Meteen naar de inhoud

P.G. Nieuwveen

Het kerkblad van 8 en 15 december 2019

Protestantse gemeente Nieuwveen

 

Zondag  8 december  2019
2e advent gezinsdienst, voorbereiding Heilig Avondmaal

9.30  uur: mevr. H. Hegeman, Nieuwveen
Collectes: kerk, pred.pl., onderh.geb.

 

Zondag 15 december 2019
9.30 uur: Ds. G. van Viegen, Waddinxveen
Collectes: kerk, pred.pl., rest.fonds
toeleven naar Kerst

De eerste Adventszondag is alweer achter de rug. Het thema van dit jaar is: Geef licht! Vanuit deze letterlijk donkere tijden, waarin de dagen korten, maar die over een aantal dagen, na de 21e dec., weer langer worden. Nog even wachten…nu is het nog donker. Ook in de wereld kan het donker zijn: een wereld soms met aanslagen, angst, verwarring en terreur. Verder weg vechten kindsoldaten, aangesteld door het leger, verplicht tot vechten. Op weg naar het donker. Donkerte die je ook ervaart in je leven wanneer je verdrietig, bang, ziek of ontgoocheld bent. Bij het donker voel je je niet goed. Donkerte, we willen het niet. Het doet ons verlangen naar licht in ons leven. Naar mensen, die om je geven, en die er altijd voor je zijn, in welke omstandigheden dan ook, ook nu. We verlangen ernaar, maar weten niet of en wanneer het komt. We willen geen onrecht, maar recht. Geen wanhoop, maar hoop. Geen oorlog maar vrede. Tussen licht en donker….Ook de profeten, o.a. Micha en de apostel Paulus hebben het over het licht. Over het zoeken naar licht in het leven. Micha strijdt tegen onrecht, tegen de donkerte in Jeruzalem, waar het onrecht welig tiert. En Paulus verwijst naar Jezus, die enige die ons licht kan brengen in het leven, die de donkerte kan verdrijven.

 

Aanbod gespreksgroepen

ds Gonja van ‘t Kruis

 

Gezinsdienst

Op 8 december is er weer een gezinsdienst waarbij de voorgangster mevrouw H. Hegeman is.

Op deze tweede adventszondag staan we stil bij het thema:  ‘Wij verwachten het Koninkrijk van Vrede’ naar aanleiding van Jesaja 11: 1-10. Wij hopen u allen deze zondag te ontmoeten.

De gezinsdienstcommissie.

 

Uit de kerkenraad

25 november vergaderde de kerkenraad. Er was heel goed nieuws te melden! Dhr. Eric Hardsteen is bereid gevonden om ambtsdrager te worden. Hij zal ouderling worden met een bijzondere opdracht. Hij wordt n.l. voorzitter van de nieuwe commissie ‘toekomst’, die in januari geïnstalleerd zal worden. Het tweede goede nieuws was dat de commissie ‘toekomst’ uit voldoende mensen bestaat. Heel fijn dat er zo velen positief reageerden toen ze daarvoor werden gevraagd. Een teken dat de kerk in Nieuwveen hen na aan het hart ligt. Helaas is de functie van scriba die per 1 januari ontstaat nog niet vervuld. Dhr. Kees Spek is, zoals u weet, nog in Utrecht in het revalidatiecentrum. Daarom is het niet mogelijk afscheid van hem als diaken te nemen in een kerkdienst. T.z.t. zal dit bij hem thuis geregeld worden. De kerkenraad moest het besluit nemen om een punt te zetten achter de sing-inns. Gezien de geringe opkomst, blijkt er niet voldoende animo meer te zijn. Voor de komende decembermaand met al zijn diensten werden er allerlei praktische zaken geregeld. In de 40-dagentijd (voor Pasen) zullen er, net als vorig jaar, vespers worden gehouden. Dit, naast de 40dagenreis-gespreksgroepen, waarover hierboven al melding wordt gemaakt. De begroting van de kerk werd (voorlopig) goedgekeurd. U leest hieronder wanneer hij ter inzage ligt. Voor 2020 werd het preek- en collecterooster alsmede de bijzondere diensten vastgesteld.

 

Dank aan de vrijwilligers

In 2019 is er in en voor onze kerk weer veel werk verzet. Ongeveer 80 vrijwilligers staan er op de lijst. Er is bijna niemand die betrokken is maar geen taak heeft. De kerkenraad is u / jullie daar heel dankbaar voor! Samen zijn we op deze manier ‘de kerk’. Begin januari kunt u een uitnodiging verwachten voor een gezellige avond waarop de vrijwilligers in het zonnetje worden gezet.

 

Voor uw agenda

Maandag  9 en 16 december: inloopochtend van 10.00 tot 11.30 uur in ’t Anker .

Dinsdag 10 december: ouderengespreksgroep bij de fam. Bos, J.J. Rooversstraat 2.

Woensdag 11 december: Oecumenia vanaf 14.30 uur in ’t Anker.

Maandag 16 december: Ouderenkerstfeest vanaf 15.30 uur in ’t Anker.

Met een hartelijke groet, de scriba.

 

Ouderen-Kerstfeest

De Kerstbijeenkomst voor senioren zal dit jaar plaatsvinden op maandag 16 december vanaf 15.30 uur. Binnenkort worden de persoonlijke uitnodigingen verstuurd, maar u vindt het  misschien prettig om deze datum alvast te noteren. Het is de bedoeling om op deze bijzondere namiddag gezellig samen te zijn en van een maaltijd te genieten. De diaconie hoopt dat alle genodigden aanwezig kunnen zijn.

 

 

De diaconiecollecte

Avondmaalscollecte, zondag 15 december: Nederlandse Christelijke blinden en slechtzienden Belangenvereniging ( NCB )

De NCB bestaat al sinds 1924. Het is een kleine onafhankelijke oogvereniging die tot doel heeft het behartigen van de belangen van visueel gehandicapten in het algemeen en voor de leden in het bijzonder. De grondslag van de vereniging is de Bijbel. Zij probeert haar activiteiten zo in te richten dat deze bij een Bijbelse levensbeschouwing passen. De activiteiten en aangepaste leesvormen, nodig voor allerlei communicatie, kosten veel geld. Zij zullen uw steun zeer op prijs stellen.

 

Begroting 2020 ter inzage

In de kerkenraadsvergadering van 25 november j.l. is de begroting voor het jaar 2020 (voorlopig) vastgesteld. Voor belangstellenden ligt de begroting gedurende 10 t/m 14 december ter inzage. Als u daar gebruik van wilt maken, neem dan contact op met Jan Vervark (j.vervark@ziggo.nl of 0172-538977).

Namens de kerkrentmeesters, Jan Vervark.

 

Oecumenia

Langzaam maar zeker gaan we weer naar het einde van het jaar. De Oecumeniamiddag van woensdag 11 december staat dan ook in het teken van kerst. We gaan die middag weer kerststukjes maken. Wilt u daarom een schaal of bakje meenemen waar het stuk op/in gemaakt kan worden? Een tang of mesje is ook altijd handig en heeft u kerstgroen in de tuin zoals hulst, conifeer of skimmia? Neem wat takjes mee. Liever te veel groen dan te weinig!

Wilt u een kaars in het stukje zetten  kunt u die ook meenemen. We zien u graag 11 december om 14.30 in ‘t Anker en hopen op een fijne middag in kerstsfeer. Het is nog wat vroeg maar wij wensen u alvast gezegende kerstdagen en al het goede voor 2020!

Team Oecumenia

 

Woord van dank

Aan Kerkenraad en Gemeenteleden van de Ontmoetingskerk in Nieuwveen en mensen uit omliggende plaatsen. Het heeft ons goedgedaan dat zo velen met ons meegeleefd hebben tijdens het ziekteproces en na het overlijden van mijn geliefde man Aad, onze vader, schoonvader en opa. De laatste jaren waren heel zwaar. Aad zat gevangen in zijn lichaam. Maar als we terugkijken naar voor die tijd kunnen we zeggen “ Dank U wel”. We hadden het heel goed. Wij wensen u/jullie voor het nieuwe jaar “Heil en Zegen”.
Ank Warnaar, kinderen en kleinkinderen.

 

Kopij volgend kerkblad

graag inleveren voor maandag 16 december 16.00 uur. Dit zal een kerkblad zijn dat 3 weken

bestrijkt. Email: a.n.hoogerwerf@gmail.com