Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 12 en 19 december 2021

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 12 december 2021
3e advent / viering Heilig Avondmaal
9.30 uur: ds. C. Christ, Katwijk
Collectes: diaconie en kerk

Zondag 19 december 2021
4e advent
9.30 uur: ds. J. de Goei, Amersfoort
Collectes: diaconie en kerk 

 

Wel en wee

Hoewel het corona-virus steeds op de loer ligt, vertrouw ik bij huisbezoeken op mijn twee vaccinaties. Ik bezocht zieken en gezonden en daarvan wil ik er een paar noemen:

Mevrouw D. Veenstra – Steenbergen, die verpleegd wordt in de afdeling “Oever” in het Alrijne-ziekenhuis in Alphen a/d Rijn, trof ik bij mijn laatste bezoek beter aan dan tevoren het geval was. Als altijd is ze dankbaar voor de belangstelling die aan haar wordt besteed.

Mevrouw Spek- Vermeij is goed door haar operatie heen gekomen. De heer C. Oskam heeft zo zijn lichamelijke beperkingen maar hij maakt een levendige indruk.

Met mevrouw Domingues, die momenteel inwoont bij haar dochter in Aalsmeer, is het tot nu toe moeilijk geweest om een afspraak te maken omdat ze eerst ziek was en na haar genezing een griepprik kreeg die haar velde. Een nieuwe afspraak is in de maak.

Ik bezocht indertijd mevrouw H.N. van Griethuizen en hoop haar en haar vriend,  de heer B. van Vliet, zeer binnenkort te bezoeken, tenminste als haar gezondheid dat toelaat.

 

Jaren geleden was ik jeugdouderling in Zaandam. Een mede-kerkenraadslid was huisarts en hij merkte tijdens een vergadering eens op dat hij steeds in de kerkbode las wat zijn patiënten mankeerden. De dominees bemoeiden zich volgens hem ten onrechte met het stellen van  diagnoses…. Later heb ik me voorgenomen nooit over ziekten en gebreken uit te wijden, vandaar dat mijn mededelingen daarover uiterst summier zijn.

 

De eerste helft van onze gespreksgroep bijeenkomsten zit er alweer op. In het nieuwe jaar hopen we nog eens vijf maal bij elkaar te komen.

U allen wens ik gezegende Kerstdagen toe en Gods nabijheid en zegen in het jaar dat voor ons ligt.

 

Wij gedenken Mevrouw Lenie Zwaan – van Herp

Op 2 december jl. ontsliep mevrouw Lenie Zwaan. Ze was 83 jaar. Met haar en haar man had ik altijd een goed contact en toen haar man enige jaren geleden overleed ben ik haar blijven bezoeken. Ze woonde in zorgcentrum “Futura” en had het daar redelijk naar haar zin. Maar ze verlangde naar de dood. Dat was voor te stellen, want mevrouw Zwaan had in haar leven veel meegemaakt. Haar vader was onderwijzer in het voormalige Nederlands Oost-Indië. Hij werd door de Japanners gevangen genomen en moest werken aan de beruchte Birma-spoorweg. Dat heeft hem zijn leven gekost en mevrouw Zwaan moest het een en ander als kind al verwerken. Dat leidde tot een “Indië-trauma”.

Desondanks was ze haar geloof gelukkig niet kwijtgeraakt en dat heeft haar gesterkt om door te kunnen gaan. Zij en  haar man kregen een zoon en een dochter en er zijn vijf kleinkinderen op wie oma en opa dol  waren en het omgekeerde was ook het geval.

De afscheidsdienst voorafgaande aan de crematie was op donderdag 9 december. Wij dachten na over het vierde vers van Psalm 23 waarin de dichter David het heeft over een dal van diepe duisternis, waarin hij niet bang is omdat God bij hem is. In dat woord kon mevrouw Zwaan zich altijd goed vinden omdat ze wist wat dalen van diepe duisternis betekenen en waarin de aanwezigheid van de Heer onontbeerlijk is. Zij ruste in vrede.

 

Ds. T.C. Wielsma 

 

Bij de diensten

Zondag 12 december vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal. We doen dat weer op onze plaats, dus niet aan tafel. Bij binnenkomst kunt u een bakje meenemen met daarin een stukje brood en wijn. Moge God geven dat we hierbij zijn verbondenheid met ons en wij met elkaar ervaren.

 

Uit de kerkenraad

Gezien de geldende maatregelen rond de coronabesmettingen hebben we besloten de diensten op kerstavond en oudejaarsdag uitsluitend online uit te zenden. De dienst op 1e kerstdag gaat wel door maar u dient zich daarvoor op te geven bij de scriba (j.vervark@ziggo.nl of 538977). Eventueel kunnen we bij teveel aanmeldingen weer het Anker openstellen om daar de dienst live te volgen.

De ambtstermijnen van de ouderlingen Jan de Vries en Jan Vervark lopen eind dit jaar af. Beiden hebben aangegeven hun ambtstermijn voorlopig met twee jaar te willen verlengen. Mocht hier bezwaar tegen zijn of dat er andere kandidaten zijn, dan kan dat aan de kerkenraad bekend worden gemaakt. In de dienst van 2 januari zal de verbintenis opnieuw bekrachtigd worden.

In verband met de voortgang van het beroepingswerk is een zgn. solvabiliteitsverklaring aangevraagd. Als die wordt verkregen kunnen we vervolgstappen zetten. Daarbij kwam ook ter sprake in hoeverre we in dit proces rekening moeten houden met de mogelijkheden tot samenwerking met de protestantse gemeente Zevenhoven. Voorts bespraken we welke activiteiten op korte termijn al een gezamenlijk karakter zouden kunnen krijgen.

Het experiment om met een aantal gemeenteleden de doopdienst van 28 november live in het Anker te volgen was geslaagd. De sfeer was goed en de betrokkenheid met wat er in de kerk gebeurde werd duidelijk gevoeld.

 

Jan Vervark (scriba)

 

Van diaconie

12 december – Adventscollecte Kerk in Actie – Binnenlands Diaconaat

Een stabiel thuis in jeugddorp De Glind

In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze maakten in hun jonge leven al té veel mee. In De Glind, een klein dorpje in het midden van Nederland, kunnen 120 van deze getraumatiseerde en kwetsbare kinderen wonen en werken aan hun toekomst. In jeugddorp De Glind gelooft men sterk in de helende kracht van een stabiel gezinsleven. Verspreid over het verder heel gewone dorp staan 28 gezinshuizen waar deze kinderen een veilig thuis vinden.

 

19 december – Adventscollecte Protestantse Kerk – Jong Protestant

Jongeren ervaren het kerstverhaal van binnenuit in de Kerstchallenge

Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren, verdeeld over zo’n zeshonderd plaatselijke groepen, mee aan de Kerst-Challenge, een spel van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. in de Kerst-Challenge kruipen de jongeren in de huid van bijvoorbeeld de wijzen uit het Oosten of de herders. Zo ervaren ze het bijzondere kerstverhaal van binnenuit en ontdekken ze waarom God zich verbonden heeft met kwetsbare mensen en dat Hij voor ons een leven van vrede mogelijk maakt.

 

Kerstfeest voor ouderen:

Begin november hebben wij u geïnformeerd dat het ouderenkerstfeest dit jaar op 20 december zal plaatsvinden. Helaas moeten wij dit vanwege de nieuwe restricties weer annuleren.

 

Verantwoording collectes diaconie november

Noodfonds Nieuwkoop One (24 okt.) € 69,60; dankstond Voedselbank € 54,45; werelddiaconaat boeren Indonesië € 56,35; pastoraat Prot. Kerk Nederland € 57,45 en ondersteuning kinderen Modavië € 72,10.

 

Overige collectes november

Predikantsplaats € 128,45; verwarmingskosten € 29,10; dankstondcollecte € 27,30 en kerk € 264,22. Op onze bankrekening ontvingen we totaal aan giften € 225,00

 

Allen hartelijk dank voor uw gave.