Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

De ontmoetingskerkbrief van juni 2106

 

Datum Predikant Bijzonderheden Collectes
5 juni 2016 Prop. mevr. Gonja van ’t Kruis, Boskoop Koffiedrinken na de dienst 1.diaconie (zie blz. 5)

2.predikantsplaats

3.restauratiefonds

12 juni 2016 Prop. mevr. Gonja van ’t Kruis, Boskoop m.m.v. het koor Con Amore uit Nieuwkoop 1. diaconie (zie blz. 5)

2.predikantsplaats

3. alg. kerkelijk werk

19 juni 2016 Ds. L. de Graaff

Tiel

  1.kerk

2.predikantsplaats

3.orgelfonds

26 juni 2016 Ds. J. Büchner

Amstelveen

  1.kerk

2.predikantsplaats

3.alg. kerkelijk werk

3 juli 2016 Kand. mevr. S. Voskuil

Berkel en Rodenrijs

Koffiedrinken na de dienst 1.diaconie (zie blz. 6)

2.predikantsplaats

3.restauratiefonds

 

Meditatie bij lied 704 : Dank, dank nu allen God.

Dank, dank nu allen God

met hart en mond en handen,

die grote dingen doet

hier en in alle landen,

die ons van kindsbeen aan,

ja, van de moederschoot,

zijn vaderlijke hand

en trouwe liefde bood.

Men zegt, dat het maar weinig gescheeld heeft of dit lied was niet opgenomen onder de Bijbelliederen in het liedboek van 1973 en had wellicht ook niet in ons Nieuwe Liedboek gestaan in het hoofdstukje: getijden van het jaar – Trinitatis (zondag na Pinksteren).

Dit lied gaat n.l. terug op een passage uit Jezus Sirach. Daar staat in hoofdstuk 50 vers 22 t/m 24:

22 Prijs nu de God van alles wat bestaat, die overal grote daden verricht,

die ons vanaf de moederschoot verheft en ons zijn barmhartigheid betoont.

23 Moge hij ons vreugde geven, Israël vrede schenken in deze tijd, zoals in de dagen van weleer.

24 Moge hij barmhartig voor ons zijn en ons in deze tijd bevrijden.

Jezus Sirach is een apocrief geschrift. Dat betekent : aanvankelijk werd dit geschrift door sommigen als onderdeel van de Bijbel  beschouwd, maar uiteindelijk  maakt het geen deel uit van de Hebreeuwse Bijbel en niet van de Protestantse canon.

De Hebreeuwse versie van Jezus Sirach is rond 180 v.Chr. geschreven te Jeruzalem. Hogepriester Simon, die in 195 overleed, wordt postume eer bewezen. De Griekse vertaling  is gemaakt door de kleinzoon van de schrijver.

Een lied n.a.v. een apocrief geschrift….. vandaar die aarzeling om het in ons liedboek op te nemen. Maar gelukkig staat het lied er toch in.

Iemand voor wie dit lied grote betekenis had, was de Zwitserse theoloog Karl Barth. Vooral het tweede vers, waarin de eeuwig rijke God wordt aangeroepen.

Die eeuwig rijke God

moge ons reeds in dit leven                           

een vrij en vrolijk hart

en milde vrede geven.

Die uit genade ons

behoudt te allen tijd,

                                               is hier en overal

een helper die bevrijdt.

Onvergetelijk bleef voor Karl Barth, hoe zij in november 1934 in de collegezaal in Bonn met elkaar dit vers gezongen hebben. Een dag voordat hij als hoogleraar werd geschorst, omdat hij had geweigerd de eed van trouw aan de Führer af te leggen. En aan het einde van de herdenkingsdienst  in de Münster van Bazel  op 14 december 1968, een dag na zijn begrafenis, werd dit lied ook gezongen.

God is een eeuwig rijke God. Hij is niet na te rekenen. Hij is geen doorzichtige en bekende God. Hij is altijd weer anders dan wij dachten en ons voorstelden. Een verrassende God.

Professor A.Th.J. Jonker, die lang geleden kerkelijk hoogleraar in Groningen is geweest, heeft het eens zo gezegd: “zoals de zon niet bestaan kan zonder te schijnen, zo kan God niet zijn zonder te geven. Zijn wezen is geven, omdat het liefde is. Zijn genade kan nergens komen zonder goed los te komen. En waar zij goed los komt, daar wordt zij overvloed, een overvloed die over alles heen vloeit. Over alle bergen van schuld. Over alle grenzen van denken en geloven. Over alle woestijnen, over alle noden, over alle onmogelijkheden, over alle graven…… eindeloos. In Christus is de volheid van deze ontferming in volle schoonheid geopenbaard.”

Dr. A. van Haarlem.

 

Wel en wee.

De heer A. van der Most, Ambroziolaan 8, is kort naar het ziekenhuis geweest maar was met Pinksteren alweer in de kerk.

De heer M.P. van den Hul, Oude Nieuwveenseweg 11 D,  hoorde na onderzoek dat er voorlopig niets verontrustends is wat zijn toestand betreft.

Ook mevr. C. den Hertog – van Leeuwen, Akkermunt 3, was voor een onderzoek naar het ziekenhuis, waaruit niets bijzonders kwam.

Mét deze gemeenteleden mogen we daar dankbaar voor zijn.

Jacoline van der Meer- Spek, Leeuwerikhof 15, Roelofsarendsveen knapt weer enigszins op maar wacht nog wel op een uitslag. Gelukkig kan zij gewoon werken.

Mevr. Corrie van Leeuwen – van Hees, Schout Clantstraat 42, zit in een traject van behandelingen. Het is voor haar nog een spannende tijd.

We wensen hen beide sterkte toe.

Ook hoorden we dat ds. J. Kaai, soms gastpredikant bij ons, weer wat opknapt. Reden tot dankbaarheid!

In het kerkblad lazen we dat ds. mevr. P.J. Vlasblom – Bennink in het huwelijk zal treden met dhr. G. Krajenbrink. Ds. mevr. Vlasblom is soms gastpredikant bij ons. Wij zijn met haar dankbaar dat na een aantal zeer moeilijke jaren, tijdens de ziekte en na het overlijden van haar man, er weer vreugde in haar leven is gekomen. We wensen haar en haar nieuwe echtgenoot dan ook een heel gelukkig huwelijk toe en bovenal Gods zegen!

Tenslotte is er ook een 25 jarig huwelijksjubileum: Alexander en Antoinette MacLean – Ingwersen, Conradpark 16a, zullen 28 juni deze mijlpaal mogen beleven. Hartelijk gefeliciteerd en een hele fijne dag toegewenst. Voor jullie toekomst samen Gods zegen toegewenst!

 

Bij de diensten in mei.

1 mei vertelde ds. Sparreboom uit Sliedrecht over het grote geloofsvertrouwen wat Paulus had toen hij een brief aan Timoteüs schreef. Wij herkennen ons soms in Paulus: we voelen ons door mensen in de steek gelaten. Maar kunnen we toch als Paulus zeggen: de Heer zal me veilig naar zijn Koninkrijk brengen? Na afloop van de dienst hebben velen met deze oud-predikant van Nieuwveen en zijn echtgenote kunnen bijpraten.

5 mei was het prachtig weer voor de Hemelvaartsdienst bij de Sfeerstal. Er waren maar liefst 115 mensen aanwezig. Niet alleen gemeenteleden van onze eigen kerk maar ook van andere kerken. Zo waren er een aantal RK mensen gekomen, omdat er in hun eigen kerk geen dienst was op deze morgen. Een mooi stukje oecumene! Het was heel fijn dat mevr. Gonja van ’t Kruis op korte termijn kon invallen. We danken ook Sarina Brouwer – Rijlaarsdam, Henk van Voorst en het Prot. kerkkoor voor hun muzikale medewerking. En natuurlijk de fam. Bos die de locatie ter beschikking stelde veel dank!

8 mei ging ds. J. van ’t Kruis uit Doorn voor. Na de verkondiging liet hij lied 902 vers 3 zingen, wat precies verwoordde waarover hij gesproken had:   Zijn Geest wil in mij wonen.

Hij richt mijn wens en wil.

En wat er ook mag komen,

Hij spreekt en maakt mij stil.

Al wat de Heer van binnen

geplant heeft, rijpt tot vrucht.

Hij is de Geest die in mij

en met mij ‘Vader’ zucht.

In de Pinksterdienst ging ds. T.C. Wielsma uit Uithoorn voor. Het Pinksterverhaal stond natuurlijk centraal. Voor sommigen was het een tijd om met vakantie te zijn, maar de dienst was toch aardig  bezet. Het vioolspel van Marien den Boer, die met zijn vader organist Anton meespeelde, was mooi. Al met al was het een feestelijke dienst.

Zondag 22 mei was ds. J. Ouwendijk uit Alphen a/d Rijn onze voorganger. We mochten dankbaar zijn dat hij er was want zijn echtgenote verblijft op dit moment in het ziekenhuis. Ds. Ouwendijk stelde uit de toespraak van Petrus in Handelingen 2 vers 33 centraal: ‘Hij (Jezus) is door God verheven, zit aan zijn rechterhand, en heeft van de Vader de heilige Geest die ons beloofd is, ontvangen. Die Geest heeft hij op ons doen neerdalen, en dat is wat u ziet en hoort.’ Over die Geest zongen wij ook zoals in het slotlied, lied 675 ‘Geest van hierboven’. Een Pinksterlied maar een lied dat eigenlijk het hele jaar gezongen kan worden. Met de woorden van couplet 2 gingen we naar huis:

Wat kan ons schaden, wat van U scheiden,

liefde die ons hebt liefgehad?

Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,

Gij houdt ons bij de hand gevat.

Gij hebt de zege voor ons verkregen,

Gij zult op aarde de macht aanvaarden

en onze koning zijn. Halleluja!

Gij, onze Here, doet triomferen

die naar U heten en in U weten,

dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!

Na afloop van de dienst zou er een preekbespreking zijn. Door gebrek aan belangstelling is deze helaas niet doorgegaan. In de zomermaanden wordt er even pas op de plaats gehouden. De eerste preekbespreking in het nieuwe seizoen is gepland op 28 augustus.

Tenslotte vierden we op zondag 29 mei met elkaar het Heilig Avondmaal. Ds. L. de Graaf uit Tiel was bereid gevonden voor te gaan vanwege een afzegging. Voorafgaand aan het Avondmaal sprak hij over het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt (Joh. 1 vers 29). Bij zonden denken we vaak aan persoonlijke schuld. Daarnaast is in de relatie mensheid en God een verwijdering ontstaan (de zondenval) die door Jezus’ leiden en sterven is weggenomen (opgetild naar God toe). Het is haast niet onder woorden te brengen wat voor groot offer dat geweest is. Het was daarna goed om bij het delen van het brood en het drinken uit de beker ons te bezinnen op dit grote offer.

 

Bij de komende diensten.

Zowel 5 als 12 juni zal proponent mevr. Gonja van ’t Kruis uit Boskoop onze voorganger zijn. Onze preekvoorziener Jannemarie Spelt heeft in 2016 alweer te maken gehad met vele afzeggingen van predikanten. Het is bijzonder knap dat het haar elke keer weer lukt een andere predikant te vinden; het ‘preeklezen’ wordt ons tot nu toe bespaard. Vandaar ook dat we twee zondagen achter elkaar dezelfde voorganger hebben.

5 juni kunnen we elkaar na de kerkdienst ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee.

12 juni zal het koor Con Amore uit Nieuwkoop haar medewerking verlenen. Of, zoals ze officieel heten: de Christelijke gemengde zangvereniging Con Amore. Het koor zingt zowel Nederlands als Engels maar de teksten (of vertaling daarvan) zullen op de beamer worden vertoond, dus het is voor iedereen te volgen. Het zal vast mooi worden! Van harte hopen we dat u allen aanwezig kunt zijn.

19 juni zal de voorganger, net als 29 mei, ds. L. de Graaff uit Tiel zijn en 26 juni komt ds. J. Büchner uit Amstelveen. Hij is een oude bekende van de Gereformeerde kerk; voor de fusie ging hij met regelmaat voor in Nieuwveen. Fijn dat hij weer een keer in ons midden kan zijn!

 

Uit de kerkenraad.

De kerkenraad vergaderde op 9 mei. In deze vergadering kwam (bijna) de hele beroepingscommissie om verslag te doen van hun bevindingen. We kunnen er heel dankbaar voor zijn dat zij zo goed heeft gefunctioneerd. De leden van de commissie hebben met elkaar een leerzame maar ook plezierige tijd gehad. En het mooiste is natuurlijk dat er resultaat zal zijn. Er klonk dan ook een welverdiend applaus.

De kerkenraad is kort daarna in gesprek met de kandidaat gegaan die door de beroepingscommissie is voorgesteld. Dat gesprek werd in de vergadering van 9 mei ook goed voorbereid; het is tenslotte iets wat we niet met regelmaat doen.

Onze consulent, ds. Wielsma, was aan het begin van de vergadering aanwezig. Hij deed verslag van zijn werkzaamheden in de afgelopen tijd.

De diensten die zijn geweest en de diensten die komende zijn werden doorgesproken. De openluchtdienst in de Sfeerstal was een hoogtepunt.

De gemeente-avond van 19 april werd geëvalueerd. Op deze avond is de aanwezige gemeenteleden gepolst hoe zij denken over de aanvangstijd van de diensten en of hier verandering in moet komen. We zijn tot de conclusie gekomen dat het zal blijven zoals het is. Een verslag van deze avond ligt achter in de kerk, waarvandaan u een exemplaar kunt meenemen.

Ook blikten we terug op de avond met de pastoraatsgroep van de RKK; een waardevolle avond die in het najaar vervolg zal krijgen.

Er werd afgesproken dat er bij de komende keer koffiedrinken na de dienst (5 juni) afscheid genomen kan worden van Jan van Dam die naar Woubrugge is verhuisd. Doordat deze verhuizing zo plotseling gebeurde hebben velen het nog niet kunnen doen, terwijl Jan lang en een bekend lid van onze gemeente was.

De kerkenraad ging akkoord met het voorstel van het CvK om de restauratie van het orgel in één keer uit te voeren, zodat de kosten niet nog hoger worden en we niet tweemaal een periode zonder orgel moeten functioneren.

Tenslotte zijn we blij met de (voorlopige) plek van de papiercontainer (zie de informatie verderop).

Het was een lange maar vruchtbare vergadering.

 

Gemeente-avond 7 juni.

Alle gemeenteleden hebben een persoonlijk schrijven ontvangen omtrent de kandidaat die de kerkenraad voordraagt aan de gemeente. Grote dankbaarheid mag er zijn dat zo kort na het vertrek van ds. Piet Wilschut er al een voordracht voor een nieuwe predikant mag zijn.

Zoals u hebt kunnen lezen zal er op dinsdag 7 juni om 20.00 uur in ’t Anker een gemeente-avond zijn, waarop de kandidaat zich aan u zal voorstellen. En waarop u in de gelegenheid bent om uw stem uit te brengen.

De kerkenraad hoopt dan ook dat u deze, voor onze toekomst zo belangrijke avond wilt bijwonen.

 

Bij een overlijden.

Wanneer er in onze gemeente een overlijden is nemen de nabestaanden en / of de uitvaartondernemer contact op met de scriba. Wanneer deze echter afwezig is kan men contact opnemen met dhr. Kees Spek, tel. 0172 – 539232.

 

Voor uw agenda.

Maandag 6, 13, 20 en 27 juni: inloopochtend in ’t Anker van 10.00 – 11.30 uur.

Maandag 6 juni: kerkenraadsvergadering in ’t Anker 19.30 uur.

Dinsdag 7 juni: gemeente-avond in ’t Anker 20.00 uur.

Zaterdag 11 juni: orgelconcert in de Ontmoetingskerk 16.00 uur.

Zondag 12 juni: dienst met Con Amore in de Ontmoetingskerk 9.30 uur.

 

Met een hartelijke groet, de scriba.

 

In Memoriam Jaak Zwaan.

Jaak werd geboren op 27 oktober te Nieuwer Amstel in een bakkersgezin. Hij was de oudste van zes kinderen. Hij trad in eerste instantie in de voetsporen van zijn vader door in de bakkerij te gaan werken en brood rond te venten. Op één van zijn rondes kwam hij Lenie tegen. Lenie wist door een vrouwelijke list met een pepermuntje hem voor zich te winnen. De huwelijkse staat werd bekroond door twee kinderen, Anneke en Gert. Jaak en Lenie zijn 57 jaar getrouwd geweest.

Jaak ging in de avonduren bedrijfseconomie en SPD studeren om vervolgens als accountant en later als financieel directeur aan de slag te gaan. In zijn laatste functie combineerde hij zijn oude ambacht en zijn financiële kwaliteiten binnen een industriële banketbakkerij.

Jaak heeft veel pastoraal werk gedaan. Wat opviel dat hij ook wel eens op de bonnefooi naar iemand toe ging, omdat hij dat zo voelde. En dan bleek het zo wel eens voor te komen dat hij ‘als geroepen’ kwam. Door zijn inlevingsvermogen en manier van vragen stellen wist hij het vertrouwen van mensen te winnen. Hij vroeg dan bijvoorbeeld: ‘Heb je er wel met onze lieve Heer over gepraat?’ Geregeld nam hij ook iets mee, dat hij zelf gebakken had.

Jaak en Lenie ontmoette ik voor het eerst in het Gereformeerde kerkje te Nieuwveen. Hij schoof aan in de voorste bank, toen ik nog een keer ging zingen (in mijn onbevangenheid). Jaak hielp mij om mijn belastingaangifte over 2013 voor elkaar te krijgen, dat had wat haken en ogen. Toen ik hem vroeg naar de betaling aan hem zei hij: ‘ik hoef niets te hebben, maar ik wil je vragen om de dankdienst voor mijn leven te leiden wanneer het zo ver is’.

Jaak had graag de regie, zelfs bij zijn afscheid. In zijn brief aan mij ter voorbereiding op de uitvaart, schreef hij: ‘Bijgaand tref je twee opzetten aan voor mijn uitvaart te zijner tijd. Eén is voor de avondwake. De andere voor de uitvaart’. Jaak was onafhankelijk en daardoor origineel in zijn woorden. Vaak recht toe, recht aan in gewone taal.

Jaak was een muziekliefhebber, hij hield vooral van het orgel, ‘de koning van de instrumenten’. Hij speelde zelf ook op het orgel. Hij wist wie op welk orgel wat gespeeld had. In bovengenoemde brief schreef hij: ‘Ik weet niet of je Marche Solennelle kent, het is een orgelmars op het grote orgel van de St. Bavo te Haarlem, die ook uitgerust is met 32 ft fagotten. Daverend om te horen.’ En: ‘de improvisatie van Piet van Egmond (Peter goes ringing the bells) heb je nog nooit gehoord, maar zal je de rust van je leven brengen, als het mooiste wat je ooit op een uitvaart hebt beleefd.’

De muziek die hij het allermooist vond heeft hij in beide diensten samen gebracht. Hij schreef in diezelfde brief: ‘In mijn gedachte heb ik inmiddels de beide samenkomsten al diverse malen beleefd. Het waren beide keren feesten.’ Jaak zag de dood niet als een afscheid, maar als een reis: ‘Ik ben op reis gewoon’. Hij wilde de mensen die kwamen naar de diensten iets heel moois meegeven, uit een andere Wereld.

Jaak gaf zelf ook de Schriftlezingen aan, waaronder Genesis 32: 23-31. Want, zei hij, ‘er was een Jacob vóór en een Jacob ná. Hij kon al het oude overboord gooien. Hij was van zijn leugenaarschap af. Dat heb ik ook zo gevoeld. Ik ging eerst voor het geld, daarna voor de naaste. Jacob zat hem te knijpen bij die Jabok. En toen dat gevecht. Hoe heet jij? Vanaf nu zal je Israël heten.’

Jaak voelde zijn einde naderen. Het was bewonderenswaardig hoe hij met zijn ziekte omging. Enorm rustig en kalm. De reden zat verpakt in de liederen die hij aangaf, waaronder ook: ‘Ik zal er zijn’ (van Sela) en ‘Dank sei Dir, Herr’ (van Aafje Heynis). In de vroege avond van maandag 25 april is Jaak in volle overgave aan zijn Heer de laatste drempel overgegaan. Het was goed.

Velen hebben zich getroost en opgetild gevoeld door alles wat Jaak als regisseur van de diensten aanbracht. Ik hoor nog de kerkklok luiden door het onze Vader heen, bellen rinkelen van het orgel en de zachte klanken van ‘Ik zal er zijn’.

Wij wensen Lenie, hun kinderen en kleinkinderen Gods zegen en troost toe bij de verwerking van dit verlies.

Ds. Elizabeth Post.

 

Hartelijk dank!

Lieve mensen. Ook namens mijn kinderen en kleinkinderen wil ik jullie allemaal héél hartelijk bedanken voor al de bezoekjes, telefoontjes, bloemen en kaarten. De overweldigende  belangstelling heeft Jaak en mij heel goed gedaan. Hij genoot ervan. Ook bedankt voor het bezoeken van de twee volle uitvaartdiensten.

Héél hartelijk bedankt!

Lenie Zwaan, kinderen en kleinkinderen.

 

Diaconiecollectes.

5 juni collecte Werelddiaconaat: hulp na seksueel geweld

In Guatemala krijgt ieder uur een meisje te maken met seksueel geweld. De meeste daders worden nooit opgespoord of gestraft. Refugio, partnerorganisatie van Kerk in Actie, zet zich in om het toenemende huiselijk en seksueel geweld een halt toe te roepen. Dit gebeurt niet alleen door de meisjes te begeleiden, maar ook door bijvoorbeeld de politie en lokale overheden te ondersteunen, zodat zij de meisjes op de juiste wijze manier opvangen en doorverwijzen. Ook kaart de organisatie misstanden aan bij de overheid en dringt ze aan op het straffen van daders.

Met de juiste begeleiding kunnen meisjes in Guatemala hun leven weer oppakken na seksueel misbruik. De organisatie Refugio biedt meisjes psychologische ondersteuning en helpt hen bij het doen van aangifte. Ook werken de meisjes met hulp van Refugio aan het opbouwen van een zelfstandig bestaan, bijvoorbeeld wanneer ze een (beroeps)opleiding willen volgen.

Zo werd ook Luisa geholpen. Op haar 16de werd ze zwanger van haar stiefvader. Ze ging door een zware periode, maar dankzij de therapie bij Refugio heeft ze geleerd om te zeggen wat ze voelt, en dat ze zich niet hoeft te schamen. Ze heeft het niet gemakkelijk met haar dochter, maar ze voelen zich wel samen een gezin.

Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk van Refugio en andere werelddiaconale projecten.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

 

12 juni collecte Roosevelthuis.

Vandaag collecteren we voor het nieuwe F.D. Roosevelthuis, nu Nieuw Hydepark, het huis dat van ons allemaal is. 46 weken per jaar staan de deuren van Nieuw Hydepark in Doorn wijd open voor mensen die toe zijn aan een welverdiende vakantie. Ze zijn ziek of hebben een beperking, waardoor ze niet zelfstandig ertussenuit kunnen.

Na 47 jaar intensief gebruik was het oude Roosevelthuis aan vervanging toe. Het nieuwe Rooseveltpaviljoen in Nieuw Hydepark is, dankzij de steun van vele gemeenten, ingericht met hoog-laagbedden, aangepaste toiletten en douches en er zijn geschikte rolstoelen en fietsen beschikbaar. De eerste vakantieweken in het nieuwe gebouw zijn inmiddels achter de rug. Vele mantelzorgers en hun partners konden er onbezorgd genieten.

Graag wil de Protestantse Kerk de zorg nog kleiner maken en goedkopere vakanties bieden aan mensen die het bedrag moeilijk op kunnen brengen. Want juist in tijden van hectiek en grote zorg om een ander mag de grootte van de portemonnee niet bepalend zijn voor rust en aandacht.

We hopen met elkaar voldoende geld bijeen te brengen om de vakantiekosten per week voor gasten terug te kunnen brengen. Helpt u mee?

 

3 juli collecte voor de plaatselijke diaconie

Deze  collecte voor de diaconie is niet met een speciaal doel, zoals u de laatste tijd steeds heeft kunnen lezen, maar gewoon voor het plaatselijk werk van de diaconie. Ook daarvoor is steeds geld nodig. Denkt u bijvoorbeeld aan de bloemen die iedere zondag weer in de kerk staan en als groet van de gemeente gebracht worden naar jarigen, jubilarissen en zieken. Denkt u aan de Kerstviering voor de ouderen in onze gemeente. En de inloopochtenden, niet te vergeten.

Van harte bij u aanbevolen.

 

Inloopochtenden.

Elke maandagochtend is er een inloopochtend voor iedereen in het Anker van 10.00 t/m 11.30 uur. Kom eens gezellig langs!!!! Iedereen is van harte welkom.

 

Container oud papier verplaatst.

We zijn er toch in geslaagd een andere plek voor de papiercontainer te vinden, althans voorlopig. Hij staat op het bedrijventerrein Schoterhoek (nr. 8) bij Transportbedrijf Jac. van ’t Kruis & zn. Als u het terrein oprijdt, ga dan rechtsaf. Na ca. 80 meter ziet u dan links de container staan. We zijn heel blij dat op deze manier (tijdelijk) een oplossing is gevonden voor het inzamelen van het oud papier.

We hopen natuurlijk dat u weer zoveel mogelijk papier daar naar toe brengt. Het levert onze gemeente jaarlijks flink wat geld op. Heel fijn dat Gerrit Spek (tel. 539406) er weer voor wil zorgen dat alles in goede banen verloopt.

De Kerkrentmeesters.

 

Verantwoording collecten / giften mei diaconie

Missionair werk en kerkgroei € 81,47; plaatselijk werk € 39,20; zendingscollecte Dorcas € 77,70 plus een gift van

€ 50,00; avondmaalcollecte Tweede Mijl € 151,45. Voor de bloemen mochten we een gift ontvangen van € 30,00.

Alle gevers hartelijke dank!

 

Verantwoording overige collecten / giften mei

Onderhoud gebouwen €  52,40; orgelfonds  € 108,95 inclusief 2 giften van totaal € 35,00; restauratiefonds €  76,70; alg. kerkelijk werk  €  99,57; kerk  € 61,15 inclusief gift van € 10,00; kerk, singin  € 44,52, kerk, Hemelvaartsdag  € 232,10 en predikantsplaats  € 286,86.

Hartelijk dank voor uw bijdragen en giften!

 

Benefietconcert Knipscheerorgel

 

Op 11 juni geeft Hanno Hommel een orgelconcert in onze kerk.

Op het programma staan werken van Bach en Händel. Ook zal zijn zus Elsbeth Hommel, die dwarsfluit speelt, aan het concert meewerken. Zij zal enkele stukken spelen van Beethoven en Pachelbel waarbij Hanno haar op de piano zal begeleiden.

Het concert begint om 16:00 uur en duurt een klein uur.

De entree bedraagt €  8,00 en komt volledige ten goede aan de restauratie van het orgel waarmee binnenkort wordt begonnen.

Na afloop is er gelegenheid nog wat na te praten onder genot van een drankje en een hapje. Geïnteresseerden kunnen dan ook een kijkje nemen bij het orgel en vragen stellen over de restauratie. Van harte welkom!

 

 

Solidariteitskas.

In de maand juni ontvangt u een acceptgiro voor de solidariteitskas. Als plaatselijke gemeente zijn we binnen de Protestantse Kerk verbonden met de gemeenten in andere plaatsen.

De meeste gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland zijn zelfvoorzienend. Toch is er soms hulp nodig: op geestelijk gebied of op financieel gebied. Als een gemeente, na al het mogelijke zelf gedaan te hebben, een noodzakelijke voorziening niet kan realiseren, kan de Solidariteitskas een hulpmiddel ter overbrugging zijn.

Op de website www.pkn.nl/solidariteitskas kunt u meer informatie vinden.

 

Ledenmutaties.

Madelon van der Veen is verhuisd van Korenveldweg 31 naar Heemraadsingel 1 , 2461 SP Ter Aar. Ze blijft bij onze gemeente ingeschreven. Veel plezier in je nieuwe huis toegewenst!

Dhr. Jan van Dam is naar Weteringpad 3, kamer 205, 2481AS Woubrugge verhuisd. We wensen hem toe dat hij daar snel mag wennen.

Uitgeschreven zijn mevr. J. M. van Tielen, W.P.Speelmanweg 43 en de fam. C. Kinkel, Roggeveldweg 43.

Het verzoek van de fam. A.Blonk, AH Kooistrastraat 7, omtrent overschrijving naar de Hervormde gemeente Vinkeveen, is ingewilligd. Een logische stap daar zij al lang niet meer betrokken zijn bij de Protestantse gemeente Nieuwveen.

 

Verjaardagen 75 +ers.

Juni is een maand waarin er weer heel wat jarigen binnen onze gemeente zijn.

1 juni     dhr. D. Romeijn                                  Schout Clantstraat 52

2 juni     dhr. D. van Leeuwen                         Oude Nieuwveenseweg 52

9 juni     mevr. L. Zwaan – van Herp               Schoterpark 17

11 juni   dhr. H. Braam                                      W.P.Speelmanweg 18

17 juni   mevr. J. van Vliet – Zweeris             Oude Nieuwveenseweg 101

29 juni   dhr. C. Oskam                                     Blokland 46

2 juli     mevr. D. Veenstra – Steenbergen  Bruningsstraat 21.

 

Allen een mooie verjaardag toegewenst en een gezond en fijn nieuw levensjaar!

Voor Lenie Zwaan zal het best een moeilijke dag zijn: de eerste verjaardag zonder dat Jaak er bij is. We wensen je daarbij sterkte toe!

 

                               Hopen is toch blijven leven

                               in de vertwijfeling,

                               en toch blijven zingen

                               in het duister.

 

                               Hopen is weten dat er liefde is,

                               is vertrouwen in het morgen,                          

                               is in slaap vallen

                               en wakker worden

                               als de zon weer opgaat.

 

                               Is bij de storm op zee

                               land ontdekken.

                               Is in de ogen van de ander

                               lezen dat hij je heeft verstaan.

 

                               Zolang er nog hoop is,

                               zolang is er ook bidden,

                               en zolang zal God je

                               in zijn handen houden.

                                                                              Henri Nouwen

 

                               Aan het woord…….Ingrid de Wilde.

                             In de Noordoostpolder werd in het plaatsje Bant in het gezin van de hoofdonderwijzer van de

School met de Bijbel als 6de kind (van 7) Ingrid geboren op 26 april 1960.  Een fijn gezin waarin alles

kon: vriendjes en vriendinnetjes waren altijd welkom. Er werden heel veel spelletjes gedaan:

bordspelen, kaarten maar ook quizzen waar haar vader de vragen voor opstelde. Ingrid speelde ook

vaak bij vriendinnetjes op boerderijen. Achter op de wagen mee tarwe halen en daar op kauwen wat

een kauwgumachtig gevoel gaf. Mooie herinneringen!

Ingrid is opgegroeid in het geloof. Op zondag werd er nog echt zondagsrust gehouden: niet fietsen, niet schaatsen, niet zwemmen…. Dat je op het ijs niet mocht schaatsen maar wel glijden viel moeilijk uit te leggen. Eén keer ging Ingrid met een RK vriendinnetje zwemmen in open water. Ze waren er amper in of daar kwam de politie: iedereen het water uit….er bleek alg in het water te zitten. Het heeft lang geduurd voordat Ingrid op zondag weer durfde gaan zwemmen.

In de 6de klas kwam zij bij haar vader in de klas. In die tijd kwam hij  thuis te zitten met een hernia. Zijn vervanger kon helemaal geen orde houden. Samen met een vriendinnetje werd Ingrid door hem de gang op gestuurd. Daar verstopten zij zich in een kist met kaarten. Tussen de middag gingen ze gewoon thuis eten en ’s middags terug de klas in. ‘Waar waren jullie?’, vroeg de meester. ‘Op de gang’, antwoordden zij en daar was geen woord van gelogen. Dat kwartaal kreeg Ingrid echter voor gedrag een 7 op haar rapport i.p.v. de gebruikelijke 8!

Na de lagere school ging Ingrid naar de MAVO in Emmeloord; een scholengemeenschap van 1200 leerlingen, wat veel te groot voor haar was. Wel was het mooi dat ze op de 1ste dag haar vriendin Dorothé leerde kennen, waar ze nu nog steeds bevriend mee is.

Ze wilde graag doktersassistente worden maar werd uitgeloot. Dan maar  een jaar vormingsklas  waarbij de naaldvakken een drama waren. ‘Ik heb het zelfs gepresteerd om een gat in een bloes te knippen’. In dit jaar overleed na een kort ziekbed haar vader aan kanker. Ingrid en haar zus waren de enigen die nog thuis woonden. Aangezien haar zus een opstandige puber was, leunde haar moeder op Ingrid.

Toen Ingrid naar de opleiding MBO – CD (Civiele diensten) in Meppel ging veranderde de situatie want zij ging in de winter op kamers daar. Ze herinnert zich nog een dag waarop het weer zo slecht was dat ze maar lopend naar school ging. Helaas was ze de enige leerling die was gekomen dus werd ze weer naar huis gestuurd. Later heeft ze met een klasgenoot in de buurt van Meppel op een boerderij kamers gehuurd; zo nodig pasten ze ’s avonds op de kinderen van de boer die weduwnaar was.

Nadat ze de MBO opleiding had afgerond was er geen werk. In die tijd kreeg je een schoolverlatersuitkering. Ingrid ging 6 weken naar een nicht in Canada. Daar zag ze een familiefilm waar haar vader op stond. Toen kwam de rouw om haar vader pas; ze had altijd sterk moeten zijn voor haar moeder.

Terug in Nederland vond ze werk als voedingsassistent in een verpleeghuis in Harderwijk. Daarna werd ze assistent hoofd huishouding in een verzorgingshuis in Oudewater. Na de 1ste van vele reorganisaties had ze 3 banen: receptioniste / medewerker linnenkamer/ slaapwacht. Na een fusie met een verzorgingshuis in Woerden werd ze teamleider facilitaire dienst; eindelijk de baan waarvoor ze geleerd had. Ondertussen had ze een 2 jarige managementsopleiding gedaan.  Daarom kreeg ze er in Linschoten een functie bij: manager wonen, welzijn en zorg. Een pittige baan, lange dagen, maar heel leuk werk. Toen verdwenen alle ondersteunende diensten. Weer vond Ingrid werk: nu als wachtlijstbeheerder bij de Vierstroom. Na 28 jaar werken kwam ook daar een einde aan toen de afdeling werd gesloten.

Inmiddels had Ingrid in 1999 Harry leren kennen waarmee zij in 2004 een geregistreerd partnerschap sloot. De kinderen van Harry uit zijn eerste huwelijk waren daarbij getuigen; dat was heel mooi. In 2005 kwamen ze in Nieuwveen wonen. Ingrid ging naar de Gereformeerde kerk en dat voelde als een warm bad. Ze is heel wat jaren diaken geweest. Eerder zat ze in Oudewater in de Commissie van Beheer.

Ingrid sloeg na haar laatste ontslag een andere weg in en volgde een opleiding tot uitvaartbegeleider. Ze is heel enthousiast en wil graag een eigen praktijk beginnen. Helaas kan dit nog niet vanwege een probleem met haar ogen. Ze is wel heel blij dat er na 2 jaar eindelijk een diagnose is gesteld; nu moet de behandeling nog aanslaan. Het  vergt erg veel geduld. Het is maar goed dat zij zo’n positieve kijk op het leven heeft!

Annet Hoogerwerf – Teitsma

 

Sluiting kerkgebouw in Zwammerdam.

Gedurende de periode dat ds. Piet Wilschut onze predikant was, waren wij door hem verbonden aan Zwammerdam. Op zijn verzoek plaatsen we dan ook het volgende stukje.

Op zondag 5 juni wordt in Zwammerdam de laatste dienst gehouden in de kerk aan de Molestraat. Dit van oorsprong Gereformeerde gebouw heeft 123 jaar dienst gedaan. De Protestantse gemeente van Zwammerdam houdt de Dorpskerk aan als plaats van samenkomst.

Het kerkgebouw dat afgestoten wordt, wordt aan de eredienst onttrokken en in de dienst  zal daaraan door enige symboliek vorm worden gegeven. In de dienst ligt het accent op: samen de toekomst ingaan. De Protestantse gemeente brengt met het afstoten van dit gebouw een offer voor de toekomst. De voorganger is ds.Piet Wilschut.

Iedereen die dit leest en banden met Zwammerdam heeft: u/jij bent hartelijk welkom om dit mee te maken. De dienst begint om 9.30 uur.

 

Voorjaarstentoonstelling: Johannes Stichting Nieuwveen.

Ruim 160 geleden begon evangelist Smit met de opvang van kinderen uit de grote steden in het Polderhuis dat stond op de kruising in het dorp Nieuwveen. Wie had toen kunnen denken dat hieruit later de Marthastichting (nu Alphen aan den Rijn) en de Johannes Stichting (nu De Bruggen Zwammerdam) voortkwamen.

In de Oudheidkamer (Kerkstraat 31) is nu de expositie ‘Johannes Stichting Nieuwveen van 1887  –  87 jaar  –  tot 1974’ te bezichtigen. Van alle kanten is materiaal verzameld van deze toen zo prominente instelling in ons dorp.

Met name de wat oudere leden van onze gemeente bewaren goede herinneringen aan de tijd dat deze protestantse instelling onderdak en verzorging bood aan mensen met een beperking. Iedere zondag bezocht een groot aantal bewoners de diensten in beide kerken. Velen kunnen zich de soms markante figuren nog goed herinneren. Ook hebben veel inwoners van ons dorp daar jaren gewerkt en sommigen vonden er zelfs de partner van hun leven onder het verplegend personeel. En wist u bij voorbeeld dat ene De Gaaij Fortman bestuurslid is geweest van de stichting?

Alle reden om eens een bezoekje te brengen. Zondag van 14:00-16:00 en woensdag van 19:30-21:30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aankondiging Vesper op  zaterdagavond 4 juni 2016.

De commissie Vorming en Toerusting van de PKN Gereformeerde kerk te Waarder en de Herman Singers organiseren op zaterdagavond 4 juni 2016 een Vesper in de PKN Gereformeerde kerk te Waarder.

De Herman Singers zingen, a capella,  Psalmen en gezangen uit de (Russisch) Orthodoxe vespers en liturgie.

Ds. Erick Versloot zal de avond leiden en de samenzang begeleiden. De vesper zal ongeveer een uur gaan duren en begint om 19.30 uur. Om 19.00 uur gaan de deuren van de kerk open.

Na afloop staat de koffie en thee klaar. Er wordt een collecte gehouden voor het Happy Rock Center in Kenia.

 

Regionale agenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar  juni 2016.

 

Zo 5 juni   9.30 Plusdienst Zevenhoven Dorpsstraat kerk
Zo 5 juni  9.30 Eredienst in teken van de sluiting van kerkgebouw Zwammerdam PKN kerk Molenstraat
Zo 12 juni   9.30 Dienst met het koor

Con Amore

Nieuwveen Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45

Zo 12 juni 19.30 Samenzangavond Zwammerdam Dorpskerk
Zo 19 juni   9.30 Belijdenisdienst m.m.v.

Plusband

Zevenhoven Dorpsstraatkerk
Zo 19 juni   9.30 Ontmoetingsdienst Nieuwkoop Hervormde kerk Reghthuysplein

 

Toelichting:

5 juni Eredienst Zwammerdam: de laatste dienst gehouden in de kerk aan de Molenstraat. De voorganger is ds. Piet Wilschut. Een ieder die dit leest en banden heeft met Zwammerdam heeft: u / jij bent van harte welkom om dit mee te maken.

12 juni Dienst met het koor Con Amore Nieuwveen: de Chr. gemengde zangvereniging Con Amore uit Nieuwkoop verleent haar muzikale medewerking in deze dienst waarin prop. mevr. G. van ’t Kruis voorgaat.

19 juni Ontmoetingsdienst Nieuwkoop: voorganger ds. H. J. Prosman.

19 juni  Taizé-viering Nieuwkoop: voorganger mevr. ds. C. R. Groenendijk, Krimpen a. d. IJssel.

26 juni  Kinderkerk Ter Aar: voor alle kinderen tot ongeveer 10 jaar met hun ouders en grootouders. Thema: het verloren schaapje. We beginnen samen in de kerk. Na een kwartier gaan de ouders naar de oudernevendienst en de kinderen vanaf 7 jaar gaan ook naar een andere ruimte om op hun niveau met het bijbelverhaal bezig te zijn. We sluiten weer gezamenlijk af. Vanaf 16.45 uur is er koffie, thee en limonade.

 

Regionale jeugd agenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar juni 2016.

 

Zo 12 juni 19.00 Jeugddienst Aarlanderveen Hervormde kerk Dorpsstraat 38

Gezamenlijke dienst van de Hervormde gemeente en Gereformeerde kerk, voorganger: dhr. R. Pasterkamp, Urk

 

 

Uitnodiging voor Rock4kids.

Deze uitnodiging kon in de vorige kerkbrief nog niet afgedrukt worden omdat hij nog niet binnen was. De kinderen van de kindernevendienst hebben echter ook persoonlijk een uitnodiging ontvangen.