Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 12 en 19 juni 2022

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 12 juni 2022
9.30  uur: ds. S. Lanser, Amstelveen
Collectes: kerk, pred.pl., dakrenovatie

Zondag 19 juni 2022
9.30  uur: ds. D. van Ruiten, Leeuwarden
Collectes: kerk, pred.pl., onderh.geb.
Na afloop koffiedrinken

 

Meeleven

Zondagmorgen bereikte ons het bericht dat dhr. J. de Rooi, Nieuwveens Jaagpad 63, is overleden. Hoewel Jan en zijn gezin geen lid meer van onze gemeente waren, is er veel waardering voor het vele werk dat zij voor onze gemeente in het verleden hebben gedaan. We wensen de kinderen en andere nabestaande veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies en bovenal Gods troostende nabijheid.

 

In huize Sassenoord is een Oekraïns gezin komen wonen; vader, moeder en 3 kinderen. Afgelopen zondag waren zij bij ons in de kerk. Communicatie is wat moeilijk maar dankzij een vertaal-app lukte het toch wat van elkaar te weten te komen. Ze komen uit een stadje uit West-Oekraïne. Yuri, de vader, toonde ons vol trots een foto van hun kerk; een groot wit gebouw waar iedere zondag 2000 mensen bij elkaar komen. We hopen dat ze zich bij ons een beetje thuis mogen gaan voelen.

 

Uit de kerkenraad

30 mei hebben we vergaderd en onder meer gesproken over de gang van zaken rond de start van de beroepingsprocedure. De beroepingscommissie is zo goed als rond. Daar zijn we heel blij mee. Van het breed moderamen van onze classis hebben we inmiddels ook toestemming gekregen een predikant te beroepen voor 50%. Het profiel en de visie van onze gemeente, alsmede het profiel van de te beroepen predikant werden vastgesteld. Mariska zal ons bij het beroepingstraject van advies dienen. Ook werd er verslag gedaan van het gesprek met een delegatie van de kerkenraad van Zevenhoven. Er leven toch nog wel wat vragen en onduidelijkheden over hoe samenwerking het beste vorm kan krijgen. (We houden u op de hoogte). De agendapunten voor de gemeenteavond van 30 juni a.s. stelden we globaal vast. De startdienst in september zal een wat ander karakter krijgen. Een kleine groep gemeenteleden gaat zich buigen over de invulling daarvan. Dan spraken we ook over een voorstel van de redactie van ons kerkblad om de lay-out dit blad wat aantrekkelijker te maken. We konden ons daarin wel vinden. De jaarrekeningen van kerk en diaconie werden definitief vastgesteld. Bea besloot de vergadering met een gedicht over Pinksteren.

 

Bij dit kerkblad of op een andere manier ontvangt binnenkort een uitnodiging voor de gemeenteavond van 30 juni a.s. De avond wordt gehouden in ’t Anker; aanvang 20:00 uur. Gezien het belang van deze avond; het beroepingswerk, hopen we op een grote opkomst.

 

Bij de diensten

We kunnen terugkijken op een heel geslaagde opluchtdienst op Hemelvaartsdag bij de Sfeerstal. Dit keer in een andere setting dan we gewend waren; onder een tentzeil. Het kwam het geheel zeker ten goede. Mooi hoe de voorgangers Mariska en André elkaar bevroegen over hoe zij tegen Hemelvaart aankijken en hoe zij vervolgens hun gevoelens en gedachten daarbij uitdroegen. Woorden als ‘vreugde’ en ‘onze uitvaart’ zetten ons aan het denken.

Het thema dat ds. Baane aan de Pinksterdienst meegaf was: ‘Onze levens raken aan elkaar’. Dit naar aanleiding van het verhaal van Naomi en Ruth. We luisterden naar een prachtig lied van Stef Bos dat nauw aansloot bij dit verhaal. Grenzen vallen met Pinksteren weg; ras, geloof, achtergrond, afkomst, enz. We zijn door de liefde op elkaar aangewezen.

 

Agenda

13 en 20 juni: in ’t Anker – 10:00 uur

30 juni: gemeenteavond – 20:00 uur

 

Van diaconie

 

Verantwoording collecten mei

Noodhulp Nigeria € 57,15; De Glindt € 39,90; missionair werk € 42,60; jeugdwerk JOP € 62,70 en voor de hongersnood in Afghanistan € 332,25. Voor de bloemen mochten we een gift ontvangen van € 20,00

 

Van de kerkrenmeesters

 

Verantwoording collecten mei

Alg. kerkelijk werk € 141,80; dakrenovatie € 33,05; onderhoud gebouwen € 25,60; restauratiefonds € 67,60 en predikantsplaats € 186,85. Op onze bankrekening kregen we een gift van € 100,00.

 

Dank voor uw bijdrage en giften!

 

Kerkkoor

Het kerkkoor is na bijna 40 jaar opgeheven i.v.m. te weinig leden. Het koor is 4 januari 1983 door ds. Molenaar opgericht. We zijn dankbaar dat we zolang mochten zingen en bestaan.

 

Tineke Maurits-van Leeuwen