Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

het kerkblad van 13 en 20 jan 2019

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag  13 januari  2019
9.30  uur: ds. D. Verboom, Rijnsburg
Dienst met preekbespreking
Collectes: kerk, pred.pl, orgelfonds

Zondag  20 januari 2019
9.30 uur: ds. J. de Goei, Amersfoort
m.m.v. de Herman Singers uit Woerden
Collectes: diaconie, pred.pl, alg.kerk.werk

Ontmoeting met koffie na de dienst

 

Meeleven

We zijn alweer even op weg in het nieuwe jaar. Een jaar waarin ik u veel voorspoed in uw en jouw gezondheid toewens. Er zijn mensen in onze gemeente die met hun gezondheid tobben. We staan biddend om hen heen.

Hartelijke groet, ds. Gonja van ‘t Kruis

 

Bij de komende diensten

Twee gastpredikanten de komende weken: 13 januari een gewone eredienst met ds. Verboom

waarna er een preekbespreking zal zijn. Wilt u ook eens meepraten over wat de preek van deze morgen u te zeggen had? U bent na de dienst van harte welkom in de consistorie. 20 januari een dienst met ds. de Goei waaraan de Herman Singers meewerken. Inmiddels een jarenlange traditie. We zullen weer getuige zijn van de prachtige a capella zang van Arie Bloemheuvel, 1e tenor, Martijn van de Weerd, 2e tenor,  René Peters, bariton en Gijspiet van Os, bas. Behalve dat zij zingen tot Gods eer en om ons te laten genieten, zingen zij ook voor een goed doel: Local Care uit Bodegraven. U leest erover bij de diaconiecollecte. Hartelijk welkom op beide zondagen!

 

Uit de kerkenraad

Vanaf heden zal de dienstdoend koster helpen met collecteren van de eerste en derde collecte. Ook kunt u bij de afkondigingen door de ouderling van dienst de vraag verwachten wie van de aanwezigen wil helpen met collecteren van de tweede collecte. Donderdag 17 en vrijdag 18 januari zal onze predikant in het kader van de Permanente Educatie nascholingsdagen hebben. Zij wordt in deze dagen in geval van noodpastoraat vervangen door ds. Mariska Kloppenburg van de Prot. gemeente Rijnsaterwoude, tel. 471592.

 

Voor uw agenda

Maandag 14 en 21 januari : Inloopochtend van 10.00 – 11.30 uur in ’t Anker. Dinsdag 22 en woensdag 23 januari: Gespreksgroepen op de bekende tijden en adressen. Ook nu kunt u nog instappen bij de tweede helft van het jaar. Neemt u voor informatie contact op met Jan Vervark, tel. 538977.

Met vriendelijke groet, de scriba.

 

De diaconiecollecte

20 januari: Stichting Local Care in Bodegraven.

Local Care ondersteunt projecten voor kwetsbaren in Oost Europa zoals kinderen, gehandicapten, maar ook ouderen die hulp nodig hebben. Local Care geeft kleinschalige en structurele hulp. Local Care heeft contacten ter plaatse, dus korte lijnen met een snel zichtbaar resultaat. Local Care geeft verantwoording over de gedane acties d.m.v. foto’s en verslagen op de website: www.stichtinglocalcare.nl Local Care is opgezet en wordt uitgevoerd door deskundige, vrijwillige hulpverleners; zowel in Nederland als ter plaatse.

Local  Care heeft projecten in o.a. Roemenië, Moldavië, Bosnië, Pakistan en Oekraïne, maar

 haakt soms ook in op actuele situaties zoals bij de aardbevingsramp in Haïti in 2010. Local Care werkt waar nodig en waar mogelijk samen met andere hulpverleningsorganisaties. Voor dit mooie doel is de diaconiecollecte van deze morgen. Maakt u liever een gift over, dan graag naar het nieuwe rekeningnummer van de diaconie: NL 11 RABO 0373 710 011 o.v.v. collecte 20 januari 2019 Local Care.

 

Inloopochtenden.

De inloopochtend is weer gestart op elke maandagochtend  in dit nieuwe jaar. Van 10.00 t/m 11.30 uur bent u welkom. Allemaal een gezegend nieuwjaar en gezellige ochtenden toegewenst. ‘Tom in de buurt’ is er de 21e januari weer bij.

De dames van de inloopochtend.

 

Verantwoording diaconiecollectes en giften december

Missionair werk €100,20; Binnenlands Pastoraat €69,80; Pauluskerk Rotterdam €124,80; Kinderen in de Knel €151,20 en plaatselijk werk €40,25. Verder werden de volgende giften ontvangen: b.g.v. Oecumenia €12,00, voor de bloemen €20.00, b.g.v. de kerstviering 2 x

€10,00 en van €50,00. De opbrengst van de zendingsbusjes was €38,35.

Namens de diaconie, dank voor uw bijdragen.

 

Verantwoording overige collectes en giften

Orgelfonds €152,80; onderhoud gebouwen €62,70; verwarmingskosten €41,95; restauratiefonds €51,10; kerk €418.15 (dit is inkl. €67,35 van de oudejaarscollecte) en predikantsplaats €595,20.

Namens de Kerkrentmeesters, dank voor uw gaven.

           

Actie Kerkbalans

In de tweede helft van januari wordt weer de landelijke actie Kerkbalans gehouden. In heel Nederland halen 40.000 vrijwilligers in 2000 kerken geld op  voor hun plaatselijke kerk. Het thema is dit jaar: ‘Geef voor je kerk’. Al onze gemeenteleden krijgen een brief met het verzoek om een bijdrage. De kerk krijgt zoals u weet geen subsidies en is dus volledig afhankelijk van de financiële bijdragen van haar leden; van mensen zoals u. Is de kerk voor u ook een plek van ontmoeting en inspiratie? Een plek waar iedereen altijd – of u nu lid bent of niet – terecht kan voor praktische steun of een luisterend oor? Doe dan mee aan Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. In de week van 27 januari komt een vrijwilliger het formulier bij u ophalen. Het zou fijn zij als de enveloppe dan klaar ligt. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Namens de Kerkrentmeesters, Jan Vervark