Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

De ontmoetingskerkbrief van november 2018

 

Datum

Predikant

Bijzonderheden

Collectes

4 november 2018

 

 

17:00 uur

Ds. T. Wielsma

Uithoorn

 

Sing-in

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Ontmoeting en koffiedrinken

na de dienst

o.l.v. Dita Bos

1. diaconie (zie blz. 3)

2. predikantsplaats

3. alg. kerkelijk werk

alg. kerkelijk werk

7 november 2018

Ds. A. Christ

Katwijk

Dankstond voor gewas en arbeid

Inzameling producten voor de voedselbank

1. diaconie (zie blz. 4)

2. kerk (dankstondcoll.)

11 november 2018

Ds. G. van ’t Kruis

Alphen a.d. Rijn

Viering Heilig Avondmaal

1. diaconie (zie blz. 4)

2. predikantsplaats

3. onderhoud gebouwen

18 november 2018

Ds. T. Moll

Sassenheim

Ontmoeting en koffiedrinken

na de dienst

 

1. kerk

2. predikantsplaats

3. restauratiefonds

25 november 2018

?

Laatste zondag kerkelijk jaar:       herdenking overledenen

Ontmoeting en koffiedrinken

na de dienst

1. diaconie (zie blz. 4)

2. predikantsplaats

3. verwarmingskosten

2 december 2018

Mevr. H. Hegeman

Nieuwveen

1e Advent m.m.v. Protestants Kerkkoor

Ontmoeting en koffiedrinken

na de dienst

1. diaconie

2. predikantsplaats

3. orgelfonds

 


…..ook dan zou het duister voor u niet donker zijn

de nacht zal oplichten als de dag,

het duister helder zijn als het licht.                                             Psalm 139 : 12

 

Gedachtenisdienst 25 november a.s.

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken wij in onze kerk onze geliefden met wie we zolang het leven deelden en die het afgelopen jaar zijn overleden.

In deze dienst noemen we al hun namen, waarmee we tot uitdrukking willen brengen dat zij in onze herinnering blijven voortleven en vooral dat zij nog steeds deel uitmaken van onze gemeenschap en van God.

Afbeeldingsresultaat voor laatste zondag kerkelijk jaarWant wij geloven dat de dood niet het laatste woord heeft: we leven in de verwachting van de opstanding der doden. Daarom gedenken wij onze geliefden. Samen met elkaar, in onze gemeenschap

Nabestaanden van de overledenen ontvangen een speciale uitnodiging voor deze dienst. We zullen de namen van hun geliefden noemen en hen opdragen aan God die al onze namen bewaart in leven en sterven.

Maar natuurlijk gedenken we tijdens deze dienst ook onze geliefden die al eerder zijn heengegaan en aan wie we nog steeds met liefde terugdenken. Ook hen dragen we op aan Gods liefde, die een nieuwe hemel zal bouwen.

Want, zoals we lezen in Psalm 91a

 

Wie in de schaduw Gods mag wonen                             Geen duister zal je overvallen,

hoeft niet te vrezen voor de dood.                                  er is een licht dat eeuwig brandt.

Zoek je bij Hem om onderkomen                                   Duizenden doden kunnen vallen,

dan wordt zijn vrede jou tot brood.                                  jij blijft geschreven in Gods hand.

God legt zijn vleugels van genade                                  God is een schild voor zijn getrouwen

beschermend om je heen als vriend                               die leven van geloof alleen.

en Hij bevrijdt je van het kwade,                                    Hij zal een nieuwe hemel bouwen

opdat je eens geluk zult zien.                                        van liefde om hun tranen heen.…..

 

Meeleven

We leven mee met Kees Spek (Korenveldweg 2) die opnieuw in het Antoniusziekenhuis in Utrecht vanwege ademhalingsklachten is opgenomen. Gelukkig blijkt het mee te vallen en hoopt hij binnen enkele dagen weer thuis te zijn.

Ook Coby Jansen-van Beelen (Meeuwenveld 5) is na een korte opname voor een toch zware operatie weer thuis uit het ziekenhuis. Iedere dag gaat het weer een stukje beter. Veel kracht voor de komende periode.

We denken aan onze scriba, Annet Hoogerwerf-Teitsma (Simon van Capelweg 8b, 2431 AG)), die momenteel zorgen heeft over haar moeder. Sterkte in deze tijd.

Ria Fondse-Rietveld (Mollerit 6) maakt het momenteel goed. Zij heeft ook moeilijke tijden gekend en zijn blij met deze voorspoed!

Mw. Miep Schalij-Winkel (Dorpsstraat 11h) zal, naar verwachting komende week geopereerd worden aan haar knie. We wensen haar hierbij dan ook alle kracht toe. Jopie van Leeuwen (Kerkstraat 15) is na haar revalidatieperiode in de Aarhoeve weer naar huis teruggekeerd. We wensen haar sterkte toe met het verdere herstel. Eén van onze kosters, Eelco Hoekstra (Oude Nieuwveenseweg 13) is na zijn operatie ook weer teruggekeerd naar huis. We wensen hem sterkte toe in deze periode.

Ook alle hier niet genoemde zieken en herstellenden Gods nabijheid toegewenst.

 

Hartelijke groet, ds. Gonja van ‘t Kruis

 

Bij de komende diensten

4 november zal ds. T. Wielsma uit Uithoorn voorgaan en aandacht besteden aan de voorbereiding voor het Heilig Avondmaal dat op 11 november gehouden zal worden, in een dienst met onze eigen predikant.

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij de koffie.

4 november om 17.00 uur is er voor de tweede keer dit jaar een sing-in. Het was de vorige maand verheugend dat mensen de weg naar de kerk op dit nieuwe tijdstip ook wisten te vinden. Buiten het vertrouwde groepje waren er ook nieuwe mensen aanwezig; wellicht juist over de streep getrokken nu de sing-in om 17.00 uur begint.

7 november om 19.30 uur is de dienst i.v.m. dankdag voor gewas en arbeid. Ds. Christ uit Katwijk gaat voor.

De diaconie schrijft er verderop meer over.

18 november zal ds. T. Moll uit Sassenheim voorgaan. Na jaren hebben we hem in het voorjaar kunnen ‘strikken’ om weer bij ons voor te gaan.  Dat beviel zo goed dat het gelukt is hem ook in november  nog een keer in te roosteren. Na afloop kunnen wij hem en elkaar aanspreken onder het genot van een kopje koffie.

25 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar met de herdenking van de overledenen. De namen zullen genoemd worden van hen die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn: Dirk Kooijman,  Oude Nieuwveenseweg 42 , Jansje Pijper-Bolkestein, De Verbinding 58, Nieuwkoop en Daan van der Veen, J.J.Rooversstraat 5. Er zijn ook gemeenteleden overleden die op landgoed Ursula woonden; er is echter afgesproken dat zij worden herdacht in de kapel van Ursula. Ook na deze dienst zal er koffie worden geschonken.

Oecumenisch symposium 14 november 2018 in de Ontmoetingskerk

Thema: Eucharistie en H. Avondmaal, Tafel van Eén.

Op 14 november komt het geloofsgesprek weer op gang tussen katholieken en protestanten.

Wat vieren de kerken als ze Eucharistie of H. Avondmaal vieren? Wat is de plek van deze viering in het kerkelijk leven? Wat zeggen de kerken er over? Hoe beleven de gelovigen het?

Waarom kent de ene kerk een open communie en de andere niet?

 

Een mooi en spannende avond komt er aan. Sprekers zijn Diaken André van Aarle en Dominee Gonja van ‘t Kruis. De avond staat onder leiding van Christa van der Swan. Rineke de Wit zal de avond muzikaal begeleiden.

 

Inloop van af 19.00 uur, aanvang 19.30 uur. Toegang is gratis.

 

GEMEENTE-AVOND

Op de gemeente-avond van 16  mei  j.l. hebben we gesproken over de toekomst van onze kerk.

Onlangs heeft u vanuit de kerkenraad een brief ontvangen waarin de urgentie duidelijk werd gemaakt

dat de kerkenraad per 1 januari 2019 versterking nodig heeft.

Graag willen wij hierover met u van gedachten wisselen.

Daarom nodigen wij u met klem uit om  maandag 26 november om 20.00 uur

de gemeente-avond bij te wonen, zoals gebruikelijk in ’t Anker.

Als de kerk u lief is……

Van harte welkom!

 

Namens de kerkenraad, Annet Hoogerwerf-Teitsma.

 

Voor uw agenda

Maandag 5, 12, 19 en 26 november:     Inloopochtenden van 10.00 – 11.30 uur in ’t Anker, waarbij van 10.30                                                      uur – 11.00 uur Tom in de buurt aanwezig is.

Woensdag 7 november:                      Dankstond om 19.30 uur in de kerk.

Maandag 12 november:                       Kerkenraadsvergadering vanaf 19.30 uur in ’t Anker.

Dinsdag 13 en woensdag 14 november: gespreksgroepen op de bekende adressen. Voor info: 538977.

Woensdag 14 november:                    Oecumenia vanaf 14.30 uur in ’t Anker.

Woensdag 14 november:                    Symposium ‘Tafel van één?’ Over Avondmaal en  eucharistie. 19.30                                                        uur in de Ontmoetingskerk.

Donderdag 15 november:                    Ring bijeenkomst in Leimuiden (ter informatie).

Dinsdag 27 en woensdag 28 november: gespreksgroepen op de bekende adressen. Voor info: 538977.

Zaterdag 24 november:                       teamuitje kerkenraad (ter informatie).

Maandag 26 november:                       gemeente-avond om 20:00 uur in ‘t Anker

Zaterdag 1 december: The Psalmproject Nieuwkoop, Gereformeerde Kerk Nieuwkoop: 20:00 uur.

                                    www.zingenindekerk.nl/reserveren/the-psalm-project-in-nieuwkoop

Met vriendelijke groet, de scriba.

 

Diaconiecollecten

4 november 2018: Najaarszending

Brazilië telt een groot aantal inheemse volken. COMIN, partner van Kerk in Actie, wil de dialoog tussen inheemse en niet-inheemse bevolkingsgroepen op gang brengen, zodat wederzijds respect wordt bevorderd. Door onderwijs en publicaties leert de inheemse en niet-inheemse bevolking van elkaars cultuur en levensvisie. COMIN vindt het van groot belang dat kerken, toekomstige predikanten, leraren en catecheten bekend zijn met de waarden en opvattingen, de historie, cultuur en eigen religie van inheemse bevolkingsgroepen.

Sinds januari 2015 is Nienke Pruiksma door Kerk in Actie uitgezonden naar Brazilië en

verbonden aan COMIN. Ze verzorgt onder meer lessen en cursussen en denkt mee over de lesmaterialen. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie het werk van Nienke Pruiksma bij COMIN en andere zendingsprojecten. Helpt u mee?

 

Afbeeldingsresultaat voor voedselbankCollecte Dankdag 7 november voor de voedselbank

Dankdag: de kans om te delen met mensen die het minder goed hebben dan wij. Fijn dat wij in de kerk weer wat extra’s mogen neer zetten voor mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank. Wij zijn elk jaar weer trots en dankbaar met de hoeveelheid produkten die wij  weg mogen brengen voor de voedselbank. Wij hopen dat ook dit jaar weer te mogen doen. Dat kan alleen met uw hulp. Ook de opbrengst van de diaconiecollecte op deze dankdag gaat naar de voedselbank.

11 november avondmaalcollecte, voor Amref Flying doctorsAvondmaal collecte 11 november  Amfer Flying doctors

AMREF is één van de grootste gezondheidsorganisaties in Afrika. Ze werken aan een betere gezondheid voor kwetsbare mensen. AMREF in Nederland zet zich vooral in voor de gezondheid van jonge vrouwen in Afrika. In 2012 hebben we door de gezondheidsprogramma´s die gefinancierd worden door AMREF in Nederland in totaal zo´n 550.000 mensen bereikt. We hebben de toegang van veilig drinkwater voor 33.675 mensen mogelijk gemaakt.
Daarnaast zijn in totaal 16.842 zorgverleners getraind, waaronder 1.914 gezondheidswerkers, 328 verloskundigen, 3.799 verpleegkundigen, 1.017 doktoren en 331 laboranten.
Met het programma Spelend leren over hygiëne hebben wij 10.000 kinderen op 40 scholen in Kibera (Kenia) en hun ouders bereikt.
AMREF heeft samen met de leiders van de gemeenschappen in Kilindi, Tanzania, "gemeenschapswetten" ontworpen die besnijdenis verbieden en die zijn nu ook aangenomen.
In 2012 heeft AMREF in Ethiopië, Kenia en Oeganda 112.445 mensen bereikt met voorlichting op het gebied van water, sanitatie en hygiëne (in 2011: 65.547) met financiering van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

 

Collecte 25 november, voor de kosten van onze diaconie

Deze collecte is er speciaal voor de diaconie, om zodoende wat geld achter de hand te hebben voor b.v. een ramp om daar wat extra geld naar toe te kunnen sturen. Ook voor het blijven houden van de gratis inloopochtenden, waar toch wel veel mensen plezier aan beleven, de vele bosjes bloemen voor jarigen, huwelijksjubileum of ter bemoediging,

In ieder geval om de diaconie wat speelruimte te geven, ook als er mensen zijn die financiële ondersteuning nodig hebben.

Afbeeldingsresultaat voor inloopochtend

Al deze collectes worden van harte bij u aanbevolen,

de diaconie.

 

Inloop ‘t Anker

Iedere maandagmorgen is er de inloopochtend van 10.00 tot 11.30 uur. Daarbij is aangesloten TOM in de buurt; aanwezig van 10.30-11.00 uur.

 

Kerstmiddag senioren

De volgende datum is voor de belangstellende van de kerstmiddag voor senioren belangrijk; die is maandag 17 december vanaf 15.30 t/m 19.00uur. U krijgt nog een persoonlijke uitnodiging!

 

 

 

Oecumenia

Woensdag 14 november is er weer Oecumenia, we hopen die middag een leuke armband te maken.

We krijgen hulp van iemand die ervaring heeft met het maken van deze armbanden zodat we zeker zijn van een mooi resultaat, zij zorgt ook voor het materiaal.

Om dit te bekostigen vragen wij u om een bijdrage van € 2.50.

Heeft u zin in een gezellige creatieve middag? Kom dan ook naar ‘t Anker, we beginnen om 14.30 uur.

U bent weer van harte welkom!

Team Oecumenia.

 

Verantwoording collecten diaconie oktober 2018

Kerk en Israël €  69,12; ondersteuning sociale initiatieven t.b.v. arme gezinnen in de Oekraïne (De Goede Buur) € 105,45 en voor noodhulp aan het rampgebied in Sulawesi werd €  317,30 bijeen gebracht.

Daarnaast werd er een mooie gift ontvangen van € 250, t.b.v. noodhulp.

 

Hartelijk dank voor uw bijdrage en uw gift,

De diaconie.

 

Verantwoording overige collectes oktober 2018

Restauratiefonds € 62,15; orgelfonds € 124,65; jeugdwerk € 65,15; kerk € 205,30 en voor instandhouding predikantsplaats € 190.45.

 

Namens de kerkrentmeesters

Hartelijk dank voor uw gave.

 

Begroting 2019 ter inzage

Voor belangstellenden ligt de begroting 2019 gedurende de periode 19 november t/m 23 november a.s. ter inzage. Als u de stukken wilt inzien dient u contact op te nemen met Jan Vervark; 0172-538977 of een mail sturen naar j.vervark@ziggo.nl.

 

Namens de kerkrentmeesters,

Jan Vervark.

 

Gelegenheidskoor 1ste kerstdag

Vrijwel alle zangers en zangeressen die de vorige keer hebben meegedaan, hebben laten weten ook nu weer mee te willen doen. Maar als u alsnog mee wilt doen dan kan dat nog. We gaan de kerstliedjes meerstemmig instuderen o.l.v. Hanno Hommel. Opgeven bij Jan Vervark: : j.vervark@ziggo.nl of bel / app 06-41933806.

Jan Vervark

 

40-dagen kalender 2019

Afbeeldingsresultaat voor lijdenstijd kalenderIn tegenstelling tot vorige jaren zal er in 2019 geen 40-dagen boekje verschijnen wat door onze gemeente zelf is gemaakt.

De landelijke kerk heeft een 40-dagen kalender te koop, met voor iedere dag in deze periode voor Pasen een stukje om naar het Paasfeest toe te leven. Deze kalender zullen wij aanschaffen voor gemeenteleden die hier belangstelling voor hebben.

 

Achter in de kerk ligt een lijst waarop u uw naam en adres kunt invullen. De kalender wordt dan t.z.t. bij u thuis bezorgd. Er zijn voor u geen kosten aan verbonden. U kunt ook een email sturen naar ondergetekende om een kalender te bestellen: a.n.hoogerwerf@gmail .com  of bellen: 538102. Intekenen, mailen of bellen kan t/m vrijdag 28 december.

 

Uit de kerkenraad

8 oktober vergaderde de kerkenraad. Eerst was er tijd voor het bezinningsonderwerp waarbij de balans tussen de kerk als rustpunt en de vele werkzaamheden die moeten plaatsvinden besproken werd. Er kon worden teruggekeken op mooie diensten bij de ziekenzondag, de startzondag, de viering van het Heilig Avondmaal, de gezinsdienst en de sing-in. Wat was het fijn dat er twee maal een koor(tje) in ons midden was: het projectkoor uit de Ronde Venen en het kinderkoor Joy uit Gouda. Het startweekend was weer prima georganiseerd door de activiteitencommissie; ook vanaf deze plaats dank daarvoor. Aan het begin van het seizoen was er het jaargesprek met de predikant, zoals de PKN aan ons voorschrijft. Het verslag werd besproken waarbij duidelijk werd dat we veel met elkaar hebben gedeeld. De predikant deed op de vergadering verslag van haar werkzaamheden in de afgelopen maand. Zij had o.a. de nascholing gevolgd en vanuit de kerkenraad waren de heren Jan Vervark en Jan de Vries afgevaardigd naar de daarbij behorende kerkenraadsdag. Wederom is er uitgebreid gesproken over de op handen zijnde vacatures in de kerkenraad. Er zijn weer diverse mensen benaderd, maar het resultaat is nog niet positief. Bij verschijnen van dit kerkblad heeft u waarschijnlijk een brief ontvangen waarin de kerkenraad de urgentie duidelijk wil maken. De avond voor vluchtelingen op 7 september werd geëvalueerd; dank aan de organisatie! Het was een waardevolle avond. In 2019 zal er voor de 40-dagentijd een kalender te bestellen zijn, met voor iedere dag een stukje tekst. Achter in de kerk zullen intekenlijsten liggen; er wordt alleen besteld voor wie daar belangstelling voor heeft. Met de RKK in het dorp was er een gezamenlijke vergadering waarvan verslag werd gedaan. Het symposium op 14 november a.s. is het eerste dit seizoen wat gezamenlijk wordt georganiseerd.  Wat betreft het pastoraat is er in het team afgesproken dat de grens voor een bezoekje bij de verjaardag wordt opgetrokken naar 80 jaar, aangezien de groep anders te groot wordt. Een aantal predikanten uit de regio heeft een vervangingspool opgezet, waar onze predikant ook voor is gevraagd. Bij vakanties e.d. vervangen ze elkaar bij noodpastoraat. De herfstvakantie van onze predikant is van 3 t/m 10 november. De 1e waarnemer is ds. M. van der Zwaag uit Ter Aar en 2e waarnemer ds. J. Verschoof uit  Leimuiden. De diakenen konden melden dat de diaconieën uit de regio binnenkort bij elkaar komen i.v.m. het project in de 40-dagentijd. Het CvK vertelde dat het huis aan het Blauwe Reigerpad is verhuurd en de pastorie onder voorbehoud is verkocht. Het tweede deel van de privacywetgeving werd behandeld. Wat de jeugd betreft zijn er in 2019 4 i.p.v. 2 gezinsdiensten gepland. Tenslotte was er verslag van de Sage-vergadering, de Samenwerking kleine Gemeentes. Een belangrijk orgaan voor de toekomst. Al met al een volle vergadering maar in goede sfeer gehouden.

 

Namens de kerkenraad, Annet Hoogerwerf-Teitsma.

 

Verjaardagen (75-plus) en huwelijksjubileum

De volgende leden van onze gemeente hopen de komende maand hun verjaardag te vieren:

  7 nov Dhr. A.M. van Dongen               Oude Nieuwveenseweg 21

22 nov  Dhr. L. Bos                               J.J. Rooversstraat 2     

            Mevr. J.M. Schalij – Winkel         Dorpsstraat 11H           

29-nov  Mevr. S.J. Joha – Visser             Oude Nieuwveenseweg 72

Namens onze gemeente willen we u alvast feliciteren en een gezellige verjaardag toewensen. Bijzonder is het toch te vermelden dat mevr. Joha haar 98e verjaardag hoopt te vieren.

 

Vanuit de gemeente ook een hartelijke felicitatie aan Ab en Corrie van Leeuwen-van Hees (Schout Clantstraat 42) die op 8 november hun 50-jarig huwelijksfeest vieren. We wensen jullie een gezegende dag toe en veel voorspoed voor de komende jaren!

 

Vruchten

God van dit leven,                                 Leer ons werken                                   Opdat in ons groeit

van U komt al het goede.                       op de akker van de hoop.                      wat waar en waardig is

Zaai in de akker van ons bestaan           Plant in ons hart                                    en wij uw vruchten

het zaad van het geloof.                        de boom van de liefde.                          zullen zijn.

 

                                                                                               Alfred Bronswijk

Bedankjes

Hartelijk dank voor alle meeleven, kaarten, bloemen en telefoontjes voor en na mijn operatie. Het heeft me gesterkt en kracht gegeven. Heel fijn! Nogmaals dank, ook namens Bert.

Wil Karens.

 

Gerelateerde afbeeldingWij willen iedereen van harte bedanken voor alle kaartjes, gebeden, berichtjes,  telefoontjes, apps en bloemen. Zoveel; tijdens mijn operatie en nu met mijn herstel. Het voelt zo fijn en heel genezend en zo overweldigend. Dank jullie wel lieve mensen.

Lieve groet Coby

 

Aan het woord…..Lenie Romeijn – de Bruin

IMG_2949.jpgMidden in de oorlogstijd werd in het gezin de Bruin op 18 mei 1942 een tweede dochter geboren. Het gezin van slager de Bruin woonde in Amsterdam in de Haarlemmermeerstraat. Uit verhalen heeft Lenie gehoord dat het moeilijk was het hoofd boven water te houden in die jaren. Haar moeder ging helemaal op de fiets naar het geboortedorp van haar man (Wijk bij Duurstede) om eten te halen. Haar vader heeft in die jaren af en toe clandestien geslacht. Dat deed hij in een schuur of kas van een tuinderij in de Haarlemmermeerpolder. De polder was n.l. nog niet volgebouwd; ze keken er zo op uit! Een bevriende politie-agent hield tijdens het slachten de wacht. Lenie’s eerste herinnering is die van de bevrijding. Aan de overkant van de straat liepen Canadese soldaten. Ze werd door hen opgetild en kreeg een reep chocola, die ze thuis met haar twee jaar oudere zus mocht delen.

Op 4 jarige leeftijd ging Lenie naar de kleuterschool. Aangezien de Prot. school geen ruimte genoeg had voor de vele kinderen in de buurt gingen de meisjes de Bruin naar de Gereformeerde Calvijnschool. Lenie kreeg er toen een zusje bij en toen ze dertien was een broertje. Een nakomertje waar ze heel blij mee waren. In de Haarlemmermeerstraat was ook de melkzaak van Harry Ran, een broer van Jan, die in Nieuwveen op boerderij ‘de Verwondering’ woonde. En in de straat had je dienstbode Truus Egberts, ook uit Nieuwveen. Dat was voor het eerst dat Lenie over Nieuwveen hoorde. Ook woonde Fanny Blankers-Koen bij haar in de straat.

Na de lagere school ging Lenie naar de Industrieschool (de huishoudschool) aan de Weteringschans. Er was ook een dependance in Oost, waar verschillende lessen gevolgd moesten worden. Dat was een behoorlijk eind fietsen. Hoewel Lenie het toen erg ver vond, heeft ze later veel plezier gekregen in fietsen. Met Dick samen worden er heel wat kilometertjes afgelegd. Lenie is net de trotse bezitster geworden van haar vierde (!) electrische fiets!

Lenie wilde graag kapster worden maar eczeem aan haar handen belette dat. Ze werd verkoopster in een stoffenwinkel in de Ferdinand Bolstraat. Na 10 maanden moest ze echter thuis komen omdat haar moeder een galoperatie moest ondergaan en er oppas nodig was voor haar broertje dat pas 3 was. Moeder vertrouwde hem alleen aan Lenie toe. Toen zij weer beter was ging Lenie aan het werk in twee verschillende banketbakkerijen. In vaders slagerij heeft ze nooit gewerkt.

Op haar werk had Lenie een collega Bep uit Uithoorn met wie ze bevriend raakte. Bep was verloofd met Co Verbruggen uit De HoefoefHoe, die een vriend in Nieuwveen had: Dick Romeijn. Op een verjaardag van Bep ontmoetten Lenie en Dick elkaar en dat was meteen dik verkering. In die tijd gingen Bep, Co, Dick en Lenie het hele land door om naar wedstrijden motorcrossen te kijken waar Floor Verbruggen, de broer van Co, aan meedeed.

Na 1 ½ jaar verkering zijn Dick en Lenie verloofd en in februari 1964 in de kerk in Amsterdam getrouwd. Ze hadden al wat eerder willen trouwen maar een vreselijk ongeluk in de winter van 1963 heeft dat belet. 10 bouwvakkers uit Nieuwveen en omstreken, waaronder een broer en zwager van Dick, werden met hun busje door een trein gegrepen. 6 van hen waren op slag dood. Een vreselijke slag voor Dicks vader. Deze had eerst zijn vrouw al jong verloren, daarna een dochtertje en nu een zoon en schoonzoon. Hij was ouderling in de vrijzinnig Hervormde kerk in Nieuwveen, maar niemand van de kerkenraad  kwam om te condoleren. Het voelde voor hem alsof God hem in de steek had gelaten en hij heeft dan ook nooit meer een voet in de kerk gezet. Ook Dick en Lenie zijn jarenlang niet meer in de kerk geweest, maar wel lid gebleven. De ommekeer kwam toen ds. Sparreboom er was. Hij kwam op bezoek en nam hen op een doordeweekse dag mee de kerk in, zodat zij daadwerkelijk weer een keer over de drempel waren gegaan.

Na hun trouwen kwamen Dick en Lenie in het huis te wonen van opoe Verkerk, wat later het doktershuis van dr. van Dongen werd. Opoe Verkerk woonde vooraan, het echtpaar Verkerk-Treur er naast en Dick en Lenie in het achterste deel. Na 5 ½ jaar kregen ze een nieuwbouw huis in de Schout Clantstraat. Heel graag hadden ze kinderen gekregen maar het mocht niet zo zijn. Er is heel wat afgedokterd en het LUMC kent Lenie van haver tot gort. Ze zijn wel betrokken bij veel neven en nichten.

‘Ik ga weer aan het werk’, heeft Lenie in die tijd besloten en dat werd zelfs 29 jaar bij Albert Heijn in Uithoorn. Ds. en mevrouw Wielsma waren vaste klant bij haar kassa. Lenie was erg precies dus kreeg ze de taak om alle caissières  op te leiden, bijv. Ans (Hardsteen) van der Rijst die ze later in de kerk weer tegenkwam. Met 60 jaar mocht Lenie in de VUT. Er werd een hele middag afscheid van haar genomen en ze werd door de klanten enorm verwend. In het begin bleef ze nog boodschappen doen bij ‘haar eigen AH’ maar daar zijn ze toch maar vanaf gestapt: het duurde uren dankzij alle praatjes met ex-collega’s en klanten.

In de kerk zijn Lenie en Dick actief in de activiteitencommissie. Fijn om te doen en met een heel leuke groep al wordt het werk haar soms wel te veel. De fietstocht uitzetten, het maken van haar befaamde slaatje…. ze doet het graag. Ze maakt ook altijd kaarten en zal volgend jaar weer een middag verzorgen bij Oecumenia.

Tenslotte nemen we een foto van de altijd vrolijke en positieve Lenie,  bij de door haarzelf gemaakte 3D afbeeldingen. Met dank voor de thee met zelfgebakken koekjes!

                                                                                                                                                                   

Annet Hoogerwerf-Teitsma.

 

Geslaagd orgelconcert

Zaterdag 26 oktober waren er ongeveer 40 bezoekers bij het orgelconcert in onze Ontmoetingskerk. De organisten Hanno Hommel en Anton den Boer hadden een afwisselend programma samengesteld met mooie muziek waarbij het Knipscheerorgel in zijn volle glorie te beluisteren viel. Daarbij traden ook twee zangeressen, een fluitiste en trompettist op. Aan de reacties te horen vond men het een geslaagd concert en voor herhaling vatbaar.

 

Historie van de Gereformeerde Kerk Nieuwveen (deel 5)

 

http://gereformeerdekerken.info/wp-content/uploads/2018/05/Nieuwveen-Vries-207x300.jpgDs. J. de Vries (van 1907 tot 1910)

Toen een tweetal kandidaten in Nieuwveen op proef gepreekt had – de latere VU-hoogleraar dr. F.W. Grosheide (1881-1972) en J. de Vries (1879-1952) – werd laatstgenoemde door de gemeenteleden gekozen en door de kerkenraad beroepen. Hij nam het beroep aan en deed op 8 december 1907 intrede nadat hij door zijn voorganger, ds. Van Diemen, in het ambt bevestigd was. Kandidaat Grosheide nam kort daarop een beroep aan van de gemeente te Schipluiden. Al op 1 juli 1910 nam ds. De Vries afscheid van de gemeente; hoewel niet veel over zijn ambtsperiode in Nieuwveen bekend is, groeide de kerk gestaag en verbeterde de financiële positie navenant.

 

Ds. H. Enserink (van 1910 tot 1913)

http://gereformeerdekerken.info/wp-content/uploads/2018/05/Nieuwveen-Enserink-205x300.jpgDus werden weer predikanten uitgenodigd te komen preken. Zo belandde op een zondag ook ds. H. Enserink (1880-1930) van Heteren en Randwijk op de kansel van Nieuwveen. Zijn preek beviel dermate goed dat de gemeente hem als predikant wilde en de kerkenraad een beroep uitbracht. Nadat ds. Enserink het beroep had aangenomen werd hij op 2 oktober 1910 door ds. P. Warmenhoven (1866-1918) van Aarlanderveen in het ambt bevestigd en deed hij dezelfde dag intrede in Nieuwveen. Ds. Enserink werkte overeenkomstig een klassikaal besluit vanaf 1911 ook vrij intensief in de vacante Gereformeerde Kerk van het nabijgelegen Nieuwkoop. Hij preekte er op zestien zondagen, deed er huis- en ziekenbezoeken, gaf catechisaties en leidde er begrafenissen.

 

Zowel het kerkgebouw als het orgel in Nieuwveen moesten echter nodig gerepareerd worden, wat voor de financiële situatie van de kerk – ondanks verantwoord beleid – ongunstig uitpakte. De tekorten groeiden, mede doordat een lening van fl. 800, na het overlijden van de begunstiger, door de familie werd teruggevraagd. Ook ds. Enserink bleef kort. Drie jaar na zijn intrede nam hij op 26 oktober 1918 afscheid. Hij vertrok naar de Altreformierte Kirche te Wilsum, in Duitsland.

 

Ds. A.Ph.S. Schaafsma (van 1913 tot 1918)

http://gereformeerdekerken.info/wp-content/uploads/2018/05/Nieuwveen-Schaafsma-207x300.jpgMaar gelukkig kon hij al de volgende maand, namelijk op 30 november, worden opgevolgd door ds. A.Ph.S. Schaafsma (1870-1941) uit het Friese Lioessens. Op 30 november 1913 deed de predikant intrede na door ds. J.H. Jonker (1873-1970) van Voorburg in het ambt te zijn bevestigd. Ds. Schaafsma bleef ongeveer 4½ jaar aan de kerk van Nieuwveen verbonden.

De predikant werd beroepen ondanks het feit dat de financiën van de kerk nog niet echt op orde waren. Desondanks was een van de eerste zaken die de predikant aan de orde stelde de aanvulling van het orgelfonds en het benoemen van een commissie die geld zou moeten inzamelen; het instrument moest immers nodig gereviseerd of vervangen worden. Zijn echtgenote was bereid haar salaris als directrice van de zangvereniging in het fonds te deponeren. De commissie kwám er en deze stond onder leiding van de toenmalige dIrecteur van de Johannes Stichting, G. Quelle. Allerlei acties werden op touw gezet, zodat in mei 1914 besloten kon worden voor fl. 1.000 bij de firma Van Ingen te Haarlem een orgel aan te schaffen!

Het vertrek van ds. Schaafsma, in 1918, had te maken met een kwestie met één van de gemeenteleden. De zaak begon als een ruzie tussen twee gemeenteleden onderling, maar nadat de predikant die ruzie had kunnen bijleggen raakte een van de twee tot de orde geroepen broeders gebrouilleerd met de predikant. Ds. Schaafsma hoopte dat de betreffende broeder met zijn opvolger beter overweg zou kunnen. Op 24 februari 1918 nam hij afscheid van de kerk van Nieuwveen.

Regionale agenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar. November 2018

 

Zo. 4 nov. 9.30 uur Scholenzondag. Ter Aar. Herv. kerk. Thema: “Vriendschap door dik en dun”. Voorgangers: ds. M. v.d. Zwaag en dhr. G. Bremmer.

Zo. 4 nov. 17.00 uur Sing-in. Nieuwveen. Ontmoetingskerk

Zo. 4 nov. 9.30 uur Najaarszendingsdienst. Nieuwkoop. Herv. kerk. Voorganger: ds. D.P.C. Looijen, Amersfoort.

Wo. 7 nov. 19.30 uur Dankdag voor gewas en arbeid. Woerdense Verlaat. Geref. kerk

Wo. 7 nov. 19.00 uur Dankdag voor gewas en arbeid. Ter Aar. Geref. kerk

Wo. 7 nov. 19.30 uur Dankdag voor gewas en arbeid. Nieuwkoop. Herv. kerk. M.m.v. Wegerifcantorij.

Do. 15 nov. 20.00 uur Bijeenkomst nieuwe ring Alphen a.d. Rijn. Leimuiden. In de Ontmoeting naast de Dorpskerk. Julia van Rijn, de nieuwe classispredikant zal aanwezig zijn.

Zo. 18 nov. 18.30 uur Jeugddienst. Ter Aar. Herv. kerk. Voorganger: Gerben Bremmer uit Katwijk aan Zee m.m.v. Gospelkoor “Together” uit Houten. Thema: “Haal er uit wat er in zit”

Zo. 18 nov. 10.00 uur Gezinsdienst. Aarlanderveen. Geref. kerk. Voorganger: proponent A.J.R. Treur uit Vinkeveen.

Zo. 18 nov. 12.00 – 13.30 uur Kliederkerk. Rijnsaterwoude. Schoolhuis, Woudse Dom

Zo. 25 nov. 19.00 uur Gedachtenisdienst. Ter Aar. Geref. kerk

Zo. 25 nov. 19.00 uur Sing-in. Rijnsaterwoude. Koor kerk, Woudse Dom

Zo. 25 nov. 9.30 uur Herdenking overledenen in de dienst. Nieuwveen. Ontmoetingskerk.                 Zo. 25 nov. 9.30 uur Laatste zondag van het kerkelijk jaar. Nieuwkoop, Herv. kerk. M.m.v. Wegerifcantorij

Zo. 2 dec. 9.30 uur Gezinsdienst. Woerdense Verlaat. Geref. kerk.

Zo. 2 dec. 9.30 uur. Dienst m.m.v. Prot. Kerkkoor. Nieuwveen. Ontmoetingskerk

Zo. 2 dec. 9.30 uur 1e Advent, Ontmoetingsdienst. Nieuwkoop. Herv. kerk. Voorganger: ds. Ronelle Sonnenberg, Alphen a.d. Rijn.

Toelichting:

4 nov. 9.30 uur Ter Aar. Herv. kerk. Scholenzondag in samenwerking met de PCBS De Fontein en de Gereformeerde Kerk. Voorgangers Ds. M. v.d. Zwaag en Dhr. G. Bremmer m.m.v. de schoolkinderen. Zie jeugdagenda.

4 november sing-in Nieuwveen: naast een korte Bijbellezing en meditatie is er alle ruimte om te zingen. Aanwezigen kunnen zelf aangeven welk lied uit het nieuwe liedboek of de eigen bundel van de gemeente gezongen wordt.

7 november, dankdag voor gewas en arbeid: Ter Aar. Geref. kerk Zomaar midden in de week een uur vrij maken om God te danken voor wat we uit zijn hand hebben ontvangen en het werk dat we onder zijn toeziend oog mochten doen. Maar omdat we weten dat niet iedereen gelijke kansen heeft om van het goede van het leven te genieten, mag u houdbare etenswaren meenemen die na afloop naar de voedselbank worden gebracht, of u mag iets in de daarvoor bestemde collectebus doen. 

15 november, bijeenkomst nieuwe ring Alphen aan den Rijn:

Sinds mei 2018 vallen alle gemeenten binnen de oude classis Alphen aan den Rijn onder de nieuwe veel grotere classis Zuid-Holland Noord. Alphen aan den Rijn is nu een ring geworden. Samen met de classispredikante Julia van Rijn zullen kerkenraden van de nieuwe ring Alphen aan den Rijn bij elkaar komen, om te ontdekken welke betekenis deze ring voor de gemeenten kan hebben.

18 nov. Gezinsdienst Aarlanderveen: gezamenlijke dienst met de Hervormde gemeente. Voorganger: proponent A.J.R. Treur, Vinkeveen

18 nov.: 18.30 uur Ter Aar Herv. kerk. In deze jeugddienst zal Gerben Bremmer uit Katwijk aan Zee voorgaan m.m.v. van Gospolkoor Together uit Houten. Thema: “Haal er uit wat er in zit”.

 25 nov.  Rijnsaterwoude. Woudse Dom. Sing-in. Het eerste gedeelte worden liederen gezongen n.a.v. thema. De 2e helft worden verzoekliederen gezongen.

25 november, gedachtenisdienst: Ter Aar. Geref. kerk. Een dienst waarin we gemeenteleden herdenken die het afgelopen jaar overleden zijn, maar ook anderen die we missen uit familie- en vriendenkring, en hen die al langer geleden zijn overleden. U kunt een waxinelichtje aansteken voor iemand die u wilt gedenken. We vieren het Avondmaal in de kring, om eraan herinnerd te worden dat Christus de dood heeft overwonnen.

25 november herdenking overledenen Nieuwveen: in de dienst worden de namen genoemd van hen die het afgelopen jaar binnen de gemeente zijn overleden. Voor hen wordt een kaars aangestoken. Na afloop van de dienst krijgen de nabestaanden het herinneringskruisje van de overledene mee naar huis.

 

Regionale jeugdagenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar  november t/m december 2018.

 

Datum

  tijd

dienst of activiteit

plaats

kerk of gebouw en adres

Zo 04-11

 9.30

Scholenzondag

Ter Aar

Hervormde kerk, Aardamseweg 6

 

Toelichting:

 

4 november, scholenzondag: Samen met de Hervormde Gemeente, de Gereformeerde Kerk en basisschool de Fontein in Ter Aar wordt er een scholenzondag georganiseerd met als titel: “Vriendschap door dik en dun”, n.a.v. het thema van de kinderboekenweek “Vriendschap”. Verschillende bijbelverhalen over vriendschap zullen in de dienst verwerkt worden.

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg

Heb je je studie afgerond of ben je gestopt met je studie? Wil je graag wat betekenen voor een ander en jezelf verder ontwikkelen? Dan vind je bij Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg een unieke invulling. De Herberg is op zoek voor de periode van december 2018 t/m juni 2019 naar een enthousiaste jongere met een flexibele instelling. Kijk voor meer informatie voor de functie diaconaal medewerker op www.pdcdeherberg.nl/vacatures.