Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

het kerkblad van 23 dec 2018 t/m 6 jan 2019

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag  23 december 2018 4e advent
9.30  uur:  ds. T. Wielsma, Uithoorn
Collectes: kerk, pred.pl, rest.fonds

Maandag 24 december 2018 Kerstnachtdienst
21.30 uur: ds. Gonja van ’t Kruis, Alphen a/d Rijn
Collectes: diaconie, pred.pl, orgelfonds

Dinsdag 25 december 2018 Kerstmorgendienst
9.30 uur: ds. Gonja van ’t Kruis, Alphen a/d Rijn
Collectes: diaconie, pred.pl, alg.kerk.werk
 

Zondag  30 december 2018
9.30 uur: ds. D. Verboom, Rijnsburg
Collectes: kerk, pred.pl, verw.kst.

Maandag 31 december 2018 Oudjaarsdienst
18.30 uur: ds. A. Christ, Katwijk
Collectes: diaconie, kerk

Dinsdag 1 januari 2019 Nieuwjaarsbijeenkomst in ’t Anker
10.00 uur : ds. T. Wielsma, Uithoorn
Collecte: kerk
Ontmoeting met koffie na de dienst

Zondag 6 januari 2019 Herbevestiging/afscheid en sing-in
9.30 uur: ds. Gonja van ’t Kruis, Alphen a/d Rijn
Collectes: kerk, pred.pl, verw.kst.
Ontmoeting met koffie na de dienst

 

In Memoriam Arij van der Most

Op 10 dec. is ons gemeentelid Arij (Arie) van der Most overleden. Hij werd 92 jaar. Arie

wordt door zijn kinderen Lucy, Carla en Erik omschreven als een geweldige vader. Een lieve vader ook, met een druk, lang en mooi leven. Een mooi leven, maar ook een leven waarin hij tijdens de oorlogsjaren veel gevaren en schaarste en armoede heeft meegemaakt. In de crisisjaren hielp hij als jonge jongen zijn vader, die melkboer was in Schiedam. Daarna brak de oorlog uit en werd hij tewerkgesteld in Drenthe om aardappels te rooien. Na de oorlog ging hij bij de belasting werken en leerde hij bij het Christ.JongerenVerbond zijn toekomstige vrouw Lien Kreft kennen. Niet lang daarna werd Arie opgeroepen voor de dienstplicht en vertrok hij naar Indonesië, waar hij 3 jaar onder barre omstandigheden verbleef. Ondanks die moeilijke en gevaarlijke tijd die hij doormaakte, kon hij hier goed over vertellen. Na zijn terugkomst trouwde hij met zijn Lien en vestigden zij zich in Schiedam. Niet lang daarna werden de 3 kinderen geboren. Naast zijn werk heeft Arie zich gedurende zijn hele leven met hart en ziel ingezet voor het christ.(jongeren)werk. In 1966 verhuisde hij met zijn vrouw en kinderen naar Alphen a/d Rijn. Daar werd hij met vreugde jeugdouderling en trad hij toe tot de diaconie van de Adventskerk. Toen hij 60 jaar werd, ging Arie met de vut en verhuisde hij samen met Lien naar de Ambroziolaan in Nieuwveen. Ook daar zette hij zich in als diaken bij de toen nog, Herv. kerk. Helaas werd zijn vrouw in 2005 getroffen door een hersentumor en overleed zij na een kort ziekbed. Haar verlies deed Arie veel verdriet, maar hij wist zich toch goed te redden. Totdat de wereld vager voor hem werd. Eerst kwam de thuiszorg, waardoor hij toch nog lang thuis kon wonen, maar 2 jaar geleden verhuisde hij naar het pas gebouwde Futurahuis. Hoe goed de zorg daar ook voor hem was, toch bleef hij altijd naar zijn huis aan de Ambroziolaan verlangen. Vooral de laatste tijd was hij onrustig en werd het leven steeds moeilijker voor hem. Met vers 4a van Deut.20: ”Want het is de Here Uw God die met u gaat”, hebben wij tijdens een dankdienst voor zijn leven op 17 dec. jl. het leven van Arie v/d Most herdacht en afscheid van hem genomen. We wensen zijn kinderen, zijn schoonfamilie, en de klein- en achterkleinkinderen Gods troost toe voor de komende tijd.

 

Tot slot

In deze kerstperiode hebben wij nogal wat zieken in onze gemeente en ook is ons trouwe gemeentelid Arie v/d Most overleden. We leven met elkaar mee en zingen de komende tijd van Gods Zoon die voor ons op aarde is gekomen. Het Licht in onze duisternis, het Licht bij ons verdriet. In de nacht gekomen, onmisbaar kind, kom, doorwaai de bomen, zachte zuidenwind, kom in onze dagen, kom in onze nacht, laat uw morgen dagen, kom – de wereld wacht. (Liedboek 505, vers 3)

Ds. Gonja van ‘t Kruis

 

Uit de kerkenraad

10 dec. vergaderde de kerkenraad en moesten er veel besluiten worden genomen, n.a.v. de gehouden gemeente-avond. Er zullen het komend jaar een aantal dingen veranderen, nu de kerkenraad niet voldoende ambtsdragers meer heeft. U zult hier vanzelf het één en ander van merken. Het verslag van de gemeente-avond van 26 nov. j.l. ligt voor belangstellenden achter in de kerk. We gaan mooie Kerstdiensten meemaken. Op 24 dec. is het een laagdrempelige dienst waaraan ook gemeenteleden, naast onze eigen predikant, meewerken. Anton den Boer is de organist. Op 25 dec. is er een gelegenheidskoor o.l.v. Hanno Hommel op piano. Hanno bespeelt ook het orgel en Elsbeth Bonefaas zal op dwarsfluit spelen. De Nieuwjaars-bijeenkomst is weer terug verplaatst naar ’t Anker. In de dienst van 6 jan. wordt er afscheid genomen van mevr. Coby Jansen als diaken en dhr. Jelle van der Veen als pastoraal ouderling. Dhr. Jan Vervark zal herbevestigd worden voor een periode van 2 jaar. Deze dienst zal in de vorm van een sing-in worden gehouden. Namens de kerkenraad gezegende Kerstdagen en een mooi 2019 toegewenst!

 

Voor uw agenda

Maandag 7 januari : Inloopochtend van 10.00 – 11.30 uur in ’t Anker. Dinsdag 8 en woensdag 9 januari: Gespreksgroepen op de bekende tijden en adressen. Woensdag 9 januari: Oecumenia vanaf 14.30 uur in ’t Anker.

Met vriendelijke groet, de scriba.

 

De diaconiecollectes.

De collecte op kerstavond 24 dec. is voor de Pauluskerk in Rotterdam

Als Pauluskerk zien we ‘geloven’ en ‘hulpverlenen’ als 2 zaken die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en elkaar versterken. We weten ons geïnspireerd door de ‘kernwaarden’ uit de Bijbel: barmhartigheid en gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping. Daarbij kiezen we radicaal de kant van de mensen die bij ons aankloppen. Zij zijn onvoorwaardelijk welkom. Laagdrempeligheid en gastvrijheid staat dan ook hoog in ons vaandel. We reiken niet alleen hulp aan in de vorm van 1e levensbehoeften, maar geven ook ondersteuning in bredere zin, gericht op het versterken van ‘levenskracht’. Je geeft de mensen immers niet alleen eten, drinken en hulp, maar je leert en helpt hen ook zelf weer in de eigen levensbehoeften te voorzien. Recentelijk bijv. door onze campagne voor een bed-bad-brood-regeling.

 

De collecte met kerst 25 dec. is voor Kinderen in de knel

Ze brengen Kerst door in een vluchtelingenkamp, op straat, in een donker naaiatelier of ploeterend in de volle zon op het land van hun ouders. Voor veel te veel kinderen is Kerst helemaal geen feest. Zij groeien op in armoede of oorlogsgeweld. Misbruikt of verwaarloosd. Juist met Kerst verdienen zij onze bijzondere aandacht en steun. Doe daarom mee met de kerstcollecte, waarvan de opbrengst bestemd is voor kinderprojecten!

 

De collecte met oudjaar 31 dec. is voor de diaconie

Voor de kosten van de bloemen, inloopochtend, en voor de  acute nood zoals bij overstromingen, aardbevingen, enz. Helpt u mee om deze collectes tot een succes te maken? 

 

De collecte voor Sulawesi

heeft €317.30 opgebracht in de dienst en aan giften €280,00; in totaal €597.30. Namens de diaconie hartelijk bedankt.

 

Het nieuwe rekeningnummer

van de diaconie is  NL 11 RABO 0373 710 011. Bij giften voor de zending graag bij de omschrijving vermelden dat het om ZWO gaat. Bij voorbaat dank.

De diaconie.

 

Inloopochtenden.

De inloopochtenden zijn deze maand  niet op de 24e  (voor de kerst) en ook niet de 31e  (op oudejaarsdag), maar in het nieuwe jaar gaan wij gewoon weer door. Te beginnen op 7 januari; dan bent u allemaal weer van harte welkom!

 

Oecumenia

Het was weer een geslaagde middag 12 dec.; we danken Dita en Bärbel voor hun

vakkundige hulp bij het maken van de kerststukjes en alle mensen die voor kerstgroen gezorgd hebben. De volgende Oecumenia is in het nieuwe jaar en wel op 9 januari. Deze middag staan spelletjes centraal en u kunt een vogelhuisje schilderen, leuk voor in de tuin of op het balkon! Houdt u van spelletjes doen, kom dan woe. 9 jan. gezellig naar ‘t Anker, we beginnen om 14.30. We hopen u ook in het nieuwe jaar weer te mogen begroeten! Het team van Oecumenia wenst u gezegende Kerstdagen en al het goede voor 2019!