Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 11 en 18 oktober

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 11 oktober
Bijzonderheden
9.30  uur: ds. C. van Dis, Nieuwegein
Collectes: kerk en diaconie (plaatselijk werk)

Zondag 18 oktober
Voorbereiding Heilig Avondmaal
9.30  uur: dhr. B. van Laar, Nieuw-Vennep
Collecte: kerk

 

Meeleven

We leven mee met de familie de Rooi, Jan en de kinderen en kleinkinderen, en wensen hen veel sterkte toe. Na een periode van ziekzijn, overleed op 24 september jl. hun echtgenote, moeder en oma Lida de Rooi-Krul op 68-jarige leeftijd. Hieronder kunt u een In Memoriam lezen. Vorige week schreef ik al over het overlijden van moeder en (over)grootmoeder Sara Joha-Visser. Ook van haar kunt u nu een In Memoriam lezen. Cees Oskam (Blokland 46) werd pas getroffen door een kleine hersenbloeding. We zijn blij dat zijn herstel voorspoedig verloopt. Op moment van schrijven is hij bezig met zijn revalidatie in revalidatiehotel Revitel in Leiden. We bidden hem hierbij alle sterkte toe en een voorspoedige thuiskomst.

 

In Memoriam Sara Joha-Visser

Op 14 september overleed ons oudste gemeentelid Sara Joha-Visser. Zij werd 99 jaar. Sara Visser werd in 1920 geboren in Koudekerk aan den Rijn, maar groeide op op een boerderij aan de Oude Nieuwveenseweg in Nieuwveen. Aan diezelfde weg begon zij, na haar huwelijk in 1946 met Dirk Joha, ook zelf een boerderij te runnen. Er brak een periode van hard werken op het bedrijf aan, terwijl zij daarnaast zorgde voor de twee kinderen die inmiddels geboren waren: Dirk en Coby. In latere jaren breidde de familie zich verder uit, en er kwamen kleinkinderen en achterkleinkinderen, waar Sara erg van genoot. 

Sara was iemand die altijd erg geïnteresseerd was in de mensen om haar heen en ze ging graag op bezoek, vrijwel nooit zonder hen van een welgemeend wijs advies te voorzien.

De laatste jaren van haar leven was zij meer en meer aan huis gekluisterd en leefde zij op afstand met de mensen mee. Vorig jaar maakte zij nog een val, maar na een periode van rust lukte het haar toch weer om daarvan aardig te herstellen.

Alhoewel Sara dankbaar was met het lange leven en de zegeningen die haar ten deel vielen, liet zij wel eens doorschemeren dat de laatste jaren ook wel eens zwaar aanvoelden.

Op 21 september vond de dankdienst voor haar leven plaats, waarna zij werd begraven op de begraafplaats achter de kerk.

We wensen haar kinderen Coby en Dirk, en de klein- en achterkleinkinderen Gods nabijheid toe.

De Heer is mijn Herder, ‘k Heb al wat mij lust;

Hij zal mij geleiden naar grazige weiden.

Hij voert mij al zachtkens aan waat’ren der rust.

 

In Memoriam Lida de Rooi-Krul

‘Onmetelijk is ons verdriet, nog groter is de liefde die zij ons heeft gegeven.’

Met deze zin, die bovenaan de rouwkaart van Lida de Rooi-Krul stond, drukt de familie de Rooi hun liefde uit voor moeder, echtgenote en oma Lida. Na een plotseling ziekbed overleed zij op 24 september jl.. Zij werd 68 jaar.

Lida had een groot vertrouwen in God, waarover zij mij tijdens haar ziekbed vertelde.

In eerdere jaren speelde zij een belangrijke rol in onze gemeente. Zij nam veel taken voor haar rekening, pakte het voortouw bij diverse werkzaamheden en bezocht ook mensen voor een gesprek of bemoediging. Ze had plezier in haar taak als scriba en haar werkkracht leek onuitputtelijk.

Helaas voor haar en voor de gemeente is dat destijds op een teleurstelling uitgelopen. De omstandigheden binnen de gemeente veranderden en zij kon zich daar niet meer in vinden.

Dat neemt niet weg dat zij in onze gemeente veel dingen heeft opgebouwd en dat wij haar daar dankbaar voor zijn.

In de herinnering leeft zij voort als een actieve en altijd geïnteresseerde vrouw die ook een toegewijde en trotse moeder was. Ze was serieus en zo nu en dan ernstig, maar kon ook met plezier vertellen over de tijd dat zij met haar man Jan, met wie zij zeven kinderen kreeg, als schippersvrouw met een vrachtschip de rivieren in binnen- en buitenland bevoer.

Tijdens de afscheidsdienst op 1 oktober jl. stond Openbaring 2, vers 10b centraal: Wees getrouw tot de dood en Ik zal u de kroon des levens geven.

We wensen echtgenoot Jan, haar kinderen en hun partners, en de kleinkinderen Gods troost toe voor de komende tijd.

 

Omzien naar elkaar

Al jarenlang is er, zoals u weet, een pastoraal team actief binnen onze kerk. Op trouwe wijze zijn zij gewend om vele bezoekjes te verrichten. Toch willen wij er u in deze periode ook begrip voor vragen dat er contactpersonen in het pastoraal team zijn die in deze tijd i.v.m. hun eigen kwetsbaarheid op dit moment liever even geen fysieke bezoeken afleggen. Gelukkig zijn er ook nog andere vormen van medeleven, zoals een telefoontje en een kaartje. We zien uit naar betere tijden.

 

Hartelijke groet en pas goed op uzelf,

  1. Gonja van ‘t Kruis

 

Bij de diensten

Zondag 18 oktober zal door een van de diakenen uitleg gegeven worden hoe we de zondag daarop met elkaar het Heilig Avondmaal zullen vieren. Het kan in deze tijd niet aan een tafel zoals we gewend zijn. Omdat voorlopig nog geen zicht is op versoepeling van de Corona-maatregelen en omdat het avondmaal een onmisbaar onderdeel van ons geloof is, heeft de kerkenraad besloten dit anders vorm te geven. We hopen van harte dat u zich hierin kunt vinden. Ook zal in het volgend kerkblad daar over nog nadere informatie gegeven worden.

Afgelopen zondag waren er weer twee gemeenteleden die ons de liederen voorzongen. Op de oproep in het vorige kerkblad om als u dat leuk vindt dit ook een keer te doen, kreeg ik 3 positieve reacties. Heel fijn! Dit geeft de dienst toch iets extra’s nu er niet gezongen kan worden. Meer aanmeldingen zijn welkom.

 

Jan Vervark

scriba

 

Van de diaconie

Collecte 11 oktober 2020:

De collecte op deze zondag is voor het plaatselijk werk van de diaconie.

 

Sponsorkind

Het sponsoren van een kind via woord en daad wordt voortgezet. Ons nieuw sponsorkind, Cristian Áaron González Robles uit Guatemala-City, is blij en dankbaar dat hij met onze steun naar school kan gaan. Hij stuurt de Ontmoetingskerk zijn hartelijke groeten en wenst iedereen Gods zegen toe.

 

Agenda

12 en 19 oktober: inloop ’t Anker; 10:00 uur

 

Verantwoording collectes september:

Diaconie

Opleiding kerkelijk werkers Ghana € 54,05; ondersteuning Kliederkerk Nederland €  53,20; Zending, ondersteuning kerken in verdrukking €  61,35 en de collecte voor het Vredeswerk bracht € 40,55 op. Nagekomen een gift t.b.v. Pinkstercollecte € 7,50

Kerk

Totaal collectezakken bij de uitgang; € 200,65. Ook mochten we nog een gift ontvangen van € 10,00. Via de bank mochten wij een bedrag ontvangen van € 100,00

 

Namens diaconie en KRM, hartelijk dank voor uw gave.   

 

Bedankje

Lieve mensen wij willen jullie bedanken voor alle kaarten en telefoontjes die we hebben gekregen bij het overlijden van onze broer en zwager Kees Spek. Het heeft ons veel goed gedaan. Heel hartelijk dank!

Gerrit en Leny  Spek