Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 25 oktober en 1, en 4 november

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 25 oktober
Viering Heilig Avondmaal
9.30  uur: ds. G. van ’t Kruis, Alphen a.d. Rijn
Collectes: kerk en avondmaalcollecte diaconie

Zondag 1 november
9.30  uur: ds. T. Wielsma, Uithoorn
Collectes: kerk en diaconie

Woensdag 4 november
Dankdag voor gewas en arbeid
Deze dienst is vervallen

Meeleven

Cees Oskam (Blokland 46), die was getroffen door een kleine hersenbloeding, heeft zijn revalidatie in Leiden achter de rug en is weer thuis. We wensen hem een doorgaand herstel toe en bidden hem daarvoor alle kracht voor toe.  

 

Omzien naar elkaar

En weer zijn de maatregelen in de samenleving, en daarmee ook in de kerken, wat strenger geworden. Maar het is van belang dat we rekening houden met elkaar. We denken aan de mensen in de verpleeghuizen en mensen die afhankelijk zijn van de thuiszorg, en zijn dankbaar voor alle verzorgers die zich dubbel zo hard moeten inzetten in deze tijden.

Hartelijke groet,

  1. Gonja van ‘t Kruis

 

Bij de diensten

Zondag 25 oktober hopen we, voor het eerst na 9 februari, weer met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. Vanwege het gevaar voor besmetting niet aan tafel. Bij binnenkomst staan in het halletje schaaltjes klaar met daarin een stukje brood en een klein bekertje avondmaalwijn. Als u aan de viering mee wilt doen, neemt u het schaaltje mee naar uw plaats. Daar ligt dan ook het avondmaalformulier klaar dat wij gebruiken. Op aangeven van de predikant zullen we dan allen tegelijk het brood nemen en vervolgens uit het bekertje drinken. We vragen u na afloop bij het uitgaan het schaaltje mee te nemen en in het halletje achter te laten. We hopen van harte dat we ook op deze manier waardig en met de intenties die bij een avondmaalviering horen het lijden en sterven van onze Heer kunnen gedenken.

 

Collecten diaconie

Zondag, 25 oktober 2020

Heilig Avondmaal collecte: Amsterdam – De Tweede Mijl

De Tweede Mijl biedt op basis van christelijke naastenliefde hulp aan gemiddeld 125 bezoekers per dag. Deze bezoekers hebben veelal te maken met dak- en thuisloosheid, verslaving en vormen van psychische stoornis. Ook hebben zij vaak maatschappelijke opvang nodig en in veel gevallen worden bezoekers naar ketenpartners verwezen. Nu staat de deur van het inloophuis in de Amsterdamse Jordaan voor deze groep mensen drie keer per week open. Ze kunnen dan bij De Tweede Mijl terecht voor eten, drinken, een luisterend oor en gezelligheid. Ook kunnen ze er douchen en hun vuile kleding inruilen voor schone kleding. Met uw steun zou het inloophuis dagelijks geopend kunnen worden. Deze collecte was oorspronkelijk aangekondigd voor 23 augustus, maar werd toen verschoven vanwege de actualiteit ivm hulp aan Beiroet.

 

Zondag, 1 november 2020

Indonesië – Kerk met vrouwen in de hoofdrol

De lokale kerkgemeenschappen op Papua spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Het zijn ook hier de vrouwen die de handen uit de mouwen steken en de sociale en pastorale activiteiten van de kerk vormgeven. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papua in het toerusten van vrouwen. Zo ontstaat een netwerk van actieve vrouwen die een belangrijke rol spelen in kerk en samenleving. Ook krijgen vrouwen les in hygiëne, voeding, naaien en maatschappelijk werk. Steun het opleiden van deze vrouwen met uw najaarszendingscollecte.

 

Uit de kerkenraad

Het valt op dat we sinds de herstart van de diensten een aantal trouwe kerkgangers missen. Kwetsbaar als ze zijn durven ze het niet aan; heel begrijpelijk. Laten we ze als gemeente niet vergeten en eens bellen of een kaartje in de bus doen. We weten allemaal wel wie het zijn. Omzien naar elkaar is niet alleen een taak van predikant en pastoraalwerkers. Weet u wel dat het heel makkelijk is een dienst te beluisteren? Ga naar de website: protestantse-gemeente-te-nieuwveen.nl/ Scrol naar beneden; daar vindt u ‘vorige diensten’. Maak een keuze en druk op het pijltje.

Besloten is de avonddienst voor gewas en arbeid op 4 november te laten vervallen. Toch willen we onze dankbaarheid voor gewas en arbeid in een dienst voor Gods aangezicht brengen. Daarom zullen we in de zondagse dienst van 15 november daar aandacht aan besteden. Ook zal de diaconie dan weer levensmiddelen inzamelen voor de voedselbank. In het volgende kerkblad volgt hierover meer informatie.

Met betrekking tot de onlangs aangescherpte Coronamaatregelen willen we nogmaals uw aandacht vragen voor de basisregels van de PKN: kom niet naar de kerk als u klachten hebt zoals hoesten, niesen, hoofdpijn of koorts; geadviseerd wordt mondkapjes te dragen tijdens verplaatsingen en bij binnenkomst uw handen te desinfecteren. We hebben besloten nog geen gemeentezang toe te staan. Voor wat betreft het dringend advies om met niet meer dan 30 mensen samen te komen, hebben we besloten maatregelen te nemen zodra het aantal kerkbezoekers dit getal structureel overschrijdt. Voor bijzondere diensten zal wel van te voren aangemeld moeten worden. We zullen u daarover te zijner tijd informeren.

 

Agenda

26 oktober: vergadering kerkenraad ‘t Anker: 19:30 uur

Inloopochtenden ’t Anker:

Tot onze spijt hebben wij moeten besluiten om vanwege de nieuwe coronamaatregelen de inloopochtenden tijdelijk te laten vervallen. Het zal minimaal 4 weken duren voordat wij u weer in ‘t Anker mogen ontvangen op de maandagochtenden. Mocht u boeken willen lenen of ruilen, dan kunt u altijd contact opnemen met Rita vd. Boon: 0615694081 of Hilly Bindels 0683086661.

 

Van de kerkrentmeesters

Het dak van het ’t Anker wordt vernieuwd en daarna met zonnepanelen belegd. Dit duurzaamheidsproject gaat deel uit maken van de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop. Wilt u ook uw steentje bijdrage aan opwekking van duurzame energie? Dan kunt u ook meedoen in dit project. U investeert in de aankoop van een aantal panelen en verdient uw investering terug door teruggaaf van energie belasting en van de verkoop van opgewekte stroom. Als u interesse hebt of wat meer informatie wilt, stuur dan een mail naar Jan Vervark: j.vervark@ziggo.nl. U krijgt dan een folder waarin duidelijk is aangegeven hoe en wat.

 

Jan Vervark