Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 11 en 18 september 2016

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 11 september 2016
9.30  uur:  Ds. J. de Goei, Amersfoort
Collectes: diaconie, predk.pl.,alg.kerk.werk

Zondag 18 september 2016
9.30 uur: Ds. Gonja van ’t Kruis, Boskoop
Collectes: diaconie, predk.pl., orgelfonds

Wel en wee.

Ria Fondse-Rietveld is sinds 1 sept. weer thuis. Dan is ze dus weer op Mollerit 6. We wensen haar alle sterkte toe om weer de oude te worden. Verder nieuws over zieken of ziekenhuisopnamen zijn mij niet ter ore gekomen. Dick en Jannemarie Spelt mochten afgelopen week terug verhuizen naar hun eigen huis. Na de brand van vorig jaar moest er heel wat gebeuren voordat het zover was. Ze zijn dankbaar dat ze er uiteindelijk zo goed van af zijn gekomen. We wensen jullie heel veel woonplezier toe!

 

Bij de diensten.

21 aug. stelde ds. Bos het verhaal van de gevangen genomen Petrus die bevrijd wordt centraal (Handelingen 12: 1 t/m 19). De Christenen om Petrus heen waren voortdurend in gebed; deden een beroep op Gods trouw. God greep in. Dat kan ook nu gebeuren: dat wij bidden en dat God zich laat verbidden. De beslissing ligt in Zijn hand. De één wordt bevrijd tot eeuwig leven (zoals Jacobus) en de ander wordt bevrijd tot zijn taak (zoals Petrus). Daarom mogen we blijven bidden. Ds. Büchner ging 28 aug. opnieuw voor en nam ons mee in het leven van de eerste Christenen in Efeze. Dáár was al onenigheid, doordat er Christenen van Joodse komaf en Christenen uit de heidenen één gemeente moesten vormen. Paulus riep hen op Christus als voorbeeld te nemen: ‘Zo hebt u Christus niet leren kennen’ ( hfdst. 4 vers 20).

Dat geldt ook voor ons: in Christus horen we bij elkaar en horen we anders met elkaar om te gaan. Vrede en eenheid mag zichtbaar zijn.

 

Bevestigingsdienst 4 september

Een volle kerk met zelfs bezoekers op de gaanderij; het was een feest om de bevestiging van onze nieuwe predikant Gonja van ’t Kruis mee te maken. Nadat de voorzitter van de kerkenraad, Jelle v.d. Veen, een ieder van harte welkom had geheten, begonnen we de dienst met het zingen van Ps. 22: een pelgrimslied. Na bemoediging en groet zei ds. Mariska Kloppenburg, die door Gonja was gevraagd haar te bevestigen, dat de in de psalm 22 bezongen vrede van Jeruzalem in deze wereld nog ver te zoeken is. Vandaar dat het gebed om ontferming helaas telkens opnieuw gebeden moet worden. Na het glorialied (Ps. 150) werd overgegaan tot de Dienst van de bevestiging. Allereerst sprak de voorzitter van de kerkenraad zijn waardering uit over de wijze waarop de beroepingscommissie haar werk had verricht. Hij gaf aan dat de beroepingsprocedure op wettige wijze en in goede orde is verlopen en dat de classis approbatie heeft verleend. De in een witte toga geklede Gonja werd naar voren geroepen. De zgn. opdracht, waarin in het kort de belangrijkste taken van een dienaar des Woords zijn opgenomen,  werd voorgelezen waarna Gonja, staande voor de knielbank, de plechtige gelofte aflegde. Na een gebed knielde Gonja en zong de gemeente haar Gods Geest toe (Veni Creator Spiritus; lied 670). Het bevestigingsgebed werd door Mariska uitgesproken waarna zij haar beide handen oplegde en God bad om zijn heilige Geest te schenken. Vervolgens legden ds. J.M. van ’t Kruis (haar neef), Bea de Visser (diaken) en Jan Vervark (ouderling) de handen op en spraken een persoonlijke wens uit. Hierna werd zij bekleed met de stola en aanvaarde de gemeente haar als haar als nieuwe predikant met een “ja dat willen wij van harte”. Het verdere verloop van de dienst werd door de ouderling overgedragen aan de nieuw bevestigde predikant Gonja. Ze las ons twee gedeelten uit de Bijbel voor t.w. Deuteronomium 6 vers 20-25 en 1 Petrus 2 vers 4-10. In de verkondiging greep Gonja eerst terug op de geschiedenis van de kerk, het gebouw, in Nieuwveen. ‘Al zo’n 700 jaar lang komen op deze plek mensen bij elkaar om hun geloof te belijden. Er is soms voor gestreden om dat te kunnen blijven doen. Ook nu, in onze tijd, gaat dat niet vanzelf. Ook Mozes moest het morrende volk telkens maar weer herinneren aan de wonderen en de grootse daden die God had verricht. Van generatie op generatie moeten die verhalen verteld worden. Ook ons verhaal staat in die traditie. Petrus wijst er op dat we Gods volk zijn; een gemeenschap die leeft voor God en voor elkaar, waarbij geen sprake is van wedijver of loon naar werken. Allen zijn we bruikbare stenen in Gods rijk.’ Gonja gaf aan het betrekken van jongeren als een belangrijke taak te beschouwen. Net als wij zitten zij ook vol vragen. Het is goed met elkaar in gesprek te gaan, elkaar te bemoedigen en vooral ook één te zijn. De kinderen verrasten bij terugkomst van de kindernevendienst de nieuwe dominee met iets om tot rust te komen tijdens de avonduren op de bank. Om de kinderen beter te leren kennen was er een fotocollage van alle kinderen met hun namen er bij. Na afloop van de dienst waren er nog enkele toespraken. Dhr. Pijper, voorzitter van het CvK van de Maranathakerk, feliciteerde Gonja met haar bevestiging als predikant. Ook feliciteerde hij de gemeente met “het binnenhalen” van iemand met zoveel mogelijkheden. In Alphen a/d Rijn heeft ze zich verdienstelijk gemaakt voor het ouderenpastoraat en de organisatie van bijeenkomsten voor senioren. Dhr. Booij onderstreepte in zijn toespraak hoe duidelijk Gonja haar mening liet horen tijdens de vergaderingen van de Dorpsraad van Boskoop. Haar inbreng daarbij was altijd waardevol en hij prees zich gelukkig dat ze dit nog wil blijven doen. Ds. P. Wilschut, die wegens vakantie niet aanwezig kon zijn, liet via een bericht weten heel blij te zijn dat er voor de gemeente van Nieuwveen weer een nieuwe predikant bevestigd kon worden. Hij wenst de gemeente een gezegende tijd toe en feliciteert collega Gonja met haar nieuwe werkkring. De voorzitter van de kerkenraad Jelle v.d. Veen zegt heel blij te zijn dat de Prot. gemeente van Nieuwveen weer een nieuwe predikant heeft kunnen aanstellen. Hij wenst Gonja een inspirerende tijd toe in onze gemeente. Als herinnering aan deze dienst en haar bevestiging overhandigd hij haar een prachtige chanoeka. Tot slot nodigt hij een ieder uit koffie te drinken in ’t Anker waar ook gelegenheid is nader met Gonja kennis te maken.

Jan Vervark.

 

Bij de komende diensten.

11 september is het ziekenzondag. U leest er hieronder meer over vanuit de diaconie.

18 september is het startzondag. Het nieuwe seizoen in de kerk gaat weer beginnen. Onze eigen predikant ds. Gonja van ’t Kruis zal voorgaan. Het thema van de dienst zal zijn: ‘Deel je leven’.

 

Voor uw agenda.

Maandag 5 en 12 september:          inloopochtend in ’t Anker van 10.00-11.30 uur.

Zondag 11 september:                     ziekenzondag.

Woensdag 14 september:                 Oecumenia.

Zaterdag 17 en zondag 18 sept:      startweekend.

Dinsdag-/woensdag 11/12 oktober: start gespreksgroepen: ouderengespreksgroep dinsdagmiddag; andere gespreksgroepen beide avonden.

 

Met een hartelijke groet, de scriba

 

De diaconiecollectes

11 september Jeugdwerk.

Een interactief spel rond Christ. thema’s, waaraan jaarlijks bijna 10.000 kinderen en jongeren meedoen……Is dat mogelijk? Ja! Ieder jaar organiseert JOP, Jeugdorganisatie van de Prot. kerk, het online spel ‘Sirkelslag’. Dit is voor vele jeugdgroepen een hoogtepunt in het kerkelijk jaar; een evenement om naar uit te kijken! JOP wil doorgaan met het organiseren hiervan en het ontwikkelen van nieuwe activiteiten. Met uw bijdrage voor de collecte kan JOP dit waardevolle werk voortzetten, zodat kinderen en jongeren niet uit beeld verdwijnen, maar betrokken blijven bij de kerk. Alvast bedankt!

18 september Vredeswerk.

Elke dag horen we berichten over oorlog en geweld: in Syrië, Afrika en Afghanistan. Steeds meer beseffen we dat vrede geen vanzelfsprekendheid is. Gelukkig zijn er óók berichten over mensen die zich inzetten voor vrede. Zij geloven dat je vrede kunt leren! De Prot. kerk steunt hen van harte via vredesprojecten van Kerk in Actie en PAX. Met de opbrengst van deze collecte steunt de Prot. kerk deze en andere initiatieven voor vrede.

Beide collectes wil de diaconie van harte aanbevelen.

 

11 september ziekenzondag.

Wij willen u erop attenderen dat zondag 11 sept. de ziekenzondag is. Misschien weet u iemand die in aanmerking komt voor een bloemetje. Dit hoeft geen gemeentelid van ons te zijn, maar mag ook iemand anders uit Nieuwveen zijn. U kunt dat  melden bij Coby Jansen, email coby.jansen@ziggo.nl of bellen 0172 538715. Het kan natuurlijk ook bij één van de andere diakenen.

 

Nieuws van ons adoptiemeisje en de fam. van Buuren.

Dan willen wij willen u graag even wijzen op de post die achter in de kerk ligt van ons adoptie meisje Keilyn Elisabeth uit Guatemala. Ze stuurt ons leuke briefjes met mooie tekeningen. Als u even tijd hebt is het leuk om er even naar te kijken! Er ligt ook de nieuwsbrief van de fam. van Buuren achter in de kerk. Voor wie hem wil lezen: u bent vrij om hem mee te nemen.

De diaconie.

 

Inloopochtenden.

Elke Maandagochtend is er een inloopochtend voor iedereen, in het Anker van 10.00 t/m 11.30 uur. Kom gezellig eens lang!!!! Iedereen is van harte welkom.

 

Verantwoording collectes augustus 2016.

Diaconie Kerk in Actie: zending Indoniesië  € 63,15, onderhoud gebouwen €  54,20; orgelfonds  € 58,60; restauratiefonds €  71,65; algemeen kerkelijk werk  €  235,55; predikantsplaats  €  270,15.

 

Oecumenia.

Woensdag 14 sept. vanaf 14.30 uur bent u van harte welkom in ’t Anker. Het seizoen van Oecumenia begint met bingo. De organisatie hoopt velen van u weer te ontmoeten.

 

Gespreksgroepen weer van start.

Afgelopen week zijn Baukje en Jenie Veenstra bij mij geweest om afspraken te maken over de start en de onderwerpen van de gespreksgroepen van dinsdag- en woensdagavond. Vorig jaar werd het plan opgevat om de gespreksstof voor de avonden door de deelnemers zelf aan te laten dragen. Van een aantal deelnemers hebben we al ideeën voor een onderwerp ontvangen. Daarnaast kwam de vraag om weer eens terug te grijpen naar het eerder gebruikte boekje “In de voetsporen van Jezus”. Daar hebben we een combinatie van gemaakt. In de Ontmoetingskerkbrief van oktober en een latere editie van het kerkblad zult u daar meer over lezen. In ieder geval willen we nu vast melden dat we beginnen op dinsdag 11 en woensdag 12 oktober. Vervolgens komen we dan iedere 14 dagen bij elkaar; 5 keer voor de kerst en 5 keer daarna. Wie de avond verzorgt en over welk onderwerp hoort u nog. Ook hoort u dan waar de avonden worden gehouden. De avonden beginnen om 20:00 uur. Daarnaast zal op dinsdagmiddag 11 oktober  de ouderengespreksgroep weer van start gaan. Ook hierover hoort u nog meer. Natuurlijk is iedereen die het interessant en zinvol vindt om in een kleine kring over geloofsvragen te spreken van harte welkom. Als leden van Christus’ gemeente is het goed om elkaar ook op deze manier te leren kennen en zo de geloofsband met elkaar te versterken.

Ook namens Jenie en Baukje Veenstra, Jan Vervark.

 

Kerkkoor.

Donderdag 25 aug. is het nieuwe repetitieseizoen van het Prot. Kerkkoor Nieuwveen begonnen. In een goede  en  gezellige sfeer worden de muziekstukken ingestudeerd onder leiding van Henk Voorst. We willen heel graag nieuwe leden ontvangen. U bent van harte welkom om eens te komen kijken. De repetitieavond begint om 20.00 uur in de kerk. Voor meer info kunt u bellen naar mw. T. Maurits tel.nr. 0172 538424 (secretaris). Graag tot ziens.

 

Verhuisbericht de heer van der Most.

Na ruim 30 jaar met veel plezier in de Ambroziolaan te hebben gewoond is het nu tijd geworden voor een andere plek. Op 15 aug. is onze vader verhuisd naar : Futura Nieuwveen, Parkzicht 1A, 2442 DP Nieuwveen. Wij, de kinderen, zijn heel blij dat onze vader hier terecht kan. Zelf moet hij nog wel heel erg wennen. Een bezoekje wordt zeker op prijs gesteld.

Lucy, Carla en Erik  van der Most.

 

Afscheid

Wij zijn als fam. Spelt nu al een aantal jaren steeds meer betrokken geraakt bij de gemeente in Zevenhoven. In eerste instantie via de kinderen, maar later ook wij steeds meer. Vooral ik merk de laatste jaren steeds meer de spagaat om bij twee gemeenten te horen, maar bij beide niet echt betrokken te zijn en wil nu een keus maken. Zo hebben wij als gezin voor Z’hoven gekozen en willen jullie als gemeente bedanken voor alle opbouwende en soms ook moeilijke momenten die wij samen deelden, zoals laatst bij het overlijden van mijn moeder. Dit hoort bij een gemeente dat als een gezin functioneert. Er is veel om voor te bedanken. Ik wil nu vooral de gespreksgroepen eruit lichten en bedanken voor de openheid en het respect voor elkaar en zo ook bij de preekbesprekingen en de catechisatie en in het verleden in de kerkenraad. Omdat we als gemeenten toch deel van hetzelfde lichaam, met Jezus als het hoofd, zijn willen wij daarom bij deze gelegenheid de zegen van God meegeven, want bij een afscheid hoort een groet en dat wij elkaar blijven ontmoeten!!

Hans en Karin Spelt en kinderen.