Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 27 sept en 4 oktober

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag 27 september
9.30  uur: ds. A. v.d. Wal, Hoofddorp
Collectes: kerk en diaconie

Zondag 4 oktober
Israëlzondag
9.30  uur: ds. M. v.d. Zwaag, Ter Aar
Collectes: kerk en diaconie

 

Meeleven

We leven mee met de familie Joha. Op 14 september jl. overleed ons oudste gemeentelid, moeder en over- overgrootmoeder Sara Joha op 99-jarige leeftijd. Dit is vlak nadat dochter Coby ook haar partner verloor. Wij wensen de familie veel sterkte toe in de komende tijd. In het volgende kerkblad kunt u een In Memoriam lezen. 

 

Startweekend 19 en 20 september

Na de fietstocht en het etentje op zaterdag 19 september, kwamen we op zondag 20 september bijeen voor de startdienst. Het was een feestelijke dienst, waarin saxofoniste en gemeentelid Sarina Brouwer-Rijlaarsdam, voor het eerst samen met collega-vriendin Gerda Peters, onze viering met muziek opluisterde. Robbert Tuinhof speelde op de piano, en Janet Esveld verzorgde de zang. Tijdens deze dienst namen we afscheid van Leen Visser als diaken en werd Bea de Visser-Timmers als diaken herbevestigd. Wij danken Leen nogmaals voor zijn werkzaamheden van de afgelopen jaren en bidden hem kracht toe voor zijn gezondheid. Bea wensen we sterkte toe bij de taken in haar ambt.

 

Hartelijke groet, ds. Gonja van ‘t Kruis

 

Uit de kerkenraad

Maandag 14 sept. kwam de kerkenraad weer bijeen. We evalueerden de diensten sinds de herstart begin juli. Over het algemeen waren we tevreden over het verloop daarvan. Jammer natuurlijk dat er nog niet gezongen kan worden. We vonden het niet meer nodig dat telkens twee kosters dienst doen. Ook hebben we gesproken over hoe we toch avondmaal kunnen houden. Dat gaan we op 25 oktober met elkaar vieren. Aan het begin van de dienst staat er voor een ieder die wil deelnemen een schaaltje klaar met daarin een stukje matses en een klein glaasje avondmaalwijn. U wordt daarover nog nader geïnformeerd in de zondag daarvoor. Het samenstellen van de eigen liedbundel is rond. Binnenkort ligt die in de kerk. We spraken ook over de opvolging van de preekvoorziener nu Jannemarie Spelt daarmee stopt. Verheugend is het dat Hage v.d. Boon bereid is gevonden kerkrentmeester te worden. Voor wat betreft de nieuwe website zullen nog afspraken gemaakt worden wie daarin wijzigingen kan aanbrengen.

 

Agenda

28 sept en 5 okt.: inloop ’t Anker vanaf 10:00 uur

6 okt.: ouderengespreksgroep ’t Anker: 14:00 uur.

 

Diaconiecollecten

27 september: Wereldwijd – Verlangen naar vrede

Op veel plaatsen in de wereld verlangen mensen naar vrede. Mensen die voor bruut geweld moeten vluchten; mensen die nergens welkom zijn of niet gehoord worden. Als Protestantse Kerk willen we er voor hen zijn door praktische hulp of een luisterend oor te bieden. Door voorvechters van vrede in oorlogsgebieden te ondersteunen en door onrecht aan de kaak te stellen. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor.

4 oktober: Israël – Leren door ontmoeting en dialoog

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element van de eigen identiteit. Daarbij staan bezinning op de Joodse wortels van het christelijke geloof, het trekken van lessen uit de joods-christelijke dialoog en het alert zijn op en bestrijden van antisemitisme centraal. Kernwoorden in de relatie zijn gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe. Het gesprek in de plaatselijke gemeenten wordt ondersteund met inspiratie- en gespreksmaterialen, ontmoetingsdagen, het tijdschrift “Kerk & Israël Onderweg” en het internetproject “De Uitdaging” met stellingen, geloofsgesprekken en interviews. De Protestantse Kerk investeert in opbouwende relaties met de Joodse gemeenschap in Nederland, onder meer via een gemeenschappelijk humanitair project met het Centraal Joods Overleg. Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk.

Verantwoording diaconiecollecten

Verantwoording collectes diaconie

In de maand augustus mochten we bij het uitgaan van de kerk de volgende gaven ontvangen; diaconie (2 keer) €  103,80; zending Rwanda € 62,20; explosie Beiroet € 192.45 en voor de Rudolfstichting: jeugddorp De Glind € 55,10.

Daarnaast zijn er de laatste maanden via de bank heel wat mooie giften binnengekomen. Hierbij een totaal overzicht daarvan: diaconie € 1115.00; voor de bloemen € 70.00; Pinksterzending € 25.00 en voor de ramp in Beiroet € 245.00. Er is inmiddels al € 200 overgemaakt voor Beiroet. De diaconale giften zullen verdeeld worden over de geplande goede doelen van de zondagen dat er niet gekerkt is.

 

Namens de diaconie, hartelijk dank voor uw gaven

 

Verantwoording overige collectes 

Voor de kerk werd er in de maand augustus totaal € 261,64 in de collectezak bij de uitgang gedaan. Daarnaast zijn er velen die in deze tijd waarop er nog niet tijdens de dienst gecollecteerd wordt, hun gaven overmaken. Over de periode 24 mei t/m eind augustus ontvingen wij een totaalbedrag van € 455,00. Een prachtig bedrag waarvoor wij u hartelijk danken.

 

Commissie Kerkrentmeesters

We zijn heel blij met de toezegging van Hage van der Boon deel te willen gaan uitmaken van onze commissie. Door het vertrek van Michiel Hoogerwerf is dus weer in deze vacature voorzien. De benoeming zal in de eerstvolgende kerkenraadsvergadering plaatsvinden, er vanuit gaande dat hiertegen geen bezwaren worden ingebracht. Verder heeft de commissie vergevorderde plannen tot renovatie van het dat van ’t Anker. Hoogstwaarschijnlijk zal het dak dan ook met zonnepanelen worden belegd en zal dit project onderdeel gaan uitmaken van een coöperatie.

 

Namens de kerkrentmeesters, Jan Vervark

 

Ouderengespreksgroep weer van start

Op 6 oktober komt deze groep weer voor de eerste keer dit seizoen bij elkaar. Nu niet bij de fam. Bos thuis maar vanwege de coronamaatregelen in ’t Anker. Mocht u belangstelling hebben, dan bent u van harte welkom. Bij vragen kunt u contact op nemen met onze ouderling Anke Bos; 538911

 

Zingen?

Bij enkele diensten hebben gemeenteleden het aangedurfd de liederen voor te zingen. Nu er nog geen gemeentezang kan zijn toch een mooie aanvulling op de liturgie. Als u denkt dat wil ik ook wel een keer proberen, neem dan contact op met: Jan Vervark 538977.