Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 24 februari en 3 maart 2019

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag  24 februari  2019
9.30  uur:  ds. E. Mandemaker, Noordwijkerhout
Collectes: diaconie, pred.plaats, alg.kerk.werk
 

Zondag 3 maart 2019
9.30 uur: ds. G. van ’t Kruis, Alphen a/d Rijn
Bevestiging ambtdragers
Collectes: diaconie, jeugdwerk, onderh. geb.
Ontmoeting met koffie na de dienst

17.00 uur: sing-in o.l.v. Hedi Hegeman

   

Vespers in de Veertigendagentijd

Op woensdag 6 maart komen we om 19:00 bijeen in de RK Nicolaaskerk voor de viering van Aswoensdag, die geleid wordt door diaken André van Aarle. ds. Jan Willem van Dijk (Zevenhoven) en mijzelf. Na de viering van Biddag voor gewas en arbeid op 13 maart, komen we in de veertigdagentijd op de vijf woensdagen daarna ook om 19:00 bijeen voor de viering van korte vespers in de Ontmoetingskerk.  Voor al deze vieringen bent u/jij van harte uitgenodigd!

Hartelijke groet, ds. Gonja van ‘t Kruis

 

Bij de komende diensten

24 februari gaat ds. Mandemaker voor. Zij was tot voor kort voorzitter van onze classis. Fijn dat we haar in ons midden mogen hebben. 3 maart zullen, als het goed is, mevr. Anke Bos-Nell en Elzebee Verlare als pastoraal ouderling c.q. diaken (door onze eigen predikant) bevestigd worden. Daar zijn we heel dankbaar voor! In de namiddag de laatste kans om dit seizoen een sing-in mee te maken. Deze keer met Hedi Hegeman als leiding en Hanno Hommel op het orgel. Ook daar hartelijk welkom!

.

Uit de kerkenraad

Het kan voorkomen dat de huidige ouderlingen en diakenen op zondagmorgen vervangen worden door een oud-ouderling of –diaken, bijvoorbeeld in tijden van ziekte en in de vakantietijd. Deze oud-ouderlingen en –diakenen hebben toegezegd dit te willen doen. Dat is bijzonder fijn! Donderdag 7 en vrijdag 8 maart zijn weer nascholingsdagen voor onze predikant. Zij wordt in noodgevallen vervangen door ds. M. Kloppenburg van Rijnsaterwoude, tel. 0172 – 471592.

 

Voor uw agenda

Maandag 25 februari en 4 maart: Inloopochtend van 10.00 – 11.30 uur in ’t Anker.. Dinsdag 5 en 6 maart: Gespreksgroepen op de bekende tijden en adressen. Oecumene: Woensdag 6 maart: Aswoensdag in de RKK, 19.00 uur, woensdag 13 maart Biddag, 19.30 uur , de woensdagen 20 maart t/m 17 april: Vespers in onze kerk, 19.00-19.30 uur, Goede Vrijdag 19 april 15.00 uur Kruisweg in de RKK. Woensdag 15 mei: gemeente-avond.

Met vriendelijke groet, de scriba.

 

De diaconiecollectes

Collecte 24 februari: Missionair ‘De Bijbel dichterbij’

Het lezen van de Bijbel is in de seculiere Nederlandse context niet vanzelfsprekend. Daarom

ondersteunt de Protestantse Kerk initiatieven die bijbellezen bevorderen en mensen enthousiast maken voor de Bijbel. Samen met lokale gemeenten wordt in beeld gebracht hoe je op een inspirerende manier met de Bijbel kunt werken. De voorbeelden worden zo breed mogelijk gedeeld, zodat gemeenten kunnen leren van elkaars ervaringen. Met uw bijdrage steunt u initiatieven die het bijbellezen bevorderen. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Missionair.

 

Collecte 3 maart, voor de kosten van onze diaconie

Deze collecte is er speciaal voor de diaconie, om zodoende wat geld achter de hand te hebben voor b.v. een ramp om daar extra geld naar toe te kunnen sturen. Ook voor het blijven houden van de gratis inloopochtenden, waar toch wel veel mensen plezier aan beleven en de vele bosjes bloemen voor jarigen, huwelijksjubileum of ter bemoediging. Tenslotte om de diaconie wat speelruimte te geven, als er mensen zijn die financiële ondersteuning nodig hebben.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

De diaconie

 

Van de Kerkrentmeesters

Het jaaroverzicht van het ingezamelde oud papier is weer ontvangen. Vorig jaar heeft dat ruim €1800 opgebracht. Een prachtig bedrag waar velen van u door het brengen van het oud papier aan hebben bijgedragen; waarvoor dank. Maar bovenal dank aan Gerrit Spek en Wijnand Jansen die bijna dagelijks een oogje in het zeil houden zodat het geen rommel wordt en het vele karton van Coöp Rehorst wegwerken en netjes opstapelen. Ook heeft Kees Spek nog assistentie verleend op de weekenden dat zijn broer op de camping verbleef. Fijn dat dit dankzij jullie inzet al zoveel jarenlang een behoorlijke bijdrage voor onze kerk oplevert. NB: U weet toch wel dat de papiercontainer bij het transportbedrijf van Van ’t Kruis op het bedrijventerrein Schoterhoek staat? Met de bocht mee naar rechts en dan naar links. Na 150 mtr. aan uw linkerhand staat de groene container! De laatste keer dat we avondmaal vierden is het u misschien niet opgevallen. Maar Manjé Kranenburg heeft een paar stevige schragen gemaakt zodat de avondmaalstafel veel eenvoudiger is om op te stellen. Nu hoeft de zware tafel uit de consistorie niet meer gebruikt te worden.  Ook heeft hij er voor gezorgd dat de kosters het kanselkleed veel makkelijker kunnen verwisselen. En Jan Baas heeft een degelijke beugel gemaakt voor de trap. Heel fijn dat ook zulke simpele dingen bijdragen aan het met elkaar gemeente-zijn. Waarvoor dank!

Namens de Kerkrentmeesters, Jan Vervark

 

Kledingaktie  “Nieuwkoop helpt Oost-Europa” 

In de maand maart start weer de kleding inzameling van de werkgroep Nieuwkoop helpt Oost Europa. Alle goede, schone baby-kinder- en volwassenen  kleding kunt u brengen. Ook beddengoed, dekens, babyspullen, knuffels, speelgoed en schoeisel is welkom. De opbrengst is in zijn geheel voor projecten in Roemenie en naar gebieden in Oost Europa waar de nood het hoogst is. Ter plaatse verzorgt de kerkelijke instantie voor de verdeling, zodat alles goed terecht komt. U kunt de kleding en goederen, verpakt in vuilniszakken inleveren op de volgende adressen: Iedere woensdagavond in maart tussen 19.00 uur en 19.30 uur bij gebouw `t Anker, A.H. Kooistrastraat 29 in Nieuwveen.  En iedere maandagavond in maart tussen 18.00 uur en 19.00 uur bij de Fam. Bartels Vrijenhoek 16 Zevenhoven. Verder op zaterdag in maart bij de Fam. Bos  Hogendijk 5 Nieuwveen. Een groep vrijwilligers sorteert en verpakt de kleding. Als u zich als vrijwilliger wilt aanmelden, of voor verdere informatie kunt u bellen tel. 534513 Dita Bos.