Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

het einde van de ontmoetingsbrief

Het einde van de Ontmoetingskerkbrief 
 
van de Protestantse gemeente te Nieuwveen 
 
3 januari 2019 
 
Hierbij heeft u de laatste ‘kerkbrief’ in handen.  Waarschijnlijk weet u wel dat de vacatures in de kerkenraad niet zijn ingevuld. Wie op de gemeenteavond van 26 november j.l. aanwezig was, heeft ook gehoord wat de consequenties zijn: de 5 overgebleven ambtsdragers kunnen niet alles blijven doen. Sommige deeltaken worden door de activiteitencommissie of een gemeentelid overgenomen. Daar zijn we heel blij mee! Maar er moesten ook taken geschrapt worden. Eén daarvan is het samenstellen van de kerkbrief. Hier wordt na vele jaren een punt achter gezet.  
 
Abonnement regionaal Kerkblad We gaan er vanuit  dat u nog wel graag  informatie vanuit de kerk wilt krijgen. Gelukkig is er nog het regionale kerkblad. Hierin zal het nieuws vanuit onze Ontmoetingskerk wel gepubliceerd worden. Wanneer u dit kerkblad nog niet leest kunt u een abonnement nemen. Dit kunt u doorgeven aan mevr. Jopie van Leeuwen, Kerkstraat 15, tel. 538431 of per mail: jvanleeuwen.keller@casema.nl. De kosten zijn € 20,00 per jaar. Het kerkblad verschijnt in principe elke 14 dagen, met uitzondering van de zomerperiode en de tijd rond Kerst, dan zit er 3 of 4 weken tussen. 
 
Informatie eigen gemeente digitaal (blijven) ontvangen? Ook kunt u van de mogelijkheid gebruik maken om de informatie van onze eigen gemeente (die in het kerkblad verschijnt) digitaal te ontvangen. Als u daarvan gebruik wilt maken, stuurt u een email naar de scriba: a.n.hoogerwerf@gmail.com. 
 
Slotwoorden redactie In het kerkblad is minder ruimte voor ons nieuws. Sommige stukken die we in de kerkbrief kwijt konden kunnen nu niet meer gepubliceerd worden. Wat mij betreft is er een einde gekomen aan de interviews met gemeenteleden. Maart 2014 stond het eerste interview in de kerkbrief. December 2018 het 53ste. Dank aan allen die mij hun verhaal hebben toevertrouwd. We hebben velen binnen de gemeente beter leren kennen. 
 
Met vriendelijke groet, Annet Hoogerwerf-Teitsma. 
 
Annet en ik maakten om de beurt de kerkbrief. Hoewel het altijd een heel gepuzzel was om alles goed leesbaar en in de juiste volgorde weer te geven, heb ik het toch met veel plezier gedaan. Hopelijk heeft u het gewaardeerd en heeft deze brief bijgedragen om betrokken te raken bij het wel en wee van onze gemeenteleden en bij het vele werk wat in onze gemeente wordt gedaan. Maar soms moet je moeilijke keuzes maken; helaas! 
 
Met vriendelijke groet, Jan Vervark 
Als een soort voorproefje van wat u kunt verwachten als u besluit digitaal informatie van onze gemeente te blijven ontvangen, onderstaande info: 

 
Zondag 6 januari 2019 Herbevestiging/afscheid en sing-in 9.30 uur: ds. Gonja van ’t Kruis, Alphen a/d Rijn Collectes: kerk, predikantsplaats, verwarmingskosten. Ontmoeting met koffie na de dienst. 
 
Meeleven We leven mee met de fam. van Arie v/d Most die op 10 dec. jl. in het Futurahuis overleed . Op 17 dec. is hij na een dankdienst voor zijn leven begraven in het familiegraf op de begraafplaats bij de Ontmoetingskerk. We wensen zijn kinderen Lucy, Carla en Erik, zijn schoonfamilie, en de klein- en achterkleinkinderen Gods troost toe bij dit verlies. Hieronder kunt u een In Memoriam lezen. Jannie v. Vliet verblijft op dit moment in het Diakonessenziekenhuis (Alrijne) in Leiden (Houtlaan 55). Hier revalideert zij na haar hersenbloeding, waardoor zij een paar weken geleden getroffen werd. Stapje voor stapje gaat zij vooruit. Het is veel oefenen. We wensen haar, haar man en kinderen Gods nabijheid toe in deze tijd. Klazien Kok heeft in het Alrijne ziekenhuis in Leiderdorp een zware darmoperatie ondergaan. Zij zal haar revalidatieperiode doorbrengen in de Aarhoeve in Langeraar. Haar schoonzoon Ton v/d Berg zal eenzelfde darmoperatie ondergaan in het Alrijne ziekenhuis. Beiden, en ook Marjan v/d Berg (Roggeveldweg 25) wensen we Gods bemoediging toe. Er zijn nog meer mensen in onze gemeente die ongunstige berichten over hun gezondheid hebben gehoord. We staan biddend om hen heen. 
 
In Memoriam Arij van der Most Op 10 dec. is ons gemeentelid Arij (Arie) van der Most overleden. Hij werd 92 jaar. Arie wordt door zijn kinderen Lucy, Carla en Erik omschreven als een geweldige vader. Een lieve vader ook, met een druk, lang en mooi leven. Een mooi leven, maar ook een leven waarin hij tijdens de oorlogsjaren veel gevaren en schaarste en armoede heeft meegemaakt. In de crisisjaren hielp hij als jonge jongen zijn vader, die melkboer was in Schiedam. Daarna brak de oorlog uit en werd hij tewerkgesteld in Drenthe om aardappels te rooien. Na de oorlog ging hij bij de belasting werken en leerde hij bij het Christ. Jongeren Verbond zijn toekomstige vrouw Lien Kreft kennen. Niet lang daarna werd Arie opgeroepen voor de dienstplicht en vertrok hij naar Indonesië, waar hij 3 jaar onder barre omstandigheden verbleef. Ondanks die moeilijke en gevaarlijke tijd die hij doormaakte, kon hij hier goed over vertellen. Na zijn terugkomst trouwde hij met zijn Lien en vestigden zij zich in Schiedam. Niet lang daarna werden de 3 kinderen geboren. Naast zijn werk heeft Arie zich gedurende zijn hele leven met hart en ziel ingezet voor het christ.(jongeren)werk. In 1966 verhuisde hij met zijn vrouw en kinderen naar Alphen a/d Rijn. Daar werd hij met vreugde jeugdouderling en trad hij toe tot de diaconie van de Adventskerk. Toen hij 60 jaar werd, ging Arie met de vut en verhuisde hij samen met Lien naar de Ambroziolaan in Nieuwveen. Ook daar zette hij zich in als diaken bij de toen nog, Herv. kerk. Helaas werd zijn vrouw in 2005 getroffen door een hersentumor en overleed zij na een kort ziekbed. Haar verlies deed Arie veel verdriet, maar hij wist zich toch goed te redden. Totdat de wereld vager voor hem werd. Eerst kwam de thuiszorg, waardoor hij toch nog lang thuis kon wonen, maar 2 jaar geleden verhuisde hij naar het pas gebouwde Futurahuis. Hoe goed de zorg daar ook voor hem was, toch bleef hij altijd naar zijn huis aan de Ambroziolaan verlangen. Vooral de laatste tijd was hij onrustig en werd het leven steeds moeilijker voor hem. Met vers 4a van Deut.20: ”Want het is de Here Uw God die met u gaat”, hebben wij tijdens een dankdienst voor zijn leven op 17 dec. jl. het leven van Arie v/d Most herdacht en afscheid van hem genomen. We wensen zijn kinderen, zijn schoonfamilie, en de klein- en achterkleinkinderen Gods troost toe voor de komende tijd. 
 
Ds. Gonja van ‘t Kruis 
Uit de kerkenraad 10 dec. vergaderde de kerkenraad en moesten er veel besluiten worden genomen, n.a.v. de gehouden gemeente-avond. Er zullen het komend jaar een aantal dingen veranderen, nu de kerkenraad niet voldoende ambtsdragers meer heeft. U zult hier vanzelf het één en ander van merken. Het verslag van de gemeente-avond van 26 nov. j.l. ligt voor belangstellenden achter in de kerk. In de dienst van 6 jan. wordt er afscheid genomen van mevr. Coby Jansen als diaken en dhr. Jelle van der Veen als pastoraal ouderling. Dhr. Jan Vervark zal herbevestigd worden voor een periode van 2 jaar. Deze dienst zal in de vorm van een sing-in worden gehouden. Namens de kerkenraad gezegende Kerstdagen en een mooi 2019 toegewenst! 
 
Voor uw agenda Maandag 7 januari : Inloopochtend van 10.00 – 11.30 uur in ’t Anker.  Dinsdag 8 en woensdag 9 januari: Gespreksgroepen op de bekende tijden en adressen.  Woensdag 9 januari: Oecumenia vanaf 14.30 uur in ’t Anker. Met vriendelijke groet, de scriba. 
 
Het nieuwe rekeningnummer  van de diaconie is  NL 11 RABO 0373 710 011. Bij giften voor de zending graag bij de omschrijving vermelden dat het om ZWO gaat. Bij voorbaat dank. De diaconie.  
 
Oecumenia Het was weer een geslaagde middag 12 dec.; we danken Dita en Bärbel voor hun vakkundige hulp bij het maken van de kerststukjes en alle mensen die voor kerstgroen gezorgd hebben. De volgende Oecumenia is in het nieuwe jaar en wel op 9 januari. Deze middag staan spelletjes centraal en u kunt een vogelhuisje schilderen, leuk voor in de tuin of op het balkon! Houdt u van spelletjes doen, kom dan woe. 9 jan. gezellig naar ‘t Anker, we beginnen om 14.30. We hopen u ook in het nieuwe jaar weer te mogen begroeten! Het team van Oecumenia wenst u gezegende Kerstdagen en al het goede voor 2019!