Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 11 en 18 december 2022

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 11 december 2022
3e zondag van Advent
9.30  uur: diaken A. van Aarle, Langeraar
Collectes: diaconie, predikantsplaats, verwarmingskosten

Zondag 18 december 2022
4e zondag van Advent
9.30  uur: dhr. F. Verkade, Aarlanderveen
Collectes: diaconie, predikantsplaats, restauratiefonds
Na afloop ontmoeting met koffiedrinken

 

Meeleven

Zoals u waarschijnlijk wel weet zijn de adressen voor het bezoekwerk in onze gemeente verdeeld over 3 wijken. Per wijk zijn er twee tot drie dames die de bezoekjes aan onze gemeenteleden onderhouden. Heel blij zijn we dat vanaf september mevr. D. de Jong-van Tol, (J.J. Rooversstraat 34, email: liadejongvantol@gmail.com) aan het team van wijk 1 is toegevoegd. Begin volgend jaar krijgt u de wijkindeling met de adressen en wie in welke wijk bezoekdames zijn in de bus.

Mocht u nu al wat willen weten over het bezoekwerk of een gesprek willen, dan kunt u altijd contact opnemen met een van de leden van de kerkenraad.

Van de diaconie

 

Collecte 11 december

Deze collecte is bestemd voor het plaatselijk werk van de diaconie.

Collecte 18 december

Libanon/Jordanië/Irak Banen voor jongeren.

Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en onder meer terecht  gekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven daar in extreme armoede en proberen zo goed en zo kwaad als dat kan een nieuw bestaan op te bouwen. Vaak is dat lastig, omdat zij geen werk kunnen vinden. Daarom ondersteunt Kerk in Actie jonge Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf. Uw bijdrage is hierbij hartelijk welkom.

 

Ouderen Kerstmiddag

Graag herinneren wij u nogmaals aan de Ouderen-Kerstmiddag op 19 december die om 15.30 uur begint. Waarschijnlijk heeft u ondertussen de uitnodiging door uw brievenbus gekregen. Mocht die niet zo zijn en u toch wilt meedoen, mail of bel dan even naar Hilly Bindels: hillybindels@yahoo.com – tel.nr. 530747.

 

Giften en collecten

Voor de voedselbank hebben we in november, via de bank € 50 ontvangen. Voor Anah Unik een gift van € 50 en voor de diaconie € 75. Hartelijk dank voor uw gave.

Gezien de kosten voor het storten van de collecteopbrengsten hebben we besloten voortaan een keer in de twee maanden deze te tellen en weg te brengen. In januari doen verantwoording over de maanden november en december.

 

Agenda

12 en 19 december: Inloop ’t Anker – 10:00 uur

17 december: kerstwandeling – 16:00-17:00 uur (zie hierna)

19 december: kerstmiddag ouderen ’t Anker – 15:30 uur

 

Oecumenia

Woensdag 14 december is er weer Oecumenia. Zo vlak voor kerst gaan we natuurlijk weer een leuk kerststukje maken. Marleen Blom zal de middag verzorgen dus u hoeft, behalve een schaar of tangetje voor het knippen van groen, niets mee te nemen. Al het materiaal is aanwezig. De kosten voor deze gezellige, creatieve middag zijn € 5,00 euro.

U bent allen weer van harte welkom; woensdag 14 december om 14.30 uur in ’t Anker.

 

Team Oecumenia

 

Uit de kerkenraad

Maandag 28 november vergaderde de kerkenraad. De voorzitter van de beroepingscommissie was uitgenodigd om verslag te doen van de werkzaamheden tot nu toe. Gezien de stand van zaken is de verwachting dat de procedure nog wel een heel poosje kan duren. (Laten we het werk van de commissie in onze gebeden meenemen!). Aanvankelijk was het plan om in de maanden januari en februari kerkdiensten in ’t Anker te houden. Bij nader inzien zien we daar toch vanaf omdat het een heel gedoe is telkens weer de ruimte geschikt te maken voor de eredienst. De overeenkomst met Mariska voor het verrichten van hulpdiensten en het consulentschap wordt verlengd tot eind mei 2023. Het laatst gehouden gesprek met een delegatie van de kerkenraad van Zevenhoven was positief en hoopgevend. We gaan over en weer kijken wat we nu al gezamenlijk kunnen doen met de gespreksgroepen en diaconale projecten. Aan de beide kerstvieringen zullen muzikanten en een zangeres meewerken. Het preekrooster 2023 is rond en werd besproken. Enkele bijzonderheden zullen nog met onze preekvoorziener doorgesproken worden. De vieringen en vespers tijdens de veertigdagenperiode zullen weer gezamenlijk gehouden worden met de kerken van Zevenhoven en Nieuwveen. Het ingezamelde geld voor het diaconale project op Bali, Anah Unik, is overgedragen. Verder wordt er advies ingewonnen over het goed vastleggen van afspraken en juridische zaken. De begrotingen 2023 van kerk en diaconie werden definitief vastgesteld.

 

Van de kerkrentmeesters

Bij deze vragen we uw aandacht voor de eindejaarscollecte. Een dezer dagen ontvangt u per post een enveloppe met het verzoek een bijdrage te doen voor onze kerk. Van harte aanbevolen.

 

Bedankje

Hartelijk dank voor de vele felicitaties die wij hebben ontvangen vanwege ons diamanten huwelijk.

Dicky en Kees Oskam.

 

Kerstwandeling Nieuwveen

Wilt u ook in kerstsfeer komen door te wandelen, kijken, luisteren en proeven?

Op 17 december organiseren de H.Nicolaaskerk en de PKN kerk in Nieuwveen een kerstwandeling door het dorp. De start is tussen 16.00 en 17.00 uur in de Nicolaashof, de tuin van de Nicolaaskerk, Dorpsstraat 41, Nieuwveen. U kunt daar gratis een routekaart ophalen.

Wat komt u onderweg tegen? Kerststallen en kerstgroepen, koortjes, engelen, een kerstwensboom, chocomel en natuurlijk een levende kerststal. Misschien ook een letter voor…….?!

De wandeling is voor jong en oud en duurt ongeveer een uur.

Wilt u meedoen en ook een kerstgroep neerzetten op de route mail naar m.spekman@ziggo.nl of bel naar Riet Spekman 06-40410241 zodat u op de routekaart opgenomen kunt worden.