraad heeft het beleidsplan vastgesteld.

Het werkplan 2017 werd geëvalueerd. Bijna alle punten werden  gerealiseerd; het is alleen niet gelukt voldoende mensen te vinden voor de kerkenraad.

We konden terugzien op mooie diensten rond de herdenking van de overledenen en de doop.

Behalve de diensten rond de feestdagen werd ook de dienst van 7 januari  voorbesproken. Dan zal er afscheid worden genomen van Rita v/d Boon en Bea de Visser. Het is zeer verheugend dat Rita heeft aangegeven pastoraal werker te willen worden, zodat het bezoekwerk toch zoveel mogelijk door kan gaan. Er zal, als daar geen bezwaren tegen ingediend worden, ook sprake zijn van (her)bevestigen: Leen Visser als diaken, Kees Spek en Jan de Vries een tweede termijn als respectievelijk diaken en ouderling-kerkrentmeester.

I.v.m. het pastoraat zal er in januari, tezamen met de actie kerkbalans, weer een enquête worden gehouden zodat duidelijk is waar gemeenteleden behoefte aan hebben.

De begroting van de diaconie werd goedgekeurd.

Op 14 april 2018 zal er een bazaar georganiseerd worden. U gaat er spoedig meer over horen.

Rond de kerk zullen er binnenkort werkzaamheden door Oasen zijn.

Er werd vernomen dat er op 17 december een kinderkerstfeest werd gehouden.

Er werd verslag gedaan van een eerste avond i.v.m. de classes in nieuw verband.

Het preek-en collecterooster voor 2018 werd vastgesteld.

Tenslotte ging ieder kerkenraadslid met een doosje attenties naar huis om rond te brengen bij de vrijwilligers binnen onze gemeente. Hulde aan de 80 (!) vrijwilligers die zich afgelopen jaar hebben ingezet voor onze kerk! Hoewel we zo zorgvuldig mogelijk te werk zijn gegaan, zou het kunnen dat er iemand vergeten is. Schroomt u niet om dat de kerkenraad te melden.

 

 

Voor uw agenda

Maandag  8, 15, 22 en 29 januari: inloopochtend in ’t Anker van 10.00 tot 11.30 uur.

Dinsdag 9 januari: gespreksgroep 14.00 uur bij de fam. Bos, J.J.Rooversstraat 2.

Dinsdag 9 en woensdag 10 januari: gespreksgroepen ; dinsdag 20.00 uur bij de fam. Hardsteen, Blokland 25 en woensdag 20.00 uur bij mevr. Veenstra, Bruningsstraat 21.

Woensdag 11 januari: Oecumenia vanaf 14.30 uur in ’t Anker.

Maandag 15 januari: kerkenraadsvergadering 19.30 uur in ’t Anker.

Zaterdag 14 april: bazaar in ’t Anker.

Met een hartelijke groet, de scriba.

 

Inloopochtenden ‘t Anker

Elke maandag van 10.00 t/m 11.30 u is er weer de inloopochtend in ’t Anker. Komt u ook ?????

 

Diaconiecollectes

Collecte 21 januari  kerk in actie:  Oecumene, verschillende kerken, één Lichaam

Op zondag 21 januari is de collecte van de Protestantse Kerk bestemd voor de Oecumene. Centraal staan de ruim 1200 internationale en migrantenkerken in Nederland. Het zijn gastvrije kerkgemeenschappen, die een veilige haven zijn voor christenen uit de hele wereld.

SKIN (Samen Kerk in Nederland) biedt hen praktische ondersteuning met o.a. toerustingscursussen voor kerkleiders. Ook worden contacten gestimuleerd tussen migrantenkerken en plaatselijke Nederlandse gemeenten, waardoor de eenheid van het Lichaam van Christus zowel lokaal als landelijk meer gestalte krijgt. Zoals in Zeist, waar de Assyrische Kerk van het Oosten onderdak vond in de Noorderlichtkerk.

De opbrengst van de collecte is voor het werk van SKIN en voor andere oecumenische initiatieven in Nederland. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Oecumene 2018.

 

Collecte 28 januari  Wereld lepra dag

In de bijbel lezen wij dat lepra patiënten (melaatsen) werden gemeden en uitgesloten. Helaas is dat vandaag de dag vaak niet anders. Lepra eist nog honderdduizenden slachtoffers per jaar. Daarom wordt ieder jaar op de laatste zondag van januari aandacht gevraagd voor de mensen die lijden onder de gevolgen van deze ziekte.

Tijdens Wereld Lepra dag wordt wereldwijd stil gestaan bij het lot van Lepra patiënten, zoals bijvoorbeeld Moni. Het is in één opslag te zien dat zij lepra heeft. Haar gevlekte, misvormde handen zijn daar het resultaat van. Iedereen is bang voor haar. Maar het ergste is dat niemand haar meer aanraakt. Dat ze nooit meer een knuffel krijgt. Zelf niet van haar man en kinderen. Moni is moederziel alleen!

En Moni is niet de enige. Nog steeds worden duizenden lepra patiënten door dorpsgenoten, kennissen en soms zelfs  familie met afschuw gemeden. Kunt u zich voorstellen hoe eenzaam zij zich voelen? Gelukkig zijn er artsen en verpleegkundige die in onze lepra ziekenhuizen zich in navolging van Jezus liefdevol inzetten voor lepra patiënten.  Jezus had de melaatsen lief en raakten hen aan. Zo krijgen patiënten in onze ziekenhuizen ook aandacht, liefde  en een arm om zich heen!

Samen met kerken willen we tijdens Wereld Lepra Dag in actie komen voor lepra patiënten. Vroegtijdige behandelingen van lepra kan allerlei nare misvormingen, zoals bij Moni, voorkomen. Het zorgt er bovendien voor dat mensen worden uitgesloten. Helpt u mee???

Collecte 4 februari Werelddiaconaat

Onder dwang werken duizenden kinderen in Ghana in de visserij op het

Voltameer. Deze kindslaven,vooral jongens, worden vastgehouden op

kleine eilandjes. Ze moeten zwaar en gevaarlijk werk doen en worden

uitgebuit.

Het Voltameer is een enorm stuwmeer, zo groot als Friesland en

Groningen samen. De kinderen komen voornamelijk uit kwetsbare en

arme gezinnen uit andere delen van het land. Ze leven ver van

de bewoonde wereld en kunnen geen kant uit. Hun bazen behandelen

hen als slaven.

Partnerorganisatie Challenging Heights bevrijdt kindslaven en vangt hen

tijdelijk op. Voordat ze naar huis gaan, krijgen ze intensieve

psychologische hulp en onderwijs. Ook krijgt hun familie hulp om een beter bestaan op te bouwen.

Met deze collecte steunt u het werk van Challenging Heights en andere werelddiaconale projecten van Kerk in Actie.

 

Helpt u mee om deze collectes tot een succes te maken ??

 

Begroting 2018 ter inzage

In de kerkenraadsvergadering van november  j.l. is de begroting voor het jaar 2018 voorlopig vastgesteld. Voor belangstellenden ligt de begroting gedurende 15 t/m 19 januari  ter inzage. Als u daar gebruik van wilt maken, neem dan contact op met Jan Vervark (j.vervark@ziggo.nl of 0172-538977).

 

Actie kerkbalans 2018

Op 20 januari gaat de actie Kerkbalans 2018 van start, met het thema “Geef voor je kerk”.

 

DE KERK; een plek om tot jezelf te komen of anderen te ontmoeten, een markant gebouw, een plek om te vieren en te geloven – voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. We willen een plek zijn waar iedereen terecht kan.

 

De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, de activiteiten in  ’t Anker, maar ook de predikant en de missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de actie Kerkbalans. Geeft u om de kerk? Doe dan mee. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U krijgt een enveloppe in de bus met daarin een invulformulier. Wij vragen u dit formulier in te vullen, in de retourenveloppe te doen en klaar te leggen voor onze vrijwilligers die deze weer komen ophalen.

 

Ontwikkelingen pastorie

De huurder van onze pastorie heeft laten weten rond juni 2018 de woning te zullen verlaten. Voor ons is dit aanleiding een aantal mogelijkheden te gaan onderzoeken. Zodra dit onderzoek is afgerond en we de mogelijkheden in kaart hebben gebracht, hoort u daarover meer.

 

Namens de kerkrentmeesters

Jan Vervark

 

Pastorale enquête

Bij de actie kerkbalans zal ook een envelop zitten met een pastorale enquête.

Onze predikant, ouderlingen en pastoraal medewerkers bezoeken die leden waarvan we weten dat ze daar prijs opstellen. Daarnaast worden er groothuisbezoeken georganiseerd.

Aan de hand van de vragenlijst willen we nu opnieuw bekijken waar uw belangstelling naar uit gaat.

Wilt u de enquête ingevuld teruggeven met het formulier van de actie kerkbalans? Bij voorbaat dank.

 

Ledenmutaties

Mevr. Sari Rijlaarsdam – van Ofwegen, Uranusstraat 422, Alphen a/d Rijn heeft zich aangesloten bij de Maranathakerk aldaar. De overschrijving heeft plaats gevonden. Fijn dat u daar met plezier naar de kerk gaat!

Cheryl van den Berg is verhuisd van Gruttoveld 2 naar Hazeweg 8. We wensen je daar veel woonplezier toe.

Een hartelijk welkom aan:

Mevr. N.M. en mevr. K. van Eijk, Kerkpad 25 , 2461TJ  Ter Aar. Al geruime tijd bent u trouwe bezoekers van onze kerkdiensten. Fijn dat u zich nu ook officieel hebt laten overschrijven naar onze gemeente.

En een hartelijk welkom aan: Mevr. B. Schoenmaker en dhr. M.J.Angenent,  W.P. Speelmanweg 39, die vanuit Aarlanderveen naar Nieuwveen zijn verhuisd. We hopen dat u zich snel thuis zult voelen in onze gemeente!

 

 

 

       Oecumenia

 

 

 

 

 

 

De middag dat we kerststukjes maken wordt altijd goed bezocht maar deze keer moesten er stoelen bijgezet worden!

Het was reuze gezellig en met hulp van Dita Bos zijn er prachtige stukken gemaakt zoals u kunt zien op de foto’s.

Nogmaals onze dank Dita!

De volgende Oecumenia is op woensdag 10 januari, we beginnen zoals gewoonlijk om 14.30.

Het wordt weer een creatieve middag: Jenie en Baukje Veenstra zullen ons die middag laten zien hoe je schattige vogeltjes maakt van wol.

Ook dan bent u weer van harte welkom in ‘t Anker!

Het team wenst u liefdevolle kerstdagen en een mooi 2018!

 

Jarigen (75-plussers) t/m 4 februari 2018

Vijf jarigen tot het moment dat de kerkbrief weer verschijnt:

mevr. V. Domingues-Baptista          Bruningsstraat 9                  15 januari

dhr. P.C. Verkerk                Oude Nieuwveenweweg 133           27 januari

dhr. G. Spek                                        Jan van Blankenpad 7                       30 januari

mevr. J.H.Verkerk – Verstoep          Oude Nieuwveenseweg 133            30 januari

dhr. C. den Hertog                              Akkermunt 3                                        4 februari

We wensen u allen een gezellige verjaardag toe en Gods zegen voor uw nieuwe levensjaar!

 

De nieuwjaarswind is koud,
maar Gods liefde houdt ons warm!
Geeft ons kracht en liefde
om heel het jaar te genieten.
Een gezegend nieuw levensjaar toegewenst!

 

 

Bazaar op zaterdag 14 april

Deze datum kunt u alvast in uw agenda zetten: op zaterdag 14 april organiseren we een bazaar. We hopen in samenwerking met mensen van de Rooms Katholieke kerk en van de Evangelische gemeente.

De netto opbrengst van de bazaar gaan we besteden aan een bijeenkomst met vluchtelingen en met langdurige minima uit Nieuwveen. Hiermee laten wij als christenen zien wat naastenliefde is. Niet alleen voor vluchtelingen, maar ook voor mensen dichtbij. Wij denken hierbij aan een etentje in het Anker. En als de opbrengst hoog genoeg is, lijkt het ons fijn om onze gasten een cadeaupakket mee te kunnen geven.

 

Activiteiten die we gaan doen zijn onder meer: verkoop van kaarten, sieraden, boeken (vooral kinderboeken), speelgoed, schilderijen, plantjes, dvd’s en cd’s. Verder willen we een grabbelton maken voor de kinderen,  er komt een pop waarvan de naam geraden moet worden, en we gaan sjoelen.  En natuurlijk zal een verloting ook niet ontbreken.

Uiteraard wordt ook de inwendige mens niet vergeten. We willen koffie met gebak verkopen, pannenkoeken. En wellicht nog meer lekkers.

Zoals u ziet…………..een aantal ideeën over wat we die dag gaan doen hebben we al, maar als u nog een leuk idee heeft, willen we dat graag van u horen.

 

Voor alle genoemde activiteiten hebben we uw hulp nodig. Heeft u nog goede spullen, die we kunnen gebruiken voor de verkoop of de verloting, dan kunt u dat bij één van ons afgeven. Ook zoeken we mensen, die een taart willen bakken, of zelfgemaakte kaarten, sieraden, schilderijen of andere zelfgemaakte dingen.

Wilt u ons helpen op 14 april? Meldt u zich dan bij ons aan.

Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Ineke Könst-Rietveld: 0172-539933, konstrietveld2010@hotmail.com

Ingrid de Wilde: 06-41949215, sam612@live.nl

 

 

Aan het woord…..Kees Spek

 

Er werd op 8 december 1946 aan de Oude Nieuwveenseweg in het gezin

van de familie Spek een zondagskind geboren: Kees. Geweldige ouders had

Kees; niet alleen omdat zijn moeder tegen hem zei: alle kinderen zijn lief,

maar jij bent de liefst ! Kees was nummer 5, na Nel, Riek, Gerrit

(onze hoofdkoster) en Irene. Hij had een warme band met zijn ouders.

Zijn vader was vrachtwagenchauffeur. Hij was wat zakelijker dan zijn

moeder, een verstandig man die zijn tijd ver vooruit was. En waarmee je heel

veel kon lachen. Zijn moeder was huisvrouw en heel sociaal. Altijd bezig met

bezoekjes, vooral aan zieken. Een vrouw die het laatste kledingstuk zou

weggeven wanneer een ander het harder nodig had.

Kees werd naar school gestuurd bij juffr. Vossepoel. Toen zijn moeder op een gegeven moment ging betalen, zei juffr.Vossepoel: Betalen voor Kees? Maar die zie ik nooit! Bleek dat hij naar transportbedrijf van ’t Kruis ging, waar hij met Chris mee ging naar de bietenfabriek. Hij kwam zo graag bij Chris thuis, dat deze hem soms ’s avonds slapend naar huis bracht. Kees hield niet van school; Kees was een flierefluiter. Hij wilde ook niet naar juffr. Vossepoel omdat zij hem wilde knuffelen. Thuis zei Kees: ‘Ik wil haar wel vastbinden!’ Toen hij naar school ging met een touw, liet juffr. Vossepoel toe dat hij haar benen vastbond. De lagere school op de hoek van de A.H.Kooistrastraat / Kerkstraat vond Kees  ook verschrikkelijk. Hij had er zo’n hekel aan dat hij in het gareel moest lopen…..

Dat Kees een flierefluiter was wordt ook onderstreept door het volgende voorbeeld. De hele familie Spek had een afspraak bij fotograaf Speet voor het maken van een portret. Al wie er kwam opdagen: Kees niet. Op het laatste moment kwam hij er toch nog aan; er werd hem gauw wat fatsoenlijks aangetrokken en hup, op de foto.

Na de lagere school werd Kees naar de LTS gestuurd. Alweer verschrikkelijk, want Kees was helemaal niet technisch. Na 3 jaar ging hij aan het werk in de motorenfabriekindustrie in Alphen waar hij machinebankwerker moest worden. De leraar in de fabriek zag het eens aan en zei: ‘Ga jij maar tijdschrijven’. Kees moest ook het werk plannen, in overleg met de chefs en tarieven uitrekenen. Dat beviel heel wat beter. Kees was altijd aan het werk: naast zijn baan nog op vrijdagavond kantoren schoonmaken in ‘Ons Belang’ en op zaterdag vrachtauto’s wassen. In de vakantie in de meelfabriek helpen. Tot zijn 20ste is hij nooit met vakantie geweest.

Na 6 jaar vroeg zijn oom, die een supermarkt in Badhoevedorp had,  of Kees bij hem in de zaak kwam. ‘Hoe moet ik daar komen?’, was Kees zijn antwoord. Het gevolg: Kees (21 jaar) was de eerste met een bedrijfsauto. De restrictie was: Kees zijn ouders mochten de auto ook gebruiken om naar verjaardagen en zo te gaan. In de praktijk gebeurde dat niet veel, dus ging er voor Kees een wereld open. Dansen, naar de bioscoop, uit eten…..het kon allemaal als je er met de auto naar toe kon.

In 1970 werd Kees melkboer. Dat was hard werken: hij had een dubbele wijk, één in Uithoorn en één langs de Amstel. 6 dagen werken en op zondag de administratie. Ondertussen nog zijn melk-en zuiveldienstdiploma en middenstands-diploma halen. In die tijd had hij ook veel aan zijn vader die hem goede raad gaf. Hij was inmiddels het enige kind dat nog thuis bij zijn ouders woonde.

In 1975 ging Kees trouwen. Het kerkelijk huwelijk werd ingezegend door ds. van der Linden uit Schoonerwoerd omdat de Gereformeerde kerk in Nieuwveen op dat moment geen predikant had. Met buurvrouw van Galen heeft hij nog ‘geoefend’; zij zette een hoed op en liep met hem naar het hek. ‘Je loopt veel te hard Kees’, was haar commentaar. Terug van hek naar huis ging het al beter….

In hetzelfde jaar ging hij naar Offerman in Aalsmeer (toen vleeswaren en salades), nu Zwanenberg. Een sociaal bedrijf. Hij begon daar als assistent chef en werd uiteindelijk chef van de afdeling. Vooral december was verschrikkelijk druk, maar dat gaf Kees adrenaline. Hij heeft er in de Ondernemingsraad gezeten, in het dagelijks bestuur, en was betrokken bij de vakbond, o.a. bij de CAO onderhandelingen.

Hij had inmiddels  het huis aan de Korenveldweg gekocht, waar hij nu nog woont. In 1978 kwam zoon Ronald, daarna drie dochters: Mariska in 1980, Jolanda in 1982 en Yvonne in 1986. ‘Dat waren de mooiste geschenken in mijn leven’, aldus Kees. Hij heeft dan ook een warme band met zijn kinderen. Ze werden in de Geref. kerk gedoopt. In die tijd was Kees daar voor het eerst diaken. Daarnaast was hij 7 jaar voorzitter Jeugdland, zowat 25 jaar scheidsrechter veldvoetbal van de KNVB  en jeugdvoorzitter bij Nic. boys.

In 1988 verongelukte Yvonne. Ds. Baane was net bevestigd in de Geref.kerk en leidde de afscheidsdienst. Deze gebeurtenis heeft een grote invloed op Kees zijn leven gehad. Maar zijn geloof heeft hij nooit verloren. Dat is altijd de rode draad in zijn leven geweest. Van jongs af aan was er in het gezin ruimte om te praten over het geloof. Er was ’s avonds veel bezoek van buren en familie. En nog kan hij met zijn broer en zussen het geloof delen. Zondagsdiensten ervaart hij als de gemeente van Christus waar je lief en leed deelt, met als hoogtepunt de viering van het  Heilig Avondmaal. Sinds januari 2014 is Kees wederom diaken. ‘Een geweldige taak’, zo zegt Kees, ‘met fijne medediakenen’. Kees is een gelukkig man. Of, zoals men in zijn omgeving wel zei: Kees is gelukkig als hij de kerktoren van Nieuwveen ziet!

Annet Hoogerwerf-Teitsma

 

Regionale agenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar januari 2018

 

Zo 7 jan   9.30 Sing-in Nieuwveen Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45

Zo 7 jan   9.30 Plusdienst Zevenhoven Witte kerk

Stationsweg

Zo 14 jan

 

  9.30 Afscheid/ bevestiging van ambtsdragers Nieuwkoop Hervormde kerk

Reghthuysplein

Zo 14 jan 11.00 – 11.45 Themabijeenkomst

Huub Oosterhuis

Nieuwkoop Gereformeerde kerk

Achterweg

Zo 14 jan

 

18.30

 

Taizé-viering Nieuwkoop Gereformeerde kerk

Achterweg

Zo 14 jan 18.30 Sing-in Woubrugge Dorpskerk

Comriekade

Zo 23 jan

 

 10.30 Top 2000-dienst Ter Aar Ger. PKN Kerk Oostkanaalkade 2
Di 31 jan  19.30 Kennismaken met (geaarde) spiritualiteit Nieuwkoop Gereformeerde kerk

Achterweg

 

Toelichting:

 

14 jan Afscheid/bevestiging ambtsdragers: voorganger ds. H.J. Prosman.

 

14 jan Themabijeenkomst Huub Oosterhuis Nieuwkoop: Nog steeds zijn de teksten en liederen van Huub Oosterhuis een grote inspiratiebron. De vraag die bij deze themabijeenkomst centraal staat is: Zijn de teksten en liederen van Huub Oosterhuis echt de schakels die verbindingen leggen tussen ons hoofd en ons hart?

We hebben Saskia en de piano ter beschikking om zijn liederen ter plekke te beleven. Vooraf kunnen kunnen we teksten en liederen opgeven. We stellen elkaar vragen om die beleving te verwoorden en met elkaar te delen.

Leiding: Jan Roos, Ine van der Veen, Saskia ten Haven.

 

14 jan Sing-in Woubrugge: o.l.v. Grétha Bregman Hoving.

 

23 jan TOP 2000-dienst Ter Aar: voor de tweede keer wordt een Top 2000-kerkdienst gehouden. De vorige dienst was een doorslaand succes. De band BEAM uit Hoorn zal de nummers van verschillende Top 2000-liedjes, waar een Bijbelse boodschap uit te halen is, vertolken. Bent u benieuwd welke liederen ze zingen en spelen; kom naar deze Top 2000-dienst.

 

31 jan Kennismaken met (geaarde) spiritualiteit Nieuwkoop: Geaarde spiritualiteit gaat over de vraag hoe we ons verhouden tot de alledaagse realiteit, met alle weerbarstigheden, passies, strijd en pijn. Het is een vorm van spiritualiteit waarin ons lichaam een belangrijke rol speelt en onze emoties voelen en uiten. Volgens de heilige Benedictus, die algemeen wordt beschouwd als vader van het kloosterleven in de Latijnse Kerk, zijn er twee stijlen van spiritualiteit de ene stijl is ons lichaam (geaarde spiritualiteit) de andere is onze ziel (hemelse spiritualiteit). Beide stijlen zijn nodig om tot God op te klimmen. Twee dinsdagavonden (de tweede keer is op 6 februari) voor wie nog huiverig staan ten opzichte van spiritualiteit en meditatie aan de hand van het boekje ‘Geaarde spiritualiteit’ van Ton Roumen. Deze kring is een voorbereiding op een meditatie bijeenkomst na een dienst met Rob Boersma op 8 april. Leiding: Rob Boersma en Jan Roos.