Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

het kerkblad van 27 mei en 3 juni

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag  27 mei  2018
9.30  uur:  ds. J. Henzen, Wateringen
Collectes: diaconie, pred.pl, onderh.geb.

Zondag  3 juni  2018
9.30 uur: ds. A. Christ, Katwijk
Collectes: kerk, pred.pl, rest. fonds
Ontmoeting met koffie na de dienst

Voor ‘meeleven’ en ‘verjaardagen’ verwijzen we u naar de digitale en papieren versie van de Ontmoetingskerkbrief en het kerkblad,

welke verstrekt worden aan gemeenteleden.

 

 

Terugblik belijdenis Pinksteren

Met de door haarzelf gekozen belijdenistekst ‘Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust mijn oog.’( vers 8 van Psalm 32) heeft Nadine van der Vis met Pinksteren haar belijdenis afgelegd. We kijken terug op een mooie dienst, waarbij naast het orgel ook haar broer Melvin op zijn cornet en de Herman Singers de dienst een feestelijk tintje gaven.

Hartelijke groet, ds Gonja van ‘t Kruis.

 

Uit de kerkenraad.

De kerkenraad vergaderde 15 mei j.l. De drie vaste organisten waren een deel van de vergadering te gast. Verheugend was het om te horen dat zij alle drie met plezier in Nieuwveen spelen, mede door het mooie gerestaureerde orgel en de goede onderlinge contacten. Er zijn plannen gemaakt, n.l. een orgelconcert op 27 oktober en een gelegenheidskoor met Kerst. Eén van hen zal ook verder meekijken naar de herziening van de eigen liedbundel. Rond de sing-ins zal het komende seizoen het één en ander veranderen. U leest er hieronder over. Bij de evaluatie van de gehouden diensten sprong de openluchtdienst met Hemelvaart eruit. Een prachtige opkomst (+ 150 mensen, excl. de leden van het koor), zowel van RK als van Prot. huize en een dienst die een heel goed gevoel gaf. De fam. Bos van de Sfeerstal wordt heel hartelijk gedankt voor het beschikbaar stellen van de ruimte en ook een woord van dank aan iedereen die verder heeft geholpen. Na de Avondmaalsdienst in de kerk is er ook Avondmaal gevierd in Futura. In eerste instantie bedoeld voor ons gemeentelid dhr. v/d Most, maar 6 andere bewoners wilden deelnemen. Verheugend! We keken ook vooruit naar de belijdenisdienst met Pinksteren met de Herman Singers en Melvin van der Vis, de dienst m.m.v. het Prot. kerkkoor op 17 juni en de dienst met de Ursulaband die op 1 juli zal worden gehouden. De laatste punten werden besproken omtrent de gemeente-avond op 16 mei. Helaas kan het geplande Symposium op 30 mei niet doorgaan; dit wordt uitgesteld naar het najaar. Er werd verslag gedaan bij de bijgewoonde vergadering met de RKK, de classis en Sage. Een goede oecumenische vergadering, een laatste classisvergadering waar de plannen om een ring te vormen werden uitgelegd en een Sage (Samenwerking kleine Gemeentes) waarbij het belang van samenwerken in onze regio weer naar voren kwam. De vacatures in de kerkenraad die per 1 januari 2019 ontstaan werden genoemd: Coby Jansen verlaat na 6 jaar de diaconie, Jelle van der Veen stopt na 8 jaar als pastoraal ouderling, waarbij tevens de vacature voorzitter kerkenraad vrijkomt en Jan Vervark stelt zich herkiesbaar voor 2 jaar. Van harte spreekt de kerkenraad de hoop uit dat u wilt nadenken over deze vacatures. De nieuwe privacywetgeving werd besproken; u leest er hieronder meer over. De bazaarcommissie stuurde een evaluatie; de kerkenraad is Ineke Könst en Ingrid de Wilde dankbaar dat ze dit wilden organiseren. Ook alle andere vrijwilligers die zich hebben ingezet hartelijk dank! De pastorie staat in de verkoop, meldde het CvK en de ringleiding wordt komende week opnieuw geïnstalleerd. Het was een lange maar vruchtbare vergadering.

 

Voor uw agenda

Maandag 28 mei en 4 juni: inloopochtend in ’t Anker van 10.00 tot 11.30 uur, met 28 mei aanwezigheid van de wijkcoach van ‘Tom in de buurt’. Donderdag 14 juni: kerkenraadsvergadering in ’t Anker vanaf 19.30 uur.

 

Sing-ins in het nieuwe seizoen

6 mei is de laatste sing-in van dit seizoen gehouden. Na de zomervakantie zal er het één en ander veranderen. Na overleg met de organisten zullen er in de maanden oktober, november, februari en maart op de eerste zondag van de maand sing-ins worden gehouden. Dus geen 9 maar 4 sing-ins per seizoen. De organisten Anton den Boer en Hanno Hommel zullen beide twee van de sing-ins begeleiden. De aanvangstijd verandert naar 17.00 uur. Van harte hopen we dat deze tijd ervoor zorgt dat velen van u de weg naar de kerk zullen vinden om met elkaar te zingen. Zoals gebruikelijk zal er ook altijd ruimte zijn voor gebed, een Bijbellezing en een korte meditatie. De leiding zal om de beurt in handen zijn van Anke Bos, Dita Bos, Coby Jansen en Hedi Hegeman.

Met een hartelijke groet, de scriba.

 

Privacywetgeving

Op 25 mei wordt de nieuwe privacywetgeving van kracht. Ook wij als kerken moeten aan die regelgeving voldoen. De PKN kwam een paar weken geleden met een landelijk voorstel: dit is zeer uitgebreid. Lastige zaken in onze gemeenschap zijn bijv. voorbede in de dienst. Wanneer vervolgens de dienst op de website wordt gezet, is dat eigenlijk een probleem. De PKN geeft echter aan dat daar een belangrijk stuk van het waardevolle in onze gemeentes ligt: een gemeenschap van mensen die zorgt voor elkaar.  Een ander voorbeeld is de kerkbrief: deze gaat ook naar sommige oud-gemeenteleden. De vraag is of dat wel mag omdat er  privacygevoelige informatie in staat. Daarnaast zullen we moeten nagaan of bepaalde activiteiten waarbij gebruik gemaakt wordt van persoonlijke gegevens zonder toestemming van de betrokkenen nog wel kunnen worden uitgevoerd. Anderzijds moeten we ons afvragen of het wel zinnig is alles precies te omschrijven omdat we daar dan later ‘weer op afgerekend kunnen worden’. Voor wat betreft de formele ledenregistratie van de kerk is er landelijk al het nodige voorwerk verricht. Wel zullen we moeten kijken in hoeverre we mutaties daarin openbaar kunnen maken en op voor manier. Kortom er is nog wel het een en ander uit te zoeken. We gaan dit doen aan de hand van de voorbeeld-documenten die onlangs door de PKN zijn vrijgegeven. Als kerkenraad gaan we hiermee aan de slag en houden we u op de hoogte.

 

De diaconiecollecte van 27 mei is voor de inloopochtenden

Iedere maandag is de inloopochtend. Op de even weken sluit daar ‘Tom in de buurt’ bij aan. Inwoners van Nieuwkoop van 18 jaar en ouder kunnen bij ‘Tom’ terecht met vragen, zorgen of ideeën. Tom luistert, denkt mee en helpt. Samen zoeken ze naar mogelijkheden en oplossingen. Ze bieden zowel ondersteuning in groepsverband als individueel. Extra aandacht gaat uit naar kwetsbare doelgroepen. Denk daarbij bijv. aan mensen met dementie, psychiatrische problematiek of een verstandelijk beperking. Om gastvrij te kunnen blijven en iedereen met een kopje koffie/thee met een koekje te kunnen verwelkomen, houden wij deze collecte voor de inloopochtenden.  Deze collecte willen wij van harte bij u  aanbevelen.

De diaconie.

 

Ledenmutaties

I.v.m. de veranderde privacywetgeving zullen de ledenmutaties op deze plek in het kerkblad ontbreken totdat duidelijkheid is hoe we hier in de toekomst mee om moeten gaan.

 

Kopij kerkblad

Kopij voor het volgende kerkblad graag uiterlijk maandag 4 juni voor 16.00 uur sturen naar de scriba, email: a.n.hoogerwerf@gmail.com