Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 21 en 28 januari 2024

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 21 januari 2024
9.30  uur: dhr. G. van Reeuwijk, Alkmaar
Collectes: diaconie, predikantsplaats, verwarmingskosten
Na afloop ontmoeting met koffiedrinken

Zondag 28 januari 2024
Viering Heilig Avondmaal

9.30  uur: ds. Jan Werkman, Zwammerdam
Collectes: diaconie, predikantsplaats, restauratiefonds

 

Meeleven

Manjé Kranenburg heeft een nieuwe knie gekregen. De operatie ging goed. En het herstel verloopt ook voorspoedig. God zij dank!

 

We denken aan de langdurig zieken. En niet alleen aan de zieken zelf. We denken ook aan de partner en de kinderen, als die er zijn. Als één persoon thuis langdurig ziek is, heeft dat ook veel impact op het leven van de partner en de kinderen.  Draag hen aan de Heer op in je gebeden. En je mag ook weten, dat zieken soms dankbaar en ontroerd zeggen: Wat wordt er goed voor me gezorgd door mensen uit de omgeving, die een bezoekje brengen of helpen met boodschappen doen of eenvoudig belangstelling tonen. Waardevol is dat. En waardevol is de zieke zelf. Zie naar elkaar om. Wees mens voor je medemens en wees broeder of zuster voor je medegelovige.

 

Bij de diensten

Op zondag 28 januari vieren we met elkaar het avondmaal. Ik verheug me daarop.  Ga vrijmoedig aan aan de tafel van onze Heer.

 

Op 3 maart vindt een ontmoetingsdienst plaats. De preek gaat dan over een bloem.  Jezus zei: kijk naar de bloemen op het veld. Zo mooi. God zal nog veel meer voor jou zorgen dan voor die prachtige bloemen. Lees het maar eens na in Mattheus 6.  We gaan tijdens die kerkdienst precies doen wat Jezus zegt. We gaan een bloem bekijken en daar mooie dingen aan ontdekken. Misschien krijg je daarna zin om te gaan schilderen of fotograferen of borduren of houtsnijden of timmeren.  In die kerkdienst krijg je een paar ideetjes mee, die in de loop van de tijd al bedacht zijn door allerlei mensen, die deden wat Jezus zei: Kijk eens aandachtig naar een bloem. Zie eens, hoe die gemaakt is.  Let op de leliën van het veld.  En voor de mensen die altijd zo mooi de bloemen verzorgen in de kerkdienst, heb ik een tip: “Doe eens mooie grote denappels bij het boeket”. We gaan er naar kijken om te ontdekken hoe mooi die is gemaakt. De preek is voor alle leeftijden, van jong tot oud. Nodig je kinderen en kleinkinderen en buurtkinderen alvast maar uit om dan mee te gaan naar de kerk. 

 

Bericht van overlijden

Ons kwam ter oren dat op 28 december Corrie Romeijn is overleden. Zij is na het emeritaat van ds. Wielsma pastoraalwerker geweest van de Gereformeerde Kerk van Nieuwveen. Zij heeft dit tot kort voor de fusie van de beide kerken gedaan. Met haar hebben wij begin september 2009 in een plechtige eredienst afscheid genomen van het gereformeerde kerkgebouw. Met liefde en trouw deed ze altijd haar werk voor de gemeente. We bewaren daar heel goede herinneringen aan.

 

Van de diaconie

 

Collecte 21 januari

Wereld Lepra Dag

Ieder jaar wordt overal ter wereld stilgestaan bij de gevolgen van lepra. Op ‘Wereld Lepra Dag’ (World Leprosy Day) wordt jaarlijks aandacht gevraagd voor de situatie van leprapatiënten in de gehele wereld. Lepra eist nog honderdduizenden slachtoffers per jaar die bijna allemaal te maken krijgen met uitsluiting. Daarom wordt ieder jaar in januari aandacht gevraagd voor de mensen die lijden onder de gevolgen van deze ziekte. Velen weten nog niet dat lepra te genezen is. De wereld lepra dag is belangrijk voor de bewustwording van de patiënten die zelf vaak niet weten dat deze ziekte is te genezen en voorkomen kan worden en dat zij niet met dit handicaps hoeven te leven. Om dit bewustwordingsproces levendig te houden is uw hulp heel welkom.

 

Heilig Avondmaalcollecte 28 januari

De Tweede Mijl inloophuis

De Tweede Mijl biedt op basis van christelijke naastenliefde hulp aan gemiddeld 125 bezoekers per dag. Deze bezoekers hebben veelal te maken met dak- en thuisloosheid, verslaving en vormen van psychische stoornis. Ook hebben zij vaak maatschappelijke opvang nodig en in veel gevallen worden bezoekers naar ketenpartners verwezen. Nu staat de deur van het inloophuis in de Amsterdamse Jordaan voor deze groep mensen drie keer per week open. Ze kunnen dan bij De Tweede Mijl terecht voor eten, drinken, een luisterend oor en gezelligheid. Ook kunnen ze er douchen en hun vuile kleding inruilen voor schone kleding. Met uw steun zou het inloophuis dagelijks geopend kunnen worden.

 

Collecten en giften november en december

Dankdag: de voedselbank € 121,65, Columbia; toerusting predikanten €  62,55, jongeren Libanon €  55,90, landelijk pastoraat PKN €  59,15, noodhulp Gaza €  73,40, straatkinderen Oeganda €  144,50, binnenlandsdiaconaat €  64,90,  jeugdwerk Kerst Challenge €  81,85, gezinnen Albanië €  39,20, Stichting Vergeten Kind €  147,25 en voor het plaatselijk werk € 53,95. Op onze bankrekening ontvingen 2 x € 75,00 en voor de bloemen en stamppotavond contant twee giften van elk € 20,00.

 

Allen hartelijk dank voor uw gave.  

 

Uit de kerkenraad

De eerstvolgende vergadering is op 30 januari. Naast lopende zaken gaan we een ontwerp van de nieuwe plaatselijke regeling bespreken. We werken er naartoe deze in de ledenvergadering van 15 mei aan u voor te leggen. Heeft u deze datum al in uw agenda genoteerd?

 

Agenda

22 en 29 januari: Inloop ’t Anker – 10:00 uur

29 januari: Bijbelstudiegroep fam. Bos – 14:30 uur

30 januari: vergadering kerkenraad -’t Anker – 19:30 uur

 

Van de kerkrentmeesters

 

Collecten en giften november en december

Dakrenovatie € 86,15, onderhoud gebouwen €  109,45, restauratiefonds €  93,37, verwarmingskosten €  51,95, dankstond €  43,44, kerk €  188,25 en voor predikantsplaats €  566,10. Op onze bankrekening werd in deze maanden bijgeschreven € 100,00 en onder specifieke meldingen: dakrenovatie € 200 en dankdienst € 1.550,00 (van verschillende gevers). Contant mochten we een gift ontvangen van €  20,00

 

Hartelijk dank voor uw bijdrage en giften