Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

De ontmoetingskerkbrief van sept 2015

 

Datum Predikant Bijzonderheden Collectes
 6 september 2015

 

 

 

18.30 uur

Ds. P. Baane

Alphen a/d Rijn

 

Sing-in

o.l.v. Annet Hoogerwerf

Koffiedrinken na de dienst 1. kerk

2. predikantsplaats

3. restauratiefonds

 

alg. kerkelijk werk

13 september  2015 Ds. J. de Goei

Amersfoort

Ziekenzondag 1.diaconie

2.predikantsplaats

3.alg. kerkelijk werk

20 september 2015 Ds. P. Wilschut

Alphen aan den Rijn

Startzondag

Thema ‘Goede buren’

m.m.v. The Rovenians, Mijdrecht

1.kerk

2.predikantsplaats

3.orgelfonds

27 september 2015 Ds. A.v/d Wal

Hoofddorp

Preekbespreking

na de dienst

1.diaconie

2.predikantsplaats

3.onderhoud gebouwen

4 oktober 2015

 

 

18.30 uur

Ds.P.Wilschut

Alphen aan den Rijn

 

Sing-in

o.l.v.Anke Bos

Israëlzondag

Koffiedrinken na de dienst

1.kerk en Israël

2.predikantsplaats

3.restauratiefonds

 

alg. kerkelijk werk

 

Goede buren.

 (Meditatie bij Lucas 10:29: wie is mijn naaste?) 

Dit jaar is het thema voor het jaar: goede buren. We wonen als gemeente van Christus tussen anderen in. Dat zijn onze buren. Het zijn mensen uit onze nabijheid. Buren zijn mensen uit de buurt van jouw huis. In de Bijbel komen we het woord buren maar weinig tegen. Het staat er wel. Van buren leen je (2 Kon.4:3); krijg je spullen (Ezra 1:6 en Ex.11.2) ; samen slacht je een bokje Ex.12.4; buren drijven de spot met je ( Ps.31.12); of ze verheugen zich samen met jou (Luc.1.58,Luc.15.6,9 ).
Misschien is het verstandig om bij dit thema vooral te denken aan het woord: naaste.Wie is mijn naaste? vraagt een wetgeleerde aan Jezus.. Is dat mijn vriend, iemand die ik ken, alleen mijn volksgenoot….
Wie is onze naaste? We hebben in de kerk een tijd gehad dat we onderscheid maakten tussen kerk en wereld. Onze naasten waren vooral gemeenteleden. Anderen zag je niet,  je ging met hen niet om. Tussen christenen is dat ook zo geweest en soms nog. Zelfs in dorpen kende men elkaar vaak niet of weinig als die ander tot een andere kerk behoorde.

Als we luisteren naar wat Jezus vertelt op deze vraag horen we een helder en opmerkelijk geluid. Hij vertelt de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.
Jezus zegt daarin minstens twee dingen.

  1. Het gaat er niet om dat je met een definitie komt van naaste zijn en dat je daarmee uitmaakt wie je wel en niet liefhebt. Het gaat erom dat je naaste bent.
  2. Je bent naaste van wie je tegenkomt. Of het iemand van je eigen cultuur, geloof of niet is, dat maakt niet uit. Je bent een ´goede buur ´een goede naaste als je oog hebt voor wie je tegenkomt.

Pas dat eens toe op ons jaarthema. We zijn nu één protestantse gemeente. We moeten leren dat we aan elkaar zijn toevertrouwd als christenen in Nieuwveen.
Maar we komen persoonlijk en als gemeente meer mensen tegen. We komen Jan en alleman en Jannie en allevrouw tegen. Nee, ze komen niet allemaal naar de kerk. Nee, ze geloven niet allemaal. Nee, ze zijn ook niet allemaal even aanspreekbaar.
Maar het moet toch mogelijk zijn ons als goede buren te gedragen. We hebben oog voor wie om ons heen woont en leven mee. We zoeken samen naar een goede leefomgeving. We doen mee aan allerlei activiteiten samen met anderen..We helpen misschien, als dat nodig is, ook financieel . In onze voorbeden mogen we aan dorpsgenoten denken. Denk aan een sterfgeval, aan een ernstig zieke, aan een gezin met grote problemen met hun kinderen. Dan meeleven kan een hele steun zijn.

Goede buren mogen we zijn: we denken niet alleen aan ons eigen belang maar ook aan dat van anderen. Zoek vrede voor allen om jou en u heen. Daar worden dorp en kerk beter van.

ds.Piet Wilschut.

 

Wel en wee

Doordat de Ontmoetingskerkbrief op 5 juli j.l. voor het laatst verschenen is, zijn er gemeenteleden die wel in het Kerkblad maar nog niet in deze kerkbrief zijn genoemd.

Zo was Jan van Dam, Kerkstraat 46, niet in orde. Hij had zoveel pijn aan zijn schouder wat hem het spelen op het orgel bijna onmogelijk maakt.

De heer Ries v.d.Hul, Oude Nieuwveenseweg 11d, begint weer een beetje op te knappen. Het mooie zomerweer heeft hierbij ook wat geholpen. Hij heeft in ieder geval laatst al weer kunnen genieten van een autoritje.

Gelukkig gaat het met onze diaken Coby Jansen weer beter; zij heeft een goede uitslag gehad. Reden tot veel dankbaarheid!

Voor meerderen is de afgelopen tijd een tijd van afscheid nemen, rouw en verder moeten geweest. We zijn kwetsbaar. U leest hieronder het in memoriam van Miep van Leeuwen, Petronella van Roon en Jaap v. ’t Kruis.

Ook bereikte ons het bericht, dat Ton Wijers overleden is. Voor velen van u was hij een goede bekende. Ton en Deli zijn meelevende leden van de Gereformeerde kerk en ook de Protestantse gemeente in Nieuwveen geweest. Ton is jarenlang na lichamelijke aandoeningen verzwakt geweest, maar altijd door Deli goed verzorgd. Hij was iemand, die natuurlijk zijn situatie wel eens moeilijk vond, maar ook zich in Gods hand wist. Trooste God Deli en hun gezin. Op zaterdag 22 augustus vond na een dienst de crematieplechtigheid plaats in Alphen a/d Rijn. Wilt u meeleven? Stuurt u dan een kaartje of brief naar: mw. Deli Wijers-Verhoogt, Rijngaarde 8, 2411 EV Bodegraven.

In onze woonplaats Alphen a/d Rijn vond op 3 augustus de ramp plaats met de kranen en het wegdek voor de brug daar. Het blijft een wonder dat niemand dodelijk getroffen was. Maar je merkt aan zo´n gebeurtenis, hoe snel een prachtige dag kan omslaan in een nachtmerrie. Goed, dat we in Gods handen zijn.

Voor Jannemarie en Dick Spelt, Geerweg 40, was maandag 31 augustus een rampdag: tijdens het zeer hevige onweer sloeg de bliksem bij hen thuis in. Jannemarie is met ademshalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht maar op het moment dat u dit leest, als het goed is, weer thuis. D.w.z. niet langer in het ziekenhuis, maar ook niet op de Geerweg. Het huis is op dit moment, als ik het goed heb begrepen,  onbewoonbaar. Vanaf deze plek wensen we hen alle sterkte toe met alles wat nu op hen afkomt!

Mw.Gina Dominguez-Baptista, Bruningstraat 9, heeft met koorts in het ziekenhuis gelegen, maar is ook weer thuis.

God zij met allen.

 

In Memoriam Miep van Leeuwen.

Eind november bleek ze ziek te zijn: een tumor in haar hoofd. Miep van Leeuwen, Oude Nieuwveenseweg 38,  moest ineens haar ziek zijn verwerken. Dat deed ze opmerkelijk positief. Ze zei toen dat ze er alles aan zou doen wat in haar vermogen lag. Dat heeft ze ook gedaan.

We hoorden regelmatig van behandelingen, van op- en neergang. Soms liep ze weer buiten, kwam ze zelfs op de zang, ging ze met Dick, haar man, uit. Ze kwam weer in de kerk. Maar toch ging het steeds achteruit.

Begin juni zagen we elkaar nog. Toen liet ze al doorschemeren, dat haar tijd beperkt zou zijn. Miep heeft in haar leven veel meegemaakt aan vreugde en verdriet, ziekte en gezondheid. Samen met haar man Dick is zij gelukkig geweest op de boerderij  (meer dan 50 jaar zijn ze getrouwd) en woonden ze later in het prachtige huis van de laatste jaren. Ze hield zielsveel van haar kinderen en kleinkinderen. Voor hen was ze een lieve en meelevende moeder en oma. Miep was diep geraakt door het plotseling overlijden van zoon René.

Van het buitenleven hield ze en van fietsen. Ook hield Miep van zingen en werd ze lid van het Prot.Kerkkoor. Miep was iemand die van ontmoetingen hield. Velen heeft ze uitgenodigd om eens langs te komen. Een open en gastvrije vrouw was ze.

In geloof heeft ze geleefd. Gods liefde was als een mantel om haar heen. Zo zei ze dat ze het lied: ’Veilig in Jezus´armen’ zo prachtig vond. Ze was een trouw lid van onze gemeente en blij met de openheid die er nu is.

Ze werd geboren op 19 oktober 1940 en is op zondag 5 juli overleden. In Christus ontslapen. Moge dat Dick en haar gezin, familie en allen die haar lief waren troosten.

Vrijdag 10 juli was er in de Ontmoetingskerk een afscheidsdienst, gevolgd door de begrafenis op het kerkhof naast de kerk.

 

In Memoriam Petronella van Roon.

Op 20 juli jl is in vrede van ons heengegaan mw. Petronella Adriana van Roon-Colijn, gewoond hebbend Geerweg 10. Zij was ons oudste gemeentelid en is 100 jaar geworden.

Veel jaren heeft zij gewoond op de plek waar zij ook gestorven is. Haar man was er vroeger pachtvisser en later had zij er nog een bedrijfje waar je wat kon eten.

Zij is opgegroeid in een wereld waarin de verschillen tussen arm en rijk groot waren. Haar oom was de bekende dr.H.Colijn, de ministerpresident. Zij heeft hem ooit gezegd dat, of je nu edelman of bedelman bent, je allemaal gewone mensen bent.

In haar jeugd waren de verschillen tussen Hervormd en Gereformeerd groot. Ze kon scherp uit de hoek komen maar vond het altijd fijn om te praten.

Tot het laatste toe heeft zij met de kerst haar hele gezin altijd bij elkaar gehad.

In haar lange leven heeft zij ontzettend veel meegemaakt. Ze was er dankbaar voor dat ze in haar eigen huisje kon blijven wonen. Ze had kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Geloven is voor haar een steun geweest: ‘Vaste Rots van mijn behoud’ was een lied dat bij haar paste. Zo hebben we haar begraven op 23 juli, na een afscheidsdienst in de aula van de begraafplaats in Ter Aar. Moge God haar gezin en allen die haar gedenken troosten met veel onvergetelijke herinneringen.

 

In Memoriam Jaap v. ’t Kruis.

Op 1 augustus jl is in de vrede van Christus ontslapen Jakobus Christiaan van ´t Kruis, geboren op 23 februari 1925. We kennen hem beter als Jaap. Hij mocht de hoge leeftijd van 90 jaar bereiken, maar zijn laatste jaren waren voor hem niet gemakkelijk.

Jaap was een sterke man gedurende lange tijd. In zijn grote huis aan de Oude Nieuwveenseweg 55 runde hij het transportbedrijf van de familie. Het was hard werken, maar daar zag hij nooit tegenop.

Jaap hield van de kerk en heeft ooit de borden in de kerk uit  het oude evangelisatiegebouw laten opknappen en aan de kerk geschonken. Ook schonk hij destijds aan de Hervormde gemeente een kerkzegel. Hij hield van de kerk en heeft jaren lang heel veel voor de kerk gedaan als kerkvoogd. Zo heeft hij talloze dominees leren kennen, over wie hij met smaak vertellen kon.

Hij heeft altijd veel van vroeger onthouden en kon van alles vertellen over het oude Nieuwveen. Hij is lange tijd getrouwd geweest en heeft zijn vrouw, toen die vanwege dementie moest worden opgenomen, trouw bezocht.

Verdriet heeft hij in zijn leven meermaals gekend bij het verlies van zijn vrouw en zoon Martin, familieleden, maar ook militairen, die tijdens de politionele acties in voormalig Nederland Indië sneuvelden, toen hij daar als soldaat ook was.

Jaaps geloof werd gekenmerkt door vertrouwen in de Heer Jezus Christus. Graag zong hij psalmen. Zijn lievelingslied was: ‘De Heer heeft mij gezien en onverwachts ben ik opnieuw geboren en getogen..’ Een trouw lid van onze gemeente is hij gebleven, ook na de fusie. Door de jaren heen kreeg hij van allerlei gemeenteleden bezoek.

Zijn zoon Marcel en schoondochter Linda, die in de buurt wonen, hebben hem veel jaren trouw nagelopen. Moge de Here God zijn gezin en anderen gedenken en zegen met veel goede herinneringen. Jaap is op 6 augustus begraven na een afscheiddienst in de Ontmoetingskerk.

 

Veertig jaar organist.

In juli was het veertig jaar geleden dat Jan van Dam als organist in de Gereformeerde Kerk begonnen is. Hoewel hij op zondagmorgen in onze gemeente niet meer achter het orgel zit, speelt hij nog in de regio en bij bijzondere gelegenheden, zoals de oecumene en bij de kerstviering. Beste Jan, we willen jou heel hartelijk met deze mijlpaal geluk wensen en je toewensen, dat je ondanks je lichamelijke gebreken, veel genieten kunt van het orgel.

 

Vermeldenswaard.

In ‘Samenstromen’, het maandelijks katholieke infoblad (zeg maar: kerkblad) van juli/augustus staat ook het één en ander over Nieuwveen. Het verraste me dat er een foto in staat van de oecumenische doopviering in juni (Sarah Joha is toen gedoopt). Goed, dat dit mogelijk is en gebeurt.

 

Huwelijk

28 augustus was de trouwdag van Jacoline Spek en Benno van der Meer. In de Ontmoetingskerk hebben zij een zegen over hun huwelijk gevraagd, temidden van vele familieleden, vrienden en gemeenteleden. Het was een prachtige dienst waarin de liefde centraal stond. Jacoline en Benno, we feliciteren jullie van harte en wensen jullie Gods zegen voor de komende tijd toe.

 

 

 

De diaconie

We zijn als kerkenraad erg blij, dat Bea de Visser weer het haar vertrouwde ambt van diaken heeft aanvaard en is bevestigd.

Er was nog een diaken nodig. Ook die is gevonden, maar dit moet natuurlijk eerst door de kerkenraad bekrachtigd worden. De kerkenraad vergadert 14 september.

 

Een prachtig boekje

Zoals bekend moet ons prachtige Knipscheerorgel worden gerestaureerd. Dat is geen kleinigheid. De commissie, die dit begeleidt, heeft daarvoor een echt prachtig boekje laten maken, waarin te lezen is, wat de staat van het orgel is en wat eraan gebeuren moet door de firma Reil uit Heerde. Het belooft een prachtig project te worden met hopelijk schitterende orgelklanken. U  zult ongetwijfeld het boekje in handen krijgen.

 

Startzondag en start gesprekskringen

Er is weer een voorbereidingscommissie bezig met het hele weekend. Zaterdagavond en zondag mogen we samen de toon zetten voor een nieuw jaar. Op zondag 20 september hopen we onze startdienst te hebben. Thema: Goede buren. Ben van Heusden werkt mee op trompet evenals het gospelkoor de Rovenians uit Mijdrecht. U leest over het startweekend verderop meer.

In de week erna beginnen de gesprekskringen. Op dinsdagmiddag 22 september, aanvang 14 uur kunnen ouderen voor de gesprekskring weer terecht op de Oude Nieuwveenseweg 8 bij de fam. Bos. Deze groep is kleiner geworden door overlijden of niet meer kunnen komen. We hopen zeer op nieuwe leden. Kom vooral eens kijken. Dat geldt natuurlijk ook voor de andere kringen. Ook over de gesprekskringen vindt u in deze kerkbrief verderop uitgebreide informatie.

 

Emailcatechese

Zoals vorig jaar is er ook nu weer de mogelijkheid van emailcatechese. Het houdt in, dat je van mij lesmateriaal krijgt, daarop reageert en dan weer reactie van mijn kant krijgt.

Een greep uit het lesmateriaal van afgelopen jaar: de stem van God, geloven is internationaal; God en geweld; waarom ga ik naar de kerk?…

Wil jij voor het eerst meedoen? Je bent hartelijk welkom. Je kunt je bij mij aanmelden: p.wilschut@xs4all.nl

 

Fusie Protestantse gemeente Zwammerdam

Op zondag 23 augustus zijn de Hervormde gemeente en de Protestantse gemeente (voorheen Gereformeerde kerk) te Zwammerdam gefuseerd tot  Protestantse gemeente te Zwammerdam. Dat gebeurde in een feestelijke dienst,waar ook vertegenwoordigers van onze gemeente aanwezig waren. We feliciteren de gemeente van harte met deze mijlpaal. Moge de Here God het zegenen.

 

Ds. Piet Wilschut.

 

Diaconie collecte 13 september voor het Roosevelthuis.

Het diaconale vakantiecentrum F.D. Roosevelthuis is volledig verouderd en aan vernieuwing toe. Daarom heeft de Protestantse Kerk in Nederland besloten het F.D. Roosevelthuis en het conferentiecentrum Hydepark op het landgoed Hydepark (Driebergsestraatweg 50 te Doorn) te vervangen. Het nieuwe gebouw, met als naam ‘Nieuw Hydepark’  wordt een ‘huis voor de kerk’. Voor mensen die afhankelijk zijn van zorgverlening en begeleiding. Daarnaast wordt het een plek voor bezinning, toerusting, ontmoeting en vakantie.

 

Diaconie collecte 27 september voor de Herberg.

Het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psycho-sociale problemen een rol spelen.

De stichting tracht haar doel te bereiken door het bieden van:

– Een christelijke leefgemeenschap
–  Individuele geestelijke begeleiding door professionele begeleiders
–  Een beperkt dagprogramma, rust en ruimte
–  Advies m.b.t. nazorg
–  Informatie en advies aan de plaatselijke gemeente

Grondslag en doel

Christus ontfermt Zich over mensen die (te) veel zorgen hebben. In navolging van Hem heeft de christelijke gemeente oog voor de naaste die beschutting tegen de storm nodig heeft. Maar soms is er meer nodig dan (pastorale) zorg vanuit de gemeente. Om die reden is het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in het leven geroepen. Dit huis (op het landgoed De Pietersberg in Oosterbeek) wil fungeren als een verlengstuk van het pastorale/diaconale werk dat in de gemeente plaatsvindt. Een plek om op verhaal te komen. De liefde van Christus wordt hier vertaald in gesprekken, bijbelbesprekingen, aandacht van stafleden en vrijwilligers, ontspanning en cursussen. Daardoor worden gasten geholpen om het evenwicht in het leven en zicht op Hem te (her)vinden.

Wilt u ons steunen door een gift op NL58 RABO 0302 2633 30 ten name van Stichting De Pietersberg?

 

Ziekenzondag 

13  september is het Ziekenzondag. Wij willen dan graag de mensen die ziek zijn en hun omgeving in de bloemetjes zetten. Weet u iemand die zeker in de bloemen gezet moet worden, dan kunt  u naam en adres doorgeven aan één van de diakenen: Kees Spek  tel. 539232 , Coby Jansen  tel. 538715 of Bea de Visser, tel. 538290.

Tevens willen we u ook vragen om op zondag, 13  september, een bosje bloemen mee te nemen en voorin de kerk te zetten. Na afloop van de dienst zullen de bloemen weggebracht worden. Ook daarbij is uw hulp zeer gewenst .

We danken u bij voorbaat hartelijk voor uw medewerking.

 

Inloopochtenden

Ook  7 en 21 september  en 5 oktober zijn er weer de inloopochtenden in het Anker,  A.H.Kooistratstraat 29, waar u van harte welkom bent voor een praatje en om een spel en/of een mooi boek te lenen. Vooral nu het weer kouder gaat worden is dat weer fijn.

En dat alles onder het genot van een heerlijk kopje koffie of thee.

De inloopochtenden zijn in de oneven weken op de maandagochtend. U bent van harte welkom van 10.00 t/m 11.30 uur.

De gastvrouwen van de inloopochtenden.

 

Gift

De diaconie heeft  een gift van € 20,– ontvangen. Hartelijk dank!

 

De diaconie.

 

Kerkkoor

Vanaf DV 27 augustus begint het nieuwe repetitieseizoen weer van het Protestants Kerkkoor Nieuwveen. O.l.v. van de bezielende leiding van dirigent Henk van Voorst zal geoefend gaan worden voor de kerst. Mogelijk zal tussendoor ook nog een uitvoering ingepland worden.

Het voortbestaan van het kerkkoor zal in gevaar komen als er geen nieuwe leden toegevoegd worden. Het bestuur zoekt voornamelijk sopranen. Daarnaast zijn alten, bassen en tenoren ook van harte welkom! Daarom de dringende oproep om vrijblijvend eens te komen kijken op een repetitieavond. U bent van harte welkom! U wilt toch niet dat de lofzang van het kerkkoor verstomd? Laten we de meerstemmige koorzang in Nieuwveen gaande houden en zo de HEERE God de eer te geven die Hem toekomt!

De repetitieavonden starten om 20 uur in het kerkgebouw. In een gezellige en goede sfeer worden muziekstukken ingestudeerd. Gaan wij u ontmoeten? Wij kijken uit naar uw belangstelling.

Meer informatie is te verkrijgen bij het secretariaat: G. Verkerk jr. 0172-537789.

 

Sing-ins en zangavond 18 oktober

Nu de zomervakantie voorbij is, zullen de sing-ins weer starten. Zondagavond 6 september zal de eerste keer zijn. En wilt u het al in uw agenda zetten: de andere keren zijn 4 oktober, 1 november, 6 december, 3 januari, 7 februari, 6 maart, 3 april en tenslotte 1 mei.

Anke Bos, Dita Bos, Coby Jansen en ondergetekende hebben om de beurt de leiding. Zij lezen altijd een stukje uit de Bijbel en een meditatie voor. Ook is er ruimte voor gebed en wordt er soms een gedicht voorgedragen. Maar er wordt vooral veel gezongen!

De organisten Anton den Boer, Hanno Hommel en Piet van Rikxoort werken om de beurt mee om de samenzang te begeleiden. Bovendien laten zij altijd een muzikaal stuk horen.

Daarnaast kunt u alvast noteren dat  er 18 oktober een zangavond wordt  gehouden waarbij het Prot. kerkkoor zal meewerken o.l.v. Henk van Voorst. Bovendien zal er een soliste zijn: Janet Esveld. De organist op deze avond is George Germans.

Hartelijk welkom, om te beginnen op 6 september om 18.30 uur (tot 19.30 uur)  in ons kerkgebouw!

Namens de werkgroep Sing-in, Annet Hoogerwerf-Teitsma.

 

 

 

Startweekend 19 en 20 september

U ontvangt binnenkort een uitnodiging (of u heeft hem al binnen) waarin de activiteitencommissie  u uitgenodigd voor het “Goede buren diner” op zaterdagavond en de fietstocht, met aansluitend een lunch op zondag.

 

Het thema voor het startweekend is:

                                                                                                              “Goede buren”

 

 

 

 

 

Hieronder het programma:

 

Zaterdag 19 september:

Om 15.30 uur wordt er een orgelconcert gegeven door Hanno Hommel met medewerking van zijn zus Elsbeth op dwarsfluit, dit zal om ongeveer 16.15 uur afgelopen zijn.

 

Daarna bent u vanaf 17.00 uur welkom in ’t Anker, waar we met elkaar een drankje nuttigen en dan om 18.30 zullen we starten met het “Goede buren diner”.

U mag uw buren uitnodigen deel te nemen aan het diner.

 

In ’t Anker zal een kraam van Wereldwinkel de Toren uit Nieuwkoop aanwezig zijn.

 

Na de kerkdienst op zondag 20 september, waar de Rovenians uit Mijdrecht zullen zingen en trompetist Ben van Heusden naast  organist Piet van Rikxoort zal spelen,  gaan we koffiedrinken in ’t Anker.

 

Ook dit jaar hebben Dick en Lenie Romeijn weer een mooie fietstocht uitgezet.  Onderweg stoppen we ergens voor een versnapering en iets te drinken.

De fietstocht eindigt in ’t Anker, waar we de dag afsluiten met een gezamenlijke lunch.

 

 

We vertrouwen op een hoge opkomst.

 

Een hartelijke groet van de activiteitencommissie.

 

 

Opbrengst collecten juli 2015

diaconie € 56,80; alg. kerkelijk werk € 198,59; predikantsplaats  € 208,35; onderhoud gebouwen  € 51,70, orgelfonds  € 73,60; restauratiefonds €  61,35.

 

Opbrengst collecten diaconie en zending augustus 2015

Hoveraid: fam. Van Buuren €  117,55,  huwelijkscollecte: €  63,47,  kerk in Actie: zending Nigeria: € 74,86.

Allen hartelijk dank voor uw gaven, de diaconie.

 

Opbrengst overige collecten augustus 2015

Onderhoud gebouwen € 48,70, orgelfonds € 29,90, alg. kerkelijk werk € 273,22, predikantsplaats € 289,35, restauratiefonds € 50,80, huwelijkscollecte € 63,52.

Namens de kerkrentmeester, dank voor uw bijdrage.

 

Jarigen in september

Over het vermelden van de jarigen was wat onduidelijkheid. We hebben besloten dat de gemeenteleden van 75 jaar en ouder n.a.v. hun verjaardag een bloemetje krijgen. We zullen ook alleen deze mensen noemen in de Ontmoetingskerkbrief.

De volgende oudere leden van onze gemeente hopen de komende periode hun verjaardag te vieren.

Dhr. D. van Vliet                  Oude Nieuwveenseweg 101           26 september

Dhr. J. van Dam                  Kerkstraat 46                                       27 september

Dhr. B. van Vliet                  Schoterpark 27                                   30 september

We wensen u gezellige verjaardagen toe en voor uw nieuwe levensjaar vooral gezondheid toegewenst!

Van Jaap Zijlstra is het volgende gebed:

 

Heer, ik heb vanavond buiten gestaan.

Onder uw weide hemel keek ik naar boven

en zag miljoenen sterren, grote en kleine.

Is het waar, is uw liefde zo wijd als de hemel?

Kent U ons allen,  zoals U alle sterren kent

en feilloos voert langs hun banen?

Geef mij vertrouwen in U,

ook als er nevels zijn en wolken.

Als ik de zon van uw liefde niet zie,

ww goedheid en uw grootheid niet kan ontdekken.

Geef mij helderheid van geest

om ook in het donkerste uur uw lichtend aangezicht te zien,

Uw vriendelijke ogen te ontwaren.

Amen.

 

Gespreksgroepen

Van enkele deelnemers van verschillende groepen hoorde ik dat er behoefte is aan zeg maar “nieuw elan”. Na zoveel jaren met elkaar over het geloof gesproken te hebben, blijkt dat er bij sommigen behoefte bestaat aan een nieuwe (andere) samenstelling of een andere aanpak.

Dit heb ik voorgelegd aan de leiders van de verschillende groepen en voorgesteld een keer met alle groepen bij elkaar te komen om daarover te praten. Helaas heb ik daarop nog niet van een ieder een reactie ontvangen. Het is dus nog te vroeg om daarover op dit moment duidelijkheid over te verschaffen.

Daarom stel ik het volgende voor. Laten we het seizoen maar zoals gebruikelijk beginnen. Van de leiding zullen jullie daarvoor worden uitgenodigd neem ik aan. Later plannen we dan een keer een avond om met elkaar daarover te spreken.

De maandagavond-groep komt voor het eerst bij elkaar op 5 oktober (zoals gebruikelijk de 1e maandag van de maand) bij Jan Vervark thuis.

Jan Vervark

 

En verder:

De ouderengroep komt op dinsdagmiddag 22 september voor het eerst bij elkaar ten huize van de fam. Bos, Oude Nieuwveenseweg 8. Gespreksleider: ds. Piet Wilschut.

Op woensdagavond zijn er twee verschillende groepen. Bij de fam. Hardsteen, Blokland 25, zijn de gespreksleiders Jenie en Baukje Veenstra en Hans Spelt.

Bij de fam. Bos, Oude Nieuwveenseweg 8, zijn de gespreksleiders Leen Visser en Dita Bos. Deze groepen beginnen op woensdag 23 september.

 

Ds. Piet Wilschut heeft materiaal samengesteld voor het komende seizoen; de gespreksleiders hebben dit ontvangen. Er wordt uitgegaan van tien bijeenkomsten en de  tien thema’s hiervoor zijn:

1.gemeente en individu

2.zorgzame kerk

3.christenzijn is zo gek nog niet

4.voor de bloei in de buurt

  1. kerst vieren

6 .het werk in de gemeente (de gemeentepredikant)

  1. begraven of cremeren
  2. zing voor de Heer een nieuw lied
  3. ouder- een zorg?

10.gemeente en jonge gezinnen.

 

Heeft u zich / heb je je nog niet aangesloten bij een gespreksgroep maar wilt u/ wil je dat het komende seizoen wel doen? Neem dan even contact op met één van de gastgezinnen en/ of de gespreksleiders. U / je bent in ieder geval van harte welkom!!

De scriba.

 

Promotie

Ds. Jan Piet Vlasblom, die in de jaren negentig predikant van de  Hervormde gemeente in Nieuwveen was, gaat in september promoveren. Zijn proefschrift is getiteld: Spirituele zorg door verpleegkundigen en de rol van pastoraat in een algemeen ziekenhuis. (Dit is de vertaling want het proefschrift is in het Engels geschreven.) Een onderwerp wat hij als ziekenhuispredikant aan der lijve ondervindt.

Vanaf deze plaats willen wij hem van harte feliciteren met deze nieuwe stap! Namens de kerkenraad, de scriba.

 

Ledenmutaties

Merel Visser, ’t Oude Erf 1, is  naar Amsterdam verhuisd. We hopen dat je het daar naar je zin zult hebben, Merel! Mevr. Miep Schalij-Winkel is verhuisd van W.P Speelmanweg 44 naar Dorpsstraat 11H. We hopen dat het u in uw nieuwe appartement heel goed zal bevallen!

Tenslotte is dhr. Jan Baas, die sinds enige tijd bij familie verbleef, naar zijn nieuwe woning verhuisd: Berkenlaan 31 , 2421 EH Nieuwkoop. Hopelijk gaat dat gauw wennen en geeft dit u veel woongenot!

 

Actie lege pennen en viltstiften.

Zoals u waarschijnlijk weet staan er achterin de kerk bakjes waarin u oude pennen en viltstiften kunt deponeren. Deze zijn voor de St. Elim. Deze actie gaat voorlopig nog gewoon door. De lege pennen en viltstiften worden gerecycled; er worden plantengieters van gemaakt. De tussenstand is inmiddels 30.000 stuks! Met €0.02 per pen levert dit St. Elim €600,- op!

De St. Elim heeft in Indonesië (Anjungan) een kinderhuis en een school. Mede-oprichter van de stichting Cees Rijke heeft in februari een bezoek gebracht. ‘ In ons kinderhuis zijn nu 68 kinderen en tieners: 38 jongens en 30 meisjes.’s Ochtends vroeg is het daarom al een drukte van belang. De vrouw van de directeur staat al om half 5 op en gaat dan koken voor 68 man. Om 7 uur moet iedereen gegeten hebben en naar school zijn, dus dat betekent: veel werk! Gelukkig helpen de oudere kinderen van het kinderhuis een handje mee met koken en andere huishoudelijke taken. Men eet zoveel mogelijk van wat de grond oplevert. Vis uit de vijvers en groente en fruit die op het terrein verbouwd worden. Elim bestaat inmiddels al 21 jaar en als ik zie hoe alles draait dan hebben we een gevoel van grote dankbaarheid, dat er zoveel tot stand gebracht is. Veel kinderen hebben aan Elim een goed bestaan te danken. En een toekomst. Toen ik op bezoek was bij Elim, kwamen er veel kinderen, die nu volwassen zijn even gedag zeggen. Sommige van hen zijn inmiddels zelf vader of moeder.’

Op de valreep bereikte ons het nieuws dat alle leerlingen die dit jaar examen hebben gedaan, geslaagd zijn! Zestien van de geslaagde leerlingen zijn opgegroeid in het kinderhuis en zullen nu hun eigen weg gaan: verder studeren of op zoek naar een baan.

U ziet dat er echt wat gebeurt door de St. Elim, een stichting die helemaal op vrijwilligers draait. De lege pennen en viltstiften-actie blijven we dan ook graag ondersteunen.

Annet Hoogerwerf-Teitsma.

 

Uitje kerkenraad.

De kerkenraad heeft 29 augustus haar jaarlijkse uitstapje gemaakt. Deze keer zijn we naar Haarlem geweest. We hebben daar het Corrie ten Boomhuis bezocht. Een zeer indrukwekkende excursie. Het is ongelofelijk als je hoort wat het verzetswerk in de Tweede Wereldoorlog inhield en aan hoeveel gevaren men bloot stond.

Daarna hebben we geluncht bij ‘De wereld van Jansje’, een eetgelegenheid waar mensen

met een verstandelijke beperking de bediening verzorgen.

We hadden op deze dag voldoende tijd om met elkaar van gedachten te wisselen en

nu ook eens over andere zaken dan kerkzaken. Het was een gezellige en geslaagde dag.

De scriba.

 

 

 

 

GEZOCHT:

  • (kleine) Zelfstandige kamer/woonruimte
  • September 2015 – juni 2016

 

Mijn naam is Anke Verkerk, vierdejaarsstudent psychomotorische therapie aan het Windesheim in Zwolle. In dit laatste studiejaar loop ik stage bij Ipse de Bruggen. Vanwege de reistijd vanuit mijn woonplaats Terschuur, ben ik op zoek naar een tijdelijk verblijf.

 

Ik zoek een kamer of kleine zelfstandige woonruimte die voorzien is van een douche, wc, wastafel en de mogelijkheid om te koken.

 

Kunt u mijn verder helpen? Ik hoor het graag!

 

Vriendelijke groet,

Anke Verkerk          ankeverkerk@hotmail.com

 

Ouders van jongeren: let op!

Maakt u uw kind(eren) alvast attent op:

 

Jongerenevent 11 oktober 2015    

In de Ontmoeting in Leimuiden zal het Jongeren-event: “Blessed2beablessing” plaatsvinden.  Een groot jongeren-event wordt door verschillende gemeentes in de regio georganiseerd . De +-band uit Zevenhoven zal enkele nummers spelen en er zal iemand spreken over het thema. Alle jongeren vanaf 12 jaar zijn welkom.

 

Herhaalde oproep:

De kerkenraad heeft niet de illusie dat jongeren zelf het kerkblad of de Ontmoetingskerkbrief lezen. Maar hoe bereiken we hen dan? Op de manier zoals ze met elkaar communiceren: via hun smartphone. Hierbij wordt u als ouder dan ook opgeroepen om uw zoon of dochter te vragen of u zijn/haar mobiele telefoonnummer mag doorgeven aan ondergetekende. Hebben we dan iets te melden wat interessant is voor jongeren, dan kunnen we hen via whatsapp bereiken. Zoals bovenstaand jongerenevent .

Annet Hoogerwerf-Teitsma, email a.n.hoogerwerf@gmail.com

 

 

 de vacaturebank

van de Ontmoetingskerk

 

 

Wie kan de voordeur

van ’t Anker afschilderen?

 

Bel Paul Rehorst: 06-22 51 33 94

 

 

 

 

 

 

Alvast in de agenda: avond voor 30-45 jarigen.

Deze zal gehouden worden op donderdag 24 september. Nadere gegevens volgen nog. Maar het is goed dat u de datum alvast kunt noteren.

Tentoonstelling 150 jaar RK parochie Nieuwveen

De RK parochie H. Nicolaas viert dit jaar haar 150 jarig jubileum. Ter gelegenheid daarvan wordt in de Oudheidkamer (Kerkstraat 31) een tentoonstelling gehouden.

Waarom moesten de katholieken bijna 300 jaar in Zevenhoven naar de kerk? Waar hielden ze kerk toen ze terug kwamen in Nieuwveen? Welke rol speelde boer Kiebert? Hoe kwam het dat de toren pas veel later werd gebouwd?

De tentoonstelling geeft een prachtig beeld van hoe de parochie zich in het dorp ontwikkelde: oude foto’s, originele brieven en documenten, kerkelijke herinneringen aan  1’ communie en andere festiviteiten, foto’s van alle pastoors, tientallen bidprentjes, enz., enz. De opening van deze tentoonstelling is zondag 6 september om 15:00 uur.

 

Ieder van harte welkom!

De expositie is tot begin 2016 te bekijken.

 

Openingstijden Oudheidkamer: zondag en 14:00 tot 16:00 en

woensdag 19:30 tot 21:30

 

www.historischekringliemeer.nl

 

                                                                     Aan het woord……Ham Lok.

Nee, denkt u niet, daar staat meteen een typefout. Ham is echt met een

driepoot, afkorting van Herman; een echte familienaam. Geboren op 6 juli

1930 in het huis waar hij ook nu weer woont, bij het Tolhuis aan het

Nieuwveens Jaagpad. Van jongs af aan een buitenkind, al was het alleen al

omdat hij de lange weg naar de Chr. lagere school in de Kerkstraat lopend

moest afleggen.Hij weet het nog goed: op de heenweg liep hij wel gewoon

maar terug naar huis liep hij de afstand tussen twee electriciteits palen  2x

hard en 1x gewoon. Helaas vergat hij daarbij broer Dik wel eens mee naar

huis te nemen…. Naast Ham en Dik had je ook nog Cor, Pleun, Alie en Corrie. De vierde zus, de oudste, is verongelukt.. Ondanks het drukke gezin had Ham’s moeder tijd om te bakeren in de buurt. Vader was veehandelaar.

Ham haalde met zijn vrienden Gerard Dors en Leen Kessing nog wel eens kattenkwaad uit. Zo woonde op Blokland in ‘Zeerust” ds. Scherpenzeel. Die had een notenboom in de tuin. Terwijl Gerard in de boom zat, ging plotseling het raam open en klonk de stem van de predikant: ‘Al steelt ge maar ene noot, toch bent u een dief”. Dat was schrikken! Een andere keer hadden de vrienden in het fietsenhok achter het Evangelisatiegebouw (op de plek van het huidige Anker) de fietsen van enkele dames die naar de Vrouwenvereniging waren met ijzerdraad aan elkaar verbonden. Stikkend van de lach lagen ze op het dak te kijken hoe er met de fietsen geworsteld werd. Zelf kwam Ham ook in het Evangelisatiegebouw, o.a. voor de catechesatie en de jongelingenvereniging.

Toen Ham van school kwam was het oorlog en ging hij aan de slag aan de overkant van het Amstel-Drechtkanaal bij een kweker. Na de oorlog werd hij slagersknecht in Nieuwveen. Daar kwam een eind aan toen Ham in dienst moest, in eerste instantie bij de zware tanks van de infanterie-opleiding. Eerst met de bus naar Amsterdam en dan met de trein naar Amersfoort. De kazerne lag nogal ver van het station, maar daar hadden de soldaten wat op gevonden: vlak bij de kazerne reed de trein wat langzamer en sprongen ze uit de rijdende trein. Dat scheelde een half uur lopen! Toen ze in dienst in de gaten kregen dat Ham slagersknecht was, kreeg hij een baan in de keuken. Hij zorgde er altijd voor dat de wachtcommandant een biefstukje van hem kreeg; dat maakte hem geliefd. Ondertussen nam Ham er zelf ook lekker één.

Na de diensttijd vertrok Ham naar Canada. Dat was een lange reis met de boot en met de trein. Toen de conducteur zijn kaartje knipte zette hij hem voor het raam. Eerst dacht Ham nog: straks ben ik dat kaartje kwijt, maar even later begreep hij de bedoeling. Op het kaartje stond je eindbestemming en als je sliep wanneer je eruit moest, kon de conducteur je wakker maken. Ham had een beetje Engels geleerd, waarmee hij zich probeerde te redden. Helaas kwam hij bij een boer in een verlaten oord in het zuiden terecht….waar ze Frans spraken!  Hij zorgde ervoor dat hij naar Toronto verhuisde waar hij in een slagerij aan het werk ging. De Engelsen daar hadden nog nooit van biefstuk gehoord; ze sneden het fijn als gehakt. Als Ham de biefstuk eraf sneed maakte hij ze niet wijzer; hij liet het gezin waar hij een kosthuis had lekker meegenieten van het malse vlees.

Ham besloot weer terug te keren naar Nederland  en trouwde zijn vrouw Lies, die uit Ter Aar kwam. Eerst woonden ze in bij zijn ouders en later 100 meter verderop in een eigen huis. Ze kregen twee zonen, waarvan de één in Roozendaal en de ander in Nieuwveen woont. Er zijn inmiddels zes kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Ham ging bij Schiphol aan het werk. Eerst ‘bij de poort’, want als bezoeker van Schiphol moest je vroeger een kwartje betalen. Later werkte hij bij de parkeerterreinen. 32 jaar heeft hij daar vol gemaakt.

Thuis geniet hij van zijn tuin die er prachtig bij ligt. Al heeft de storm in juli wel al zijn stokrozen platgeslagen. En van al het volk wat zich in de zomer rond de sluis laat zien. Ook kan hij genieten van zijn achterkleinkinderen  die hem graag in de tuin willen helpen. Het ondeugende van zijn jeugd is er altijd een beetje in blijven zitten. Zijn achterkleindochter  wil graag naast opa zitten bij het eten, want die schuift haar nog weleens stiekem een lekker hapje toe….

Ham vertelt ook nog een anekdote over zijn relatie met de huisarts. Als hij daar kwam, zei de dokter: ‘Wat kom je doen? ‘ ‘Nou’, zei Ham: ‘ ik kom eens vragen hoe het met u gaat…’ Een volgende keer zat de dokter met allemaal kaarten uit het kaartsysteem voor zich. ‘Kunt u het niet vinden, dokter?’, vroeg Ham. Waarop de dokter antwoordde: ‘Nee, ik heb je kaart al. Maar ik leg de wanbetalers altijd apart…..’ Bij dit soort verhalen breekt er een lach door op Hams gezicht en twinkelen zijn ogen.

In 2005 verliest Ham zijn vrouw plotseling aan een hartstilstand. Hij blijkt niet alleen te willen blijven en als man van deze tijd heeft hij weleens een ‘date’.  Dat loopt niet altijd positief af. Maar in Hanneke van der Lee vindt hij een lieve vriendin . Helaas ontvalt zij hem ook; zij krijgt een hersenbloeding, heel kort na het verlies van haar zoon Mijndert . Zijn huidige vriendin is Corrie Slingerland. Die heeft er voor gezorgd dat Ham en zij praktisch elke zondag in de kerk zijn. Hoewel Ham het jammer vindt dat er zoveel nieuwe liederen in het Nieuwe Liedboek bij zijn gekomen, heb ik uit betrouwbare bron  vernomen dat hij wel heel mooi meezingt. De kerk is er een goede zanger rijker door geworden! Daar hopen we nog lang van te genieten.

Annet Hoogerwerf-Teitsma

 

 

 

 

Regionale agenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar  sept 2015

Zo 6 sept  18.30 Sing-in Nieuwveen Ontmoetingskerk,Kerkstraat 45
Zo 13 sept

 

10.00 Startdienst. Nieuwkoop Hervormde kerk,Reghthuysplein
Zo 13 sept    9.30 Ziekenzondag Nieuwveen Ontmoetingskerk,Kerkstraat 45
Za 19 sept

 

 15.30

 

Startweekend Nieuwveen Ontmoetingskerk,Kerkstraat 45

en ’t Anker,  A.H.Kooistrastraat 29

Zo 20 sept    9.30 Opening winterwerk Woubrugge Dorpskerk ,Comriekade
Zo 20 sept    9.30 Startdienst  mmv

the Rovenians

Nieuwveen Ontmoetingskerk,Kerkstraat 45
Zo 20 sept

 

 16.00 Kinderkerk Ter Aar Ger. Kerk,Oostkanaalkade 2
Zo 20 sept  18.30 Welkomthuisdienst Woubrugge Dorpskerk ,Comriekade
Zo 27 sept    9.30 Dienst Kerk en school. Nieuwkoop Hervormde kerk,Reghthuysplein
Zo 27 sept    9.30 Dienst

met preekbespreking

Nieuwveen Ontmoetingskerk,Kerkstraat 45
Zo 27 sept

 

 18.30 Taizé-viering Nieuwkoop Gereformeerde kerk,Achterweg
Zo 27 sept  18.30 Sing-in Woubrugge Dorpskerk ,Comriekade

 

13 sept Startdienst Nieuwkoop:  voorganger ds. H.J. Prosman.

20 sept Opening winterwerk Woubrugge: voorganger ds. Jasper van Schaik, Woubrugge

20 sept  Kinderkerk Ter Aar: thema: “De ark van Noach”. Kinderen mogen zelf dieren (knuffels) meenemen. Dit is een dienst voor de jongste kinderen en ouders en belangstellenden waarbij de ouders de kerk uitgaan voor een oudernevendienst en de kinderen iets leuks in de kerk gaan doen.

20 sept Welkomthuisdienst Woubrugge: (laagdrempelige dienst) waarbij voorgaat ds. Jan Henzen uit Wateringen.

27 sept Dienst Kerk en school Nieuwkoop: voorganger ds. H.J. Prosman.

 

Regionale jeugd agenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar  sept  2015.

 

Zo 6 sept  18.30 Jeugddienst Ter Aar Hervormde kerk ,Aardamseweg 3
Vrij 11 sept 18.00- Nacht Zonder Dak Ter Aar Ger. Kerk,Oostkanaalkade 2
Zat 12 sept 10.30- “Dag Zonder Dak” Ter Aar Ger. Kerk,Oostkanaalkade 2
Zo 13 sept 10.00 Startdienst CJV Aarlanderveen Hervormde kerk,Dorpsstraat 38
Zo 13 sept 19.00 Jeugddienst Woerdense Verlaat Geref. Kerk, Korte Meentweg 17

 

6 sept Jeugddienst Ter Aar: voorganger ds. L. Aangeenbrug uit Well en Ammerzoden. M.m.v. Dee Vee  uit Alphen aan den Rijn.

11 sept Nacht Zonder Dak Ter Aar: een nacht slapen in een kartonnen doos voor de jeugd vanaf 12 jaar om een klein beetje te ervaren hoe het is als dakloze jongeren. Ze laten zich sponseren en halen daar geld mee op voor dakloze jongeren in Kenia, India en Bolivia. Jongeren uit omliggende plaatsen zijn ook van harte welkom! Bel Anneke 0610440096

12 sept Dag Zonder Dak Ter Aar: voor de jeugd onder de 12 jaar laten we de kartonnen krotjes staan en zij mogen overdag in de dozen “leven” met een leuk programma daar omheen, spelletjes, pannenkoeken eten enz.

13 sept Startdienst CJV Aarlanderveen: gezamenlijke dienst van de Hervormde gemeente en Gereformeerde kerk. Voorganger: mw. ds. P.J. Vlasblom-Bennink, Nunspeet.

13 sept Jeugddienst Woerdense Verlaat: m.m.v. dhr. André Stolk en de band Latreia Aalsmeer

 

 

Leerhuis seizoen 2015/2016.

De werkgroep Kerk en Israël van de Classis Alphen aan den Rijn organiseert ook dit seizoen weer  een 4-tal leerhuisavonden.

Op maandag 19 oktober en 16 november 2015 komt dhr. Peter van ’t Riet. Aanvangstijd is 19.30 uur

Hij zal het bijbelboek Jona in al zijn facetten voor ons uitleggen. De profeet Jona is het meest bekend van de storm op zee en zijn verblijf in de grote vis die hem na drie dagen weer uitspuugt op het droge.Minder bekend is zijn gebed in de vis, zijn latere optreden in de grote stad Ninevé en zijn schermutselingen met de loofhut, de wonderboom, de worm, een verschroeiende oostenwind en niet in de laatste plaats met God. Wat hebben al die beelden met elkaar te maken? Ze blijken een samenhangend betoog te vormen dat enkele van Israëls meest fundamentele geloofszaken blootlegt.

Op de tweede avond zal Joodse humor het onderwerp zijn n.a.v. zijn boek: “van Moos en Sam tot Abraham”.

Dhr. Van ’t Riet is oud-directeur van de Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle en geeft in Nederland en België lezingen en cursussen over Joodse onderwerpen.

Op de twee andere bijeenkomsten komt oud-krijgsmachtrabbijn J.J.P. Boosman met de Joodse uitleg van de bijbel, Dat zullen z.g. lern-avonden zijn.

Op 15 februari is het onderwerp “Aartsvader Jacob”, een midrasj uitleg. Op 29 februari “Openbaring op de berg Sinaï”. Aanvangstijd om 20.00 uur.

Plaats Goede Herderkerk, ten Harmsenstraat 16, Alphen aan den Rijn.

Kosten: wegens verminderde subsidie vanuit de classis zijn wij genoodzaakt om de entree te verhogen tot € 6,50 per avond.

Wij hopen dat dit geen belemmering zal zijn en willen u graag weer verwelkomen op onze, al vele jaren bestaande bijeenkomsten. Voor info: J. Benckhuijsen, tel. 0172-212486, jo@benck.nl of Arie Rijnsburger tel: 0172603090

 

 

Wist u dat Nieuwkoop een Christelijke bibliotheek bezit met een rijke collectie aan boeken en dvd’s voor zowel volwassenen als kinderen?

Dat deze collectie regelmatig wordt aangevuld met de nieuwste boeken?

En dat een boek lenen €0,75 per boek kost en deze een maand later pas weer ingeleverd hoeft te worden?

Hebben we u nieuwsgierig gemaakt? U bent van harte welkom iedere 4de maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur en 2de vrijdagochtend van de maand van 10.00 tot 12.00 uur om  eens  vrijblijvend een kijkje te nemen in onze collectie. De koffie/thee met iets lekkers staat voor u klaar.

De bibliotheek is gevestigd bij Splinter voice&data, op het industrieterrein in Nieuwkoop. Adres: Atoomweg 3

Wij zien u graag tegemoet!

Vriendelijke groet, Bep en Dikkie.

Voor meer info:

Bep 539981 of Dikkie 539239