Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 3 en 10 oktober 2021

Protestantse gemeente Nieuwveen

Zondag 3 oktober 2021
9.30  uur: ds. mevr. J. van Rijn, Leiden
Collectes: diaconie, pred.plaats, orgelfonds
Koffiedrinken na afloop

Zondag 10 oktober 2021
Voorbereiding Heilig Avondmaal
9.30  uur: diaken A. van Aarle, Langeraar
Collectes: diaconie, pred.plaats, restauratiefonds

 

Bij de diensten

Vanaf  3 oktober gaan we weer op de normale manier collecteren in de kerk. Hierboven vindt u de bestemmingen. Op deze zondag gaat mevr. Julia van Rijn voor. Zij is tevens voorzitter van onze classis en was aanwezig bij de laatstgehouden gemeentevergadering waarin we spraken over de toekomst van onze gemeente.

Zondag 10 oktober gaat diaken André van Aarle voor. Toch wel bijzonder dat hij, als voorganger verbonden aan de parochiefederatie Clara & Fransciscus bij ons de dienst wil leiden. We verheugen ons op dit weerzien na zo’n lange periode.

Het is u denk ik afgelopen zondag wel opgevallen dat de kerk weer normaal is ingericht. Geen stoelen meer op elkaar, geen (corona)bordjes meer, geen ‘aangewezen’ zitplaatsen meer. We mogen dankbaar zijn dat dit weer kan. Voor diegene die desondanks nog voorzichtig willen zijn en toch wat afstand willen houden hier een tip. Zoek een plaatsje in de banken of de stoelen voorin de kerk.

Een mooie start!

We kunnen als gemeente terugkijken op een mooi en succesvol startweekend. Wat was de opkomst zaterdagmiddag in het Anker groot! De activiteitencommissie had alles weer keurig voor elkaar, het was heerlijk en er is veel gepraat. Het leek wel of een ieder er aan toe was om elkaar weer eens op deze manier te ontmoeten en bij te praten. De dienst op zondagmorgen stond ook in het teken van de toekomst, maar dan Gods Toekomst. Het is goed om bij al onze werk en onze inspanning dat voor ogen te houden.

Allen die hieraan hebben bijgedragen; hartelijk dank!

 

Uit de kerkenraad

Het verslag van de ledenvergadering van 12 juli j.l. is voor belangstellende beschikbaar. Er liggen een aantal exemplaren achter in de kerk. Mocht u het verslag liever digitaal ontvangen, dan moet u even een mailtje sturen naar de scriba; j.vervark@ziggo.nl. U kunt dan ook om de presentatiesheets vragen die die avond zijn getoond.

Ook liggen achter in de kerk een aantal exemplaren van het beleidsplan 2021-2025 dat in april door de kerkenraad werd vastgesteld. U vindt dit ook op onze website onder ‘gemeente’.

 

Jan Vervark (scriba)

 

Van diaconie

Israëlcollecte zondag 3 oktober

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël deel van de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op de Joodse wortels van het christelijke geloof, trekken we lessen uit de jood-christelijke traditie en bestrijden we antisemitisme. Kernwoorden in de relatie tussen Israël en de kerk zijn gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe. De Protestantse Kerk geeft hier vorm aan door onder andere te investeren in de relatie met de Joodse gemeenschap, bijvoorbeeld met gezamenlijke projecten.

Collecte Jong Protestant (JOP) 10 oktober

Christelijke ouders vinden het belangrijk om het geloof door te geven aan hun kinderen. Maar hoe doe je dat? En kan de plaatselijke kerk hier een rol bij spelen? Uit gesprekken met ouders blijkt dat zij bij de geloofsopvoeding graag willen samenwerken met de kerk. Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, helpt kerken daarom om er te zijn voor gezinnen, onder andere door samen na te denken over materialen en over de rol van de kerkdienst bij geloofsopvoeding. Om dit te kunnen realiseren is uw bijdrage nodig.

 

Verantwoording collecten en giften

Opbrengst collecten in de maand augustus: plaatselijk werk € 116,05; zendingswerk Pakistan € 34,35 en GGZ centrum De Hoop € 60.40.

Ds. Gonja van ’t Kruis heeft voor haar afscheid € 300,00 gekregen wat zij gedoneerd heeft aan de volgende 3 doelen; St. Noodfonds Nieuwkoop ONE, Vakantietasjes voor de voedselbank en Noodhulp voor Kerk in Actie, ieder € 100,00. De diaconie heeft het inmiddels overgemaakt. Gonja, namens de gemeente heel hartelijk bedankt voor deze gift!

Daarnaast hebben we in de maand augustus € 50.00 euro aan giften ontvangen op onze bankrekening en ook nog eens € 10,00 van een onbekende gever.

 

Allen hartelijk dank namens de diaconie

 

Agenda

4 en 11 okt.; Inloop in ’t Anker; aanvang 10:00 uur

5 okt.: gespreksgroep fam. Bos; aanvang 14:00 uur

 

Van de kerkrentmeesters

De ingezamelde opbrengst voor de kerk bedroeg in de maand augustus € 239,65. Op onze bankrekening mochten we in deze periode een bedrag van € 175,00 ontvangen.

 

Ik weet niet of het u al is opgevallen maar het prominente bordje ‘STAPPEN’ aan ons kerkgebouw is weggehaald. Wees gerust! Het komt weer terug, opgeknapt en wel.

 

Namens de kerkrentmeester

Jan Vervark

 

Oecumenia

In het kerkblad heeft u kunnen lezen dat wij in oktober weer zouden starten met Oecumenia, zoals altijd de tweede woensdag van de maand. Het toeval wil dat het Senioren Platform die dag ook iets heeft georganiseerd voor ouderen uit onze regio. Twee activiteiten op dezelfde dag/middag is niet handig, daarom hebben wij als team besloten  Oecumenia een maand te verzetten, naar 10 november. We gaan dan wel een maand langer door, dus niet tot april maar tot mei 2022.

Woensdag 10 november bent u weer van harte welkom in ’t Anker, uiteraard staat er voor die tijd een uitnodiging in het kerkblad.

 

Team Oecumenia

 

Start gespreksgroep Nieuwveen

Dinsdag 5 oktober willen wij weer starten met de ouderen gespreksgroep. De middag staat onder leiding van ds. Wielsma. Iedereen is van harte uitgenodigd. Komt u gerust eens kijken en luisteren. Ook als u geen lid bent van onze gemeente bent u welkom.. De middag wordt gehouden bij de fam. Bos, J.J.Rooversstraat 2, Nieuwveen. Aanvang 14.00 uur.

 

Starten Groeigroepen Zevenhoven

In de week van 11 oktober starten er weer groeigroepen georganiseerd door onze buurgemeente Zevenhoven. Iedereen is van harte welkom. Aanmelden kan via de PGZevenhoven website tot en met 30 september, we horen ook graag of u/jij beschikbaar bent als gespreksleider en/of gasthuis. Mocht u niet in staat zijn online aan te melden maar toch graag meedoen, dan kunt u ook een briefje met uw aanmelding (met naam en telefoonnummer) in de brievenbus doen bij Stationsweg 17, of even bellen met Andrea van Dijk 06-15485564 of Elize Molenaar 06 2937 0978