Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 19, 22, 26 en 29 maart 2023

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 19 maart 2023
4e zondag 40-dagentijd – bevestiging ambtsdragers
9.30 uur: ds. A. van der Wal, Hoofddorp
Collectes: diaconie, jeugdwerk, restauratiefonds
Na afloop ontmoeting met koffiedrinken

Woensdag 22 maart 2023
Vesper; 40-dagentijd
19:00 uur: ds. M. Kloppenburg, Alphen aan den Rijn

Zondag 26 maart 2023
5e zondag 40-dagentijd
9.30  uur: ds. D. Verboom, Leiden
Collectes: diaconie, predikantsplaats, onderhoud gebouwen

Woensdag 29 maart 2023
Vesper; 40-dagentijd
19:00 uur: diaken A. van Aarle, Langeraar

 

Bij de diensten

 

Bij de diensten

Zondag 19 maart een bijzondere dienst; ons gemeentelid Eelko Hoekstra zal dan als ouderling bevestigd worden. We zijn heel dankbaar dat hij bereid is deze taak op zich te willen nemen en op deze manier zijn talenten wil inzetten voor onze gemeente. Hij zal zich vooral bezig gaan houden met het kijken naar mogelijkheden voor samenwerking met onze buurgemeente Zevenhoven.

Ook zullen de diakenen Hilly Bindels en Elzebee Verlare en ouderling-scriba Jan Vervark worden herbevestigd. Goed is het dat ook zij bereid zijn hun werk in onze gemeente op deze manier voort te willen zetten. We wensen allen Gods zegen toe.

De zondag daarop is ds. Verboom onze gastpredikant. Het is heel fijn dat onze preekvoorziener er ook dit jaar weer in is geslaagd hem voor enkele zondagse vieringen vast te kunnen leggen.

De eerste vesper in deze 40-dagen tijd was goed bezocht. Mooi is het om voor in de kerk in een kleine kring ons te bezinnen op de weg die Jezus voor ons is gegaan. U bent van harte uitgenodigd om ook de volgende vespers mee te maken.

 

Op 12 maart was tijdens de kerkdienst waarin ik voorging de muzikale begeleiding in handen van de Ursula-band o.l.v. Saskia van de Ven. De muzikanten hebben zich van hun allerbeste kant laten zien. Want wat ze brachten was voortreffelijk. Daarom: Alle hulde!

‘k Hoop dat de band in de toekomst veel uitnodigingen ontvangt, want het is de moeite waard en een lust voor het oor om het gebrachte te beluisteren en erdoor begeleid te worden. 

 

Ds. T.C. Wielsma

 

Van de diaconie

 

Collecte 19 maart

Ontdekken in de kliederkerk

Kinderen en volwassenen – samen ontdekken, vieren en eten. Met elkaar in het voetspoorvan Jezus leren gaan. Kliederkerk is een missionaire vorm van kerkzijn waarin jong en oud op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekken. Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde.

Collecte 26 maart 2023

Bangladesh – Kansen creëren voor jongeren

In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Dit komt onder meer doordat veel opleidingen niet aansluiten op wat de arbeidsmarkt vraagt. Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen, en worden daarvoor jongeren uit India aangetrokken. Kerk in Actie gaat samen met een lokale partnerorganisaties 300 jongeren naar werk begeleiden. Zij zullen een leer-werktraject volgen en krijgen daarnaast training in ondernemersvaardigheden, zodat zij een eigen bedrijf kunnen starten. p

 

Verantwoording collecten / giften januari en februari

Voor het plaatselijk werk € 105,85; ondersteuning landelijke gemeenten € 51,15;  binnenlands missionairwerk € 36,65; Wereld Lepradag 38,50; jeugdwerk Prot. Kerk Nederland (JOP) €  44,80; HoverAid €  141,95 en voor Noodhulp Syrië € 224,35.

Ook ontvingen we op onze bankrekening de volgende giften: nog van december € 200,00, in de maand januari € 75,00, over februari € 25,00, een gift voor HoverAid van € 25,00 en voor de slachtoffers van de aardbeving in Syrië € 428,04.

Allen hartelijk dank voor uw gave. Met name de opbrengst voor de hulp in Syrië is fantastisch.

 

Van de kerkenraad

Wat was het een geslaagde avond op 11 maart j.l. in ’t Anker! Om de twee jaar houden we voor onze vrijwilligers een gezellig ‘bedank-etentje’. De opkomst was geweldig en de keuze uit de soorten gebakken pannenkoeken was groot. Onze voorzitter zetten nog even in ludieke toespraak alle vrijwilligers in het zonnetje. Maar toch nog een keer; Allen die er voor hebben gezorgd dat deze avond heel geslaagd was, hartelijk dank namens de kerkenraad.

 

Agenda

20 en 27 maart: Inloop ’t Anker – 10:00 uur

 

Van de kerkrentmeesters

 

Verantwoording collecten januari en februari

Restauratiefonds €  75,05; dakrenovatie €  26,45; onderhoud gebouwen €  60,60; verwarmingskosten €  97,10; kerk €  214,60 en predikantsplaats € 365,25. Verder mochten we op onze bankrekening nog € 200,00 aan giften bij schrijven.

Allen dank voor uw gave.

 

 ‘Gespreksgroep fam. Bos’

Op 7 maart hebben we het bestaan  van onze gespreksgroep beëindigd. Althans onder mijn leiding, want ik heb besloten om, op grond van mijn leeftijd (86), wat taken af te stoten. Dat doe ik eigenlijk met tegenzin, maar er bestaan nu eenmaal leeftijdsgrenzen. ’t Was, zoals ook in de jaren ervoor een boeiende aangelegenheid, waar we in een fijne sfeer behoorlijk wat onderwerpen onder de loep hebben genomen.

De officiële afsluiting is een high tea in De Sfeerstal op 14 maart; die wordt ons aangeboden door een onbekende die we langs deze weg hartelijk danken voor deze verrassing.

 

Ds. T.C. Wielsma