Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 23 en 26 februari en 1 en 4 maart 2020

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 23 februari
9.30 uur: ds. mevr. M. de Goei, Amersfoort
Collectes: diaconie, pred.plaats, a.k.w.
 

Woensdag 26 februari
As-woensdag: Oecumenische dienst RK Zevenhoven
19:00 uur: ds. Van ’t Kruis en diaken Van Aarle
Met medewerking van koor Revival

Zondag 1 maart
1e zondag 40-dagentijd
9.30 uur: ds. mevr. G. van ’t Kruis, Alphen a/d Rijn
Collectes: diaconie, pred.plaats, onderhoud geb.
Na afloop ontmoeting met koffie

Woensdag 4 maart
Vesper Ontmoetingskerk
19:00 uur: diaken Van Aarle

 

Pastoraal team en nieuwe folder

Op 4 februari jl. ben ik weer met ons pastoraal team bijeengeweest voor overleg. Het was zoals altijd een informatieve en goede bijeenkomst. Voor het geval u het nog niet wist: onze gemeente is in vier wijken opgedeeld. In elke wijk zijn er twee à drie vaste pastorale medewerkers actief. Eén van deze wijken wordt gevormd door de inwoners van Ipse de Bruggen; ook daar worden onze protestantse gemeenteleden bezocht. Tussen mij en de pastorale medewerkers is er goed contact; we houden elkaar in geval van ziekte en rouw van gemeenteleden goed op de hoogte.                                                                                                         Er is een nieuwe folder van onze gemeente in de maak, die van nu af aan, bij een eerste bezoek aan de nieuwe gemeenteleden zal worden uitgereikt; wellicht gaan we deze ook op nog grotere schaal verspreiden. Op deze folder staan de activiteiten van onze kerk vermeld en de gegevens van de pastorale medewerker van uw wijk en die van mij. Tot slot, schroom niet om direct contact met mij op te nemen, indien u een bezoek wilt. Mijn gegevens staan hierboven bij de gegevens van de gemeente vermeld. Tot ziens!

 

Toeleven naar de 40dagentijd

Met mijn collega’s ds. Jan Willem van Dijk en pastor-diaken André van Aarle ben ik al enige tijd volop bezig om de 40dagentijd voor te bereiden. Net zoals vorig jaar doen we dat weer in oecumenisch verband in de verschillende protestantse en RK-kerken in Nieuwveen en Zevenhoven. We starten op 26 februari a.s. met de Aswoensdag-viering in de RK-kerk van Zevenhoven. Deze dienst, waarin het koor Revival zingt, begint om 19:00. De daaropvolgende woensdag is er een Vesper in de Ontmoetingskerk, die ook om 19:00 zal starten. Ik eindig met Psalm 116, een psalm die ook wel gelezen wordt tijdens deze bezinningstijd:

 

De HEER is genadig en rechtvaardig, onze God is een God van ontferming, de HEER beschermt de eenvoudigen, machteloos was ik en hij heeft mij bevrijd.

 

Hartelijke groet, ds. Gonja van ‘t Kruis

 

Uit de kerkenraad

De kerkenraad heeft Nellie van Eijk, Kerkpad 25 in Ter Aar, bereid gevonden diaken te worden. Daar zijn we heel blij mee. Voorlopig zal zij zich gaan bezig houden met een aantal administratieve diaconale taken. Indien er geen wettige bezwaren (vóór 28 febr.) worden ingebracht, zal zij in de dienst van 1 maart a.s. worden bevestigd.

 

Agenda

24 febr. en 2 maart: Inloop ’t Anker

25 febr.: gespreksgroep fam. Hardsteen

26 febr.: 19:00 uur oec.dienst RK Zevenhoven

3 maart: gesprekgroep fam. Bos 14:00 uur

4 maart: 19:00 vesper Ontmoetingskerk

 

Collectes diaconie

23 februari: Nederland – Hulp voor mensen zonder papieren.

Volgens schatting leven er in Nederland 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen zijn arbeidsmigranten. Anderen hebben asiel aangevraagd en geen verblijfsvergunning gekregen, maar verlaten Nederland niet, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet meer accepteert. Wie ongedocumenteerd in Nederland leeft, heeft maar weinig rechten. Bovendien is er altijd de angst om opgepakt te worden. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven, zoals het Wereldhuis in Amsterdam en Den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en de Villa Vrede in Utrecht die ongedocumenteerden helpen met informatie, advies en scholing. Uw steun bij dit werk is onmisbaar.

1 maart: Golfstaten – De kracht van Bijbelverhalen

Hoewel het aantal christenen in het Midden-Oosten in rap tempo afneem, is het tegenovergestelde trend zichtbaar in de Golfstaten. Hier groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen zoals Nepal en de Filipijnen. De meesten zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen zij graag meer weten over de Bijbel. Kerk in Actie traint voorgangers in de storytelling-methode: een succesvolle interactieve methode waarbij Bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven. De arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen. Bemoedig hen met uw collecte!

De 40-dagentijd-campagne

Op 26 februari start de veertigdagentijd. De weken vóór Pasen zijn voor velen een tijd om stil te staan bij wat ons ten diepste beweegt. We houden ons leven tegen het licht en gaan op zoek naar een nieuw perspectief. Waar sta ik? Waarnaartoe ben ik onderweg? Wat houdt me gaande? Terwijl u dit overweegt, kunt u ook wat betekenen voor anderen en bewust naar Pasen toeleven. Jezus riep 'Sta op!' tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij gaf zelf zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Jezus geeft ons nieuwe hoop. We mogen opstaan en hoop bieden aan vluchtelingen, aan mensen die zorg nodig hebben, aan kinderen in de knel, aan ieder die vast zit in armoede of moeilijke omstandigheden. Kom in beweging, kom tot leven. Sta op! Tijdens deze 40 dagen kunt u voor hen sparen. Binnenkort worden de 40-dagendoosjes uitgereikt en kunt u tijdens deze periode voor bovenstaande groepen sparen. De spaardoosjes  die aan het begin van de 40-dagentijd na de kerkdiensten worden uitgereikt, zullen 1ste  Paasdag opgehaald worden in de kerk, samen met de diaconie collecte.

 

Bedankt

Ik wil graag alle mensen bedanken voor het meeleven in de vorm van steun en mooie kaarten die ik heb ontvangen.

Hartelijke groet, Jacoline van der Meer-Spek.

 

Verantwoording collecten diaconie januari

Plaatselijk werk; €  62,15, missionair werk; € 75,95 en Leprastichting € 57,25. Ook mochten we een mooie gift ontvangen van € 80,00. Voor de zending werd er € 26,37 ingezameld.

Rectificatie verantwoording november: door omstandigheden is die maand verzuimd twee giften van totaal € 140,00 voor dankstondcollecte te vermelden.

 

Namens de diaconie dank voor uw gave

 

Verantwoording overige collecten januari

Verwarmingskosten; €  81,10, orgelfonds; €  48,25, onderhoud gebouwen; €  49,25, kerk; € 235,30 en predikantsplaats €  311,15. Daarnaast mochten we via een van onze kosters nog een mooie gift ontvangen van € 50,00.

 

Alle gevers, hartelijk dank,

Namens de Kerkrentmeesters