Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

het kerkblad van 10 en 17 juni 2018

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 10 juni 2018
9.30  uur:  ds. C. van Dis, Nieuwegein
Collectes: diaconie, pred.pl., orgelfonds

Zondag 17 juni 2018
9.30 uur: ds. Dennis Verboom, Leiden
m.m.v. het Prot. Kerkkoor
Collectes: diaconie, pred.pl, alg.kerk.werk
Ontmoeting met koffie na de dienst

 

Voor ‘meeleven’ en ‘verjaardagen’ verwijzen we u naar de digitale en papieren versie van de Ontmoetingskerkbrief en het kerkblad,

welke verstrekt worden aan gemeenteleden.

In memoriam Jansje Pijper-Bolkestein

Op 23 mei jl is op 93-jarige leeftijd Jansje Pijper-Bolkestein overleden. Jansje werd geboren in Bodegraven. Op latere leeftijd verhuisde zij naar Nieuwveen waar zij trouwde en een gelukkig huwelijk kende, totdat haar man in 1991 aan longkanker overleed. Jansje praatte graag over haar geloof en heeft altijd een rotsvast vertrouwen gehouden in God, ook toen zij moeilijke tijden meemaakte in haar leven. De laatste jaren van haar leven woonde zij in het Koetshuis en later in zorgcentrum de Kaleidoscoop in Nieuwkoop. Op dinsdag 29 mei is er in besloten kring afscheid van haar genomen. We wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen Gods troost toe.

“We steken een kaars aan, een klein vuur,

als teken van de warmte

die je verspreidde.

Moge jouw licht ons blijven verlichten,

en het eeuwige licht je verlichten.

Zo zal dat licht ons blijvend verbinden

In donker en kou.”

 

Huwelijksjubilea

Op 10 juni a.s. zullen Dick en Jannemarie Spelt-van Herwijnen (Geerweg 40) de dag gedenken dat zij 25 jaar geleden met elkaar in het huwelijk traden. Van harte geluk gewenst!

Hartelijke groet, ds Gonja van ’t Kruis.

 

Bij de komende diensten

10 juni is een dienst met na afloop preekbespreking. Vindt u het ook interessant om na te

praten over de verkondiging? Van harte welkom in de consistorie. De voorganger is ds. C. van Dis uit Nieuwegein. 17 juni zal het Prot. kerkkoor haar medewerking verlenen in een dienst waarin ds. Dennis Verboom uit Leiden voorgaat. Er zijn weer mooie liederen uitgezocht. Na de dienst is er koffie en de gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

 

Voor uw agenda

Maandag 11 en 18 juni: inloopochtend in ’t Anker van 10.00 tot 11.30 uur, met 11 juni aanwezigheid van de wijkcoach van ‘Tom in de buurt’. Donderdag 14 juni: kerkenraadsvergadering in ’t Anker vanaf 19.30 uur.

 

Vervanging tijdens vakanties

Deze zomer wordt ds. Gonja van ’t Kruis tijdens haar vakantie vervangen door ds. T. Wielsma uit Uithoorn. In geval van een overlijden wordt er vaak contact opgenomen met de scriba. Wanneer zij met vakantie is, zal dhr. Kees Spek waarnemen. Tel. 539232. Dhr. Jan Vervark verzorgt in dat geval de kopij voor het kerkblad. Email: j.vervark@ziggo.nl

Met vriendelijke groet, de scriba.

 

De diaconiecollecte

Collecte 10 juni Kerk in Actie Wereld diaconaat

Guatemala kent veel geweld en corruptie, mede door de gruwelijke burgeroorlog die het land decennia lang teisterde. De sociale en economische ongelijkheid in het land zijn groot. Vooral jongeren die tot de Maya-bevolking behoren hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. De organisatie Vredescentrum Barbara Ford biedt deze jongeren een vakopleiding, bijvoorbeeld tot imker of een opleiding textiel bedrukken. De organisatie brengt de jongeren vervolgens samen in coöperaties, waarbij ze gezamenlijk een onderneming starten. Ook leert de organisatie jongeren op te komen voor hun rechten. Jongeren krijgen zo een unieke kans om een eigen inkomen te verwerven en hun levensomstandigheden structureel te verbeteren. Dit jaar wil het Centrum 80 jongeren een vakopleiding bieden en 400 jongeren trainen in (mensen-) rechten. Maakt u dit mogelijk met deze collecte?

 

Inloopochtenden

Iedere maandag van 10 t/m 11.30 u is er de inloopochtend, voor een praatje, onder het genot van een kopje koffie of thee. In de even weken ( 11 juni) sluit daar ook ‘Tom in de buurt’ bij aan.  Inwoners van Nieuwkoop van 18 jaar en ouder kunnen bij ‘Tom in de buurt’ terecht met vragen, zorgen of ideeën. Tom luistert, denkt mee en helpt. Samen wordt gezocht naar mogelijkheden en oplossingen. Er wordt zowel ondersteuning in groepsverband als individueel aangeboden.  Extra aandacht gaat uit naar kwetsbare doelgroepen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan mensen met dementie, psychiatrische problematiek of een verstandelijk beperking.

 

Collecten en giften

Verantwoording collectes diaconie mei

Project fam. Mager, Ruanda €133,60; Local Care, Herman Singers €368,35 (dit is inklusief een gift van €100,00) en voor het plaatselijke werk van de diaconie (o.a. kosten inloop)

€95,05. Voorts mochten we een gift van € 10,00 ontvangen voor de bloemen.

De diaconie dankt u hartelijk voor uw gave.

Verantwoording overige collectes mei

Onderhoud gebouwen €50,05;  restauratiefonds €42,85; collecte Hemelvaartsdag €400,87; orgelfonds €38,50; predikantsplaats €286,00 en voor algemeen kerkelijk werk €163,40.

Namens de kerkrentmeesters dank voor uw bijdrage.

Nog enkele exemplaren: Boekjes met 50 interviews

Tijdens de bazaar en de zondagen daarna zijn de boekjes met 50 levensverhalen van gemeenteleden aangeboden. Heeft u dit gemist maar wilt u, als gemeentelid, dit boekje ook graag in bezit krijgen? Voor €4,95 zijn ze verkrijgbaar bij Annet Hoogerwerf, tel. 538102 of email a.n.hoogerwerf@gmail.com

 

Pennen- en viltstiftinzameling stopt

Alleen in de maand juni kunt u in de bakjes achter in de kerk nog uw oude pennen en viltstiften doen. Zoals u weet worden deze verzameld door de St. Elim die in Indonesië een kindertehuis en school heeft opgezet. De pennen en viltstiften worden door een bedrijf gerecycled tot plantenpotten en gieters. Het bedrijf betaalt de St. Elim hiervoor 2 cent per item. Tot nu toe heeft dit €800,00 opgebracht.Waarom dan stoppen? Het inzameladres is veranderd waardoor het voor ons te ver weg zal zijn om het materiaal te gaan brengen. T/m zondag 24 juni staan de bakjes nog op de leestafels. Kijkt u uw laatjes en kastjes nog even na voor die tijd? Bij voorbaat dank,

Annet Hoogerwerf-Teitsma.

 

Bedankt

Wij willen graag iedereen bedanken voor de mooie kaarten met mooie teksten naar aanleiding van ons 40-jarig huwelijksjubileum.

Herman en Helma van Harten.

 

Ontmoetingskerkbrief

Zoals u weet verschijnt er iedere eerste zondag van de maand een Ontmoetingskerkbrief. Hierin kunnen we meer informatie opnemen dan in dit kerkblad. Naast het interview met een gemeentelid is er vanaf juni ook een nieuwe rubriek: de historie van de Gereformeerde Kerk in Nieuwveen. Krijgt u de kerkbrief nog niet digitaal maar wilt u dat wel, stuur dan een email naar j.vervark@ziggo.nl Voor hen die niet over een computer beschikken liggen er papieren exemplaren achter in de kerk. Bent u niet in de gelegenheid om zelf in de kerk te komen, vraagt u dan iemand in uw omgeving om een exemplaar bij u in de bus te doen.

 

Kopij kerkblad

Kopij voor het volgende kerkblad graag uiterlijk maandag 18 juni voor 16.00 uur sturen naar Jan Vervark, email: j.vervark@ziggo.nl