Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

De ontmoetingskerkbrief van mei 2017

 

 

Datum Predikant Bijzonderheden Collectes
 7 mei 2017

 

 

Singin: 18:30

Ds. G. van ’t Kruis

Boskoop

 

o.l.v. Anke Bos

Koffiedrinken na afloop van de dienst 1. diaconie (zie blz. 2)

2. predikantsplaats

3. orgelfonds

alg. kerkelijk werk

14 mei 2017

 

 

Ds. J. de Goei

Amersfoort

 

  1. kerk

2. predikantsplaats

3. alg. kerkelijk werk

21 mei 2017 Ds. F. Bos

Waddinxveen

Koffiedrinken na afloop van de dienst 1. diaconie (zie blz.2)

2. predikantsplaats

3. onderh. gebouwen

25 mei 2017 Ds. S. Voskuil

Berkel en Rodenrijs

Hemelvaart: openlucht viering bij de Sfeerstal m.m.v. het Prot. Kerkkoor, Sarina Brouwer-Rijlaarsdam en Melvin Vis 1. kerk
28 mei 2017 Kandidaat W. Warnar

Lisse

  1. diaconie (zie blz.3)

2. predikantsplaats

3. alg. kerkelijk werk

 4 juni 2017 Ds. G. van ’t Kruis

Boskoop

Pinksteren: m.m.v. koor United Voorbereiding Heilig Avondmaal.

Na afloop is het koffiedrinken

1. diaconie (zie blz.3)

2. predikantsplaats

3. orgelfonds

 

Wie ben je?

Een aantal weken geleden was ik op een bijeenkomst waar we eerst een kennismakingsrondje deden om elkaar wat beter te leren kennen: de één doet dat kort, de ander stelt zichzelf wat uitgebreider voor. Zo vertellen we aan elkaar wie we zijn. Maar wie zijn we voor God, in onze relatie tot God? In Johannes 18 wordt er aan twee mensen gevraagd wie ze zijn. Aan Jezus, die gevangen genomen wordt; Hij wordt ervaren als een ongrijpbare, moeilijk te identificeren man. Een man achter wie vele mensen aan lopen, een man over wie de ronde doet dat hij veel mensen geneest, maar ook dat hij opstanden veroorzaakt. Als Hij hoort dat Jezus van Nazareth gezocht wordt, zegt Hij: “Ik ben het”. Iedereen is perplex, de soldaten deinsden achteruit. Ook als hij door de hogepriester ondervraagd wordt, staat Jezus voor wie Hij is, Hij draait er niet omheen. Hij wordt gepakt en geboeid weggevoerd. De andere man aan wie gevraagd wordt wie hij is, is Petrus; deze komt niet uit voor wie hij is. “Jij hoort toch ook bij Jezus?”, vraagt men hem meerdere keren. En iedere keer zegt hij weer: “Nee, ik ben het niet” en als een vrij man loopt hij de tuin in. Petrus geeft niet thuis, hij zit gevangen in zijn geloof, in zichzelf. En niet alleen Petrus, ook Annas en de hogepriester Kajafas. Jezus weet wel wie Hij is. Zo laat Johannes zien hoe onvrij wij als mensen kunnen zijn en wat er van ons mensen is geworden- geboeid aan tradities, onzeker, of juist té zeker. Jezus die zelf geboeid wordt, is Degene die ons verlost uit onze eigen boeien, onze tekorten. Zo worden wij bevrijd door Hem die niet wegloopt voor wie Hij is.

Paasontbijt

Geloven is een individuele ervaring, persoonlijk, maar ook gemeenschappelijk in het met elkaar bidden, zingen, lezen, praten én eten, door daarin met elkaar te delen. Op 1e Paasdag zaten we zoals gewoonlijk vóór het begin van de kerkdienst met elkaar aan het ontbijt in ’t Anker. Een mooie gedachte om samen te eten, terwijl er tegelijkertijd ook ruimte is voor gesprek met elkaar. In Handelingen 2 wordt beschreven hoe, na de uitstorting van de Heilige Geest (Pinksterfeest) het leven van de eerste christelijke gemeente eruit zag. Deze gemeente was een tafelgemeenschap, waar men bij elkaar was in eenvoud en vreugde en het brood met elkaar brak (Handelingen 2, 46). Ieder nam wat mee om te drinken en te eten, om dat met elkaar te delen. Tijdens deze agapè maaltijd – liefdes maaltijd – werd zo niet alleen in woorden de liefde van God gevierd en de onderlinge band gedeeld, maar werd ‘t ook in daden omgezet door van ieders overvloed te delen. Er zaten vaak gasten aan tafel: mensen, die werden uitgenodigd om mee te eten, puur omdat ze geïnteresseerd waren, of alleen waren, of arm… een gevarieerde gemeenschap. Tijdens deze maaltijden spraken zij met elkaar over Jezus, vroegen ze Gods zegen over brood en wijn, bezongen de lof van God en spraken gebeden uit. Zo vormden de mensen een gemeenschap waarbij er tijd voor relaties was en men het hart van de gemeente vorm gaf. Op deze manier bleef Jezus levend in hun midden. Nog steeds delen we in de overvloed die Christus ons geeft, en dat geeft ons ook de mogelijkheid te delen met elkaar en de wereld om ons heen. Op die wijze maken we ons als kerkelijke gemeenschap als het lichaam van Christus zichtbaar.

 

Omzien naar elkaar

Klazien Kok (Schout Clantstraat 40) gaat nog altijd voor onderzoeken naar het ziekenhuis. We leven met haar mee. We feliciteren de fam. Pieterse (Zwaluwlaan 33) met de geboorte van hun zoon Jochem!

 

Hartelijke groet, ds. Gonja van ’t Kruis

 

Bij de komende diensten

7 mei kunt u ’s morgens de dienst met onze eigen predikant meemaken en elkaar bij de koffie na afloop ontmoeten. ’s Avonds zal de laatste sing-in van dit seizoen worden gehouden. Ongetwijfeld zullen Anke Bos en Hanno Hommel op het orgel ervoor zorgen dat er weer heerlijk gezongen kan worden!

14 en 21 mei zijn gewone erediensten met voor ons bekende gastpredikanten. Na afloop van de dienst op 21 mei is er koffiedrinken.

25 mei is de jaarlijkse openluchtdienst in de Sfeerstal. We hopen dat de temperatuur tegen die tijd wat beter is; bijna elk jaar is het nog gelukt om op het terras van de Sfeerstal de dienst te kunnen houden. Het Prot. kerkkoor o.l.v. Henk van Voorst zal haar medewerking verlenen. Hanno Hommel zal de samenzang begeleiden. Daarnaast zullen Sarina Brouwer-Rijlaarsdam en Melvin van der Vis op respectievelijk saxofoon en bugel spelen. Fijn dat zij mee willen werken! We hopen deze morgen weer op een grote opkomst!

28 mei is er weer een gewone eredienst in de kerk met een kandidaat als voorganger.

4 juni is het Pinksterfeest. Onze eigen predikant zal voorganger zijn en het koor United uit Uithoorn zal voor ons zingen. Na de dienst kunnen we napraten onder het genot van een kopje koffie.

 

De diaconiecollecte 7 mei: Missionair Werk en Kerkgroei

Help de nieuwe kerk in Zwijndrecht. In maart 2013 heropende de burgerlijke gemeente Zwijndrecht Het Badhuis, een gezamenlijk project van de Oude Kerk, de Stichting Welzijn Ouderen en het wijkplatform. Het Badhuis wil een huiskamer voor de wijk zijn en een plek om elkaar te ontmoeten. Er is een uitgebreid activiteitenaanbod voor de hele wijk, voor jong en oud. Zo is er op vier ochtenden in de week ‘koffiehuis’, is er iedere woensdagochtend een brunch, en zijn de buurtmaaltijden en de kinderclubs populair. Het doel is om als kerk dienstbaar te zijn aan de mensen in de wijk. Dat staat voorop. Met de opbrengst van de collecte ondersteunt de Protestantse Kerk pioniersplekken als Het Badhuis.

 

Diaconiecollecte 21 mei: Stichting De Hoop

Dagelijks worden door de media het leed en de nood in de wereld, ver weg en dichtbij, zichtbaar gemaakt. Maar er is ook minder zichtbare nood, al heel dichtbij.

Denk eens aan die man die geen controle meer heeft over hoeveel alcohol hij drinkt. Of aan die vrouw die in psychische nood is en depressies grip hebben gekregen op haar leven. Denk aan al die mensen die op straat zwerven, die hele dagen rondhangen en geen vooruitzichten hebben

De Hoop wil er zijn voor deze mensen. Wij willen ze laten weten dat zij geen hopeloze gevallen zijn en dat ze met Gods hulp een ander bestaan kunnen leiden. We vangen ze op in inloophuizen of we geven ze een behandeling. En het belangrijkste: we laten ze zien dat er een liefdevolle Vader is.

Hulp geven kunnen wij niet alleen. Uw steun is een essentieel onderdeel. De ggz-zorg wordt vergoed door de zorgverzekeraars, maar zoveel daar omheen niet! Door uw financiële bijdrage kunnen onze inloophuizen open blijven en kunnen kinderen meekomen als hun ouders worden opgenomen. Met uw steun vertellen wij de mensen die bij ons komen over de Here Jezus. We vragen u niet zomaar om geld. Wij vragen u om mee te helpen om levens te veranderen.

Voor iedere gift kunt u ons algemene rekeningnummer gebruiken: NL06INGB0000383838, t.n.v. Stichting Vrienden van de Hoop. Plaats: Dordrecht.

 

Diaconiecollecte 28 mei: inloopochtenden ‘t Anker

Zoals u weet is er elke maandag de inloopochtend in ’t Anker. Altijd weer gezellig; met elkaar een kopje koffie of thee drinken en wat aandacht voor elkaar. De kosten hiervan komen voor rekening van de diaconie. Vandaar deze collecte om dat te kunnen blijven betalen, zodat het bezoek aan deze ochtenden gratis kan blijven voor iedereen.

 

Diaconiecollecte 4 juni: pinksterzending, sterkere kerken  in Nicaragua

In afgelegen dorpjes in Nicaragua doen leken het meeste werk in de kerk. Vaak komt er maar twee keer per jaar een voorganger langs. De lekenleiders hebben echter beperkte kennis van de Bijbel en van theologie. Via Teyocoyani, partner va n Kerk in Actie, krijgen zij trainingen in bijbelkennis en gemeenteopbouw. Ook de gemeenten worden een tijdlang begeleid. Veel gemeenschappen kampen met armoede, (land)conflicten en migratie. Daarom traint Teyocoyani kerkleden hoe ze met conflicten kunnen omgaan en hoe ze iets kunnen betekenen voor anderen. De gemeenten veranderen zichtbaar door deze aanpak. Op zondag 4 juni collecteren we voor het zendingswerk van Kerk in Actie, zoals van Teyocoyani in Nicaragua. Geeft u ook? U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Pinksterzendingsweek.

 

Al deze collectes worden weer van harte bij U aanbevolen!!!

 

Voor uw agenda

Maandag 1, 8, 15, 22 en 29 mei : inloopochtend van 10.00 – 11.30 uur in ’t Anker.

Dinsdag 16 mei: gemeente-avond 20.00 uur in ’t Anker.

 

Uitnodiging gemeente-avond 16 mei 2017 20.00 uur in ’t Anker

Voor iedereen die betrokken is bij onze Prot. gemeente en wil meepraten over zaken die onze gemeente aangaan.

U bent van harte welkom vanaf 19.45 uur voor koffie en thee.

De agenda is als volgt:

 

 1. Opening
 2. Jaarboek 2017 (brengt u dit a.u.b. mee)
 3. Financiën
 4. Kort overzicht eerste halfjaar predikant
 5. Verslag orgelcommissie
 6. Vacatures kerkenraad vanaf 1 januari 2018

Pauze met koffie en thee

 1. Eigen liedbundel
 2. Gespreksgroepen oecumenisch?
 3. Avondmaalsliturgie
 4. Oudejaarsdienst
 5. Rondvraag
 6. Sluiting

Met een hartelijke groet, de scriba.

 

Uit de kerkenraad

10 april vergaderde de kerkenraad. Na een stukje bezinning over de rol van Petrus in het lijdensverhaal en de rol die wij zouden spelen, kwamen er allerlei praktische zaken aan de orde. Namens onze gemeente zijn we dit jaar aan de beurt om bloemen te leggen bij de 4 mei herdenking. We keken met een goed gevoel terug op diverse diensten zoals de gezinsdienst en Palmzondag met het Prot. kerkkoor. Op deze zondag is een afvaardiging van de kerkenraad naar een Verhaaldienst met Hans Bouma in Ter Aar geweest. De conclusie is getrokken dat zo’n dienst voor onze gemeente niet zo geschikt is. Bij de preekbesprekingen en de sing-ins zijn er de laatste tijd minder mensen, maar we hebben de indruk dat wie er is het wel heel fijn vindt. De groothuisbezoeken werden door 27 mensen bezocht en waren waardevol. Hoewel we midden in de Stille Week voor Pasen zitten, keken we alweer vooruit naar Hemelvaart en Pinksteren. Met predikanten en koren wordt altijd vroegtijdig contact gezocht. De bewoners van Ipse de Bruggen, die gemeentelid zijn van onze Prot. gemeente, hebben het jaarboek en een brief ontvangen, waarin onze predikant zich voorstelt. Er zijn diverse pastorale bezoeken afgelegd. Met de RKK is in open sfeer een oecumenische vergadering gehouden. De Passietocht en het Symposium zijn gezamenlijk georganiseerd. I.v.m. het laatste  is er een interview met een journalist van het Witte Weekblad. De Hemelvaartsdienst zal volgend jaar een oecumenische dienst worden. Diaken van Aarle gaat met een kleine groep mensen naar een klooster en nodigde ons uit mee te gaan. De kerkenraad heeft onze predikant toestemming gegeven op de uitnodiging in te gaan. Tevens worden we uitgenodigd mee te gaan naar het Catherijnenconvent in Utrecht waar een Mariatentoonstelling is. U zult er meer over lezen in de Ontmoetingskerkbrief. Bij diverse B&B en de camping op landgoed Ursula is een gezamenlijke welkomstfolder van de kerken neergelegd. De classisvergadering heeft meer duidelijkheid gebracht over de op handen zijnde veranderingen. Bij de Sagevergadering was het goed te horen wat er zich in de regio afspeelt. De jaarrekeningen van diaconie en CvK werden goedgekeurd. We mogen dankbaar zijn dat het ook op financieel vlak goed gaat met onze gemeente. De orgelrestauratie verloopt voorspoedig. U leest er verderop meer over. De bijkomende schoonmaakwerkzaamheden werden vervuld: heel hartelijk dank aan de schoonmakers! Tenslotte is de gemeente-avond, die op 16 mei gehouden zal worden, voorbereid. De gesprekspunten zult u in de kerkbrief van mei kunnen lezen.

 

De kerkenraad vergadert maandag 8 mei vanaf 19.30 uur in ’t Anker. Van 9 t/m 15 mei is onze predikant een weekje vrij. Voor noodpastoraat is ds. Piet Wilschut bereid gevonden haar te vervangen. Tel. 0172 – 475793.

 

Eindexamenkandidaten

We willen als gemeente graag meeleven met hen die eindexamen van de middelbare school doen. We hebben u als gemeente nodig om er achter te komen wie dat dit jaar zijn. Kent u iemand binnen de gemeente die in deze tijd zit te blokken voor het eindexamen, geef het dan a.u.b. door aan de scriba, email a.n.hoogerwerf@gmail.com, tel. 538102.

 

Passie succesvol!

Wat waren we allemaal blij dat het dinsdagavond 11 april droog was. Het windje was wel fris dus menigeen had de winterjas weer tevoorschijn gehaald, maar men liet zich niet weerhouden. Om half zeven startte de eerste groep in de Witte Kerk in Zevenhoven en na tienen werden de laatste koppen koffie en thee in de Orangerie bij de RKK op het Noordeinde ingeschonken. Daar tussendoor hebben velen het een mooie Passietocht gevonden. Drama in de Witte Kerk en basisschool de Diamant in Zevenhoven, film en muziek in onze Ontmoetingskerk, zingen in de RK Nicolaaskerk en een meditatie bij de Lourdesgrot achter de Johannes Geboortekerk op het Noordeinde. Tijdens de film kon ik in onze kerk even tellen: in totaal hebben 123 mensen (jong en oud) de tocht gemaakt. Een prachtig aantal, aangezien er ook nog + 30 mensen betrokken waren bij de uitvoeringen op de diverse locaties. Het mooie was dat er ook mensen op af kwamen die normaal gesproken de drempel van de kerk niet zo makkelijk overgaan. En persoonlijk vond ik het ook prachtig dat er 3 jongens waren die hebben gedacht: fietsen? Dat ga ik echt niet doen. Maar ik wil de Passie wel meemaken dus wij gaan per scooter! Heel hartelijk dank aan degene die zo’n pakkende flyer had gemaakt en alle bezorgers van de flyers die de Passie zo in heel Zevenhoven en Nieuwveen bekend hebben gemaakt. Ook heel hartelijk dank aan allen die op de avond zelf een taak hadden: kosters, gastheren /-vrouwen, technische mensen, mimespelers, vertellers, dirigent, bloemschikkers, koffie-schenkers…. en dan hoop ik niemand vergeten te zijn. En tenslotte dank aan allen die de Passie hebben gefietst; zonder u was het tenslotte niets geworden. We kijken terug op een mooi missionair gebeuren! Namens de organisatie, Annet Hoogerwerf-Teitsma.

 

Geslaagd symposium!

Blijkbaar hebben we in onze Ontmoetingskerk op 26 april een unieke avond gehouden. Onder de vele bezoekers, zo’n 75 personen, waren er zelfs enkelen die helemaal vanuit Almere naar Nieuwveen waren gekomen om te luisteren naar ds. Arjan Plaisier en mgr. Jan Hendriks. Ook zag ik mensen van kerkgenootschappen uit Ter Aar, Nieuwkoop, Noorse Dorp, Zevenhoven, e.a. Onze predikant heette de aanwezigen namens onze gemeente en de federatie Clara en Franciscus, waaronder de plaatselijk parochie de Heilige Nicolaas valt, van harte welkom.

De lezingen werden afgewisseld met samenzang en muzikale intermezzo’s die verzorgd werden door Anton de Boer, Hanno Hommel en zijn zus Elsbeth op dwarsfluit. In de pauze werd onder het genot van een kopje koffie heel wat nagepraat over de beide lezingen. Daarna was er gelegenheid om aan beide inleiders vragen te stellen over hoe nu verder met de oecumenische beweging. Daar werd dankbaar gebruik van gemaakt. Rond half elf besloot Gonja van ’t Kruis de avond met een gebed.

Na afloop werd een drankje en een hapje aangeboden en ontstonden er nog interessante gesprekken.

Van de inhoud van het symposium zal in de volgende Kerkbrief verslag worden gedaan.

Jan Vervark

 

Jarigen t/m 4 juni en een huwelijksjubileum

De volgende 75+-ers hopen de komende periode hun verjaardag te vieren:

23 mei                   Dhr. J.G. Baas                                                    Berkenlaan 31, Nieuwkoop

27 mei                   Dhr. A. van der Most                                          Ambroziolaan 8

1 juni                   Dhr. D. Romeijn                                                 Schout Clantstraat 52

2 juni                   Dhr. D. van Leeuwen                                        Oude Nieuwveenseweg 38

 

De heer Van der Most mag van dit rijtje wel even apart de aandacht krijgen. Hij hoopt zijn 91e verjaardag te vieren. Wat een gezegende leeftijd! We wensen we u allen een gezellige verjaardag toe en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

 

Op 31 mei hopen dhr. en mevr. den Hertog – van Leeuwen, Akkermunt 3, hun 60 jarig huwelijksjubileum te vieren. Wat een mijlpaal; zo lang samen lief en leed gedeeld. Alle reden lijkt mij om in dankbaarheid op terug te kijken. We wensen u alvast een fijne dag toe. Dat u beiden nog in goede gezondheid voor elkaar gespaard mag blijven met Gods zegen op uw weg.

Heer, een nieuwe levensfase dient zich in mij aan

mijn schip moet steeds meer zeilen strijken

en vaker nog voor stormen wijken

met ladingen van ooit zie ik mij niet meer gaan.

 

Ook voor mast en tuig heeft nu het uur geslagen

dat ik moet kiezen voor nieuw bestek

en vrachten verstouwen aan mijn dek

om wat mij nog rest de toekomst in te dragen.

Als dan de vloed van jaren is voorbijgegaan

mijn kiel omspoeld door afgaand water

en koers verlegd van nu naar later

bid ik: wil nu als stuurman mij terzijde staan.

 

Dan kan mijn levensschip in tegenwind en pijn

de branding van de jeugd voorbij

met U aan loef en zicht aan lij

gezegend worden en ook zélf tot zegen zijn.

Alfred C. Bronswijk (uit: ‘Zoveel als ademhalen’)

 

Berichtje uit Maassluis

Lieve mensen van Nieuwveen en daarbuiten, middels dit schrijven willen wij jullie laten weten dat Aad j.l. dinsdag, 18 april is verhuisd naar “DrieMaasHave” afd. Stationslaan kamer 2, Stadsmolen 101, 3146 CT Maassluis. En groot verdriet dat hij niet meer thuis kan wonen. Maar dichter bij huis is voor ons beide “fijner”. We bidden om kracht om door te gaan. Dank voor het meeleven wat wij ook nog steeds vanuit Nieuwveen mogen ervaren. Een hartelijke groet, Aad en Ank Warnaar.

 

Jaarrekening 2016 ter inzage

In de kerkenraadsvergadering van 10 april j.l. is de jaarrekening 2016  vastgesteld. Voordat deze naar het Regionale College voor de Behandeling van Beheerszaken (van de PKN) wordt toegezonden, moeten de leden van de gemeente de gelegenheid krijgen de cijfers in te zien. Dit kan van 8 t/m 12 mei ten huize van Jan Vervark. Wel graag eerst even een afspraak maken; tel. 538977 of 06-41933806.

 

Collecten en giften diaconie april

Steun jongeren Zuid Afrika € 82,20; mensen met een handicap Myamar € 82,40; avondmaalcollecte t.b.v. Hooveraid € 150,40 en de paascollecte t.b.v Actie 555 € 402,55. De opbrengst van de spaardoosjes bedroeg € 217,76. Ook dit komt ten goede aan de Actie 555. Daarnaast werden voor dit zelfde doel nog giften ontvangen op onze bankrekening van totaal € 1.300,00 (inclusief een gift van € 100,00). Voor de bloemen werd een gift ontvangen van € 5,00.

 

De diaconie dankt u hartelijk voor uw bijdrage.

 

Overige collecten april

Jeugdwerk € 71,30; onderhoud gebouwen € 96,40; orgelfonds € 116,40; restauratiefonds €  100,27; algemeen kerkelijk werk € 281,17 en predikantsplaats € 335,40.

 

Namens de kerkrentmeesters, dank voor uw gave.

 

Orgelrestauratie

Er is, en wordt sinds deze week, hard gewerkt aan de restauratie van het orgel. Alle frontpijpen zijn nagekeken, waar nodig gesoldeerd, keurig gepoetst en teruggeplaatst. Het zgn. snijwerk (de vergulde versieringen) zijn behandeld tegen de houtworm. Overigens is dit sierwerk door de tand des tijds flink aangetast (gebarsten en gescheurd). Sommige delen konden met moeite weer vastgezet worden. Ook is de gerestaureerde blaasbalg naar boven gehesen en zijn er heel wat orgelonderdelen die in de werkplaats zijn behandeld weer naar boven gebracht. Onze musicerende engelen en koning David op de harp zijn van het jarenlange kerkstof ontdaan en staan weer prachtig fris te pronken boven op het orgel. Alle pijpen die beneden stonden zijn dus weer weg. Daarnaast zijn er met de organisten plannen gesmeed m.b.t. de feestelijke ingebruikname en een benefietconcert door het Mispage koor in juni. U hoort er te zijner tijd meer over.

 

Aan het woord……Ineke Könst – Rietveld

In het huis bij de kruidenierswinkel van opa Piet Rietveld en oma Marie van Heusden, op de

hoek van de Dorpsstraat en de Kerkstraat werd op 24 april 1950 Ineke geboren. Haar ouders, Jaap en Trijnie Rietveld (achterneef-en nicht) waren n.l. bij haar ouders ingetrouwd. Bij opa en oma kon altijd alles. Opa Piet had n.l. een zus en 10 halbroers en -zussen. Na de dood van zijn moeder, Trijntje Pijper, hertrouwde zijn vader Kees, die bij de Kattenbrug woonde, n.l. met Lijsje de Bock. Van die halfbroers en –zussen hebben er ook enkele bij opa en oma inge-woond. Toen Ineke 2 jaar was kreeg ze een zusje: Ria.

Daarna verhuisden ze naar de Oude Nieuwveenseweg tegenover de plek waar later de RABObank stond. Het was oud en vochtig. De w.c. was buiten en Ineke herinnert zich hoe ze in de teil ging. Ineke was nogal ziekelijk. Ook heeft ze in die tijd haar been gebroken omdat ze na een nachtmerrie uit het raam was gesprongen. Ze dacht : dan kan ik beneden weer naar binnengaan. De deur was toch los, ook ’s nachts. Met haar gebroken been verveelde Ineke zich. Ze zat nog niet op school want het schooljaar begon op 1 april en Ineke was van de 24ste. Haar moeder heeft toen op school boekjes gehaald en Ineke heeft zichzelf leren lezen, schrijven en rekenen. Toen de eerste huizen in het Schoterveld in 1957 klaar waren, waren ze één van de eerste bewoners. Dankzij boer Bos, die in de gemeenteraad zat. Daar zijn de broertjes Bert en Peter geboren. Ineke komt uit een goed Gereformeerd nest. ’s Morgens met moeder naar de kerk; ’s avonds met vader. Niet zwemmen, fietsen of een ijsje kopen op zondag en niet naar dansles. Wel naar de jeugdclub.

Ineke ging naar de Chr. lagere school en zat in de klas met Herman van Harten, Dick en Jan Spelt, Willie Visser (nu Wil Karens), Coby Joha, Joke Pijper, Grea en Ria Kalshoven (van de winkel in de Kerkstraat) en Bert de Bruin, de zoon van meester de Bruin.

Daarna wilde Ineke niet naar de huishoudschool maar naar de Maranatha-mulo in Mijdrecht. Haar moeder vond dat wel een beetje eng, maar ze mocht meerijden met de jongens die een jaar ouder waren, zoals Jan Vervark. Vanuit school kwamen de directeur en een leraar bij haar ouders om te vragen of Ineke daarna naar de HBS mocht. Vader vond het goed, want zelf moest hij met 13 jaar gaan werken terwijl hij ook graag had willen leren. Maar Ineke wist dat het financieel niet kon en dat ze beter kon gaan werken. Ze werkte tijdens de vakanties al bij Uijttewaal want ze was heel modebewust. Ze was de eerste hippie van Nieuwveen (!) met haar broeken met wijde pijpen en die moesten wel gekocht kunnen worden. Ineke koos dus voor werken en deed administratief werk. Ze ging in Amsterdam wonen, deed daar de secretaresse-opleiding en kwam op een personeelsafdeling terecht. 5 jaar lang ging ze 2 avonden en zaterdag naar school om MBO en HBO personeelsbeleid te doen. Uiteindelijk werd ze chef personeelsbeheer bij een bank.

Na haar opleiding leerde ze Wim Könst uit de Kwakel kennen in café de Huifkar bij de Vrouwenakkerse brug, waar ze samen met Marja Rietveld naar toeging. Ze woonden eerst in Uithoorn en vanaf 1983 in de Parkstraat. Ze wilden graag kinderen van zichzelf maar ook adopteren. Bij een reis naar Senegal was hier de kiem voor gelegd: Ineke kreeg een babytje in haar armen gedrukt met de vraag of ze dat wilde meenemen. Ze kwamen bij een adoptiebureau terecht dat bemiddelde in Sri Lanka en wilden graag 2 kindjes tegelijk. In 1987 zouden ze Desiree en haar tweelingzusje ophalen. Terwijl ze er waren overleed het zusje. Toen hebben ze Samantha ervoor in de plaats meegekregen. Dat ging niet zonder slag of stoot; i.p.v. 2 zijn ze er bijna 7 weken geweest. Amper thuis met de 2 meisjes was Ineke toch zelf zwanger en werd in 1988 Esmeralda geboren.

In de jaren dat de meisjes op de Wegwijzer  zaten ging Ineke er vrijwilligerswerk doen: ze zat in de OR, de MR, kunstzinnige vorming, de bibliotheek, het schoolreisje, computerlessen…. Toen er een tekort aan leerkrachten kwam werd ze onderwijsassistente op de Wegwijzer. Samen met Renée Rijlaarsdam ging ze versneld de PABO doen; weer 2 avonden en zaterdags naar school. Eenmaal klaar heeft ze gewerkt op de Wegwijzer, de Fontein in Ter Aar en de Rank in Koudekerk. Tot het lichamelijk te zwaar werd want Ineke heeft reumatische artritis. In de kerk zat ze bij de kindernevendienst en de zendingscommissie en  heeft ze met Ria Vermeij, Jan Vervark, Saskia de Meij, Jaco van ’t Kruis en Hans Spelt de gezamenlijke tienerdiensten opgezet.

Er bleef altijd wat te doen voor Ineke: mantelzorg voor haar moeder, Nederlandse les geven aan een Irakees gezin in Zevenhoven, pastoraal werker…. Totdat ze borstkanker kreeg. De afgelopen jaren is ze weer mantelzorger geweest:  voor broer Peter, die inmiddels overleden is, en zus Ria. En nog maar kort geleden hebben Wim en zij 5 maanden pleegzorg verricht voor 3 kinderen van een vriendin van één van hun dochters. Vanwege de leeftijd van Ineke en Wim mochten ze niet blijven. Ze zijn alle 3 naar een ander pleeggezin gegaan. Daar heeft Ineke het wel moeilijk mee.

Ze vindt het fijn om elke 14 dagen naar de vrouwenochtend te gaan. Deze is al opgericht in de tijd van ds. Vlasblom en ze ontmoet daar Adrie van der Lee, Saskia de Meij, Jenie en Baukje Veenstra, Betty van ’t Kruis en Pauline Mulder. Ook heeft ze nog plannen genoeg: weer Nederlandse les gaan geven aan vluchtelingen en verder met het stamboomonderzoek van de familie Rietveld. Maar eerst mag ze genieten van een welverdiende vakantie.

Annet Hoogerwerf-Teitsma

 

Ledenmutaties

Bij Ipse de Bruggen is overleden: dhr. H. van Veen, A.H.Kooistrastraat 130. Ook is gebleken dat mevr. M.M. Flikweert en mevr. W. Oostergetel, beide op hetzelfde adres, geen bewoner van Ipse de Bruggen in Nieuwveen meer zijn.

 

Voltooid leven (artikel van ds. Piet Wilschut)

Het begin van de discussie.

In oktober 2016 verraste de regering bij monde van minister Edith Schippers velen met het volgende pleidooi: ´Mensen met een voltooid leven moeten wettelijk de mogelijkheid krijgen om hun leven te beëindigen met medicijnen, begeleid door een speciale ´stervenshulpverlener´. Die moet samen met een onafhankelijke deskundige beoordelen of de doodswens geen opwelling is of dat er oneigenlijke druk van de familie meespeelt.

In de visie van het kabinet mogen ´oudere´ mensen met een consistente en weloverwogen doodswens – ook als ze niet ziek zijn – straks met behulp van een hulpverlener een dodelijk middel innemen. Familie mag daarbij aanwezig zijn maar het middel niet geven.

Het gaat hier nadrukkelijk niet om euthanasie. Bij ´voltooid leven´ is sprake van ´lijden aan het leven´. De commissie Schabel oordeelde, dat nieuwe wetgeving niet nodig is en dat de huidige wetgeving voldoende ruimte biedt.

Inmiddels hebben artsen, psychiaters en ouderenverpleegkundigen zich hierover uitgesproken. Zij raden dit ten zeerste af. Zij vrezen namelijk dat veel meer mensen zullen gaan kiezen voor voltooid leven dan voor euthanasie. Bovendien vragen zij zich af of dit aan hulpverleners voor het leven gevraagd kan worden.

Ook wij als kerk behoren in deze discussie over leven en dood mee te doen. Het gaat hier om nogal wat. Zowel de houding van gemeenteleden als de pastorale houding van pastores is hiermee gemoeid.

Wat is voltooid leven?

De overheid wil mensen onder voorwaarden de ruimte bieden om een eind aan hun leven te maken. Kortom: ´voltooid leven´ is het best te omschrijven als suïcide; zelfdoding. Het is in deze discussie dan ook goed om te luisteren naar mensen die over suïcide hebben geschreven, zoals H.M. Kuitert: Suïcide, wat is er tegen? G.Th Rothuizen: Afspraak met de dood; en R. Diekstra: de opgroeiende dood (over suïcide onder jongeren.) Wat hieronder staat, is mede te danken aan hun boeken.

Wonderlijk is dat men het bij voltooid leven heeft over ouderen vanaf zo´n 75 jaar oud. Want bij suïcide gaat het niet alleen om een bepaalde leeftijdsgroep. Je komt het ook bij jongeren en jong-volwassenen tegen. Er is een doodswens. Dat kan te maken hebben met psychiatrische ziektebeelden, met trauma´s. Maar het kan ook zijn dat men niet meer wil leven vanwege andere omstandigheden in jezelf of van buiten. Algemene uitspraken kun je hier niet doen. Elk levens- en doodsverhaal is er één om apart beluisterd te worden. Er is bijvoorbeeld de suïcide van een jongen die verschrikkelijk gepest werd op school. Waarom? Dat hoort bij zijn of haar persoonlijke geschiedenis. Want er zijn genoeg anderen die ook gepest werden en verder leven. Is het wel altijd de behoefte om te sterven? Of zit er vaak niet ook een schreeuw om aandacht, erkenning en respect achter? Bij ouderen is het trouwens niet waar dat zij in het algemeen vinden dat op een gegeven moment hun leven voltooid is. Er zijn veel ouderen die soms behoorlijke klachten hebben en in de put

zitten of zich eenzaam voelen maar later erg blij zijn dat ze er nog zijn.

Zeker, er zijn er ook die met geen mogelijkheid meer terug naar het leven willen. Hoe jong of oud ook: zij willen weg. Maar dat neemt niet weg dat in het algemeen de vraag blijft hangen: hoe voltooid is ons leven op een gegeven moment? Kun je dat echt zelf bepalen? Ben je echt is staat om het onmetelijke verschil tussen leven en dood te peilen? Dat laatste moet zwaar wegen. Want is de dood wel een alternatief voor dit leven? Wat leven is, is al moeilijk te zeggen. Maar het geheim dat de dood is, is wellicht nog eens zo moeilijk. Zeker, als je gelooft in geborgenheid bij God is de dood geen einde. Maar het is wel het einde van dit leven. Het is ook een breuk met wat hier en nu mooi is en wie hier en nu jouw medemensen zijn. De dood schokt niet voor niets. Het verdriet dat de dood oplevert, is verpletterend veel en groot.

 

Hoe wegen we dit ?

Dat is de vraag naar onze moraal. Mag dit? Hoe kun je vanuit het christelijk geloof hiermee omgaan?

Eeuwenlang is suïcide weergegeven als zelfmoord. Want het zou een misdaad zijn tegen jezelf, je naasten en God. Kortom: suïcide is zonde. Maar zo kun je het niet zeggen. Er zijn zoveel  bijzondere omstandigheden. Bovendien, bij een blik in de Bijbel zien we dat suïcide daar ook voorkomt en zonder morele afwijzing wordt beschreven. Neem Simson. Hij maakt een eind aan zijn leven door een tempel te laten instorten en veel filistijnen in zijn dood mee te slepen. Hij wordt in Hebreeën 11 als geloofsheld opgevoerd. Suïcide is niet weer te geven als misdaad, maar als ramp. Dat wel. Want het blijft ingrijpend wanneer iemand die je lief is, een eind aan zijn of haar leven maakt. De overheid heeft als norm: autonomie, zelfbeschikking. Maar hoeveel mensen zullen volledig autonoom voor zoiets ingrijpends kiezen? Vanuit het geloof zou het beter zijn om niet autonomie te kiezen als moreel kader maar liefde, compassie en verbondenheid. Dat we geschapen zijn om met God en mensen te leven.

Hoeveel liefde is er uitgegaan naar de 70-plusser die in dit leven niet verder meer wil? En als een jong iemand (je partner, kind bijvoorbeeld) de dood wil, roept dat dan geen verbijstering om vanwege de liefde?

Daar komt nog iets bij. In welke samenleving zijn we terecht gekomen die mensen opleidt met maar één doel: iemand te laten sterven?

Bovendien zijn er genoeg jongeren en ouderen die zelf aangeven van de dood gered te zijn omdat anderen hen niet loslieten! Zeker, het gaat ook ondanks alle inzet mis. Dat is een drama. Want je voelt je onmacht. Je stelt je voortdurend die ene vraag: waarom heb ik het toch niet kunnen voorkomen? Waar iemand door suïcide een einde maakte aan het leven, moet vanuit de liefde niet worden veroordeeld maar meegeleefd.

Als het wettelijk zou zijn geregeld welke druk kan dan toch niet worden uitgeoefend en hoeveel onverschilligheid (je moet het zelf maar weten) zou er niet kunnen groeien. Een samenleving waar liefde en compassie belangrijk zijn zoekt andere wegen.

ds.Piet Wilschut.

 

Regionale agenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar  mei  t/m juli 2017

 

Zo 7 mei

 

  9.30 Ontmoetingsdienst Nieuwkoop Hervormde kerk

Reghthuysplein

Zo 7 mei  18.30 Sing-in Nieuwveen Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45

Zo 14 mei

 

  9.30 Dienst met koor Nieuwkoop Hervormde kerk

Reghthuysplein

Zo 14 mei

 

18.30 Taizé-viering Nieuwkoop Gereformeerde kerk

Achterweg

Zo 14 mei 19.00 Zangdienst Woerdense Verlaat Gereformeerde kerk

Korte Meentweg 17

Zo 14 mei 19.30 Zangavond Zwammerdam Dorpskerk

Kerkplein 5

Zo 21 mei   9.30 Slotdienst Aarlanderveen Gereformeerde kerk

Dorpsstraat 107

Do 25 mei   9.30 Openluchtdienst

Hemelvaart

Nieuwveen De Sfeerstal

Hogendijk 5

Zo 28 mei 18.30 Sing- in  dienst Woubrugge Dorpskerk

Comriekade

Zo 4 juni

 

  9.30 Pinksterfeest aan het Meer T-stijger Zegerplas

Alphen a/d Rijn

Verschillende kerken uit Alphen a/d Rijn en Ter Aar

 

 

 

Toelichting:

 

Iedere maandag  Inloopochtend  Nieuwveen: van 10.00 tot 11.30 uur bent u welkom in ’t Anker, A.H.Kooistrastraat 29. Er is koffie en thee en alle gelegenheid voor een praatje. Ook zijn er (kostenloos) boeken, puzzels en spelletjes te leen.

 

 7 mei  Sing-in Nieuwveen: een uurtje zingen met elkaar naast een korte Bijbellezing, meditatie en gebed. Aanwezigen krijgen ook de gelegenheid om zelf liederen te kiezen uit het Nieuwe Liedboek en de Eigen Bundel van de Ontmoetingskerk.

 

7 mei Ontmoetingsdienst  Nieuwkoop: ds. H.J. Prosman.

 

14 mei Dienst met koor Nieuwkoop: ds. E. van Rooijen, Bleiswijk. M.m.v. Zanggroep ‘Spirit’.

 

14 mei Zangdienst Woerdense Verlaat:  ds. A.P. Berensen.  Thema: Een parel in God’s hand.
21 mei Slotdienst Aarlanderveen: gezamenlijke dienst van de Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente, voorganger: kandidaat S. Honing, Bodegraven.

 

25 mei Openluchtdienst Hemelvaart  Nieuwveen:  in de tuin van de Sfeerstal wordt de dienst gehouden. Bij slecht weer is de Sfeerstal tot onze beschikking. Voorganger: ds. mevr. S. Voskuil, Berkel en Rodenrijs. Organist Hanno Hommel, saxofoon Sarina Brouwer- Rijlaarsdam, bugel Melvin van der Vis en medewerking van het Prot. Kerkkoor.

 

28 mei Sing -in dienst Woubrugge:   Zangdienst o.l.v. Gretha Bregman – Hoving.

 

4 juni Pinksterfeest aan het Meer: de Gereformeerde Kerk van Ter Aar doet samen met verschillende andere kerken uit Alphen aan den Rijn mee met het Pinksterfeest aan het Meer. Ze sluit zelf haar deuren. Zie ook de persberichten in verschillende kranten.

 

Regionale jeugdagenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar  maart t/m mei 2017

 

Zo 7 mei 18.30 Jeugddienst Ter Aar Hervormde kerk

Aardamseweg 3

 

Toelichting:

 

7 mei Jeugddienst Ter Aar: voorganger: ds. W.H. v. Boeijen. Muzikale begeleiding van een zangband.

 

 

Gedicht met kleurplaat voor kinderen

Het geheimschrift in de vorige kerkbrief was vast moeilijk te lezen, want er is geen oplossing binnengekomen.

Daarom deze keer een gedicht met kleurplaat over de Hemelvaart van Jezus. Wie zin heeft om te kleuren: print deze bladzij en lever de kleurplaat bij me in. Voor wie het mooist heeft gekleurd zal er een prijsje zijn.

 

Annet Hoogerwerf-Teitsma