Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 17 en 24 oktober 2021

Protestantse gemeente Nieuwveen

Zondag 17 oktober 2021
Viering Heilig Avondmaal
9.30  uur: ds. A. v.d. Wal, Hoofddorp
Collectes: diaconie, pred.pl., onderhoud geb.

Zondag 24 oktober 2021
9.30  uur: diaken A. van Aarle, Langeraar
Collectes: kerk, pred.pl en alg.kerkelijk werk

 

Uit de kerkenraad

Misschien heeft u het al wel gelezen in het vorige kerkblad onder ‘Zevenhoven’? Naar aanleiding van de laatstgehouden ledenvergadering heeft de kerkenraad met enkele leden van de Toekomst Commissie een gesprek gehad met de kerkenraad van Zevenhoven. Het doel was elkaar te leren kennen en eens met elkaar van gedachten te wisselen over hoe we elkaar in het gemeentezijn kunnen versterken. Het is een open en een goed gesprek geweest. We gaan onderzoeken en bespreken wat mogelijke verdere stappen kunnen zijn.

 

Bij de diensten

De viering van het Heilig Avondmaal gaan we weer aan tafel doen. Wel is het zo dat we meer ruimte tussen de stoelen zullen houden waardoor er minder plaatsen aan tafel beschikbaar zijn. Daarom is besloten ook de twee voorste banken te gebruiken als ‘tafelplaats’. Als u aan de viering wilt deelnemen en er geen plek meer is aan tafel, wordt u verzocht in die banken te nemen. Wilt u ook daar voldoende tussenruimte laten? Vóór in de kerk zullen twee kerkenraadsleden staan om dit in goede banen te leiden. Graag hun aanwijzingen opvolgen.

 

Jan Vervark, scriba

 

Van de diaconie

Avondmaalscollecte 17 oktober

De Rudolphstichting heeft hart voor kwetsbare kinderen en jongeren in Jeugddorp De Glind. We willen uithuisgeplaatste kinderen een stimulerende leefomgeving bieden waarin zij allereerst kunnen herstellen van wat ze hebben meegemaakt. Vervolgens mogen ze weer gewoon kind zijn. En dan komt er ook weer ruimte voor ontwikkeling en kunnen kinderen en jongeren zich voorbereiden op en werken aan hun toekomst. Wij kunnen uw hulp bij dit prachtige werk van het binnenlands diaconaat goed gebruiken

 

Collecte 24 oktober

Noodfonds Nieuwkoop One

Onze missie is om als gezamenlijke kerken in de gemeente Nieuwkoop klaar te staan voor de medemens in nood uit een oogpunt van christelijke naastenliefde. We willen er zijn voor alle inwoners van de burgerlijke gemeente Nieuwkoop die in een acute noodsituatie verkeren of dreigen te raken. Als voorliggende voorzieningen niet toereikend zijn gaan wij in gesprek met de hulpvragers en bieden wij, binnen onze eigen grenzen, incidenteel materiële en/of immateriële hulp. ‘Helpen waar geen helper is’. Daarnaast leveren wij een bijdrage om bij deze mensen, het leven structureel op orde te brengen

 

Verantwoording collectes september

Werelddiaconaat Ghana: € 40,00; zending Syrië € 61,55; noodhulp Haïti € 76,70 en voor Joodse en Palestijnse kinderen € 41,75. Voor de bloemen mochten we een gift ontvangen van € 20,00. Via de bank ontvingen we een bedrag van € 50,00.

 

Namens de diaconie; dank voor uw gave.

 

Agenda

18 en 25 okt.: Inloop Anker; aanvang 10:00 uur

19 okt.: gespreksgroep bij fam. Bos: 14:00 uur

28 okt.: symposium RK kerk Zevenhoven; aanvang 19:30 uur

 

Van de kerkrentmeesters

De opbrengst van de ingezamelde gave voor de kerk over de maand september bedroeg € 198,60. Op onze bankrekening ontvingen we een bedrag van € 125,00. Allen hartelijk dank.

 

Symposium: één tegen eenzaamheid

De parochie H. Clara houdt op 28 oktober een symposium over eenzaamheid. Sprekers zullen zijn mgr. dr. Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam en mr. Kees van der Staaij, fractieleider van de SGP. Hoe om te gaan met eenzaamheid in de samenleving is zowel voor de kerken als de burgerlijke gemeente Nieuwkoop een thema waar veel aandacht voor wordt gevraagd. De avond wordt gehouden in de Joh. Geboortekerk Zevenhoven; aanvang 19:30 uur. Afsluiting rond 22.00 uur (nazit met hapje en drankje).