Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 27 jan en 3 feb 2019

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag  27 januari 2019
9.30  uur: ds. M. Kloppenburg, Rijnsaterwoude
Collectes: diaconie, pred.pl, onderh. geb.
16.00 uur: kinderkerk in de Geref.kerk, Ter Aar

Zondag 3 februari 2019
9.30 uur: ds. G.van ’t Kruis, Alphen a/d Rijn
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Collectes: diaconie, pred.pl, rest.fonds
Ontmoeting met koffie na de dienst.

17.00 uur: sing-in o.l.v. Coby Jansen

 

Kinderkerk 27 januari

Ben je tussen de 0 en 12 jaar? Kom dan op zondag 27 januari om 16.00 uur naar de Gereformeerde Kerk, Oostkanaalkade 2, Ter Aar (bij de rotonde en de brug). Neem je vader, moeder, opa en oma maar mee! We zingen met elkaar en luisteren naar het verhaal van de Verloren zoon. Als je 7 jaar of ouder bent, dan mag je een kwartiertje naar een andere ruimte waar je dingen mag doen die bij jouw leeftijd passen. Het collectedoel is dit keer: Kinderen in de knel (Kerkinactie). De andere data van de Kinderkerk zijn: 7 april: GK Nieuwkoop, 23 juni: Prot. Kerk Nieuwveen, 15 sept.: Prot. Kerk Zevenhoven, 17 nov: GK Ter Aar.

Hartelijke groet, ds Gonja van ’t Kruis.

 

Bij de komende diensten

27 januari zal ds. Kloppenburg voorgaan die wij kennen van de bevestiging van onze eigen predikant. Het is goed haar in ons midden te hebben, omdat zij ook degene is die tijdens de nascholingsdagen van onze predikant de vervanging op zich neemt. 3 februari zal een gewone eredienst zijn waarin ds. Gonja van ’t Kruis voorgaat. In deze dienst zullen we ons voorbereiden op het Avondmaal dat een week later gevierd zal worden. Na de dienst kunnen we elkaar ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. Om 17.00 uur is de eerste van de twee sing-ins die dit voorjaar worden gehouden. Het nieuwe tijdstip heeft er voor gezorgd dat we in het najaar ook een paar nieuwe gezichten zagen. We hopen alle vaste bezoekers weer te ontmoeten, maar dat ook ú de stap eens neemt om een sing-in bij te wonen. Dé gelegenheid om zelf te komen met een voorstel van een lied dat u graag wilt zingen, zowel uit het nieuwe liedboek als uit onze eigen liedbundel. Hanno Hommel begeleidt de samenzang en zal ongetwijfeld ook zelf een mooi intermezzo spelen. De leiding is deze keer in handen van Coby Jansen.

.

Uit de kerkenraad

De kerkenraad zal maandag 28 januari vanaf 19.30 uur vergaderen in ’t Anker. Daarbij zullen onze eerste gedachten zijn bij onze diaken Kees Spek. Onze zorgen over hem zijn groot en wij staan biddend om hem heen.  En onvermijdelijk, zoals u kunt begrijpen, zijn er ook grote zorgen over de bezetting van de diaconie, nu wij Kees daarbij moeten missen. Wilt u, als gemeente, daarom ook bidden voor een oplossing?

 Heer, stuur zelf het schip der kerk.

Sterk is wind en tegenstroom

en dat vindt de vijand schoon,

die spot

met U en uw gebod.

God, houd zelf uw naam in eer.

Weer met macht de wolf die snood*

in de nacht uw schapen doodt.

Vergaar

uw kudde bij elkaar.

Help dat hoogmoed ons niet scheidt.

Leid ons naar elkander heen,

maak ons waar en maak ons één:

dan stijgt

een lied dat nooit meer zwijgt.

*snood =misdadig, boos

(Lied 965 uit het nieuwe liedboek)

 

Actie Kerkbalans

Inmiddels heeft u de enveloppe van actie kerkbalans ontvangen. In de week van 27 januari komt een vrijwilliger het formulier bij u ophalen. Het zou fijn zijn als dit dan klaar ligt. In de enveloppe zat ook een brief i.v.m. de privacywetgeving. Alleen wanneer u bezwaar hebt tegen het vermelden van uw naam bij ziekte of een huwelijksjubileum in het kerkblad vult u het strookje in. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

 

Voor uw agenda

Maandag 28 januari en 4 februari: Inloopochtend van 10.00 – 11.30 uur in ’t Anker.

Maandag 28 januari: Kerkenraadsvergadering vanaf 19.30 uur in ’t Anker. Dinsdag 5 en woensdag 6 februari: Gespreksgroepen op de bekende tijden en adressen. En u kunt alvast noteren: woensdag 13 februari: Oecumenia en woensdag 15 mei: gemeente-avond.

Met vriendelijke groet, de scriba.

 

De diaconiecollectes

27 januari: collecte Wereld Lepra dag.

Ieder jaar, op de laatste zondag van januari, wordt overal ter wereld stilgestaan bij de gevolgen van lepra. Op 'Wereld Lepra Dag' (World Leprosy Day) wordt jaarlijks aandacht gevraagd voor de situatie van leprapatiënten in de gehele wereld. Jaarlijks wordt op die dag in inmiddels meer dan 100 landen aandacht gevraagd en aandacht geschonken aan de oorzaken en de gevolgen van de ziekte lepra. In landen waar lepra heerst gebeurt dat veelal door manifestaties waarin aandacht wordt gevraagd voor de sociale uitsluiting die vaak het gevolg is van deze ziekte. Daarnaast speelt 'Wereld Lepra Dag' een belangrijke rol in het bewustwordingsproces van leprapatiënten zelf, die vaak nog niet weten dat lepra is te genezen en handicaps zijn te voorkomen. Bij deze manifestaties zijn het de leprapatiënten zelf, die aandacht vragen voor hun problemen. Door lepra op deze wijze uit de taboesfeer te halen en bespreekbaar te maken wordt lepra eerder herkend en erkend, kunnen de behandelingen eerder beginnen en worden besmettingen voorkomen. Daarmee is 'Wereld Lepra Dag' een belangrijk instrument geworden in de strijd tegen lepra. Het nieuwe bankrekening nr. van de diaconie is NL 11 RABO 0373 710 011, tnv  Wereld Lepra Dag.

 

3 februari: collecte Kerk in Actie (Werelddiaconaat)
Water staat Bengalen aan de lippen. In Nederland weten we dat wonen in een rivierdelta gevaar met zich meebrengt. In Bangladesh leven miljoenen arme gezinnen op rivieroevers zonder dijken die hen tegen vernietigende overstromingen kunnen beschermen. Bij cyclonen en wervelstormen spoelen huizen weg en loopt landbouwgrond onder. Collecteer mee om Bengalen veilig te laten wonen! Samen met lokale kerken kunnen we mensen voorbereiden op rampen. We bouwen schuilplaatsen, stellen per dorp evacuatieplannen op, trainen mensen om gewassen te verbouwen die goed tegen storm en zware regens kunnen en bieden direct noodhulp na overstromingen. www.kerkinactie.nl/watersnoodBanglades

Beide collectes worden van harte bij u aanbevolen, de diaconie.