Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 20, 24, 25. 27, 31 december 2020 en 1en 3 jan 2021

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 20 december
4e zondag van Advent
9.30  uur: Ds. A. Christ, Katwijk
Collectes: kerk en diaconie

Kerstnachtdienst 24 december
Vooraf aanmelden bij scriba
21.30 uur: ds. G. van ’t Kruis, Alpen a/d Rijn
Collectes: kerk en diaconie

1e Kerstdag 25 december
Vooraf aanmelden bij scriba
9.30 uur: ds. G. van ’t Kruis, Alphen a/d Rijn
Collectes: kerk en diaconie

Zondag 27 december
9.30  uur: ds. Mevr. M. v.d. Zwaag, Ter Aar
Collectes: kerk en diaconie

Oudjaarsdag 31 december
18.30 uur: ds. A. Christ, Katwijk
Collectes: kerk en diaconie
 

Nieuwjaarsdag 1 januari
Dienst in Ontmoetingskerk
10.00 uur: ds. T. Wielsma, Uithoorn
Collectes: kerk en diaconie

 

Zondag 3 januari
9.30  uur: ds. G. van ’t Kruis, Alphen a/d Rijn
Collectes: kerk en diaconie

 

In Memoriam Pien van Leeuwen-de Raad

Op 4 dec. jl. is, op 76-jarige leeftijd, Wilhelmina Reiniera Hendrika (Pien) van Leeuwen-de Raad overleden. Na een opname in het ziekenhuis, stond zij op het punt om weer naar huis te komen, toen onverwacht haar hart het begaf. Pien was een vitale vrouw, die nog midden in het leven stond en van alles ondernam, zo was zij de laatste tijd nog enthousiast bezig met een cursus Italiaans. In eerdere jaren reisde zij regelmatig naar haar man, als hij voor zijn werk in onder meer Groot-Brittannië of Schotland verbleef. Ook hebben zij nog een tijd in Denemarken gewoond.  

Pien was van huis uit opgegroeid met het geloof en droeg dat op een positieve en blijmoedige manier uit. “Geen geloviger vrouw dan Pien”, zoals haar man Jan haar omschreef. Dankbaarheid en zorgzaamheid zijn eigenschappen, die ze niet alleen inzette voor haar gezin, maar ook voor de mensen om haar heen.

Tijdens de dankdienst voor haar leven, op woensdag 9 december, stonden we stil bij Psalm 8, een lofzang over het leven in Gods schepping. Passend bij Pien, die zich samen met Jan inzette voor de natuur, waarin ze lange schapenwandelingen met hun vier honden maakten. We hoorden ook muziek op de harp, fluit en luit. Dit laatste bijzondere instrument bespeelde Pien trouwens zelf ook. Wij wensen haar man Jan en hun vier zoons Niels, Arend, Jelle en Coen, de schoondochters en kleinkinderen alle sterkte toe voor de komende tijd.

 

Kerstdiensten

Op kerstavond zullen we luisteren én kijken naar het kerstevangelie volgens Lucas. Hanno Hommel bespeelt het orgel, en samen met zijn zus Elsbeth zal hij ook de zang van Janet Esveld, lid van het Protestants kerkkoor, begeleiden. Deze dienst begint om 21.30.

Eerste Kerstdag zal in het teken staan van de vreugde die we mogen beleven met de komst van Christus in ons leven. Ook deze dienst zal opgeluisterd worden met muziek van Hanno Hommel op orgel en Elsbeth Bonefaas op dwarsfluit. In beide diensten zijn weer een beperkt aantal mensen toegestaan (op moment van schrijven 30).

Ik wens u allen gezegende kerstdagen en een goed en gezond nieuwjaar toe,

 

  1. Gonja van ‘t Kruis

 

Uit de kerkenraad

Door een technische storing is afgelopen zondag de livestream opname van de dienst mislukt. We gaan daarom een verbeterde permanente opstelling maken zodat dit niet meer kan voorkomen. Overigens is de dienst wel terug te luisteren via onze website.

Omdat de kerstmaaltijd voor ouderen dit jaar niet door kon gaan, zijn allen die daarvoor in aanmerking kwamen, verrast met een mooi gevulde kersttas. Ook hebben al onze vrijwilligers een kerstgroet gehad. Wat mogen we als kleine gemeente trots en dankbaar zijn dat zovelen op wat voor manier dan ook hun bijdrage leveren aan onze gemeente. Aan allen, ook zij die alles keurig thuis hebben bezorgd: hartelijk dank!

 

  1. Vervark, scriba

 

Bij de diensten

Kerstnachtdienst en 1e kerstdag

Voor deze diensten moet u zich aanmelden bij de scriba: tel. 538977 of mail j.vervark@ziggo.nl. Breng de kosters niet in verlegenheid door onaangekondigd toch te komen. We weten allen dat de situatie ernstig is; laten we onze verantwoordelijkheid nemen. Overigens worden er van beide diensten ook livestream opnamen gemaakt zodat thuis direct de dienst kunt meebeleven. De links daarvoor worden u, net als voorgaande keren, via de mail tijdig toegezonden. Mocht u tot nog toe daarvan geen bericht hebben ontvangen, neem dan even contact op met de scriba.

 

Van de diaconie

Collecte 20 december:

Leger des Heils – Samen Gods liefde uitdelen

Door de corona-crisis is de eenzaamheid in Nederland nog verder toegenomen en deze komt nu extra hard aan. Mensen verliezen hun baan en raken in isolement. Bijna 1 op 10 mensen voelt zich zeer eenzaam. Buurtkamers, waar mensen in contact met elkaar kunnen komen, dragen bij aan een oplossing. De komende jaren wil het Leger des Heils samen met u deze eenzaamheid aanpakken en het aantal buurtkamers van 100 naar 200 verdubbelen. Samen kunnen we deze strijd overwinnen: het Leger des Heils met zijn inzet, u met uw financiële steun.

Collecte Kerstnacht 24 december:

Mensenkinderen voor Armenië

Veel mensen in Armenië leven in bittere armoede. In deze Coronatijd zijn vooral bejaarden en gehandicapten zwaar getroffen. Zowel zij, alsook hun mantelzorgers hebben het heel moeilijk. Mensenkinderen is begaan met deze kwetsbare groepen. Met hulp van lokale kerkelijke vrijwilligers krijgen zij van december tot maart een uitgebreid voedselpakket. Om dit te continueren hebben wij uw bijdrage nodig.

Collecte 1e  Kerstdag 25 december:

Met Kids in Actie voor kinderen in de knel

Ieder kind heeft recht op genoeg eten om gezond te blijven, op onderwijs om iets van het leven te kunnen maken en op een liefdevolle opvoeding. Helaas zijn er wereldwijd miljoenen kinderen die in een onveilige situatie leven. Kerk in Actie wil er voor deze kinderen zijn en kinderen in Nederland daarbij betrekken. Dat doen we samen met Kids in Actie, het diaconaat op kinderniveau.

Collectes 27, 31 december, 1 en 3 januari:

Deze zijn allen bestemd voor het plaatselijk werk van de diaconie.

 

Verantwoording collecten november

Indonesië: Kerk met vrouwen in de hoofdrol € 53,60; plaatselijk werk € 70,46; Dankstondcollecte Voedselbank € 97,95; landelijk werk: pastorale training gemeenteleden € 53,05 en Oekraïne: verbetering onderwijs € 77,70.

 

Hartelijk dank! De diaconie

 

Verantwoording overige collecten

Voor de kerk werd in de maand november € 341,17 bijeengebracht. Daarnaast mochten we via de bank t.b.v. de dankstondcollecte een bedrag ontvangen van € 500,00. Als bijdrage voor het algemeen kerkelijk werk ontvingen wij op onze bankrekening een bedrag van € 150,00. Hartelijk dank voor uw gave!

 

Vaste vrijwillige bijdragen en eindejaarscollecte

Nog even een herinnering voor diegenen die nog niet hun vaste vrijwillige bijdrage 2020 (volledig) hebben betaald. Wilt u dat nog dit jaar doen? Bij voorbaat dank.

Daarnaast zult u een dezer dagen weer een verzoek krijgen een bijdrage te leveren aan de eindejaarscollecte. Van harte aanbevolen!

 

Namens de Kerkrentmeesters,

  1. Vervark